Nagbuhat Ba Ang Dios Ug Yawa?

S2Picture1.png

Leksyon 02

 

Kadaghanan sa mga tawo dinhi sa kalibutan nalimbungan sa mga dautang henyo nga nagapanlimbasog sa pagguba sa ilang kinabuhi—usa ka maalam nga mastermind, ginatawag nga yawa kon Satanas. Apan kining prinsipe sa kangitngit hilabihan pa kaysa imong gihunahuna…daghan ang nag-ingong siya usa lamang ka dautan nga hulagway diha sa pabula, apan ang Bibliya miingon nga siya tinuod gayud, ug nga siya nagalimbong sa mga pamilya, mga simbahan, ug bisan pa mga kanasuran alang sa pagdungag sa kagul-anan ug kasakit. Ania ang mga makahibulongang kasayuran sa Bibliya mahitungod niining prinsipe sa kangitngit ug nga unsaon nimo paglupig kaniya!

1. Kang kinsa naggikan ang sala?

“Ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan.” 1 Juan 3:8.

“Ang sirpinti nga karaan, ginganlag yawa ug Satanas.” Pinadayag 12:9.

 

Tubag: Si Satanas, ginganlan usab ug yawa, mao ang nagpasiugda sa sala. Kon wala pa ang Kasulatan, ang sinugdan sa dautan magapabilin nga dili masaysay.

S2Picture3.png
S2Picture4.png

2. Unsa ang pangalan ni Satanas sa wala pa siya nakasala? Diin man siya nagpuya nianang panahona?

“Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, Oh Lucifer, Anak sa kabuntagon!” Isaias 14:12. Si Jesus miingon, “Nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit.” Lucas 10:18. “ Ikaw diha sa balaang bukid sa Dios.” Ezequiel 28:14.

 

Tubag: Ang iyang pangalan, Lucifer, ug siya nagpuyo sa langit. Si Lucifer gisimbolohan nga hari sa Babilonia diha sa Isaias 14 ug isip hari sa Tiro diha sa Ezequiel 28.

3. Unsa ang gigikanan ni Lucifer? Unsang posisyon ang iyang gikuptan? Giunsa siya paghulagway sa Bibliya?

“Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo.” Ezequiel 28:13, 15. “Ikaw mao ang dinihog nga querobin nga nagatabon.” Ezequeil 28:14. “Ikaw nagapatik sa katibookan, puno sa kinaadman, ug hingpit sa katahum…tanang mga mahal nga bato maoy imong tabon…ang binuhahatan sa imong tambol ug sa imong mga flauta diha kanimo; sa adlaw sa paghimo kanimo sila naandam na…ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtud nga ang dili pagkamatarung hingkaplagan diha kanimo.” Ezequiel 28:12-15.

 

Tubag: Si Lucifer gibuhat sa Dios sama sa tanan pang mga manulonda (Efeso 3:9). Si Lucifer usa ka “nagatabon” nga querobin, o anghel. Usa ka dakong manulonda nagtabon sa walang kiliran sa trono sa Dios ug lain pang usa sa tuohan (Salmo 99:1). Si Lucifer usa niadtong hilabihan ka ginabayaw nga mga lider sa mga manulonda. Ang katahum ni Lucifer hingpit ug maanyag. Ang iyang kinaadman perfecto. Ang iyang kahayag makapaaghat sa pagtahod. Ang Ezequiel 28:13 daw nag-indikar nga ang iyang tutunlan espesyal nga giandam aron sa paghimo kaniya nga usa ka maayo nga musikero. Ang uban naghunahuna nga siya nagdumala sa manag-alawit nga manulonda.

S2Picture5.png
S2Picture7.png

4. Unsay nahitabo sa kinabuhi ni Lucifer nga nagadangat kaniya sa pagpakasala? Unsang mapasipalahong sala ang iyang nahimo?

“Ang imong kasingkasing gipataas tungod sa imong katahum; gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw.” Ezequeil 28:17. “Ug ikaw miingon diha sa imong kasingkasing: …ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga trono sa Dios;… akong kaugalingon mahisama sa Hataas Uyamut.” Isaias 14:13, 14.

