Ang Libre nga Plano sa Dios sa Alang sa Maayong Panglawas

Leksyon 13

 

Ang dakong pag-atimang medikal walay samang bili—apan dili ba labing maayo kon kita dili na gayud magakinahanglan sa mga doctor? Nasayud ka ba ang adunay napamatud-an na nga paagi aron sa pagpagawas sa mga doktor sa ilang trabaho? Pag-amping sa imong lawas! Ang mga siyentista nagbudyong sa matilimad-ong pagpasidaan mahitungod sa kolesterol, tabako, kabughat, pagkahilabihang katambok, ug alkohol, busa nganong lugson mo man ang imo nga tsansa? Ang mga ospital ug psychiatric nga mga institusyon napuno sa mga tawo nga nag-ignora sa mga pagpasidaan—ikaw ba gayud buot nga moapil kanila? Ang Dios sa tinuod gayud may labot kon giunsa nimo pag-atiman ang imong lawas, ug Siya naghatag kanimo ug libre nga plano alang sa maayong panlawas, ug usa ka manwal aron sa pagpadayon pinaagi sa… Bibiliya! Alang sa mga makahibulongang kamatuoran mahitungod sa kon unsaon nimo pagbaton sa madagayaong panlawas ug hataas nga kinabuhi, paglantaw niining Giya sa Pagtuon—apan siguroha una sa pagbasa niining tanan sa dili pa ikaw motungha sa paghimog mga konklusyon!

1. Ang mga prinsipyo ba sa panglawas tinuod nga kabahin sa matuod nga Bibliyanhong relihiyon?

“Hinigugma, gipanghinaut ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang ug nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayron ko nga mauswagon ang imong kalag.” (3 John 1:2).

Tubag:   Oo. Sa pagkamatuod, ang Bibliya nagbutang sa panglawas duol ra gayud sa pinakataas nga labing importante diha sa lista. Ang hunahuna sa tawo, ang espititwal nga kinaiyahan, ug ang lawas tanan may kalambigitan ug may kadugtongan. Kon unsay makaapekto sa usa, makaapekto sa uban. Kon ang atong mga lawas magpasagad, ang atong mga hunahuna ug espirituhanong mga kinaiyahan dili mamahimo sa kon unsa ang gituga sa Dios nga kini mamahimo gayud.

2. Ngano man nga ang Dios naghatag ug mga tulomanong panlawas sa Iyang mga katawhan?

“Ug si Jehova nagsugo kanamo sa pagbuhatnniining tanan nga kabalaoran…alang kanunay sa among kaayohan, aron nga magahatag Siya ug kinabuhi kanamo maingon karon.” Deuteronomio 6:24.

 

“Ug manag-alagad kamo kang Jehova nga inyong Dios, ug siya magapanalangin sa imong tinapay, ug sa imong tubig; ug pagakuhaon ko ang sakit sa taliwala mo.” Exodo 23:25.

Tubag:   Ang Dios naghatag ug mga tulomanon sa panglawas tungod kay Siya nasayud kon unsay pinakamaayo alang sa lawas sa tawo. Ang mga magbubuhat ug mga automobile nagbutang ug mga “operations manual” diha sa usa ka compartamento sa kada bag-o nga sakyanan tungod kay sila nasayud sa kon unsa ang mas labing maayo alang sa ilang produkto. Ang Dios usab nga maoy nagbuhat sa atong mga lawas, adunay “operations manual.” Kini gitawag nga Balaang Bibliya. Ang pag-ignora sa “operations manual” sa Dios mosangpot sa mga balatian, natulisok nga panghunahuna, ug nakapoy nga kinabuhi, sama nga ang pag-abusar sa usa ka sakyanan (batok sa mando sa magbubuhat) mosangpot sa seryoso nga kasamok sa maong sakyanan. Ang pagsunod sa tulomanon sa Dios moresulta sa “makaluwas nga panglawas” (Salmo 67:2) ug daghang madagayaong kinabuhi (Juan 10:10). Kining dako nga mga kabalaoran sa panglawas sama sa usa ka paril o pinsa aron sa paglikay sa mga balatian ni Satanas. Ang Dios nagsulti kanato kon unsa kini nga mga kabalaoran aron kita makalikay sa mga lit-ag sa yawa.

3. Ang tulomanon ba sa Dios sa panglawas adunay kalabotan sa pagkaon ug pag-inom?

“Ug kan-a ninyo kana nga maayo.” Isaias 55:2. “Busa, kon magakaon kamo og magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios.” 1 Corinto 10:31.

