1000 ka Tuig sa Pakigdait!

Leksyon 12

 

Ikaw makasiguro nga kini umalabot—usa ka daw dili katuohan nga milenyo nga igakadalit human sa pagbalik ni Cristo. Ug ang yawa dili ka niya gusto nga mahibalo mahitungod sa iyang 1,000 ka tuig nga sentencia sa prisohan tungod kay kini makapadayag sa iyang matuod nga kinaiya. Sa pagkamatuod, si Satanas nakamugna na sa panghimakak nga mensahe mahitungod sa milenyo aron sa paglimbong kanimo! Kini usa ka makawili ug makatingalahong pagtuon nga arang gayud makauyog sa tanang butang nga imo nang nahisayran! Karon ikaw makabaton sa mga kahibulongang kamatuoran sa Bibliya mahitungod sa paghari sa umalabot nga 1,000 ka tuig.

1. Unsa nga panghitabo ang mosugod niining panahon sa 1,000 ka tuig?

“Sila nangabuhi pag-usab, ug nanaghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig.” Pinadayag 20:4. (Revelation 20:4).

Tubag:  Ang pagbanhaw maoy mosugod sa 1,000 ka tuig.

2. Unsa ang tawag niini nga pagkabanhaw? Kinsa ang pagabuhion niini?

“Kini mao ang nahaunang pagkabanhaw. Bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw!” (Revelation 20:5, 6).

Tubag:  Kini ginatawag nga unang pagkabanhaw. Ang mga tawong matarung—“bulahan ug balaan” sa tibuok nga katuigan—pagabuhion niini.

3. Ang Bibliya nag-ingon nga adunay duha ka pagkabanhaw. Unsa ang ikaduhang pagkabanhaw, ug kinsa ang pagabuhion niini?

“Ug bahin sa uban nga nangamatay [kadto nga mga dautan], kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtud matapus una ang usa ka libo ka tuig.” Pinadayag 20:5. “Kay ang takna nagasingabut na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa Iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang mga nangbuhat ug mangil-ad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot.” Juan 5:28, 29.

Tubag:  “Ug bahin sa uban nga nangamatay [kadto nga mga dautan], kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtud matapus una ang usa ka libo ka tuig.” Pinadayag 20:5. “Kay ang takna nagasingabut na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa Iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang mga nangbuhat ug mangil-ad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot.” Juan 5:28, 29.

Palihug lantawa: Ang pagkabanhaw sa mga matarung maoy mosugod sa 1,000 ka mga tuig. Ang pagkabanhaw sa mga dautan maoy motapos sa 1,000 ka mga tuig.

4. Unsa ang ubang pang mahinungdanon nga mga panghitabo ang moabot sa dihang ang 1,000 ka tuig magsugod?

“Tan-awa, Siya umalabut uban sa mga panganud, ug makita Siya sa tanang mata.” Pinadayag 1:7. “Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit, … ug unya ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon; ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan.” 1 Tesalonica 4:16, 17. “Ug ang usa ka dakung linog nga wala pay ingon sukad may tawo nga nagpuyo sa yuta, hilabihan gayud kadako ang maong linog.” “Ug ang tanang kapuloan nangahanaw, ug wala nay mga bukid nga makita. Ug dihay dagkung mga panibug-ok sa ulan, nga tagkalim-an ka kilo [ang iniskolar nga pagbana-bana managlahi gikan sa 58 hangtud 100 ka pounds] ang gibug-aton, nga diha sa mga tawo mangatagak gikan sa langit.” Pinadayag 16: 18, 20, 21. (Lantawa usab ang Jeremias 4:23-26; Isaias 24: 1, 3, 19, 20; Isaias 2:21.)

Tubag:   Ang uban pang mahinungdanon nga mga panghitabo nga moabot samtang magsugod ang 1,000 ka tuig mao: ang pinakalabing makaguguba nga linog ug usa ka ulan sa mga bato diha sa kasaysayan ang mohampak sa yuta; si Jesus mobalik diha sa kapanganuran alang sa Iyang mga katawhan; ug ang tanang mga balaang pagasakgawon diha sa kahanginan aron sa pagsugat kang Jesus.

Ang buhay na masama ay papatayin sa pamamagitan ng liwanag ng ikalawang pagparito ni Jesus.