 

Tubag: Ang garbo, pagkasina, pagkadiskontento, ug pagpataas sa kaugalingon mitungaw sa iyang kinabuhi. Si Lucifer misulay sa pagpahawa sa Dios gikan sa iyang trono ug nagsugo nga ang tanan mosimba kaniya. Kini usa ka pinakadautang matang sa pagbudhi.

 

Lantawa: Ngano ang pagsimba usa man ka dakong butang? Ang simba mao ang ulohang hinungdan sa nagapadayon nga away taliwala sa Dios ug ni Satanas. Ang katawhan gilalang nga magmalipayon ug may katumanan diha lamang kon ang Dios ang ilang bugtong nga ginasimba (Pinadayag 22:8, 9). Si Satanas nagpangita ug pagsimba sa sinugdan pa lamang. Pipila ka siglo ang milabay, sa dihang iyang gitintal si Jesus sa kawanangan, ang pagsimba mao gihapon ang sentro sa maong isyu ( Mateo 4:8-11). Niining katapusang mga adlaw, nagatawag ang Dios sa tanang katawhan alang sa pag-alagad kaniya (Pinadayag 14:6, 7). Kini nagpasuko kang Satanas mao nga siya buot sa pagpwersa sa katawhan sa pag-alagad kaniya o kon dili man, sila pagapatyon (Pinadayag 13:15).

 

Tanan nagasimba kang kinsa o kon sa unsang butang: sama sa gahum, dungog, pagkaon, kahilayan, bahandi, opinyon sa tawo, ug uban pa. Miingon ang Dios, “Dili kamo magbaton ug laing dios sa atubangan ko.” Exodo 20:3. Ug sanglit siya lamang ang atong simbahon, kita iyang ginaisip nga batok Kaniya (Mateo 12:30). Kini nga balita makakurat, apan tinuod. Kung aduna may bisan kinsa o kon bisan unsang butang nga una sa akong kinabuhi, ako—sa inosente, siguro—nagasimba ug nagasuporta kang Satanas. Ang Dios ba adunay unang dapit sa akong kinabuhi, o ako bas a wala hibaloa nagabayaw kang Satanas? Kini usa ka pangutana nga makaabli sa hunahuna, dili ba?

 

Bisan unsang butang o kon bisan kinsa (gawas lamang sa Dios) nga nagadawat ug unang dapit sa akong kinabuhi mahimong dios-dios nga akong ginasimba.

5. Unsay nahitabo sa langit isip konsekwensya sa pagrebelde ni Lucifer?

“Unya nahitabo ang gubat sa langit: Si Miguel ug ang iyang mga manulonda nakiggubat batok sa dragon ug ang dragon ug ang iyang mga manulonda nakiggubat, apan gilupig sila ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit. Ug gitambog ang dakong dragon, ang sirpinti nga karaan, ang ginganlag Yawa ug Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan—siya gitambog ngadto sa yuta, ug ang iyang mga manulonda gitambog uban kaniya.” Pinadayag 12:7- 9.

 

Tubag: Si Lucifer nakadaog sa suporta sa ikatulo nga bahin sa mga manulonda (Pinadayag 12:3, 4) ug naghimog kagubot sa langit. Ang Dios walay laing kapilian kondili ang pagpahawa kang Lucifer ug sa iyang mga manulonda. Kini ang pinakadakong gubat nga giawayan. Ang tumong ni Lucifer mao ang pag-ilog sa trono sa Dios, bisan pa man kini sa lahutay mopadulong sa pagpatay (Juan 8:44). Human sa iyang pagkahawa gikan sa langit, si Lucifer ginatawag nang Satanas (kaaway) ug yawa (mabutang-butangon), ug ang iyang mga anghel ginatawag nga mga demonyo.