Tubag:  Oo, ang usa ka Kristohanong magakaon man gani ug magainom nga may kalahian—tanan alang sa paghimaya sa Dios—nga naggamit lamang sa kon unsa “kana nga maayo.” Kon ang Dios mosulti nga an usa ka butang dili angay nga pagakan-on, Siya sa gayud adunay maayo nga hinungdan. Siya dili usa ka maldito nga diktador, apan Siya usa ka mahigugmaong Amahan. Ang tanan Niyang kamandoan sa kanunay alang lamang sa ikaayo kanato. Ang Bibliya nagsaad: “Walay bisan unsa nga maayo na itungina niya niadtong mga nanaglakaw sa pagkamatarung.” Salmo 84:11. Busa kon ang Dios nagtungina ug usa ka butang gikan kanato, kana tungod kay dili kana maayo.

Lantawa: Walay tawo nga ikaon niya ang iyang dalan ngadto sa langit. Ang pagkaon bisan pa sa pagkaon sa mga manulonda dili makahatag sa katungod sa tawo ngadto sa paraiso. Ang pagdawat lamang kang Jesu-Cristo ingon nga Ginoo ug Manluluwas ang makahimo niana. Ang pag-ignora sa kabalaoran sa Dios sa panglawas, sa hinoon, makahinungdan sa tawo nga mahisalaag, tungod kay kini makaguba sa iyang paghukom ug maoy hinungdan nga siya makasala.

4. Unsa ang gihatag sa Dios sa tawo aron pagakan-on sa dihang gihimo Niya sila ug nga naghatag ug perfecto nga kalan-on?

 

“Ug miingon ang Dios: Tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag ug binhi…ug sa tanan nga kahoy nga nagahatag ug binhi.” “Makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman.” (Genesis 1:29; 2:16).

Tubag:   Ang kalan-on nga gihatag sa Dios sa tawo sa sinugdan mao ang prutas, mga binhi ug mga liso [nuts]. Ang mga utanon gidugang pagkauran-uran na(Genesis 3:18).

5. Unsang mga butanga ang tugma nga gisulti sa Dios ingon nga mahugaw ug ginadili?

Tubag: Diha sa Levitico 11 ug Deuteronomio 14, ang Dios klaro nga nagtudlo sa mga sumusunod nga mga grupo ingon nga mahugaw. Basaha sa tibuok ang duh aka mga kapitulo.

A. Tanang mananap nga walay pikas nga koko ug nagapangusap sa kinaon (Deuteronomy 14:6).

B. Tanang mga isda ug mananap sa tubig nga pareho nga walay kapay ug himbis. Halos tanang mga isda mahinlo (Deuteronomy 14:9). 

C.Ang tanang mga langgam nga tulukbon, mga mangangaon sa patay nga mga unod, ug mga mangangaon ug isda (Leviticus 11:13–19).

D. Kasagaran sa mga “nagakamang nga mga butang” (o kon mga invertebrates) mahugaw usab  (Leviticus 11:21–44).

 

Lantawa: Kini nga mga kapitulo naghimong klaro nga kasagaran sa mga mananap, langgam, ug mga binuhat diha sa tubig nga ordinaryong ginakaon sa tawo mga mahugaw. Aduna, sa hinooy pipila ka mga malantaw nga mga dili labot. Sumala sa tulomanon sa Dios, ang mga sumusunod nga mga mananap mahugaw ug dili angay nga pagakaonon: ang mga baboy, squirrel, kuneho, pantat, kasili, lobsters, kinason, alimango, ulang, tahong, baki, ug daghan pang uban.

6. Apan gusto ko gayud ang karne sa baboy. Ang Dios ba maglaglag kanako kon ako kining kan-on?

“Kay, ania karon, si Jehova moanhi uban ang kalayo…ug pinaagi sa Iyang espada, ibabaw sa tanang unod; ug mga pinatay ni Jehova daghan. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon ug nagaputli sa ilang kaugalingon…nagakaon sa unod sa baboy, ug ang dulumtanan, ug ang ilaga, silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Jehova.” (Isaiah 66:15–17).

