Patay ba Gayud ang Patay?

S10Picture1.jpg

Leksyon 10

 

Ang kamatayon siguro mao ang usa sa pinakawala masabtan nga suweto karon. Sa kadaghanan, kini napalibutan sa misterio ug nagapukaw sa gikalisangan nga mga pagbati sa kahadlok, walay kasiguradohan, ug bisan pa pagkawalay paglaum. Ang uban nagatoo nga ang ilang namatay nga hinigugma dili gayud patay, apan hinoon nagapuyo uban kanila o anaa sa laing dapit! Sa gihapon ang uban nangalibog mahitungod sa kadugtongan taliwala sa lawas, sa espiritu, ug sa kalag. Apan may kalahian ba gayud kon unsa ang imong gituohan? Oo…sa gayud! Tungod kay kon unsa ang imong gituohan mahitungod sa patay aduna unyay hilabihang kadako nga kahimoan sa kon unsa unya ang mahitabo kanimo sa kaulahiang mga panahon. Walay luna aron sa pagtagna-tagna, busa kini nga Giya sa Pagtuon magahatag kanimo sa insakto nga gisulti sa Dios niini nga suweto. Pagpangandam alang sa tinuod nga makapaghimata! paksang ito. Maghanda ka para sa isang tunay na pambukas ng mata!

1. Sa unsa nga bahin, giunsa nato sa pag-abot dinhi?

“Ug giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan Niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi.” (Genesis 2:7).

Tubag:   Sa sinugdan, kita gibuhat sa Dios gikan sa abog.

S10Picture2.jpg

Si Adan gilalang sa Dios sa sinugdanan.

S10Picture3.jpg

2. Unsay mahitabo sa dihang ang tawo mamatay?

"At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kaniya." (Ecclesiastes 12:7).

Tubag:   Ang lawas mobalik na usab sa abogug ang espirito mobalik sa Dios, nga maoy nagahtag niini. Ang espiritu sa matag tawo nga namatay—bisan matarung o dautan—mobalik sa Dios diha sa pagkamatay.

3. Unsa ang “espiritu” nga mobalik sa Dios diha sa pagkamatay?

“Kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu [“ginhawa,” lantawa ang margin].” (James 2:26).

“Ug ang espiritu sa Dios [“ang ginhawa nga gihatag kaniya sa Dios,” lantawa ang margin] ania sa akong mga ilong.” (Job 27:3 KJV).

Tubag:  Ang espiritu nga mobalik sa Dios diha sa pagkamatay mao ang gininhawa sa kinabuhi. Wala gayud sa bisan diin man sa basahon sa Dios ang “espiritu” nagabaton sa kinabuhi, kaalam, o pagbati human nga ang tawo mamatay. Kin mao ang “gininhawa sa kinabuhi” ug wala nay lain pa.

4. Unsa ang “kalag”?

“Ug giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan Niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi.” (Genesis 2:7 KJV).

Tubag:  Ang kalag usa ka buhi nga nilalang. Ang kalag sa kanunay mao ang kombinasyon sa duha ka butang: lawas ug gininhawa. Ang kalag dili makapahawa sanglit ang lawas ug gininhawa managkuyog. Ang pulong sa Dios nagtudlo nga kita mga kalag.

S10Picture4.jpg

Kining upat ka tawo upat ka kalag.

Lawas (Abog) - Ginhawa (Espiritu) = Kamatayon (Walay Kalag)

5. Ang mga kalag ba mamatay?

“Ang kalag nga makasala, kini mamatay.” (Ezekiel 18:20 KJV). “Ug nangamatay ang tanang buhing butang [kalag] diha sa dagat.” (Revelation 16:3 KJV).

Sagot:   Sumala sa pulong sa Dios, ang mga kalag mamatay! Kita mga kalag, ug ang mga kalag mamatay man. Ang tawo mortal (Job 4:17). Tanging ang Diyos lang ang immortal o hindi namamatay (1 Timothy 6:15, 16). AAng konsepto sa dili mamatay, imortal nga kalag nagabatok sa Bibliya, nga nagatudlo nga ang mga kalag mahiagom sa kamatayon.

