Nahisulat sa Bato

S6Picture1.jpg

Leksyon 06

 

Mga siglo na ang milabay, gisulat sa Dios ang Iyang kasugoan sa bato, ug ikaw unta gidahum nga magbantay niini karon! Tinuod gayud nga ang paglapas sa bisan unsang bahin sa kasugoan sa Dios kanunay nga nagadalag negatibo nga kasangputan. Samtang ang mga krimen nagadagsa sa atong mga ciudad, dili ba mahinungdanon nga alang sa kalinaw ug kaluwasan, kinahanglan nato sa pagtuman sa mga kasugoan sa yuta? Nan, kini nga samang prinsipyo maaplikar usab sa kasugoan sa Dios—ang Napulo Kasugo—sa atong kaugalingong kinabuhi mismo! Sila wala gitawag nga napulo ka mga suhestiyon, o napulo ka mga rekomendasyon, o kon ang napulo ka dagkong mga ideya. Tungod kay hilabihan ang kasayluan, gikinahanglan mo sa paggahin ug pipila ka minuto aron sa seryoso nga pagkonsiderar sa imong responsibilidad.

1. Ang Dios ba mismo sa Iyang kaugalingon ang nagsulat sa Napulo ka Sugo?

"Ug gihatag Niya kang Moises…ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios.” Ug ang mga papan binuhat sa Dios, ug ang sulat mao ang sulat sa Dios, nga giukit sa ibabaw sa mga papan.” (Exodus 31:18; 32:16).

Tubag:   Oo, ang Dakong Dios sa langit ang nagsulat sa Napulo ka Sugo diha sa papan sa bato pinaagi sa Iyang kaugalingong tudlo.

S6Picture2.jpg

2. Unsa ang paghulagway sa Dios sa sala?

" Ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo.”

(1 Juan3:4).

Tubag:   Ang sala mao ang paglapas sa Napulo ka Sugo sa Dios. Ug gumikan kay ang kasuguan sa Dios hingpit (Salmo 19:7), kini naglakip sa tanang mahanduraw nga sala. Imposible sa pagkomitar ug sala nga dili mahukman pinaagi sa bisan usa lamang sa Napulo ka Sugo sa Dios. Ang kasuguan naglakip sa “tibook nga katungdanan sa tawo.” Ecclesiastes 12:13. Walay butang niini mapasagdan.

3. Ngano gihatag man sa Dios kanato ang Napulo ka Sugo?

" Kadtong nagabantay sa Kasuguan, malipayon siya.” Proverbs 29:18.

 

“Apan bantayi sa imong kasingkasing ang akong mga sugo: kay ang kadugayon sa mga adlaw, ug mga tuig sa kinabuhi, ug pakigdait, sila igadugang kanimo.”  (Proverbs 29:18).

Tubag:

A. Ingon nga giya sa malipayon, madagayaong pamuyo..

Ang Dios nagbuhat kanato alang sa pagkalingaw sa kalipay, pakigdait, taas nga kinabuhi, pagkatagbaw, katumanan, ug ang tanan pang laing dagkong panalangin nga ginahandom sa atong kasingkasing. Ang kasuguan sa Dios mao ang mapa sa dalan nga nagapunting sa matarung nga dalang pagasundon aron sa pagpangita niining matuod ug hilabihang kalipay.

 

" Kay pinaagi sa kasugoan nagaabot hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala.” Roma 3:20. “Ngani, kon dili pang kasugoan, dili unta ko makailag sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog kon ang kasuguan wala pa mag-ingon, “Dili ka magkaibog.”” Roma 7:7

S6Picture4.jpg

B. Alang sa pagpakita kanako sa kalahian taliwala sa maayo ug sayop.

Ang kasugoan sa Dios sama sa salamin (Santiago 1:23-25). Kini nagapunting ug mga sayop nga binuhatan sa akong kinabuhi sama nga ang salamin nagapunting ug hugaw sa akong dagway. Ang mao lang possible nga pamaagi alang sa usa ka tawo sa pagkabalo kon siya nagapakasala mao ang pagsusi pag-ayo alang kaniya sa iyang kinabuhi pinaagi sa salamin sa kasugoan sa Dios. Ang paglaum niining nagsagol-sagol ug nagakaunlod nga generasyon makita sa Napulo ka Kasugoan nga balaod sa Dios. Kini nagasulti kon diin igabutang ang badlis!

