11 - Ang Yawa ba ang Gadumala sa Impyerno?

S11Picture1.jpg

Leksyon 11

 

Tinuod ba gyud? Ang Dios ba gayud nagtipig sa yawa sa Iyang tala—siya ba ang pangulong tagdumala sa impyerno nga nagasukod sa silot sa nahisalaag? Halos ang entiro kalibutan nagakupot ug hilabihang dili biblikanhon nga panlantaw mahitungod sa impyerno, ug imo kana nga utang sa imong kaugalingon sa pagkabalo kon unsa ang matuod nga gisulti sa Bibliya mahitungod niini. Ayaw pagpailad, tungod kay kon unsa ang imong gihunahuna mahitungod sa impyerno sigurado nga makaapekto sa kon unsa ang imong paghunahuna mahitungod sa kinaiya sa Dios! Paggahin ug pipila ka higayon aron sa pagkuha sa mga kahibulongang kamatuoran nga gikinahanglan mo sa pagkabalo karon!

1. Pila man kadaghan sa nahisalaag nga kalag ang ginasilotan sa impyerno karon?

“Ang Ginoo mahibalo sa pagluwas sa mga tawong diosnon gikan sa mga pagtintal, ug sa pagbantay nga ang mga dili mga matarung magapabilin ubos sa silot hangtud sa adlaw sa paghukom.” (2 Peter 2:9).

Tubag:   Walay ni usa ka kalag sa impyerno karon. Ang Bibliya nag-ingon ang ang Dios nagreserbar, o nagpugong, sa mga dautan hangtud sa adlaw sa paghukom aron nga pagasilotan.

S11Picture2.jpg
S11Picture3.jpg

2. Kanus-a man ang mga makasasala igatambog nagdto sa kalayo?

“So it will be at the end of this age. The “Mao man usab kana ang mahitabo unya inigkatapus na sa kapanahonan. Ang Anak sa Tawo magapadala unya sa Iyang mga manulonda ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa Iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug tanang magbubuhat ug dautan, ug ilang igasalibay kini sila ngadto sa hudno nga magadilaab.”

(Matthew 13:40–42).

 

“Ang pulong nga akong gikasulti mao unya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw.”(John 12:48).

Tubag:  Ang mga makasasala igakatambog unya ngadto sa impyerno sa pag-abot sa dakong adlaw sa paghukom sa katapusan sa kalibutan—dili sa diha nga sila mamatay. Ang Dios dili magasilot sa usa ka tawo diha sa kalayo hangtud nga ang iyang kaso masulayan ug madesisyonan sa korte sa katapusan sa kalibutan. Ni ang Dios magsunog sa usa ka nakapatay nga namatay 5,000 na ka katuigan ang milabay nga mas labing dugay pa kay sa usa nga namatay karon ug takus magadawat sa silot sa samang sala.

3. Diin ang mga makasasala (nga namatay na) karon?

“Kay ang takna nagasingabut na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa Iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang mga nangbuhat ug mangil-ad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot.” Juan 5:28, 29. “Nga ang mga tawong dautan ginatagana sa adlaw sa kagul-anan?” “Ngani igahatud siya ngadto sa lubnganan.” Job 21: 30, 32.

Tubag:   Ang Bibliya tugma. Parehas ang dautan ug ang matarung nga nangamatay anaa sa ilang lubnganan “natulog” hangtud sa adlaw sa pagkabanhaw.

4. Unsa ang kasangputan sa sala?

 

“Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.” Roma 6:23. “Ug ang sala, inigkagulang na, manganak ug kamatayon.” Santiago 1:15. “Sa Dios…gihatag Niya ang Iyang bugtong nga Anak, aron ang tanan nga mosalig Kaniya dili malaglag kondili may kinabuhing dayon.” Juan 3:16.

