Usa ka Dakong Ciudad sa Kawanangan

Leksyon 04

 

Paghisgut ug usa ka dakong ciudad! Ang New York, Tokyo, ug London dili maitandi! Hulat usa hangtud nga imong makab-ot ang makahibulongang kamatuoran mahitungod niining dakong ciudad nga makapanaw sa kalawakan. Kining tanan kamatuoran, dili piksyon sa siyensya lamang! Ang mga impormasyon niini nga Giya sa Pagtuon makapakurog sa imong kalag ug makahatag kanimog paglaum alang sa umalabot.

1. Kinsa ang arkitekto ug magtutukod niining ciudad sa kalawakan?

“Tungod niana ang Dios dili maulaw nga paga-ingnon Siya nga ilang Dios, kay Siya nakaandam naman ug lungsod alang kanila.” Hebreohanon 11:16

Tubag:   Ang Bibliya nagdiklara nga ang Dios nagatukod ug usa ka dakong ciudad alang sa Iyang katawhan. Ug kini nga ciudad tinuod ug literal sama sa bisan unsa nga inyong hingbal-an.

2. Diin man kining makahibulongang ciudad nga giandam sa Dios?

“Ug nakita ko ang balaang ciudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaug sa langit gikan sa Dios.” Pinadayag 21:2. “Oh Jehova, ang akong Dios…mamati ka diha sa langit nga imong puloy-an.” 1 Hari 8:28-30.

Tubag:   Kining dakong ciudad nga ginabuhat, sa pagkakaron, anaa halayo gawas sa kalawakan didto sa puloy-an sa Dios, nga ginatawag langit.

3. Giunsa man sa langit paghulagway niining kahibulongang ciudad sa kalawakan?

Tubag:  

A. PANGALAN

Ang ciudad ginatawag “bag-ong Jerusalem” diha sa  Revelation 21:2.

B. GINDAK-ON

“Ang ciudad nahimutang nga kuwadrado, ang iyang gitas-on sama sa iyang gilapdon; ug pinaagi sa iyang barahan, iyang gisukod ang ciudad, ug kini mga duha ka libo ug upat ka gatus ka kilometro.” Pinadayag 21:16. Ang siyudad perfecto nga kuwadrado. Ang iyang sukod 12,000 furlongs, o kon 1,500 ka milyas (ang usa ka furlong 1/8 milya). Kini 375 ka milyas ang kitas-on sa matag kilid.

C. ANG MGA PARIL

“Gisukod usab niya ang paril niini, nga may kan-uman ug unom ka metero…ang paril hinimog batong haspe.” Pinadayag 21:17, 18. Usa ka paril nga 144 maniko, o 216 katiil ang ginhabugon (ang usa ka maniko 18 pulgadas) ang nagalibot sa ciudad. Ang paril hinimo sa gahi nga haspe nga may dan-ag ug katahum nga dili mahulagway. Paghunahuna niini! Lapit sa 20 andanas ang kahabugon ug gahi nga haspe!

 

Kada usa ka ganghaan hinimog usa ka lunsay nga perlas.

Ang buong gilid ay 1,500 milya!

4. Unsang hulagway nga makita niining halangdong ciudad nga makapasalig sa matag lomulupyo ug walay katapusang kabaskog ug kabatan-on?

“Latas sa taliwala sa kadalanan sa ciudad, usab, sa masigkadaplin sa suba, diha ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga may napulog-duha ka matang sa bunga, nga nagapamunga matag-bulan; ug tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran.” Pinadayag 22:2

“Ug mokuha usab sa kahoy sa kinabuhi , ug mokaon, ug mabuhi sa gihapon.” Genesis 3:22.

D. GANGHAAN

“Nga may napulog duha ka mga pultahan…sa sidlakan may tulo ka mga pultahan,sa amihanan may tulo ka mga pultahan, sa habagatan may tulo ka mga pultahan, ug sa kasadpan may tulo ka mga pultahan.” “Ug ang napulog-duha ka mga pultahan hinimog napulog-duha ka mga mutya, ang matag usa ka pultahan hinimog usa lamang ka buok mutya.” Pinadayag 21: 12, 13, 21. Kining maong ciudad adunay 12 ka ganghaan—tulo sa matag kilid—kada usa hinimog usa lamang ka perlas.

