May Masaligan Ka Pa Ba?

Picture1.png

Leksyon 01

 

Niining kapanahonan nga nahagit sa moralidad- sa dihang binilyon ang nausik pinaagi sa hiniusang pagpanlimbong; sa dihang ang mga sinaligang pangulo espiritwal mapamatud-an nga sayop; sa dihang ang pagpamakak diha sa politika daw mao ang nahiandan; sa dihang kadtong imong gidependehan sa hilabihan, sa kasagaran magapasakit kanimo sa kinahiladman- aduna pa bay butang nabilin nga imong masaligan? Oo! Ikaw sa kinatibuk-an makasalig sa Bibliya! Ngano? Lantawa usa ang ebidensya…

1. Unsa ang gisugyot sa Bibliya mahitungod sa iyang kaugalingon?

Ang Bibliya nagaingon, “Ang tibuok nga Kasulatan gituga sa Dios.” (2 Timoteo 3:16).

“Wala may profesiya nga miabut pinaagi sa kabubot-on sa tawo, hinonoa minandoan sa Espiritu Santo nanagpanulti ang mga tawo sa Dios.” (2 Pedro 1:21).

“Dili arang mabungkag ang Kasulatan.” (Juan 10:35).

Tubag: Kini nag-angkon nga tinugahan. Kini sinulat sa mga tawo nga giniyahan sa Espiritu Santo. Dili kini mabungkag, ni mapamatud-an nga sayop.

2. Giunsa ni Jesus pagpakita ang iyang pagsalig ug pagtoo mahitungod sa Kasulatan?

Si Jesus miingon, “Nahisulat

na, Ang tawo mabuhi dili sa

tinapay lamang.” “Usab

nahisulat na, Ayaw pagtintala

ang Ginoo nga imong Dios.”

“Maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug Siya lamang

ang alagara.” (Mateo 4:4, 7, 10).

“Ang imong pulong mao ang kamatuoran.” (Juan 17:17).

 

Tubag: Si Jesus mikutlo sa Kasulatan sa dihang Iyang

giatubang ang mga pagpanintal ni Satanas. Siya usab

nagasaysay nga ang Bibliya kamatuoran (Juan 17:17). Si

Jesus kasagaran mokutlo sa Kasulatan isip pagbulot-an sa

kamatuoran nga Iyang gipanudlo.

Picture3.png
Picture4.png

3. Ang mga profesiya ba sa Bibliya nagapamatuod sa pagkatinugahan?

Ang Bibliya nagaingon, “Ako mao si Jehova…mga bag-ong butang akong ginapahayag: sa dili pa sila motungha ako magasaysay kaninyo mahitungod kanila.” Isaias 42:8, 9.

“Ako mao ang Dios…Nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan, ug gikan sa mga karaang mga panahon mga butang nga wala pa mahimo.” Isaias 46:9, 10.

Tubag: Ang mga pagpanagna sa Bibliya sa mga butang nga mahitabo sa umalabot nagapamatuod sa pagkatinugahan sa Kasulatan maingon nga ang maong mga butang

nanagkahitabo. Lantawa ang nagakasunod- sunod nga mga halimbawa sa nangatuman na nga mga profesiya sa Bibliya:

 

A. Upat ka empiryo sa kalibutan nga motindog: Babilonoa,Media- Persia, Grecia, ug Roma (Daniel capitulo 2, 7, 8).

 

B. Si Ciro nga mahimong manggugubat alang sa pagkasakop sa Babilonia (Isaias 45:1-3).

 

C. Pagkahuman sa pagkagun-ob sa Babilonia, kini dili na pagapuyan pag- usab (Isaias 13:19, 20; Jeremias 51:37).

 

D. Ang Egipto dili na sa makausab makaamgo ug posisyon sa pagpangmando taliwala sa mga kanasuran (Ezequiel 29:14,15; 30:12, 13).

 

E. Makapakurog sa kalibutan nga mga calamidad ug kahadlok sa pagsud-ong sa katupasan sa panahon (Lucas 21: 25, 26).

 

F. Pagkadunot sa moralidad ug pag-os-os sa espiritwalidad sa katapusang mga adlaw (2 Timoteo 3:1-5).

4. Kita ba makadahum nga insakto ang mga pagsaysay siyentipiko diha sa Bibliya?

Nagaingon ang Bibliya, “Ang imong pulong kamatuoran gikan pa sa sinugdan.” Salmo 119:160. “Ang Espiritu…magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran.” Juan 16:13.

