Kaluwasan Gikan sa Kahitas-an!

S3Picture1.jpg

Leksyon 03

 

Ilarawan ang kahadlok gikan sa pagkatanggong diha sa kadagatan uban sa mga gigutom, ug makamatay nga mga iho nga nagakaduol! Ug unya handurawa unsa ka pamasalamataon ug kahupay ang imong pagabation kon ikaw pagakuhaon ngadto sa kasigurohan. Ang kamatuoran mao nga ang tagsatagsa ka tawo dinhi sa planeta nahisalaag sa sa kadagatan nga napuno sa peligro. Kita nagakinahanglan gayud sa kaluwasan, dili gikan sa usa ka barko o helicopter, apan gikan sa atong Langitnong Amahan. Ang Dios nahigugma kaayo kanimo, sa hilabihan nga Iyang gipadala ang Iyang Anak aron sa pagluwas kanimo. Ikaw nakadungog na niining tanan sa walay pagduhaduha kaniadto pa, apan sigurado ba ikaw nga imong nasabtan gayud kon unsa mahitungod kining tanan?Unsa ba gayud ang kahulugan niini alang kanimo, ug kini ba sa gayud makausab sa imong kinabuhi? Pagbasa sa padayon ug hikaplagi kini!

1. Ang Dios ba gayud adunay pagtagad mahitungod kanako?

Mao koni ang Iyang giingon: "Ikaw bilihon sa Akong pagtan-aw, ug dungganon, ug gihigugma Ko ikaw." Isaias 43:4. "Oo, gihigugma Ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan." Jeremias 31:3.

Tubag:   Ang walay pagkatapos nga gugma sa Dios lang kanimo ug kanako layo pa kaayo sa atong masabtan.Siya nahigugma kanimo ingon nga daw ikaw lamang ang usa ka nahisalaag nga kalag sa uniberso. Iya gayud nga igahatag ang Iyang kinabuhi kanimo o kanako bisan pa nga wala nay lain pang makasasala nga pagalukaton. Sulayi sa dili paglimot niini nga kamatuoran. Ikaw bililhon sa Iyang atubangan. Siya nahigugma kanimo.

S3Picture2.jpg

2. Giunsa sa Dios pagpadayag sa Iyang gugma alang kanato?

"Ang gugma sa Dios gipadayag dinhi kanato pinaagi niini: gipadala sa Dios ang Iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan, aron kita mabuhi pinaagi Kaniya Niini ania ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios kondili nga iIya mao ang nahigugma kanato ug nagpadala sa Iyang Anak nga halad-pasighiuli alang sa atong mga sala." 1 Juan 4:9, 10.

Tubag:   Tungod kay Siya nahigugma kanato sa kahiladman, Siya buot nga makita ang Iyang bugtong nga Anak nga mag-antus ug mamatay kaysa mahibulag gikan kanimo ug kanako sa kahangturan. Kita dili makasarang sa pagsabot niini, apan Iyan kana nga gibuhat—alang lamang kanimo, alang lamang kanako!

S3Picture3.jpg

3. Unsaon man Niya sa paghigugma sa sama kanako?

"Apan ang Dios nagapadayag sa Iyang gugma alang kanato pinaagi niini, nga bisan sa mga makasasala kita si Cristo nagpakamatay alang kanato." Roma 5:8.

Tubag:   Sa siguro dili tungod kay ako kini nga nakuha o takus niini. Walay usa kanato ang nakakuha sa bisan unsa gawas lamang sa bayad sa sala, nga mao ang kamatayon (Roma 6:23). Apan ang gugma sa Dios walay kondisyon. Siya nahigugma sa mga kawatan, mga mananapaw, ug mga mamamatay. Siya usab nahigugma sa hikawan, sa mapaarun-ingnon, ug sa mahugaw nga tigpasipala. Apan, labing dako sa tanan, Siya nahigugma kanako! Ug tungod kay Siya nasayud nga ang akong mga sala makadangat lamang ngadto sa kalisdanan ug kamatayon, buot Niya nga luwason ako gikan sa akong mga sala. Mao nga Siya namatay.