E. SUKARANAN

“Ug ang paril sa ciudad may napulog-duha ka sukaranan…gidayandayanan sa tanang matang sa mga batong hamili. Ang nahauna haspe, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo kalsidonya, ang ikaupat ismiralda, ang ikalima sardonika, ang ikaunom kornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo birilo, ang ikasiyam topasyo, ang ikanapulo krisopraso, ang ikanapulog-usa hasinto, ang ikanapulog-duha amatista.” Pinadayag 21: 14-20. Ang ciudad may dosi 12 ka hingpit nga patukoranan—ang matag usa hinimo sa hamiling bato. Matag kolor sa balangaw marepresentahan, busa sa dili kalayuan, ang ciudad makita nga daw nagsandig ibabaw sa balangaw.

F. KADALANAN

“Ug ang kadalanan sa ciudad lunsayng bulawan, matin-aw morag bildo.” Pinadayag 21:21.

G. HULAGWAY

“Ang balaang ciudad,…gitagana maingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang pamanhonon.” “Nga may himaya sa Dios, kinsang kasidlak sama sa usa ka batong hamili nga talagsaon kaayo, sama sa batong haspe, matin-aw murag Kristal.” “ Parihas ang iyang gitas-on ug ang gilapdon ug ang kahabugon.” Pinadayag 21: 2,11,16. Ang ciudad, inubanan sa tanan niyang hamili nga mga bato, bulawan ug nagadan-ag nga katahum mamahayag uban sa himaya sa Dios. Sa iyang makakuhag ginhawa nga kahalangdon ug kaputli, kini gitandi sa “usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang pamanhonon.”

 

Ang mga kadalanan sa ciudad lunsayng bulawan—nagareplikar sa himaya sa langit sama sa salamin.

Ang nakamamanghang puno ng buhay ng langit ay nagdudulot ng walang hanggang buhay at kabataan sa lahat na kumain nito.

Tubag:   Ang kahoy sa kinabuhi nga nagapabungag napulog-duha ka klase sa mga prutas (ug nga anaa sa taliwala sa ciudad—Pinadayag 2:7) nagadalag walay pagkatapos nga kinabuhi ug kabatan-on sa tanang mokaon niini. Bisan ang iyang mga dahon adunay kahibulongang kalidad sa pagsustinar. Kini nga kahoy mamunga ug bag-ong prutas kada bulan.

5. Tinuod ba nga kining kahibulongang ciudad monaog dinhi sa yuta?

"Ug nakita ko [Juan] ang balaang ciudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang pamanhonon.” Pinadayag 21:2. “Bulahan ang mga maaghop kay sila magapanunod sa yuta.” Mateo 5:5. “Ang matarung pagabalusan dinhi sa yuta.” Proverbio 11:31.

 

Tubag:   Oo, ang halangdon nga balaang ciudad monaog dinhi sa yuta aron mahimong sentro sa yutang bag-o. Ang tanang matarung makapanag-iyag puloy-an niining ciudad.saved will have a home in this city.

6. Unsa may mahitabo sa sala ug sa mga makakasala?

" Ug ang tanang mga palabilabihon, ug ang tanang nagbuhat sa kadautan mangahimong tuod sa balili; ug ang adlaw nga moabut magasunog kanila.” Malaquias 4:1. “Apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila.” Pinadayag 20:9. “Ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mangatunaw sa kahilabiang kainit ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini.” 2 Pedro 3:10. “Ug pagatamakan ninyo ang mga dautan; kay sila mangahimong abo sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil.” Malaquias 4:3. “Apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarung.” 2 Pedro 3:13.

Sagot:   Sisirain nang Panginoon lahat ng kasalanan at mga makasalanan sa apoy. Ang apoy na ito ay tutunaw sa lupa at ang lahat ay magiging abo. Pagkatapos gagawa ang Panginoon isang panibagong perpektong mundo, at ang banal na lungsod ay siyang magiging Kapital. Dito ang mga matuwid ay mamumuhay ng maligaya, mapayapa, at banal hanggang sa kawalang-hanggan. Pinangako nang Dios na ang kasalanan ay hindi na lilitaw muli. Tingnan Nahum 1:9.