5. Unsay mahitabo sa mga dautan—buhi ug patay—diha sa ikaduhang pagbalik ni Jesus?

“Ug pinaagi sa gininhawa sa Iyang mga ngabil pagapatyon Niya ang mga tawong dautan.” (Isaiah 11:4).

 

“Sa diha nga ang Ginoong Jesus, sa kalayo nga magadilaab, igakapadayag na gikan sa langit kinuyogan sa Iyang gamhanang mga manulonda. Siya magapahamtang ug panimalus diha kanila nga wala makaila sa Dios.”

(2 Thessalonians 1:7, 8).

“mao man ang pagkahanaw sa mga dautan diha sa presencia sa Dios.” (Psalm 68:2).

 

“Ug bahin sa uban nga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtud matapus una ang usa ka libo ka tuig.” (Revelation 20:5)

Tubag:  Ang mga buhing dautan mamatay sa presencia gayud ni Cristo diha sa Iyang ikaduhang pagbalik. Sa dihangang usa ka manulonda mipakita sa lubnganan ni Jesus, ang entiro grupo sa mga Romanhong kasundalohan mihapa nga daw patay nga mga tawo (Mateo 28: 2, 4). Sa dihang ang kahayag sa tanang mga manulonda, sa Dios nga Amahan, ug sa Dios nga Anak mag-uban, ang mga dautan mamatay nga daw gilitian sa kidlat. Ang mga dautan nga patay na sa dihang si Jesus mobalikmagapabilin sa ilang mga lubnganan hangtud sa katapusan sa 1,000 ka tuig.

6. Daghan ang nagtoo nga ang mga wala naluwas may oportunidad alang sa paghinulsol nianang 1,000 ka mga katuigan. Unsa man ang gisulti sa Bibliya mahitungod niini?

“Ug ang mga pinatay ni Jehova niadtong adlawa molukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta gnadto sa laing tumoy sa yuta; sila dili pagahilakan, ni pagahipuson, ni igalubong; sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta.” Jeremias 25:33. “Gitan-aw ko, ug, ania karon, walay tawo.” Jeremias 4:25.

Tubag:  Imposible sa bisan kinsang tawo sa paghinulsol diha sa 1,000 ka mga katuigan tungod kay wala na unyay tawo nga buhi niana dinhi sa yuta. Ang mga matarung tanan unya atua na sa langit. Ang tanang mga dautan magahigda nga patay ibabaw sa yuta. Ang Pinadayag 22:11, 12 naghimo niining klaro nga ang kahimtang sa matag tawo natapos sa dili pa si Jesus mobalik. Kadtong naghulat sa pagdawat kang Cristo hangtud nga magsugod ang 1,000 ka tuig maghulat pa unya sa dugay.

Ang matuwid ay nasa langit kasama ni Jesus sa loob ng 1,000 taon.

Ang masama ay itatayong patay sa lupa sa loob ng 1,000 taon.

7. Ang Bibiliya miingon nga si Satanas pagagapuson diha sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutuban diha sa 1,000 ka tuig? Unsa kini nga bung-aw?

 

“Ug unya akong nakita nga gikan sa langit nanaug ang usa ka manulonda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinotuban…ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang sirpinti, nga mao ang yawa ug si Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig, ug iyang gitambog siya ngadto sa bung-aw… hangtud matapos ang usa ka libo ka tuig.” (Revelation 20:1–3).

Tubag : Ang pulong alang sa “bottomless pit” [bung-aw sa kahiladman nga walay kinotuban] sa orihinal nga Griyego mao ang “abussos” o kon bung-aw. Kining samang pulong gigamit sa Griyego nga bersyon sa Daang Tugon diha sa Genesis 1:2 isip may kalambigitan sa paglalang sa kalibutan, apan didto kini gihubad nga “deep” [kahiladman]. “Ug ang yuta awa-aw ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman.” Unsa ka makawili! Ang mga pulong dinhi nga “deep” [kahiladman], “bottomless pit” [bung-aw sa kahiladman nga walay kinotuban] ug “abyss” [gahong] nagpasabot sa samang butang—sa yuta sa iyang bug-os nga mangitngit ug hulagway nga walay porma sa wala pa ang Dios nagbuhat ug porma niini. Si Jerenmias, sa iyang paghulagway niining yutaa diha sa 1,000 ka tuig, nagamit ug samang mga termino sama sa anaa sa Genesis 1:2: “kini awa-aw ug walay sulod,” “walay kahayag,” “walay tawo,” “mangaitum.” Jeremias 4:23, 25, 28. Busa ang nalumpag, ug mangitngit nga yuta nga walay tawong buhi pagatawgon nga bung-aw sa kahiladman nga walay kinotuban, o gahong, diha sa 1,000 ka tuig maingon nga mao man kini sa sinugdan, sa wala pa ang paglalang nahuman. Ang Isaias 24:22 naghisgut usab kang Satanas ug sa iyang mga manulonda diha sa 1,000 ka mga katuigan ingon nga “ginatigum sa sulod sa gahong” ug “pagagakotan didto sa bilanggoan.”

