Kaputli ug Kagahum!

S9Picture1.jpg

Leksyon 09

 

Ikaw ba gikapoy sa pagpasakit sa imong mga hinigugma ug sa pagsamad sa imong konsencia? Ikaw ba nagpuyo nga may makanunayong pagmahay sa imong kanhing mga kasaypanan? Ikaw ba nakahandum nga ikaw makaligo ug mogawas nga hinlo sa sulod ug sa gawas? Unya may dako kaming balita kanimo…ikaw makahimo! Ang Dios adunay plano nga sa kinatibuk-an makahugas sa tanan nimong kasal-anan ug makapalig-on sa imong kinaiya—daw kinabuang? Dili gayud! Si Cristo miingon, “Busa, pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban Kaniya” (Roma 6:4). Sa dihang imong dawaton si Cristo, ang daang kinabuhi namatay ug ang Ginoo nagsaad sa paglimot sa tanan natong sala! Dili lamang kana, apan usab makatabang Siya sa pagdaog sa matag makasasalang gawi sa imong kinabuhi. Kahibalo ba ikaw nga ang krus nahisgutan 28 ka beses diha sa Bibliya, apan ang bautismo gihisgut sa 97 ka beses? Importante gayud dayon, ug dili ikahibulong. Tungod kay kini nagkahulugag bag-o nga kinabuhi diin ang nagahadlok, ug makasasalang kagahapon nalubong ug hingkalimtan sa dayon. Basaha ang makahibulongang kamatuoran sa Bibliya mahitungod niining daw dili matuohang suweto…ikaw dili na gayud masama!

1. Ang bautismo ba gikinahanglan gayud?

" Ang motoo ug magpabautismo maluwas; apan ang dili motoo pagahukman sa silot.” (Mark 16:16).

Tubag:   Oo, gayud! Unsaon gud sa bisan unsang sinultihan o pulong sa paghimo niini nga labing masabtan?

S9Picture2.jpg

2. Apan ang kawatan sa krus wala man nabautismohan, mao nganong ako man magpabautismo?

“Kay Siya nahibalo sa atong kahimtang; nahinumdum Siya nga kita mga abug lamang.” (Psalm 103:14).

Tubag:   Ni siya nagapasig-uli sa iyang gikawat, samtang ang Dios sa espicifik nagdirekta diha sa Ezequiel 33:15. Ang Dios nagkupot kanato nga may kaakoan sa kon unsa ang atong mahimo, apan usab Siya nagakita sa mga limitasyon sa “abog”. Siya dili magakinahanglan ug usa ka pisikal mga pagka-imposible. Kon ang kawatan makanaog pa unta gikan sa krus, siya gyud unta mabautismohan sa madali dayon. Kini ang mao lamang nga ihemplo diha sa Bibliya sa usa ka butang nga gawas niining maong tulomanon. Ang Dios gusto makapaniguro nga walay magapangahas sa pagdumili sa bautismo.

3. Adunay daghang mga tulumanong ginatawag nga bautismo. Dili ba usa niini madawat, basta lamang ang usa ka tawo sincere ug mahinamon mahitungod niini?

“Usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo.” (Ephesians 4:5).

Tubag:   Dili! Aduna lamang usa ka matuod nga bautismo. Ang tanang uabn pang ginatawag nga bautismo mga peke.

Lantawa: Ang binangkete nga plano sa yawa alang sa bautismo nag-ingon, “Kwaa ang imong mapilian. Ang pamaagi sa pagbautismo walay kalahian. Ang espiritu ang mas importante.” Apan ang Bibliya nag-ingon, “Usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo.” Efeso 4:5. Kini usab nag-ingon, “Tumana, gipangamuyo ko kanimo, ang tingog ni Jehova.” Jeremias 38:20.

S9Picture3.jpg

4. Giunsa si Jesus pagbautismo?

“Si Jesus…gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan. Ug sa Iyang paghaw-as gikan sa tubig, dihadiha nakita niya nga nabukas ang kalangitan.” (Mark 1:9, 10

Tubag: Pinaagi sa imersyon! Lantawa nga human sa maong tulumanon, Siya “mihaw-as gikan sa tubig.” Si Jesus nabautismohan “sa Jordan,” dili sa may pampang, sama sa gitoohan sa uban. Si Juan sa makanunay nagapangitag lugar nga bautismohan kon diin didto “daghan man ang mga tubig” (Juan 3:23), aron kini igo nga lalum. Ang Bibliya nagsugo kanato sa pagsunod sa ihemplo ni Jesus (1 Pedro 2:21). Ang bisan unsang pagbautismo gawas sa imersyon nagabungkag niini nga mando. Ang pulong “baptism” naggikan sa Griyego nga pulong “baptizo”. Kini nagkahulugan “sa pagtuslo o paghulom o pagtus-ob.”