"Ug si Jehova nagsugo kanamo sa pagbuhat niining tanan nga kabalaoran [kasugoan]… alang kanunay sa among kaayohan.” Deuteronomio 6:24. “Sapnaya ako sa hitaaas, ug maluwas ako, ug magatahud diha sa imong kabalaoran sa kanunay. Gitalikdan mo kadtong tanan nga nangasayup gikan sa imong kabalaoran.” Salmo 119:117, 118.

C. Alang sa pagpanalipod kanako gikan sa peligro ug trahedya.

Ang kasugoan sa Dios sama sa lig-ong hawla sa zoo, nga nagapanalipod kanato gikan sa mabangis, ug dangan nga mga hayop. Kini nagapanalipod kanato gikan sa dili pagkaputli, panghimakak, pagpatay, pag-alagad ug dios-dios, pagpangawat, ang daghan pang uban nga kadautan nga nagalaglag sa kinabuhi, sa pakigdait, ug sa kalipay. Ang tanang maayong kasugoan nagapanalipod, ug ang kasugoan sa Dios apil niini.

Pinasahi nga Pagalantawon: Ang walay katapusan nga prinsipyo sa kasugoan sa Dios nahisulat ilalum sa tagsa-tagsa ka kinaiyahan sa tawo pinaagi sa Dios nga nagbuhat kanato. Ang sinulat siguro mamangitngit ug mamahanap, apan kini atoa sa gihapon. Kini nagkahulugan, nga ikaw dili makakitag tiunay nga pakigdait sanglit ikaw buot nga mopuyo nga nahiuyon sa imong sulodnon nga kiniyahan, kon diin gisulat sa Dios kini nga mga prinsipyo. Kita gibuhat aron sa pagkinabuhi nga nahiuyon kanila. Kon atong pilion ang pagsikway kanila, ang resulta sa kanunay tensyon, kalisud, ug trahedya—sama nga ang pagsikway sa mga pagtulun-an para sa luwas nga pagmaneho makasangpot sa seryoso nga kasamok.

S6Picture5.jpg

4. Ngano nga ang kasugoan sa Dios hilabihang importante alang kanako personal?

" Kinahanglan nga managsulti ug managbuhat kamo ingon nga mga tawo nga pagahukman ubos sa kasugoan sa kagawasan.”

(Santiago 2:12).

Tubag:   Tungod ang Napulo ka Sugo mao ang istandandarte kon diin sutaon sa Dios ang katawhan didto sa langitnong hukmanan. Giunsa man ang pagsukod kanimo? Kini usa ka kinahuhi-ug-kamatayon nga butang.

5. Ang kasugoan ba sa Dios (ang Napulo Kasugo) mamausab o kon mawagtang?

" Apan masayon man mahanaw ang langit ug yuta, kay sa mawad-ag kahulogan ang usa ka tulpok sa kasugoan.” Lucas 16:17.

“Dili ko pagalapason ang akong tugon, ni pagailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngabil.” Salmo 89:34.

“Kalauman ang tanan Niyang mga lagda. Napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan.” Salmo 111:7, 8.

Tubag:   

Dili gayud! Ang Bibliya klaro kaayo niini nga punto. Kon ang balaod unta mamausab, ang Dios unta sa diha dayon naghimo nianang kausaban sa dihang si Adan ug Eva nakasala imbes nga ipadala ang Iyang Anak aron mamatay sa dapit sa makasasala alang sa pagbayad sa silot sa nabungkag nga kasugoan. Apan kini imposible, tungod kay ang kasugoan dili balaod gikan sa mga patakaran o kon regulasyon nga gikasugo. Sila gipadayag nga mga prinsipyo sa balaang kinaiya sa Dios nga sa kanunay mahimong matuod samtang ang Dios anaa.

