Kinsa ang Anticristo?

Leksyon 15

 

Kinsa, o unsa ang Anticristo? Usa ka dautang lupon, o usa ka dautan nga tawo? Ang uban nag-ingon nga ang iyang pagpakita anaa sa gihapon sa umalabot. Ang uban nag-ingon nga siya dugay nang nagpakita kaniadto, sa kaadlawan sa ansyanong Roma. Apan ang Bibliya nagpadayag nga siya buhi karon! Ang profesiya sa Bibliya nagtudlo nga kini nga kagamhanan sa anticristo magadula sa labing importanteng papel sa katapusang mga panghitabo sa kasaysayan sa yuta. Ikaw ba nakahibalo kon kinsa siya? Ikaw ba sigurado? Gikinahanglan mo ang pagkahibalo, tungod kay ikaw dili makasabot sa mga panghitabo sa katapusang kaadlawan hangtud nga ikaw makasabot niining dautan nga kagamhanan. Pagpangandam sa pinakalabing makaintriga nga Giya sa Pagtuon karon!

Kini nga Giya sa Pagtuon nakabasi sa Daniel capitulo 7, ug sa walay sayop nagatudlo sa Anticristo. Apan kini lamang ang sinugdan. Ang mga umalabot nga mga leksyon magapadayag sa mga detalye sa pipila niya ka mga kalihokan

nga aduna unyay epekto sa tibuok kalibutan. Unsa ang imong masayran karon siguro dili makapahimuot o makasubo kanimo, apan palihug hinumdumi nga ang profesiya sa Daniel capitulo 7 naggikan kang Jesus, nga nahigugma kanimo. Pag-ampo alang sa giya sa Dios samtang ikaw magadugkal niining dinalian nga suweto. Siguroha sa pagbasa sa Daniel 7 sa dili pa ikaw magtuon niining maong giya.

1. Samtang ang capitulo nagsugod, si Daniel nakakita sa upat ka mga mananap nga mapintas nga migula gikas sa dagat. Diha sa parofesiya, unsa ang girepresentahan sa mananap nga mapintas? Unsa ang girepresentahan sa dagat?

“Ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta.” Daniel 7:23. “Ang imong nakita nga mga tubig … mao ang mga tawo ug mga panon ug ang mga kanasuran ug mga pinulongan.” Pinadayag 17:15.

Tubag:   Ang mga mananap nagrepresentar sa mga gingharian o mga kanasuran. Ang tubig nagrepresentar sa mga panon sa katawhan o dagkong populasyon.

2. Ang upat ka mananap sa Daniel 7 nagrepresentar sa upat ka mga gingharian sa kalibutan (mga bersiculo 17, 18). Ang Babilonia, ang unang gingharian (Daniel 2:38, 39), gipresentar ingon nga usa ka leon diha sa Daniel 7:4. (Lantawa usab ang Jeremias 4:7; 50:17, 43, 44 alang sa Babilonia nga gilarawan ingon nga usa ka leon sa bisan diin.) Unsa ang gipakahulugan sa “mga pako sa agila”? Unsa ang girepresentahan sa “upat nga mga hangin” sa bersiculo 2?

 

“Magadala si Jehova batok kanimo ug nasud … nga nagalupad ingon sa agila.” (Deuteronomy 28:49).

“Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, … ang usa ka dakung bagyo pagapatuyboon gikan sa kinatumyan nga mga bahin sa yuta.” (Jeremiah 25:32, 33).

Tubag: Ang mga pako sa agila nagrepresentar sa kapaspason. (Lantawa usab ang Jeremias 4:13; Habacuc 1:6-9.) Ang mga hangin nagrepresentar sa kasamok, kaguliyang, ug pagkalaglag. (Lantawa usab ang Pinadayag 7:1-3.)

3. Unsa nga gingharian ang girepresentaran sa oso (Daniel 7:5)? Unsa ang gisimbolohan sa tulo ka mga gusok nga diha sa baba?

Tubag:   Basaha ang Daniel 8. Lantawa nga ang mananap sa capitulo 8 nagatumbas niadtong anaa sa capitulo 7. Ang Daniel 8:20 sa espicifik nagngalan sa Medo-Persia ingon nga gingharian nga gisundan sa mabangis nga kandingg, o sa Grecia sa bersiculo 21. Kini mao ang ikaduhang gingharian sa kalibutan—ang parehong gahum sama sa oso sa Daniel 7. Ang empiryo gibuhat sa duruha ka grupo sa mga katawhan. Ang mga Medes mitungha sa una (nga girepresentaran sa oso nga mibangon sa usa niya ka kilid diha sa Daniel 7:5), apan ang mga Persyano sa unanay nahimo nga mas kusgan (girepresentaran diha sa Daniel 8:3 sa ikaduhang sungay sa karnero nga lake nga mitubo sa “hataas” o mas habug). Ang tulo ka gusok nagrepresentar sa tulo ka prinsipal nga kagamhanan nga gidaug sa Medo-Persia: Lydia, Babilonia, ug Egipto.