Adunay walo ka nagkalain-laing Griyego nga pinulungan sa Bag-ong Tugon nga gigamit alang sa paghulagway sa pag-aplikar sa liquid. Apan niining nagkalahing mga pulong—nagpasabot sa pagwisikwisik, sa pagbobo, o sa pagtus-ob—usa lamang nga nagakahulugan “sa pagtus-ob” (baptizo) ang gigamit sa paghulagway sa bautismo.

5. Apan dili ba ang mga disipolo o ang mga apostoles nag-usab sa pamaagi sa pagbautismo?

“Ug silang duha, si Felipe ug ang eunoco, nanaug ngadto sa tubig ug iyang gibautismohan siya. Ug sa nakahaw-as na sila gikan sa tubig, si Felipe gisakgaw sa Espiritu sa Ginoo.” (Acts 8:38, 39).

Tubag:   Dili! Palihug lantawa nga si Felipe, usa ka pangulo sa nahaunang iglesia, nagabautismo sa tresyurero sa Etiopia pinaagi sa imersyon sama nga si Juan nagbautismo kang Jesus. Ug ang apostol Pablo nagpahimangno nga bisan kinsa nga nagatudlo nga taliwas sa gitudlo ni Jesus mamahimong “tinunglo”. Galacia 1:8. Walay tawo—bisan pa man unsa ka diosnon—ang may pagbulot-an sa pag-usab sa mga pulong ug sugo sa Dios.

S9Picture4.jpg
S9Picture5.jpg

6. Tungod kay si Jesus ug ang mga disipolo nagabautismo pinaagi sa imersyon, kinsa man ang nagpasiugda niining uban nga ginatawag nga pagbautismo nga nabugso karon?

“Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ila mang gipaka-doctrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tawo.” (Matthew 15:9).

Tubag:   Ang mga tawong wala nagayran nagpasiugdag uban nga mga porma sa pagbautismo nga sukwahi sa pulong sa Ginoo. Si Jesus miingon, “Ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lamang pagtuman sa inyong gikabilinbilin nga kalagdaan?” “Busa, tungod lamang sa inyong gikabilinbilin nga kalagdaan, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios.” Mateo 15:3, 6. Ang pagsimba nga nagsunod sa pagtulun-an sa tawo “kawang” lamang. Hunahuna lamang kini! Ang sagrado nga tulumanon sa bautismo giusab ug gihimo nga may diyutay lamang nga kasangputan sa panahon sa peligrosong pagpanaw sa kamatuoran sa mga kasiglohan. Dili maikahibulong ang ang Bibliya nagapadasig kanato nga “makigbisug kamo sa pagpanalipod sa tinuohan nga sa makausa ra ug sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan.” Judas 3.

7. Unsa man ang buhaton sa usa ka tawo aron sa pag-andam sa bautismo?

Tubag:

A. Pagkat-on sa mga sugo sa Dios

“Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo…nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo.” Mateo 28:19, 20.

 

B. Tuohi ang kamatuoran sa pulong sa Dios.

“Ang motoo ug magpabautismo maluwas; apan ang dili motoo pagahukman sa silot.” Marcos 16:16.

 

C. Paghinulsol ug talikod gikan sa imong mga sala ug pagsinati sa pagkakinabig.

“Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala.” Buhat 2:38. “Busa, paghinulsol kamo, ug pamalik na kamo Kaniya, aron mapala ang inyong mga sala.” Buhat 3:19.

S9Picture7.jpg

8. Unsa ang kahulugan sa bautismo?

 

“Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban Kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kon kita nahiusa man ngadto Kaniya diha sa usa ka kamatayon, nana, mahiusa gayud usab kita ngadto Kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa Iya. Kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatawo gilansang sa krus uban kang Cristo aron malaglag ang makasasala nga lawas, ug aron nga dili na kita maulipon sa sala.” (Romans 6:4–6).

