Mga Yawi Alang sa Malipayong Kaminyoon

S5Picture1.jpg

Leksyon 05

 

Sa imo na sigurong nahidunggan, duol sa katunga sa tanang kaminyoon karon ang natapos diha sa panagbulagay, nagabilin ug mapait nga mga kapares ug mga nagngalibog nga mga kabataan sa ilang pagtukaw. Ayaw kini tugoti nga mahitabo kanimo! Kon ang imong kaminyoon nagaagi sa malisud nga kapanahonan, o kon nagasinati sa kabulahanan sa kaminyoon, o kon bisan ikaw wala pa naminyo apan nagapaminsar niini, ania ang pipila ka mga libre apan napamatud-ang mga pahimangno aron sa pagtabang nga molahutay ang imong kaminyoon. Kini diretso gikan sa Dios, ang Usa nga nagbuhat ug nagtuga sa kaminyoon! Kon imo mang gisulayan ang lain pang butang, nganong dili mo man hatagan ang Dios sa higayon? Sunda ang mga yawi niini nga giya, ug ikaw makapaniguro sa imong panimalay.

17 ka mga Tulomanon alang sa Malipayong Kaminyoon Gikan sa Dakong Basahon sa Dios:

1. Pagtukod sa inyong kaugalingong pribado nga panimalay.

"Tungod niini, ang lalake magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod." (Genesis 2:24).

Tubag:   Ang tulomanon sa Dios sibo. Ang usa ka minyo nga managtiayon gikinahanglan sa pagbiya sa amahan ug inahan ug magtukod sa ilang kaugalingong panimalay, bisan man ang ilang panalapi nagkinahanglan nga kini usa lamang una ka kwarto nga balay. Ang bana ug asawa kinahanglan sa nahiusang pagdesidir sa mga tulomanong sama niini. Unya ang babaye kinahanglan sa pagpahibalo sa iyang mga paryente ug ang lalake, sa iya usab nga mga paryente. Sila kinahanglan sa pagpabiling lig-on bisan kinsa pa man ang mobatok. Linibo ka mga panagbulagay ang mahimo unta nga malikayan kon kini nga tulomanon gisunod nga mainampingon.

S5Picture2.jpg

2. Ipadayon ang inyong panagnobyohanay.

"Ug labaw sa tanan, batoni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usa ug usa, sanglit ang gugma magatabon man sa kapid-an ka mga sala." (1 Pedro 4:8).

"Ang iyang bana usab, ug siya nagadayeg kaniya." (Proverbs 31:28).

"Ang babayrng minyo adunay kabalaka...kon unsaon niya pagaphimuot sa iyang bana." (1 Corinthians 7:34).

"Paghigugmaay kamo ang usa sa usa... pagpalabwanay kamo sa pagtahud ang usa ug usa." (Romans 12:10).

S5Picture3.jpg

Tubag:

Ipadayon (o siguro ipabuhi pagbalik) ang mga panagtahud sa pagnobyohanay diha sa inyong kinabuhi minyo. Ang mga malampuson nga kaminyoon dili lamang mahitabo; sila kinahanglan sa pagpalambo. Ayaw pagkalimti ang usa ug usa, o kon basin ang kapuol nga mosangpot magapukan sa inyong kaminyoon. Tipigi ang gugma nga motubo pinaagi sa pagpadayag sa gugma alang sa usag usa o kini mamatay, ug kamo managkabulagay. Ang gugma ug kalipay dili mahikaplagan pinaagi sa pagpangita kanila alang sa imong kaugalingon, apan hinoon pinaagi sa paghatag kanila ngadto sa uban. Busa, paggahin ug igong panahon ingon sa masarangan sa panag-usa nga pagbuhat ug mga butang kon kamo buot nga magkasinabtanay. Tun-i ang pagpangumusta sa usag usa inubanan sa kadasig. Pagpahulay, pagpamisita, pagpamalit, pagpanuroy, pag-uban ug kaon Ayaw pagkalimti ang ginagmay nga pagtahud, pagpadasig, ug mahigugmaong mga buhat. Sorpresaha ang usag usa sa mga gagmay nga mga gasa o mga pabor. Sulayi sa “pagpasobra sa paghigugma” ang usag usa. Ayaw pagkuha ug daghan gawas gikan sa kaminyoon labi pa sa imong gibutang sulod niini. Ang panagbulagay mismo dili mao ang labing dako nga tagapukan sa kaminyoon, apan hinoon, ang kakulangon sa gugma. Kon mahatagan sa higayon, ang gugma, sa kanunay magadaug.

*The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission.