 

Tubag: Oo, Ang Bibliya matuod. Ang Espitiru Santo nga nagagiya sa mga manunulat sa Bibliya, sa kanunay nagasulti sa kamatuoran. Ania ang pipila ka mga salaysay sa Bibliya nga napamatud-an na sa siyensya:

A. “Iyang…gibitay ang kalibutan sa walay gibitayan. Job 26:7. . Kini nga siyentipikong kamatuoran gikan sa Job, ang pinakakaraang libro sa Bibliya.

 

B. “Siya…nagalingkod sa ibabaw sa kalingin sa kalibutan. Isaias 40:22. Ang Bibliya nagasulti nga ang kalibutan lingin, pipila na ka mga siglo ang milabay, sa wala pa kini mahibaloi sa tawo.

 

C. “Sa pagtimbang sa hangin.” Job 28:25. Sa wala pahibalo-i sa mga siyentista, ang Dios misulti nga ang hangin adunay kabug-aton.

Picture6.png

D. “Ug diha Kaniya (Jesus) ang tanang butang gipakapot.” Colosas 1:17. Ang pulong “gipakapot” literal nga nagakahulugan “paghinuptanay sa usa ug usa” kon “pagtipunay”. Daghang hinubaran sa Bibliya nagahubad niini nga “paghinuptanay”. Mao kini ang tubag ngadto sa nuclear physicist sa pangutana mahitungod sa atom. Ang tinoud nga misteryo mahitungod sa atom wala nagalakip sa iyang dakong gahum, apan hinoon, “Ngano ang atom wala man managkabulagay?” Ang siyentipiko nga kahibalo nagasulti nga kini managkabulagay, apan wala kini managkabulagay. Ang uban nga mga siyentista nahibulong sa unsang makalibog nga gahum, nga wala nila hinsayran, ang nagahupot niini sa usa ug usa. Ang Bibliya nagasulti nga kini nga misteryosong gahum mao ang Magbubuhat, ang Dios mismo.

5. Ang mga Biblikal nga prinsipyo sa panglawas  nahiuyon ba sa huna- huna sa ika- 21 nga siglo?

Tubag:

 

A. Pagtabon sa hugaw nga gikan sa lawas gamit ang yuta (Deuteronomio 23:12, 13).

Ang probisyon sa Bibliya sa panahon ni Moses nga ilubong ang hugaw nga gigawas sa lawas nahiuna 3,500 ka mga katuigan pa bag-o ang panahon sa pagkahibalo niini ug kini nakaluwas sa linibo ka mga Hudio. Mga dagkong problema modangat sa gihapon sa dihang ang pagkahinlo dili maimposar ug sakto.

 

B. “Dili kita magpakighilawas.” 1 Corinto 10:8.

Ang pulong “pagpakigpahilawas” nagapasabot sa tanang klase sa immoral nga sekswal nga paggawi. Wala untay pagdagsa sa AIDS kung kining mga tambag sa Bibliya gituman, ni ang aborsyon mahimo nga internasyonal nga escandalo.

 

C. Pagpasagdi ang mga ilimnong makahubog (Proverbio 23:29-32).

Kung kining mga epektibong solusyon sa Bibliya naimplementa, huna- hunaa kung unsa unta ang buot pasabot niini:

 

Ang pagdumili sa paglikay gikan sa alkohol nagadala ug dili masugid nga kadaot sa kadaghanan.