Kapag nabinyagan ako, pinatutunayan ko ang aking paniniwala sa kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na muli ni Jesus.

Tubag:  Kini nagrepresentar sa magtotoo nga nagasunod kang Cristo ngadto sa Iyang kamatayon, lubong, ug pagkabanhaw. Ang simbolismo perfecto ug napuno sa lalum nga kahulugan. Sa bautismo, ang mga mata nagpuyong, ang mga kamot gitiklop, ug ang gininhawa maundang ingon diha kamatayon. Ug dayon moabot ang paglubong diha sa tubig ug ang pagkabanhaw gikan sa tubigong lubnganan ngadto sa kabag-o sa kinabuhi diha kang Cristo. Sa dihang gipatindog gikan sa tubig, ang mga nangabuka ug ang candidato magsugod sa pagginhawa na usab ug makighugoy-hugoy kauban ang mga higala—usa ka kompletong pagsusama sa pagkabanhaw. Ang dakong kalahian taliwala sa Cristiyanidad ug sa matag laing relihiyon mao ang kamatayon, lubong, ug pagkabanhaw ni Cristo. Niining tulo ka mga gawi nahimong posible ang tanang gihandom sa Dios nga himoon kanato. Sa pagtipig nga buhi niining tulo ka mga importanteng gawi sa hunahuna sa mga Kristiyano hangtud sa katapusang higayon, ang Dios nagbugna sa bautismo pinaagi sa imersyon ingon nga usa ka handumanan. Walay simbolismo sa kamatayon, lubong, ug pagkabanhaw sa ubang porma sa pagbautismo. Ang imersyon lamang ang nagtuman sa kahulugan sa Roma 6:4-6.  Romans 6:4–6.

9. Apan ang usa ka tawo dili gayud pagabautismohan hangtud siya nakasiguro nga siya dili na gayud mapandol ug mahulog, dili ba?

“Kay kon anaa ang pagkamatinguhaon, kini pagakahimut-an sa pagdawat sumala sa unsay anaa sa tawo, dili sumala sa unsay wala kaniya.” (1 John 2:1).

Tubag: Kini daw sama sa pag-ingon nga ang bata dili gayud magsulay sa paglakaw hangtud siya nakasiguro nga dili na gayud siya mapandol ug mahulog. Ang usa ka Kristohanon usa ka bag-ong anak nga “bata” diha kang Cristo. Mao kini nga ang kasinatian sa pagkakabig ginatawag “ang bag-o nga pagkahimugso”. Ang law-ay, ug makasasala nga kagahapon napasaylo na ug gikalimtan na sa Dios diha sa pagkakabig. Ug ang bautismo nagsimbolo sa paglubong nianang daan nga kinabuhi. Kita nagsugod sa Kristohanong kinabuhi isip mga bata, kay sa mga hamtong, ug ang Dios nagahukom kanato sa atong mga kinaiya ug sa lakaw sa atong kinabuhi kaysa sa pagkaadunay pipila ka mga pagkapandol ug pagkahulog nga atong masinati isip linghod pa nga Kristohanon.

S9Picture8.jpg
S9Picture9.jpg

10. Ngano ang bautismo usa ka ginaapura nga butang sa usa ka kombirtidong makasasala?

“Ug karon, unsa pa may imong gipaabut? Tumindog ka ug magpabautismo, ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa Iyang ngalan.” (Acts 22:16).

Tubag:  Ang bautismo usa ka publikong pagsaksi nga ang naghinulsol nga makasasala napasaylo na ug gihinloan ni Jesus (1 Juan 1:9) ug nga ang iyang makasasala, ug mabudhion nga kagahapon anaa na sa likod niya. Walay nagahukom nga ebidensiya batok sa usa ka tawo ang mogula human sa pagkakombirtir.  