S2Picture9.png
S2Picture8.png

6. Diin ang presente nga luklukan ni Satanas? Unsa iyang gibati mahitungod sa mga tawo?

“Ug si Jehova miingon kang Satanas: Diin k aba gikan? Ug si Satanas mitubag kang Jehova, ug mingon: Gikan sa akong pagsuroysuroy sa yuta, ug gikan sa pagsaka ug pagkanaug niini.” Job 2:2. “Apan alaut kamo, O yuta ug dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit nasayud man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon.” Pinadayag 12:12 “Ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibotlibut sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob.” 1 Pedro 5:8.

Satan's headquarters is the earth. He hates human beings and aims to hurt God by destroying you.

Tubag: Taliwas sa opinyon sa kadaghanan, ang luklukan ni Satanas mao ang yuta, dili ang impyerno. Ang Dios naghatag ug pagbulut-an kang Adan ug Eva ibabaw sa yuta (Genesis 1:26). Sa dihang sila nakasala, ila kining nawala ngadto kang Satanas (Roma 6:16), nga ginlayon nahimong tigdumala o kon prinsipe sa yuta (Juan 12:31). Si Satanas pait nga nagdumot sa mga tawo, nga gihimo sa dagway sa Dios. Siya dili makatandog sa Dios. Busa ang iyang lala iyang gidirekta batok sa mga katawhang anak sa Dios. Siya usa ka madinumtanon ug masukihong mamumuno kansang tumong mao ang paglaglag kanimo ug sa ingon niini masakitan ang Dios.

7. Sa diha nga gibuhat sa Dios si Adan ug Eva, unsa ang usa ka butang nga iyang gidumili nga buhaton nila? Unsa gani ang bayad sa pagsupak?

“Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug dautan, dili ka magkaon niini; kay sa adlaw nga mokaon ka niini, mamatay ka gayud.” Genesis 2:17.

 

Tubag: Sila dili magakaon sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Ang silot sa pagkaon niini mao ang kamatayon.

S2Picture12.png

8. Unsa ang gigamit ni Satanas isip instrument sa paglimbong kang Eva? Unsang mga bakak ang gisulti ni Satanas kaniya?

“Karon ang bitin malalangon labi pa kay sa ngatanan nga mga mananap sa kapatagannga gibuhat ni Jehova nga Dios. Ug nag-ingon siya sa babaye: Diay, nag-ingon ang Dios: Dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman?” “Ug ang bitin miingon sa babaye: Dili gayud kamo mamatay. Kay hingbaloan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mokaon niini mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios, nga manghibalo sa maayo ug dautan.” Genesis 3:1, 4, 5.

 

Tubag: Gigamit ni Satanas ang sirpinti—ang pinakamaalam ug makaaghat nga mananap nga gibuhat sa Dios—aron sa paglimbong kang Eva. Ug uban naghunahuna nga ang sirpinti kaniadto adunay pako ug nagalupad (Isaias 14:29; 30:6). Ang mga bakak ni Satanas mao nga: (1) ikaw dili mamatay, ug nga (2) ang pagkaon sa maong bunga makapahimo kanimo nga maalamon. Si Satanas, nga maoy nagpasiugda sa pagpamakak (Juan 8:44), nagsagol sa kamatuoran uban sa mga bakak nga iyang gisulti ngadto kang Eva. Ang mga bakak nga adunay sagol nga kamatuoran mao ang pinakaepektibo sa ngatanan. Tinuod nga sila “managhibalo sa dautan” human sila nagpakasala. Diha sa gugma, gipugngan sa Dios gikan kanila ang kahibalo mahitungod sa kasakit, kapait, pag-antus, kaguol, ug kamatayon. Si Satanas, sama sa iyang ginabuhat karon, naghimo sa kahibalo mahitungod sa dautan nga daw maanindot. Si Satanas nagsultig bakak aron sa sayop nga pagrepresintar sa kinaiya sa Dios kay siya nahibalo nga wala bisan usa nga motalikod sa us ka mahigugmaong Dios sanglit siya masayop sa pagsabot sa Iyang kinaiya.

