Mga Mensahe sa mga Manolunda Gikan sa Kalawakan

Leksyon 16

 

Ang mga manolunda tinuod! Usahay ginatawag nga querobin o serafin, kini nga mga gamhanang espiritu nga sulogoon naapakita sa tibuok kasayasayan sa Bibliya. Kasagaran sila Makita nga nagapanalipod ug nagagiya sa mga katawhan sa Dios, ug usahay nagasilot sa mga dautan – apan usa sa ilang labaing importante nga mga misyon mao ang pagpadayag ug pagsaysay sa profesiya. Nasayud ka ba nga ang Dios nagsulti ug butang nga bililhon pinaagi sa Iyang mga manulonda ngadto sa mga nangabudlay nga mga katawhan sa atong nagkapuliki nga kalibutan? Diha sa Pinadayag 14, ang Dios nagpadayag sa pipila ka mga makatingalahong mensahe sa katapusang mga adlaw nga gisimbolo sa tutulo ka mga nagalupad nga mga manulonda. Labing makahulugan kini nga mga mensahe, nga sa dihang sila matapos, si Jesus mobalik! Kini nga Giya mohatag kanimo sa makapaabli sa mata nga panlantaw, ug ang sumusunod nga walalo ka mga giya mopresentar sa kahibulongang mga detalye. Pabilin sa imong lingkuranan… Ang personal nga mensahe sa Dios alang kanimo duolan nang masaysay!

1. Nganong nagatuon kita sa Pinadayag? Dili ba kini gisilyo?

Tubag: Adunay unom ka mga katarungan alang sa pagtuon sa Pinadayag:

A. Kini wala gayud man gisilyohan (Pinadayag 22:10). Ang anyo na kadugay nga away taliwala kang Cristo ug Satanas, apil ang mga pamaagi sa yaw ug sa iyang yawan-ong nga plano sa katapusang mga adlaw, gibutyag diha sa Pinadayag. Si Satanas dili sayon nga makalit-ag sa mga katawhan kinsa nasayud pag-una sa iyang nagabakak nga mga limbong, busa siya naghandum sa mga tawo nga motoo nga ang Pinadayag gisilyohan.

 

B. Ang pangalan gayud nga “Pinadayag” nagakahulugan nga “pagbutyag,” “pag-abli,” o “pagpadayag”—ang bug-os nga taliwas sa pagkasinilyohan. Kini sa kanunay halapad nga abli.

 

C. Ang Pinadayag basahon ni Jesus sa nalahi nga paagi. Kini nagsugod, “Ang Pinadayag ni Jesu-Cristo.” Kini man gani naghatag ug paghulagway sa pulong mahitungod Kaniya diha sa Pinadayag 1:13-16. Walay lain pang basahon diha sa Bibliya ang nagpadayag kang Jesus ug sa Iyang mga pahimangno sa katapusang mga adlaw ug mga plano alang sa Iyang mga bulohaton ug sa Iyang mga katawhan nga sama sa Pinadayag

 

D. Ang Pinadayag gisulat hilabi na ug alang sa mga katawhan sa atong kaadlawan—sa dili pa ang pagbalik ni Jesus (Pinadayag 1:1-3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20

 

E. Usa ka pinasahi nga panalangin ang gitanyag ngadto kanila nga nagbasa ug nagpatalinghug sa iyang mga pahimangno (Pinadayag 1:3; 22:7).

 

F. Ang Pinadayag naghulagway sa mga katawhan sa Dios sa katapusang panahon ug sa iglesia inubanan sa makalilisang nga kaklaro. Kini nakapahimong buhi sa Bibliya sa dihang imong Makita ang mga panghitabo sa katapusang panahon nga gilarawan diha sa Pinadayag nga mahitabo. Kini usab nagasuti kon unsa ang igawali sa iglesia sa Dios diha sa katapusang mga adlaw (Pinadayag 14:6-14). Kini nga Giya sa Pagtuon mohatag sa usa ka panlantaw niana nga wali aron imo kini mailhan sa dihang imo kining madunggan.

Lantawa: Sa dili ikaw mopadayon sa layo, palihug ablihi ang imong Bibliya ug basaha ang Pinadayag 14:6-14.

2. Ang Dios nagsugo sa Iyang iglesia sa pagdala sa Maayong Balita ngadto sa matag nilalang (Marcos 16:15). Giunsa Niya pagsimbolo kini nga sagradong bulohaton diha sa Pinadayag?

"Ug nakita ko ang laing manulonda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang Maayong Balita aron imantala. … Ug misunod ang laing manulonda, ang ikaduha, nga nag-ingon, … Ug misunod ang laing manulonda, ang ikatulo, nga nag-ingon, … .” (Pinadayag 14:6, 8, 9).