Ang mga lalake ug babaye karon nagapangurog ug nagapanlimbasog ubos sa mabug-at nga lulan sa sala. Kini nga kahugawan ug lulan hilabihan ka makaguguba sa personalidad sa tawo mao ang mga tawo moadto sa halos bisan unsang taasa aron lamang sa pagkab-ot sa kapasayloan ug paghinlo. Daghan ang gituklod ngadto sa lingkuranan sa psychiatrist, diin ang mga tawong nilalang masibutong nagsulay sa pagtabang sa laing tawong nilalang. Apan ang tinuod nga tabang makaplagan lamang sa pagduol diha kang Cristo, nga nag-ingon sa tanang moduol Kaniya, “Buot ako; magmahinlo ka.” Mateo 8:3. Dili lamang Siya magahinlo, apan Siya naglansang sa karaaang kinaiyahan sa sala sulod kanimo. Ang paglubong diha sa tubig sa bautismo nagsimbolo sa paglubong sa law-ay nga lawas sa karaang makasasala nga kinabuhi. Ang tulomanon anaay hitaas nga importansya tungod kay kini sa publiko nagrepresentar sa makahibulongang probisyon nga gihimo alang sa tawo.

Sa pagkakabig, ang Dios:

1. Magapasaylo ug maglimot sa atong kagahapon.

2. Milagroso nga magausab kanato ngadto sa bag-o nga espirituhanong nilalang.

3. Magasagop kanato ingon nga Iyang kaugalingong mga anak nga lalake ug babaye.

 

Sa siguro walay tinuoray nga tawong nakabig nga mogusto sa pagdelatar sa bautismo, diin nga sa publiko nagbayad ug paghinungod ngadto kang Jesus sa pagbuhat niining tanang mga milagro.

11. Unsa kadugay ang gikinahanglan saro sa pag-andam sa bautismo?

Sagot: Kana nagdepende sa tawo. Ang uban paspas sa pagsabot sa mga butang kay sa uban. Apan sa kasagaran nga kahimtang, ang pagpangandam mamahimo sa hamubo lamang nga higayon. Ania ang pipila ka mga halimbawa sa Bibliya:

A. Ang Etiopianhong tresyurero (Buhat 8:26-39)-- gibautismohan sa samang adlaw nga siya nakadungong sa kmatuoran.

 

B. Ang gwardiya sa prisohan sa Filipos ug ang iyang pamilya (Buhat 16:23-34)— gibautismohan sa samang gabii nga sila nakadungog sa kamatuoran.

 

C. Si Saulo sa Tarsus (Buhat 9:1-18)-- gibautismohan tulo ka adlaw human si Jesus nakigsulti kaniya didto sa dalan paingon sa Damasco.

 

D. Si Cornelio (Buhat 10:1-48)— gibautismohan sa samang adlaw nga siya nakadungog sa kamatuoran.

12. Unsa ang bation sa Dios mahitungod sa bautismo sa usa ka nakabig nga tawo?

Tubag: Siya mingon diha sa bautismo sa Iyang Anak, “Kini mao ang akong Anak nga pinalangga, Kaniya may kalipay ako.” Mateo 3:17. Busa karon, Dios nahimuot sa dihang ang tawo nabautismohan pinaagi sa imersyon nga nauyon sa Iyang sugo. Kadtong nahigugma sa Dios sa kanunay magalimbasog sa pagpahimuot Kaniya (1 Juan 3:22; 1 Tesalonica 4:1). Ang Dios ba nahimuot sa imong bautismo?

S9Picture10.jpg
S9Picture11.jpg

13. Ang tawo ba makasinati ug tinuod nga bautismo apan dili magpahimong miyembro sa iglesia sa Dios?

Tubag: Dili! Ang Dios sa klaro naglitanya niini. Lantawa ang mga ang-ang:

A. Ang tanan gitawag ngadto sa usa ka lawas. “Kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa mao rang usa ka lawas.” Colosas 3:15.

 

B. Ang iglesia mao ang lawas. . “Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia.” Colosas 1:18.

C. Kita misulod nianang lawasa pinaagi sa bautismo. "Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan…nabautismohan ngadto sa usa ka lawas.” 1 Corinto 12:13.

 

D. Ang mga kombirtidong katawhan sa Dios ginadugang sa Iyang iglesia. " Ug sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas.” Buhat 2:47.

S9Picture12.jpg

Kung si Jesus ay nagsasalita sa iyo tungkol sa pagbibinyag, huwag mo itong alisin.