Ang pag-ibig ni Jesus para sa iyo ay malinaw na nakikita sa Kanyang pagpayag na patawarin ang iyong mga kasalanan at ang Kanyang pagnanais na bigyan ka ng tagumpay laban sa bawat tukso sa iyong buhay!

4. Unsa ang gibuhat sa Iyang kamatayon alang kanako?

“Tan-awa ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanato sa Amahan, nga paganganlan kita nga mga anak sa Dios." 1 Juan 3:1. "Apan sa tanang midawat Kaniya, sa tanang mitoo sa Iyang ngalan, kanila naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios." Juan 1:12.

Tubag:   

Si Cristo namatay aron sa pagtagbaw sa silot sa kamatayon batok kanako. Siya naanak ingon nga usa ka tawo aron nga Siya mag-antus sa matang sa kamatayon nga arang kanako. Unay Siya naghalad sa paghatag kanako sa pahinungod sa Iyang gibuhat. Sa laing pagkasulti, ang Iyang walay sala nga kinabuhi gipahanugod sa akong katunogd aron nga ako maisip ingon nga matarung. Ang Iyang kamatayon gidawat sa Dios ingon nga hingpit nga bayad sa tanan nako kaniadto nga mga kasaypanan, ug pinaagi sa pagdawat sa Iyang gibuhat, ingon nga usa ka gasa, ako gikuha ngadto sa kaugalingong pamilya sa Dios isip iyang inanak. Kini makapabarag sa hunahuna!

 

Pamalandong niining mga yano nga kamatuoran sa makadiyot:

• Tungod sa Akong mga sala, ako nasentensiyan ngadto sa kamatayon.

• Ako dili makabayad niana nga silot nga dili mawad-an sa walay katapusang kinabuhi, tungod kay kon ako mamatay alang sa akong mga sala, dili ko mabanhaw ang akong kaugalingon. Ako mamatay sa kahangturan.

• Ako nakautang sa dili nako mabayaran! Apan usa ka higala ang naabot, sa persona ni Jesus, ug miingon, “Ako mobayad. Ako mamatay sa imong dapit ug mohatag kanimo sa pahinugod alang niana. Dili mo kinahanglan nga mamatay sa imong mga sala.”

• Kinahanglan nga dawaton ko ang gihalad! Yano lamang, dili ba? Ako dayag nga nag-ila ug nagdawat sa Iyang kamatayon alang sa akong mga sala. Sa panahon nga ako kining buhaton, ako nahimo nga anak nga lalaki o kon anak nga babaye sa Dios!

5. Unsaon nako sa pagdawat Kaniya ug moagi gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi?

Iadmitar lamang ang tutulo ka mga butang:

1. Ako usa ka makasasala. "Nakasala man ang tanan." Roma 3:23.

2. Ako nahukman nga mamatay. "Ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon."Roma 6:23.

3. Dili ko maluwas ang akong kaugalingon. "Kay gawas Kanako wala gayud kamoy arang mahimo." Juan 15:5.

Ug dayon, tuohi ang tutulo ka mga butang:

1. Siya namatay alang kanako. "Aron nga … makatilaw Siyag kamatayon alang sa matag-usa ka tawo." Hebreohanon 2:9.

2. Siya nagpasaylo kanako. "Kon isugid ta ang atong mga sala, Siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod niana mopasaylo Siya sa atong mga sala." 1 Juan 1:9.

 

3. Siya nagluwas kanako. "Ang mosalig may kinabuhing dayon." Juan 6:47.

Tubag: Pinaagi sa pagpangayo sa, pagtoo diha, ug pagdawat sa dakong gasa sa Dios, ang atong Ginoong Jesu-Cristo.