S11Picture5.jpg

Tubag:  Ang bayad (o silot) sa sala mao ang kamatayon, dili walay katapusang kinabuhi sa impyerno. Ang mga dautan “malaglag,” o makabaton sa “kamatayon.” Ang mga matarung makadawat sa “kinabuhing dayon.”

Si Jesus namatay aron sa pagluwas kanato gikan sa atong mga sala. Kadtong wala modawat sa Iyang gasa sa kaluwasan makadawat sa kamatayon.

5. Unsay mahitabo sa mga dautan sa impyerno?

 

“Apan alang sa mga talawan, ug sa mga dili matinoohon, ug sa mga malaw-ay, alang sa mga mamomono, ug sa mga makihilawason, ug sa mga lumayan, ug sa mga magsisimbag mga diosdios, ug sa tanang mga bakakon, ang ilang mga bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupri, nga mao ang ikaduhang kamatayon.” (Revelation 21:8).

Tubag:   Ang mga dautan mamatay sa ikaduhang kamatayon diha sa impyerno. Kon ang mga dautan mabuhi sa walay katapusan nga ginapasakit diha sa impyerno, sila mamahimong imortal. Apan kini imposible tungod kay ang Bibliya nag-ingon nga ang Dios “ang bugton nga dili mamatay” 1 Timoteo 6:16. Sa dihang sai Adan ug Eva gipahawa gikan sa Tanaman sa Eden, usa ka manulonda ang gibutang aron sa pagbantay sa kahoy sa kinabuhi aron ang mga makasasala dili magakaon sa kahoy ug nga sila dili “managkabuhi sa kahangturan.” Genesis 3:22- 24. Ang pagtulon-an nga ang mga makasasala imortal diha sa ilpyerno nagagikan kang Satanas ug kini sa kinatibok-an dili tinuod. Ang Dios nagalikay niini sa dihang ang sala misulod nganhi sa yuta pinaagi sa pagbantay sa kahoy sa kinabuhi.

S11Picture6.jpg
S11Picture7.jpg

6. Kanus-a ug unsaon man sa kalayo sa pagpasiga?

“Mao man usab kana ang mahitabo unya inigkatapos na sa kapanahonan. Ang Anak sa Tawo…igasalibay kini sila ngadto sa hudno nga magadilaab.” Mateo 13:40-42. “Ug mitungha sila ngadto sa halapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang siyudad nga hinigugma; apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila.” Pinadayag 20:9. “Ania karon, ang mga matarung pagabalusan dinhi sa yuta; labi pa gayud ang dautan ug ang makakasala!” Proverbio 11:31.

Tubag:  Sa katapusan sa kalibutan, ang Dios mismo ang magpasiga sa kalayo. Samtang ang balaang ciudad mokanaug gikan sa Dios gikan sa langit (Pinadayag 21:2), ang mga dautan mosulay sa pagsakop niini. Niana nga higayon, ang Dios magpaulan ug kalayo gikan sa langit nganhi sa yuta ug kini magalamoy sa mga dautan. Kini nga kalayo mao ang impyerno diha sa Bibliya.

7. Unsa kadako ug unsa kainit unya ang impyerno?

“Apan ang adlaw sa Ginoo moabut sama sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakung dinagook, ug angmga kasugdanan sa kalibutan mangatunaw sa hilabihang kainti, ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini.”

(2 Peter 3:10).

Tubag:   Ang impyerno unya masama lamang kadako niini nga yuta tungod kay mao unya kini ang yuta nga nagadilaab. Kini nga kalayo mahimong hilabihan kainit nga daw motunaw sa yuta ug magasunog sa tanang “mga buhat nga ania niini.” Ang atmosperanhong kalangitan mobuto ug “mawagtang uban sa dakung dinagook.”