Lantawa ang tsart sa ubos nga ang Dios ug ang Iyang kadugoan adunay sama nga mga kinaiyahan. Nakita mob a kon unsa ang kahulugan niini? Ang Napulo Kasugo mao ang kinaiya sa Dios sa porma sa sulat—gisulat aron atong matugkad kini. Dili posible sa pag-usab sa kasugoan sa Dios sama nga dili posible sa pagbitad sa Dios pagawas sa langit ug usabon Siya. Si Jesus miabot aron sa pagpakita kanato kon unsa ang kasugoan (nga mao ang sumbanan sa balaang pagkinabuhi) nasama kon kini buhaton sa tawhanong porma. Ang kinaiya sa Dios dili gayud mausab. Ni ang Iyang kasugoan, kay kini Iyang kinaiya sa tawhanong pinulongan.

6. Giwagtang ba sa Dios ang Iyang kasugoan samtang Siya anaa dinhi sa yuta?

  

"Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasugoan…ako mianhi dili sa pagbungkag kondili sa pagtuman niini…Samtang magaluntad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugoan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan matuman.” (Matthew 5:17, 18).

Tubag: Dili gayud! Si Jesus nagasulti nga Siya wala mianhi alang sa pagbungkag sa kasugoan apan alang sa pagtuman (o kon pagbantay) niini. Imbes nga kita molayo sa kasugoan, si Jesus nagpadako niini (Isaias 42:21) ingon nga hingpit nga giya alang sa matarung nga pagkinabuhi. Halimbawa, si Jesus nagpunto nga ang “dili ikaw magpatay”, ang paghukom sa “kasuko sa walay hinungdan” (Mateo 5:21, 22) ug kaaligutgut (1 Juan 3:15), ug nga ang kaibog pagpakihilawas (Mateo 5:27, 28). Siya miingon, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.” Juan 14:15.

S6Picture6.jpg
S6Picture7.jpg

7. Ang mga tawo ba nga padayong nagalapas sa bisan usa lamang sa mga kasugoan sa Dios mamaluwas?

"Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon.” Roma 6:23.

“Ania karon ang adlaw ni Jehova…aron sa paglaglag sa mga makasasala nga mapanas gikan niini.” Isaias 13:9.

“Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibok-an sa kasugoan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini.” Santiago 2:10.

Tubag:  Dili! Sila mangasaag. Ang balaod sa Napulo Kasugo mao ang giya nga atong gamiton sa pagpangita sa atong dalan ngadto sa Dios ug sa balaang pagkinabuhi. Kon ako nga igasikway ang bisan usa lamang sa mga kasugoan, akong gisikway ang ubang bahin sa diosnong panig-ingnan, o kon sumbanan. Kon ugaling usa lamang kasumpay sa kadena ang mabungkag, mawala ang iyang entiro nga katuyuan. Ang Bibliya miingon nga kon atong gituyo sa paglapas ang bisan unsang sugo sa Dios, kita nagpakasala (Santiago 4:17), tungod kaya tong gidumilian ang iyang kabobut-on alang kanato. Sila lamang nga nagbuhat sa Iyang kabobut-on ang makasulod sa kingharian sa langit. Ang mga makasasala masalaag

8. Mamaluwas ba ang bisan kinsa pinaagi sa pagbantay sa kasugoan?

"Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan.” (Romans 3:20).

 

“Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimoan, kini hatag sa Dios—dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo.” (Ephesians 2:8, 9).

Tubag:   Dili! Ang tubag tataw kaayo aron ikaw masayop. Wala usa nga maluwas tungod sa pagbantay sa kasugoan. Ang kaluwasan moabot lamang tungod sa grasya, ingon nga walay bayad nga gasa gikan kang Jesu-Cristo, ug atong mabatnan kini nga gasa pinaagi sa pagtoo, dili pinaagi sa buhat. Ang kasugoan nagsili isip lamang salamin aron sa pagtudlo sa sala sa atong kinabuhi. Ang paghinlo ug kapasayloan gikan nianang sala naggikan lamang pinaagi kang Cristo.

S6Picture8.jpg
S6Picture9.jpg

9. Ngano man dayon nga ang kasugoan usa ka gikinahanglan gayud alang sa maghingpit sa Kristohanong kinaiya?

"Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo; kay kini mao ang tibook nga katungdanan sa tawo.” (Ecclesiastes 12:13).

“Kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala.” (Romans 3:20).

Tubag:  Tungod kay ang kinatibok-ang pasig-ingnan, o “tibook nga katungdanan” alang sa Kristohanong pagkinabuhi naanaa sa kasugoan sa Dios. Sama sa 6 anyos nga bata nga naghimog iyang kaugalingong sukdanan, nagsukod sa iyang kaugalingon ug nagsulti sa iyang inahan nga siya 12 ka tiil ang kitas-on, ang atong kaugalingong istandarti dili luwas. Ako dili mahibalo kon ako ba usa ka makasasala sanglit ako molantaw pag-ayo sa hingpit nga istandarti—ang kasugoan sa Dios—nga salamin. Minilyon nga nagapaguwag mga yawa, nagapanagna, ug nakahimog mga kahibulongang buhat sa ngalan ni Jesus mangasaag (Mateo 7:21- 23) tungod kay wala sila nagsamok sa pagsuta sa ilang kinabuhi uban sa Iyang dakong panig-ingnan nga kasugoan. Mao nga sila naghunahuna nga sila matarung ug naluwas nga diay sila makasasala ug nahisalaag. “Ug atong mahibaoan nga kita nakaila Kaniya pinaagi niini: kon kita nagabantay sa iyang mga sugo.” 1 Juan 2:3.

10. Unsay nagapahimo sa usa ka tinuoray nga nakabig nga Kristohanon nga mosunod sa panig-ingnan sa kasugoan sa Dios?

"Igabutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan, ug igakasulat ko kini diha sa ilang mga kasingkasing.” (Hebrews 8:10).

 

“Mahimo ko ang tanang butang pinaagi Kaniya [Cristo] nga nagapalig-on kanako.” (Philippians 4:13).

 

“Nga sa pagpadala Niya [Dios] sa iyang kaugalingong Anak…Aron ang matarung nga gimbut-an sa kasugoan matuman sa sulod nato.” (Romans 8:3, 4)

S6Picture10.jpg

Tubag:  

Si Cristo wala lamang nagapasaylo sa mga naghinulsol nga makasasala apan gipasig-uli Niya ngadto kanila ang dagway sa Dios. Gidala Niya sila ngadto sa pagkauyon sa iyang kasugoan pinaagi sa gahum sa iyang nagapuyo nga presensya. Ang “Dili ikaw” gilayon nahimong usa ka saad nga ang Kristohanon dili magapangawat, magapamakak, magapatay, ug daghan pa tungod kay ang Dios dili makausab sa iyang kasugoan. Apan Siya naghimog mapanalanginong pagtagana pinaagi kang Jesus sa pag-usab sa makasasala aron siya makasukod man niana nga kasugoan.

 

Ang kasuguan nagsilbi nga usa ka salamin aron sa pagtudlo sa sala sa atong kinabuhi. Samtang ang mga nagahinulsol nga makasasala moduol kang Jesus, Iyang gipasig-uli kanila ang dagway sa Dios ug nagadala kanila sa pagkahiuyon sa Iyang kasuguan pinaagi sa gahum sa Iyang nagapuyo nga presensya.

S6Picture11.jpg

11. Apan dili ba ang usa ka Kristohanong adunay pagtoo ug nagapuyo ubos sa grasya napahigawas na sa pagbantay sa kasugoan?

" Kay ang sala [ang paglapas sa kasugoan—1 Juan 3:4] dili magagahum diha kaninyo,sanglit dili man kamo ilalum sa kasugoan kondili ilalum sa grasya. Nan, unsa man? Magpakasala ba kita kay dili man kita ilalum sa grasya? Palayo kana!” Roma 6:14,15.

“Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Wala gayud! Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan.” Roma 3:31.