9. Ang pagkaon ba sa gamayng pikas sa bunga usa gayud ka dautang butang? Ngano man nga si Adan ug Eva gipapahawa gikan sa tanaman?

“Busa, ang tawo nga nasayud unsay matarung nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala.” Santiago 4:17. “Ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo.” 1 Juan 3:4. “Ang naghimog pagpakasala, iya sa yawa.” 1 Juan 3:8. “Ug miingon si Jehova nga Dios, Ania karon, ang tawo nahimo nga ingon nga usa kanato, sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan; ug karon, tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot ug mokuha usab sa kahoy sa kinabuhi, ug mokaon, ug mabuhi sa gihapon.” “Busa ipapahawa niya ang tawo, ug gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden ang mga querubin, ug ang siga sa usa ka espada nga nagalisoliso, aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi.” Genesis 3:22, 24.

S2Picture14.png

Tubag:   Oo, ang pagkaon sa maong bunga sala tungod kay kini usa ka dretso nga pagsalikway sa usa sa mga pipila ka mga mando sa Dios. Kadto usa ka dayag nga pagrebelde batok sa kasuguan sa Dios ug sa Iyang pagbulut-an. Pinaagi sa pagsalikway sa usa sa mga sugo sa Dios, si Adan ug Eva nagdugtong sa ilang kaugalingon kang Satanas, ang kaaway sa Dios, ug busa nagdala kini ug pagkabulag taliwala kanila ug sa Dios (Isaias 59:2). Si Satanas naghandum nga ang magtiayon makasala ug nga mokaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi aron mamahimong imortal nga makasasala. Apan ang Dios nagpahawa kanila gikan sa tanaman aron sa paglikay sa maong trahedya.

10. Unsa ang makahibulongang kasayuran ang gipadayag sa Bibliya mahitungod sa mga pamaagi ni Satanas alang sa pagpasakit, paglimbong, pagdiskuryo, ug paglaglag sa katawhan?

Tubag:   Si Satanas naggamit sa tanang maisip nga pamaagi alang sa paglombong ug paglaglag sa katawhan. Ang iyang mga demonyo makapakita isip matarung nga katawhan, bisan man usa ka balaanong tawo. Ug si Satanas magpakita nga daw usa ka mahimayaong manulonda sa kahayag nga may gahum sa pagtawag ug kalayo gikan sa langit. Siya magasundog ni Jesus. Apan ikaw napasidan-an, busa ayaw pagkalaglag tungod niini. Sa dihang moabot si Jesus, tanang mga mata makakita Kaniya (Pinadayag 1:7). Siya magapabilin sa kapanganuran ug dili man gani motandog sa yuta (1 Tesalonica 4:17).

 

11. Unsa ka gamhanan ug epektibo ang mga tintasyon ug estratehiya ni Satanas?

Siya nagkumbinsar: sa ikatulo nga bahin sa mga manulonda (Pinadayag 12:3-9); kang Adan ug Eva (Genesis 3); tanan gawas sa walo ka tawo sa kaadlawan ni Noe (1 Pedro 3:20). Siya maghimo sa mga nawala nga magabati nga sila namaluwas (Mateo 7:21-23). Halos ang tibuok kalibutan mosunod kaniya (Pinadayag 13:3). Pipila lamang ang mamaluwas (Mateo 7:14; 22:14).

Tubag:    Ang sukod sa kalampusan ni Satanas hilabihan kataas mao nga daw kini dili katuohan. Siya naglimbong sa ikatulong bahin sa mga manulonda. Sa panahon ni Noe, tanan ang nalimbongan gawas sa walo. Sa dili pa si Jesus moabot sa ikaduhang higayon, si Satanas magpakita isip usa ka manulonda ug magaawat isip si Cristo. Ang iyang limbongang gahum mamahilabihan sa ka dako mao nga ang atong bugtong kaluwasan nagdepende sa atong pagdumili sa paglakaw aron sa pagpakigkita kaniya (Mateo 24:23-26). Kon ikaw galing magdumili sa paglantaw ug pagpamati, si Jesus magapanalipod kanimo gikan sa paglimbong (Juan 10:29).