S11Picture8.jpg
S11Picture9.jpg

8. Unsa kadugay ang mga dautan mag-antus diha sa kalayo?

“Tan-awa, moabut ako sa dili madugay, nga magadala sa akong ipamalus, sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan.” Pinadayag 22:12. “Ug unya pagabalusan Niya ang matag usa sa tumbas sa iyang binuhatan.” Mateo 16:27. “Ug ang ulipon nga nasayud sa pagbuot sa iyang agalon, apan wala…magbuhat sumala sa iyang pagbuot, mahiagum sa hilabihan nga pagbunal. Apan siya nga wala masayud niini, ug nagbuhat sa angay sa bunal, mahiagum sa diyotay nga pagbunal.” Lucas 12:47, 48.

Tubag:   Ang Bibliya wala nagasulti unsa kadugay ang mga dautan pagasilotan sa dili pa nila mabatnan ang kamatayon diha sa kalayo. Ang hinoon espicifik nga nagsaysay nga ang tanan pagasilotan sumala sa ilang mga binuhatan. Kini nagpasabot nga ang uban makadawat ug dakong silot kay sa uban, sumala sa ilang mga buhat.

9. Ang kalayo sa layon motuang ba?

“Ania karon, sila mahisama sa tuod sa balili; ang kalayo magasunog kanila; sila dili makaluwas sa ilang kaugalingon gikan sa gahum sa siga; kini dili man mausa ka baga nga arang pagadangkahan, ni kalayo aron alirongan.” Isaias 47:14. “Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta.” “Ug Iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na.” Pinadayag 21:1, 4.

S11Picture10.jpg

Tubag:  Oo gayud, ang Bibliya sa espicifik nagtudlo nga ang kalayo motuang ug nga wala na unyay “mausa nga baga nga arang pagadangkahan, ni kalayo aron alirongan.” Ang Bibliya usab nagtudlo nga sa bag-ong gingharian sa Dios, tanang “unang mga butang” moagi na. Ang impyerno, nga usa sa mga unang mga butang, naapil niini, busa aduna kitay saad sa Dios nga kini pagawagtangon.

Ang Dios ba Tigpasakit?

Kon ang Dios nagpasakit sa Iyang mga kaaway diha sa nagdilaab nga makalilisang nga hudno sa tibuok eternidad, Siya mahimong labaw pang mabangis ug walay kasingkasing kaysa sa naagian sa mga tawo diha sa pinakadautang kabangis sa mga gubat. Ang walay katapusan nga impyerno sa pagpasakit mamahinong impyerno usab sa Dios nga nahigugma bisan pa sa pinakamahugaw nga makasasala.

S11Picture11.jpg

10. Unsa nalang unyay mabilin sa dihang motuang ang kalayo?

“Kay, ania karon, ang adlaw moabut na, nga nagasunog daw hudno; ug ang tanang mga palabilabihon, ug ang tanang nanagbuhat sa kadautan mangahimong tuod sa balili; ug ang adlaw nga moabut magasunog kanila, nagaingon sa Jehova sa mga panon, nga kini dili magbilin kanila bisan gamut, ni sanga.” “Ug pagatamakan ninyo ang mga dautan ; kay sila mangahimong abo sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga akong pagahimoon kini, nagaingon si Jehova sa mga panon.” (Malachi 4:1, 3).

Tubag: Lantawa nga ang bersiculo wala nag-ingon nga ang mga dautan masunog sama sa asbestos sama sa gikatuohan karon sa kadaghanan, apan hinoon sama sa tuod sa balili nga mahurot sa pagkasunog. Ang gamay nga pulong “up” [sa Ingles nga bersyon sa Bibliya] nagapasabot sa kahumanan. Walay lain kondili abo na lamang ang mabilin unya sa dihang ang kalayo motuang na. Sa Salmo 37:10, 20, ang Bibliya miingon nga ang mga dautan mangahanaw sa aso ug malaglag sa gayud.

11. Ang mga dautan ba mosulod sa impyerno nga may pormang lawas ug malaglag ang parehas niyang kalag ug lawas?

“Kay maayo pa alang kanimo ang mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kay sa iadto ang tibuok mong lawas ngadto sa infierno.” Mateo 5:30. “Mao hinooy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa infierno.” Mateo 10:28. “Ang kalag nga makasal, kini mamatay.” Ezequiel 18:20.