8. Unsa kining talikala nga naggapos kang Satanas? Ngano man nga siya gigapos?

"“Usa ka manulonda nga sa iyang kamot…ang usa ka dakung talikala…gidakop…si Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig, … ug iyang gitabonan kini ug gitimrihan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran, hangtud matapos ang usa ka libo ka tuig.” (Revelation 20:1–3).

Ang lupa, ay isang sira, madilim na kalagayan, ay ang "napakalalim na hukay" kung saan mapipilitan si Satanas na manatili sa loob ng 1,000 taon.

Tubag: Ang talikala simbolikal—usa ka talikala sa mga circumstancia. Ang nilalang ka usa lamang ka espiritu dili mapriso sa literal nga talikala. Si Satanas “gigapos” tunogod kay wala na unya siyay malimbongan nga mga katawhan. Ang tanang mga dautan patay na ug ang tanang mga matarung atua na sa langit. Ang Ginoo magabilanggo kang Satanas niining yutaa aron nga dili siya makasuroy-suroy sa uniberso sa paghandum nga makakaplag ug usa nga iyang pagalimbungan. Ang pagpugos sa yawa nga magpabilin niining yutaa nga nag-inusara uban ang iyang mga yawa sulod sa usa ka libo ka tuig nga walay usa nga pagalimbungan, alang kaniya mahimong pinakalabing makapanit nga talikala nga nahimo sukad.

PAGSUSIHA PAG-USAB ANG MGA PANGHITABO NGA NIGULA SA SINUGDAN SA 1,000 KA TUIG:

1. Makaguguba nga mga linog ug mga pag-ulan sa mga bato (Pinadayag 16:18-21; Pinadayag 6:14-17).

 

2. Ikaduhang pagbalik ni Jesus alang sa Iyang mga balaan (Mateo 24:30, 31).

 

3. Ang mga nangamatay nga matarung pagabanhawon ngadto sa pagkabuhi (1 Tesalonica 4:16, 17).

 

4. Ang mga matarung pagatagaan sa imortalidad (1 Corinto 15:51-55).

 

5. Ang mga matarung pagahatagan sa lawas nga sama kang Jesus (1 Juan 3:2; Filipos 3:21).

 

6. Ang tanang mga matarung pagasakgawon ngadto sa panganod (1 Tesalonica 4:16, 17).

 

7. Ang mga buhing dautan mamatay pinaagi sa gininhawa sa baba sa Ginoo (Isaias 11:4).

 

8. Ang mga dautan diha sa lubnganan magapabilinnga patay hangtug matapos ang usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:5).

 

9. Ang mga dautan diha sa lubnganan magapabilinnga patay hangtug matapos ang usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:5).

 

10. Si Satanas ibilanggo (Pinadayag 20:1-3).

9. Ang Pinadayag 20:4 nag-ingon nga aduna unyay paghukom sa langit diha sa 1,000 ka tuig. Para asa? Kinsa ang may pakig-ambit?

 

“Unya dihay nakita ko nga mga trono, ug niini nanaglingkod ang mga gitugyan sa pagpanghukom… sila nangabuhi pag-usab ug nanaghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig.” Pinadayag 20:4. “Wala ba kamo masayud nga ang mga balaan magahukom man unya sa kalibutan? …Wala ba kamo masayud nga kita man unya ang magahukom sa mga manulonda?” 1 Corinto 6:2, 3.

Tubag: Ang mga matarung sa tibuok nga katuigan (ug siguro bisan pa ang mga maayong mga manulonda) moambit unya diha sa paghukom sulod nianang 1,000 ka tuig. Ang mga kaso sa tanang nahisalaag pagasusihon pag-usab. Kini nga paghukom magahimog detalye mahitungod sa mga nahisalaag nga klaro sa matag niluwas. Sa katapusan, ang tanan makakita, nga ang mga tawo masirhan gawas sa langit kon lamang sila dili gayud gusto nga mabuhi sama ni Jesus o nga maka-uban Kaniya.