Ang kasalanan at mga makasalanan ay mapapawi ng apoy mula sa Diyos

7. Unsang makatawhay nga mga saad ang gibuhat sa Dios ngadto sa mga tawong mosulod sa iyang bag-ong gingharian?

Sagot:

A. Ang Dios personal nga mopuyo uban kanila. (Pinadayag 21:3).

B. Sila dili mahimong malaayan. Aduna unyay mga kalipayan sa walay katapusan (Salmo 16:11).

C. Wala na unyay kamatayon, kasakit, mga luha, kagul-anan, sakit, ospital, operasyon, trahedya, kapakyasan, kasamok, kagutom, o kon kauhaw (Pinadayag 21:4; Isaiah 33:24; Isaiah 65:23; Pinadayag 7:16).

D. Sila dili mangakapoyan (Isaiah 40:31).

E. Matag niluwas nga tawo sa tanang paagi mamaayo sa pisikal. Ang bungol makadungog, ang buta makakita, ang amang makakanta, ug ang bakol makahimo sa pagdagan (Isaiah 35:5, 6; Philippians 3:21).

F. Ang kasina, kahadlok, kapungot, kabotbot, kasuya, kahugaw, kamaldito, kabalaka, ug tanang dautan sa walay katapusan mapahigawas gikan sa gingharian sa Dios. (Pinadayag 21:8, 27; 22:15). Ang mga tawo dili na gayud mabudlay uban sa kabalaka ug kahingawa nga nagatuklod kanila ngadto sa kahasol. Wala na unyay pagkabuang. Ang oras unya wala nay katapusan ug ang mga presyur ug dedlayn dinhi sa yuta mahanaw na sa kahangturan.

8. Unsa kalahi ang bag-ong yuta gikan sa atong yuta karon?

Tubag:   

A. Ang halapad nga mga kadagatan maingon man nga sila ato karong hinsayran mamawala (Pinadayag 21:1). Ang mga kadagatan ug dagat nagatabon sa ¾ sa nawong sa yuta karon. Dili na unya kini mao diha sa bag-ong gingharian sa Dios. Ang tibuok kalibutan mamahimong usa ka dakong tanaman sa dili malabwang katahm; kini gipatlaagan sa mga linaw, mga suba, ug mga bukid (Pinadayag 22:1; Buhat 3:20, 21).

Ang mga bata luwas nga magadula sa yuta nga gibag-o.

B. Ang mga disyerto mahimong mga tanaman (Isaiah 35:1, 2).

C. Ang mga tanang kahayopan mapaaghop. Walay motukob ibabaw sa uban, ug ang gamayng bata magatoytoy kanila (Isaiah 11:6–9; Isaiah 65:25).

D. Wala na unyay tunglo (Revelation 22:3).

E. Wala na unyay bisan unsang matang sa pagpanlupig (Isaiah 60:18). Kini wala nagalabot sa krimen, mga bagyo, mga lunop, mga linog, mga buhawi, pagkasamad, ug uban pa.

F. Walay ni bisan unsang makahugaw ang makita unya sa bag-ong yuta (Pinadayag 21:27). Wala na unyay upos sa sigarilyo, duga sa tabako, mga palahubog, balay imnanan, mga makahubog nga ilimnon, balay sa mga bigaon, mga bastos nga mga larawan, o uban pa nga kadautan o kon kahugawan sa bisan unsang matang.

9. Aduna pa bay kabataan sa gingharian sa Dios? Kon mao, sila ba managtubo?

"Ug ang mga dalan sa Ciudad mapuno sa mga bata nga lalaki ug mga babaye nga magadula sa mga dalan niini.” Zacarias 8:5. “Ug kamo manggula, ug [managtubo] maingon sa mga nating vaca sa toril.” Malaquias 4:2.

Tubag:    Oo, aduna unyay daghang mga batang lalaki ug babaye sa balaang ciudad (Isaias 11:6-9), ug kini nga mga bata motubo (Malaquias 4:2). Kita nagkaubos kaayo sa gintas-on, kaalam, ug kusog sugod pa kang Adan, apan kining tanan mahig-uli (Buhat 3:20, 21).

