Ang Katapusang Pagluwas!

Leksyon 08

 

Kini dili usa ka pabula—usa ka adlaw, ikaw mamahimong gawasnon gikan sa tanang kasakitan, kagutom, pag-inusara, krimen, ug kagubot nga nagatakud sa kalibutan karon. Dili ba kana kahibulongan? Apan dili kana mamahimong usa ka karismatik nga yutan-ong pangulo ang magalingkawas kanimo… dili, Siya mas labing hataas kay sa niana! Si Jesus lapit na sa pagbalik, apan adunay daghan nga popular nga sayop nga pagsabot mahitungod sa kon unsaon Niya pag-abot. Busa paggahin ug pipila ka mga minuto aron sa pagsabot kon unsa gayud ang gisaysay sa Bibliya mahitungod sa ikaduhang pagbalik aron ikaw dili mabiyaan!

1. Si Jesus ba bumalik dinhi sa yuta sa ikaduhang higayon? Kita ba makasiguro?

“Si Cristo…motungha sa ikaduha.” Hebreohanon 9:28. “Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na akog luna alang kaninyo, moanhi ako pag-usab.” Juan 14:3.

Tubag:   Oo! Sa Mateo 26:64, si Jesus nanghimatuod ubos sa panaad nga Siya mobalik pag-usab niining kalibutana. Gumikan kay ang Kasulatan dili mabungkag (Juan 10:35), kini mapamatud-ang positibo. Tuohi kini ingon sa nabasa. Kini usa ka personal nga garantiya ni Cristo.

2. Sa unsang pamaagi si Jesus mobalik sa ikaduhang higayon?

“Samtang nanagtan-aw sila, naisa Siya sa kahitas-an ug gibayaw sa usa ka panganud hawa sa ilang mga mata. Ug samtang nanagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon Siya sa itaas, tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug miingon kanila, “Mga tawong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa Iyang pagsaka sa langit.” (Buhat 1:9–11).

Tubag:   Ang Kasulatan nagsaad nga si Jesus mobalik niining yutaa sa samang paagi nga Siya mibiya sa Iyang pagkayab—sa makita, literal, may lawas, ug personal nga paagi. Nag-ingon ang Mateo 24:30, “Makita ang Anak sa Tawo nga moabut nga sinapwang sa mga panganud sa langit inubanan sa kagahum ug dakung himaya.” Siya moabot diha sa mga kapanganuran sa literal gayud, ingon nga personal nga binuhat nga may lawas sa unod ug bukog (Lucas 24:36-43, 50, 51), ug ang Iyang pagbalik mamakita. Ang Kasulatan klaro niini nga mga kamatuoran.

3. Ang ikaduha ba nga pagbalik ni Cristo mamakita sa tanang tawo o sa pipila lamang ka mga piniling grupo?

“Tan-awa, Siya umalabut uban sa mga panganud, ug makita Siya sa tanang mata.” (Revelation 1:7). “Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtud sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abut sa Anak sa Tawo.” (Matthew 24:27).

Tubag:   Ang tagsatagsa ka mga lalake, babaye, ug bata nga nagpuyo niining kalibutana, sa pagbalik ni Jesus makakita Kaniya sa Iyan ikaduhang pagbalik. Ang makasulosapinday nga makatulo ka pilo (Lucas 9:26) nga kahayag sa iyang pag-abot moinat gikan sa utlanan ngadto sa utlanan, ug ang kahanginan mapuno sa masinagong himaya sama sa kidlat. Wala usa nga arang makatago. Ang tagsatagsa ka buhing kalag mapugos sa pag-atubang ni Cristo. Si Cristo wala nagbilin ug buslot alang sa pagduhaduha ug sa dili pagsabot.

Lantawa: Ang sekreto nga pagkayab nga common nga gituohan ug ginatudlo karon wala diha sa Bibliya. Kini binuhat lamang sa tawo. Ni ang ikaduhang pagbalik usa ka esirituhanong pagbalik sulod sa kasingkasing diha sa pagkakabig. Kini dili mahitabo sa kamatayon sa tawo, ni kini pasumbingay—nga mapadayag pinaagi sa mas maayong kondisyon sa kalibutan. Kini nga mga teorya tanan nagagikan sa tawo. Ang ikaduhang pagbalik mahimong usa ka literal, tibuok kalibutan, makita, personal nga pagpakita ni Cristo sa kapanganuran aron sa pagdala niining kalibutana ngadto sa kataposan ug sa pagganti o pagsilot sa tanang lalake ug babaye.