PAGSUSIHA PAG-USAB ANG MGA PANGHITABO UG MGA KONDISYON DIHA SA 1,000 KA KATUIGAN:

1. Ang yuta anaa sa natumpag nga kondisyon gikan sa dagkong pag-ulan sa mga bato ug sa mga makagugubang mga linog (Pinadayag 16:18-21; 6:14-17).

 

2. Ang yuta sa bug-os nga kangitngit/bung-aw sa kahiladman nga walay katapusan (Jeremias 4:23, 28).

 

3. Si Satanas ug ang iyang mga manulonda mapugos sa pagpabilin dinhi da yuta/mabilanggo (Pinadayag 20:1-3).

 

4. Ang mga matarung sa langit magapartisipar sa paghukom (Pinadayag 20:4).

 

5. Ang tanang mga dautan patay (Jeremias 4:25; Isaias 11:4).

 

Diha sa 1,000 ka tuig, ang tanang matarung nga katawhan sa Dios mopartisipar sa paghukom didto sa langit.

Diha sa 1,000 ka tuig, ang matag kalag nga nabuhi dinhi sa yuta maanaa lang unya sa usa sa duha ka dapit: (1) sa yuta, patay ug nahisalaag, o (2) sa langit, nga may pakigbahin sa paghukom. Ang Ginoo nag-imbitar kanimo nga ikaw maadto sa langit. Palihug dawata ang Iyang imbitasyon.

10. Diha sa pagtapos sa 1,000 ka tuig, ang balaang ciudad manaug gikan sa langit nganhi sa yuta. Kinsa ang moabut uban niana? Diin kini igapahimutang?

 

“Ug nakita ko [Juan] ang balaang siyudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit, gikan sa Dios, … Ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakung tingog nga nag-ingon, “Tan-awa, ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo.”” Pinadayag 21:2, 3. “Ania karon, ang adlaw ni Jehova moabut na.” “Ug ang Iyang mga tiil motindog nianang sa bukid sa mga Olivo, nga anaa atbang sa Jerusalem, nayon sa sidlakan, ug ang bukid sa mga Olivo mapikas sa iyang taliwala. … Ug si Jehova nga akong Dios moanhi, ug ang tanang mga balaan mouban kanimo.” “Ang tibook nga yuta mahimong ingon sa Arabah gikan sa Gabaa hangtud sa Rimmon sa habagatan sa Jerusalem.” Zacarias 14:1, 4, 5, 10.

Tubag: Ang bag-o nga Jerusalem igapahimutang sa kon diin ang bukid sa Olivo karon nagatindog. Ang bukid pagapislaton aron mahimong usa ka dakong patag kon diin ang ciudad mapasihulay. Ang tanang mga tawong matarung sa tibuok nga katuigan (Zacarias 14:5), ang mga manulonda sa langit (Mateo 25:31), dugang pa ang Dios Amahan (Pinadayag 21:2, 3) ug ang Dios Anak (Mateo 25:31) mobalik sa yuta uban ang balaang ciudad alang sa espesyal nga ikatulong pagbalik ni Jesus. Ang ikaduhang pagbalik alang sa Iyang mga balaan; ang ikatulong pagbalik kauban sa Iyang mga balaan.

Ang Tulo ka Pagbalik ni Jesus:

Unang pag-anhi, ngadto sa Bethlehem sa usa ka pasungan.

Ikaduhang pag-abot, diha sa mga kapanganuran sa sinugdan sa 1,000 ka tuig aron sa pagkuha sa Iyang mga katawhan ngadto sa langit.

Ikatulong pag-anhi, uban ang balaang ciudad ug ang tanang tawong matarung diha sa pagtapos sa 1,000 ka tuig.

11. Unsay mahitabo sa mga dautang patay niana nga higayon? Unsaon man kini sa pag-apekto kang Satanas?

 

“Ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtud matapus una ang usa ka libo ka tuig.” “Ug inigkatapos na sa usa ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan, ug mogowa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasud.” Pinadayag 20: 5, 7, 8.

Tubag:   Sa pagtapos sa 1,000 ka tuig (sa dihang si Jesus moabot sa ikatulong higayon), ang mga dautan pagabanhawon. Si Satanas, nga nabuy-an gikan sa iyang mga gapos, maanaa unyay yuta nga puno sa mga tawo (sa tanang mga nasud sa kalibutan) aron sa paglimbong.