1. Minilyon sa mga alcoholik mamahimong mapinugmangon, respetadong mga lumulupyo.

2. Minilyon sa mga pamilya mahiusa pag- usab.

 

3. Minilyon sa mga nabungkag nga pamilya mahig- uli.

 

4. Pinilo ka libo nga mga kinabuhi mamaluwas pinaagi sa maampingon nga pagmaneho.

 

5. Linibo ka gobyerno, negosyo, ug mga pangulong propesyonal magahimo sa mga desisyon nga may linaw nga panghuna- huna.

 

6. Binilyon ka dolyares magamit alang sa buhat pangkatawhan.

 

Lantawa: Ang Dios wala lamang nagasulti kanato unsaon paglampos nga may kalipay taliwala sa nagadaro nga mga suliran karon, apan Iya usab kitang tagaan sa milagrosong gahum sa pagbuhat niini (1 Corinto 15:57; Filipos 4:13; Roma 1:16). Ang mga prinsipyo sa maayong panlawas diha sa Bibliya tugma ug sarang gikinahanglan, apan pipila lamang ang nagapamati. (Alang sa dugang mahitungod sa panglawas, lantawa ang ika- 13 nga Giya sa Pagtuon).

Picture8.png

6. Ang mga historikal ba nga mga pahayag diha sa Bibliya insakto?

Ang Bibliya naga- ingon, “Ako, si Jehova, nagasulti sa pagkamatarung, ako nagapahayag sa mga butang nga matarung.” Isaias 45:19

 

Tubag: Oo, ang mga historical nga pagsaysay diha sa Bibliya insakto. Ang bisan unsa man nga gisulti sa Dios diha sa Iyang basahon tinuod. Usahay, adunay ebidensya nga dili hingdayon makita aron sa pagpamatuod sa pipila ka mga historical nga kasayuran gikan sa Bibliya, apan ang ebidensya pag-abot sa panahon makita. Lantawa ang sumusunod:

A. Sa pipila ka mga tuig ang mga eskeptiks nag-ingon nga ang Bibliya dili masaligan tungod kay kini naghisgut sa nasud sa mga Hetehanon (Deuteronomio 7:1) ug mga ciudad sama sa Ninive (Jonas 1:1,2) ug Sodoma (Genesis 19:1), nga ilang gilimud nga naga-exist. Apan karon ang modernong arkeolohiya nagapamatuod nga kining tutulo, sa katinuoran nahimugso.

 

B. Ang mga critico usab nag-ingon nga ang mga gipanulti sa Bibliya nga mga hari sama ni Belsasar (Daniel 5:1) ug Sargon (Isaias 20:1) wala nahimugso. Sa makausab, karon napamatud-an nga sila nahimugso.

 

C. Ang mga maduha-duhaon naga-ingon nga ang tala sa Bibliya mahitungod kang Moises dili masaligan tungod kay kini naghisgut ug panulat (Exodo 24:4) ug behikulong may mga ligid (Exodo 14:25), kini ingon pa nila, wala nahimugso niadtong panahona. Sila, syimpre, sa pagkakaroon mas nakabalo.

 

D. Usa ka higayon, ang 39 ka mga hari sa karaang Israel ug Judah nga nagahari sa panahon sa nabahin nga mga gingharian napamatud-an lamang sa talaan sa Bibliya, busa ang mga critiko nagapasaka sa pagpanundog. Apan ang mga arkeologista nakakaplag sa cuneiform nga mga tala nga nagahisgut sa daghan niini nga mga hari ug, sa usab, napamatud-ang insakto ang tala sa Bibliya. Ang mga critiko sa makausab napamatud-an nga sayop samtang ang mga bag-ong kasayuran nagapamatuod sa Biblical nga mga tawo, dapit, ug mga panghitabo. Kini sa matag higayon mao man.

7. Usa sa dakong milagro sa Bibliya mao ang iyang pagka-usa. Palihug handurawa ang     sumusunod nga makahibulongang kasayuran:

Tubag:  

A. Ang 66 na mga aklat ng Bibliya ay naisulat:

1. Sa tutulo ka mga kontinente.

2. Sa tutulo ka mga pinulongan.

3. Pinaagi sa dapit 40 ka managkalaing tawo (hari, pastol, siyentista, magbabalaod, general sa kasundaluhan, mangingisda, pari, ug mananambal).

Picture9.png

4. Sobra pa sa 1,500 ka mga katuigan.

5. Sa pinakakontrobersyal nga mga suweto.

6. Pinaagi sa mga tawo nga, sa kasagaran wala gayud nagkinit-anay.

7. Pinaagi sa mga manunulat kansang edukasyon ug gigikanan managkalahi kaayo.

Picture10.png

B. Apan, bisan daw kini dili sarang masabtan,

1. Ang 66 ka mga libro nagapabilin nga nagkahiuyonay sa usa ug usa

 

2. Kasagaran, may mga bag-ong konsepto sa usa ka suweto nga gipadayag, apan kini nga mga konsepto wala nakapaubos sa gisaysay sa ubang manunulat sa Bibliya mahitungod sa susamang suweto.