4. Kinsa ang moabot kuyog ni Cristo sa Iyang ikaduhang pagbalik, ug kay ngano?

 

“Ug sa inin-abot na sa Anak sa Tawo diha sa iyang himaya, ug sa tanang mga manulonda uban Kaniya, Siya molingkod diha sa Iyang mahimayaong trono.” (Matthew 25:31)

Tubag:  Tanang mga manulonda sa langit moabot kauban ni Jesus sa Iyang ikaduhang pagbalik. Samtang ang panganod nagakaduol da yuta, si Jesus mopadala sa Iyang mga manulonda, ug sila dali nga magatipon sa tanan nga ma matarung nga tawo sa pag-andam sa panaw balik ngadto sa langit. (Matthew 24:31).

5. Unsa ang katuyuan sa ikaduhang pagbalik ni Jesus niining yuta?

“Tan-awa, moabut ako sa dili madugay, nga magadala sa akong ipamalus, sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan.” Pinadayag 22:12.

“Moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako atua usab kamo.” Juan 14:3.

"Iyang ipadala si Jesus, ang Cristo…Siya nga pagahawiran una sa langit hangtud sa panahon sa pagtuman na sa tanang gisulti.” Buhat 3: 20, 21.

Tubag:   Si Jesus mobalik dinhi sa yuta aron sa pagganti sa Iyang katawhan sama sa Iyang gisaad ug sa pagkuha kanila ngadto sa matahum nga puloy-an nga Iyang giandam alang kanila. Iyang ipasig-uli sa Iyang katawhan ang tanang mga kalipayan ug kahimayaan sa Eden nga giwala ni Adan ug Eva pinaagi sa pagpakasala. Ang Iyang ikaduhang pagbalik magdalag katapusan niining presenting anyo sa kadautan.

6. Unsay mahitabo sa mga matarung katawhan sa dihang si Jesus mobalik sa ikaduhang higayon?

“Kay ang Ginoo gayud mao ang monaug unya gikan sa langit…ug unya angmga nangamatay diha kang Cristo mounsa sa pagpamangon; ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan; ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.” 1 Tesalonica 4:16, 17.

“Kitang tanan mangausab…ug ang mga patay pagabanhawon nga may lawas nga dili madunot…ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na maamtay.” 1 Corinto 15:51- 53.

Tubag:  

Ang mga nangamatay nga matarung pagabanhaw gikan sa lubnganan, hinatagag hingpit, ug dili mamatay nga kalawasan sama sa kang Cristo, ug pagabayawon sa kapanganuran aron sa pagsugat sa Ginoo sa kahanginan. Ug si Jesus magadala sa mga matarung ngadto sa langit kauban Niya.

Lantawa nga si Jesus dili motandog sa yuta sa Iyang ikaduhang pagbalik. Ang mga balaan mosugat Kaniya “diha sa kahanginan”. Busa ang mga katawhan sa Dios magaignora sa bisan unsang balita nga si Cristo anaa sa Baltimore, New Orleans, Los Angeles, etc. Mga mini nga cristo magpakita ug maghimog mga milagro sa yuta (Mateo 24:23-27), apan si Jesus magapabilin sa panganod ibabaw sa yuta sa Iyang ikaduhang pagbalik.

7. Unsay mahitabo sa dautang mga tawo sa dihang si Jesus mobalik pag-usab?

 

“Ug pinaagi sa gininhawa sa Iyang mga ngabil pagapatyon Niya ang tawong dautan.” (Isaiah 11:4).

“Ug ang mga pinatay ni Jehova niadtong adlawa molukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta.” (Jeremiah 25:33).

Tubag: Ang mga dautan pagapatyon ni Jesus.

8. Sa unsang paagi ang ikaduhang pagbalik ni Cristo makaapekto sa yuta mismo?

 

“Usa ka dakung linog nga wala pay ingon sukad may tawo nga nagpuyo sa yuta, hilabihan gayud ka daku ang maong linog.” “Ug ang tanang kapuloan nangahanaw, ug wala nay mga bukid nga makita.” Pinadayag 16:18, 20.

“Gitan-aw ko ug, ania karon, ang mabungaon nga uma nahimog kamingawan, ug ang tanang mga ciudad didto nangalumpag sa presencia ni Jehova.” Jeremias 4:26.

“Ang yuta himoon nga walay sulod ni Jehova, ug himoon kini nga kamingawan.” “Ang yuta pagahimoom nga walay sulod gayud.” Isaias 24:1, 3.

Tubag:  Ang yuta pagauyogan pinaagi sa usa ka dakong linog sa pag-abot sa Ginoo. Kini nga linog makaguba kaayo ang iyang taras nga iyang biyaan ang kalibutan sa estado sa kinatibuk-ang pagkalaglag.