 

S2Picture16.png

12. Kanus-a ug diin man sa yawa madawat ang iyang silot? Unsa kaha kana nga silot?

“Mao man usab kana ang mahitabo unya inigkatapus na sa kapanahonan. Ang Anak sa Tawo magapadala unya sa iyang mga manulonda, ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug tanang mga magbubuhat ug kadautan, ug ilang igasalibay kini sila ngadto sa hudno nga nagadilaab.” Mateo 13:40-42. “Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupri.” Pinadayag 20:10. “Pahawa gikan kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manolunda.” Mateo 25:41. “Busa ako nagpagula ug kalayo gikan sa imong taliwala; kini maoy naglamoy kanimo, ug ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta sa atubangan kanilang tanan nga nanagsud-ong kanimo…ug dili na gayud ikaw molungtad.” Ezequiel 28:18,19.

 

S2Picture17.png

Tubag:   Ang yawa igatambog ngadto sa linaw sa kalayo nga anaa sa yuta sa katapusan sa kalibutan. Ang kalayo molamoy kang Satanas ug magahimo kaniya sa abo ug kini magtapus sa iyang pagkabugso sa hangtud sa walay katapusan. Kini nga kalayo motapus usab sa mga makasasala. Niining katapusang pag-indigay, walay ni usa ka nilalang nga naa sa kilid sa Dios ang mamatay ug nga walay ni usa ka nilalang sa kilid ni Satanas ang makasarang.

Lantawa: Dili posible nga maigo gayud ang paghulagway sa kagul-anan ug aligugut nga bation sa Amahan ug Anak diha sa pagkalaglag ni Satanas. Siya mas suod Kanila kay sa bisan kinsa pang nilalang—usa ka mainiton ug personal nga higala. Ang paglaglag kaniya ug sa minilyon nga nagasunod kaniya makapasakit sa Amahan ug sa Anak labaw pa sa pagsunog nga nagapasakit sa bisan kinsang anaa sa kalayo.

13. Unsa kining sa walay kahangturan makapahimutang sa problema sa sala? Ang kamatayon motungha ba pag-usab?

“Maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko, ug ang tanang dila magdayeg sa Dios.” Roma 14:11. (Lantaw usab ang Filipos 2:10,11; Isaias 45:23.) “Ang kasakit dili motungha sa ikaduha nga panahon.” Nahum 1:9.

Tubag:   Duha ka mahinungdanong panghitabo ang makapahimutang sa problema sa sala:

Una, tanang nilalang sa langit ug sa yuta, lakip na ang yawa ug ang iyang mga manulonda, sa ilang kaugalingong pagpili moluhod ug sa publiko mosugid nga ang Dios matuod, maayo, ug matarung. Walay pangutana nga magpabiling wala natubag. Tanang mga makasasala dayag nga moangkon nga sila nalaglag tungod sa ilang tinuyuang pagdumili sa pagdawat sa gugma ug kaluwasan sa Dios. Sila moadmitar nga ang hustisya nagademanda nga sila kinahanglan mamatay. Tanan mosugid nga sila takus sa walay katapusang kamatayon.

S2Picture18.png

Ikaduha, ang sala mapala gikan sa uniberso pinaagi sa kinatibuk-an ug katapusang paglaglag sa sala, sa mga makasasala, sa yawa, ug sa iyang mga manulonda. Ang Dios positibo niining puntoha: Ang sala dili na gayud motungha aron sa pagdaot sa uniberso sa Dios.

S2Picture19.png

14. Kinsa ang maghimo sa siguro sa katapusan ug kompleto nga pagpapas sa sala gikan sa uniberso?

“Ang hinungdan nganong gipadayag ang Anak sa Dios mao kini: aron sa paglaglag sa binuhatan sa yawa.” 1 John 3:8. “Busa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab miambit niini, aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga sa ato pa, ang yawa.” Hebreohanon 2:14.

