Ang Nawala nga Adlaw sa Kasaysayan

S7Picture1.jpg

Leksyon 07

 

Kabalo ba ikaw nga adunay usa ka importante nga adlaw nga halos ang tagsatagsa nakalimot na? Makalilisang nga pipila lamang ka mga tawo ang nasayud niini tungod kay kini ang isa sa mga labing makahulugang mga adlaw sa kinatibuk-an sa kasaysayan sa tawo! Dili lamang kini usa ka adlaw sa kaniadto, apan usab sa pagkakaron ug sa umalabot. Dugang pa, kon unsay nahitabo niining gikalimtang adlaw anaa unyay halawum nga epekto sa imong kinabuhi. Gusto ka ba mahibalog daghang mga makahibulong kasayuran mahitungod niining nawalang adlaw sa kasaysayan? Unya basaha dayon kining Giya sa Pagtuon pag-ayo

1. Unsang adlawa si Jesus nabatasan sa pagsimba?

“Ug Siya miabut sa Nazaret, diin didto Siya magtubo; ug sumala sa iyang nabatasan, Siya misulod sa sinagoga sa sa adlaw nga igpapahulay. Ug Siya mitindog aron sa pagbasa.” Luke 4:16.

Tubag:   Ang nabatasan ni Jesus mao ang pagsimba sa adlawng Igpapahulay.

S7Picture2.jpg

2. Apan unsang adlawa sa semana ang Igpapahulay?

“Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga Igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios.” (Exodus 20:10). "At nang makaraan ang sabbath, ...“Ug sa pag-agi na sa adlaw nga Igpapahulay…sayo kaayo sa nahaunang adlaw sa semana, nangadto sila sa lubnganan.” (Mark 16:1, 2).

S7Picture3.jpg

Noong narito si Jesus sa lupa, sumamba Siya sa araw ng Sabbath.

Tubag:   Ang Igpapahulay dili ang nahaunang adlaw sa semana (Domingo), sama sa gituoahan sa kadaghanan, apan ang ikapito nga adlaw (Sabado). Bantayi gikan sa ibabaw nga Kasulatan nga ang Igpapahulay mao ang adlaw nga miabot sa wala pa ang nahaunang adlaw sa semana. 

3. Kinsa ang nagbuhat sa Igpapahulay ug kanus-a?

“Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang ma langit ug ang yuta.” “Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga Iyang gihimo; ug mipahulay Siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan Niyang mga buhat nga Iyang gihimo. Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini.” (Genesis 1:1; 2:2, 3).

S7Picture4.jpg

Tubag:   Gihimo sa Dios ang Igpapahulay sa panahon sa paglalang, sa dihang Iyang gihimo ang kalibutan. Siya mipahulay sa Igpapahulay ug nagpanalangin ug nagbalaan niini (gilain kini aron sa balaang tumong).

S7Picture5.jpg

4. Unsay gisulti sa Dios mahitungod sa pagbantay sa Igpapahulay diha sa Napulo Kasugo, nga Iyang sinulat sa Iyang kaugalingong tudlo?

“Hinumduman mo ang adlaw nga Igpapahulay, aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton; apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga Igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong mga anak nga lalake, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalake, bisan ang imong sulogoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga

anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga Igpapahulay, ug gibalaan Niya kini.” (Exodus 20:8–11). “Ug gihatag ni Jehova kanako ang duruha ka papan nga bato nga sinulatan sa tudlo sa Dios.” (Deuteronomy 9:10).

Tubag:   Sa ikaupat nga sugo sa napulo, gisugo kita sa Dios sa pagbantay sa ikapitong adlaw nga Igpapahulay isip Iyang balaang adlaw. Nahibalo ang Dios nga nga Iyang katawhan makalimot sa Iyang Igpapahulay, busa Siya nagsugod niining sugo sa pulong “hinumduman”. Siya walay gayud nagsugo sa bisan kinsa sa bisan diin sa pagbantay ug lain pang adlaw nga balaang adlaw sa semana.

5. Apan dili ba ang Napulo Kasugo nausab na?

Miingon si Jesus, “Apan masayon pang mahanaw ang langit ug yuta, kay sa mawad-ag kahulogan ang usa ka tulpok sa kasugoan.” Lucas 16:17.