S3Picture4.jpg

6. Unsa man ang angay kong pagabuhaton aron sa pagdawat niini nga gasa sa kaluwasan?

"Sila pagamatarungon pinaagi sa Iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Cristo Jesus." Roma 3:24. "Ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtoo, pinagawas sa pagtuman samga kasugoan." Roma 3:28.

 

Sagot:   Ang butang nga ako lamang mabuhat mao ang pagdawat niini ingon nga usa ka putling gasa. Ang akong mga buhat sa pagtuman dili makatabang kanako sa usa ka gamay diha sa kasinatian sa pagpakamatarung. Ang tanang nangaliya sa kaluwasan diha sa pagtoo makabaton niini. Ang labing dautang sinalikway nga makasasala pagadawaton sa samang basihan ingon sa labing moral nga magbubuhat sa maayo. Ang nangagi dili isipon. Hinumdumi, ang Dios nahigugma sa tagsatagsa sa samang paagi, u gang kapasayloan alang kanila nga nanagpangayo. "Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimoan, kini hatag sa Dios—dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo." Efeso 2:8, 9.

7. Sa dihang ako miapil sa Iyang pamilya pinaagi sa pagtoo, unsang kausaban ang buhaton ni Jesus sa akong kinabuhi?

"Busa kon ang tawo anaa kang Cristo, siya bag-o nang binuhat; ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa, ang bag-ong mga butang nahiabot na." 2 Corinto 5:17.

Tubag:   Samtang si Cristo gidawat sulod sa akong kasingkasing, Siya nagapukan sa karaang makasasala nga kaugalingon ug nagausab kanako ngadto sa bag-ong espirituhanong binuhat. Ang karaang kinabuhi sa sala karon mahimo nang ginadilian ug dili na pagahandumon. Sa malipayon, ako magsugod sa pagsinati, sa unang higayon, sa mahimayaong kagawasan gikan sa kasal-anan ug sa pagkondinar. Magsugod ako sa

S3Picture5.jpg

Ang kapangyarihan ni Jesus ay nagbabago ng isang kasuklam-suklam na makasalanan sa isang mapagmahal na banal.

pagkakita kon unsa ka haw-ang ang kinabuhi kanhi gawas kang Cristo. Kaysa pagkaon sa mga pakaw ilalum sa lamesa, ako karon magkumbira didto sa bangkete sa Hari. Ang usa ka minute uban ang Dios nagahatag ug labing kalipay kaysa tibuok kinabuhi sa pag-alagad sa yawa. Unsa nga balos! Ngano mang maghulat pa ako sa dugay sa pagdawat niini?

8. Kini bang nausab nga kinabuhi mahimo gayud nga labing malipayon kaysa kalipayan sa karaang kinabuhi?

Si Jesus miingo : "Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron … ang inyong kalipay magapabilin diha kaninyo." Juan 15:11. "Kon ang Anak mao ang magahatag kaninyog kagawasan, kamo mahimo gayud nga mga tawong gawas." Juan 8:36. "Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayud." Juan 10:10

S3Picture6.jpg

Tubag:  

Walay kalipay dinhi sa yuta ang ikatandi sa kalipay ug kasadya sa usa ka Kristohanong panimalay.

Daghan ang mibati nga ang kinabuhing Kristohanon dili mahimo nga usa ka malipayon tungod sa mga ginadili ug sa pagdumili-sa-kaugalingon. Ang igo nga kaatbang matuod. Sa dihang imong dawaton ang gugma ni Jesus, usa ka kahibulongang kadagaya ang motubod gikan sa sulod. Dili katoohang pakigdait ug kalipay ang motuhop sa imong kinabuhi.Paghisgot ug kalipayan! Walay ikatandi sa karaang kinabuhi sa kadalo ug kapakyasan. Sama sa usa ka dautang damgo,ang masakit nga kagahapon mahanaw na ug ikaw makasinati sa kinabuhi “sa madagayaon,” ang dalan sa Dios nagtuyo nga kana mao gayud unta.