Tubag:   Pinaagi sa Iyang kinabuhi, kamatayon, ug pagkabanhaw, gihimo ni Jesus ang magpapas sa sala nga usa ka kasiguradohan.

Jesus made the destruction of sin possible.

15. Unsa man ang gibati sa Dios Amahan mahitungod sa mga katawhan?

“Kay ang Amahan gayud nahigugma kaninyo.” Juan 16:27. (Lantawa usab ang Juan 3:16; 17:22, 23.)

Tubag:   Ang Amahan nahigugma sa mga katawhan sama nga ang anak nahigugma man. Ang pinakakalab-uton ni Jesus sa Iyang kinabuhi mao ang pagpadayag sa kinaiya sa iyang Amahan diha sa iyang kinabuhi aron nga ang mga katawhan masayud kung unsa ka mahigugmaon, mainiton, ug mapinanggaon gayud ang Amahan (Juan 5:19).

S2Picture20.png

Si Satanas nag-misrepresentar sa Amahan

Si Satanas nag-misrepresentar sa Amahan ingon nga walay pagbati, walay pagpakabana, kwentador, maldito, ug dili masangpit (ang kaugalingong mga taras sa yawa). Iya man ganing ginganlan ang iyang kaugalingong bati ug alaut nga mga buhat isip “buhat sa Dios”. Si Jesus miabot aron sa pagpapas niining pagbutangbutang sa ngalan sa iyang Amahan ug iyang gipadayag nga ang atong langitnong Amahan nahigugma kanato labaw pa sa inahang nahigugma sa iyang anak (Isaias 49:15). Ang pabiritong tema ni Jesus mao ang pailob, kalumo, ug kadako nga kalooy sa Dios.

Ang Amahan dili sarang makahulat

Aron nga ang mga tawo mahimo nga hilabihang malipayon, ang atong langitnong Amahan nag-andam ug matahum nga puloy-ang walay katapusan alang kanila. Ang atong mga damgo dinhi dili matandi sa giandam sa Dios. Siya dili sarang makahulat aron sa pag-abi-abi sa Iyang katawhan sa umalabot nga adlaw sa pag-abot. Atong isangyaw ang pulong ug mangandam kita! Ang pag-ihap nagsugod na.

S2Picture21.png

16. Ako nahimuot sa pagkahibalo nga ang Dios Amahan nahigugma kanako sama nga si Jesus nahigugma kanako.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

 

1. Ang bunga ba nga gikaon ni Adan ug ni Eva usa ka mansanas?

 

Tubag: Wala kita nasayud. Wala maghisgut ang Bibliya. (Genesis 3:6)

 

2. Where did the concept originate that portrays the devil as a red, half-man and half-beast with horns and tail?

 

Tubag: Kini naggikan sa pagano nga metolohiya ug kini nagapahimuot sa yawa. Nasayud siya nga ang maalam nga tawo nagasikway sa mga halimaw isip pabula ug mao nga kini modangat sa paglimud sa iyang pagkabugso. Sila nga wala mituo sa usa ka yawa maoy una nga madakpan sa iyang mga lit-ag. (Ezequiel 28:14)

 

3. God said to Adam and Eve, “In the day that you eat of it you shall surely die” (Genesis 2:17). Why didn’t they die that day?

 

Tubag:

(Genesis 2:17)

Ang Bibliya naghisgut ug duha ka kamatayon:

(1) Ang “una” nga kamatayon, kita tanan mamatay (Hebreohanon 9:27).

(2) Ang “ikaduha” nga kamatayon, ang mga dautan mamatay diha sa kalayo sa katapusan sa panahon (Pinadayag 21:8). Ang kalahian mao nga walay pagkabanhaw gikan sa ikaduhang kamatayon. Kini walay katapusan.

 

Si Jesus namatay sa ikaduhang kamatayon alang sa tagsatagsa ka tawo.