C. Paghisgut ug katingalahan!

Pangutana ug mga tawo nga nakakita ug samang hitabo ug sa matag usa, paghatag ug balita sa nahitabo. Sila managkalahi gayud ug sila managkabatok sa usa ug usa sa pipila ka paagi. Apan ang Bibliya, gisulat sa 40 ka mga manunulat sa labaw pa sa 1,500 ka tuig, mabasa nga daw gisulat sa usa ka dakong huna-huna. Ug, sa tinuod, kini mao: “Minandoan sa Espiritu Santo nanagpanulti ang mga balaang tawo sa Dios.” 2 Pedro 1:21. Ang Espiritu Santo “nagamando” kanilang tanan. Siya mao ang tinuoray nga manunulat sa Bibliya. Ang upat ka ebanghelyo usahay managkalain sa paagi nga sila nagabalita ug samang panghitabo, apan sila sa gihapon nagasuporta sa usa ug usa.

8. Unsang ebidensya sa pagkatinugahan sa Bibliya makita sa kinabuhi sa mga tawo?

Ingon ang Bibliya, “Busa kon ang tawo anaa kang Cristo, siya Bag-o nang binuhat: ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa, ang bag-ong mga butang nahiabut na.” 2 Corinto 5:17

 

Tubag: Ang nausab nga kinabuhi niadtong misunod kang Jesus ug mituman sa Kasulatan nagalangkob sa hilabihang makapaikag sa kasingkasing nga pagpamatuod sa pagkatinugahan sa Bibliya. Ang palainum nahimong mapinugnganon; ang immoral, putli; ang adik, gawasnon; ang mapasipalahon, matinahuron; ang hadlukan, maisugon; ug ang maldito, mapuanguron.

Usa ka Amerikano nga eskeptiko mibisita sa usa ka isla kansang mga netibo kanhi mga kanibal. Sa diha nga iyang nakita ang usa ka tigulang nga lalaki nagabasa sa Bibliya, siya nagbinuang sa pag-ingon nga ang iyang gibasa us aka basahon nga “puno sa pabula nga humana napadayag.” Ang maong netibo mipahiyom kaniya ug miingon, “Higala ko, magpasalamat ka nga kami mituo niini nga basahon. Kondili pa, amo ikaw nga ipanihapon.” Ang Bibliya tinouray nga musab sa kinabuhi sa katawhan, ug kining kahibulungang kasayuran nagapamatuod sa pagkatinugahan niini.

 

Ang mga Kristohanon adunay kalipay ug kalinaw nga wala natagamtanan sa uban.

Picture12.png

Ang pagtanggap kay Cristo at pagsunod sa Banal na Kasulatan ay nagbabago ng isang lasing, imoral, malaswa, makasalanan sa isang mapagmahal, matino, dalisay na Kristiyano. Hindi maaaring ipaliwanag ng mga may pag-aalinlangan ang katotohanang ito.

Picture13.png

9. Unsang ebidensya sa pagkatinugahan sa Bibliya mogula kon ang mga profesiya sa Daang Tugon mahitungod sa pag-abot sa Mesias atong itandi sa mga panghitabo sa Bag-ong Tugon mahitungod sa kinabuhi ni Cristo?

Ang Bibliya miingon, “Ug sugod kang Moises, ug sa tanang mga profeta, Iya (Jesus) nga gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok Kasulatan mahitungod sa Iyang kaugalingon.” Lucas 24:27. “Iya (Apollos) mang gidaug sa dakong kadasig, nga nagpanghimatuod pinaagi sa Kasulatan nga ang Cristo mao si Jesus.” Buhat 18:28.