Tubag:  Kini siguro makakurat apan kini tinuod ug kinahanglan nga masulti. Ang Bibliya nagsaysay sa positibo gayud nga ang tanang nagakaon sa “unod sa baboy,” sa “ilag,” ug uban pang mahugaw nga mga butang nga

“dulumtanan” malaglag uban sa kalayo sa pag-abot sa Ginoo. Sa dihang ang Dios mosulti sa pagbiya sa usa ka butang ug sa dili pagkaon niini, kita sa tanang paagi magtuman Kaniya. Human sa tanan, ang dayong pagkaon sa usa ka pikas sa ginadili nga prutas ni Adan ug Eva, ang mga magtiayon nga walay sala, sa unang bahin, nagdala man sa sala ug kamatayon niining kalibutan. Adunay bay bisan kinsa nga makaingon nga kini dili kinahanglan kon sa dihang ang dios sa klaro nagpakita nga kini kinahanglan?ang Dios misulti nga ang mga tawo malaglag tungod kay sila man “gipili kadtong wala Nako kahimut-i.” (Isaiah 66:4).

7. Apan dili ba nga kining balaod sa mahinlo ug mahugaw nga mga mananap nagikan man sa Sinai? Dili ba kini alang man lang sa mga Judio, ug dili ba kini natapos na didto sa krus?

 

“Ug si Jehova miingon kang Noe, …Sa tanan nga mananap nga mahinlo kumuha ka ug tinagpito… ug sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha.” (Genesis 7:1, 2).

Sagot: Dili gayud! Ang Bibliya adunay daghan nga ebidensya nga adunay mahinlo ug mahugaw nga mga mananap gikan pa man sa adlaw sa paglalang. Si Noe nabuhi dugay sa wala pa ang pagtungha sa mga Judio; apan siya nasayud na sa mga mahinlo ug mahugaw, tungod kay gidala niya

ngadto sa arka ang mga mahinlo nga mga mananap sa “tinagpito” ug ang mga mahugaw sa “tinugurha.” Ang Pinadayag 18:2 nagtudlo sa pipila ka mga langgam ingon nga mahugaw sa wala pa ang ikaduhang pagbalik ni Cristo. Ang kamatayon ni Cristo walay makapausab nga epekto sa bisan unsa paman niining mga pamalaod sa panglawas tungod nga ang Bibliya nagsulti nga ang tanang mobungkag kanila malaglag sa dihang si Jesus mobalik (Isaias 66:15-17). Ang tiyan sa mga Judio ug digestive system sa walay paagi nga managkalahi gikan sa usa ka Gentil. Kini nga mga pamalaod sa panglawas alang sa tanang katawhan sa tibuok kapanahonan.

8. Ang Bibliya ba nagdumili sa paggamit sa mga ilimnong makahubog?

 

“Ang vino maoy usa ka tigtamay, ang maisug nga ilimnun mao ang sabaan; ug bisan kinsa nga masayup tungod niini dili manggialamon.” Proverbio 23:31, 32. “Walay mga makihilawason…o mga palahubog…makapanunod sa gingharian sa Dios.” 1 Corinto 6:9, 10.

Tubag: Oo, ang Bibliya klaro nga nagdumili sa paggamit sa makahubog nga mga ilimnon.

9. Ang Bibliya ba nagkondinar sa paggamit sa tabako?

Tubag: Oo, ang Bibliya naghatag ug unom ka rason ngano ang paggamit sa tabako wala nakapahimout sa Dios:

A. Ang paggamit sa tabako makadaot sa panglawas ug nagapahugaw sa lawas. “Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo? Kon adunay molaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan, ug kanang temploha mao kamo.” (1 Corinthians 3:16, 17).

 

B. Ang nikotina usa ka makaadik nga substansiya nga nagaulipon sa tawo. Ang Roma 6:16 miingon nga kita mahimong ulipon ngadto sa bisan kinsa (o bisan unsa) nga gitugyanan sa atong kaugalingon. Ang mga nanagtabako mga ulipon sa nikotina. Si Jesus miingon, “Maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios.” (Matthew 4:10).

C. Ang gawi sa pagpanabako mahugaw. “Ug magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo, ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw.” 2 Corinto 6:17. Daw usa ka kayabag ang paghunahuna nga si Cristo nagamit ug tabako sa bisan unsang porma, dili ba?(

D. Ang paggamit sa tabako nagausik ug salapi. “Nan ngano man nga magagasto kamo sa salapi alang niana nga dili tinapay?” Isaias 55:2. Kita mga tinugyanan sa Dios sa salapi nga Iyang gihatag kanato, ug “gikinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan.” 1 Corinto 4:2.

E. Ang paggamit sa tabako wala sa bisan kinsa nakapadani haduol ngadto kang Cristo. “Paglikay sa lawasnong mga pangibog nga nagapakig-away batok sa kalag.” 1 Pedro 2:11. Ang paggamit sa tabako usa ka lawasnong pangibog.