6. Ang mga matarung ba nga katawhan moadto sa langit sa diha nga sila mamatay?

 

" Ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug …managpanggula nga binanhaw.” (John 5:28, 29). “Kang David…nga siya namatay ug gilubong, ug ang iyang lubong nagapabilin pa man gani kanato hangtud niining adlawa karon.” “Kay si David dili maoy misaka sa langit.” (Acts 2:29, 34). “Kong sa Sheol ako magapangita ingon nga akong pinuy-anan.” (Job 17:13 KJV).

Tubag:   Dili, ang mga tawo dili moadto sa langit ni sa impyerno diha sa pagkamatay. Sila moadto sa ilang lubnganan aron sa paghulat sa adlaw sa pagkabanhaw.

S10Picture6.jpg

Ang Biblia nagsugyot nga si Haring David anaa sa gingharian sa Dios, apan anaa siya sa iyang lubnganan karon, diin siya naghulat sa pagkabanhaw.

S10Picture7.jpg

7. Unsa man kadaghan ang mahibaloan sa tawo o matugkad human sa kamatayon?

“Kay ang mga buhi nasayud nga sila mangamatay: apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balus pa sila: tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Maingon man ang ilang gugma, mao usab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kanhing panahon; ni may bahin pa sila sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalum sa adlaw.” “Kay didto sa Sheol kiin ikaw moadto walay buluhaton, ni nilalang, ni kahibalo, ni kaalam. (Ecclesiastes 9:5, 6, 10) “Ang mga minatay dili magadayeg kang Jehova.” (Psalm 115:17).

Tubag:   Ang Dios nagsulti nga ang mga minatay wala na gayoy nahibaloan nga bisan unsa!

8. Apan dili ba ang mga patay makigsulti sa mga buhi, ug wala ba sila nasayud sa kung unsay ginabuhat sa mga buhi?

“Mao usab ang tawo mamatay ug dili na mobalik: hangtud nga mawala ang kalangitan, sila dili na manghigmata.” “Ang iyang mga anak mahimong dungganon, ug siya dili mahibalo niana.” (Job 14:12, 21). "“ Ni may bahin pa sila gihapon sa busan unsa nga butang nga ginabuhat ilalum sa adlaw.” (Ecclesiastes 9:6).

Tubag:   Dili, ang mga patay dili makadugtong sa mga buhi, ni sila nahibalo sa gipangbuhat sa mga buhi. Sila patay na. ang ilang mga hunahuna nahanaw na (Psalm 146:4 KJV).

S10Picture8.jpg

Bisan pa minilyon ang naghunahuna nga kini posible, ang mga patay dili makigsulti sa mga buhi.

9. Ginatawag ni Jesus ang walay panimuot nga kahimtang sa mga patay ingon nga “pagtulog” diha sa Juan 11:11-14. Unsa kadugay sila magpangatulog?

 

“Mao usab ang tawo mamatay ug dili na mobalik: hangtud nga mawala ang kalangitan.” (Job 14:12). “Apan ang adlaw sa Ginoo moabut…ug unya ang langit mawagtang.” (2 Peter 3:10).

Tubag: Ang mga patay managtulog hangtud sa dakong adlaw sa Ginoo sa katapusan sa kalibutan. Sa kamatayon, ang tawo wala gayoy panimuot ug nga walay bulohaton o kahibalo sa bisan unsa.

10. Unsay mahitabo sa matarung nga minatay sa ikaduhang pagbalik ni Cristo?

 

“Tan-awa moabut ako sa dili madugay, nga magadala sa akong ipamalus, sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan.” (Revelation 22:12). “Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit, … ug unya ang nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon, … ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.” (1 Thessalonians 4:16, 17). “Kitang tanan mangausab sa kalit, sa usa ka pagpamilok, … ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot. … Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na mamatay.” 1 Corinthians 15:51–53).

S10Picture10.jpg

Tubag:   Sila magantihan. Sila pagabanhawan, mahatagan sa imortal nga mga lawas, ug pagasakgawon aron sa pagsugat sa Ginoo didto sa kahanginan. Wala unyay mahimong katuyuan sa pagkabanhaw kon ang mga tawo pagadalhon ngadto sa langit sa ilang pagkamatay.

S10Picture11.jpg

11. Unsa man ang unang panghimakak sa yawa?

“Ug ang bitin miingon sa babaye: Dili gayud kamo mamatay.” (Genesis 3:4). "“Ang sirpinti nga karaan, ang ginganlag yawa ug satanas.” (Revelation 12:9).