Walang kagalakan sa lupa ang maaaring ihambing sa kaligayahan at kagalakan ng isang Kristiyanong tahanan.

9. Apan mahimo ko ba ang akong kaugalingon sa pagbuhat sa tanang butang nga angay pagabuhaton sa usa ka Kristohanon?

“Gilansang ako sa krus uban kang Cristo; dili na ako ang nabuhi, kondili si Cristo ang nabuhi sa sulod nako” Galacia 2:20. "Mahimo ko ang tanang butang pinaagi Kaniya nga nagapalig-on kanako." Filipos 4:13.

Tubag:   Ania dinhi kon diin ang pinakalabing dakong milagro sa Kristohanong kinabuhi gipadayag. Wala gayoy pagpugos sa imong kaugalingon nga mamahimong maayo! Kung unsa ang imong ginabuhat ingon nga Kristohanon mao ang natural nga pag-awas sa lain na usab nga kinabuhi sa Tawo nga anaa sulod kanimo. Ang pagtuman mao ang natural nga tubag sa gugma diha sa imong kinabuhi. Ingon nga gianak sa Dios, isip bag-o nga nilalang, ikaw buot nga mosunod Kaniya tungod kay ang Iyang kinabuhi nahimong kabahin sa imong kinabuhi. Ang pagpahimuot sa tawo nga imong hinigugma dili usa ka lulan, apan usa ka kalipayan. "Nagakalipay ako sa pagbuhat sa Imonga kabubut-on, Oh Dios ko; Oo, ang Imo nga kasugoan ania sa sulod sa akong kasingkasing.” Salmo 40:8.

S3Picture7.jpg

Nang pumasok si Jesus sa iyong buhay, ang kanyang mahimalang kapangyarihan ay nagbabago ng pagsunod sa isang pasanin sa isang kagalakan.

S3Picture8.jpg

Ito ay hindi isang pasanin upang mangyaring isang tao na tunay na pag-ibig.

10. Imo bang buot pasabot nga bisan pa ang Napulo Kasugo dili malisud nga tumanon?

"Kon nahigugma kamo Kanako, inyong pagatumanon ang Akong mga sugo." Juan 14:15. "Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang Iyang mga sugo. Ug ang Iyang mga sugo dili mabug-at." 1 Juan 5:3. "Apan bisan kinsa nga magabantay sa Iyang pulong, sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios nahingpit diha Kaniya.” 1 Juan 2:5.

Tubag:    Ang Bibliya kanunay nga nagadugtong sa pagtuman ngadto sa relasyon sa gugma. Ang mga natawo pag-usab nga mga Kristohanon nakakaplag nga dili usa ka makakapoy nga pagpanlimbasog ang pagtuman sa Napulo Kasugo. Uban sa tanang karaang mga sala nga gitabunan sa Iyang nagapasig-uli nga kamatayon, ang akong presente ug umalabot nga pagtuman nag-ugat diha sa Iyang madaugong kinabuhi sa sulod kanako.

Sa pagkatinuod, tungod kay gihigugma ko Siya sa hilabihan, ako milapas pa sa gikinahanglan sa Napulo Kasugo. Sa matag adlaw ako nagasusi sa Bibliya alang sa mga ilhanan sa Iyang kabubot-on, nagasulay sa pagpangita ug labi pa sa mga gagmayng mga pamaagi sa pagpahayag sa akong gugma ngadto Kaniya"Ug gikan Kaniya magadawat kita sa bisan unsa nga atong pangayoon, kay kita nagabantay man sa Iyang mga sugo ug nagabuhat sa makapahimuot Kaniya." 1 Juan 3:22,

11. Unsaon nako sa pagsiguro nga ang pagbantay sa kasugoan nga gisulti sa mga katawhan sa Dios diha sa Bibliya dili usa ka legalismo?

"Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinoohan ni Jesus.” Pinadayag 14:12. "Ug sila [ang mga balaan] nakadaug batok kaniya [Satanas] pinaagi sa dugo sa Cordero ug sa pulong sa ilang pagpanghimatuod, tungod kay wala man sila mawili sa ilang mga kinabuhi bisan pag anha sila sa kamatayon." Pinadayag12:11.

Tubag:  Ayaw ikasayop ang pagtuman kon sa legalismo. Ang legalismo mao ang pagtinguha sa pagkab-ot sa kaluwasan pinaagi sa mga maayong mga binuhatan. Ang mga balaan giila dinha sa Bibliya ingon nga nagbaton sa upat ka mga kinaiya:

(1) nagabantay sa kasugoan,

(2) nagasalig sa dugo sa Cordero,

(3) nagapahat sa ilang pagtoo ngadto sa uban, ug (4)nagapili nga mamatay kay sa pagpakasala. Mao kini ang matuod nga mga marka sa tawo nga nahigugma kang Cristo ug nga nakahimo sa usa ka pagtugyan sa kinabuhi sa pagsunod Kaniya.

 

S3Picture9.jpg

Ang pagsunod sa Sampung Utos upang makakuha ng kaligtasan ay laging nagreresulta sa kabiguan at kawalan ng pag-asa. Huli na upang mai-save ang iyong sarili dahil nagkasala ka na! Ngunit ang taong tumanggap sa kaloob ng kaligtasan ay nalulugod sa paglalakad sa landas ng pagsunod sa mga batas ng Diyos.

S3Picture10.jpg

12. Unsa and mahinungdanong mga buhat ang nagasilyo sa relasyon sa gugma uban kang Cristo, ug unsa ang gisimbolohan niini?

"Busa, pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban Kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo Jesus gibautismohan ngadto sa Iyang kamatayon?" "Aron malaglag ang makasasala nga lawas.” Romans 6:4, 6. "Kamo ugod ako na man nga gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang ka bana, nga mao si Cristo, aron ikahatag ko kamo ingon nga birhin nga ulay.” 2 Corinto 11:2.

Tubag:  Ang bautismo nagsimbolo sa tulo ka mga mahinungdanong hitabo sa kinabuhi sa matuod nga magtotoo: (1) kamatayon ngadto sa sala, (2) pagkatawo ngadto sa bag-ong kinabuhi diha kang Cristo, ug (3) kaminyoon ngadto kang Cristo sa kahangturan. Kini nga espirituhanong pagkausa motubo sa labing kalig-on ug katam-is uban sa panahon, samtang ang gugma nagapadayon sa pagtubo. Sama sa ubang kaminyoon, ang pagkawala sa gugla makahimo sa usa ka paraiso ngadto sa impyerno. Sa dihang ang gugma mawala, ang panimalay gihuptan lamang pinaagi sa mekanikal, ug pinugos nga kaakohan sa balaos sa kaminyoon. Mao man usab, sa dihang ang usa ka Kristohano nga mohunong sa paghigugma kang Cristo labaw sa ngatanan, ang Iyang relihiyon nagapabilin lamang ingon nga adunay limitasyon nga pagtuman sa usa ka han-ay sa mga tulomanon.

S3Picture11.jpg
S3Picture12.jpg

13. Unsaon nako sa pagsiguro nga ang pagtoo ug gugma sa akong kaminyoon kang Crsito magapadayon sa pag-uswag?

"[Susiha] ang Kasulatan." Juan 5:39. "Pag-ampo kamo sa walay paghunong." 1Tesalonica 5:17. "Busa, maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Cristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha Kaniya." Colosas 2:6. "Ako nagakamatay adlaw-adlaw." 1 Corinto 15:31.