Tubag:   Dili! Ang Kasulatan nagtudlo sa pinakataliwas. Ang grasya sama sa kapasayloan sa gobernador sa usa ka piniriso. Kini nagapasaylo kaniya apan wala kini naghatag kaniya sa kagawasan sa pagbungkag sa ni usa ka sugo sa basahon sa kabalaoran. Ang napasaylo nga tawo, nagapuyo ubos sa grasya ug anaa ubos sa dobleng obligasyon sa pagbantay sa kasugoan. Ang tawo nga modumili sa pagbantay sa kasugoan sa Dios nga nagaingon siya nagakinabuhi ubos sa grasya nasayop. Siya nagapuyo ubos sa disgrasya

12. Ang Napulo Kasugo sa Dios napamatud-an pag-usab diha sa Bag-ong Tugon?

Tubag:

Oo, ug klaro gayud kaayo. Lantawa pag-ayo ang sumusunod.

ANG KASUGOAN SA DIOS DIHA SA BAG-ONG TUGON ANG KASUGOAN SA DIOS DIHA SA DAANG TUGON

1. " Maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara.” (Matthew 4:10).

2. "Mga anak, likayi ninyo ang mga diosdios." (1 John 5:21). “Kay kaliwat man diay kita sa Dios, nan, dili nato paghunahunaon nga ang pagka-Dios nahisamang bulawan, o salapi, o bato, nga minugna sa kabatid ug paghanduraw sa tawo.” (Acts 17:29).

S6Picture12.jpg

3. " Aron ang ngalan sa Dios ug ang tuloohan Dili mapasipalahan.” (1 Timothy 6:1).

4. "Kay sa usa ka dapit Siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi; Ug sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa Iyang tanang buhat.” “Busa nagapabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios; kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, mounding man usab sa Iyang mga pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat.” (Hebrews 4:4, 9, 10).

5. " Tumahod ka sa imong amahan ug inahan." (Matthew 19:19).

6. " Ayaw pagpatay." (Romans 13:9).

7. " Ayaw pagpanapaw." (Matthew 19:18).

8. " Ayaw pagpangawat." (Romans 13:9).

9. " Ayaw kamo pagsaksig bakak." (Romans 13:9).

10. "Dili ka magkaibog." (Romans 7:7).

1. "Dili ka magbaton ug lain nga mga dios sa atunbangan ko” Exodo 20:3

2. " Alang kanimo dili ka magbuhat ug usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa langit kon dinhi sa ilalum sa yuta kon sa anaa sa tubig sa ilalum sa yuta: Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad

kanila; kay ako si Jehova nga imong Dios nga abughoan, nga naga-duaw sa

pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatolo ug sa ibabaw sa ikaupat ka kaliwatan sa mga nagadumot kanako, ug nagapakita ako sa mahigugmaong kalolot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako, ug nagabantay sa akong mga sugo.” Exodo 2:4- 6

3. " Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pagpasipala; kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala." Exodo 20:7.

4. "“Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton; Apan ang

adlaw nga ikapito maoy igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalake, bisan ang imong Anak nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga anaa

sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa

unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan niya kini."

Exodo 20:8-11.

5. " Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios." Exodo 20:12.

6. " Dili ka magpatay." Exodo 20:13.

7. " Dili ka magpanapaw." Exodo 20:14.

8. " Dili ka magpangawat." Exodo 20:15.

9. " Dili ka magsaksi ug bakak batok sa imong isigkatawo." Exodo 20:16.

10. "Dili ka maibug sa balay sa imong isigkatawo; dili ka maybug sa asawa sa imong isigkatawo, ni sa iyang sulogoon nga lalake, ni sa iyang sulogoon nga babaye, ni sa iyang vaca, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isigkatawo." Exodo 20:17.

S6Picture13.jpg

13. Ang kasugoan ba sa Dios ug ni Moises parehas?

Tubag:    Dili, sila dili parehas. Pagtun-i pag-ayo ang sumusunod nga pagalantawonon ug pagtandi.

Lantawa: Ang kasugoan ni Moises mao ang temporaryo nga kasugoang seremonyal sa Daang Tugon. Kini nagdumala sa pagkapari, mga halad, mga ritwal, mga halad nga kalan-on ug ilimnon, etc., kining tanan niini nagalandong sa krus. Kini nga kasugoan gidungag “hangtud moabut ang kaliwat” ug ang kana nga kaliwat mao si Cristo (Galacia 3:16, 19). Ang ritwal ug seremonya sa balaod ni Moises nagapunting sa unahan sa halad ni Cristo. Sa dihang siya namatay, kini nga balaod natapos apan ang Napulo Kasugo (ang balaod sa Dios) “nagapamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan.” Salmo 111:8. Nga adunay duha ka kasugoan gihimong klaro sama sa cristal diha sa Daniel 9:10, 11.

