Legalismo Ba Ang Pagtuman?

S14Picture1.jpg

Leksyon 14

 

Ang mga tawo siguro magabati nga sila makalingkawas diha sa paglapas sa balaod trapiko o sa pagpanikas sa ilang mga buhis, apan ang Dios ug ang Iyang kabalaoran nagabuhat sa labing lahi. Ang Dios nakakita sa tanang butang nga atong gibuhat, nakadungog sa tanang butang nga atong gisulti, ug Siya sa tinuod nagapanginlabot mahitungod sa kon giunsa nato pagpanlihok. Samtang ang Dios naghatag ug kapasayloan alang sa atong mga sala, aduna sa gihapoy ikalamatay nga mga kasangputan sa paglapas sa kasugoan sa Dios. Makahibulongan, ang ubang Kristohanon nagasulti nga ang bisan unsang pagsulay sa pagtuman sa kasugoan moresulta sa legalismo. Apan si Jesus miingon nga kon ikaw tinuod nga nahigugma sa Dios, himoon mo ang Iyang gihangyo. Busa, ang pagtuman ba legalismo? Paggahin ug higayon sa pagbasa pag-ayo niining Giya sa Pagtuon … walay kahangturan nga kasangputan ang anaa sa alanganin!

1. Ang Dios ba gayud nakakita ug nagabantay kanako sa personal?

“Ikaw mao ang Dios nga nagatan-aw.” Genesis 16:13. “Oh Jehova, ikaw nakasusi kanako, ug nahibalo kanako. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod ug sa akong pagtindog; Ikaw nakasabot sa akong hunahuna bisan sa halayo…ug Ikaw nahibalo sa tanan ko nga mga dalan. Kay walay mausa ka pulong sa akong dila, kondili, Oh Jehova, ania karon ang tanan hibaloan nimo.” Salmo 139:1-4. “Bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo naisip na ang tanan.” Lucas 12:7.

S14Picture2.jpg

Tubag: Oo, ang Dios nakabalo sa matag usa kanato (sa matag tawo sa yuta) labi kay sa hingbaloan nato ang atong mga kaugalingon. Siya adunay personal nga interes sa matag tawong nilalang ug siya nagabantay pag-ayo sa tanan natong ginabuhat. Walay usa ka pulong, hunahuna, o buhat ang natago gikan Kaniya.

S14Picture3.jpg

Susiha ang Biblia alang sa kabubut-on sa Dios. Kini ang imong bugtong kaluwasan.

2. Ako ba maluwas sa Iyang gingharian gawas sa pagtuman sa Iyang pulong, ingon nga makita diha sa Balaang Bibliya?

“Dili ang tanang magaingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit.” Mateo 7:21.

 

“Kon gusto kang mosunod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo.” Mateo 19:17.

 

“Siya nahimong tuboran sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot Kaniya.” Hebreohanon 5:9.

S14Picture4.jpg

Tubag:   Dili! Ang Kasulatan tataw kaayo niini nga punto. Ang kaluwasan ug ang gingharian sa langit alang kanila nga nagtuman sa kasugoan sa Ginoo. Ang Dios wala nagsaad ug walay katapusan nga kinabuhi kanila nga nagahimo lamang ug pagkumpisal sa pagtoo o mga miyembro lamang sa iglesia o mga nabautismohan lamanga, apan hinoon ngadto kanila nga nagbuhat sa Iyang kabubot-on, nga gipadayag diha sa Kasulaton. Kini nga pagtuman, sa gayud, posible lamang pinaagi kang Cristo (Buhat 4:12).

3. Ngano man nga ang Dios nagkinahanglan sa pagtuman? Ngano man nga kini gikinahanglan?

“Kay masigpit ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagasulod agi niini.” Mateo 7:14.

 

“Apan siya nga makasala batok kanako makasala sa iyang kaugalingong kalag: silang tanan nga managdumot kanako mahagugma sa kamatayon.” Proverbio 8:36.

 

“Ug si Jehova nagsugo kanamo sa pagbuhat niining tanan nga kabalaoran, ug sa pagkahadlok kang Jehova nga atong Dios, alang kanunay sa among kaayohan, aron magahatag Siya ug kinabuhi kanamo maingon karon.” Deuteronomio 6:24.