 

Tubag: Ang mga tagna sa Daang Tugon mahitungod sa Mesias nga moabot espicifik ug klaro kaayo nga gituman ni Jesus nga taga- Nazaret ug gigamit kini nga mga profesiya ni Apolos aron sa pagpamatuod ngadto sa mga Judio nga si Jesus mao gayud ang Mesias. Adunay pay labaw pa sa 125 niini nga mga tagna. Atong lantawon pag-usab ang 12 lamang kanila:

Si Dr. Peter Stoner, kanhing tserman sa departamento sa matematika, astronomia, ug engineering sa Pasaden College (California), nagtrabaho kauban ang 600 ka mga estudyante sa daghan nga katuigan nga giaplikar ang “principle of probability” sa mga tagna mahitungod sa pag-abot sa Mesias.

 

Sila mipili ug walo gikan sa kadaghanan ug sa katapusan, midecidar nga ang kahigayonan sa tanang walo nga matuman sa usa ka tawo sa iyang tibuok kinabuhi mao ang usa sa 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000.

 

Unsa pa kaha ang panaglain sa sobra 125 ka mga tagna mahitungod sa Mesias? Kini dili gayud magkahitabo.

10. Unsay dakong bintaha sa us aka tawo nga midawat sa Bibliya isip tinugahang pulong sa Dios?

Miingon ang Bibliya, “Labi pang masinabuton ako kay sa mga tigulang, tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda.” Salmo 119:100. “Ikaw…nakapahimo kanako nga labaw pang manggialamon kay sa akong mga kaaway.” Salmo 119:98. “Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man…ang akong hunahuna (hataas pa) kay sa inyong mga hunahuna.” Isaias 55:9.

 

Tubag: Ang tawo nga midawat sa pulong sa Dios sa madali makabalo sa mga tubag sa daghan nga malisud nga hagit nga dili matukib sa mga sekyular nga mga iskolar. Halimbawa, ang Bibliya nagatudlo:

 

Picture14.png
Picture15.png

A. Ang Dios naglalang sa kalibutan ug sa tanang buhi nga organismo sulod sa unom ka literal, 24 oras nga mga adlaw (Exodo 20:11; Salmo 33: 6, 9).

 

B. Usa ka lunop sa tibuok kalibutan naguba sa tanang buhing butang gawas lang sa buhi diha sa kadagatan ug sa anaa sa sulod sa arka ni Noe (Genesis capitulo 6, 7, 8).

 

C. Ang nagkalain laing lenggwahe sa kalibutan nagsugod sa Tore sa Babel (Genesis 11:1-9).

Ang natala diha sa Bibliya mahitungod sa baha nagahatag ug mga tubag nga ginapangita sa mga sekyular nga mga iskolar. Ang Dios, nga kanunay anaa ug nga nahibalo sa tanang butang, nagapahat kanato nianang tulo ka mga kamatuoran diha sa ibabaw, nagaila nga dili nato kini mahulagway pinaagi sa atong kaugalingon. Kita lamang nahibalo sa “ubang bahin” (1 Corinto 13:9). U gang kahibalo sa Dios “dili matukib” Roma 11:33. Ang mga ebolusyunista dili gayud makasayud sa edad sa kalibutan tungod ka kini gibuhat nga may edad nga dayag, sama ni Adan ug Eva. Ang magtiayon usa lamang ka adlaw ang pangidaron sa ilang ikaduha nga adlaw sa pagkabuhi, apan sila makita nga mga hamtong.

 

Ang gamit nga instrumento sa tawo sa pagsukod dili makatugot sa dayag nga edad. Sa maong kahimtang, sila dili masaligan. Tuohi ang Bibliya, ug ikaw sa makanunay mamahimong nahauna pa kay sa spekyulasyon sa mga sekyular nga mga iskolar ug sa mga maalam sa kalibutanon.

11. Unsang mahinungdanon nga panghitabo sa kalibutan ang nagdala sa kagahum ug kaaghat sa Bibliya ngadto sa lantip nga panan-aw?

Tubag: Ang pagkapakyas ug pagkagun-ob sa komunismo ug ang pagluya ug walay pagkahiusa sa teorya sa ebolusyon nagapalamdag sa Bibliya.