Miingon ang Dios, “ Dili ko pagalapason ang akong tugon, ni pagailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngabil.” Salmo 89:34.

Bantayi, ang Napulo KAsugo naggikan sa Iyang mga ngabil. Ang Exodo 20:1 nag-ingon, “Ug ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong, nga nagaingon…[ang Napulo Kasugo misunod diha sa mga bersiculo 2-17].”

S7Picture6.jpg

Tubag: Dili gayud! Imposible gayud pag-ayo sa bisan unsang kasugoang moral sa Dios nga layon mausab. Tanang Napulo Kasugo nagahikot sa gihapon karon.

S7Picture7.jpg

6. Ang mga apostoles ba nagbantay sa Igpapahulay?

 

“Ug sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod niini; ug sulod sa tulo ka semana siya naglantugi kanila pinasikad sa kasulatan.” Buhat 17:2.

“Ug unya si Pablo ug ang iyang mga kauban…sa pagkaadlaw nga Igpapahulay sila misulod sa sinagoga ug nanglingkod.” Buhat 13:13, 14.

“Ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay nangadto kami sa gawas sa pultahan sa siyudad, sa daplin sa suba diin sa among paghunahuna didtoy dapit nga ampoanan; ug nanglingkod kami ug nakigsulti sa mga babaye nga nagtigum didto.” Buhat 16:13.

“Ug sa tanang adlaw nga Igpapahulay siya [Pablo] nagpakiglantugi didto sa sinagoga, sa pagpangdani sa mga Judio ug mga Gresyanhon.” Buhat 18:4.

Tubag: Oo, ang basahon sa Buhat naghimo niining klaro nga si Pablo ug ang nahaunang iglesia nagbantay sa Igpapahulay.

7. Ang mga Gentil ba usab nagsimba sa adlawng Igpapahulay?

 

Ang Dios nagsugo niini:

“Bulahan ang tawo…nga nagabantay sa adlaw nga Igpapahulay gikan sa paglapas niini.”

“Ingon man usab ang mga dumuloong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova…ang tagsatagsa nga nagabantay sa adlaw nga Igpapahulay gikan sa pagpanamastamas niini, ug nagapadayon sa hugot gayud sa akong tugon: Bisan pa sila akong dad-on sa akong bukid nga balaan, ug himoon ko sila nga mga malipayon sa akong balay nga alampoanan…kay ang akong balay pagatawgon nga usa ka balay nga alampoanan alang sa tanang katawohan.” Isaias 56: 2, 6, 7.

Ang mga apostoles nagatudlo niini:

“Ug sa pagpanggula nila ni Pablo ug ni Bernabe, ang mga tawo mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga Igpapahulay.” “Ug sa pagkasunod nga adlaw nga Igpapahulay, hapit ang tanang nanagpuyo sa siyudad nagkatigum sa pagpatalinghug sa pulong sa Dios.” Buhat 13:42, 44.

“Ug sa tanang adlaw nga Igpapahulay siya nagpakiglantugi didto sa sinagoga, sa pagpangdani sa mga Judio ug mga Gresyanhon.” Buhat 18:4.

S7Picture8.jpg

Tubag:  Ang mga apostoles sa nahaunang iglesia sa Bag-ong Tugon wala lamang nagtuman sa sugo sa Dios sa Igpapahula, apan ila usab nga gitudloan ang mga nakabig nga mga Gentil sa pagsimba sa adlaw nga Igpapahulay. Wala gayud sila ni kas-a nagtudlo sa Domingo ingon nga balaang adlaw.

S7Picture9.jpg

8. Apan dili ba ang Igpapahulay nausab ngadto sa Domingo diha sa kamatayon ni Cristo o kon pagkabanhaw?

Tubag: Dili, wala gayuy bisan pinakalayong timailhan nga ang Igpapahulay giusab diha sa kamatayon ni Cristo o kon sa paagkabanhaw. Ang Bibliya nagtudlo lamang sa taliwas niini. Palihug paglantawa pag-ayo ang sumusunod nga mga ebidensiya:

A. Gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga Igpapahulay.

“Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga Igpapahulay, ug gibalaan niya kini.” (Exodus 20:11).

“Ug gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini.” (Genesis 2:3).