Ang oso nga may tulo ka gusok sa iyang baba nagsimbolo sa Medo-Persia.

Ang leopardo nga mananap sa Daniel 7 nagrepresentar sa kalibutan nga gingharian sa Gresya.

4. Ang Grecia, ang ikatulong gingharian (Daniel 8:21), girepresentaran sa leopard nga adunay upat ka mga pako ug upat ka mga ulo (Daniel 7:6). Unsa ang girepresentaran sa mga ulo? Unsa ang girepresentaran sa upat ka mga pako?

Sagot:  Ang upat ka ulo nagrepresentar sa upat ka gingharian kon diin ang empiryo ni Alejandro nga Dako [Alexander the Great] nabahin sa dihang siya namatay. Ang upat ka mga general nga nangulo niining mga dapita mao silang: Cassander, Lysimachus, Ptolemy, ug Seleucus. Ang upat ka mga pako (imbes nga duruha sama sa leon) nagrepresentar sa hilabihang kapaspason, nga mao ang matuod mahitungod sa pagpanaug ni Alejandro (Jeremias 4:11-13).

5. Ang Empiryo Romano, ang ikaupat nga gingharian sa kalibutan, girepresentaran pinaagi sa usa ka makalilisang nga halimaw nga may puthaw nga ngipon ug 10 ka mga sungay (Daniel 7:7). Unsa ang girepresentaran sa mga sungay?

Tubag:   Ang napulo ka sungay nagrepresentar sa napulo ka mga hari o gingharian diin ngadto ang pagano nga Roma nabahin (Daniel 7:24). (Kini nga napulo ka mga gingharian nasama sa napulo ka mga tudlo sa tiil sa imahe nga gihulagway sa Daniel 2:41-44.) Ang mga nagakalagiw nga mga tribo sa mga barbaro misulod sa empiryo Romano alang sa paghulma ug luna alang sa ilang katawhan. Pito niining napulo ka mga tribo nilambo ngadto sa kanasuran sa modern nga kasadpang Europa, samtang ang tulo naibot ug nalalglag. Ang sunod nga seksyon magasaysay niadtong mga gingharian nga naibot.

Daan na ngalan     Bag-o na ngalan

Visigoths -                 Spain

Anglo-Saxons -         England

Franks -                      France

Alemani -                   Germany

Burgundians -           Switzerland

Lombards -                Italy

Suevi -                        Portugal

Heruli -                       Giibot

Ostrogoths -              Giibot

Vandals -                    Giibot

6. Diha sa Daniel 7 nga profesiya, unsay sunod nga nahitabo?

“Ako nagtulotimbang mahitungod sa mga sungay, ug, ania karon, may migula kanila nga laing sungay nga diyutay, nga sa atubangan niini ang totolo ka mga unang sungay giibut hangtud sa mga gamut: ug, ania karon, niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tawo, us usa ka baba nga nagpamulong dagkung mga butang.” (Daniel 7:8).

Ang gamay nga sungay sa Daniel 7: 8 nagrepresentar sa Antikristo.

Tubag:  Ang kagahum sa “sungay nga diyutay” misunod paggula. Kinahanglan nato pag-ayo sa pagtukoy niini tungod kay ang Dios naghatag ug labing luna sa paghulagway niini kaysa isagol ang uban pang upat ka mga gingharian. Ngano? Tungod kay ang Biblical nga mga kinaiyahan nagtukoy niini ingon nga ang Anticristo sa profesiya ug kasaysayan. Kinahanglan nga wala gayoy sayop sa paghimo niini nga pagtukoy.

7. Aduna bay klaro nga mga punto sa pagtukoy niini?

Tubag: Oo, ang Dios naghatag kanato ug siyam ka mga kinaiyahan sa Anticristo diha sa Daniel 7 aron nga kita makasiguro sa iyang identidad. Ug bisan pa ang uban makakaplag niini nga kamatuoran sa Bibliya nga sakit, kita kinahanglang mahimo nga igong matinud-anon aron sa pagdawat kanila ingon nga Iyang gipadayag nga kabubot-on. Karon, atong diskurehon kon unsa kining siyam ka mga punto ni Jesus:

A. Ang “sungay nga diyutay” o gingharian “migula kanila”—ang napulo ka mga sungay nga mao ang mga gingharian sa Kasadpang Europa (Daniel 7:8). Busa, kini usa ka gamay nga gingharian didto dapit sa Kasadpang Europa.