F. Ang paggamit sa tabako makapamubo sa kinabuhi. Ang bag-ong siyentipikong pagsusi nagpamatuod sa kamatuoran nga ang paggamit sa tabako kasagaran nagapamubo sa kinabuhi sa mga ikatulo ka bahin [1/3]. Kini nagalapas sa sugo sa Dios batok sa pagpatay (Exodo 20:13). Bisan pa man kini unanay nga pagpatay, kini gihapon pagpatay. Usa sa mga labing maayong pamaagi nga dili ni mahinayon ang imong lubong mao ang pag-undang sa paggamit sa tabako.

10. Unsa ang lain pa nga mga simple apan importante nga mga balaod panglawas diha sa Bibliya?

Tubag: Ania ang 11 ka mga tulomanong panglawas sa Bibliya:

A. Kaona ang imong pagkaon sa regyular nga lat-ang, ug ayaw paggamit ug tambok o dugo sa mananap. “Makakaon sa angayng panahon.” Ecclesiastes 10:17. “Kini maoy tulomanon nga dayon…aron walay tambok bisan dugo nga pagakan-on ninyo.” Levitico 3:17.

Lantawa: Ang bag-ong mga pagtuong siyentipiko nagapamatuod sa kamatuoran nga kasagaran sa mga atake sa kasingkasing nagresulta gikan sa taas nga antas sa kolesterol diha sa dugo—ug nga ang paggamit sa “mga tambok” maoy dakong responsable niini nga taas nga antas. Makita nga daw ang Ginoo, human sa tanan, nasayud sa kon unsa ang Iyang ginasaysay, dili ba?

B. Ayaw pagpasulabi sa pagkaon.

“Ug ibutang ang usa ka cuchillo sa imong totonlan, kong ikaw usa ka tawo nga ulipon sa kailibgon.” Proverbio 23:2. Sa Lucas 21:34, si Cristo sa espicifik nagpasidaan batok sa “pagpatuyang” (pagpasulabi sa pagkaon) sa kaulahiang mga adlaw. Ang pagpatuyang sa pagkaon maoy responsable sa daghang mga mapanunod nga mga balatian.

C. Ayaw pagkumkom ug kasina o paghupot ug kaligutgut.

Kini nga mga dautan makabalda sa mga proseso sa lawas. Ang Bibliya nagsulti nga ang kasina nagdalag “pagkadunot sa kabukogan.” Proverbio 14:30. Si Cristo nagsugo man kanato sa pagpakig-uli sa mga kaligutgut nga gigunitan sa uban batok kanato (Mateo 5:23, 24).

D. Pagpadayon sa masadya ug malipayon nga disposisyon.

“Ang kasingkasing nga malipayon maoy usa ka maayong tambal.” Proverbio 17:22. “Kay maingon nga siya nagahunahuna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya.” Proverbio 23:7. Daghang mga balatian kon diin nag-antus ang mga tawo mao ang resulta sa mental nga depresyon. Ang usa ka masadya ug malipayon nga disposisyon naghatag ug maayo nga panglawas ug nagapataas sa kinabuhi.

E. Pagbutang ug bug-os nga salig sa Ginoo.

“Ang pagkahadlok kang Jehova nagapadulong ngadto sa kinabuhi; ug kadtong makabaton niana magapuyo nga may pagkatagbaw.” Proverbio 19:23. Ang pagsalig sa Dios makapalig-on a panglawas ug sa kinabuhi. “Anak ko, pagmatngon sa akong mga pulong…Kay sila kinabuhi alang niadtong nanagpangita kanila, ug kaayohan sa ilang tibook nga unod.” Proverbio 4:20-22. Busa ang maayong panglawas naggikan sa pagtuman sa mga kasugoan sa Dios ug sa pagbutang ug bug-os nga pagsalig Kaniya.

F. Balansiha ang pagtrabaho ug ehersisyo uban ang pagkatulog ug pagpahulay.

"Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton; apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat.” Exodo 20:9, 10. “Ang pagkatulog sa usa ka mamumuo matam-is man.” Ecclesiastes 5:12. “Sa singot sa imong nawong magakaon ka.” Genesis 3:19. “Kawang lamang ang inyong pagbangon sayo sa kabuntagon aron magalangan sa pagpahulay.” Salmo 127:2. “Kay unsay naangkon sa tawo gikan sa tanan niyang buhat, ug gikan sa pagpakigbisog sa iyang kasingkasing, diin siya nagbuhat ilalum sa adlaw?... ang iyang kasinkasing dili makapahulay. Kini usab kakawangan man.” Ecclesiastes 2:22, 23.