14. Lantawa ang upat ka mga butang nga dili mabuhat sa bautismo:

Sagot:

Una: Ang bautismo dili magausab sa kasingkasing sa tawo; kini ang simbolo sa kausaban nga nahitabo na. Ang tawo mamahimo nga mabautismohan nga walay pagtuo, walay paghinulsol, ang nga walay bag-o nga kasingkasing. Siya siguro man gali mabautismohan human sa ihemplo ni Jesus, apan siya sa simple mohaw-as nga usa ka nabasa nga makasasala imbes nga uga—nga sa gihapon walay pagtoo, walay paghinulsol. Walay bag-o nga kasingkasing. Ang bautismo dili makahimog bag-o nga tawo. Ni kini makausab o makabag-o sa bisan kinsa. Ang nagabag-o nga gahum sa Espiritu Santo ang nagausab sa kasingkasing diha sa pagkakombirtir. Ang usa gikinahanglan nga mahimugso diha sa Espiritu ingon man nga mahimugso sa tubig.

 

Ikaduha: Ang bautismo dili kinahanglan nga makahimo sa tawo nga makabati ug maayo. Kini dili kinahanglan sa pag-usab sa iyang mga pagbati. Ang ubang tawo nadismaya tungod kay sila wala nakabatig kalahian human sa bautismo. Ang kaluwasan dili basi sa pagbati apan sa pagtoo ug pagtuman.

 

Ikatulo: Ang bautismo wala nagakuha sa mga tintasyon. Ang yawa wala pa nahuman sa usa ka tawo sa diha nga siya nabautismohan. Apan si Jesus ang mananabang sa matag magtotoo. Siya miingon, “Dili ko gayud ikaw pagahikabsan ni pagabiyaan.” Hebreohanon 13:5. Walay tintasyon nga moabot nga walay paagi sa paglingkawas. Kini ang saad sa Kasulatan (1 Corinto 10:13).

 

Ikaupat: Ang bautismo wala nagarantiyag kaluwasan. Kini dili usa ka mahikal nga pagpanabi-tabi. Ang kaluwasan moabot lamang nga usa ka libreng gasa gikan kanf Jesu-Cristo sa dihang ang usa makasinati sa bag-ong pagkatawo. Ang bautismo usa ka simbolo sa matuod nga pagkakabig, ug sanglit ang pagkakabig sundan sa bautismo, ang tulumanon walay kahulugan.

15. Si Jesus mihangyo kanimo sa pagpabautismo pinaagi sa imersyon ingon nga simbolo nga ang imong mga sala gihinloan na. Gusto ba ikaw nga magplano alang niining sagrado nga tulumanon sa madali?

- TUBAG

S8Picture17.jpg

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Tarung ba gayud kanang mabautismohan nga labi pa sa usa? (Buhat 19:5)

 

Tubag: Oo, ang Buhat 19:1-5 nagpakita nga ang Bibliya nagaendorso sa pagbautismo pag-usab diha sa pipila ka mga kahimtang.

2. Ang mga puyang bata ba pagabautismohan? (Buhat 2:38)

 

Tubag: Dili! Walay usa nga mabautismohan sanglit siya (1) nakahibalo sa kamatuoran sa Dios, (2) nagatoo niini, (3) nakahinulsol, ug (4) nakasinatig pagkakombirtir. Walay bata nga posible makapasar niini. Walay usa nga may katungod sa pagbautismo sa usa ka bata. Sa tinuod, ang pagbuhat niini wala nagahatag ug pagtagad sa dayag nga sugo sa Dios mahitungod sa bautismo. Ang mga wala magiyahi nga mga tawo sa iglesia daghang katuigan na ang milabay naghimangno nga ang mga walay bautismo nga mga bata nahisalaag, apan kini basi sa Kasulatan, dili tinuod. Kini nagpawalay dungog sa Dios ingon nga usa ka mabangis nga pangulo nga magalaglag ug mga inosenteng mga puya nga nangamatay, tungod lamang kay ang mga dili takus nga mag ginikanan napakyas sa pag-administrar sa bautismo. Kining maong pagtulon-an usa ka matalimad-on nga dili mahulagway sa pulong. Igo na nga dautan ang pagwisik sa mga bata ug tawgon kini nga bautismo. Mas labi pa gayud nga dautan ang pagkupot sa dili biblikanhong konsepto nga ang mga bata masalaag sa walay katapusan tungod sa danghag nga mga ginikanan nga napakyas sa pagbuhat sa ilang katungdanan.