 

B. Kini adunay tawo sa iyang pangulohan nga makapanulti alang niini (Daniel 7:8).

 

C. Kini magakuha o magaibot sa tulo ka mga gingharian (Daniel 7:8).

 

D. Kini siya “lahi” o lain gikan sa ubang napulo ka mga gingharian (Daniel 7:24).

 

E. Kini maghimog pakiggubat batok sa, ug “magapaluya” o magalutos sa mga balaan (Daniel 7:21, 25).

 

F. Kini mogula gikan sa pagano nga empiryo sa Roma—ang ikaupat nga gingharian sa kalibutan (Daniel 7:25).

 

G. Ang mga katawhan sa Dios (ang mga balaan) “igahatag sa iyang kamot” hangtud sa “usa ka panahon ug mga panahon ug sa katunga sa usa ka panahon” (Daniel 7:25).

 

H. Kini “mosulti sa dagkung mga pulong batok” o mopasipala sa Dios (Daniel 7:25). Sa Pinadayag 13:5, ang miingon nga ang sama nga gahum nagasultig “mga pulong sa pagpangandak ug pagbugalbugal.”

 

I. Kini “magahunahuna sa pag-usab sa mga panahon, ug sa kasugoan.” Daniel 7:25.

Huwag kalimutan—lahat ng punto ng pagkakakilanlang ito ay nanggaling mismo sa Biblia. Ito ay hindi lamang opinyon o haka-haka ng ilang mga tao. Maaring masabi agad sa iyo ng mga mananaysay kung anong kapangyarihan ang inilarawan. Ang mga puntong ito ay aakma sa iisa lamang na kapangyarihan- ang Papasiya.Ngunit upang maging tiyak, ating suriing mabuti ang siyam na punto, isa-isa. Dapat walang silid na matitira para sa pagdududa.

Ayaw kalimot—kining tanang mga punto sa pag-ila gikan direkta sa Bibliya. Kini sila dili mga opinyon sa tawo o mga paghakahaka. Ang mga historyador makasulti kanimo sa madali kon unsa ang kagahum nga gikahulagway. Kini nga mga punto mahaum lamang sa usa ka kagamhanan—ang papacia. Apan aron nga mahimong siguro, lantawon nato pag-ayo ang tanang siyam ka mga puntos, ang usa ug usa. Kinahanglan nga wala unyay luna nga mabilin alang sa pagduhaduha.

8. Ang papacia ba nahaum niini nga mga puntos?

Tubag: Oo, kini hingpit nga nahaum sa matag punto. Lantawa ang mga butang sa A hangtud sa H diha sa ubos.

A. Kini “migula kanila” gikan sa napulo ka gingharian sa Kasadpang Europa. Ang geograpikal nga lokasyon sa papadong kagamhanan atua sa Roma, Italya—ang pinakakasingkasing sa mga teritoryo sa Kasadpang Europa.

Oo-umaangkop sa bawat punto. Tingnan natin ng mas malapit:

B. Kini adunay usa ka tawo sa iyang pangulohan nga magasulti alang niini. Ang papacia nakalab-ot niini nga mga marka sa pagtukoy tungod kay kini adunay usa ka tawo nga nangulo (ang papa) nga maoy nakigsulti alang niini.

C. Giibot ang tulo nga kaharian. Ang mga emperador sa Kasadpang Europa mga Catolico ug nagasuporta sa papacia sa iyang pagtubo ug pagbulot-an. Apan tulo ka mga Aryano nga gingharian ang wala misuporta sa papacia—ang mga Vandals, Heruli ug Ostrogoths. Busa ang Catolikong emperador midesisyon nga kini sila gikinahanglan sa pagdaug o paglaglag. Mao kini kon giunsa ni Dr. Mervyn Maxwell, usa ka teologo ug historyador, paghulagway sa mga resulta diha sa volume 1, pahina 129, sa iyang libro nga giulohan God Cares: “Ang Catolikong emperador Zeno (474-491) nagpahiluna ug usa ka kasunduan sa mga Ostrogoths niadtong 487 nga niresulta sa pag-ibot sa gingharian sa mga Aryanhong Heruli niadtong 493. Ug ang Catolikong emperdor Justinian (527-565) nagapahawa sa mga Aryanhong Vandals niadtong 534 ug makahinungdananong nagbungkag sa gahum sa mga Aryanhong Ostrogoths niadtong 538. Busa ang tutulo ka mga sungay diha sa Daniel—ang mga Heruli, mga Vandals, ug mga Ostrogoths—‘giibut hangtud sa mga gamut’. Dili malisud sa pagsayud nga ang papacia nahaum niininga maong punto.