 

10. Sa dihang mahiusa pag-usab sa mga hinigugma sa langit, makaila ba ang mga niluwas sa usag usa?

“Apan unya masabtan [mailhan] ko ra ang tanan, maingon nga ang tanan kanako nahisabtan [nailhan] na.”

(1 Corinthians 13:12).

Tubag:   Ang Bibliya klaro nga nagtudlo nga ang mga matarung nga mga hinigugma sa kinabuhi nga namatay pabangonon unya aron sa pakigkauban sa mga matarung nga buhi ngadto sa gingharian sa Dios (Isaias 26:19; Jeremias 31:15-17; 1 Corinto 15:51-55; 1 Tesalonica 4:13-18). Ug ang Kasulatan usab klaro nga nagtudlo nga ang mga katawhan sa bag-ong gingharian sa Dios makaila sa usag usa maingon nga ang mga tawo nag-ilhanay man sa usag usa dinhi sa yuta karon.

11. Ang mga tawo ba unya sa langit tinuod, ug nga adunay unod ug bukog?

"Si Jesus nga natindog ug miingon kanila, “Ang kalinaw magauban kaninyo!” Apan sila nahikuratan ug nangalisang nga nanagdahum nga nakakita silag espiritu. Ug Siya mingon kanila, “Nganong nakulbaan man kamo, ug nganong may mga pagsukitsukit man kamo sa sulod sa inyong mga kasingkasing? Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, nga mao gayud ako. Hikapa ninyo ug tan-awa, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako.” “Ug sa samtang sa ilang kalipay sila wala pa motuo niini ug nanghibulong, siya miingon kanila, “Dun aba kamoy makaon dinhi?” Ug siya ilsng gihatagan sa isda nga sinugba. Ug kini gidawat ni Jesus ug iyang gikaon sa ilang atubangan.” “Unya iyang gidala sila ngadto sa gawas hangtud sa Betania, ug…samtang nagpanalangin pa siya kanila, siya mipahawa gikan kanila ug gibayaw ngadto sa langit.” Lucas 24: 36-39, 41-43, 50, 51. “Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit.” Buhat 1:11. “Ang Ginoong Jesu-Cristo…magausab sa atong timawa ng lawas aron kini mahisama sa iyang mahimayaong lawas.” Filipos 3:20, 21.

Tubag:   Human sa iyang pagkabanhaw, si Jesus nagpamatuod sa iyang mga disipolo nga Siya unod ug bukog pagkaagi nga Iya silang gipahikap Kaniya ug pinaagi sa pagkaon ug kalan-on. Kining samang Jesus sa unod ug bukog misaka ngadto sa Iyang Amahan ug nga mobalik pag-usab sa yuta. Ang mga matarung pagahatagan ug lawas nga sama ingon sa lawas ni Cristo ug mga tinuod nga mga tawo nga may unod ug bukog sa tibuok eternidad. Ang kalahian mao nga ang langitnong lawas dili na maulipon sa kamatayon, pagkadunot, o kon pagkadaot. Ang pagtulun-an nga ang mga niluwas sa langit mga kalag nga nagalutawlutaw sa yamog nga kapanganuran ug nga walay laing buhat kondili ang pagtugtog sa alpa walay sukaranan gikan sa Kasulatan. Si Jesus wala namatay sa krus alang sa paghatag sa bisan unsang walay kapuslanan ug binuang nga kaugmaon niadto nila nga midawat sa iyang gugma ug nga inila nga misunod sa Iyang dalan sa kinabuhi. Kasagaran sa mga tawo walay kawili sa maong langitnon nga eksistensya ug tungod niini, sila may diyutay o kon walay handum sa pagsulod sa langitnong gingharian sa Dios—kasagara sila mopili niini tungod lamang sa kahadlok sa impyerno. Kon lamang ang tanang katawhan sa bisan asa mahibalo sa kamatuoran mahitungod sa balaang ciudad sa Dios ug sa bag-ong yuta, minilyon ang magsugod sa pagsabot sa Iyang gugma ug sa pagbalik ngadto Kaniya sa bug-os nilang kasingkasing. A tawo nga dili makasulod sa gingharian sa Dios naghimo sa pinadakong sayop sa katibuk-ang higayon sa kinabuhi.