9. Ang Bibliya ba naghatag ug espicific nga kasayuran mahitungod sa kaduol sa ikaduhang pagbalik ni Cristo?

Tubag: Oo, kini naghatag! Ug si Jesus mismo nag-ingon, “Inigkakita ninyo niining tanang mga butanga, masayran ninyo nga haduol na Siya, anaa na gayud sa mga pultahan.” Mateo 24:33. Ang Ginoo nagbutag mga timailhan sa tanang dalan gikan sa Iyang pagkayab ngadto sa Iyang ikaduhang pagbalik. Sila nalista sa ubos. Pagtun-i pag-ayo sila.

A. Ang Pagkawasak sa Jerusalem

Profesiya: “Wala unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon.” “Nan, sila nga anha sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran.” (Matthew 24:2, 16). 

Katumanan: Ang Jerusalem nalaglag niadtong A.D. 70 sa Romanong manggugubat nga si Titus.

B. Usa ka Dakong Paglutos, o Kasakitan

Profesiya: “Kay unya moabut ang dakung kasakitan nga ang ingon wala pa nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan.” (Matthew 24:21).

Katumanan: Kini nga profesiya nagatudlo sa hataas nga panahon sa kasakitan nga nahitabo niadtong Dulom nga Katuigan ug nga giagda pinaagi sa mabudhiong iglesia. Labaw pa sa 50 milyones nga mga Kristiyano ang napatay tungod sa ilang pagtuo niining makalilisang nga panahon sa kasakitan. Usa ka manunulat nag-ingon nga ang mabudhiong iglesia “nag-usik ug daghang inosenteng dug okay sa bisan unsa pang laing institusyon nga nahimugso sa katahwan.” W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, (Reprint; New York: Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.

C. Ang Adlaw Mahimong Kangitngit

Profesiya: “Ug dihadiha inigkatapus sa kasakitan niadtong mga adlawa, ang Adlaw mongitngit.” (Matthew 24:29).

Katumanan: Kini natuman sa usa ka adlaw nga may supernatural nga kangitngit niadtong Mayo 19, 1780. Kini dili usa ka eklipse. Miingon si Timothy Dwight, “Ang ika-19 sa Mayo, 1870, usa ka matingalahaong adlaw nga mangitngit. Ang mga kandila gisindihan sa daghang mga panimalay; ang mga langgam hilom ug nangawala, ug ang tanang mga mananap nga pak-an mipahulay sa pahulayanan. …Usa ka hilabihang general nga opinyon ang nagdaog, nga ang adlaw sa paghukom haduol na.”

Gikutlo gikan sa Connecticut Historical Collections, compiled by John Warner Barber (2nd ed.; New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403.

D. Ang Bulan Mahimong Dugo

Profesiya: “Ang adlaw mahimong kangingitan, ug ang bulan mahimong dugo, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang adlaw ni Jehova.” Joel 2:31.

Katumanan: Ang bulan nahimong mapula sama sa dugo sa gabii sa “adlawng mangitngit,” Mayo 19, 1780. Si Milo Bostick sa Stone’s History of Massachussets miingon, “Ang bulan nga diha sa iyang kalingin, adunay hitsura sa dugo.”

E. Ang Mga Bitoon Nahulog Gikan Sa Langit

Profesiya: “Ug ang mga bitoon mangatagak gikan sa kahitas-an.” Matthew 24:29.

Katumanan: Ang pinakadakong pagpangatagak sa bitoon nahitabo sa gabii niadtong Nobyembre 13, 1833. Kini hilabihang kahayag nga ang newspaper mabasa diha sa dalan. Usa ka magsusulat nag-ingon, “Sa lapit upat ka oras, ang kapanganuran literal nga nagasanag.”* Ang mga tawo naghunahuna ang katapusan sa kalibutan miabot na. Paglantaw niini. Kini pinakamatingalahon ug timaan sa pagbalik ni Cristo.

*Peter A. Millman, "The Falling of the Stars," The Telescope, 7 (May-June, 1940) 57.

F. Si Jesus Moabot Diha sa Panganod

Profesiya: “Ug unya magapakit diha sa langit ang ilhanan sa Anak sa Tawo, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, ug ilang makita ang Anak sa Tawo, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, ug ilang makita ang Anak sa Tawo nga moabut nga sinapwang sa mga panganud sa langit inubanan sa kagahum ug dakung himaya.” Matthew 24:30.

Katumanan: Kini mao ang sunod nga dakong panghitabo. Ikaw ba andam?

10. Unsaon nato pagkahibalo nga kita nakaabot na sa pinakakatapusang adlaw sa kasaysayan sa yuta? Ang Bibliya ba klaro nga naghulagway sa kalibutan ug sa iyang katawhan sa katapusang generasyon?