 

3. Dili ba ang bautismo usa lamang ka personal nga opinyon? (Juan 3:5)

 

Tubag: Oo, apan dili imong opinyon o kon ako. Ang opinyon ni Cristo ang labing mahinungdanon. Si Cristo nag-ingon nga ang bautismo importante alang Kaniya. “Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.” Juan 3:5. Ang pagdumili sa bautismo usa ka pagdumili sa dayag nga mando sa Dios (Luke 7:29, 30).

 

4. Unsa ang pangidaron sa tawo aron siya madawat sa bautismo? (Juan 3:5)

 

Tubag: Siya tigulang igo nga makasabot sa kalahian taliwala sa sayop nga binuhatan ug matarung nga binuhatan, ug sa paghimog maalam nga pagpili sa pagtugyan kang Cristo ug pagsunod Kaniya. Daghang mga kabataan ang andam sa pagpabautismo sae dad 9 o 10 anyos, ang uban 7 o 8. Ug ang uban dili pa andam sae dad 12 o 13. Walay pangidaron nga gisultig dayag sa Bibliya tungod kay ang mga kabataan adunay nagkalahi nga ang-ang sa ilang kasinatian ug panabot. Ang uban andam na sa bautismo sa mas sayo kay sa uban.

 

5. Ang bautismo ba makaluwas kanimo? (Hebreohanon 5:9)

 

Tubag: Dili! Apan ang pagdumili sa pagpabautismo makasangpot sa pagkalaglag sa usa ka tawo tungod kay kini nagkahulugan ug pagsupak. Ang kaluwasan alang “sa tanang magasugot Kaniya.” (Hebrews 5:9

6. Dili ba ang bautismo sa Espiritu Santo ang labing importunate? (Buhat 10:47)

 

Tubag: Dili ba kita mabautismohan sa ngalan lamang ni Jesus? (Mateo 28:19)

7. Dili ba kita mabautismohan sa ngalan lamang ni Jesus? (Mateo 28:19)

 

Tubag: Sa Mateo 28:19, kita gisultian nga mabautismohan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kini mga pulong ni Jesus ug kita nagakonsidera niini nga labing sagrado. Sa libro sa Buhat, atong makaplagan nga ang mga bag-ong magtotoo nabautismohan sa ngalan ni Jesus. Ang pagtudlo kang Jesus ingon nga Cristo ug Mesias usa ka presenting kamatuoran alang sa mga katahwan niadto nga kaadlwan; busa, gikinahanglan kaayo kanila nga mabautismohan sa Iyang ngalan. Kita nagatoo nga kini hilabihang importante usab karon kanato. Kon atong iponon ang mga pagpamatuod ni Mateo uban sa libro sa Buhat, kita magabautismo sa tawo sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, nga si Jesu-Cristo, ug sa Espiritu Santo. Ang pagsunod niini nga pamaagi nagalikay sa pagbayaw sa usa lamang ka Kasulatan labaw sa lain pa.

8. Adunay usa ka sala nga dili nako handum nga igatugyan. Ako ba mabautismohan? (Lucas 3:7)

 

Tubag: Dili! Klaro nga ikaw dili pa andam sa paglubong diha sa tubig sa pagbautismo, tungod kay ang kanhing kinabuhi sa sala wala pa namatay. Usa unya ka criminal nga buhat kon ang nagdumala sa paglubong magalubong sa usa ka tawo nga dili patay ug sama man ka peligroso alang sa usa ka ministro sa pagbautismo ug tawo kansang kanhi nga kinabuhi sa pagpakasala wala namatay.

9. Ikaw ba makasaysay sa Galacia 3:27? (Galacia 3:27)

 

Sagot: Dinhi ang Dios nagtandi sa bautismo ingon sa kaminyoon. Ang tawo nga nabautismohan dayon nagaako sa publiko nga siya nagakuha sa ngalan ni Cristo (Kristohanon), ingon nga ang usa ka pangasaw-onon nagapahayag sa publiko sa pagkuha sa ngalan sa iyang banhonon sa panahon sa ilang kasal. Sa bautismo, ingon sa kaminyoon, daghang mga tulumanon ang sa kanunay naga-aplikar:

A. Kini dili dapat hingsudlan sanglit ang bug-os nga gugma mao ang nagapasulabi.

B. Kini dili dapat hingsudlan sanglit ang candidato nagapaninguha sa pagkamatinud-anon sa kabaga ug sa kanipis.

C. Kini pagasudlan nga may bug-os nga pagsabot.

D. Kini dili dapat paglangay-langayan