G. Ipabiling hinlo ang imong lawas. “Panaghinlo kamo.” Isaias 52:11.

H. Maging mapagpigil sa lahat ng bagay.

"At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay." (1 Corinthians 9:25). "Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao." (Philippians 4:5). Ang isang Kristyano ay dapat umiwas sa lahat ng mga bagay na nakakasama at gagamit ng may pagpipigil sa lahat ng mga mabubuti. Ang mga nakasanayan ay makakasama sa kalusugan at lumalabag sa kautusang, “Huwag kang papatay”. Sila ay pumapatay ng dahan-dahan. Para bagang pagpapakamatay na naka installment plan, pakonte-konte.

I. Likayi ang tanang makadaot nga mga stimulants.

Ania ang sorpresa alang sa uban. Ang siyensya medical nagapamatuod sa kamatuoran nga ang tsaa, kape, ug mga soft drinks nga adunay makaadik nga drogang caffeine ug uban pang makadaot nga mga sagol, kining tanan positibo nga makadaot sa lawas sa tawo. Wala niini kanila ang adunay bili nga kalan-on gawas sa cream ug mga asukar nga gipangsagol, ug kadaghanan kanato naggamit nag hilabihan kadaghang asukar. Ang mga stimulants nagahatag ug delikado, ug artipisyal nga pagpakusgan sa lawas ug daw sama sa pagpa-alsa ug usa ka tonilada sa usa ka gamayng kariton. Ang kasikatan niini nga mga ilimnon dili tungod sa ilang savor o pagpanugilon, apan sa gidaghanon sa caffeine nga anaa kanila. Daghang mga Amerikano ang masakiton tungod sa ilang pagkaadik sa kape, tsaa, ug mga caffeinated soft drinks. Apan ang matuod nga trahedya mao nga ang mga lalake ug babaye nga nagpangitag kalinaw ug kusog, nagagamit sa tsaa ug kape ingon nga baratohong mga puli sa pag-ampo ug pagtuon sa Bibliya. Kini nagapahimuot sa yawa ug nagaguba sa kinabuhi sa tawo.

J. Himoa ang tingkaon nga malipayong panahon.

Ug nga ang tagsatagsa ka tawo usab mokaon unta ug moinum, ug maglipay pag-ayo sa tanan niyang buhat, kini maoy hatag sa Dios.” Ecclesiastes 3:13. Ang dili makalipay nga mga panghitabo diha sa panahon sa pagkaon makabalda sa paggaling sa pagkaon. Likayi kini.

K. Tabangi kadtong anaa sa kawalad-on.

"Paghubad sa mga higut sa dautan, …pagtangtang sa mga buhgkos sa yugo, … pakigbahin sa imong tinapay sa mga gigutom, ug imo nga dad-on ang kabus nga sinalikway ngadto sa imong balay… kong ikaw makakita sa hubo…imo siya nga tampian… unya ang imong kahayag mosidlak nga ingon sa kabuntagon, ug ang imong pagkaayo motunghas sa madali.” Isaias 58:6- 8. Kini simple kaayo aron masayop sa pagsabot: kon kita motabang sa mga kabus ug nagakinahanglan, kita nagapakamaayo sa atong kaugalingong panlawas.

11. Unsa ang mga solemne nga pahinumdum ang gihatag kanila nga naga-ignora sa tulomanon sa Dios?

"Ayaw kamo palimbong, ang Dios dili mabiaybiay, kay bisan unsay igapus sa tawo, mao usab kana ang iyang anihon.” (Galatians 6:7).

Tubag:   Ang tubag simple kaayo aron pakyason. Kadtong nagalapas sa tulomanon sa Dios mahitungod sa pag-amping sa lawasnong makina magaani ug lawas nga nabungkag ug kinabuhing gikapoyan, ingon nga ang usa ka nag-abuso sa iyang salakyan makabaton ug seryoso nga kasamok sa salakyan. Ug kadtong nagpadayon sa paglapas sa panglawas nga balaod sa Dios sa katapusan pagalaglagan sa Ginoo (1 Corinto 3:16, 17). Ang panglawas nga kabalaoran sa Dios dili nagadepende sa kung unsa. Kini natural, ug gipabarug nga mga balaod sa uniberso, sama sa balaod sa

gravity. Ang pag-ignora niini nga mga balaod kanunay nga magadala ug tilimad-ong sangputanan. Ang Bibliya miingon, “Mao man ang pagpanghimaraut nga walay gipasikaran dili matuman.” Proverbio 26:2. Ang kasamok moabot kon dili kita mosunod sa balaod sa Dios sa panglawas. Ang Dios, diha sa kalooy, nagsulti kanato kon unsa kini nga mga balaod, aron nga kita makalikay sa mga trahedya nga mosangpot gikan sa paglapas kanila.