Tubag:   Tungod kay aduna lamay usa ka masigpit nga dalan nga nagatultol ngadto sa pagkadiosnon, ug mao pud ngadto sa Iyang gingharian. Ang tanang dalan dili mopadulong sa samang dapit.

S14Picture5.jpg

Ang Bibliya mao ang mapa ug giyang basahon nga may puno nga pagpanudlo, pagpasidaan, ug kasayuran kon unsaon pag-abot niana nga gingharian nga luwas. Ang walay pagpakabana sa bisan unsang bahin niini nagapalayo gikan sa Dios ug sa Iyang gingharian. Ang uniberso sa Dios usa ka uniberso sa kasugoan ug kahan-ay. Ang natural, moral ug espritwal nga mga kabalaoran niini naglakip. Ang paglapas sa bisan unsa niini nga mga balaod kanunay adunay hitso nga mga sangputanan. Kon ang Bibliya wala nahatag, ang mga tawo sa madali o madugay makadiskubre (pinaagi sa pagsulay-sulay) nga ang dakong prinsipyo sa Bibliya nagtungha ug nga matuod. Kini nga mga prinsipyo sa Bibliya nahasulat sa sistema sa atong mga nerbiyos, glands, ug hunahuna. Kon kini ignorahon, sila moresulta sa mga nabungkag nga mga nerbiyos, balatian ug kawalay kalipay sa tanang matang. Busa ang mga pulong diha sa Bibliya dili lamang panghimangno nga pwede natong pagdawaton o ignorahon nga walay mga kasangputan. Ang Bibliya nagsulti kon unsa kini nga mga sangputanan ug nagsaysay unsaon sa paglikay kanila. Ang tawo dili mabuhi sa bisan unsang paagi nga iyang gustohon ug mahimo sa gihapon nga diosnon ingon nga ang usa ka magtutukod magaignora sa mga patukoranan alang sa usa ka balay nga dili siya mabutang ngadto sa kasamok. Mao nga ang Dios naghangyo sa tanan sa pagsunod sa patukoranan sa Balaang Kasulatan. Wala nay lain pang paagi sa pagkahimo nga sama Kaniya ug sa ingon niana, mamahimong takus alang sa usa ka dapit sa Iyang gingharian. Ug wala nay laing dalan ngadto sa matuod nga kalipay.

4. Ngano nga ang Dios nagtugot sa pagsupak nga mopadayon? Nganong dili nalang man laglagon ang sala ug makasasala karon?

“Tan-awa, ang Ginoo nahiabut uban sa Iyang balaang mga panon, aron Iyang igapatuman ang paghukomsa tanan, ug sa pagpadayag sa pagkamasad-anon sa tanang mga tawong dili diosnon, diha sa ilang tanang dili diosnong binuhatan ug sa tanang mapait nga mga butang nga batok Kaniya gikapamulong sa mga makasasala nga dili diosnon.” Judas 14, 15. “Maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubang ko, ug ang tanang dili magadayeg sa Dios.” Roma 14:11.

Tubag:   Gitugot sa Dios ang pagsupak ug sala sa pagpadayon hangtud ang tanang tawo sa bisan diin sa katapusan makumbinse sa bug-os sa hustisya, gugma, ug kalooy sa Dios. Ang tanan sa katapusan makaamgo nga ang Dios, pinaagi sa pagkinahanglan sa pagtuman, wala nagsulay sa pagpugos sa Iyang kabubot-on nganhi kanato, apan sa hinoon nagasulay sa paglikay kanato gikan sa pagsakit ug paglaglag sa atong kaugalingon. Ang problema sa sala dili pa matapos bisan pa hangtud sa pagkakumbinsar sa gugma sa Dios ug magakumpisal nga Siya matarung ang mga pinakabangis ug magahi nga makasasala. Siguro gikinahanglan pa sa dagkong mga katalagman o labing dautan pa aron lang sa pagkumbinsi sa uban, apan ang ngilngig nga reaulta sa pagkinabuhing makasasala, sa katapusan, magakumbinsi sa tanan nga ang Dios matarung ug tul-id. Sa diha dayon, ug sa dayon lamang, ang sala ug ang pagsupak mamadala nga luwas ngadto sa pagkatapos pinaagi sa Ginoo.