Sa dihang si Adan ug si Eva nakasala, sila dihadiha unta mamatay sa ikaduhang kamatayon gawas sa kamatuoran nga si Jesus migula ug mihalad sa pagkamatay sa ikaduhang kamatayon didto sa Calbaryo alang sa matag tawo. Ang iyang dakong halad nagpahigawas kanila (Hebreohanon 2:9).

 

Sa dihang si Adan nakasala, ang iyang “dili mamatay” nga kinaiyahan nahimong “mamatay” nga kinaiyahan

Mahitungod sa unang kamatayon, ang literal nga hubad sa pulong “mamatay” sa Genesis 2:17 mao nga “sa pagkalamatay ikaw mamatay,” kini makita sa gitling sa kasagara sa mga Bibliya. Kini nagkahulugan nga si Adan ug si Eva mosulod sa proseso sa pagkalamatay. Sa wala pa nagpakasala, ang magtiayon adunay dili mamatay ug walay sala nga kinaiyahan. Kini nga kinaiyahan molahutay pinaagi sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Sa panahon sa pagkasala, ang ilang kinaiyahan nausab ngadto sa mamatay, makasasalang kinaiya. Mao kini ang gikatagna na sa Dios. Tungod kay sila gibabagan gikan sa kahoy sa kinabuhi, ang pagkadunot ug pagkadaot—nga mosangput ngadto sa kamatayon—nagsugod gilayon. Ang lubnganan nahimong sigurado. Ang Ginoo nagpasantup niini sa dihang miingon siya kanila, “Kay abog ka, ug sa abog ikaw mopauli.” Genesis 3:19.

 

4. Apan gumikan nga ang Dios man ang nagbuhat kang Lucifer, dili ba gayud Siya responsible sa iyang sala? (Josue 24:15)

 

Tubag: Dili gayud. Ang Dios nagbuhat kang Lucifer nga hingpit ug walay sala nga manulonda. Si Lucifer ang naghimog yawa sa iyang kaugalingon. Ang kagawasan sa pagpili usa ka haligi nga prinsipyo sa pang-gobyerno sa Dios. Nasayud ang Dios nga si Lucifer makasala sa dihang Iya siyang gibuhat. Kon niato nga punto nagdumili ang Dios sa pagbuhat kaniya, Siya gayud unta magsikway man nianang primerong prinsipyo sa kagawasan sa pagpili.

Ang “kagawasan sa pagpili” maoy pamaagi sa Dios

Busa, sa pagkasayud gayud sa kon unsa ang buhaton ni Lucifer, ang Dios sa gihapon naglalang kaniya. Samang kamatuoran ang maaplikar sa paglalang kang Adan ug Eva. Ug, kini nga kamatuoran maaplikar kanimo ug kanako. Nasayud ang Dios sa wala pa kita gihimugso kon unsaon nato pagkinabuhi, apan bisan pa niana, Iya kitang gitugutan nga mabuhi ug magpili kon ugaling atong iindorso ang iyang pang-gobyerno o kin kang Satanas. Ang Dios mitugot nga masayop sa pagsabot ug nga sayop nga maakusaran ug mabasol sulod sa mga kaanyohan; samtang Iyang gitagan-an sa panahom ang matag tawo sa pagpili kon kinsa ang iyang pagasundon.

Usa lamang ka mahigugmaong Dios ang morisgo sa paghatag ug hingpit nga kagawasan alang sa tanan

Kining mahimayaon, ug mahinungdanong gasa sa kagawasan modangat lamang gikan sa usa ka matarung, dayag, ug mahigugmaong Dios.Usa ka dungog ug kalipay ang pag-alagad sa usa ka dakong Ginoo ug Higala.

Pilia ang pag-alagad sa Dios

Ang problema sa sala haduol nang matapos. Sa sinugdan, ang tanang butang “maayo kaayo”. Genesis 1:31. Karon “Ang tibuok kalibutan anaa sa gahum sa dautan.” 1 Juan 5:19. Ang mga tawo sa bisan asang dapit nagapili sa pag-alagad sa Dios o kon ni Satanas. Gamita ang hatag sa Dios nga kagawasan aron sa pagpili sa pag-alagad sa Dios.