12. Unsa man dayon ang pagabuhaton ni Satanas?

 

“Si Satanas…mogowa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasud…sa yuta…sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakiggubat; ang ilang gidaghanon ingon sa bonbon sa dagat. Ug mitungas sila ngadto sa halapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang siyudad nga hinigugma.” Pinadayag 20:7-9.

Tubag:  Si Satanas, ingon nga iyang kinaiya, magasugod dayon sa pagpamakak ngadto sa mga tawong nabilin sa yuta—sa mga dautan gikan sa tibook nga katuigan. Siya siguro magaangkon nga ang ciudad iya gayud, ug nga siya sa walay katarungan gipapahawa sa langitnong gingharian, ug nga ang Dios gutom sa gahum ug mabangis, ug nga Siya nangandam aron sa pagpapha kanilang tanan gikan sa nawong sa yuta uban sa malaglagon, ug dili maikyasan nga kalayo. Siya magakumbinse kanila, nga kon sila maghiusa, ang Dios wala na unyay kahigayonan. Uban ang tibuok nga kalibutan batok sa usa ka ciudad, ang kadaugan makita nga daw siguro. Ang mga kanasuran dayon maghiusa ug magmartsa sa ilang mga kasundalohan aron sa pag-alirong sa bag-o nga Jerusalem.

13. Unsa may makababag sa plano ni Satanas sa pagsakop o paglaglag sa ciudad?

“Apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto … sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupri, nga mao ang ikaduha nga kamatayon.” Pinadayag 20:9, 10; 21:8. “Ang mga dautan…mangahimong abo sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga akong pagahimoon kini, nagaingon si Jehova sa mga panon.” Malaquias 4:3.

Tubag: Ang kalayo sa kalit lang dayon mokanaog gikan sa langit (dili gikan ibabaw sa impyerno sama sa gikatuohan sa uban) ngadto sa mga dautan ug ang tanan mamahimo ngadto sa abo, apil na ang yawa ug ang iyang mga manulonda (Mateo 25:41). Kini nga kalayo nga magalaglag sa sala ug sa mga makasasala maoy gitawag nga ikaduhang kamatayon. Wala na unyay pagkabanhaw gikan niini nga kamatayon. Kini ang katapusan. Lantawa nga ang yawa dili magabantay sa kalayo sama sa kasagarang gituohan. Siya maanaa niini ug kini magapapha kaniya sa pagtungha.

14. Sa dihang ang mga dautan masunog na ug ang kalayo motuang, unsa ang mahimayaon ug mahinandumong panghitabo ang sunod moabot?

“Kay, ania karon, ako nagahimo ug bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta.” Isaias 65:17. “Nagapaabut sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarung.” 2 Pedro 3:13. “Ug ang naglingkod sa trono miingon, “Tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang.”” Pinadayag 21:5 “Ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo. Siya magapuyo uban kanila ug sila mahimong Iyang katawhan, ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila.” Pinadayag 21:3.

Tubag: Sa dihang motuang na ang kalayo, ang Dios magbuhat ug usa ka matalinghagaong bag-ong yuta, uban sa balaang ciudad ingon nga iyang capital, ug igahatag kini sa Iyang mga katawhan. Palihug pagdesisyon karon sa pag-adto didto.

Ang Dios magbuhat ug bag-ong mga langit ug bag-ong yuta, ug ang bag-ong Jerusalem ang mamahimong capital nga ciudad sa kalibutan nga gihimong bag-o. Ang sala ug ang iyang kalaw-ay mahanaw na sa walay kahangturan. Ang mga katawhan sa Dios sa katapusan makadawat sa ginghariang gisaad alang kanila. “Ug ang kalipay nga walay katapusan anha sa ibabaw sa ilang mga ulo: sila makadawat sa kasadya ug kalipay, ug ang kasubo ug ang panghupaw mangahanaw.” Isaias 35:10. Hilabihang daw dili makatuohan! Hilabihang kamahimayaon aron pakyason! Hilabihang kaduol aron nga kita dili makapaniguro! Ang Dios adunay luna nga giandam didto alang kanimo (Juan 14:1-3). Pagplano sa pagpuyo niana. Si Jesus naghulat sa imong pagsugot.