Tubag:   

Walay kadugtungan sa gugma ang magmalamboon kon walay pagpakigsulti. Ang pag-ampo u gang pagtuon sa Bibliya gikinahanglan sa gayud aron sa pagpadayong pagtubo niini nga relasyon. Ang Iyang pulong naglangkob sa usa ka sulat sa gugma nga kinahanglan ko nga pagabasahon adlaw-adlaw aron sa pag-alima sa espirituhanong kinabuhi. Ang pagpakigsulti Kaniya diha sa pag-ampo nagapalawom sa debosyon ug naga-abli sa akong hunahuna ngadto sa labing makalipay ug suod nga kahibalo sa Iyang pagtagad alang kanako. Sa adlaw-adlaw ako nahibulong sa paghibalag ug mga detalye sa Iyang daw dili katoohan nga probisyon alang sa akong kalipay.

Ang Dios nagasilyo sa atong espirituhanong kaminyoon

Aron sa pagsilyo sa atong espirituhanong kaminyoon hangtud sa walay katapusan, Siya nagsaad sa dili pagsalikway kanako (Salmo 55:22; Mateo 28:20; Hebreohanon 13:5), aron sa pag-alima kanako diha sa pagmasakit o diha sa kahimsog (Salmo 41:3; Isaias 41:10), ug sa paghatag sa matag kinahanglanon nga posible nga magauswag sa akong kinabuhi(Mateo 6:25-34). Sama nga ako Siyang gidawat pinaagi sa pagtoo ug nakakaplag sa Iyang mga saad nga husto sa ngatanan, ako nagapadayon sa pagsalig Kaniya sa matag umalabot nga kinahanglanon, ug Siya wala gayud nagtugot sa pagpakyas kanako.

14. Ako nga handum ang pagdapit kang Jesus sulod sa akong kinabuhi ug makasinati sa bag-ong pagkatawo.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

 

1. Unsaon man sa kamatayon sa usa ka Tawo pagbayad sa silot sa sala sa tanang katawhan?

 

Tubag: Ako nagkinabuhi sa usa ka makalilisang nga kinabuhi sa sala. Ako nahadlok nga ang Dios unya magabuhat ug butang nga hilabihang ka bililhon aron sa pagpasig-uli sa usa ka tawong hilabihan ka dautan. (Hebreohanon 7:25Ang Roma 3:23 nagsulti kanato nga “nakasala man ang tanan.” Tungod kay “ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23) ug kay "nakasala man ang tanan," busa, “usa ka butang bililhon" ang gikinahanglan sa matag tawo nga nahimugso. Usa lamang kansang kinabuhi tupong sa tibuok nga katawhan ang arang mamatay alang sa kasal-anan sa kaliwatan sa tawo. Tungod kay si Jesus mao ang Magbubuhat ug Mag-uugmad sa tanang kinabuhi, ang kinabuhi nga Iyang giula nahitupong sa mga kinabuhi sa tanang katawhan nga mabuhi sukad. Dili lamang ang pagpasig-uli gikinahanglan nga buhaton pinaagi sa Usa kansang kinabuhi makatindog alang sa tanang lain pang buiuhat nga nilalang, apan ang Usa nga mamatay sa nagapasig-uli nga kamatayon kinahanglan nga makahimo sa pagbangon gikan niana nga kamatayon. Ngano? Aron sa pag-alagad sa mga benepisyo sa pagpasig-uli ngadto sa tanang nga moaplikar alang niini diha sa pagtoo. “Busa, sa tanang panahon, Siya arang makaluwas sa mga modulo sa Dios pinaagi Kaniya, sanglit buhi man Siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila.” Hebreohanon 7:25.

 

2. Kong akong dawaton si Cristo u gang Iyang kapasayloan ug unya mahulog pag-usab, Siya ba magapasaylo kanako sa usab? (1 Juan 1:19)

 

Tubag: Kita makasalig sa Dios sa pagpasaylo kanato sa usab kon kita nasubo sa atong mga sala ug magasugid niini. "Kon isugid ta ang atong mga sala, Siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod niana mopasaylo Siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.” 1 Juan 1:9.