3. Hinumdumi nga ang Dios nagsumpay kaninyo diha sa kaminyoon.

"Tungod niining maong hinungdan kinahanglan pagabayaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makig-ipon siya sa iyang asawa. ... Tungod niana, dili na sila duruhakondili usa. Busa, ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagbulagon sila." (Matthew 19:5, 6).

Tubag:   Ang gugma ba hapit na mawala sa imong panimalay? ang yawa (kanang maldito nga tigbungkag-sa-panimalay) mao ang responsible alang niini. Ayaw pagkalimti nga ang Dios ang nagsumpay kaninyo diha sa kaminyoon, ug Siya nagtuyo nga kamo kauban nga magpuyo ug nga magmalipayon. Siya magadalag kalipay ug gugma nganha sa imong kinabuhi kon ikaw motuman sa Iyang diosnong tulomanon (kasugoan). "Sa Dios ang tanan mahimo." Mateo 19:26. Ayaw pagkasubo. Ang Dios, kinsa nagbutang ug gugma sa kasingkasing sa usa ka misyonaryo alang sa usa ka sanglahon nga maldito, sa masayon makahatag kanimo sa gugma lang sa usa ug usa kon ikaw buot nga magtugot Kaniya.

S5Picture4.jpg
S5Picture5.jpg

Ang maling uri ng pag-iisip ay maaaring sirain ang iyong kasal.

4. Bantayi ang inyong mga hunahuna—ayaw tugoti ang inyong mga panimuot sa paglit-ag kaninyo.

"Kay maingon nga siya nagahunahuna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya.” Proverbio 23:7. "

Dili ka maybug sa asawa sa imong isigkatawo." Exodo 20:17.

"Ampingi ang imong kasingkasing sa tanang pasingkamot; kay gikan niini magagula ang dagkung butang sa kinabuhi." Proverbio 4:23.

"Bisan unsang butang tinuod, …dungganon, … matarung, … ulay, … hiligugmaon, maayong pamation, … may pagkadalaygon, palandunga ninyo kining mga butanga." Filipos 4:8.

 

Tubag:   Ang sayop nga matang sa paghunahuna makagun-ob sa inyong kaminyoon. Ang yawa magalit-ag kaninyo uban sa mga hunahuna nga sama niini: “Ang atong kaminyoon usa ka sayop.” “Wala siya nakasabot kanako.” “Dili na ako makaagwanta sa labi pa niini.” “Kita kanunay nga makahimo sa panagbulagay kon gikinahanglan.” “Mouli ako sa balay ngadto kang mama.” “Mipahiyom siya niadto nga babaye.” Undanga ang paghunahuna sa mga butang nga sama niini o ang imong kaminyoon mahanaw, tungod kay ang imong mga hunahuna ug pamati nagadumala sa imong mga buhat. Likayi ang paglantaw, paghisgut, o pagpamati sa bisan unsang butang nga (o pagpakig-uban sa bisan kinsa nga) nagasugyot sa kahugaw o sa pagkadili matinud-anon. Ang mga hunahuna nga wala ginapugngan nahisama sa usa ka sakyanan nga anaa sa neutral diha sa bungtod. Ang bisan unsang butang mahimo nga mahitabo, ug ang resulta sa kanunay mao ang kadautan.

5. Ayaw gayud pagpahulay sa kagabhion nga nahisuko sa usa ug usa.

"Ayaw pasalopi sa Adlaw ang inyong kasuko." Efeso 4:26.

"Ngadto sa usa ug usa magsinugiray kamo sa inyong mga sala." Santiago 5:16.

 

"Ginakalimtan ko ang nanagpangagi." Filipos 3:13.

"Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo." Efeso 4:32.

S5Picture6.jpg

Tubag:  Ang pagpabilin nga nasuko ug naglagot ibabaw sa mga kasakit ug mga pagbagolbol (dako o gamay) usa ka hilabihan gayud nga peligro. Sanglit madali nga masulbad, bisan ang gagmayng mga problema mamahimong mabutang sa imong salabutan ingon nga mga konbiksyon ug mga batasan nga taliwas nga makaapekto sa imong bug-os nga pilosopia sa kinabuhi. Mao kini nga ang Dios nagsulti sa pagpabugnaw sa imong kasuko sa dili pa ang pagpahulay sa kagabhion. Pagpahamtong igo sa pagpasaylo ug sa pagsulti uban sa sinceridad, “Pasayloa ako.” Mao ra gihapon, walay usa nga hingpit, ug kamong duha anaa sa sama nga panig, busa, pagmanggisinabuton igo aron sa matinud-anong pag-angkon sa sayop sa dihang ikaw makabuhat niini. Gawas niana, ang pagpinasayloay usa ka hilabihang maanindot nga kasinatian nga may katingalahang gahum sa pagdapit sa mga managtiayon nga mamalabing duol sa usag usa. Ang Dios nagsugyot niini! Kini mahimo!