B. Naghandum ang Dios sa Iyang mga katahwan nga sa gihapon magbantay sa adlawng Igpapahulay niadtong A.D. 70 sa dihang ang Jerusalem nalaglag.

Sa pagkabalo gayud nga ang Jerusalem pagalaglagon sa Roma niadtong A.D. 70, gipasidan-an ni Jesus ang Iyang mga manununod nianang panahona nga nagaingon, “Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay.” Mateo 24:20. Si Jesus naghimo nga klaro niini nga iyang gitinguha nga ang adlawng Igpapahulay pagabantayan bisan man 40 anyos pa human sa Iyang pagkabanhaw. Sa tinuod, walay laing timaan sa bisan asa diha sa Kasulatan nga si Jesus, ang Iyang Amahan, o kon ang mga apostoles (sa bisan unsang higayon, ubos sa bisan unsang circumstansya) nag-usab sa balaanong ikapitong adlaw nga Igpapahulay ngadto sa bisan unsang adlaw.

S7Picture10.jpg

C. Ang mga babaye nga miabot aron sa pagdihog sa patay nga lawas ni Cristo nagbantay sa kasugoan. Si Jesus namatay sa “adlaw nga pagasundan sa adlaw nga Igpapahulay” (Marcos 15:37, 42), nga karon ginatawag Biyernes Santo.

Ang mga babaye nag-andam ug mga pahumot ug ighahaplas aron sa pagdihog sa Iyang lawas, ug dayon “sa pagkaadlaw nga Igpapahulay, namahulay sila sumala sa kasugoan.” Lucas 23:56. Diha lamang “sa pag-agi na sa adlaw nga Igpapahulay” (Marcos 16:1) ang mga babaye naabot “sa nahaunang adlaw sa semana” (Marcos 16:2) aron sa pagpadayon sa ilang makasusubo nga buhaton. Ilang nakaplagan nga “si Jesus nabanhaw sayo sa nahaunang adlaw sa semana” (bersiculo 9), nga ginatawag Adlaw sa Pagkabanhaw. Palihug bantayi nga ang Igpapahulay “sumala sa kasugoan” mao ang adlaw nga gisundan sa Adlaw sa Pagkabanhaw, nga karon atong ginatawag Sabado.

D. Ang manununod ni Cristo nga si Lucas nagsulat ug duha ka libro sa Bibliya—Lucas ug Buhat.

Siya miingon nga sa libro sa Lucas siay nagsulat mahitungod sa “tanan” nga mga pagtulun-an ni Jesus (Buhat 1:1-3). Apan wala gayud siya nagsulat mahitungod sa pagbantay sa Domingo o kon sa pag-usab sa adlaw nga Igpapahulay.

S7Picture11.jpg

Lahat ng tao sa walang hanggang kaharian ng Diyos ay mananatiling banal sa Sabbath.

9. Ang ubang mga tawo nag-ingon nga ang Igpapahulay pagabantayan sa bag-o nga yuta sa Dios. Kini ba insakto?

 

“Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-on nga yuta, nga akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan, miingon si Jehova, mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Ug mahanabo, nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtud sa usa, [ug gikan sa usa ka adlaw nga Igpapahulay ngadto sa usa], ang tanang mga katawohan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova.” (Isaiah 66:22, 23).

Tubag:   Oo, ang Bibliya nag-ingon ang ang mga niluwas nga katawhan sa tibuok kaanyohan magabantay sa adlaw nga Igpapahulay sa bag-ong yuta.

10. Apan dili ba ang Domingo ang adlaw sa Dios?

“Pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimut-an, ug sa balaan ni Jehova nga halangdon.” Isaias 58:13. “Kay ang Anak sa Tawo agalon kang kinsa nailalum bisan pa ang adlaw nga Igpapahulay.” Mateo 12:8.

Tubag:  Ang Bibliya naghisgut sa “Adlaw sa Ginoo” diha sa Pinadayag 1:10, busa ang Dios adunay espesyal nga adlaw. Apan walay bersiculo sa Kasulatan ang nagtudlo sa Domingo ingon nga adlaw sa Ginoo. Hinoon, ang Bibliya tataw nga nag-ila sa Igpapahulay ingon nga adlaw sa Ginoo. Ang mao rang adlaw nga gipanalanginan sa Ginoo o kon giangkon Niya ingon nga Iyang balaang adlaw mao ang ikapitong adlaw nga Igpapahulay.