 

3. Unsaon man nako sa pagsangpit sa Dios niining akong makasasala nga kondisyon? Dili ba mas maayo alang kanako ang pagbaton sa usa ka pari o ministro sa pag-ampo alang kanako? (Hebreohanon 4:16)

 

Tubag: Sukad nga si Jesu-Cristo nabuhi diha sa unod ug nga “gitintal ingon kanato” (Hebreohanon 4:15), aduna kitay Dios nga makasabot ug kinsa naghandum nga magmanggiluy-on kanato. Ang Hebreohanon 4:16 nagsulti kanato nga “manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy. Mahimo natong duolon ang Dios diretso pinaagi kang Jesu-Cristo, bisan wala may tigpataliwala; ug nga nagasalig sa Iyang kaluoy, kita “manuol” ngadto Kaniya diha sa ngalan ni Jesus (Juan 14:14). Ang 1 Timoteo mabasa: “Kay adunay usa ra ka Dios, ug adunay usa ra ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo, nga mao ang tawo nga si Cristo Jesus.”

 

4. Aduna bay butang nga akong mahimo aron sa pagtabang sa Dios nga luwason ako? (Roma 4:5 )

 

Tubag: Wala. Ang Iyang plano sa hingpit mao ang grasya (Roma 3:24; 4:5); kini “hatag sa Dios.” Efeso 2:8. Kana matuod nga ingon nga ang Dios naghatag kanato sa grasya pinaagi sa pagtoo, Siya usab naghatag kanato sa handum ug sa kusog sa pagtuman Kaniya. Kini moresulta sa pagtuman sa Iyang mga sugo. Busa, bisan pa kini nga pagtuman resulta gikan sa libre nga grasya sa Dios. Ang pagtuman—ang pag-alagad ug pagkamatinud-anon sa gugma—mao ang matuod nga pagsulay sa pagkasumosunod ug usa ka natural nga bunga sa pagtoo diha kang Jesu-Cristo.

 

5. Kon ang Dios mopasaylo kanako sa akong mga sala ug mopasiuli kanako ngadto sa Iyang pamilya, kana ba makapapha sa bisan unsang umalabot nga silot sa akong mga sala, o ako ba sa gihapon gikinahanglan sa pagbuhat sa ubang matang sa pagsakit? (Miqueas 7:18)

 

Tubag: Ang Kasulatan naga-ingon, "Busa, sila nga anaa kang Cristo Jesus dili na karon mga hinukman sa silot." Roma 8:1. Si Cristo nagbayad sa bug-os nga silot sa atong mga kalapasan, ug kadtong nagadawat Kaniya diha sa pagtoo wala nakautang sa mga buhat sa pagpasakit alang sa paghinlo, apan giisip na nga “nahugasan” diha sa dugo sa Cordero! Ang Isaias 43:25 nagalakip sa maanindot nga saad sa kapasayloan: “Ako, bisan Ako mao Siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa Akong kaugalingon; ug dili na Ako mahinumdum sa imong mga sala.” Ang Miqueas 7:18, 19 nagapakita sa maanindot nga kinaiya sa atong Dios-Manunubos ngadto sa Iyang mga katawhan: “Kinsa ba, oh Dios, ang usa ka Dios nga sama Kanimo, nga makapasaylo sa kasal-anan, ug mopaagi lamang sa mga kalapasan sa salin sa Iyang panulondon? Siya wala magapabilin sa Iyang kasuko sa walay katapusan, kay Siya nahamuot sa mahigugmaong-kalolot. Siya magabaton pag-usab ug kalooy kanato; Siya magayatak sa atong mga kasal-anan; ug isalibay Mo ang tanan nilang mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat.”

Pasulit nga mga Pangutana