S5Picture7.jpg

Kung si Kristo ang nasa sa iyong puso at tahanan, magiging matagumpay ang pag-aasawa.

6. Tipigi si Cristo diha sa sentro sa inyong panimalay.

"Gawas nga si Jehova ang magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong mga nagatukod niini." Salmo 127:1.

"Sa tanan nimong mga dalan ilha Siya, ug Siya magamando sa imong mga alagianan." Proverbio 3:6.

"Ug ang kalinaw sa Dios, nga lapaw sa tanang pagpanabut, magabantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Cristo Jesus." Filipos 4:7.

Tubag:   Mao kini ang hilabihang dako nga tulomanon. Kini sa gayud nagatabon sa tanan pang uban. Ibutang una si Cristo! Ang matuod nga sekreto sa tinuod nga kalipay diha sa panimalay dili ang diplomacia, estratihiya, ug mga dili makapoy nga mga paningkamot sa pagbantog sa mga problema, apan hinoon, ang pagkausa uban kang Cristo. Ang mga kasingkasing nga napuno sa gugma ni Cristo dili gayud mamahimong labing managkalayo. Uban ni Cristo diha sa panimalay, ang kaminyoon mahimong malampuson. ang Maayong Balita mao ang tambal sa tanang mga kaminyoon nga napuno sa pagdumot, kapait, ug kapakyasan. Kini nagapugong sa linibo ka mga panagbulagay pinaagi sa milagrosong pagpasig-uli sa gugma ug kalipay. Kini makaluwas usab sa inyong kaminyoon kon kamo buot lamang.

7. Panag-uban sa pag-ampo.

  

"Pagtukaw ug pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay; sa pagkatinuod matinguhaon ang espiritu apan maluya ang lawas." Mateo 26:41.

"Pag-ampo kamo alang sa usa ug usa." Santiago 5:16.

"Ug kon aduna man kaninyoy nakulangan ug kaalam, pagpangayoa siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud." Santiago 1:5.

Tubag: Pag-ampo sa makusog alang sa usag usa! Kini usa ka kahibulongang tulomanon nga nagalapaw likod sa hilabihang bangis nga damgo. Pagluhod sa atubang sa Dios ug pagpangayo Kaniya alang sa matuod nga gugma alang sa usag usa, alang sa kapasayloan, alang sa kusog, alang sa kaalam—alang sa mga solusyon sa mga suliran. Ang Dios naghatag sa usa ka personal nga garantiya nga Siya magatubag. Ang naga-ampo nga tawo dili sa dali dali matambalan sa tanan niyang mga kapakyasan, apan siya makabaton sa kasingkasing nga nagahandum sa pagbuhat sa sakto. Walay pamilya nga sukad mabungkag samtang sincero nga inubanay nagaampo alang sa tabang sa Dios.

S5Picture8.jpg
S5Picture9.jpg

8. Panag-uyon nga ang panagbulagay dili mao ang tubag.

"Busa, ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagbulagon sila." Mateo 19:6.

"Bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kon ang hinungdan mao ang pakighilawas, ug unya mangasawa siyag lain, nakapanapaw siya ug ang mangasawa sa usa ka babayeng binulagan, nakapanapaw."

Mateo 19:9.

"Ang babayeng minyo gipasakop sa kasugoan ngadto sa iyang bana samtang magapabiling buhi ang bana." Roma 7:2.

Tubag:   Ang Bibliya klaro. Ang bugkos sa kaminyoon gitagana nga dili mabungkag ug dili magun-ob. ang panagbulag gitugot lamang diha sa kahimtang sa pakighilawas. Apan bisan pa man niadto, kini wala gisugo, apan gitugot lamang. Ang kapasayloan sa kanunay mas labing maayo kay sa panagbulagay, bisan man sa kaso sa moral nga pagkasala. Ang kaminyoon hangtud sa kinabuhi. Ang Dios nagtuga gayud niini sa dihang Iyang gihimo ang unang kasal didto sa Eden. Ang paghunahuna sa panagbulagay ingon nga usa ka solusyon makahimo sa pagguba sa bisan kinsang kaminyoon. Kini ang usa sa mga katarungan nga si Jesus nangulo niini. Ang panagbulagay sa kanunay makaguba ug kini dili gayud solusyon sa problema. Sa hinoon, kini nagahimog labi pang dagkong mga problema, busa kini dili gayud dapat palandungon. Ang nagun-ob, napakyas, masulob-on, ug natulisok nga kinabuhi daw dili malikayang mosunod human sa panagbulagay, ug bisan man ang kalampusan sa kinabuhi kasagaran mababagan. Ang Dios nagpasiugda sa kaminyoon aron sa pagpanalipod sa kaputli ug kalipay sa mga katawhan, aron sa paghatag sa ilang panginahanglanong sosyal, ug aron sa pagtuboy sa ilang pisikal, mental, ug moral nga kinaiya. Ang iyang pakigsaad kauban sa mga pinakalabing solemne ug nagahupot nga mga obligasyon nga maako sa tawo. Ang pagpakawalay pakabana niini moresulta sa pagtangtang sa kaugalingon gikan sa pagtagad ug panalangin sa Dios.