S11Picture12.jpg

Tubag:  Oo. Tinuod, ug buhi nga mga tawo ang mosulod sa impyerno nga may porma sa lawas ug pareho nga malaglag ang kalag ug lawas. Ang kalayo gikan sa Dios nga gikan sa langit mahagbong ngadto sa tinuod nga mga tawo ug sila pagapaphaon gawas sa ilang pagtungha.

S11Picture13.jpg

12. Ang yawa ba mahimong tagdumala sa impyerno?

“Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.” Pinadayag 20:10. “

 

Ug ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta sa atubangan kanilang tanan nga nanagsud-ong kanimo… ug dili na gayud ikaw molungtad.” Ezequiel 28:18, 19.

Tubag:   Dili gayud! Ang yawa igakatambog ngadto sa kalayo, ug kini maghimo kaniya ngadto sa abo.

13. Ang pulong “hell” sama sa gigamit diha sa Bibliya sa kanunay bang nagpasabot sa usa ka dapit sa pagsunog o pagsilot?

Tubag:   Dili, ang pulong “hell” gigamit 54 ka beses diha sa Bibliya, ug sa 12 lamang ka higayon kini nagpasabot sa usa “dapit sa pagsunog.”

Ang pulong “hell” gihubad gikan sa daghang nagkalainlaing mga pulong nga may managkalahi nga mga pakahulugan sama sa giindikar sa ubos:

IN THE OLD TESTAMENT

31 times from "Sheol," which means the grave."

IN THE NEW TESTAMENT

10 times from "Hades," which means "the grave."
12 times from "Gehenna," which means "the place of burning."
1 time from "Tartarus," which means "a place of darkness."
54 TIMES TOTAL

Lantawa:   Ang Griyego nga pulong “Gehenna” (nga gikaingon sa ibabaw) usa ka transliterasyon sa Hebreohanon nga “Ge-Hinnom,” nga nagkahulugan “ang lambak ni Hinom.” Kini nga walog nga anaa sa habagatan ug kasadpan sa Jerusalem, usa ka dapit diin ang mga patay nga hayop, mga basura, ug uban pang mga usik ginatambak. Ang kalayo sa makanunayon nagadilaab niiini, sama sa ginahimo sa mga moderno nga tambakanan sa basura. Ang Bibliya nagamit sa “Gehenna” o sa “Walog ni Hinom” ingon nga simbolo sa kalayo nga magalaglag sa mga nahisalaag diha sa katapusan sa kapanahonan. Ang kalayo sa Gehenna dili walay pagkatuaw. Kay kon mao pa, nagadilaab kini unta giahapon sa habagatang kasadpan sa Jerusalem karon. Ni usab ang kalayo sa impyerno walay pagkatuang.

14. Unsa ang matuod nga katuyuan sa Dios diha sa impyerno?

“Pahawa gikan kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulonda.” Mateo 25:41. “Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo.” Pinadayag 20:15. “Kay sa dili madugay ang mga dautan mangawala.” “Ug ang mga kaaway ni Jehova…pagahutdon sila; mangahanaw sila nga sama sa aso.” Salmo 37:10, 20.

Tubag:  Ang katuyuan sa Dios maonga ang impyerno magalaglag sa yawa ug sa tanang sala ug sa mga makasasala ug nga magahimo sa kalibutan nga luwas sa tibuok nga eternidad. Usa ka makasasala, kon igapabilin niining planeta, mahimong ingon ikahimatay nga virus nga sa walay kahangturan magahulga sa uniberso. Plano sa Dios ang pagbulag sa sala ug sa pagpapha sa pagtungha niini alang sa tibook nga kapanahonan