S14Picture6.jpg

Ang tanan nga nagpili nga dili mosunod kang Kristo sa katapusan pagalaglagon uban sa sala nga ilang gihigugma

5. Ang Dios ba gayud magalaglag sa masinupakon?

“Kay kon ang mga manulonda wala kaloy-i sa Dios sa diha nga nakasala sila, hinonoa Iyang gitambog sila ngadto sa infierno ug gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiob aron igatagana hangtud sa pagpanghukom.” 2 Pedro 2:4.

 

“Apan ang tanang mga dautan Iyang pagalaglagon.” Salmo 145: 20.

 

“Siya magapahamtang ug panimalus diha kanila nga wala makaila sa Dios ug kanila nga wala magmasinugtanon sa Maayong Balita mahitungod sa atong Ginoong Jesus.” 2 Tesalonica 1:8.

Tubag:   Walay pangutana mahitungod niana. Ang masinupakon, apil ang yawa ug ang iyang mga manulonda nga nakasala, pagalagalagon. Tungod kini matuod man, sigurado nga karon ang hataas nga panahon aron sa pagsalikway sa tanang magaan nga paglantaw mahitungod sa kon unsa ang insakto ug sayop. Mas maayo nga undangon unta sa mga tawo ang pagtugot sa ilang buangon nga panghunahuna ug mga kinaugalingon nga pagsabot sa paggiya kanila ug nga maghatag ug pagtagad ngadto sa dakong basahon sa Dios. Ug sila mas maayo nga magbuhat niana karon—wala nay dakong panahon nga nabilin!

S14Picture7.jpg

6. Gusto ko nga motuman sa tanang tulomanon sa Dios. Unsaon nako sa pagsiguro nga ako dili makalimot sa ni usa?

 

“Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kamo pagaablihan.” Mateo 7:7. “Paningkamoti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Diosingon nga Iyang nahimut-an…nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.” 2 Timoteo 2:15. “Kon tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan, iyang mahibaloan kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios.” Juan 7:17. “Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag.” Juan 12:35. “Sa diha nga makadungog sila kanako, magapasakup sila kanako.” Salmo 18:44.

Tubag: Ang Dios wala nagbilin ug luna alang sa pagduhaduha. Siya nagsaad sa paglayo kanako gikan sa sayop ug luwas nga magtultol kanako ngadto sa tanang kamatuoran kon ako: (1) papaninguhaon nga mag-ampo sa giya, (2) sincero nga magtuon sa pulong sa Dios, ug (3) mosunod sa kamatuoran, ingon kadali nga ako napakitaan niini.

7. Ang Dios ba nag-isip kanako nga may sala sa pagsupak sa kamatuoran sa Bibliya nga wala pa nahimong klaro nganhi kanako?

 

“Kon buta pa kamo, wala unta kamoy sala. apan kay nagaingon man kamo karon, ‘Makakita kami,’ nan, nagapabilin ang inyong pagkasad-an.” Juan 9:41. “Busa, ang tawo nga nasayud unsay matarung nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala.” Santiago 4:17. “Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo: tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko usab ikaw.” Oseas 4:6. “Pangita, ug kamo makakaplag.” Mateo 7:7.

S14Picture8.jpg

Tubag:  Kon ako wala may oportunidad sa pagkat-on sa kamatuoran sa Bibliya, ang Dios dili magaisip kanako. Apan ang Bibliya nagtudlo kanako nga ako may kaakoan sa Dios sa tanang kahayag (kahibalo sa matarung) nga naa nako ug sa tanan nga akong mabatnan! Daghang mga tawo nga nagdumili o nagsalikway sa pagtuon, pagkaplag, pagkat-on, ug pagpamati, ang pagalaglagon sa Dios tungod kay sila “gisalikway ang kahibalo”. Ang pagdula sa avestruz niining hilabihan gayud nga importanteng butang makapamatay. Akoa nga responsibilidad ang makugihon nga pagpangita sa kamatuoran.