D. Kini “lahi” o lain gikan sa uban pang mga gingharian. Ang papacia tataw nga nahaum usab niini nga paghulagway. Kini miabot sa eksena ingon nga relihiyosong kagamhanan ug bug-os nga lahi gikan sa sekyular nga kinaiyahan sa uban pang pulo ka mga gingharian.

E. Kini makiggubat ug magalutas sa mga balaan.

Usa ka binantog nga kamatuoran nga ang iglesia naglutos. Ang papacia tataw nga nag-angkon sa pagbuhat niiini. Adunay daghang mga ebidensya nga nagasuporta niini. Bisan pa ang mga konserbatibo nga mga historyador nag-angkon nga ang iglesia sa panaghap nagalaglag ug mga 50 milyones ka mga tawo tungod sa mga butang may kalabutan sa relihiyosong pagtuo. Kita magakanayon gikan sa duruha ka mga gigikanan:

   1. “Na ang Iglesia ng Roma ay nag buhos ng napakaraming inosenteng dugo higit sa ibang institusyon na syang naitatag sa sangkatauhan, ay kukwestyunin ng protestante na mayroong maaasahang kaalaman sa kasaysayan" 1

   2. Sa The History of the Inquisition of Spain, ibinigay ni D. Ivan Antonio Llorente ang mga numerong ito mula lamang sa Spanish Inquisition: 31,912 katao ang nahatulan at namatay sa apoy. 241,450 katao ang nahatulan ng malalang parusa.

Mga Pulong sa Pag-atiman ug Kabalaka

Aron walay bisan kinsa nga maghunahuna nga kita moatake sa mga isig ka Kristohanon pinaagi sa pag-ila sa gamay nga gahum sa sungay, palihug hinumdomi nga ang tagna gitumong sa usa ka sistema ug dili mga indibidwal. Adunay mga matinud-anon, diosnon nga mga Kristohanon sa tanan nga mga iglesia, lakip ang Katoliko nga pagtuo. Ang Daniel 7 usa lamang ka mensahe sa paghukom ug pagtul-id sa usa ka dakong relihiyosong institusyon nga nakompromiso sa paganismo, sama sa gihimo sa daghan pang mga simbahan.

Ang Tagna Nagpahayag sa mga Kasaypanan sa Tanang Pagtuo

Ang ubang mga tagna nagpunting sa kasaypanan sa mga Protestante ug Judio nga mga tinuohan. Ang Dios adunay tinuod nga mga tawo sa tanang relihiyon. Ang iyang tinuod nga mga tawo (bisan unsa pa ang ilang pagtoo) sa kanunay mapainubsanong modawat sa pagtul-id sa Ginoo ug dili motak-om sa ilang mga dalunggan ug kasingkasing batok Kaniya. Kinahanglan kita magpasalamat nga ang Pulong sa Dios nagasulti uban ang dili mapihigong pagkamatinuuron sa matag hilisgutan.

Matagnaong Panahon:

Panahon = 1 ka tuig Mga panahon = 2 ka tuig ½ panahon = ½ tuig

F. Kini mogula gikan sa ikaupat nga gingharian sa puthaw—ang pagano nga Empiryo Romano.

Kita magkanayon gikan sa duruha ka mga pagbulot-an bahin niini nga punto:

1. “Ang gamhanang Iglesia Catolico labing gamay lamang sa Empiryo Romanong gibautismohan … Ang pinakakapital sa karaang Empiryo Romano maoy nahimong capital sa Kristohanong empiryo. Ang opisina sa Pontifex Maximus gipadayon nianang alang sa papa.” 2

2. “Bisan unsa mang mga Romanhong elemento ang gibyaan sa mga barbaro ug mga Aryano … [miabot] ubos sa proteksyon sa Obispo sa Roma, nga mao ang punoang tawo didto human sa pagkawala sa emperador. Ang Iglesia Romano niini nga paagi sa pribado nagtuklod sa iyang kaugalingon ngadto sa dapit sa Kalibutanhong Romano Empiryo, nga mao ang aktwal nga pagpadayon sa maong gahum.” 3 Busa, sa makausab, ang punto nahaum sa papacia.