SURIING MULI ANG MGA PANGYAYARI SA PAGTATAPOS NG 1000 TAON:

1. Ikatulong pagbalik ni Jesus uban ang Iyang mga balaan (Zacarias 14:5).

 

2. Ang balaang ciudad p mahimutang diha sa bukid sa Olivo, nga mahimong dakong patag (Zacarias 14:4, 10).

 

3. Ang Amahan, mga manulonda, ug ang tanang matarung mobalik kauban ni Jesus (Pinadayag 21:1-3; Mateo 25:31; Zacarias 14:5).

 

4. Ang mga dautang patay pagabanhawon; si Satanas buhian (Pinadayag 20:5, 7).

 

5. Si Satanas magalimbong sa tibuok kalibutan (Pinadayag 20:8).

 

6. Ang mga dautan moalirong sa balaang ciudad (Pinadayag 20:9).

 

7. Ang mga dautan malaglag pinaagi sa kalayo (Pinadayag 20:9).

 

8. Ang bag-ong langit ug yuta gibuhat (Isaias 65:17; 2 Pedro 3:13; Pinadayag 21:1).

 

9. Ang katawhan sa Dios magsadya sa walay katapusan uban si Cristo sa bag-o nga yuta (Pinadayag 21:2-4).

ANG 1000 TAON NG APOCALIPSIS 20

1. Ang mundo ay nasira, walang anyo at laman, madilim. (Revelation 16:18–21).
2. Lahat ng masasama ay namatay sa lupa. (
Jeremiah 4:2328).
3. Si Satanas ay ibinilanggo sa lupa. (
Revelation 20:1–3).
4. Ang mga matutuwid ay lalahok sa paghuhukom sa langit. (
Revelation 20:4).
5. The wicked are all dead (
Jeremiah 4:25Isaiah 11:4).

UNANG PAGKABANHAW - SA PAGSUGOD SA 1,000 KA TUIG

1. Makaguba nga mga linog ug pag-ulan sa mga bato. (Revelation 16:18–21).

 

2. Ikaduhang pagbalik ni Jesus alang sa mga Balaan. (Matthew 24:30, 31).

 

3. Ang mga matarung nga patay pagabanhawon. (1 Thessalonians 4:16).

 

4. Ang mga matarung mahatagan sa imortalidad. (1 Corinthians 15:51–55).

 

5. Ang mga matarung tagaan sa lawas nga sama kang Jesus. (1 John 3:2; Philip. 3:20, 21).

 

6. Ang tanang mga matarung sakgawon sa panganod. (1 Thessalonians 4:17).

 

7. Ang mga dautang buhi mamatay sa presensiya sa Dios. (Isaiah 11:4).

 

8. Ang mga dautang anaa sa ilang lubnganan. (Revelation 20:5).

 

9. Si Jesus magdala sa mga matarung ngadto sa langit. (Revelation 20:1–3).

 

10. Si Satanas mabilanggo. (Revelation 21:2–4).

SECOND RESURRECTION - AT THE CLOSE OF THE 1,000 YEARS

1. Ikatulong pagbalik ni Jesus uban ang mga Balaan. (Zechariah 14:5).

 

2. Ang mga balaang mga ciudad ipanaug sa bukid sa Olivo, nga mahimong dakong patag. (Zechariah 14:4, 10).

 

3. Ang Amahan, mga manulonda, ug mga matarung moabut uban ni Jesus.

(Revelation 21:1–3; Matthew 25:31; Zechariah 14:5).

 

4. Ang mga dautan pagabanhawon ug si Satanas buhian. (Revelation 20:5, 7).

 

5. Si Satanas magalimbong sa tanang mga nasud. Alirongan nila ang balaang ciudad. (Revelation 20:8).

 

6. Ang mga dautan malaglag sa kalayo. (Revelation 20:9).

 

7. Bag-ong mga langit ug yuta buhaton. (Revelation 20:9).

 

8. Ang mga katawhan sa Dios magakalipay sa kahangturan uban ni Jesus.

15. Makasayud ba kita unsa nalang kaduol si Jesus mobalik?

“Inigkakita ninyo niining tanang mga butanga, masayran ninyo nga haduol na Siya, anaa na gayd sa mga pultahan.” Mateo 24:33. “Inigsugog nag kahitabo niining mga butanga, iyahat ninyo ang inyongmga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo, kay ang inyong mga kaluwasan nagakahiduol na.” Lucas 21:28. “Kay uban sa pagkamapiuton ug pagkadali, pagatumanon sa Ginoo ang Iyang gihukom sa yuta.” Roma 9:28. “Sa diha nga ang tawo magakanayon, “Ania ang kalinaw ug kasigurohan,” sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag.” 1 Tesalonica 5:3.