S7Picture12.jpg
S7Picture13.jpg

Pinasimulan ni Jesus ang binyag - hindi ang pagpapanatili ng Linggo - bilang paggalang sa Kanyang muling pagkabuhay.

11. Dili ba nako pagabantayan ang Domingo sa pagpasidungog sa pagkabanhaw ni Cristo?

“Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismohan ngadto kang Cristo Jesus gibautismohan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kon kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya, nan, mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa iya. Kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatawo gilansang sa krus uban kang Cristo aron malaglag ang makasasala nga lawas, ug aron dili na kita maulipon sa sala.” (Romans 6:3–6).

Tubag:   Dili. Labaw nga dili ikaw magbantay sa Biyernes sa pagpasidungog sa paglansang. Si Cristo naghatag sa ordinansa sa bautismo sa pagpasidungog sa Iyang kamatayon, lubong, ug pagkabanhaw. Ang Bibliya wala gayud nag-awhag sa pagbantay sa Domingo sa pagpasidungog sa pagkabanhaw (o sa bisan unsang katarungan niana nga butanga). Kita nagpasidungog kang Cristo pinaagi sa pagtuman Kaniya (Juan 14:15)—dili pinaagi sa pagpulig mga binuhat sa tawo nga mga kamandoan ilis sa Iyang dapit.

12. Nan, kon ang pagbantay sa Domingo wala sa Bibliya, kang kinsang ideya man diay kini?

 

“Ug siya magahunahuna sa pag-usab sa mga panahon, ug sa kasugoan.” Daniel 7:25. “Busa, tungod lamang sa inyong gikabilinbilin nga kalagdaan, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios.” “Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ila mang gipaka-doctrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tawo.” Mateo 15:6, 9. “Gilapas sa iyang mga sacerdote ang akong mga kasugoan.” “Ug ang iyang mga manalagna nagbulit kanila sa dili tinimplahan nga minasa…nga nagaingon: Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, sa diha nga si Jehova wala magsulti.” Ezequiel 22:26, 28.

Tubag:   Ang mga wala nagiyahan nga mga tawo sa daghang katuigan na ang milabay nagasulti nga ang baling adlaw sa Dios nausab gikan sa adlaw nga Igpapahulay ngadto sa Domingo. Ang Dios nagtagna nga kini mahitabo, ug kini gayud nahitabo. Kini nga sayop na pasa ngadto sa atong walay pagsusi nga generasyon ingon nga kamatuoran sa ebanghelyo. Ang pagbantay sa Domingo usa ka tradisyon sa mga tawong dili dinihogan ug nagabungkag sa kasugoan sa Dios nga nagsugo sa pagbantay sa adlaw nga Igpapahulay. Ang Dios lamang ang makahimo sa usa ka adlaw nga balaan. Ang Dios nagpanalangin sa Igpapahulay, ug sa dihang ang Dios nagapanalangin, walay tawo nga “makausab niana”. Numbers 23:20).

S7Picture14.jpg
S7Picture15.jpg

13. Apan dili ba delikado kaayo ang pagpanghilabot sa kasugoan sa Dios?

 

“Dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo, ni pagkunhoran ninyo kini, aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo.” Deuteronomio 4:2. “Ang tagsatagsa ka pulong sa Dios inulay…Dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlongon ka niya, ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon.” Proverbio 30:5, 6.

Tubag:   Ang Dios sa especific ug positibo nga pamaagi nagadumili sa mga tawo sa pag-usab sa Iyang kasugoan pinaagi sa pagkuha o kon pagdugang. Ang pagpanghilabot sa kasugoan sa Dios sa bisan unsang paagi usa sa pinakamakahahadlok ug peligroso nga butang nga mahimo sa usa ka tawo.

14. Nganong gibuhat paman sa Dios ang Igpapahulay?

 

A. Timaan sa Paglalang.

“Hinumduman mo ang adlaw nga Igpapahulay, aron sa pagbalaan niini.” “Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga Igpapahulay, ug gibalaan niya kini.” (Exodus 20:8, 11).