Tubag:   Oo, kini gayud. Lantawa ang sumusunod nga tugma nga mga timaan sa katapusang mga adlaw. Ikaw mahibulong. Ug kini pipila lamang sa mga daghan ug daghan kaayong positibong mga timaan nga nagpakita nga kita anaa sa katapusang adlaw sa kasaysayan sa yuta.

A. Kasamok sa Capital-Buhat

“Nagatuwaw ang mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mga mamomoo nga nanag-ani sa inyong mga uma; ug ang mga pagtuwaw sa mga mag-aani nahidangat sa mga dalunggan sa Ginoo sa kasundalohan.” “Kamo usab gikinahanglan sa pagpailob…kay haduol na ang pag-anhi sa Ginoo.” Santiago 5:4, 8.

Ang kasamok sa taliwala sa capital ug pagbuhat gitagna na ngadto sa katapusang mga adlaw. Para sa katumanan, konsultaha ang inyong newspaper.

B. Mga Gubat ug Mga Kaguliyang

" Ug inigkadungog ninyog mga gubat ug mga kaguliyang, ayaw kamo pagkalisang; kay kinahanglan una nga kini magakahitabo, apan ang katapusan dili pa moabut dihadiha.” Lucas 21:9.

Ang mga gubat ug ang mga kadaot sa sibilyan nga mga kasamok nakaapekto sa linibo sa tibuok kalibutan. Ang lapit na lamang nga pagbalik ni Jesus ang makadalag pagtapos sa mga kasakit ug kalaglagan sa gubat.

C. Pakawalay-hilom, Kahadlok, ug Pag-alsa

"Ug aduna unyay mga ilhanan…diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran, nga managkalibug…Ang mga tawo panguyapan sa kalisang kay mangatay-og man unya ang mga gahum sa kalangitan.” Lucas 21:25, 26.

Kini mabatian nga daw sama sa usa ka editorial gikan sa karong newspaper—usa ka perfecto nga larawan sa kalibutan karon—ug adunay hinungdan: Kita ang katawhan sa labing katapusang kadlawan sa kasaysayan sa yuta. Ang tensyon sa atmospera karon dili makapasorpresa kanato. Si Cristo nagtagna niini. Kini kinahanglan magkumbinse sa ato nga ang Iyang pagbalik haduol na.

D. Ang pag-uswag sa Kahibalo

"Bisan pa hangtud sa panahon sa katapusan…ang kahibalo mouswag.” Daniel 12:4.

Ang Katuigan sa Kasayuran nagahimo niini nga klaro kaayo. Bisan pa ang hilabihang maduhaduhaang hunahuna moadmitar nga kini nga timaan natuman. Ang kahibalo nagabutho sa tibuok direksyon. Ginaingon nga 80% sa kinatibuk-ang kahibalo sa kalibutan gidala na sa kaniadtong dekada ug nga 90% sa tanang mga siyentista nga nanagpangabuhi nabuhi karon.

E. Ang mga mayubiton ug mga relihiyosong maduhaduhaon nga mitalikod gikan sa kamatuoran sa Bibliya.

"Sa ulahing mga adlaw may mga mayubiton.” 2 Peter 3:3.

“Ang mga tawo magdumili sa pagpaminaw sa matarung pagtulon-an…ug ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran ug ipaabong ngadto sa tinumotumo nga mga sugilanon.” 2 Timoteo 4;3, 4.

Dili malisud sa pagpangitag mga mayubiton karon ingon nga katumanan niini nga profesiya.bisan ang mga relihiyosong mga pangulo nagalimod sa simleng pagtulun-an sa Bibiliya mahitungod sa paglalang, sa lunop, pagkadios ni Cristo, sa ikaduhang pagbalik ni Cristo, ug daghan pang mga importanteng kamatuoran sa Bibliya. Ang psychiatry ug ang mga tradisyon sa pseudo-intellectuals nagapuli sa Bibliya sa daghanh mga relihiyosong katiguman. Ang mga sekyular nga mga magtutudlo nagtudlo sa atong mga kabatan-onan sa pagyubit sa mga tala sa Bibliya mahitungod niining dagko nga mga kamatuoran ug giilisan sa ebolusyon ug uban pang hinimo sa tawo, ug bakakon nga mga pagtulon-an puli sa tataw, ug simple nga mga kamaturan sa balaang pulong sa Dios. Usa ka bag-ong pagsusi nakadiskubre nga 2 porsyento lamang sa mga estudyanteng Amerikano nga mga ministro ang nagtuo diha sa literal nga pagbalik ni Cristo.

F. Pag-os-os sa Moral—ang Paghagbong sa Espiritwalidad

“Unya sa kaulahiang mga adlaw…ang mga tawo unya magamahigugmaon sa ilang kaugalingon, …walay pagbati sa paghigugma, …mapatuyangon, …dili mahigugmaon sa maayo, …nga nagabaton sa dagway sa tinoohan apan nagapanghimakak sa gahum niini.” 2 Timoteo 3:1-5.