Tubag: Si Satanas nagsulti kang Eva nga ang sala dili magdalag kamatayon. “Dili gayud kamo mamatay,” siya miingon.

12. Ngano man ang yawa nagbakak kang Eva mahitungod sa kamatayon? Kini ba nga suweto labi pang importante kay sa gihunahuna sa uban?

Tubag: Kini usa sa mga batong-patukuranan sa gingharian sa yawa. Siya nagabuhat ug gamhanang mga milagro ubos ngadto sa mga katuigan pinaagi sa mga tawo nga nagaangkon sa pagbaton sa ilang mga gahum gikan sa mga espiritu sa mga patay. (Mga halimbawa: Mga Salamangkero ng Egipto--Exodus 7:11; Mangkukulam ng Endor--1 Samuel 28:3–25; enkantador--Daniel 2:2; dalagang may karumaldumal na espiritu--Acts 16:16–18.)

A. Usa ka Solemne nga Pasidaan

Sa katapusang panahon si Satanas sa usab magagamit sa paglamat—sama sa iyang gibuhat sa panahon ni Daniel—aron sa paglimbong sa kalibutan (Revelation 18:23). Ang paglamat usa ka supernatural nga agencia nga nagaangkon sa pagbaton sa iyang gahum ug kinaadman gikan sa mga espiritu sa patay.

Pagpakita Ingon nga mga Disipolo ni Jesus

Sa pagpakita ingon nga daw diosnong hinigugma nga namatay, balaanong tawo nga namatay na sa pagkakaron, mga profeta sa Bibliya, o bisan man mga didipolo o apostoles ni Cristo (2 Corinthians 11:13), si Satanas ug ang iyang mga manulonda magapanlimbong sa binilyon. Kadtong nagatuo nga ang ma patay buhi, sa bisan unsang pamaagi, mao unyay labi pang malimbungan.

13. Ang mga yawa ba tinuod nga nagabuhat ug milagro?

 

“Kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro.” (Revelation 16:14, KJV). “Kay motungha ang mga mini nga Cristo ug mga mini nga profeta ug magapakitag dagkung mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, bisan pa sa mga pinili.” (Matthew 24:24).

Tubag: Oo, gayud! Ang mga yawa nagabuhat ug daw dili matuohan apan makakumbinse nga mga milagro (Revelation 13:13, 14). Si Satanas ug ang iyang mga manulonda magapakita ingon nga mga manulonda sa kahayag (2 Corinthians 11:14) ug, labi pang makakurat, ingon nga si Cristo mismo (Matthew 24:23, 24). Ang unibersal nga bation mao nga si Cristo ug ang Iyang mga manulonda magapangulo sa usa ka kahibulungang pagpabuhi sa tibook kalibutan. Ang entiro nga katuyuan daw labi ka espiritwal ug nga mahimong labing supernatural mao nga ang mga pinili lamang sa Dios ang dili malimbungan.

Ang tanan nga buhat sa milagro dili gikan sa Dios, tungod kay ang mga yawa nagabuhat usab mga milagro.

S10Picture13.jpg

14. Ngano man ang mga tawo sa Dios dili malimbungan?

“Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasibuton, nga sa adlaw-adlaw nanagtoon sa Kasulatan, sa pagsusi kon tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila.” (Acts 17:11). “Kong sila dili managsulti sumala niining pulonga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila.” (Isaiah 8:20).

Tubag:   Ang mga katawhan sa Dios mahibalo gikan sa ilang masusihon nga pagtuon sa basahon sa Dios nga ang mga patay patay na gayud, ug dili sila buhi. Ang mga espiritu sa mga patay wala nagabugso. Busa, ang mga tawo sa Dios mosalikway sa tanang magbubuhat sa mga milagro ug sa mga magtutudlo nga nagaangkon nga nagbaton sa espesyal nga “kahayag” o nagabuhat sa milagro pinaagi sa pakigdugtong sa mga espiritu sa mga patay. Ug ang mga katawhan sa Dios usab magasalikway ingon nga peligro ug bakak ang tanang mga pagtulun-an nga nagaangkon nga ang mga patay buhi sa bisan unsang porma, sa bisan diin lang.

S10Picture14.jpg

15. Balik sa kaadlawan ni Moises, unsa ang gimando sa Dios nga buhaton alang niadtong mga tawo nga nanagpanudlo nga ang mga patay buhi?