Tubag:  Ang pulong “manulonda” literal nga nagkahulugang “mensahero,” busa, sibo kaayo nga ang Dios naggamit ug tutulo ka mga manulonda aron sa pagsimbolo sa pagwali sa Iyang tulo-ka-punto nga mensahe sa Maayong Balita alang sa katapusang kaadlawan. Ang Dios naggamit sa simbolismo sa mga manulonda aron sa pagpahinumdum kanato nga ang supernatural nga gahum magauban sa mga mensahe.

3. Unsa ang duha ka mga mahinungdanong punto ang gipadayag sa Pinadayag mahitungod sa mensahe sa Dios alang sa katapusang mga adlaw?

"Ug nakita ko ang laing manulonda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang Maayong Balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulongan ug katawhan."  (Pinadayag 14:6).

Tubag:    Ang duruha ka mahinungdanong mga punto mao: (1) nga kini mao ang “walay katapusang Maayong Balita,” ug (2) kini kinahanglan igamantala sa tagsatagsa ka mga tawo dinhi sa yuta. Ang mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda nagapasantop sa Maayong Balita, nga nagahimo niini nga yano nga ang katawhan mamaluwas pinaagi sa pagtoo kang—ug sa pagdawat kang—Jesu-Cristo lamang (Buhat 4:12; Marcos 10:23, 27). Gumikan kay walay laing paagi aron mahimugso ang kaluwasan, dautan ang pag-angkon nga aduna pay laing paagi.

Ang mga Limbong ni Satanas

Ang mga limbong ni Satanas, samtang daghan, nagalakip ug duruha ka mga labing epektibo: (1) ang kaluwasan pinaagi sa buhat, ug (2) kaluwasan diha sa sala. Kining duha ka mga limbong gihukasan ug gipadayag diha sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda. Daghan, sa walay pagkaamgo niana, nagagakos sa usa niini nga mga sayop ug nagsulay sa pagtukod sa ilang kaluwasn ibabaw niana—usa ka bug-os nga imposibleng kadaugan. Kita usab kinahanglan nga magsantop nga walay usa nga matuod nga nagmantala sa Maayong Balita ni Jesus alang sa katapusang panahon kinsa dili maglakip sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda.

4. Unsa ang upat ka mga nailhang mga punto ang gilakpan sa mensahe sa unang manulonda?

“Ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon, “Kahadloki ninyo ang Dios ug Kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa Iyang paghukom; ug simabaha ninyo Siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig." (Pinadayag 14:7).

Tubag:

A. Kahadloki ang Dios. Kini nagpasabot nga kinahanglan atong tahuron ang Dios ug molantaw Kaniya uban ang gugma, pagsalig, ug respeto—mahinamon sa pagbuhat sa Iyang mga mando. Kini makapalikay kanato gikan sa dautan. “Ug tungod sa pagkahadlok kang Jehova ang mga tawo mobiya gikan sa dautan.” Proverbio 16:6. Si Solomon, ang manggialamon nga tawo, miingon usab, “Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang Iyang mga sugo; kay kini mao ang tibook nga katungdanan sa tawo.” Ecclesiastes 12:13.

B. Ihatag ang himaya sa Dios. Kita makatuman niini nga sugo kon kita magtuman, magdayeg, ug magpasalamat sa Dios alang sa Iyang kaayo nganhi kanato. Usa sa mga dagkong mga sala sa katapusang mga adlaw mao ang dili mapinasalamaton (2 Timothy 3:1, 2).

C. Ang takna sa Iyang paghukom nahiabot na. Kini nagpasabot nga ang tagsatagsa adunay kaakohan ngadto sa Dios, ug kini usa ka klaro nga pahayag nga ang paghukom anaa na karon. Daghan sa mga paghubad naga-ingon “nahiabot na” imbes nga “naabot na.”

D. Simbaha ang Magbubuhat. Kini nga sugo nagasalikway sa pagsimbag dios-dios sa tanang matang—lakip na ang pagsimba sa kaugalingon—ug sa bug-os nagapakawalay bili sa ebolusyon, nga nagalimod nga ang Dios Magbubuhat ug Manunubos. (Daghang mga basahon ug mga pasundayag sa radio ang nagpasobrag pasantop sa bili sa kaugalingon, nga nagadangat ngadto sa pagsimba sa kaugalingon. Ang bili sa kaugalingon sa usa ka Kristohanon anaa diha Kang Cristo, kinsa nagahimo sa Iyang mga inanak nga lalaki ug babaye nga anak sa Hari sa langit.)

Ang Maayong Balita naglakip sa pagbuhat ug pagtubos sa kalibutan sa Ginoong Dios sa langit. Ang pagsimba sa Magbubuhat nagalakip sa pagsimba Kaniya sa adlaw nga Iyang gitagana ingon nga handumanan sa Paglalang (ang Ikapitong adlaw nga Igpapahulay). Nga ang referensiya diha sa Pinadayag 14:7 mao ang Igpapahulay gihimo nga klaro pinaagi sa kamatuoran nga ang mga pulong “nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat” gituboy gikan diha sa kasugoan sa Igpapahulay (Exodo 20:11) ug gigamit dinhi. Ang atong matuod nga ugat makaplagan diha sa Dios lamang, kinsa nagbuhat kanato diha sa Iyang dagway sa sinugdan. Kadtong wala nagasimba sa Dios ingon nga Magbubuhat—bisan unsa paman ang ilang ginasimba—dili gayud makadiskubre sa ilang matuod nga giugatan.