G. Ang mga katawhan sa Dios (ang mga balaan) “ihatag sa iyang kamot” hangtud sa “usa ka panahon ug mga panahon ug sa katunga sa usa ka panahon.” Daniel 7:25.

Adunay daghang mga butang ang gakinahanglan sa pagklaro isip koneksyon niini nga punto:

1. Ang ‘usa ka panahon’ usa ka tuig, ang ‘mga kapanahonan’ duha ka tuig, ug ang ‘katunga sa usa ka panahon’ tunga sa tuig. Ang The Amplified Bible naghubad niini: “Totolo ug tunga sa katuigan.” 4

2. Kining maong panahon gihisgutan sa ikapito ka beses (Daniel 7:25; 12:7; Pinadayag 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5) diha sa mga basahon sa Daniel ug Pinadayag: ikatulo ka beses ingon nga usa ka panahon, ug mga panahon, ug katunga sa usa ka panahon; kaduha ingon nga 42 ka mga bulan; ug kaduha ingon nga 1,260 ka mga katuigan. Sumala sa 30-kaadlaw nga calendario sa mga Judio, kini nga mga kapanahonan nanagsama lamang nga sukod sa panahon: 3 ½ ka katuigan = 42 ka mga bulan = 1,260 ka mga tuig.

   3. One prophetic day equals one literal year (Ezekiel 4:6; Numbers 14:34).

   4. Busa, ang gamay nga sungay (Anticristo) gikinahanglan sa pagbaton sa gahum ibabaw sa mga balaan sulod sa 1,260 ka mga propetanhong mga adlaw o 1,260 literal nga mga katuigan.

   5.  Ang pagdumala sa papacia nagsugod niadtong A.D. 538, nga sa dihang ang katapusan sa tulo ka mga gingharian sa mga Aryano naibot. Ang iyang pagdumala nagpadayon hangtud 1798 sa dihang ang general ni Napoleon, si Berthier nagdakop sa papa uban sa handum sa paglaglag ni Papa Pius VI ug sa politikal, ug sekyular nga kagahum sa papacia. Kini nga panahon maoy insakto nga katumanan sa 1,260 ka mga tuig nga profesiya. Ang paghuyop mao ang ikahilamatay nga samad sa papacia, apan kana nga samad nagsugod sa pagkaayo ug nagpadayon sa pagkaayo karon.

   6. Kining sama nga higayon sa pagpanglutos nahisgutan diha sa Mateo 24:21 ingon nga pinakalabing dautang kapanahonan sa pagpanglutos nga maeksperyinsahan sa mga katawhan sa Dios. Ang bersiculo 22 nagsulti kanato nga kini hilabihang makalaglag nga walay ni usa ka kalag ang makalingkawas kon dili man gani kini pamub-an sa Dios. Apan ang Dios nagpahamubo niini. Ang pagpanglutos natapos dugay na sa wala pa ang papa nabilanggo niadtong 1798. Yano nga lantawon nga niini nga punto usab, ang papacia nahaum.

H. Kini mosultig “dagkung mga pulong” sa pagpasipala “batok sa Halangdong Uyamut [Dios].”

Ang pagpasipala adunay duruha ka mga paghulagway diha sa Kasulatan:

   1. Ang pag-angkon sa pagpasaylog mga sala (Lucas 5:21)..

   2. Ang pag-angkon nga Dios (Juan 10:33).

Kini ba nga punto nahaum sa papacia? Oo! Lantawon una nato ang mga ebidensya ingon nga kini nag-angkon sa pagpasaylog mga sala: “Ang mga pari ba tuoray gayud nga nagpasaylog mga sala, o siya ba lamang nagdeklara nga sila napasaylo? Ang pari sa tinoud nagapasaylo ug mga sala pinasikad sa gahum nga gihatag kaniya pinaagi ni Cristo.” 5 Ang papacia nagapakaubos kang Cristo pinaagi sa pagpahamutang ug sistema sa pagkumpisal sa usa ka yutan-ong pari, busa gilakaran si Jesus, ang atong Hataas nga Sacerdote (Hebreohanon 3:1; 8:1, 2) ug nga mao rang Tigpataliwala (1 Timoteo 2:5).

Sunod, pamalandonga ang ebidensya niini nga nagaangkon sa pagkadios: “Kami [mga papa] nagagunit dinhi sa yuta sa dapit sa Dios nga Makagagahum.” 6 Ania pay lain: “Ang papa dili lamang mao ang representanti ni Jesu-Cristo, apan siya mao si Jesu-Cristo mismo sa iyang kaugalingon, nga gitago ubos sa belo sa unod.” 7

Maayo kini nga punto nga kini usab naglakip sa papacia.