“Ang usa ka lalake usab kun usa ka babaye nga espiritista, kun siya nga salamangkiro, sila sa pagkamatuod gayud pagapatyon; pagalabayon sila sa mga bato.” (Leviticus 20:27).

Tubag:   Ang Dios nagsulti nga ang mga salamankiro ug uban pa nga mga “espiritista” (nga nagaangkon nga sila makahimo sa pakigdugtong sa mga patay) pagabatohon hangtud sa kamatayon. Kini nagpakita lamang kon giunsa paglantaw sa Dios ang bakak nga tinudloan nga ang mga patay buhi.

S10Picture15.jpg

16. Ang mga matarung ba nga tawo nga gibuhi sa pagkabanhaw mamatay pa pag-usab?

“Apan ang mga gipanag-isip nga takus sa pagpakaabut niadtong maong kapanahonan unya ug sa pagkabanhaw gikan sa mga patay…sila dili naman mamatay.” (Luke 20:35, 36). “Ug Iyang gipangpahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na.” (Revelation 21:4).

S10Picture16.jpg

Tubag:   Dili! Ang kamatayon, kasakit, panaghilak, ug trahedya dili magasuolod sa bag-ong gingharian sa Dios. (1 Corinthians 15:54).

17. Ang pagtoo sa reinkarnasyon hilabihang pagdako karon. Kini ba nga pagtulon-an biblical?

“Kay ang mga buhi nasayud nga sila mangamatay: apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa… ni may bahin pa sila sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalum sa adlaw.” (Ecclesiastes 9:5, 6).

Tubag: Halos katunga sa tawo sa kalibutan ang nagatuo sa reinkarnasyon—ang pagtulon-an nga ang kalag dili mamatay apan hinoon nagapadayon sa pagkahimugso sa lahi nga klase sa lawas sa matag sunod nga generasyon. Apan kini nga pagtulon-an sukwahi sa Kasulatan.

Ang Bibiliya Naga-ingon

Human sa kamatayon, ang usa ka tawo: mobalik sa abog (Psalms 104:29), walay bisan unsa nga mahibaloan (Ecclesiastes 9:5) wala nay pag-angkon sa gahum sa paghunahuna (Psalms 146:4), walay na bahin sa unsa pa mang butang sa yuta (Ecclesiastes 9:6), dili na mabuhi (2 Kings 20:1), at nagahulat sa lubnganan (Job 17:13), at ug dili na magapadayon (Job 14:1, 2)..

Ang Binugna ni Satanas

Kita nakasayud gikan sa pangutana 11 ug 12 nga si Satanas nagbugna sa pagtulon-an nga ang mga patay buhi. Ang reinkarnasyon, pagpapaagi, pakigsulti sa mga espiritu, pagsimbag mga espiritu, ug ang “dili mamatay nga kalag”, kining tanan mga bugna ni Satanas nga adunay usa ka tumong—aron sa pagkumbunsi sa mga tawo nga sa dihang ikaw mamatay, ikaw dili gayud tuoray nga patay. Sa dihang ang mga tawo motoo nga ang mga patay buhi, ug nga ang mga “espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro” (Revelation 16:14) ug nga nagapakita ingon nga mga espiritu sa mga patay, kininga tanan makahimo sa paglimbong ug magpahisalaag kanila sa 100 porsyento sa higayon(Matthew 24:24).

S10Picture17.jpg
S10Picture18.jpg

18. Ako mapasalamaton sa Bibliya, nga nagsultikanato sa kamatuoran niini nga sensitibo nga suweto mahitungod sa kamatayon.

- TUBAG

S8Picture17.jpg

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Dili ba ang kawatan diha sa krus mikuyog kang Cristo ngadto sa paraiso niana nga adlaw nga siya namatay? (Lucas 23:43)

 

Tubag: Dili. Sa pagkatinuod, sa kabuntagon sa Domingo, si Jesus miingon kang Maria, “Wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan.” (John 20:17). Kini nagpakita nga siCristo wala miadto sa langit diha sa pagkamatay. Lantaw usab nga ang mga kudlit sa Bibliya dili tinugahan, apan kini gidugang lamang sa tawo. Ang kudlit sa Luke 23:43 dapat igabutang human sa pulong “karong adlawa” kaysa sa wala pa kini, aron nga ang pahayag mabasa nga, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo (nga) karong adlawa, adto ikaw sa Paraiso uban Kanako.” O, “Magaingon ako kanimo karon—ingon nga daw wala Akoy maluwas nga bisan usa, sa dihang Ako mismo gilansang isip usa ka criminal—gitagaan ko ikaw sa kasiguradohan karon nga ikaw makauban ko sa paraiso.” Ang gingharian ni Cristo igapatukod sa Iyang ikaduhang pagbalik (Matthew 25:31), ug ang tanang mga matarung sa tibuok katuigan magasulod niini nianang panahona (1 Thessalonians 4:15–17) ug dili diha sa pagkamatay.