12. Unsaon sa mga matarung paggahin sa ilang oras didto sa langitnong gingharian?

“Ug sila magatukod ug mga balay, ug magapuyo niini; ug sila magatanum ug mga kaparrasan, ug makakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod, ug unya lain ang magapuyo; sila dili magatanum, ug unya lain ang magakaon…ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot.” (Isaiah 65:21, 22).

Sagot:   

Ang mga matarung magtukod sa ilang kaugalingong puloy-anan sa nab-o nga yuta. (Ang matag usa usab makaangkon ug mansion nga gitukod ni Cristo—Juan 14:1-3.) Sila managtanom ug kaparrasan ug magakaon sa bunga gikan nila. Ang Bibliya tataw. Ang mga tinuod nga tawo magbuhat ug tinuod nga mga butang sa langit ug sila sa gayud malingaw niining tanan.

13. Sa unsa pang laing makadasig nga kalihokan ang pagaapilan sa mga niluwas?

Ang langit magdala kanato sa pribilihiyo nga mahigala ang mga patriarka sa Bibliya ug mga propeta.

Tubag:

A. Mag-awit ug magtugtog sa langitnong musika (Isaiah 35:10; 51:11; Psalm 87:7; Revelation 14:2, 3).

B. Magsimba sa atubangan sa trono sa Dios kada adlawng Igpapahulay (Isaiah 66:22, 23).

C. Malingaw sa dili-malayang mga bulak ug mga kahoy (Ezekiel 47:12; Isaiah 35:1, 2).

D. Mobisita sa mga hinigugma sa kinabuhi, mga patriarka, propeta, ug uban pa (Matthew 8:11; Revelation 7:9–17).

E. Magtuon sa mga kahayopan sa langit (Isaiah 11:6–9; 65:25).

F. Molaag ug maglantaw-lantaw nga dili nagayud kapuyan (Isaiah 40:31).

G. Mamati sa Dios nga magaawit. (Zephaniah 3:17).

H. Makabaton sa pinakaginahandom nga mga ambisyon (Psalm 37:3, 4; Isaiah 65:24).

I. Pinakadakong kalipayan sa tanan—ang pribilihiyo nga mahisama ni Jesus, ang maglaag nga kauban Siya, ug ang makita Siya nawong sa nawong (Revelation 14:4; 22:4; 21:3; 1 John 3:2).

14. Ang luyahon nga tawhanong lenggwahe makahulagway ba gayud sa kahimayaan sa langitnong puloy-an?

" Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagna sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya.” (1 Corinthians 2:9).

Tubag:   Dili man gani masugdan sa pagtugkad sa kasingkasing sa tawo bisan pa sa iyang pinakamakalilisang damgo ang mga kahibulongan sa walay katapusang gingharian sa Dios. Tanan nga giwala ni Adan mamasig-uli (Acts 3:20, 21).

15. Kini ba nga gingharian giandam personal alang kanako?

" Ang may tinguha, paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi.” Pinadayag 22:17.

“Ug ngadto sa usa ka panulondon nga dili madunot…ginatipigan didto sa langit alang kaninyo.” 1 Pedro 1:4. “Moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo.” Juan 14:2.

Tubag:    Kini giandam personal alang kanimo. Ang imbitasyon gikan sa Ginoo alang kanimo personal. Kon kini isalikway, higala, wala ka gayoy laing mabasol kondili ang imong kaugalingon.

16. Unsaon man nako sa pagkasiguro sa usa ka luna nianang dako ug mahimayaong gingharian?

" Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok; kon may magapatalinghug sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako.” Pinadayag 3:20. “Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan.” Pinadayag 22:14. “Dili ang tanang magaingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit.” Mateo 7:21. “Apan sa tanang midawat Kaniya, sa tanang mitoo sa Iyang ngalan, kanila naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios.” Juan 1:12. “Ug ang dugo ni Jesus nga Iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala.” 1 Juan 1:7.