Lantawa sa Pinasahi: Palihug hibal-i nga ang kasugoan sa Dios anaa gihapon hangtud ang sala anaa man. Ang Bibliya miingon, “Apan diin gani wala ang kasugoan, wala usab diha ang kalapasan [o sala].” Roma 4:15. Busa ang Napulo Kasugo nga balaod sa Dios nabugso gikan sa sinugdan. Ang mga tawo nagbungkag nianang kasugoan (naglapas—1 Juan 3:4). Tungod sa sala (o kon paglapas sa kasugoan sa Dios), ang kasugoan ni Moises gihatag (o kon “gidungag”—Galacia 3:16, 19) hangtud nga si Cristo moabot ug mamatay. Duha ka managkalahi nga kasugoan ang may kalambigitan: Ang kasugoan sa Dios ug ang kasugoan ni Moises.                               

14. Unsa man ang gibati ni Satanas mahitungod sa mga katawhan nga nagsumban sa ilang kinabuhi sunod sa Napulo Kasugo sa Dios? Commandments?

"Unya ang dragon nasuko batok sa babaye, ug miadto siya sa pagpakiggubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babaye, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios.” Pinadayag 12:17.

“Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios.” Pinadayag 14:12.

S6Picture14.jpg

Tubag:  The Ang yawa nagdumot sa mga tawo nga nagahupot sa kasugoan sa Dios tungod kay ang kasugoan mao ang panag-ingnan sa pagkinabuhing matarung. Ug kon ikaw magdesisyon sa pagsunod sa panig-ingnan nga gilitanya sa kasugoan sa Dios, ikaw makabati sa kapungot sa yawa diha nimo sa makaisa ug sa tanang kaligutgut. Dili makakurat nga ang yawa napungot ug nagabatok kaayo sa tanang nagahupot sa kasugoan sa Dios. Apan makakurat ug makalilisang makadungog sa mga relihiyosong mga pangulo nga nagalimod sa nagahigot nga kapangakohan sa Napulo Kasugo samtang sa samang higayon nagahupot sa tradisyon sa mga tawo. Dili ikahibulong nga si Jesus miingon, “Ug ngamo ba usab nga inyong lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilinbilin nga kalagdaan?” “Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ila mang gipaka-doctrina ang kalagdaann nga hinimo lamag mga tawo.” Mateo 15:3, 9. Ug si David miingon, “Mao na nga panahon nga si Jehova magabuhat; kay gihimo nila nga walay kapuslanan ang imong Kasugoan.” Salmo 119:126. Ang mga Kristohanon gikinahanglan sa pagtuaw ug sa pagpasig-uli sa kasugoan sa Dios sa iyang matarung, ug ginabayaw nga posisyon. Usa ka kabuang sa walay disiplina nga generasyon ang paghakahaka nga kini makabungkag sa kasugoan sa buhi nga Dios nga walay silot.

S6Picture15.jpg

15. Ako nagatoo nga ang Kristohanon gikinahanglan sa pagtuman sa Napulo Kasugo sa Dios, ug akong gipangayo kang Jesus nga tabangan ako sa pagdala sa akong kinabuhi uyon kanila.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

 

1. Dili ba nag-ingon ang Bibliya nga ang kasugoan saypan (o kon sayop)? (Hebreohanon 8:8)

 

Tubag: Dili. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga katawhan maoy saypan. “Kay iya [ang Dios] man silang nakaplagan nga may kakulang.” Hebreohanon 8:8. Ug sa Roma 8:3, miingon ang Bibliya nga ang kasugoan “nahuyang pinaagi sa unod”. Kini kanunay susama nga mga sugilon. Ang kasugoan hingpit, apan ang mga tawo ang may sayop, o kon mahuyang. Busa buot sa Dios nga ang Iyang Anak magpuyo sulod sa Iyang katawhan “Aron ang matarung nga gimbut-an sa kasugoan matuman sa sulod nato” (Roma 8:4) pinaagi sa nagapuyo nga Cristo.