9. Hupti ang banay sa pamilya.

"Dili ka magpanapaw." Exodo 20:14.

 

"Ang kasingkasing sa iyang bana nagasalig kaniya. ... Siya nagabuhat kaniya sa maayo ug dili sa dautan sa tibook nga mga adlaw sa iyang kinabuhi." Proverbio 31:11, 12.

 

"Tungod kay si Jehova nagpamatuod sa taliwala nimo ug sa asawa sa imong pagkabatan-on, batok kang kinsa ikaw nagmaluibon, bisan matuod nga siya imong kauban ug ang asawa sa imong tugon.” Malaquias 2:14.

"Sa pagpalikay kanimo gikan sa dautang babaye. ...Ayaw kaibug sa iyang kaanyag diha sa imong kasingkasing; ni pabihag ikaw kaniya uban sa mga tabontabon sa iyang mga mata. ...Makadala ba ang usa ka tawo ug kalayo sa iyang sabakan, ug ang iyang mga sapot dili ba masunog? ... Busa siya nga moadto sa asawa sa iyang isigkatawo; bisan kinsa nga makapanghilabut kaniya dili gayud makagawas sa silot.” Proverbio 6:24-29.

S5Picture10.jpg

Tubag:   Ang mga pakigsuod sa pamilya kinahanglan nga dili gayud ipahat sa uban—dili, bisan man sa mga ginikanan. Usa ka dakong sala ug usa ka katalagman ang pagbuak sa hatag-sa-Dios nga mando. Ang ikatulong tawo nga mosimpatiya o mamati sa mga agulo usa ka galamiton sa yawa aron sa pagpahilayo sa kasingkasing sa bana ug asawa. Sulbara ang inyong mga suliran sa panimalay nga kamo lamang. Walay lain pang malabot (gawas sa inyong ministro o magtatambag sa kaminyoon). Sa kanunay magmatinud-anon kamo sa usag usa, ug ayaw gayud kamo pagtipig ug mga sekrito gikan sa usa ug usa. Ayaw pagsultig mga pasiaw nga ikalain sa pagbati sa imong kapikas. Sa madasigon, depensahi ninyo ang usag usa, ug estrikto nga ayaw paapil-apila ang mga nagapanginlabot.Ug ingon man sa pagpanapaw (bisan unsa pa man ang igasulti sa mga magtatambag sa kaminyoon), kini kanunay nga makapasakit kanimo sa tanan pang may kalabutan. Ang Dios, nga nasayud sa atong hunahuna, lawas, ug emosyonal nga barug (ug nasayud kon unsa ang makatabang o makapasakit kanato) miingon, “Dili ka.” Ug sa dihang Siya moingon, “Dili,” mas maayo nga dili gayud kita. Kadtong nagaignora sa Iyang mando magabayad sa hilabihang silot. Busa, kon ang pagkaringking nagsugod na, mas maayo nga imo kining putlon dayon, o ang landing mopahamtang sa ibabaw sa imong kinabuhi nga dili na unya maalsa.

10. Ang Dios nagahulagway sa gugma; himoa nga inyong tinguha sa matag adlaw ang pagtakus niini.

"Ang gugma mapailubon ug mapuangoron. Ang gugma dili masinahon, dili tagpagawal. Ang gugma dili tigpaburot, dili bastos, dili maakop-akopon, dili masuk-anon o maligutgoton; ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarung, hinonoa nagakalipay kini sa mga butang nga matinud-anon. Ang gugma mopailub sa tanang mga butang, motoo sa tanang mga butang, molaum sa tanang mga butang, moantus sa tanang mga butang." 1 Corinto 13:4-7.

Tubag:   Palihug basaha pag-usab ang Kasulatan nga anaa sa ibabaw. Mao kini ang matuod nga paghulagway sa Dios sa gugma. Giunsa man nimo pagsukod kini? Ang gugma dili usa ka sentimental nga pagbati, apan usa ka balaan nga prinsipyo nga may kalabotan sa matag aspeto ug buhat sa kinabuhi. Uban sa matuod nga gugma, ang imong kaminyoon dili mapakyas. Kon wala kini, kana dili molampos.

S5Picture11.jpg

11. Hinumdumi nga ang pagpangasaba ug pagyawyaw makaguba sa gugma.

"Mga bana, higugmaa ninyo ang inyong masigkaasawa, ug ayaw ninyo sila pagpahimungti." Colosas 3:19.