 

 

2. Dili ba ang Bibliya nagsulti sa “dili mamatay,” “imortal” nga kalag? (1 Timoteo 1:17)

 

Tubag: Dili, ang dili mamatay, ug imortal nga kalag wala mahisgutan sa Bibliya. Ang pulong “imortal” makita sa makausa lamang diha sa Bibliya, ug kini ingon nga pagtudlo ngadto sa Dios (1 Timothy 1:17).

 

3. Sa kamatayon, ang lawas mobalik sa abog ug ang espiritu (o gininhawa) mobalik ngadto sa Dios. Apan diin man moadto ang kalag?

 

Tubag: Kini dili moadto sa kon diin. Kini hinoon moundang lang sa pagtungha. Duha ka butang ang magsagol aron mahimo ang usa ka kalag: lawas ug gininhawa. Sa dihang ang gininhawa mobulag, ang kalag moundang sa pagtungha tungod kay kini siya kombinasyon sa duha ka mga butang. Sa dihang imong pagapawngon ang suga, diin miadto ang kahayag? Kini wala miadto sa kon diin. Kini lamang mihunong sa pagtungha. Duha ka butang ang dapat magsagol aron sa pagbuhat sa kahayag: ang suga ug ang kuryente. Kon wala ang kombinasyon, imposible nga adunay kahayag. Ingon man usab sa kalag; sanglit ang lawas ug ang gininhawa magsagol, wala gayoy mahimo nga kalag. Walay butang nga sama sa gidiskonektar nga kalag.

 

4. Ang pulong bang “kalag” nagapakahulugag laing butang gawas sa buhi nga nilalang? (Salmo 139:14)

 

Tubag: Oo, kini usab mahimo nga nagkahulugang (1) ang kinabuhi mismo, o (2) ang hunahuna, o kaadman. Bisan unsa pa man nga pagpakahulugan, ang kalag sa gihapon usa ka kombinasyon sa duha ka butang (lawas ug gininhawa), ug kini moundang sa pagtungha diha sa kamatayon.

 

5. Ikaw ba makasaysay sa Juan 11:26, nga nagaingon, “Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay”? (Juan 11:26)

 

Tubag: Kini nagpasabot sa unang kamatayon, diin ang tanang mga tawo mamatay (Hebrews 9:27), apan sa ikaduhang kamatayon, diin ang mga dautan lamang ang mamatay ug diin gikan nga wala na unyay pagkabanhaw (Revelation 2:11; 21:8).

6. Ang Mateo 10:28 nag-ingon, “Ug ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag.” Dili ba kini nagpamatuod nga ang kalag dili mamatay? (Mateo 10:28)

 

Tubag: Dili, kini hinoon nagpamatuod sa taliwas niini. Ang katapusang tunga sa samang bersiculo nagpamatuod nga ang kalag mamatay. Kini miingon, “Mao hinooy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa infierno.” Ang pulong “kalag” dinhi nagkahulugang kinabuhi ug nagpasabot kini sa walay katapusan nga kinabuhi, nga usa ka gasa (Romans 6:23) nga igahatag sa mga matarung sa kaulahiang adlaw (John 6:54). Walay bisan kinsa nga makakuha sa walay katapusan nga kinabuhi nga igahatag sa Dios. (Lantawa ang Luke 12:4, 5.)

7. Dili ba ang 1 Pedro 4:6 nag-ingon nga ang maayong balita gisangyaw sa mga tawong patay? (1 Pedro 4:6)

 

Tubag: 

Dili, kini nag-ingon nga ang maayong balita “nasangyaw” niadtong “nangamatay”. Sila mga patay na karon, apan ang maayong balita “nasangyaw” kanila sa dihang mga buhi pa sila.