S11Picture14.jpg

Ang Walay Katapusan nga Impyerno Magapadayon sa Sala

Ang usa ka walay katapusan nga impyerno sa pagpasakit magapadayon sa sala ug nga maghimo sa pagwagtang niini nga imposible. Ang eternal nga impyerno sa pagpasakit dili gayud kabahin sa dakong plano sa Dios. Kining maong ngilngig nga teorya usa ka dili maayo nga pagbutang-butang batok sa balaang ngalan sa usa ka mahigmaong Dios. Ang yawa mahimuot sa paglantaw sa atong mahigugmaong Magbubuhat nga gilarawan ingon nga usa ka mabangis nga pangulo, ug nga siya lamang ang makabenepisyo gikan sa maong mga pagtulon-an.

Ang Walay Katapusan nga Impyerno, Usa ka Hinimog Tawo nga Teorya

Ang teorya sa “eternal nga impyerno sa pagsakit” nagagikan dili sa Bibliya, apan gikan sa mga tawong wala nagiyahan (siguro sa wala paghatag ug maayo nga pagtagad), mga tawo nga gigiyahan sa yawa. Ug, sa walay intensyon, walay usa nga makasulod sa langit tungod lamang kay siya nahadlok sa impyerno. Ang mga tawo maluwas tungod kay sila nahigugma ug nagatuman kang Cristo.

S11Picture15.jpg

15. Isn’t theDili ba ang buhat sa paglaglag sa mga makasasala layo ra sa kinaiyahan sa Dios?

“Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa tawong dautan, apan nga motalikod ang dautan gikan sa iyang dalan ug mabuhi: bumiya kamo, bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga dalan; kay ngano man nga magpakamatay kamo?” (Ezekiel 33:11).

“Kay ang Anak sa Tawo mianhi dili aron sa paglaglag sa kinabuhi sa mga tawo kondili sa pagluwas kanila.” (Luke 9:56).

 

“Kay si Jehova motindog…aron siya magahimo sa Iyang bulohaton, sa Iyang katingalahan nga bulohaton, ug sa pagpahinabo sa Iyang hilimoon, sa Iyang katingalahan nga panlihok.” (Isaiah 28:21).

Tubag:   Oo, ang buhat sa Dios sa kanunay mao ang pagluwas kaysa sa paglaglag. Ang buhat sa paglaglag sa mga dautan sa impyerno hilabihan kaayong halayo sa kinaiyahan sa Dios nga ang Bibliya nagtawag niini nga Iyang “katingalahan nga bulohaton.” Ang dakong kasingkasing sa Dios magsakit diha sa paglaglag sa mga dautan. O, unsa ka makugihon ang Iyang pagbuhat aron lamang sa pagluwas sa matag usa ka kalag! Apan kon ang usa maghiklin sa Iyang gugma ug mogunit sa iyang sala, ang Dios walay arang kapilian kondili sa paglaglag sa makasasala uban sa iyang sala sa dihang Iyang pagakuhaan ang uniberso nianang makalilisang, ug dulomtanan nga pagtubo nga ginatawag “sala” diha sa mga kalayo sa katapusang adlaw.

S11Picture16.jpg
S11Picture17.jpg

16. Unsa ang mga plano sa Dios alang sa yuta ug sa Iyang mga katawhan human nianang impyerno?

“Siya magatibawas sa paglumpag; ang kasakit dili motungha sa ikaduha nga panahon.” Nahum 1:9.

 

“Kay, ania karon, ako nagahimo ug bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta; ug ang unang butang dili na pagahinumduman, ni motungha pa sa hunahuna.” Isaias 65:17.

 

“Tan-awa, ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo. Siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong Iyang katawhan, ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios. Ug Iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na.” Pinadayag 21:3, 4.

 

Tubag:   Human nga ang impyerno motuaw, ang Dios magbuhat ug bag-ong yuta ug magapasig-uli niini sa Iyang mga katawhan—uban sa tanang katahum ug kahimayaan sa Eden sa wala pa mosulod ang sala. Ang kangilgig sa sala ug sa kagahapon mamalimtan na. Ang kasakit, kamatayon, trahedya, kaalaut, mga luha, sakit, kapakyasan, kagul-anan, ug ang tanang sala mawagtang sa kahangturan.