 

 

Picture16.png
Picture17.png

Lantawa: Ang Union of Soviet Socialist Republics misulay sa komunismo, ateyismo, ug sa ebolusyon, ang numero unong dogma sa Marxisismo. Kining tanan napakyas. Ang miresultang bag-ong mga demokrasya nakaamgo nga aduna lamang usa ka butang nga mamahimo, ug sila lagmit sa usa ka tingog nagasinggit sa Kristiyanismo: “Dalha nganhi kanamo ang Bibliya ug ang Kristohanong mensahe ug patulon-an. Kinahanglan namo karong magtukod sa dili maparog nga patukuranan sa pag-ampo ug sa Kristohanong pagtoo. Walay lain pang ikatandi. Ni laing butang pa ang makatubag sa dagkong mga pangutana sa kinabuhi ug nga makadalag pakigdait sa kasingkasing sa among mga katawhan. Palihug ayaw kami pagpahulata! Kami karon desperado nga nagahandum ug nagakinahanglan sa Bibliya, sa Dios, ug sa Kristiyanidad.” Sa makausab, nagdaog ang pulong sa Dios. Si Jesus nagtuman labaw pa sa 125 ka mga tagna sa Daang Tugon mahitungod sa Mesiyas.

Ang ebolusyon, sama sa komunismo, nagkawad-an sa iyang paghupot ug credibilidad. Hinumduman nato nga kini dili labaw kaysa usa ka wala napamatud-an ug mauyogong teorya. Kita magahisgut ug tutulo lamang ka mga butang:

 

1. Ang libro ni Robert Gentry nga Creation’s Tiny Mystery nakapatarog sa daghang mga ebolusyunista sa iyang dayag ug tataw nga ebidensya mahitungod sa dayon nga paglalang. (Mystery in the Rocks, usa ka masayon sabton nga libro base sa iyang pagresearch, mamahimong mapalit sa Amazing Facts.)

 

Ang matuod nga siyensiya kanunay nga nahiuyon sa Bibliya tungod kay ang Dios mao ang manunulat niining duha.

 

 

2. Bag-ong gipadayag sa mga molecular biologists nga ang usa ka cellula hilabihan ka complikado, kini nagapahimo sa aksidente nga sinugdan sa kinabuhi diha sa usa ka cellula isip usa ka mathematical absurdity.

 

3. Ang nagkalahilahing edad nga gisangon sa mga ang-ang sa Grand Canyon pinaagi sa siyentipikong pagsukod, itandi sa mga nasangon na kanhi, nagapahimo sa mga ebolusyunista ug sa ilang mga pagsukod nga daw dinanghad ug irresponsable. Ang ateyistikong teorya sa ebolusyon nga ang mga tawo ug mga onggoy gikan sa samang ginikanan nagayubit sa konsepto nga ang mga tawo gibuhat gikan sa hulagway sa Dios. Kini nagalimud sa pagkabugso sa Dios, nagalimud kang Jesus isip Manluluwas, nagapanegatibo sa Bibiliya, ug nagabiaybiay sa kamatuoran mahitungod sa walay katapusan nga gambalay didto sa langit. Gihigugma ni Satanas ang teorya sa ebolusyon tungod kay kini naguba sa credibilidad sa kaluwasan. Ang mga komunista nagakahibalo na. Kita pud ba?

12. Ngano ang Bibliya adunay unibersal nga pangalyupo?

Nag-ingon ang Bibliya, “Ang imong pulong maoy…kahayag sa akong alagianan.” Salmo 119:105. “Kining mga butanga gisulti ko kaninyo…arong ang inyong kalipay mamahingpit.” Juan 15:11. “Sa dagway sa Dios…iyang gibuhat sila.” Genesis 1:27. “Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit.” Mateo 5:16. “Moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako,aron nga diin gani ako atua usab kamo.” Juan 14:3.

Tubag: Tungod kay kini nagatubag sa mga makalilibog nga mga pangutana sa kinabuhi:

Picture18.png

Ang Bibliya ay may unibersal na apela dahil nagbibigay ito ng mga malinaw na sagot sa mga pinaka-nakakalito na katanungan sa buhay.