Ang Amerika anaa sa taliwala sa usa ka dakong krises. Ang mga tawo sa tanang lakaw sa kinabuhi nagaingon man. Ang pagpakamatay nahimong usa ka popular nga solusyon sa problems sa katawhan. Ang sukod sa divorcio nagasak pag-ayo nga lapit usa ka kaminyoon sa duha nagatapos sa korte sa pagdivorcio. Ang presente nga immoral nga generasyon—kauban sa iyang pagkamaakop-akopon sa pakighilawas ug kahugawan, sa iyang nagkauswag nga miyembro sa iglesia apan nagakaubos nga matuod nga espiritwalidad—usa ka tataw ug positibong katumanan sa pulong sa Dios. Aron sa pagkakurat, lantawa pila kadaghan sa kaulahiang mga adlaw ang mga kasal-anang nalista sa 2 Timoteo 3:1- 5 nga imong makaplagang nabutang diha sa imong Domingo nga newspaper. Walay mas kulang pa kay sa pagbalik sa Dios ang makapaundang sa dagan sa kadautan nga karon nagalamoy sa kalibutan. "Sa kaulahiang mga adlaw ang mga tawo unya nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios.”  2 Timoteo 3:1-4.

G. Pagkabuang sa kalingawan

"Sa kaulahiang mga adlaw…ang mga tawo unya…nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinoon.” 2 Timoteo 3:1-4.

Ang kalibutan nagakabuang sa kalingawan. Diyutay lamang nga porsyento sa atong mga dagkong mga ciudad ang regyula nga nagatambong sa mga serbisyo sa simbahan, apan sila nagtapok sa mga lugar kalipayan sa linibo. Ang Amerika naggasto ug binilyon matag tuig alang sa kalipayan ug “mani” (kon itandi) alang sa Dios. Ang mga Amerikanong nabuang sa kalipyan nagausik ug bilyones sa oras atubangan sa telebisyon ingon nga dayag nga katumanan sa 2 Timoteo 3:4.

H. Pag-uswag sa pagkawalay balaod, madugo nga mga krimen, ug pagpanlupig

" Mosanay man ang kadautan.” Mateo 24:12. “Mosamot pa sa kadautan ang mga tawong dautan.” 2 Timoteo 3:13. “Kay ang yuta napuno sa dugong pagpamatay, ug ang ciudad napuno sa pagpanlupig.” Ezequiel 7:23.

Kini tanan klaro kaayo nga kini nga timaan natuman na. Ang krimen ug ang pagkawalay- balaod nagauswag sa makakurat nga kapaspason. Kasagaran sa mga katawhan sa dagkong ciudad wala nagatubag sa ilang mga doorbells human nga may kangitngit. Ang pinakamaalam nga mga mga pangulo sa atong kapanahonan nagapanginlabot sa paglahutay sa sibilisasyon tungod kay ang krimen nagakadagsa nga daw dili na mapugngan.

I. Makadaot nga mga Paglinog, bagyo, ug kagutom

" Mahitabo ang makusog nga mga linog, ug sa nagkalainlaing mga dapit adto ang mga gutom ug mga kamatay.” Lucas 21:11.

Ang mga linog, buhawi, baha, etc. nagadaghan sa dili matagna nga pagdaghan. Ang ikatulo ka bahin sa katawhan sa kalibutan gipanggutom, ug linibo ang nangakamatay matag adlaw tungod sa kagutom. King tanang butang mga panghimatuod nga kita nagapuyo sa katapusang mga oras sa yuta.

J. Usa ka Espesyal nga Mensahe Ngadto sa Kalibutan sa Kaulahiang mga Adlaw

"Ug kining Maayong Balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran; ug unya moabot na ang katapusan.” Mateo 24:14.

Ang dako, maligdong, ug katapusang mensahe sa pagpasidaan sa ikaduhang pagbalik ni Cristo karon gikapadayag na sa labi pa sa 900 ka mga lenggwahe ug sinultihan. Lapit 95 porsyento sa populasyon sa kalibutan may pagkalab-ot niining mensahe. Sa dili pa ang ikaduhang pagbalik ni Jesus, ang matag tawo sa kalibutan mapasidan-an sa Iyang lapit na nga pagbalik. Ang mga tawo mahisalaag lamang kon ilang igasikway ang mensahe sa pagpasidaan.

 

Ang pagsandig sa mga manalagna, mga maglulumay, ug mga espiritualista usa ka ebidensiya nga kita nagapuyo sa kaulahiang mga adlaw .

K. Ang pagtalikod ngadto sa Espiritismo

"Sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtoo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbongon nga espiritu." 1 Timoteo 4:1. "Kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa." Pinadayag 16:14.