12. Unsa ang makahadlok, ug makakurat nga kamatuoran mahitungod sa panglawas ang nagalakip sa atong mga kaanakan ug kaapohan?

“Dili ka magakaon niini; aron nga kini mamaayo alang kanimo, ug sa imong mga anak sa ulahi nimo.” Deuteronomio 12:25. “Kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughoan, nga nagadu-aw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatolo ug sa ibabaw sa ikaupat ka kaliwatan sa mga nagadumot kanako.” Exodo 20:5.

Tubag: Ang Dios naghimo niini nga labing klaro nga ang mga anak ug mga apo (hangtud sa ikaupat nga kaliwatan) magabayad sa kabuang sa mga ginikanan nga naga-ignora sa mga tulomanon sa Dios sa panglawas. Ang mga anak ug mga apo nakapanunod sa mga maluyahon, ug masakitong mga lawas sa dihang ang inahan ug amahan mosupak sa mga tulomanon sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Kini ba ang inyong gusto unya sa inyong mga hinigugmang kaanakan ug kaapohan?

13. Unsa ang labing makahadlok, ug makamapugnganong kamatuoran ang gipadayag sa pulong sa Dios?

“Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon.” Pinadayag 21:27. “Apan mahatungod kanila kang kinsang kasingkasing nagasunod sa kasingkasing sa ilang mga butang nga makapaluod ug sa ilang mga dulumtanan, dad-on ko ang ilang dalan diha sa ibabaw sa ilang kaugalingon nga mga ulo, naga-ingon ang Ginoong Jehova.” Ezequiel 11:21.

Sagot: Walay bisan unsang makahugaw o mahugaw ang tugotan sa gingharian sa Dios. Ang tanang mahugaw nga mga gawi makahugaw sa usa ka tawo. Ang paggamit sa dili maayo nga pagkaon makahugaw sa usa ka tawo (Daniel 1:8). Kini daw seryoso apan tinoud. Ang pagpili sa ilang “kaugalingong mga dalan” ug niana nga ang “wala…kahimut-i” sa Dios makagasto sa mga tawo sa ilang walay katapusang kaluwasan (Isaias 66:3, 4, 15-17).

14. Unsa dapat ang paningkamutan sa matag Kristiyano nga pagabuhaton sa makausang higayon?

“Hinloan ta ang atongmga kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas ug sa espiritu.” 2 Corinto 7:1. “Ug ang tanan nga nagabaton sa maong paglaum kaniya nagaputli sa ilang kaugalingon maingon nga kadto Siya [Cristo] putli man.” 1 Juan 3:3. “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.” Juan 14:15.

Tubag: Ang mga sincero nga mga Kristohanon magadala sa ilang mga kinabuhi nga uyon sa mga tulomanon sa Dios sa makausang higayon, tungod kay sila nahigugma Kaniya. Sila nakabalo nga ang Iyang mga tulomanon magadugang ug dako sa ilang kalipayan ug magapanalipod kanila gikan sa mga balatian sa yawa (Buhat 10:38). Ang mga mando ug tulomanon sa Dios kanunay alang sa atong kaayohan, ingon nga ang mga tulomanon ug mando sa mga maayong ginikanan alang man sa labing ikamaayo sa ilang mga anak. Ug sa dihang kita masayud sa maayo, ang Dios maghupot kanato nga responsable. “Busa, ang tawo nga nasayud unsay matarung nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala.” Santiago 4:17.

15. Apan ako nabalaka tungod kay ang uban pa nakong mga dautang gawi naggapos nako sa mahugot. Unsa ang akong pagabuhaton?

“As many as received Him, to them He gave the right to become children of God” (John 1:12). “Apan sa tanang midawat Kaniya, sa tanang mitoo sa Iyang ngalan, Kaniya naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios.” Juan 1:12. “Mahimo ko ang tanang butang pinaagi Kaniya nga nagapalaig-on kanako.” Filipos 2:13.