Picture19.png

A. Diin man ako gikan? Ang Dios nagbuhat kanato pinaagi sa iyang dagway. Kita dili aksidente nga migula isip usa ka dili mahulagway nga bola gikan sa primitibo nga salong. Kita mga anak nga lalake ug babaye sa Dios, ang Kusganong Hari (Galacia 3:26). Kita bililhon kayo sa Dios nga sa dihang si Adan ug Eva nakasala, iyang gihatag ang iyang Anak aron mamatay ug magbayad sa silot sa atong mga sala aron nga kita mamaluwas. Iyang gusto nga kita mahibalik ngadto sa iyang panagway ug human, sa madali, magadala kanato ngadto balik sa Eden, ang puloy-an nga nawala ni Adan ug Eva.

 

B. Ngano nga ako ania dinhi? Ang tumong sa atong kinabuhi karon mao ang pagdiskubre sa mga makahibulongang tubag diha sa Bibliya mahitungod sa makalibog nga mga problema sa kinabuhi ug sa pagdawat sa halad ni Jesus aron sa pagpasig-uli kanato ngadto sa Iyang dagway (Roma 8:29).

 

C. Unsa ang gihuptan sa umalabot alang kanako? Walay pagkurokuro mahitungod sa umalabot. Si Jesus mobalik sa madali aron sa pagdala sa iyang mga katawhan ngadto sa matahum nga puluy-ang iyang giandam alang kanila didto sa langit. Didto, ang mga tawo magpuyo sa walay katapusan, uban sa hilabihan gayud nga kalipay ug kasadya (Juan 14:1-3; Pinadayag 21:3,4).

13. Mapasalamaton ako sa Dios sa paghatag nganhi kanako ug positibo nga mga tubag sa mga makalilibog nga pangutana sa kinabuhi.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

 

1. Ako wala nahimuot nga ang Bibliya nagahatag sa pagbatok ug insakto nga paghulagway mahitungod sa sala diha sa pagtala sa kinabuhi sa pipila ka mga karakter sa Bibliya. Kini ba gayud gikinahanglan?

 

Tubag: Oo. Kini usa sa mga dagkong katinuoran nga nagahatag ug credibilidad sa Bibliya. Kadaghanan sa mga bayograpiya nagalaktaw o nagapahumok sa dautan ug kasagaran nagapaburot sa maayo. Sa pagpahayag niini kung unsa lamang kini nagahatag sa katawhan sa pagsalig nga ang Bibliya masaligan; kini wala nagatabon. Sa dugang, ang estratehiya ni Satanas mao ang magkumbinsar sa mga katwhan nga sila hilabihan nga mga makasasala mao nga ang Dios dili makahimo o dili moluwas kanila. Unsa kaha nga kalipay ang modangat niining mga tawhana sa diha nga sila pakitaon diha sa Bibliya sa mga tawo nga adunay susama nga kahimtang nila (ug mas dautan pa) kansang mga tawo gipahigawas sa Dios gikan sa sala ug gipakamatarung (Romans 15:4).

 

2.Ang tanan ba diha sa Bibliya tinugahan? Daghan ang nagatuo nga ang ubang bahin lamang niini ang tinugahan. (2 Timoteo 3:16)

 

Tubag: Ang Bibliya adunay tubag: “Ang tibuok nga Kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung.” 2 Timoteo 3:16. Ang Bibliya dili lamang simple nga nagdala sa pulong sa Dios. Kini hinuon mao ang pulong sa Dios. Ang Bibliya mao ang manwal alang sa kasayuran ug operasyon sa kinabuhi sa tawo. Ayaw panumbalinga ang bisan unsa niini ug ikaw makabaton sa wala kinahanglana nga mga problema ug kalisud.

 

3. Ang Bibliya usa ka daang basahon nga adunay karaang mga pulong ug konsepto. Wala ba ikaw nagbati nga dili luwas ang mosalig sa usa ka butang nga layo na kaayo gikan sa atong lamdag nga kapanahonan?