B. Timaan sa pagluwas ug pagbalaan.

“Ug balaana ang akong mga adlawng Igpapahulay; ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako si Jehova nga inyong Dios.” (Ezekiel 20:12).

S7Picture16.jpg

Tubag:  Ang Dios naghatag sa adlawng Igpapahulay ingon nga duruha ka pilo nga timaan: (1) Kini usa ka timaan nga Siya nagbuhat sa kalibutan sulod sa literal nga unom ka 24-oras nga adlaw, ug nga (2) Kini usab timaan sa kusganong gahum sa Dios alang sa pagluwas ug pagbalaan sa tawo. Sigurado nga ang tagsatagsa ka Kristohanon mahigugma sa Igpapahulay ingon nga bililhong timaan sa Dios sa paglalang ug da pagluwas (Exodo 31:13, 17; Ezequiel 20:12, 20). Usa ka dakong insulto sa Dios sa katawhan sa pagtamak sa Iyang adlawng Igpapahulay. Sa Isaias 58:13, ug 14, nag-ingon ang Dios nga tanang mapanalanginan gikinahanglan una sa paglikay sa ilang mga tiil batok sa Iyang Igpapahulay.

S7Picture17.jpg

15. Unsa ka importante ang pagbantay sa adlaw nga Igpapahulay?

 

“Ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo.” 1 Juan 3:4.

“Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon.” Roma 6:23.

“Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibok-an sa kasugoan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini.” Santiago 2:10.

“Maingon nga alang kaninyo miantus man usab si Cristo, nga nagbilin kaninyog usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob.” 1 Pedro 2:21.

“Siya nahimong tuboran sa dayong kaluwasanalang sa tanang magasugot kaniya.” Hebreohanon 5:9.

Tubag:  Kini usa ka kaso sa kinabuhi ug kamatayon. Ang pagbantay sa kasugoan gidugtong diha sa ikaupat nga sugo sa balaod sa Dios. Ang paglapas sa bisan unsa sa mga Napulo Kasugo usa ka sala. Ang mga Kristohanaon magasunod nga malipayon sa sumbanan ni Jesus sa pagbantay sa adlawng Igpapahulay. Ang atong bugtong kaluwasan mao lamang ang makugihong pagtuon sa Bibliya, “nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.” 2 Timoteo 2:15. Gikinahanglan nga anaa kitay positibo nga suporta gikan sa Kasulatan sa tagsatagsa ka Kristohanong pagbansay nga atong ginasunod.

16. Unsa ang gibati sa Dios mahitungod sa mga relihiyosong pangulo nga nagaignora sa adlawng Igpapahulay?

 

“Gilapas sa iyang mga sacerdote ang akong Kasugoan ug gipasipalahan ang akong mga balaang butang: sila wala nagbutang ug kalainan sa balaan ug sa malaw-ay…ug gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong mga adlawng Igpapahulay, ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala.” “Busa akong gibubo kanila ang aking kapungot.” (Ezekiel 22:26, 31).

S7Picture18.jpg

Tubag:  Sa ilang pagtago sa ilang mga mata gikan sa matuod nga Igpapahulay sa Dios, ang mga relihiyosong pangulo nagabikil sa Dios sa langit. Ang Dios nagsaad ug silot alang sa maong bakakong mga pastol. Minilyon ang nangagkasaag niini nga butanga. Ang Dios dili makatratar niana sa magaan. Si Jesus nagakondinar sa mga Fariseo sa pagpakaaron ingnon nga nahigugma sa Dios samtang nagakawalay bili sa usa sa mga Napulo Kasugo pinaagi sa ilang mga tradisyon (Mark 7:7–13).

S7Picture19.jpg

17. Ang pagbantay ba sa adlaawng Igpapahulay makaapekto ba gayud kanako?

“Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.” Juan 14:15.

“Sa ingon niana ang matag-usa kanato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon.” Roma 14:12.

“Busa , ang tawo nga nasayud unsay matarung nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala.” Santiago 4:17.

“Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga maghatag sa kinabuhi, ug sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan.” Pinadayag 22:14.

“Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios.” Pinadayag 14:12.