Tubag: Si Jesus miingon nga sa dihang ang mga timaan sa Iyang pagbalik matuman na sa madali, ingon nga mao man sila karon, kita magkalipay ug mahibalo nga ang Iyang pagbalik haduol na—bisan pa anaa na sa mga pultahan. Ug ang apostol Pablo nag-ingon nga kita makahibalo nga ang katapusan haduol na kon adunay dakong kalihokan alang sa kalinaw sa kalibutan. Ug sa katapusan, ang Bibliya nag-ingon nga ang Dios magapiot sa buhat (Roma 9:28). Busa, sa walay pagduhaduha, kita nagpuyo niining hinulaman nga panahon. Ang Dios moabot sa kalit ug sa wala damha—sa oras nga wala hingbaw-an sa ni usa apan sa Dios lamang (Mateo 24:36; Buhat 1:7). Ang atong bug-os nga kaluwasan mao lamang ang pagpangandam.

16. Ako gayud nagplano sa pagpuyo nianang makatingalahong tinukod nga puloy-an nga ni Jesus giandam alang kanako didto sa langit.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Unsa kadugay ba ang panahon gikan sa adlaw nga mikanaog ang balaang ciudad hangtud nga ang mga dautan malaglag pinaagi sa kalayo nga gikan sa langit?

 

Tubag: Ang Bibliya miingon nga kini sa “makadiyot,” o hamubo nga panahon (Pinadayag 20:3). Igo nga panahon ang kinahanglanon ni Satanas aron sa pagdanig mga tawo alang sa pagsunod sa iyang plano ug pagpangandam sa mga hinagiban sa gubat. Ang insakto nga kadugayon sa panahon wala gipadayg diha sa Kasulatan.

 

2. Unsa nga matang sa lawas ang mabatnan sa mga tawo diha sa bag-ong gingharian sa Dios? (Filipos 3:21)

 

Tubag: Ang Bibliya miingon nga ang mga niluwas makabaton sa lawas nga sama kang Jesus (Filipos 3:21). Si Jesus adunay tinuod nga lawas sa unod ug bukog human sa Iyang pagkabanhaw (Lucas 24: 36-43). Ang mga linuwas dili mahimong mga espiritu. Sila mamahimong mga tinuod nga mga tawo, sama ni Adan ug Eva.

 

3. Ang Bibliya ba naghisgut unsa ang pagabatyagon sa mga dautan unya sa ikaduhang pagbalik ni Jesus?

 

Tubag: Oo. Ang Bibliya miingon nga sila mosinggit “ngadto sa kabukiran ug kapangpangan, “Tumpagi kami ug taboni kami gikan sa nawong sa nagalingkod sa trono, ug gikan sa kapungot sa Cordero; kay nahiabut na ang dakung adlaw sa ilang kapungot, ug kinsa bay arang makabangbang niini?”” Pinadayag 6:16, 17. (Lantawa usab ang mga bersiculo 14 ug 15.) Ang mga matarung, sa laing bahin, magaingon, “Ania karon, kini mao ang atong Dios; kita nanaghulat Kaniya ug Siya magaluwas kanato: kini mao si Jehova: kita nanaghulat Kaniya, mangalipay kita ug managmaya diha sa Iyang kaluwasan.” Isaias 25:9

 

4. Sa dihang ang balaang ciudad mokanaog, ang mga dautan ba makahimo sa paglantaw sa mga matarung nga mga tawo nga anaa sa sulod sa ciudad?

 

Tubag: Murag sila makahimo gayud. Ang Bibliya miingon nga ang ciudad usa ka maklaro nga matang—matin-aw morag Kristal (Pinadayag 21:11, 18). Ang mga matarung makahimo sa pagkakita sa mga dautan (Salmo 37:34), ug ang mga dautan makahimo sa pagkita sa mga matarung (Lucas 13:28). Kini magakahulugan nga adunay mahinabo nga pipila ka makaguguol nga panagtagbo sa may paril sa ciudad, nga ang naluwas nga bahin sa pamilya anaa sa sulod ug ang nahisalaag nga bahin atua sa gawas. Ang resulta nga kasakit sa kasingkasing ug trauma arang sobra kaayo aron hulagwayon sa tawhanong sinultihan.