I. Kini “magahunahuna sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasugoan.”

“Sa usa ka umalabot nga Giya sa Pagtuon, atong atubangon ang mahitungod sa “mga kapanahonan” sa niini nga punto. Kini usa ka dako nga topiko ug gikinahanglan sa bulag nga pagtulotimbang. Apan unsaon man kining mahitungod sa pag-usab sa “mga kasugoan”? Ang The Amplified Bible naghubad sa “mga kasugoan” ingon nga “ang kasugoan”. Ang referencia mao ang pag-usab sa kasugoan sa Dios. Sa tinous, wala gayoy bisan usa nga makausab niini, apan ang papacia wala ba nagsulay sa pagbuhat sa mao? Ang tubag mao nga “oo.”

Sa iya nga mga katekismo, ang papacia nagpanas sa ikaduhang kasugoan batok sa pagtahud sa mga imahe ug iya nga gipamub-an ang ikaupat nga kasugoan gikan sa 94 ka mga pulong ngadto sa walo ug siya nagbahin sa ikanapulo ka kasugoan ngadto sa duha ka mga sugo. (Susiha kini sa imong kaugalingon. Itandi ang Napulo ka Kasugoan sa bisan asa nga katekismo sa Catolico ug ang lista sa mga kasugoan sa Dios diha sa Exodo 20:3-17.)

Walay pagduhaduha nga ang kagahum sa diyutay nga sungay sa Daniel capitulo 7 (ang Anticristo) mao ang papacia. Wala nay lain pang mga organisasyon ang mohaum sa siyam ka mga puntos. Ug kini dili usa ka bag-o nga pagtulun-an. Ang matag Reformer naghisgut sa papacia ingon nga ang Anticristo. 8

9. Dili ba si Daniel giingnan sa pagsilyo sa iyang libro hangtud sa “panahon sa katapusan”? (Daniel 12:4) Kanus-a man ang mga profesiya ni Daniel maabli sa atong mga salabutan?

 

Tubag:   Diha sa Daniel 12:4, ang propeta giingnan sa pagsilyo sa pipila ka bahin sa libro hangtud sa “panahon sa katapusan.” Sa bersiculo 6, usa ka daw manulonda nga tingog ang nangutana, “Unsa ang kadugayon hangtud sa katapusan niining mga katingalahan?” Ang bersiculo 7 miingon, “Kini mahitabo sa usa ka panahon, sa mga panahon, ug tunga ba hinoon sa panahon.” Ang manolunda naggarantiya kang Daniel nga ang seksyon sa libro nga naghisgut sa mga profesiya sa kaulahiang mga adlaw mamaabli human sa pagtapos sa 1,260 ka katuigan sa papado nga pagkontrolar nga mao, sa atong hinsayran niini nga Giya sa Pagtuon, niadtong 1798. Busa, ang panahon sa katapusan nagsugod niadtong 1798. Klaro kaayo, ang basahon sa Daniel nagdalag mga mahinungdanong mga mensahe gikan sa langit alang kanato karon. Gikinahanglan gayud nato sa pagsabot niini.

Ang anghel nagsulti kang Daniel nga ang mga panagna niini nga libro mabugkos hangtud sa 1798, ang panahon sa katapusan.

Ang tanang relihiyosong pagtulon-an kinahanglan itandi sa Kasulatan aron matino ang katukma niini.

10. Daghang mga Kristohanon karon matalimad-ong nasayud sa sayop mahitungod sa Anticristo.

Ang pagtoo sa dili matuod mahitungod sa Anticristo masayon lamang nga maoy hinungdan sa tawo nga malimbongan ug mahisalaag. Unsa man ang dapat buhaton sa tawo sa dihang makasugata sa bag-o nga mga pagtulon-an sa Bibliya? “Ug kining mga Judioa mabuot pa kay sa mga Judio didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasibuton, nga sa adlaw-adlaw nanagtoon sa kasulatan, sa pagsusi kon tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila.”(Buhat 17:11).

Tubag:  Sa dihang makasugatag bag-o nga pagtulon-an sa Bibliya, ang nag-inusarang luwas nga pamaagi mao ang pagtandi pag-ayo niini sa Kasulatan aron sa paglantaw kon kini ba nahiuyon sa pulong sa Dios.