 

2. Nagaingon ang Galacia 3:13 nga kita giluwas gikan sa tunglo sa kasugoan. Imo ba kining masaysay? (Galacia 3:13)

 

Tubag: Ang tunglo sa kasugoan mao ang kamatayon (Roma 6:23). Si Cristo nakatilaw sa “kamatayon sa matag usa ka tawo.” Hebreohanon 2:9. Busa Iyang giluwas ang tanan gikan sa tunglo sa kasugoan (kamatayon) ug sa iyang dapit naghatag ug kinabuhing walay katapusan.

 

3. Dili ba ang Colosas 2:14-17 ug ang Efeso 2:15 nagtudlo nga ang sugo sa Dios naapos na sa krus? (Efeso 2:15)

 

Tubag: Dili, kini nga mga pahina pareho nga nagatudlo sa kasugoan nga nagasulod ug “mga ordinansa” o kon mga kasugoan ni Moises, nga mao ang kasugoang ceremonyal nga nagadumala sa sistema sa mga paghalad ug sa pagkasacerdote. Tanang niining mga ceremonyas ug ritwal nagalandong sa krus ug natapos sa magkamatay ni Jesus ingon sa gitinguha sa Dios. Ang kasugoan ni Moises gipuno hangtud nga ang “kaliwat moabot”, ug kana nga “kaliwat…mao si Crito.” Galacia 3:19, 16. Ang kasugoan sa Dios dili mahiapil dinhi, kay si Pablo nagahisgut niini nga balaan, matarung, ug maayo daghang mga katuigan na human ang krus.(Roma 7:7, 12).

 

4. Miingon ang Bibliya, “Ang gugma mao man ang katumanan sa kasugoan.” Roma 13”10. Ang Bibliya usab sa Mateo 22:37- 40, nagsugo kanato sa paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa atong mga silingan, ug nagtapos uban ang mga pulong, “Niining duha ka mga sugo nagasukad and tibuok nga kasugoan ug mga profeta.” Kini ba nga mga sugo nagailis sa Napulo Kasugo” (Mateo 22:40)

 

Tubag: Dili. Ang Napulo Kasugo nasukad gikan niining duha ka mga sugo sama sa atong 10 ka tudlo nga nagasukad gikan sa atong duha ka kamot. Sila dili mabulag. Ang gugma sa Dios nagahimo sa pagbantay sa unang upat ka mga kasugoan (nga may labot sa Dios) nga kahimut-an, ug ang gugma ngadto sa atong silingan nagahimo sa pagbantay sa naulahing unom (nga may labot sa atong silingan) nga usa ka kalipayan. Si Jesus miingon, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.” Juan 14:15. Imposible sa paghigugma sa Dios ug dili magbantay sa Iyang kasugoan, tungod kay nag-ingon ang Bibliya, “Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang Iyang mga sugo. Ug ang Iyang mga sugo dili mabug-at.” 1 Juan 5:3. “Siya nga magaingon, “Ako nakaila kaniya” apan wala magbantay sa Iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran.” 1 Juan 2:4.

 

5. Dili ba ang 2 Corinto 3:7 nagtudlo nga ang kasugoan nga gisulat ug gikulit sa bato “igakasikway na”? (2 Corinto 3:7)

 

Tubag: Dili. Ang maong pasahi nagaingon nga ang himaya ni Moises sa pag-alagad sa kasugoan mao ang igakasikway na, apan dili ang kasugoan. Basaha pag-ayo sa usab ang tibuok pasahi sa 2 Corinto 3:3- 9. Ang suheto dili ang pagsalikway sa kasugoan o sa iyang baruganan, apan hinoon, ang kausaban sa lokasyon sa kasugoan gikan sa “mga papan sa bato” ngadto sa “mga papan sa ilang kasingkasing”. Ubos sa pag-alagad ni Moises, ang kasugoan anaa sa bato. Ubos sa pag-alagad sa Espiritu Santo pinaagi kang Cristo, ang kasugoan gisulat sulod sa kasingkasing (Hebreohanon 8:10). Usa ka patakaran giposte sa usa ka bulletin sa eskwelahan mahimong epektibo sa diha lamang nga kini mosulod sa kasinkasing sa estudyante. Ang pag-alagad ni Cristo sa kasugoan epektibo tungod kay iyang gibalhin ang kasugoan ngadto sa kasingkasing sa Kristohanon. Ug dayon ang pagbantay sa kasuguan mahimong kahimut-an ug usa ka malipayong pamaagi sa pagkinabuhi tungod kay ang Kristohanon adunay matuod nga gugma pareho nga alang sa Dios ug sa tawo.