Tubag:  Oo, ang adlaw nga Igpapahulay imo nga Igpapahulay. Gibuhat kini sa Dios alang kanimo, ug kon ikaw nahigugma Kaniya, ikaw magabantay niini tungod kay usa kini sa Iyang mga kasugoan. Ang gugma nga walay pagbantay sa kasugoan dili man gayud gugma (1 Juan 2:4). Gikinahanglan nga ikaw maghimo sa desisyon. Dili ikaw makalikay niini. Walay usa nga makapangulipas kanimo. Ikaw mismo ang manubag sa atubangan sa Dios niining labing importante nga butang. Ang Dios naghangyo kanimo sa paghigugma ug pagtuman Kaniya karon!

18. Ako buot nga mosunod sa ihemplo ni Jesus sa pagbantay sa adlawng Igpapahulay.

- TUBAG

S7Picture20.jpg

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Apan dili ba ang Igpapahulay alang sa mga Judio lamang? (Marcos 2:27)

 

Tubag: Dili. Miingon si Jesus, “Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo.” Marcos 2:27. Kini dili lamang alang sa mga Judio apan alang sa tanang katawohan—tanang lalake ug babaye sa bisan asa. Ang nasud sa mga Judio wala pa man gani nabugso hangtud 2,500 ka mga tuig human gibuhat ang Igpapahulay.

 

2. Dili ba ang Buhat 20:7-12 nagapamatuod nga ang mga disipolo nagbantay sa Domingo ingon nga balaang adlaw? (Buhat 20:7-12)

 

Tubag: Sumala sa Bibliya, ang matag adlaw nagsugod sa pagsalop sa adlaw ug nagtapos sa sunod nga pagsalop sa adlaw. (Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; Levitico 23:32) ug ang ngitngit nga bahin sa adlaw mahauna. Busa ang adlawng Igpapahulay magsugod gabii sa Biyernes sa paglubog sa adlaw ug matapos Sabado sa gabii sa paglubog sa adlaw. Kini nga panagtigum sa Buhat 20 gihimo sa mangitngit nga bahin sa Domingo, o kon sa atong ginatawag nga Sabado sa gabii. Ang New English Bible nagsugod sa Buhat 20:7 nga sama niini: “Sa pagka-Sabado sa gabii sa among panagkatigum…” Kato panagkatigum sa Sabado sa gabii ug kini natapos hangtud sa tungatunga sa kagabhion. Si Pablo anaa sa pagbiya nga panaw ug nakahibalo nga dili na niya makita pag-usab kining mga tawhana sa wala pa ang iyang kamatayon (bersiculo 25). Dili ikatingala nga siya nagwalig hastang taasa! (Walay regyular nga sinimanang pagserbisyo ang molungtad hangtud sa tibuok gabii.) Si Pablo “may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw”. Ang “pagpikaspikas sa tinapay” walay kalabotan sa “balaang adlaw” o kon unsa pa tungod kay sila nagatipiktipik sa tinapay kada adlaw (Buhat 2:46). Wala gayoy bisan gamay nga indikasyon niini nga pasahi sa Kasulatan nga ang nahaunang adlaw balaan ni kining mga nahaunang Kristiyano nagaconsidira niini. Ni adunay halayo kaayo nga ebidensiya nga ang adlawng Igpapahulay nausab na. Kini nga panagtigum nahisgutan lamang diha sa Kasulatan tungod lamang sa milagro nga pagbuhi kang Eutico human siya nahulog ug namatay gikan sa ikatulong andana sa may binatana. Sa Ezequiel 46:1, ang Dios nagtudlo sa Domingo ingon nga usa sa mga unom ka “adlaw nga igbubuhat”.

 

3. Dili ba ang 1 Corinto 16:1, 2 nagsulti sa mga halad sa Eskwela sa Domingo? (1 Corinto 16:2)

 