Ang mga katawhan karon, lakip na ang daghang mga pangulo sa mga nasud, nagpangitag mga tambag gikan sa mga saykik, mga medium, ug mga espiritista. Ang espiritismo nakasakop na usab sa simbahan sa iyang bakak nga pagtulon-an sa imortalidad sa kalag. Ang Bibliya nagtudlo nga ang mga patay patay na.

11. Unsa man gayud kaduol ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo?

“Gikan sa kahoyng igira tun-i ninyo kining usa ka pananglitan: inigpanglumoy na gani sa iyang mga sanga ug manalingsingsing na, nan, inyong masayran nga nagakaduol na ang tingadlaw. Ingon man usab niini, inigkakita ninyo niining tanang mga butanga, masayran ninyo nga haduol na SIya, anaa na gayud sa mga pultahan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, kining tanang mga butanga magakahitabo gayud.” (Matthew 24:32–34).

Tubag:  Ang Bibliya tugma ug tataw kaayo niini nga punto. Ang mga timaan halos tanan nanagkatuman na. kita dili makabalo sa insakto nga adlaw ug oras sa pagbalik ni Cristo (Mateo 24:36), apan kita makasalig nga kita ang mga katawhan nga maapuyo aron sa paglantaw sa pagbalik ni Jesus. Ang Dios nagsaad sa paghumag dali sa mga butang karon ug nga putlo sa hamubo ang bulohaton (Roma 9:28). Si Cristo mobalik pag-usab niini nga yuta sa lapit na gayud alang sa Iyang ma katawhan. Ikaw ba andam?

12. Si Satanas nagsultig daghang mga bakak mahitungod sa ikaduhang pagbalik ni Cristo ug, inubanan sa mga kahibulongang panghimakak ug mga milagro, siya magalimbong sa minilyon. Unsa nako sa pagsiguro nga ako dili malimbongan?

"Kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro.” Pinadayag 16:14.

“Ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, bisan pa sa mga pinili.” Mateo 24:24.

“Ngadto sa Kasugoan ug sa pagpamatuod! Kong sila dili managsulti sumala niining pulonga, sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila.” Isaias 8:20.

Tubag:   Si Satanas nakabugnag daghang mga bakak nga pagtulon-an mahitungod sa ikaduhang pagbalik ug nagalimbong sa minilyon diha sa pagtuo nga siCristo naabot na o Siya moabot diha sa ubang dili biblical nga pamaagi. Apan si Cristo nagapasidaan kanato sa mga estratehiya ni Satanas, nga nagaingon, “Magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo.” Mateo 24:4. Siya dayon nagapadayag sa mga plano ug panghimakak ni Satanas aron kita sa una mapasidan-an, ug Siya nagapahinumdum kanato, “Tan-awa, gisuginlan ko na kamog daan.” Mateo 24:25. Halimbawa, si Jesus nagsulti sa espicifik nga Siya dili magapakita sa kamingawan o moabot sa mga lawak sa mga magtatagna (bersiculo 26). Walay hinungdan nga kita malimbongan kon kita magtuon unsa ang gitudlo sa basahon sa Dios mahitungod sa ikaduhang pagbalik ni Cristo. Ang pagsulay mao kini: Unsa ang gitudlo sa Bibliya mahitungod niini? Ang mga tawo nga nakabalo unsa ang gitudlo sa Bibliya mahitungod sa ikaduhang pagbalik mahipasalaag ni Satanas. Ang laing uban malimbongan.

13. Unsa nako pagkasiguro sa pagpangandam sa dihang mobalik pag-usab si Jesus?

“Ug siya nga moari Kanako dili ko gayud igasalikway.” Juan 6:37.

“Apan sa tanang midawat Kaniya, sa tanang mitoo sa Iyang ngalan, kanila naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios.” Juan 1:12.

Igabutang ko ang akong mga sugo sa ilang mga salabutan, ug igasulat ko kini diha sa ialng mga kasingkasing.” Hebreohanon 8:10.

“Apan salamat sa Dios nga mao ang nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo.” 1 Corinto 15:57.