 

5. Nganong wala man sa Dios gilaglag ang yawa sa dihang siya nakasala, mao nga ania ang problema sa sala?(1 Corinto 4:9)

 

Tubag:

Tungod kay ang sala usa ka butang bug-os nga bag-o sa uniberso sa Dios, ug ang iyang lumulupyo wala nakasabot niini. Si Lucifer man gani siguro wala makamatikod niini sa sinugdan. Si Lucifer usa ka maalam ug hilabihang tinahod na lider sa mga manulonda. Ang iyang pamaagi usa ka dili madudahan, usa ka may dakong kalabutan sa langit ug sa mga manulonda. Possible nga kini nahitabo sama niini: “Maayo ang langit apan kini mas molambo pa kon adunay daghang buhat gikan sa mga manulonda. Ang sobrang pagbulut-an nga wala nahagit (sama sa gibaton sa Amahan ug sa Anak) nagapabuta sa mga pangulo sa matuod nga kinabuhi. Ang mga manulonda dili gikinahanglan sa pagbuhat ug mga mando. Gikinahanglan nga kita ang mohatag sa mando. Kabalo ang Ginoo nga ang akong mga suhestiyon insakto, ug Siya mibati ug pagkahulga. Dili nato tugotan ang atong mga inilang pangulo sa pagpameligro sa langit. Sila mamati kon ugaling kita molihok sa hiniusa. Dili kita dapat magmaluya; kita kinahanglan molihok. Kondili pa, kitang tanan madaot sa usa ka gobyernong wala nahimuot kanato.”

Ikatulong bahin sa mga manulonda mikuyog kang Lucifer

Ang mga argumento ni Lucifer nakadanig daghan nga mga manulonda ug ikatulong bahin kanila miduyog kaniya. Kon ang Dios milaglag pagdayon kang Lucifer, ang uban sa mga panon sa mga manulonda nga wala pa nakasabot sa kinaiya sa Dios mahimo nga magsugod sa pagsimba sa Dios tungod sa kahadlok, nga magaingon, “Siguro si Lucifer insakto. Pagbantay kon ikaw magkalahi sa Dios kay basin ikaw patyon Niya.” Busa, wala untay mamahimutang. Imbes hinoon, ang problema mamadako pa.

Ang Ginoo modawat lamang sa mahigugmaon ug boluntaryo nga pag-alagad

Ang bugtong serbisyo nga madawat sa Dios mao ang malipayon ug boluntaryong pag-alagad nga gipasikad sa gugma. Ang pagtuman sa lain pang hinungdan dili madawat.

Ang Dios naghatag kang Satanas ug panahon aron sa pagpadayag sa Iyang prinsipyo

Si Satanas miangkon nga siya adunay mas maayo nga plano sa uniberso. Ang Dios nagahatag kaniya ug higayon aron sa pagpadayag sa prinsipyo niini. Ang Dios mopapas lamang sa sala human nga ang tagsatagsa ka kalag sa uniberso makombinse nga ang gobyerno ni Satanas dili patas, madinumoton, mapintas, bakakon, ug makadaot.

Ang uniberso nagalantaw niining kalibutana

Miingon ang Bibliya, “Tungod kay kami nangahimo mang mga talan-awon [ang gitling nagaingong “teatro”] sa kalibutan, sa mga manulonda ug sa mga tawo.” 1 Corinto 4:9. Ang entire uniberso nagalantaw samtang kita sa usag usa nagdala ug bahin sa dakong away taliwala kang Cristo ug ni Satanas. Samtang ang away mahumanay, ang matag kalag hingpit nga makasabot sa mga prinsipyo sa duha ka mga gingharian ug magapili sa pagsunod kang Cristo o kon kang Satanas. Sila nga mipili sa pagdugtong kauban ang sala ug si Satanas malaglag uban kaniya; ug ang mga katawhan sa Dios pagakuhaon ngadto sa walay katapusang kaluwasan sa ilang langitnong puloy-an.