Tubag: Dili. Walay referensiya dinhi sa usa ka publikong panagtigum. Ang kwarta gikinahanglan sa paggahin sa pribado diha sa ilang mga balay. Usa ka kagutom ang nagalunotlungot sa Juda (Roma 15:26; Buhat 11:26-30), ug si Pablo nagsulat aron sa pagpangayo sa mga iglesia sa Asia Minor aron sa pagtabang sa ilang mga kaigsoonang nahampak sa kagutom. Kini tanan nga mga Kristohanon nagpakabalaan sa adlawng Igpapahulay; busa si Pablo mipasaka nga sa Domingo sa buntag (nga mao ang panahon nga sila nagabayad sa ilang mga balayron ug nagapahimutang sa ilang mga husayonon), human nga natapos ang adlawng Igpapahulay, sila naggahin para sa ilang nagakinahanglan nga mga kaigsoonan aron kini maandam na sa dihang siya maabot. Kini pagabuhaton sa pribado o sama sa giingon sa La Santa Biblia (usa ka Espanyoles nga hubad), “sa puloy-anan”. Lantawa usab nga walay referensiya dinhi sa Domingo isip balaang adlaw. Sa pagkatinuod, ang Bibliya sa diin wala nagsugo o bisan sa pagsuhestiyon sa pagbantay sa Domingo.

 

4. Apan wala ba ang oras nahisalaag ug ang mga adlaw sa semana nausab gikan sa panahon ni Cristo? (Lucas 4:16)

 

Tubag: Dili! Ang mga masaligan nga mga encyclopedia ug mga basahon alang sa pagreferensiya naghimong klaro nga ang atong ikapitong adlaw mao gihapon sama sa gibalaan ni Jesus. Kini usa lamang ka simple nga butang sa pagpangita.

 

5. Apan dili ba ang Juan 20: 19 tala sa mga disipolo nga nagpasiugda sa pagbantay sa Domingo sa pagpasidungog sa pagkabanhaw? (Juan 20:19)

 

Tubag: Sa taliwas, ang mga disipolo niining higayona wala nagatuo nga ang pagkabanhaw nahitabo na (Marcos 16:14). Sila wala pa nagkit-anay didto “tungod sa pagkahadlok nila sa mga Judio” ug ang mga pultahan gipangsirhan. Sa dihang si Jesus mipakita sa ilang taliwala, Iya silang gibadlong “kay wala man ugod sila motoo sa mga nanagpakakita Kaniya tapus mabanhaw Siya.” Walay implikasyon nga ilang giisip ang Domingo ingon nga balaang adlaw. Walo lamang ka mga teksto sa Bag-ong Tugon ang nagasulti sa nahaunang adlaw sa semana; wala kanila ang naga-implikar nga kini balaan.

6. Dili ba ang Colosas 2:14- 17 nagadumili sa ikapitong adlaw nga Igpapahulay? (Colosas 2:14)

 

Tubag: Dili gayud. Kini nagatudlo lamang sa mga igpapahulay nga mga “landong lamang sa mga butang umalabut” ug dili ang ikapitong adlaw nga Igpapahulay. Adunay pito ka mga balaang adlaw sa tinuig sa karaang Israel nga ginatawag usab nga mga igpapahulay. Kini mga dugang sa o “labut pa sa mga adlaw nga Igpapahulay ni Jehova” (Levitico 23:38), o ikapitong adlaw nga Igpapahulay. Kining tanan nagalandong o nagatudlo ngadto sa krus ug natapos sa krus. Ang ikapitong adlawng igpapahulay sa Dios gihimo sa wala pa naabot ang sala ug busa walay ikapalandong mahitungod sa pagluwas gikan sa sala. Mao nga ang Colosas capitulo 2 nagtandi ug espicific nga nagsulti sa mga igpapahulay nga “mga landong”. Kining pito ka mga tinuig nga adlawng igpapahulay nga giwagtang na nalista diha sa Levitico capitulo 23.

7. Sumala sa Roma 14:5, ang adlaw nga atong gibantay nagadepende sa personal nga opinyon, dili ba? (Roma 14:5)

 

Tubag: Bantayi nga ang tibuok capitulo mahitungod sa paghukom sa usag usa (bersiculo 4, 10, 13). Ang isyu dinhi dili mahitungod sa ikapitong adlaw nga Igpapahulay, nga may kabahin sa dakong moral nga kasugoan, apan mahitungod sa mga tinuig nga mga adlaw sa fiyesta sa ceremonyal nga kasugoan. Ang mga Judio nga Kristohanong naghukom sa mga Gentil nga mga Kristohanon sa wala pag-obserbar kanila. Si Pablo simple lamgan nga naga-ingon, “Ayaw paghukmi ang usag usa, kana nga kasugoang ceremonial dili na pagahupotan.”