 

“Maayo pang magpuyo sa usa ka yuta nga kamingawan, kay sa pakig-ipon sa usa ka makig-awayon ug masuk-anon nga babaye."

Proverbio 21:19.

"Ang kanunay nga pagtulo sa adlaw sa ting-ulan ug ang usa ka makig-awayon nga babaye managsama."

Proverbio 27:15.

 

"Nganong tan-awon mo man ang puling nga anaa sa mata sa imong igsoon, ug wala hinoon nimo tagda ang troso nga anaa sa kaugalingon mong mata?" Mateo 7:3.

 

"Ang gugma ... dili tigpagawal ." 1 Corinto 13:4.

Tubag:   Undangi ang pagpangasaba, pagyawyaw ug pagpangitag sayop. Ang imong bana o asawa makulang man sa daghan, apan ang pagyawyaw dili makatabang. Ayaw maghandum sa kahingpit o basin kapait ang resulta. Labyi ang mga sayop ug pagpangita sa mga maayong mga butang. Ayaw sulayi sa pagreporma, pagkontrolar, o pagpugos sa imong kapares—ikaw makaguba sa gugma. Ang Dios lamang ang makausab sa mga tawo. Ang pagpakatawa, ang usa ka malipayong kasingkasing, kayo, pailob, ug pagbati makawala sa katluag-duha sa inyong mga suliran sa kaminyoon. Sulayi sa paghimo nga malipayon ang imong kapares kaysa mahimong maayo, ug ang maayo ang bahala sa pag-atiman sa iyang kaugalingon. Ang sekrito sa usa ka malampusong kaminyoon wala nagabasi sa pagbaton sa matarung nga kapares, apan hinoon, sa pagkatarung nga kapares.

12. Ayaw pagpasulabi sa bisan unsang butang; pagmapinugnganon.

Tubag:

"Ang matag-usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon labut sa tanang mga butang." 1 Corinto 9:25.

"Ang gugma ... dili maakop-akopon." 1 Corinto 13:5.

"Busa, kon magakaon kamo o maga-inom, o magabuhat sa bisan unsa, buhat ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios." 1 Corinto 10:31.

"Hinonoa ginabuntog ko ang akong lawas ug ginapanton ko kini."

1 Corinto 9:27.

"Kon adunay magadumili sa pagbuhat, ayaw ninyo siya pagpakan-a."

2 Tesalonica 3:10.

S5Picture12.jpg

"Himoa ninyo nga ang panagtiayon makabaton sa pagtahud sa tanan, ug himoa ninyo nga ang higdaanan sa panagtiayon dili mahugawan." Hebreohanon 13:4.

"Busa, ayaw ninyo tugoti ." Roma 6:12, 13.

Tubag:   Ang pagpasobra makalumpag sa inyong kaminyoon. Mao pud usab ang pagpakulang. Pagbuhat, paghigugma, pagpahulay, pag-ehersisyo, pagdula, pagsimba, pagkaon, ug sosyal nga paglambigitay kinahanglan sa tarung mabalanse diha sa inyong kaminyoon, o aduna unyay molagapak. Ang pagpasobra sa trabaho ug ang kakulang sa tulog, sa insakto nga pagkaon, o ehersisyo makahimo sa usa ka tawo nga mapangitaonon sa sayop, dili matinugoton, ug negatibo. Ang mapadayonong pagpasulabi sa pagkaon usa ka dakong dautan nga magalig-on sa ubos nga kinaiya ug makahabol sa konsyensiya.

 

Ang sekswal nga mga pag-abuso makadaot sa paghigugma sa mga butang balaan ug makapahuyang sa kalig-on. Ang kaminyoon wala naghatag ug lisensiya ngadto sa sekswal nga pagpasulabi. Ang makapakubos, natuis, ug dili mapinugnganong buhat sekswal makadaot sa gugma alang sa usag usa. Ang mapinugnganong kinabuhi sekswal girekomendar sa Bibliya (1 Corinto 7:3-7). Ang sosyal nga panaglambigit sa uban gikinahanglan gayud. Ang matuod nga kalipay dili hingpalgan diha sa pag-inusara. Kinahanglan ta sa pagtuon sa pagkatawa ug pagkalipay sa mahuyo, mga maayong higayon. Ang pagkasobra nga seryoso delikado. Ang pagpasulabi sa pagbuhat o ang pagkakulang sa pagbuhat sa bisan unsang butang makapahuyang sa hunahuna, lawas, konsensiya, ug sa abilidad sa paghigugma ug pagrespeto sa usag usa. Ayaw tugoti ang pagkadili mapinugnganon nga makaguba sa imong kaminyoon.