S14Picture9.jpg

8. But GoApan ang Dios dili partikular mahitungod sa pagtuman sa matag punto ug sa gagmay nga detalye, dili ba?

 

“Sa pagkamatuod, walay bisan kinsa sa mga tawo nga mingtungas gikas sa Egipto…nga makakita sa yuta … tungod kay sila wala magasunod kanako sa bug-os: gawas kang Caleb … ug kang Josue … tungod kay sila mingsunod kang Jehova sa bug-os gayud.” Numeros 32:11, 12. “Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag-pulong nga magagula sa baba sa Dios.” Mateo 4:4. “Kamo mga higala nako kon magatuman kamo sa akong isugo kaninyo.” Juan 15:14.

Tubag:  Sa gayud, Siya partikular. Ang mga katawhan sa Dios sa panahon sa Daang Tugon nakat-on niini sa malisud nga paagi. Kadtong nagbiya sa Egipto alang sa yuta sa Canaan naa sa 603,550 kabuok. Niini nga grupo, duruha lamang (si Caleb ug Josue) ang misunod sa Dios sa bug-os, ug sila lamang ang nakasulod sa Canaan. Ang ubang 603,548 namatay didto sa kamingawan. Si Jesus miingon nga kita magkinabuhi pinaagi sa “matag-pulong” sa Bibliya. Walay usa ka pulong nga arang kadaghan o usa ka pulong nga arang kagamay. Kini silanga tanan importante.

9. Sa dihang ako makadiskubre ug bag-ong kamatuoran, ako maghulat hangtud ang tanang mga babag mawala sa dili pa ko mogakos niiini. Kini mao ang labing maayo, dili ba?

 

“Panglakaw kamo samtang anaa pa ninyo ang kahayag, kay tingali unyag hiapson kamo sa kangitngit.” Juan 12:35. “Midali ako, ug wala magdugay, sa pagtuman sa imong mga sugo.” Salmo 119:60. “Apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug pagkamatarung sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo.” Mateo 6:33. “Sa diha nga makadungog sila kanako, magapasakup sila kanako.” Salmo 18:44.

Tubag:   Dili, sa dihang ikaw klaro na sa usa ka kamatuoran sa Bibliya, dili gayud maayo sa paghulat. Sa pagkamatuod, ang pinakadelikadong lit-ag sa yawa mao ang paglangay-langay. Daw dili peligro ang paghulat, apan ang BIbliya nagtudlo nga sanglit ang usa ka tawo molihok ug dali sa kahayag, kini sa madali mahimong kangitngit. Ang mga babag sa pagtuman dili makuha samtang kita magtindog ug maghulat; imbes sa hinoon, kini sila magadugang sa kadaghanon. Ang tawo miingon sa Dios, “Ablihi ang dalan ug ako molakaw nga magapadayon.” Apan ang dalan sa Dios mao lamang ang sukwahi niiini. Siya miingon, “Ikaw molakaw nga magapadayon, ug ako magaabli sa dalan.”

S14Picture10.jpg
S14Picture11.jpg

10. Apan dili ba imposible sa tawong nilalang ang bug-os nga pagtuman?

 

“Apan sa Dios ang tanan mahimo.” Mateo 19:26. “Mahimo ko ang tanang butang pinaagi Kaniya nga nagapalig-on kanako.” Filipos 4:13. “Apan salamat sa Dios nga pinaagi kang Cristo nagamando kanato sa kanunay paingon sa kadaugan.” 2 Corinto 2:14. “Ang magapabilin Kanako, kang kinsa magapabilin Ako … magapamungag daghan, kay gawas Kanako wala gayud kamoy arang mahimo.” Juan 15:5. “Kong kamo mobuot ug magmasinugtanon, ang maayo sa yuta inyong pagakan-on.” Isaias 1:19.

Tubag:   Walay usa kanato ang makatuman sa atong kaugalingong gahum, apan pinaagi kang Cristo kita makasalig ug mosalig. Si Satanas, aron sa pagpagawas sa mga hangyo sa Dios nga dili makatarunganon, nagbugna sa panghimakak nga ang pagtuman imposible.

11. Unsa ang mahitabo sa tawo nga buot ug nasayud sa pagpadayon sa pagsupak?

“Kay kon kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapus nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala nay nahibilin pa nga halad-inihaw tungod sa mga sala, kondili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabut ug hukom, ug kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway.” Hebreohanon 10:26, 27. “Panglakaw kamo samtang anaa pa ninyo ang kahayag, kay tingali unyag hiapson kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit dili mahibalo kon asa siya padulong.” Juan 12:35.