Tubag:  Miingon si Jesus, “Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok; kon may magapatalinghug sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban nako.” Pinadayag 3:20. Pinaagi sa Espiritu Santo ug sa akong konsencia, si Jesus nagtuktok ug naghangyo sa pagsulod sa akong kasingkasing aron Siya makautro sa akong kinabuhi. Kon ako sa walay pagtipig magahatag sa akong kinabuhi Kaniya, Siya magapapas sa tanan nakong mga sala sa kagahapon (Roma 3:25) ug maghatag kanako sa gahum sa pagpuyog maayo nga kinabuhi (Juan 1:12). Ingon nga usa ka libreng gasa, iyang gihatag kanako ang Iyang kaugalingong matarung nga kinaiya aron ako makatindog ka walay kokahadlok sa atubangan sa usa ka balaang Dios sa dihang ang akong kinabuhi giusab ni Jesus. Dayon ang paghimo sa Iyang kabubot-on mahimong usa ka kalipayan. Kini simple kaayo nga daghan ang nagduhaduha sa iyang katinuoran. Apan kini tinuod. Ang akong bahin mao lamang ang simple nga paghatag sa akong kinabuhi kang Cristo ug tugotan Siya nga magpuyo sulod kanako. Ang Iyang bahin mao ang pagbuhat sa dakong milagro sulod kanako nga nagausab sa akong kinabuhi ug magaandam kanako sa Iyang ikaduhang pagbalik. Kini usa ka libre nga gasa. Gikinahanglan lamang nako sa pagdawat.

14. Sa unsang dakong peligro si Cristo nagapasidaan?

“Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang Anak sa Tawo moabut sa takna nga wala ninyo dahuma.” Mateo 24:44.

“Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon, basis a inyong mga kasinkasing mahiluwan ang pagpatuyang ug ang pagkahubog ug ang mga kabalaka tungod niining kinabuhia, ug unya kadtong adlawa moabut kaninyo nga wala dahuma, ingon sa lit-ag.” Lucas 21:34.

“Maingon kaniadto sa adlaw ni Noe, mao man usab unya ang pag-abot sa Anak sa Tawo.” Mateo 24:37.

Tubag:   Adunay dakong peligro sa pagkahimong daghang buluhaton sa mga kabudlay sa kinabuhi o sa pagkalumay sa mga kalipayan sa sala nga ang pag-abot sa Ginoo moligyas kanato sama sa gibuhat sa lunop sa panahon ni Noe, ug nga kita makuratan, ug dili maandam, ug nga mahisalaag. Kini mao ang kasinatian sa minilyon. Unsa man kaha kini kanimo? Si Jesus magabalik sa labing lapit na gayud—sa atong presente nga kaadlawan. Ikaw ba andam? Walay laing mas importante.

15. Ako nagplano sa pagpangandam sa pagbalik ni Jesus.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Dili ba ang dakong kasakitan moabotay pa man? (Mateo 24:21)

 

Tubag: Tinuod nga usa ka makalilisang nga kasakitan motaklob sa yuta sa dili pa ang pagbalik ni Jesus aron sa pagluwas sa Iyang mga katawhan. Gihulagway kini ni Daniel ingon nga “panahon sa kasamok, nga ang ingon wala pa gayud mahatabo.” Daniel 12:1. Sa conteksto, ang “dakung kasakitan” sa Mateo 24:21 nagpasabot sa makahadlok nga paglutos sa mga katawhan sa Dios sa panahon sa Dulom nga Katuigan. Minilyon ang gipangpatay alang sa ilang pagtuo nianana panahona.

 

2. Tungod kay ang Dios moabot “sama sa kaeatan sa kagabhion,” unsa sa bisan kinsa sa pagkahibalo sa bisan unsang butang mahitungod niini? (1 Tesalonica 5:4)

 

Tubag: Ang tubag makita sa 1 Tesalonica 5:2-4: “Kay kamo nasayud na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabut ra unya sama sa kawatan sa kagabhion. Sa diha nga ang mga tawo magakanayon, “Ania ang kalinaw ug kasigurohan,” sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babaye nga tali-anak, ug sila dili makaikyas. Apan, mga igsuon, kamo wala diha sa kangitngit nga tungod niana pagahikalitan kamo sa pag-abut sa maong adlaw maingon sa kawatan.” Lantawa, ang adlaw sa Ginoo moabot ingon nga kawatan ngadto sa wala nahiandam, apan dili ngadto kanila nga ginatawag “mga igsoon”.

 

3. Kanus-a man ni Cristo magapatindugon ang Iyang gingharian sa ibabaw sa yuta? (Pinadayag 21:2)

 