S5Picture13.jpg

13. Pagtahura ang personal nga katungod ug ka pribado sa usag usa.

"Ang gugma mapailubon. ... Ang gugma dili masinahon. ... Ang gugma dili bastos, dili maakop-akopon. ...Ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarung. ... Ang gugma … motoo sa tanang mga butang."

(1 Corinto 13:4–7).

"Paghigugmaay kamo ang usa sa usa sa gugma nga inigsoon; pagpalabwanay kamo sa pagtahud ang usa sa usa." (Roma 12:10).

Tubag:   Ang matag kapares adunay hatag-sa-Dios nga katungod sa pipila nga mga personal nga ka pribado sa walay pagpupangutana. Ayaw pagpanghilabot sa mga pitaka ug mga puntil sa usa ug usa, personal nga mga sulat, ug uban pa nga mga pribadong propyidad sanglit gitagaan sa pagtugot. Ang katungod sa pag-inusara ug kahilom sa dihang okupado kinahanglan nga respetaran. Ang imong bana o asawa adunay katungod bisan masayop man usahay ug sila may katungod sa “usa ka adlaw nga pahulay”. Ang mga managtiayon wala nagapanag-iya sa usag usa ug dili gayud mosulay sa pagpugos ug kausaban sa mga personalidad. Ang Dios lamang ang makahimo sa maong mga kausaban, ug kita unya personal nga manubag kaniya mahitungod niining butanga (Roma 14:12). Ang hingpit nga pagsandig ug pagsalig diha sa usag usa—ang walay pagpang-usisa sa usag usa—kinahanglanon gayud alang sa kalipay. Paggahin ug diyutay nga panahon sa “paghulagway” sa imong kapares ug labawng panahon sa pagsulay sa pagpahimout kaniya. Kini magabuhat ug mga kahibulongan.

14. Pagmahinlo, maugdang, mahusay, ug manggi-atimanon.

"Usab nga ang mga babaye magmaligdong ug magbinuotan sa ilang pagpatahum sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamisti nga maugdang."

1 Timoteo 2:9.

"Siya ... sa kinabubut-on nagabuhat uban sa iyang kamot." "Siya mobangon usab samtang gabii pa ug nagahatag sa kalan-on sulod sa iyang panimalay." "Siya nagasud-ong ug maayo sa mga paagi sa iyang sulod-balay, ug dili mokaon sa tinapay sa pagkatapulan." Proverbio 31:13, 15, 27.

"Panaghinlo kamo." Isaias 52:11.

"Kianahanglan ang tanang mga butang pagahimoon sa paagi nga maligdong ug mahusay." 1 Corinto 14:40.

"Ug kon adunay tawo nga wala magtagana alang sa mga iya, … kini siya nagalomod sa iyang pagtoo ug labi pa siyang dautan kay sa dili magtotoo." 1 Timoteo 5:8.

"Dili kamo magtapol." Hebreohanon 6:12.

S5Picture14.jpg

Tubag:   Ang katapulan, kagubot, kahugaw, ug kapalong mao ang mga hinagiban sa yawa aron sa paglaglag sa inyong pagtahod ug pagbati alang sa usag usa, ug tungod niini, mabungkag ang inyong kaminyoon. Ang mahinlo, ligdong ug limpyo nga pamisti, ug maayong pag-atiman sa lawas gikinahanglan gayud alang sa bana ug asawa. Ang mga pagkaon kinahanglan nga maayo, makadani, ug mahatag sa tukmang oras. Ang panimalay kinahanglan nga hinlo ug husay, tungod kay kini nagadalag kalinaw, katawhay, ug katagbawan sa tanan. Ang usa ka tapulan, ug walay buhat nga bana nga wala nagahatag alang sa iyang pamilya usa ka tunglo alang sa iyang pamilya ug usa ka insult alang sa Dios. Ang pagkadanghag niining pipila nga daw gagmay lamang nga mga butang nagakadaot sa mga panimalay sa mga linibo.

15. Pagtinguha sa pagsulti nga mahinay ug mapuanguron.

"Ang tubag nga malomo makapahupay sa kapungot; apan ang pulong nga mahait makapapukaw sa kasuko." Proverbio 15:1.

 

"Pagpuyo nga malipayon uban sa imong asawa nga imong gihigugma." Ecclesiastes 9:9.

 

"Apan sa nahamtong na ako, gihiklin ko ang mga paging binata."