Tubag:   Ang Bibliya naghimo niini nga klaro. Kini simple. Ihatag ang imong kinabuhi kang Cristo alang sa paghinlo gikan sa sala. Sa dihang imo kining buhaton, Iya usab ikaw tagaan sa gahum sa pagbuhat sa iyang kabubut-on ug sa pagbantay sa iyang mga kasuguan. Kini nagkahulugan, siyempre pa, nga ikaw magsugod sa pagkinabuhi sama sa pagkinabuhi ni Cristo ug nga ikaw makabuntog sa tanang sala. “Ang magamadaugon makapanag-iya niining maong panulondon.” Pinadayag 21:7. Buot pasabot nga ang usa ka tawo maandam alang sa langit sa dihang adunay langit sa iyang kasingkasing.

17. Ako nakadesisyon sa pagdawat sa halad ni Jesus nga pagpuyo kauban Niya sa kahangturan sa Iyang langitnong gingharian.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

 

1. Unsaon man sa langit mahimong usa ka malipayon nga dapit kon ang mga linuwas magahunahuna sa ilang mga hinigugma nga nangawala? (Pinadayag 21:4)

 

Tubag: Ang Bibliya miingon nga ang Dios “pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata.” Pinadayag 21:4. Ginapalibutan sa katahum ug kalipayan sa bag-o nga yuta, ang mga niluwas nga katawhan sa Dios makalimot sa mga trahedya ug mga kasakitan sa kagahapon; “ang unang butang dili na pagahinumduman, ni motungha pa sa hunahuna.” Isaias 65:17.

 

2. Miingon ang Bibliya, “Ang unod ug dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios.” 1 Corinto 15:50. Giunsa man dayon sa mga niluwas nga mahimong unod ug bukog? (1 Corinto 15:50)

 

Tubag: Dinhi ang Bibliya naggamit sa terminong “unod” aron sa paghulagway sa wala makabig nga tawo. Puparihang panghunahuna ang gipahayag sa Roma 8:8, 9. “Ug ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Apan kamo wala diha sa unod, hinonoa anaa kamo sa Espiritu kon tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo.” Ang Juan 3:6 nag-ingon, “Ang gianak sa unod, unod man; ug ang gianak sa Espiritu, espiritu man. Ang terminong “unod” dinhi sa usab nagapasabot sa wala makabig nga tawo, samtang ang terminong “espiritu” nagapasabot sa kombirtidong tawo o kon “naanak pag-usab” nga tawo. Busa, ang Bibliya simple lamang nga nagasulti diha sa 1 Corinto 15:50 nga walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon adunay pagkakabig nga mahitabo ug kon ang unod mahimong espiritu. Si Cristo, sa iyang nabanhaw nga lawas, nagpahayag nga Siya sa tinuod “unod ug bukog.” Lucas 24:39. Kita makabaton ug lawas nga sama sa Iya, matud pa sa Filipos 3:21.

 

3. Si apostol Pedro ba ang nagdumala sa ganghaan sa balaang ciudad? (Mateo 16:19)

 

Tubag: Dili! Ang Bibliya nag-ingo sa Pinadayag 21:12 nga ang bag-ong Jersusalem—ang balaanong ciudad sa Dios—adunay 12 kaganghaan, ug sa ganghaan adunay 12 kamanulonda. Walay reperensiya nga gibuhat diha sa Bibliya sa bisan kinsa sa mga apostoles ingon nga mga tagabantay sa mga ganghaan.

 

4. Ang balaang ciudad ba gayud dako igo sa pagsulod sa tanang mga niluwas nga katawhan sa tibuok anyo? (Mateo 7:14)

 

Tubag: Kon ang ciudad mamahuot sa tawo ug kon kada niluwas mahatagan lamang ug 100 kwadrong tiil nga espasyo sa yuta, nan adunay luna para sa 39 bilyones ka mga tawo sa ciudad, nga mas makadaghang beses pa kay sa presente nga populasyon sa kalibutan. Daghan mga estatistiko nagtuo nga kon ang tibuok tawo nga nabuhi namaluwas, aduna unyay daghang luna alang kanila sulod sa ciudad. Apan ang Kasulatan naghimo niini nga klaro, nga pipila lamang ang mamaluwas (Mateo 7:14). Mao nga aduna unyay mas daghan pang luna kay sa igo diha sa dakong ciudad.