Ang Sala Dili na Motungha Pag-usab

Ang Dios nagsaad nga ang sala dili na gayud motungha pag-usab. Ang Iyang katawhan mapuno sa pakigdait, gugma, kalipay, ug katagbawan. Ang ilang kinabuhi sa bug-os nga kalipay mamahimong mas labi pang mahimayaon ug mahinandumon labaw pa sa mahulagway lamang sa mga pulong. Ang matuod nga trahedya sa impyerno mao ang pagkapakyas sa langit. Ang tawo nga napakyas sa pagsulod niiining magarbuhong gingharian naghimo sa pinakamakaguguol nga pagpili sa tibuok panahon sa iyang kinabuhi.

17. Ako mapasalamaton sa pagkat-on nga ang Dios dili magasilot sa mga dautan sa tibuok eternidad didto sa impyerno.

- TUBAG

S8Picture17.jpg

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Wala ba ang Bibliya naghisgut sa “walay katapusang pagsakit”? (Jude 1:7)

 

Tubag: Wala, ang talata nga “eternal nga pagsakit” dili makita sa Bibliya.

 

 

2. Dayon ngano man ang Bibliya nagsulti nga ang mga dautan pagalaglagon sa dili mapalong nga kalayo? (Jeremias 17:27)

 

Tubag: Ang dili mapalong nga kalayo mao ang kalayo nga dili motuang apan mapalong sa dihang iya nang nahimong abo ang tanan. Ang Jeremias 17:27 nag-ingon nga ang Jerusalem pagalaglagon sa dili mapalong nga kalayo, ug diha sa 2 Cronicas 36:19-21 ang Bibliya nag-ingon nga kini nga kalayo nagsunog sa ciudad “aron sa pagtuman sa pulong ni Jehova pinaagi sa baba ni Jeremias” ug gibiyaan kini nga kamingawan. Apan kita nasayud nga kini nga kalayo nawala na tungod kay ang Jerusalem wala nagadilaab sa karon.

 

3. Dili ba ang Mateo 25:46 nag-ingon nga ang mga dautan makadawat sa “silot nga dayon”? (Mateo 25:46)

 

Tubag: Lantawa ang pulong silot, dili pagsilot. Ang pagsilot mamahimong magapadayonon , samtang ang silot usa lamang ka paglihok. Ang silot sa mga dautan mao ang kamatayon, ug kini nga kamatayon walay katapusan.

 

4. Can you explain Matthew 10:28: “Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul”?

 

Sagot: Ikaw ba makasaysay sa Mateo 10:28: “Ug ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag”? (Mateo 10:28) Ang pulong “kalag” adunay tulo ka pagpakahulugan sa Bibliya: (1) usa ka buhi nga nilalang—Genesis 2:7, (2) ang hunahuna—Salmo 139:14, ug (3) kinabuhi—1 Samuel 18:1, diin dinhi nagpasabot sa walay katapusan nga kinabuhi nga gigaratiya sa Dios sa tanan nga makaabot sa Iyang gingharian. Walay bisan kinsa nga makakuha niini. Ang katapusang bahin sa Mateo 10:28 nag-ingon nga pareho ang kalag ug lawas malaglag diha sa impyerno.

 

5. Ang Mateo 25:41 naghisgut ug “kalayong walay pagkatapos” alang sa mga dautan. Kini ba motuaw? (2 Pedro 2:6)

 

Sagot: Oo, sumala sa Bibliya, kini motuaw. Atong pasagdan ang Bibliya nga mosaysay mismo sa iyang kaugalingon. Ang Sodoma ug Gomorra nalaglag sa dayon, o eternal, nga kalayo (Judas 7), ug kini nga kalayo naghimo kanila ngadto sa “abo” ingon nga pasidaan “alang kanila nga magkinabuhi nga dili diosnon.” 2 Pedro 2:6. Kini nga mga ciudad wala na nagadilaab karon. Ang kalayo napalong human nga ang tanang butang nasunog na. Mao usab, ang kalayong dayon motuaw human niini mahimo ang mga dautan ngadto sa abo (Malaquias 4:3). Ang epekto sa kalayo mao ang molangtud, apan dili ang pagsunog.