1 Corinto 13:11.

Tubag:   Pugsa ang imong kaugalingon sa pagsulti nga mahinay sa imong kapares. Ang kahilom, sa dihang ang usa giatake, kasagaran mao ang pinakamaayong pamaagi aron sa paghupay sa kasuko. Ang mga desisyong ginhimo sa dihang nasuko, gikapoy, o nasub-an dili masaligan, busa, mas labing maayo nga mopahulay ug tugoti ang kasuko nga mabugnaw. Ug sa dihang ikaw mosulti, kini kinahanglan sa kanunay nga mahilom ug mapinalanggaon. Ang mga hait, ug masuk-anong mga pulong makagupok sa handum sa imong kapares sa pagpahimuot kanimo.

16. Pagpakamakatarunganon sa mga butang nga may kalabutan sa salapi.

"Ang gugma dili masinahon. ... Ang gugma dili tigpaburot, … dili maakop-akopon." 1 Corinto 13:4, 5.

 

"Ang Dios nagahigugma sa malipayong nagahatag." 2 Corinto 9:7.

S5Picture16.jpg

Tubag:   Ang tanang kabtangan ug kita diha sa kaminyoon kinahanglan nga “atoa,” dili “imoa” ug “akoa.” Ang mga asawa nga wala nagatrabaho gawas sa panimalay magadawat ug regyular nga alote alang sa mga palaliton, pamisti, ug uban pang mga ginahinan nga mga butang palaliton. Kini kinahanglan nga igahatag sa malipayon imbes nga ipagawas kini nga supak sa kabubot-on, ubos sa pagreklamo. Ang asa ug bana pareho nga magabaton ug gamay, ug patas nga salapi (kon possible man gani) aron sa paggasto ingon sa magustohan nga dili na magahatag pa sa pagkwenta. Ang usa ka maibugon nga bana kasagaran makapasuko sa iyang asawa tungod sa pagkagastador, sama nga ang usa ka mausikon nga bana makapahimo sa asawa nga maibugon. Ang pagpakitag pagsalig sa abilidad sa pagdala sa imong kapikas kasagaran makahimo kaniya nga labing maakohon.

S5Picture17.jpg

17. Panagsulti likod sa mga butang ug panagtamabagay nga may kagawasan.

"Ang gugma mapailubon, … dili tigpagawal. ...Ang gugma dili tigpaburot." 1 Corinto 13:4, 5.

"Kadtong nagasalikway sa pagsaway nagatamay sa iyang kaugalingong kalag." Proverbio 15:32.

"Nakita mob a ang usa ka tawo nga manggialamon sa iyang kaugalingong paghunahuna? Aduna pay labaw nga paglaum sa usa ka buang kay kaniya." Proverbio 26:12.

Tubag:   Ang pila ka mga butang makapalig-on sa inyong kaminyoon sa labi kon kamo kauban nga nagatambagay sa tanang dagko nga mga desisyon. Ang pag-usab sa pangempliyo o pagpalit ug puy-anan, sakyanan, usa ka sakayan, muwebles, bisti (mga dagkong mga butang), ug uban pang mga butang nga nagakinahanglan sa salapi nagapanginlabot pareho sa bana ug asawa, ug ang opinion sa duha kinahanglan nga tulotimbangon. Ang panagsulti likod sa mga butang makalikay sa daghang mga kasaypanan nga makaguba sa inyong kaminyoon. Kon, human sa daghang pagdiskurso ug matininguhaong pag-ampo, ang mga opinion sa gihapon managkalahi, ang asawa kinahanglan sa pagpasakop sa desisyon sa iyang bana. Ang Kasulatan klaro mahitungod niini. (Lantawa ang Efeso 5:22-24.)

18. Buot ko nga ang akong panimalay mahimo nga usa ka dapit nga ang mga manulonda sa langit malipayong magadapit.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

 

1. Kinsa ang kapikas nga unang mosugid human sa usa ka away? (Roma 15:1)

 

Tubag: Ang usa nga anaa sa insakto!

 

2. Ikaw ba makapahat ug usa ka balaod alang sa usa ka hilabtunon nga ugangang babaye? (1 Tesalonica 4:11)

 

Tubag: Oo! Paghilom ug hunahunaa ang imong kaugalingong katungod! (Lantawa ang 1 Tesalonica 4:11.) Sa pagkatinuod, kini nga balaod maaplikar sa tanang mga ugangan. Daghang mga kaminyoon nga mahimo unta nga usa ka diyutayng langit dinhi sa yuta nausab ngadto sa usa ka impyerno pinaagi sa mga ugangan. Ang bulohaton sa tanang mga ugangan mao ang pagbiya sa bag-ong natukod nga panimalay sa ilang kaugalingon.

 

3. Ang akong bana usa ka walay Dios nga tawo, ug ako nagasulay sa pagka Kristiyano. Ang iyang impluwensiya terrible. Ako ba siyang bulagan? (1 Corinto 7:12)

 

Tubag: Dili! Basaha ang 1 Corinto 7:12-14 ug 1 Pedro 3:1, 2. Ang Dios nagahatag ug haom nga tubag.