 

Tubag:   Ang Bibliya wala nagbilin ug luna sa pagduhaduha. Ang tubag makapaigmat ug makakurat, apan kini tinuod. Sa dihang ang tawo sa may pagkasayud nagasalikway sa kahayag ug nagapadayon sa pagsupak, ang kahayag sa unanay mapalong, ug siya mabilin diha sa tumang kangitngit. Ang tawo nga nagsalikway sa kamatuoran makabaton sa usa ka “gahum sa pagpahisalaag” aron sa pagtuo nga ang panghimakak kamatuoran (2 Tesalonica 2:11). Sa dihang kini mahitabo, siya mahisalaag gikan niana nga higayon.

S14Picture13.jpg

12. Ako naghunahuna nga ang gugma mas labing importante kaysa sa pagtuman. Dili ba?

“Si Jesus mitubag … kon kinsa ang nahigugma Kanako, iyang pagabantayan ang Akong pulong. … Ang wala mahigugma Kanako dili magabantay sa akong mga pulong.” Juan 14:23, 24.

 

“Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang Iyang mga sugo. Ug ang Iyang mga sugo dili mabug-at.” 1 Juan 5:3.

Tubag: Dili, dili gayud! Sa pagkamatuod, ang Bibliya nagtudlo nga ang matuod nga gugma dili motungha nga walay pagtuman. Ni ang tawo mahimo nga touray nga matinumanon nga walay gugma. Walay bata nga magatuman sa bug-os sa iyang mga ginikanan sanglit siya nahigugma kanila, ni siya mahigugma sa iyang mga ginikanan kon siya wala nagatuman. Ang matuod nga gugma ug ang pagtuman susama sa kaluha nga Siamese. Sa dihang bulagon, sila mamatay.

13. Apan ako sa kanunay naghunahuna nga ang matuod nga kagawasan diha kang Cristo nagapahigawas kanako gikan sa pagtuman. Dili ba?

“Kon pabilin kamo sa akong pulong, … kamo mahibalo sa kamatouran ug ang kamatuoran magahatag kninyog kagawasan.” “Ang tanan nga magpakasala ulipon sa sala.” Juan 8: 31, 32, 34. “Apan salamat sa Dios nga kamong mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na nga sa kinasingkasing mga masinugtanon sa sulondan sa tuloohan nga niini gitugyan ninyo ang inyong kaugalingon, ug nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala, kamo nahimong mga ulipon sa pagkamatarung.” Roma 6:17, 18. “Sa ingon niana, pagabantayan ko sa kanunay ang Imong kasuguan. Sa katuigan nga walay katapusan. Ug magalakaw ako sa kagawasan; kay gipangita ko ang imong mga lagda.” Salmo 119:44, 45.

S14Picture14.jpg

Tubag:  Dili. Ang matuod nga kagawasan naggikan lamang sa pagtuman.kini nagpasabot nga kagawasan “gikan sa sala” (Roma 6:18), o pagsupak, nga mao ang paglapas sa kasugoan sa Dios (1 Juan 3:4). Ang mga lomulopyo nga nagatuman sa kasugoan adunay kagawasan. Ang mga masinupakon nasakpan ug nawad-an sa ilang kagawasan. Ang kagawasan nga walay pagtuman sama ingon sa bakak nga kagawasan sa usa ka nagahidlay nga balloon o sa sakyanan nga walay nagmaneho. Kini nagapadulong sa pagkalibog ug anarkiya. Ang matuod nga Kristohanong kagawasan nagakahulugan nga kagawasan gikan sa pagsupak. Ang pagsupak sa kanunay nagapasakit sa usa ka tawo ug nagatultol ngadto sa mabangis nga pagka-ulipon sa yawa.

S14Picture15.jpg

14. Sa dihang ako nagatuo nga ang Dios nagkinahanglan sa usa ka siguro nga butang, ako ba magatuman bisan pa nga ako wala makasabot ngano nga kini Iyang gikinahanglan?