Tubag: Human sa dakong 1,000 ka tuig sa Pinadayag 20. Ang usa ka libo ka tuig nga higayon magsugod sa ikaduhang pagbalik ni Cristo, sa dihang kwaon ni Jesus ang mga matarung gikan dinhi sa yuta ngadto sa langit aron sa pagpuyo ug sa paghari kauban Niya “sulod sa usa ka libo ka tuig.” Pinadayag 20:4. Sa pagtapos sa usa ka libo ka tuig “ang balaang siyudad, ang bag-ong Jerusalem” (Pindayag 21:2) mokanaug gikan sa langit nganhi sa yuta uban sa tanang balaan (Zacarias 14:1, 4, 5) ug ang tanang patay nga dautan sa tibuok nga katuigan pagabanhawon ngadto sa kinabuhi (Pinadayag 20:5). Sila nag-alirong sa balaang ciudad aron sa pagsakop niini (Pindayag 20:9), ug ang kalayo mikanaug gikan sa Dios gikan sa langit ug milamoy kanila. Kini nga kalayo nagahinlo sa yuta ug nagasunog sa tanang marka sa sala ug sa mga makasasala (2 Pedro 3:10). Sa katapusan, ang kalayo mapalong (Isaias 47:14), nga nagabilin lamag mga abo (Malaquias 4:3). Unya ang Dios magbuhat ug bag-ong yuta (2 Pedro 3:13; Isaias 65:17; Pinadayag 21:1) ug gihatag kini sa mga matarung, ug “ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo…ug ang Dios gayud mao ang makig-uban kanila ug mahimong ilang Dios.” Pinadayag 21:3. Hingpit, balaan, ug malipayong mga nilalang mahasig-uli na usab sa hingpit nga hulagway sa Dios, sa katapusan maanaa sa puloy-an sa usa ka walay sala, ug walay buling nga kalibutan ingon sa orihinal nga plano sa Dios. Ang pinaka mabuang lamang nga tawo ang mopili sa pagpakyas niini.

 

4. Nganong dili na kita makadungog karon sa daghang pagpangwali ug pagpanudlo mahitungod sa ikaduhang pagbalik ni Cristo? (Tito 2:13)

 

Tubag: Ang yawa ang may kaakoan. Siya gayud nakahibalo pag-ayo nga ang ikaduhang pagbalik mao ang “bulahan nga paglaum” (Tito 2:13) sa mga Kristohanon, ug nga kon kana masabtan, kini magausab sa kinabuhi sa kinabuhi sa mga lalake ug babaye ug magtultol kanila sa pagkuha ug personal, makugihon, ug aktibo nga bahin sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban aron nga mapadali ang ikaduhang pagbalik ni Cristo. Kini nagapasuko ni Satanas, busa iyang giinfluenciahan sila nga may “dagway sa tinoohan” (2 Timoteo 3:5) apan “nagapanghimakak sa gahum niiini” sa pagyubit, nga naga-ingon, “Ug magaingon, “Hain na man ang saad sa iyang pag-anhi? Kay sukad sa pakamatay sa mga amahan, ang tanang mga butang nagapabilin man nga mao ra gihapon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.”” 2 Pedro 2:4. Sila nga nagalimod, nagaignora, o naghimong magaan sa ikaduhang pag-anhi ni Cristo (ingon nga literal, ug lapit na sa pag-abot nga panghitabo) nanagkatuman sa profesiya sa Bibliya—ug nagahimo sa yawa sa usa ka dakong pagserbisyo.

 

5. Apan wala bas i Jesus naghisgut sa sikretong pagkayab sa dihang Siya miingon sa Lucas 17:36, “Ang usa kuhaon ug ang usa mabiyaan”? (Lucas 17:36)

 

Tubag: Dili. Walay ni bisan gamay nga indikasyon nga ang panghitabo sikreto. Si Jesus naghulagway sa lunop sa panahon ni Noe ug sa paglaglag sa Sodoma. (Lantaw ang Lucas 17:26-37.) Siya nagahisgut giunsa sa Dios pagluwas kang Noe ug Lot ug sa paglaglag sa mga dautan. Siya espicifik nga naghisgut nga ang lunop ug ang kalayo “niini gilaglag silang tanan.” Bersiculo 27, 29. Sa klaro, sa matag kahimtang, may pipila gikuha sa luwas ug ang uaban nangalaglag. Unya siya midugang, “Maingon man usab unya niini sa adlaw nga igakapadayag na ang Anak sa Tawo.” Bersiculo 30. Sa paghulagway, si Jesus mipadayon, “Duha ka lalaki anha sa umna; ang usa kuhaon ug ang usa mabiyaan.” Bersiculo 36. Walay butang nga sikreto mahitungod niini. “Ug makita Siya sa tanang mata.” Pinadayag 1:7. Sa Iyang ikaduhang pagbalik, Si Cristo sa publiko ug sa dayag magkuha sa mga matarung ibabaw ngadto sa panganod (1 Tesalonica 4:16, 17) ug magpatay sa mga dautan (Isaias 11:4; 2 Tesalonica 2:8). Mao ang Lucas 17:37 nagsulti mahitungod sa lawas sa mga dautan ug naghisgut sa mga agila (o buitre) nga nagtigum palibot kanila. (Lantawa usab ang Pinadayag 19:17, 18.) Ang mga dautan nga mabilin sa ikaduhang pagbalik ni Jesus mahabilin nga patay.