Tubag:   Dalha kining tanang mga gawi ngadto kang Cristo ug ibutang kini sa Iyang tiilan. Siya malipayon nga maghatag kanimog bag-ong kasingkasing ug kagahum nga imong gikinahanglan aron sa pagbungkag ug bisan unsang dautan nga mga gawi ug mahimo ikaw nga anak nga lalake o babaye sa Dios (Ezequiel 11:18, 19). Unsa ka makahinandumon ug makainit sa kasingkasing ang pagkabalo nga “sa Dios mahimo man ang tanan.” Marcos 10:27. Ug si Jesus miingon, “Siya nga moari Kananko dili

Ko gayud igasalikway.” Juan 6:37. Si Jesus andam sa pagbungkag sa mga hikot nga naggapos kanato. Siya naghandum sa pagpahigawas kanato, ug siya mopahigawas kon kita motugot niini. Ang mga kabalaka, mga dautan gawi, mga nerbiyos, ug mga kahadlok mahimong mawala kon atong buhaton ang Iyang paghangyo. Siya miingon, “Kining mga butanga gisulti Ko kaninyo, aron ang Akong kalipay magapabilin diha kaninyo, ug ang inyong kalipay mamahingpit.” Juan 15:11. Ang yawa milalis nga ang kagawasan makaplagan diha sa pagsupak, apan kini panghimakak (Juan 8:44).

16. Unsa ang makapadasig nga mga saad ang gihatag mahitungod sa bag-ong gingharian sa Dios?

“Ug ang molupyo dili magaingon: Ako masakiton man.” Isaias 33:24. “Ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit.” Pinadayag 21:4. “Sila manglupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila; sila manalagan, ug dili makapuyan: sila manlakaw, ug dili mangluya.” Isaias 40:31.

Tubag:   Ang mga lumulupyo sa bag-ong gingharian sa Dios motuman sa Iyang mga balaod sa panglawas, ug didto wala na unyay mga sakit og balatian. Sila mapanalanginan sa walay katapusan nga kahimsog ug kabatan-on ug magapuyo uban ang Dios diha sa hilabihan kaayo nga kamaya ug kalipay sulod sa tibuok eternidad.

17. Tungod kay ang himsog nga panimuyo tuoray nga kabahin sa Bibliyanhong relihiyon, ako nga plano ang pagsunog sa mga tulomanong panlawas sa Dios.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Ang 1 Timoteo nag-ingon, “Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, ug walay ipasalikway.” Ikaw ba makasaysay niini?

 

Tubag: Kini nga pahayag sa Bibliya (bersiculo 3) nagpasabot sa mga kalan-onon “nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila” nga Iyang mga katawhan. Kini nga mga kalan-on, sa atong nang nasayran, mao ang mahinlo nga mga kalan-on nga gilista diha sa Levitico capitulo 11 ug Deuteronomio capitulo 14. Ang bersiculo 4 naghimo niini nga klaro nga ang tanang mga binuhat sa Dios maayo ug dili pagdumilian, ingon nga kini kauban niadtong gibuhat nga “sa pagpasalamat pagadawaton” (ang mga mahinlo nga mananap). Ang bersiculo 5 nagsulti ngano nga kini nga mga mananap (o pagkaon) madawat: kay kini sila “nabalaan” pinaagi sa pulong sa Dios, nga naga-ingon nga kini sila mahinlo, ug pinaagi sa pag-ampo” sa panalangin, nga gihalad sa dili pa ang pagkaon. Apan palihug lantawa nga ang Dios magalaglag sa mga tawo nga mosulay nga “kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon” samtang nagakaon ug mahugaw nga mga pagkaon (Isaiah 66:17).

 

 

2. 2. Ang Mateo 15:11 miingon, “Dili ang magasulod sa baba ang makapahugaw sa tawo; kondili ang magagula sa baba.” Unsaon kini nimo sa pagsaysay?

 

Tubag: Ang suweto sa Mateo 15:1-20 mao ang pagkaon sa dili pa una paghugas sa mga kamot (bersiculo 2). Ang puntos dili mao ang pagkaon apan ang paghugas. Ang mga escriba nagtudla nga ang pagkaon sa bisan unsang pagkaon nga walay espesyal nga ceremonyas sa paghugas makahugaw sa nagakaon. Si Jesus miingon nga ang ceremonyas sa paghugas walay kahulugan. Sa bersiculo 19, Siya naglista ug tiunay nga mga dautan—mga pagpatay, pagpanapaw, pagpangawat, etc. Ug dayon Siya nagtapos, “Mao kini ang makapahugaw sa tawo; apan ang pagkaon nga walay pupanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tawo.” Bersiculo 20.