 

5. Ang Bibliya miingon nga ang Dios magapahid sa tanang luha gikan sa mga mata sa Iyang mga katawhan ug wala na unyay kamatayon, kagul-anan, o kasakit. Kanus-a man kini mahitabo?

 

Sagot: Gikan sa Pinadayag 21:1-4 ug Isaias 65:17, kini makita nga mahitabo kini human malaglag ang sala ug ang mga makasasala. Diha sa katapusang paghukom ug paglaglag pinaagi sa kalayo, ang mga katawhan sa Dios aduna unyay daghang hinungdan alang sa kinahiladman nga kagul-anan. Sa dihang sila makaamgo nga ang mga kadugo ug mga higala nahisalaag ug nga ang mga tawo nga ilang gihigugma ginalaglag sa kalayo, ang kaguol sa walay pagduhaduha magadalag mga luha ug kasakit sa kasingkasing ngadto sa mga katawhan sa Dios. Apan human nga motuang na unya ang kalayo, ang Ginoo pagapahid sa ilang mga luha. Siya dayon unya magahimog bag-onga mga langit ug usa ka bag-ong yuta alang sa Iyang mga katawhan, ug kini magadala kanila ug dili malitok nga kalipay ug katagbaw. Ug ang kagul-anan, kasub-anan, panaghilak, ug ang kasakit sa kasingkasing mamahanaw na sa kahangturan.

6. Unsaon man sa pagkalaglag sa mga dautang manulonda ug tawo sa pag-apekto sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak?

 

Tubag: Dili kaduhaduhaan nga sila mahuwasan ug malipay pag-ayo nga ang law-ay nga kanser sa sala mahanaw na sa kahangturan ug nga ang uniberso luwas na. Ug sa sigurado sila makasinati sa hilawom, ug makakunis nga kasub-anan ibabaw sa kamatuoran nga daghan kaayo sa Ila nga gihigugma—ang kang kansang si Jesus namatay—mipili sa paggunit sa sala ug misalikway sa kaluwasan. Si Satanas mismo kaniadto usa Nil aka mainiton ug personal nga higala. Ug daghang mga tawo nga anaa sa kalayo Ila mang mga hinigugma kaayo nga mga kaanakan. Kini daw mahisama sa kasakit diha sa paglantaw sa usa sa imong kaugalingong anak nga buloyagon nga gihukman. Ang sala usa ka makadugmok nga lulan pareho ngadto sa Amahan ug sa Anak sukad pa sa iyang pagtungha. Ang tumong sa Amahan ug Anak mao ang paghigugma sa katawhan ug sa paglukmay kanila ngadto sa kaluwasan. Ang ilang gibati gipadayag dinha sa Oseas 11:8, “Unsaon ko pagbiya kanimo, Oh Ephraim? Unsaon ko pagsalikway kanimo, Oh Israel? … Sa sulod nako nabalhin ang akong kasingkasing, ang akong mga kalooy nasilaub pagtingub.”

7. Unsa nga matang sa lawas anaa si Jesus? (Lucas 24:39)

 

Tubag: Siya adunay lawas sa unod ug sa bukog. Human sa Iyang pagkabanhaw, si Jesus mipakita sa Iyang mga disipolo (Lucas 24:36-43) ug nagpadayag nga Siya dili usa ka espiritu o kalag pinaagi sa pagsaysay nga Siya unod ug bukog, nga Iya silang gipatandog sa Iyang lawas, ug pinaagi sa pagkaon ug pipila ka isda ug dugos.

Si Jesus Mikayab

Siya dayon naglakaw uban nila ngadto sa Betania, ug, samtang Siya nakigsulti kanila, Siya mikayab ngadto sa langit (Lucas 24:49-51). Ang manulonda nga mipakita sa mga disipolo samtang nikayab na si Jesus nagsaysay nga “kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa Iyang pagsaka sa langit.” Buhat 1:11.

Kining Maong Jesus Mobalik

Ang pagpasantop sa manulonda mao nga kining maong Jesus (sa unod ug bukog) mobalik pag-usab. Siya unya tinuod, dili daw espiritu, ug ang mga nabanhaw ug gisakgaw nga mga balaan maanaay lawas nga sama sa Iya (Filipos 3:21; 1 Juan 3:2). Ang langitnong mga lawas sa mga balaan mahimo usab nga dili madunoton ug imortal (1 Corinto 15:51-55).