11. Ako buot nga mosunod sa kon diin man magatultol si Jesus, bisan pa man kini mamasakit?

Panapos nga Pagsaysay

Daghang mga mahinungdanon nga mga profesiya gikan sa mga basahon sa Bibliya diha sa Daniel ug Pinadayag ang mabutang sa umalabot nga Amazing Facts Study Guides (Giya sa Pagtuon). Ang Dios naghatag niining mga profesiya aron sa:

A. Pagpadayag sa katapusang mga panghitabo sa yuta.

B. Pagtukoy sa mga manginlabot sa katapusang hugna sa pakig-away taliwala kang Jesus ug kang Satanas.

C. Pagpadayag sa klaaro sa mga dautang plano ni Satanas aron sa paglit-ag ug paglaglag kanatong tanan.

D. Pagpresentar sa seguridad ug gugma diha sa paghukom; ang mga balaan sa Dios madepensahan.

E. Pagtuboy kang Jesus—sa Iyang kaluwasan, gugma, gahum, kalooy, ug hustisya.

Ang mga dagkong mga partisipante mopakita sa balik

Ang mga makahinungdanong partisipante diha sa hinapos nga gubat taliwala kang Jesus ug Satanas mopakita sa balik niini nga mga profesiya. Kini naglakip: ni Satanas, Jesus, sa Estados Unidos, papacia, Protistantismo, ug espiritismo. Si Jesus nagbalik ug nagpadako sa Iyang mga mensahe gikan sa mga propeta aron sa pagsiguro nga ang Iyang mga pasidaan sa gugma ug proteksyon moabot nga may pagkaklaro ug kasiguradohan.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Ako gayud sa kanunay naghunahuna nga ang Anticristo usa ka tawo kaysa sa usa ka organisasyon. Ako ba sayop?

 

Tubag: Ang Anticristo usa ka organisasyon—ang papacia. Ang mga pulong “mata sa tawo” diha sa Daniel 7:8 sa hinoon, wala nagatudlo sa usa ka pangulo. Ang Pinadayag 13:18 nagsulti sa tawo nga may kalabutan sa usa ka numero. Sa Daniel capitulo 8, ang Grecia girepresentaran sa usa ka kanding, ug ang iyang pangulo, si Alexander the Great, gisimbolohan sa usa ka sungay. Ang susama tinuod usab mahitungod sa Anticristo. Ang organisasyon mao ang papacia. Ang iyang representanti mao ang papa nga anaa sa katungdanan. Ang profesiya sa Daniel capitulo 7 wala nagasulti nga ang mga papa dautan ug nga ang mga Catolico dili mga Kristohanon. Adunay daghang mga mainiton, ug mahigugmaong mga Catolicong Kristohanon. Ang sistema, sa hinoon, gitawag nga Anticristo tungod kay kini mipuli sa pagbulot-an ni Cristo ug misulay sa pag-usab sa kasugoan.

 

 

2. Ikaw ba naghunahuna nga maalamon o Kristohanon ang pagpasa ug kasugoan aron sa pagpalig-on sa Kristiyanismo?

 

Tubag: Dili. Ang Bibliya klaro nga ang tanan gikinahanglan sa pagbaton sa kagawasan sa pagpili sa direksyon nga ilang gihandum sa pag-adto nga nauyon sa konsencia (Josue 24:15)—bisan ug sila magpili sa paglimod sa Dios ug mahimo nga mga atheista. Ang Dios nagtuogt kang Adan ug Eva sa pagpili sa pagsupak bisan nga kini pareho nga makapasakit kanila ug Kaniya. Ang napugos nga pagsimba dili madawat ngadto sa Dios. Ang pinugos nga pagsimba mao ang pamaagi sa yawa. Ang pamaagi sa Dios mao ang mahigugmaong pagdani. Ang kasaysayan nagpakita sa dayag nga sa matag panahon nga ang iglesia magpasa ug kasugoan aron sa pagpalig-on sa iyang mga tinuohan, ang paglutos ug pagpatay sa uban moresulta. Kini usa ka leksyon nga atong matun-an gikan sa kasaysayan sa gamay nga sungay niadtong Middle Ages.

 

3. Siguro nasayop ako sa pagsabot, apan ang akong konsepto kanunay mao nga ang Anticristo usa ka dautan nga nilalang nga sa dayag nagabatok sa Dios. Kini ba nga konsepto dili sakto?