6. Miingon ang Roma 10:4 nga “Si Cristo mao ang pagkatapos sa kasuguan.” Busa kini natapos na, dili ba? (Roma 10:4)

 

Tubag: “Natapos na” niining bersiculoha nagkahulugang katuyoan o kon kalab-uton, sama sa gibuhat sa Santiago 5:11. Ang kahulugan klaro. Ang pagdanig mga tawo kang Cristo—kon diin sila makakaplag ug pagkamatarung—mao ang kalab-uton, katuyuan, o kon ang katapusan sa kasuguan.

7. Ngano nga daghang mga tawo ang nagalimod sa nagahigot nga kapangakohan sa kasugoan sa Dios? (Roma 8:7)

 

Tubag: "Kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod; kini nagadumili sa pagpailalum sa kasugoan sa Dios, sa pagkatinuod, dili kini makahimo sa pagpailalum niini; ug ang anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Apan kamo wala diha sa unod, hinonoa anaa kamo sa Espiritu sa Dios nagapuyo sa sulod ninyo.” Roma 8:7-9.

8. Ang mga matarung ba nga mga katawhan sa Daang Tugon naluwas pinaagi sa kasugoan? (2 Timoteo 1:9)

 

Tubag: Walay bisan usa nga naluwas pinaagi sa kasugoan. Tanan nga namaluwas sa tibuok kaanyohan namaluwas pinaagi sa grasya. Kini nga “grasya nga Iyang gihatag kanato diha kang Crsito Jesus sa wala pa ang kapanahonan nga walay kinutoban.” 2 Timoteo 1:9. Ang kasugoan motudlo lamang sa sala. Si Cristo lamang ang bugtong makaluwas. Si Noe “nakakaplag sa grasya” (Genesis 6:8); Si Moises nakakaplag sa grasya (Exodo 33:17); ang mga Israelhanon sa kamingawan nakakaplag ug grasya (Jeremias 31:2); ug si Abel, Enok, Abraham, Isaac, Jacob, Jose, ug daghan pang mga takus sa Daang Tugon naluwas “pinaagi sa pagtuo” sumala sa Hebreohanon 11. Sila nangaluwas pinaagi sa paglantaw sa unahan ngadto sa krus; kita, pinaagi sa paglantaw balik niini. Ang kamatuoran gikinahanglan tungod kay sama sa usa ka salamin, kini nagpadayag sa “hugaw” sa atong kinabuhi. Kon wala kini, ang mga makasasala apan sila wala nahisayud niini. Apan, ang kasugoan walay gahum sa pagluwas. Kini lamang makatudlo sa sala. Si Jesus, ug Siya lamang ang makaluwas sa usa ka tawo gikan sa sala. Kini kanunay nga tinuod, bisan pa sa oanahon sa Daang Tugon. (Buhat 4:10, 12; 2 Timoteo 1:9).

9. Nganong mabalaka man mahitungod sa kasugoan? Dili ba ang konsenysa luwas nga giya? (Proverbio 14:12)

 

Tubag: Dili! Sa ikalibo nga beses, dili! Ang Bibliya naghisgut sa usa ka dautan nga konsensya, nahugawan nga konsensya, ug usa ka pinagahing konsensya—wala niini ang luwas. “Adunay usa ka dalan nga daw matarung alang sa usa ka tawo; apan ang katapusan niana mao ang mga dalan sa kamatayon.” Proverbio 14:12. Miingon ang Dios, “Kadtong nagasalig sa iyang kaugalingong kasingkasing maoy usa ka buang.” Proverbio 28:26.