“Tumana, gipangamuyo ko kanimo, ang tingog ni Jehova … busa maayo kini alang kanimo, ug ang imong kalag mabuhi.” Jeremias 38:20. “Kadtong nagasalig sa iyang kaugalingog kasingkasing maoy usa ka buang.” Proverbio 28:26. “Labing maayo ang pagdangup kang Jehova kay sa pagsalig diha sa tawo.” Salmo 118:8. “Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga

hunahuna.” Isaias 55:9. “O ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga iya sa Dios! Pagkadali matungkad sa Iyang mga paghukom ug pagkadali matukib sa Iyang mga paagi! Kay kinsa bay nasayud sa hunahuna sa Ginoo?” Roma 11:33, 34. “Ug ako modala sa mga buta sa usa ka dalan nga wala nila hibalo-i.” Isaias 42:16. “Igapakita Mo kanako ang dalan sa kinabuhi.” Salmo 16:11.

Tubag:  Sa labing siguro gayud! Igahatag nato sa Dios ang dungog sa igo nga pagkamaalamon aron sa pagkinahanglan ug ubang mga butang kanato nga dili man nato masabtan. Ang mga maayong mga anak nagatuman sa ilang mga ginikanan bisan pa man nga ang mga hinungdan sa ilang mga mando dili klaro. Ang yano nga pagtoo ug pagsalig sa Dios magahinungdan sa ato nga motoo nga Siya nasayud kon unsa ang labing maayo alang kanato ug nga dili gayud magadangat kanato sa bisan unsang sayop nga dalan. Usa ka kabuang alang kanato, diha sa atong pagkaignorante sa pagpangutana sa liderato sa Dios, bisan pa man kita wala sa kinatibok-an nakasabot sa tanan Niyang kahinungdanan.

S14Picture16.jpg

Ang yawa gusto nga ikaw mosupak sa Dios tungod kay siya nagdumot kanimo ug gusto nga ikaw mawala.

15. Unsa ba gayud ang matuod nga anaa sa likod sa pagsupak, ug ngano?

“Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan.” “Maila kon kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa yawa pinaagi niini: bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarung ug wala maghigugma sa iyang igsoon, kini siya dili iya sa Dios.” 1 Juan 3:8, 10. “Ang ginganlag … Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan.” Pinadayag 12:9.

Tubag: Ang yawa ang responsable. Siya nakabalo nga ang tanang pagsupak sala ug nga ang sala nagdalag walay kalipay, trahedya, pagkalain gikan sa Dios, ug unanay nga pagkalaglag. Uban sa mapait nga pagdumot, siya dispirado nga nagsulay sa pagtultol sa matag tawo ngadto sa pagsupak. Ikaw may kalabutan. Gikinahanglan nimo sa pag-atubang sa mga kamatuoran ug maghimo sa desisyon. Pagsupak, ug ikaw mahisalaag, o pagdawata si Cristo ug pagtuman ug mamaluwas. Ang imo nga desisyon mahitungod sa pagtuman mao ang usa ka desisyon mahitungod kang Cristo. Dili mo siya mabulag gikan sa kamatuoran, tungod kay Siya miingon, “Ako mao…ang kamatuoran.” Juan 14:6. “Magpili kamo niining adlawa king kinsa ang inyong alagaron.” Josue 24:15.

16. Unsa nga mahimayaong saad ang gihatag sa Bibliya sa mga anak sa Dios mahitungod sa usa ka hilabihan nga milagro?

“Siya nga nagsugod ug maayong buhat diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Jesu-Cristo.” Filipos 1:6.

Tubag: Dalayegon ang Dios! Siya nagsaad nga ingon nga Siya nagbuhat ug milagro aron kita dalhon sa bag-o nga pagkatawo, Siya usab magapadayon sa pagbuhat ug gikinahanglan nga ma milagro sa atong kinabuhi (samtang kita malipayon nga nagsunod Kaniya) hangtud nga kita luwas diha sa Iyang gingharian.

S14Picture17.jpg

17. Nagdala kanakog kalipay ang pagkabalo nga si Jesus wala lamang nagpadangat sa bag-o nga pagkatawo ngadto kanila nga midawat ug misunod Kaniya, apan Siya usab nagapadayon sa pagbuhat ug gikinahanglan nga mga milagro sa ilang kinabuhi hangtud nga sila luwas diha sa Iyang gingharian. Ako gusto mosugod sa mahingugmaong pagtuman ug pagsunod ni Jesus sa bug-os.

- TUBAG

S14Picture18.jpg

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Aduna bay bisan kinsa nga nahisalaag nga sa matuod naghunahuna nga sila mamaluwas?

