AMAZING FACTS STUDY GUIDE

Discover amazing truths on Bible Prophecy as you take this online bible study course. As our flagship resource, this study guide has blessed and enlightened thousands around the world. Answer questions such as, "If God is good, why is the world so bad?", "When will Jesus come?", "What happens to a person after death?", "Who is the antichrist?", "What is the mark of the beast?", and many more.

Tuklasin ang mga nakamamanghang katutuhanan sa Profesia ng Biblia kapag simulan mo ang online Bible Study na ito. Bilang aming pangunahing resource, ang study guide na ito ay naging pagpapala at liwanag sa libo-libong mga tao sa buong mundo. Sagutin ang mga katayungan kagaya ng, "Kung ang Dios ay mabuti, bakit napakasama ng mundo?", "Kailan magbabalik si Jesus?", "Ano ang mangyayari sa isang tao pagkatapos nyang mamatay?", "Sino ang antikristo?", "Ano ang marka ng hayop?", at marami pang iba.

special offer

ENROLL FOR FREE and receive the digital copy of the book “TRIUMPHANT TRUTH” when you answer and pass all the Amazing Facts Study Guide quizzes. You will also be receiving the Amazing Facts Bible School Diploma when you complete the course.

MAG-ENROLL NG LIBRE at tanggapin ang digital copy ng "TRIUMPHANT TRUTH" kapag nasagotan mo at nakapasa ka sa lahat ng pagsusulit as Amazing Facts Study Guide. Matatangap mo rin ang Amazing Facts Bible School Diploma kapag natapus mo ang kursong ito.

Watch out for SURPRISE DOWNLOADS in selected quizzes, COLLECT ALL 10!

Bantayan ang mga SURPRESANG DOWNLOADS sa mga piling pagsusulit, KOLEKTAHIN LAHAT SA 10!

enroll now!

Receive the "Symbols of Bible Prophecy" pdf when you enroll. Choose the language that suits you best:

Tanggapin ang "Symbols of Bible Prophecy" pdf kapag nagpaenroll ka. Piliin ang lengguaheng pinakanaangkop sa'yo.

START YOUR LESSON

MAGSIMULA SA PAG-AARAL 

1. Click the language that you enrolled into.

    Pindutin ang linguahe kung saan ka naka-enroll.

2. Choose the lesson you have not yet completed.

     Piliin ang aralin na hindi mo pa natatapos.

3. Avoid skipping lessons, start from lesson 1.

     Iwasan ang pagtalon ng aralin, magsimula sa lesson 1.

INSTRUCTION:

arrow&v
arrow&v
arrow&v