 

3. Apan wala ba ni Jesus gihinloan ang tanang mananap diha sa panan-awon ni Pedro, ingon sa natala sa Buhat 10? (Buhat 10:13)

 

Tubag: Wala! Sa pagkamatuod, ang suweto niini nga panan-awon dili ang mga mananap, apan mga tawo. Ang Dios naghatag niini nga panan-awon kang Pedro aron sa pagpakita kaniya nga ang mga Gentil dili mga mahugaw, sama sa ikatuohan sa mga Judio. Ang Dios nagsugo kang Cornelio, usa ka Gentil, sa pagpadalag mga tawo aron sa pagbisita kang Pedro. Apan si Pedro modumili unta sa pagpakigkita kanila kon ang Dios wala naghatag kaniya niini nga panan-awon, tungod kay ang balaod sa Judio nagadumili sa pag-abi-abi sa mga Gentil (bersiculo 28). Apan sa dihang ang mga tawo naabot na gayud, si Pedro nag-abi-abi kanila, nga nagasaysay nga sa kasagaran, dili gayud unta siya magbuhat sa ingon, apan “gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw.” Bersiculo 28. Sa sunod nga capitulo (Buhat 11), ang mga miyembro sa iglesia nagkasaba kag Pablo tungod sa pakigsulti uban niinig mga Gentil. Busa si Pedro naghisgut kanila sa tibuok storya sa iyang panan-awon ug sa pakahulugan niini. Ug ang Buhat 11:18 miingon, “Ug sa ilang pagkadungog niini, sila mihilum. Ug ang Dios ilang gidalayeg nga nanag-ingon, “Nan, sa ato pa, sa mga Gentil gitugot usab diay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi”.”

 

4. Para sa asa man gibuhat ang baboy, kon kini dili man galing ipakaon?

 

Tubag: Iya kining gibuhat sa sama nga katuyuan nga Iyang gibuhat ang mandadagit nga uwak—ingon nga usa ka scavenger aron sa paghinlo sa mga basura. Ug ang baboy dalayegon nga nagbuhat niini nga katuyuan.

 

5. Ang Roma 14:3, 14, ug 20 nagaingon, “Ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa nagakaon.” “Walay butang mahugaw diha sa kinaiya niini.” “Sa pagkatinuod, malinis ang tanang butang.” Makasaysay k aba niini?

 

Tubag: Ang mga bersiculo 3 hangtud 6 mao ang diskusyon niadtong nagakaon ug mga kalan-on batok niadtong wala. Ang pahayag wala nagaingon kon diin ang insakto, apan nagpahimangno nga walay dapat magpasa ug paghukom sa pikas usa. Apan sa hinoon, ang Dios dapat ang mahimong Maghuhukom (mga bersiculo 4, 10-12). Ang mga bersiculo 14 hangtud 20 nagpasabot sa mga kalan-on nga gihalad una sa mga diosdios (ug nga mga mahugaw ingon sa ceremonyas)—dili sa mga mahinlo ug mahugaw nga mga kalan-on diha sa Levitico capitulo 11. (Basaha ang 1 Corinto 8:1, 4, 10, 13). Ang punto sa diskusyon mao nga walay pagkaon nga “mahugaw” o “dili mahinlo” tungod lamang kay kini una nga gihalad ngadto sa mga diosdios; tungod kay ang diosdios “dili tinuod.” 1 Corinto 8:4. Apan kon ang konsencia sa tawo nagasamok kaniya tungod sa pagkaon sa maong kalan-on, iya na lang gayud kini nga pasagdan. O kon ugaling kini makapandol sa usa ka igsoon, siya usab maglikay.

6. Ang balaod sa panglawas ug ang pagkaon uga pag-inom personal nga importante ba gayud kanako? Kon ako nahigugma sa Dios, dili ba kana igo?

 

Tubag: Sila may kalabutan sa kinabuhi batok sa kamatayon, tungod kay kini nga mga balaod nagalakip sa pagtuman. “Siya nahimong tuboran sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot Kaniya.” Hebreohanon 5:9. “Dili ang tanang magaingon Kanako niadtong adlawa, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubot-on sa Akong Amahan nga anaa sa langit.” Mateo 7:21. Ang gugma sa Dios may kalabutan niini tungod kay Siya miingon, “Kon nahigugma kamo Kanako, inyong pagatumanon ang Akong mga sugo.” Juan 14:15. Sa dihang kita matuod nga nahigugma sa Dios, kita malipayon nga motuman Kaniya sa walay pagbalhin-balhin o pagbuhat sa mga katarungan. Kini mao ang labaw sa tanan nga pagsulay.