6. Dili ba ang sugilanon sa tawong dato ug ni Lazaro diha sa Lucas 16:19-31 nagtudlo man sa eternal nga impyerno sa pagsakit? (Lucas 16:19)

 

Sagot: Dili gayud! Kini simple lamang nga usa ka sambingay nga gigamit aron sa pagpasantop sa usa ka punto. Daghang mga kamatuoran ang naghimong klaro nga kini usa lamang ka sambingay. Ang pipila mao ang sumusunod:

A. Ang sabakan ni Abraham wala didto sa langit (Hebreohanon 11:8-10, 16).

 

B. Ang mga tawo sa impyerno dili mamahimo sa pakigsulti ngadto kanila nga atua sa langit (Isaias 65:17).

 

C. Ang mga patay atua sa ilang mga lubnganan (Job 17:13; John 5:28, 29). Ang tawong dato adunay lawasnong porma nga may mata, ug dila, etc., apan kita nasayud nga ang lawas dili moadto sa impyerno inigkamatay. Klaro kaayo nga ang lawas magapabilin sa lubnganan, sa naingon pa sa Bibliya.

 

D. Ang mga tawo magantihan unya saikaduhang pagbalik ni Cristo, dili sa kamatayon (Pinadayag 22:11, 12).

 

E. Ang mga nahisalaag ginasilotan sa impyerno diha sa pagkatapos sa kalibutan, dili sa diha nga sila mamatay (Mateo 13:40-42).

7. Apan ang Bibliya naghisgut mahitungod sa mga dautan nga ginasakit sa “kahangturan,” dili ba? (Pinadayag 14:11)

 

Tubag: Ang teminong “for ever,” [“kahangturan”] ingon nga gigamit diha sa Bibliya, simple lamang nga nagkahulugan nga usa ka higayon sa panahon, nga limitado o dili limitado. Kini gigamit 56 ka beses sa Bibliya nga may kalabutan sa mga butang nga natapos na. (Aron sa pagsusi sa concordance, pangitaa ang pulong “ever.”) Kini sama sa pulong “tall,” nga magkalahi ang pakahulugan sa paghulagway sa kaoy, tawo, o mga bukid. Sa Jonas 2:6, ang “for ever” nagkahulugan “totolo ka adlaw ug totolo ka gabii.” (Lantawa usab ang Jonas 1:17.) Sa Deuteronomio 23:3, kini nagkahulugan “hangtud sa ikapulo nga kaliwatan.” Sa kahimtang sa tawo, kini nagkahulugan “sa kadugayon nga siya buhi” o “hangtud sa kamatayon.” (Lantawa ang 1 Samuel 1:22, 28; Exodo 21:6; Salmo 48:14.) Busa ang mga dautan masunog diha sa kalayo samtang sila buhi pa, o hangtud sa kamatayon. Kini nga nagadilaab nga silot sa sala managlahi sumala sa sukod sa mga sala sa kada tawo, apan human sa silot, ang kalayo mapalong. Ang pagtulon-an sa walay katapusan nga pagsakit naghimog hilabihan aron sa pagtuklod sa mga tawo ngadto sa atheism ug pagkabuang kaysa sa ubang binugna sa yawa. Kini usa ka dili maayo nga pagbutang-butang ibabaw sa mahigugmaong kinaiya sa usa ka malumo, ug maloloy-ong Amahan ug kini nakahimog dili masaysay nga kadautan sa Kristohanong causa.