 

5. Usahay ako mahibulong kung ang ganti takus sa sakripisyo. Daw si Satanas murag modaug kanako sa pipila ka higayon. (Roma 8:18)

 

Tubag: Oo. Sa tinuod, si apostol Pablo sa tingali naghunahuna sa sama nimo sa dihang iyang gisulat, “Giisip ko nga ang mga pag-antus niining panahona karon dili takus ikagtandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato.” Roma 8:18. Usa lamang ka paglili niining eternal nga gingharian makahimo sa pinakadautang mga pagsulay ug mga paglutos dinhi sa yuta ngadto sa magkuspad sa kawalay hinungdan, ug ang mga niluwas mosinggit: “Aleluia, ang langit igo rang kabarato!”

6. Ang mga gagmayng bata ba nga nangamatay mamaluwas sa gingharian sa Dios? (Mateo 2:16-18)

 

Tubag: Wala kitay sibo nga tubag sa Bibliya niini nga pangutana, apan daghan ang mipili sa pagtuo nga ang mga puya mamaluwas sa basihan diha sa Mateo 2:16-18. Dinhi ang Bibliya naghisgut sa dautang hari Herodes nga nagapatay sa tanang batang lalaki sa Betlehem nga mga 2 anyos o kon manghud pa. Ang Daang Tugon nagtagna niining matilimad-on ug mabangis nga insidente; ug ang Dios nagtugon sa mga inahan sa pag-undang sa pagbakho tungod kay ang ilang mga anak sa usa ka adlaw mamabalik ngadto kanila. “Pugngi ang imong mga mata sa paghilak…sila [ang gipatay nga mga bata] moanhi pag-usab gikan sa yuta sa kaaway…ang imong mga anak moanhi pag-usab sa ilang kaugalingong utlanan.” Jeremias 31:16, 17. Kini usa ka dayag nga referensiya sa pagkabanhaw.

7. Ako ba insakto nga nakasabot nga ang langit, ang poluy-an sa mga niluwas, mania niining yutaa? (Pinadayag 21:2, 3; 22:1, 3)

 

Tubag: Kana insakto. Bisan ang balaanong ciudad anaa karon sa poluy-an sa Dios, siya magabalhin niini ngadto niining yuta. Ang sala ug ang makasasala malaglag sa kalayo, ug ang yuta mahimong bag-o ug igahatag sa mga matarung sa tanang niining daw Eden nga himaya ug katahum. Ang balaang ciudad ang mahimong capital sa bag-ong yuta, ug ang Dios mobalhin sa Iyang trono dinhi (Pinadayag 21:2, 3; 22:1, 3) ug mopuyo kauban sa mga matarung dinhi gayud niining yutaa sa tibuok eternidad. Ug kon diin ang Dios nagauban, kana langit. Ang plano sa Dios mao ang pagpasig-uli sa tawo sa nawala ni Adan: angkahimayaan sa hingpit nga kinabuhi dinhi sa hingpit nga planeta. Si Satanas ug ang sala nagbungkag sa plano sa Dios, apan ang plano sa gihapon mahitabo. Kita tanan makapahat niining bag-ong ginghariang—ug kita gayud! Kini sobra kaayo aron pakyason.

8. Ngano nga daghan ang nagatudlo ug nagatuo nga ang pinuy-anan sa mga niluwas usa ka mayamugong dapit nga daw may sama sa kalag nga mga lomulupyo nga nagalutaw-lutaw sa kpanganuran ug nga walay laing buhat kondili ra ang pagtugtog da alpa? (Juan 8:44)

 

Tubag: Kini nga pagtulun-an naggikan sa yawa, ang amahan sa mga bakak (Juan 8:44). Siya nabalaka aron sa pagtuis sa mahigugmaong plano sa Dios ug nagapresintar sa langit isip usa ka dili tinuod, ug “makahadlukan” nga dapit aron ang mga tawo mawad-an sa interes o kon mamahimong suspetsado sa pulong sa Dios. Si Satanas nakabalo nga kon ang mga lalaki ug babaye hingpit nga makasabot sa kamatuoran sa Bibliya mahitungod sa puloy-an sa mga niluwas, ang iyang gahum ibabaw kanila magupak kay tungod sila magsugod sa paghimog plano sa pagsulod nianang gingharian. Mao kini nga siya nagalihok pag-ayo aron sa pagpahanap sa isyu ug sa pagpakaylap sa bakak mahitungod nianang langitnong gambalay.