 

Tubag: Kasagaran kita mokonsidera sa pulong “anti” sa pagpasabot nga “pagbatok sa”. Apan diha sa “Anticristo” kini nagapakahulugan “sa dapit sa” o “imbes sa”. Ang Anticristo nakasala sa pag-angkon sa mga katungod sa Dios. Kini nag-angkon:

A. Ang iyang mga pari makapasaylog mga sala nga ang Dios lamang ang arang makahimo (Lucas5:21).

B. Sa pagbag-o sa kasugoan sa Dios pinaagi sa pagwala sa ikaduha nga kasugoan (mahitungod sa pagsimbag mga diosdios) ug sa pagbahin sa ikanapulo ngadto sa duruha ka mga bahin. Ang kasugoan sa Dios dili mausab (Mateo 5:18).

C. Nga ang papa mao ang Dios sa yuta.

Ang Orihinal nga Plano ni Satanas

Ang orihinal nga plano ni Satanas (sa langit) mao ang pag-asuma sa posisyon ug pagbulot-an sa Dios. Ang iyang tumong mao ang magpalagpot sa Dios ug sa pagdumala puli sa Iyang dapit. (Lantawa ang Giya sa Pagtuon 2.) Sa dihang si Satanas gipahawa gikan sa langit, ang iyang tumong wala nausab, apan hinoon, kini misamot. Sa mga siglo nga nilabay siya naningkamot (sa paggamit sa nagkalain-laing tawhanong agencia) sa pagkuha sa dungog sa Dios ug sa pagpuli sa ibabaw sa Iyang posisyon.

Ang Anticristo Nagpakita nga Espirituhanon

Gitinguha ni Satanas nga pulihan ang Dios niining katapusang mga adlaw pinaagi sa paglimbong sa mga tawo sa pagsunod sa antikristo, kinsa makita nga espirituhanon ug balaan. Ang nag-unang katuyoan sa mga tagna sa Daniel ug Pinadayag mao ang pagbutyag sa mga lit-ag ug mga estratehiya ni Satanas ug pagdala sa mga tawo aron mahimong angkla sa Jesus ug sa Iyang Pulong alang sa kaluwasan.

Ang Anticristo Magalimbong sa Kadaghanan

Kasagaran sa mga tawo mosunod sa Anticristo (Pinadayag 13:3), sa paghunahuna nga sila misunod kang Cristo. Ang mga labing pinili lamang ang mahimong luwas (Mateo 24:23, 24). Sila mahimong luwas tungod kay sila nagasulay sa matag espiritwal nga pagtulon-an ug pangulo pinaagi sa Kasulatan (Isaias 8:20). Ang relihiyoso nga pagpanlimbong anaa sa bisan asa karon. Kita dili mahimo sa pagkasobrang maampingon.

 

4. Dili ba ang Bibliya nag-ingon diha sa 1 Juan 2:18-22 nga adunay daghang mga Anticristo?

 

Tubag: Oo, adunay nay daghang mga Anticristo kaniadto sa mga milabay nga kasaysayan nga nagabuhat batok sa gingharian sa Dios. Apan sa hinoon, aduna lamay usa ka entidad nga sa espicifik nagatuman sa tanang gitagna nga mga kinaiyahan sa mga Anticristo. Sa Daniel mga capitulo 7 ug 8 ug diha sa Pinadayag capitulo 13, ikaw makakaplag ug mga anaa sa pulo ka mga nagapaila nga mga kinaiyahan sa Anticristo. Kining pulo ka mga nagapaila nga mga marka matuman lamang sa usa ka entidad, ang papacia.

 

5. Sa profesiya, ang simbolo ba sa “mananap nga mapintas” nagapasabot sa “mapintas” nga mga kinaiyahan?

 

Tubag: Dili gayud. Ang Dios naggamit sa simbolismo sa usa ka mananap nga mapintas aron sa pagpasabot sa usa ka mamumuno, nasud, gobyerno, o gingharian. Kini mao ang Iyang paagi sa paglarawan sa mga pang-gobyerno sa profesiya. Gihimo ni nato sa atong kaugalingon sa pipila ka mga kahimtang: Kita naglarawan sa Rusya ingon nga usa ka oso, ug ang Estados Unidos ingon nga usa ka agila, etc. ang simbolo nga “mananap” dili usa ka termino nga nagapaubos o wala nagatahud. Kini susama sa “hayop” o “nilalang”. Bisan si Cristo gihulagway ni Juan nga Bautista (Juan 1:29) ug ni apostol Juan (Pinadayag 5:6, 9, 12, 13) ingon nga usa ka Karnero. Ang terminong “mananap” gigamit sa Dios aron sa paghatag kanato sa mensahe mahitungod sa mga nasud ug mga pangulo, ug sa maayo ug dautan.