 

Tubag: Tubag: Dili. Ang iyang anyo nagapabor niini. Kini, sa tinuod usa sa mga pamatuod sa iyang pagkatinugahan. Miingon ang Bibliya, “Ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtud sa kahangturan.” 1 Pedro 1:25. Ang Bibliya nagbarug sama sa bato. Kini mao ang basahon sa Dios—Iyang Pulong. Dili kini maguba. Ang mga tawo ug bisan pa ang tibuok kanasuran nagasunog, nagadumili, ug nagsulay sa pagpakawalay bili ug pagguba sa Bibliya, apan hinuon, sila nagapakawalay dungog sa ilang kaugalingon. Sila nahanaw na ug ang ilang mga pagbatok sa Bibliya nangakalimtan na. Apan ang Bibliya nagapabilin nga pinakahalinon ug kanunay nga ginapangita. Minilyon kung kinahanglan ang mopakamatay alang niini. Ang iyang mensahe hatag sa Dios ug 100 porsyento nga sabay sa panahon. Sa dili mo pa kini tun-an, pag-ampo ug hangyoa ang Dios sa pag-abli sa imong kasingkasing samtang ikaw nagabasa.

 

4. Ang pipila sa mga pinakamaalam nga mga tawo sa kalibutan nga nagatuon sa Bibliya nagatuo nga walay usa nga makasabot niini. Kung ang Bibliya tinuoray nga basahon sa Dios, dili pa dapat tanan ang makahimo sa pagsabot niini?

 

Tubag: Ang mga tawong maalam nga makasabot ug makasaysay dayon sa bisan unsang butang kasagaran mahunong sa ilang dalan sa dihang ilang basahon ang Bibliya. Ang rason mao nga ang mga espirituhanong mga butang “pagatugkaron sa espirituhanong paagi.” 1 Corinto 2:13, 14. Ang lawom nga mga butang sa Pulong dili gayud masabtan pinaagi sa kalibutanong panghunahuna, bisan unsa pa ka maalam. Sanglit ang usa matinud-anon nga nagpangita ug kasinatian uban sa Dios, siya dili makasabot sa mga butang sa Dios. Ang Balaang Espiritu nga nagasaysay sa Bibliya (Juan 16:13; 14:26) dili masabtan sa lawasnon, kalibutanong hunahuna. Sa pikas nga bahin, ang mapaubsanon, bisan pa dili edukado nga Kristohanong nagatuon sa Bibliya nagabaton sa kahibulongang panabot gikan sa Balaang Espiritu (Mateo 11:25; 1 Corinto 2:9, 10).

 

5. Ang Bibliya puno sa sayop. Unsaon nimo pagtuo nga kini tinugahan?

 

Tubag: Ang makakurat nga kadaghanan sa mga ginatawag nga sayop sa Bibliya napahayag nga sayop lamang sa paghukom o kakulangon sa panabot kanila nga naghimo sa maong reklamo. Kini dili mga sayop gayud, apan kini kamatuoran nga nasayop pagsabot. Ang tinugahan nga Bibliya:

 

1. Kanunay nga magasulti kanimo sa kamatuoran.

2. Dili gayud makapasalaag kanimo.

3. Hingpit nga masaligan.

4. Masandigan ug adunay kamandoan dili lamang sa mga espirituhanong mga butang apan usab sa ubang mga butang kini nakigsulti, lakip na ang kasaysayan ug ang siyensya.

 

Si Satanas kanunay nagadungkal sa mga ginapanaghap nga sayop diha sa Kasulatan ug kini dili na makatingala. Siya nagpangita ug sayop bisan man sa Dios ug sa langit. Ang mga nagakopya sa ubang bahin masayop man sa pagpangopya apan walay panaghap nga mga hitabo o bisan unsang gipasangil nga sayop makaapekto sa pulong sa Dios. Ang doktrina gitukod dili gikan sa usa lamang ka pahina sa Bibliya, apan sa kinatibuk-an nga komento sa Dios bahin sa bisan unsang suweto. Kita wala makabantay sa bisan unsang matang sa sayop nga pasangil nga makaapekto sa pagkamatuod sa mga sulod sa Kasulatan. Ang laing mga butang sa Kasulatan malisud pa sa pagdugtong. Sa kanunay adunay luna alang sa pagduhaduha ngadto kanila nga mopili sa pagduhaduha. Kita nagatuo nga bisan pa kining ginapasangil nga sayop nga wala pa hingpit nga napasantop, sa madali (sama niadtong milabay na) mahidayag isip bakak nga pagpagubok. Sa mas magahi pa nga pagbuhat sa tawo alang sa pagpahig-ubos sa Bibliya, mas masanag pa sa pagsidlak ang iyang kahayag.