 

4. Sa dihang ang akong bana dili makapahimuot kanako, ako dili matulog uban niya. Siya miingon nga ako sayop. Ako ba? (1 Corinto 7:4)

 

Tubag: Oo! Ang Dios naghatag ug sibo nga tubag niini nga pangutana diha sa 1 Corinto 7:4, 5.

 

5. Ang akong asawa milayas uban ang laing lalaki. Karon nga nagmahinulsolon, gusto niya nga mobalik sa panimalay. Ang akong pastor nagsulti nga ako siyang dawaton pagbalik, apan ang Dios nagdumili niini, dili ba? (Mateo 6:14)

 

Tubag: Dili. Dili gayud! Ang Dios nagtugot sa panagbulagay tungod sa pagpanaw, apan wala nagasugo niini. Ang kapasayloan kanunay nga labing maayo ug kini sa kanunay anaa sa husay. (Lantawa ang Mateo 6:14, 15.) Ang panagbulagay seryoso nga makadaot sa inyong kinabuhi ug sa kinabuhi sa inyong mga anak. Tagae siya sa lain pang higayon! Ang bulawanong balaod (Mateo 7:12) maaplikar dinhi. Kon ikaw ug ang imong asawa mohatag sa inyong mga kinabuhi ngadto kang Cristo, Siya magahimo sa inyong kaminyoon nga hilabihan gayud nga malipayon. Dili pa ulahi kaayo.

6. Unsa ang akong buhaton? Ang mga lalaki kanunay nga nagasulay sa pagpakigsuod kanako. (1 Tesalonica 5:22)

 

Tubag: Pagmatngon pag-ayo sa imong panlihok. Ang Dios naga-ingon, “Likayi ninyo ang tanang dagway sa kadautan.”1 Tesalonica 5:22. Tingali ang imong paggawi palibot sa mga lalaki—usa ka nagasugyot nga pahiyom, dili ugdang nga pamisti, lahig pasabot nga mga pakatawa, o usa ka “tawhay ra kaayo” ug komportable nga kinaiya—nagaaghat sa ilang mga pag-una-una. Adunay kalahian mahitungod sa Kristohanong panagana ug dignidad nga makapugong sa usa ka tawo sa iyang lugar. Si Cristo miingon, “Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit.” Mateo 5:16. Kon si Cristo tinuod nga nagasidlak gikan sa imong kinabuhi, ikaw makabaton ug diyutay nga kagubot uban ang mga dautang mga tawo ug sa ilang mga pagpang-una-una.

7. Masulti mo ba kanako sa yano ug sa klaro kon unsa ang tambag sa Dios ngadto sa usa nga nahulog apan matinud-anong nagmahinulsolon?

 

Tubag: Dugay na ang milabay, si Cristo naghatag ug malantip ug makapalipay nga tubag ngadto sa usa nga nahulog ngadto sa imoralidad apan nagmahinulsolan. Siya miingon, “Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala.” Juan 8:11. Ang Iyang tambag sa gihapon maaplikar karon

8. Dili ba ang “inosenteng partido” diha sa panagbulagay usahay may kasaypanan usab? (1 Samuel 16:7)

 

Tubag: Sa siguro. Usahay, ang “inosenteng partido,” pinaagi sa pagkulang sa pagkamahigugmaon, pagpakawalay pakabana, pagkadili mapuanguron, pagpakamatarung sa kaugalingon, pagkadalo, pagkayawyawan, ug pagkamabugnaw, makapaaghat ug mga dautang hunahuna ug mga lihok diha sa iyang kapikas. Usahay, ang “inosenteng” sama lamang ka masalaypon sa atubangan sa Dios sama ingon sa usa nga “nakasala.” Ang Dios nagalantaw sa atong motibo ug nagahukom sumala niini. “Kay si Jehova nagatan-aw, dili ingon sa Makita sa tawo; kay ang tawo nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan si Jehova nagatan-aw sa kasingkasing.” 1 Samuel 16:7.

9. Ang Dios ba nagdahum kanako sa pagkinabuhi uban sa usa ka kapikas nga pisikal nga abusado?

 

Tubag: Ang abuso pisikal mahimo nga makahudlat sa kinabuhi ug kini usa ka seryoso nga suliran nga nagakinahanglan ug madali nga atensyon. Ang kapikas ug ang mga miyembro sa pamilya kinsa nga pisikal nga giabuso kinahanglan sa pagpangita ug luwas nga dapit nga mapuy-an. Pareho nga bana ug ang asaw nga nagakinahanglan sa pagpangitag propesyonal nga tabang pinaagi sa usa ka kwalipikado nga Kristohanong magtatambag sa kaminyoon.