 

Tubag: Oo! Ang Mateo 7:21-23 nagklaro nga daghan ang mga magahimo ug mga profesiya, ug nanagpagula ug mga yawa, ug nagbuhat ug daghang kahibulongang mga buhat sa ngalang ni Cristo ang masalaag apan naghunahuna nga sila niluwas. Si Cristo miingon nga sila nahisalaag tungod kay sila wala nanagbuhat sa “kabubut-on sa Akong Amahan nga anaa sa langit.” Bersiculo 21. Kadtong nagdumili sa pagtuman sa Dios modangat nga managpanoo sa bakak (2 Tesalonica 2:11, 12) uga mao nga sila naghunahuna nga sila mamaluwas nga sa imbes hinoon, sila nahisalaag.

2. Tungod kay aduna lamay usa ka matarung nga dalan, unsa man ang mahitabo sa sincere nga mga tawo nga sa tuoray naghunahuna sila insakto nga sa dihang sila sayop?

 

Tubag: Si Jesus miingon nga Iya silang pagatawgon ngadto sa Iyang matuod nga dalan, ug ang Iyang matuod nga mga karnero makadungog ug mosunod (Juan 10:16, 27).

3. Dili ba ang sinceridad ug kaikag igo na? (Juan 4:23)

 

Tubag: Dili! Gikinahanglan usab nato nga magmatul-id. Ang apostol Pablo sincere ug maikagon sa diha nga iyang gipanglutos ang mga Kristiyano sa wala pa ang iyang pagkakabig, apan siya usab sayop (Buhat 22:3, 4; 26:9-11).

 

4. Unsay mahitabo sa mga tawo nga wala makadawat sa kahayag?

 

Tubag: Ang Biblia nag-ingon nga ang tanan nakadawat sa kahayag. "Mao kana ang tinuod nga Kahayag nga naghatag kahayag sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan" (Juan 1: 9). Ang matag tawo pagahukman sumala sa paagi nga siya nagsunod sa kahayag. Bisan ang mga dili magtutuo adunay kahayag ug nagsunod sa balaod, sumala sa Roma 2:14, 15.

5. Ako nangayo sa Dios sa paghatag kanako ko timaan kon gusto Niya nga motuman ako. Kini siya luwas, dili ba?

 

Tubag: Dili! Kini dili luwas. Si Jesus miingon, “Basta kaliwatan nga dautan ug mananapaw mangita gayud ug ilahanan.” Mateo 12:39. Ang tanang mga pagtulon-an gikinahanglan sa pag-usisa pinaagi sa Bibliya, ug kon uyon sa pulong sa Dios, kinahanglan sa pagdawat ug pagsunod (Isaias 8: 20; 2 Timoteo 2:15). Ang mga tawo nga dili modawat sa yano nga pagtulon-an sa Bibliya dili man usab makumbinse pinaagi sa usa timaan. Sa gikaingon nan i Jesus, “Kon sila dili man manimati kang Moises ug sa mga profeta, nan, dili sila malukmay bisan pa kon adunay mabanhaw gikan sa mga patay.” Lucas 16:31.

6. Ang Hebreohanon 10:26, 27 daw nagpadabot nga kon ang usa ka tawo sa buot nagakomitar ug usa lamang ka sala human nga siya nasayud sa labing maayo, siya nahisalaag. Kini ba sakto?

 

Tubag: Dili. Bisan kinsa nga makasugid sa ingon nga sala ug mapasaylo. Ang Biblia nagsulti dinhi dili usa ka buhat sa sala-apan sa usa ka mapangahasong pagpadayon sa sala ug pagdumili sa pagsurender ngadto kang Cristo human ang usa mas nahibalo. Ang maong buhat makapaluya sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 4:30) ug nagpatig-a sa kasingkasing sa usa ka tawo hangtud nga ang usa "nakalimtan na" (Mga Taga Efeso 4:19) ug nawala. Ang Biblia nag-ingon, "Ilikay usab ang imong sulugoon gikan sa mapangahasong mga sala; ayaw itugot nga sila adunay gahum ibabaw kanako. Unya ako mahimong walay ikasaway, ug ako mahimong walay sala sa dako nga paglapas "(Salmo 19:13).