5. Unsa nga solimneng pahayag ang gihimo sa ikaduhang manulonda mahitungod sa Babilonia? Unsa ang gisugo sa manulonda sa Pinadayag 18 nga buhaton sa mga katawhan sa Dios?

"Ug misunod ang laing manulonda, ang ikaduha, nga nag-ingon, “Nagun-ob, nagun-ob na ang bantugang Babiblonia." Pinadayag 14:8. "Akong nakita nga nanaug gikan sa langit ang laing manulonda. ... Ug siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Nagun-ob, nagun-ob ang bantugang Babilonia!”. ... Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, “Gomowa kamo kaniya, mga tawo ko.”" Pinadayag 18:1-4.

Tubag: Ang ikaduhang manulonda sa solimne nag-ingon nga “Nagun-ob, nagun-ob ang bantugang Babilonia,” ug ang tingog gikan sa langit nag-awhag sa tanang katawhan sa Dios sa paggula gikan sa Babilonia sa makausa. Sanglit ikaw nasayud kong unsa ang Babilonia, ikaw masayon nga motapos niini. Paghunahuna mahitungod niini. Ikaw ba posible nga anaa karon sa Babilonia?

6. Batok sa unsa ang solimne nga gipasidaan sa mensahe sa ikatulong manulonda?

"Ug misunod ang laing manulonda, ang ikatulo, nga nag-ingon sa makusog nga tingog, “Kon adunay mosimba sa mapintas nga mananapug sa iyang larawan, ug pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios.” (Pinadayag 14:9, 10).

Tubag: Ang mensahe sa ikatulong manulonda nagpasidaan sa mga katawhan batok sa pagsimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan ug sa pagdawat sa marka sa mananap nga mapintas sa ilang mga agtang o mga kamot. Ang unang manulonda nagsugo sa matuod nga pagsimba. Ang ikatulong manulonda naghisgut sa kahibulongang kasangputan nga may kalambigitan sa dili matuod nga pagsimba. Ikaw ba nasayud sa tuoray kinsa kini nga mananap? Sanglit ikaw nasayud gayud kinsa kining mananap ug kon unsa ang iyang marka, ikaw mosangpot sa pagsimba kaniya nga wala mo mahibal-i.

7. Unsa ang upat ka punto nga paghulagway ang gihatag sa Dios diha sa Pinadayag 14:12 sa iyang katawhan nga midawat ug misunod sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda?

"Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinoohan ni Jesus." (Pinadayag 14:12).

Tubag:

A. Sila mapailubon, mayugoton, ug matinud-anon hangtud sa katapusan—usa ka dakong mando alang sa “buhata kana karon” nga henerasyon. Ang mga katawhan sa Dios nagpadayag Kaniya pinaagi sa ilang mapailubon, mahigugmaong kagawian.

B. Sila mga santos, o mga balaan, tungod kay sila sa bug-os anaa sa kiliran sa Dios.

C. Sila nanagbantay sa kasugoan sa Dios. Kini nga mga katawhan sa Dios malipayon nga nagtuman sa Iyang Napulo Kasugo ug sa lain pang mga kasugoan nga Iyang gihatag kanila. Ang ilang unang tumong mao ang pagpahimuot Kaniya, kansang ilang gihigugma (1 Juan 3:22).

D. Sila nagbaton sa pagtoo ni Jesus. Kini usab mahubad nga "pagtoo diha kang Jesus." Sa ila nga kahimtang, ang mga katawhan sa Dios sa bug-os nagsunod kangJesus ug sa bug-os nagsalig Kaniya.

8. Unsa dayon ang mahitabo sunod sa pagpanudlo sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda ngadto sa tanang katawhan?

"Unya mitan-aw ako, ug ania karon, dihay usa ka maputi nga panganud, ug sa ibabaw sa panganud dihay naglingkod nga morag Anak sa Tawo, nga may purongpurong bulawan sa Iyang ulo." (Pinadayag 14:14).

Tubag: Human dayon sa pagpanudlo sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda ngadto sa tagsa tagsa ka mga tawo, si Jesus mobalik diha sa kapanganuran (ang Iyang ikaduhang pag-abot) aron sa pagkuha sa Iyang mga katawhan ngadto sa ialng langitnong puloy-an. Sa Iyang pagpakita, ang dakong 1,000 katuig nga kangitngit sa Pinadayag capitulo 20 magsugod.

Kung ang tanan nakadungog sa mensahe sa katapusan nga panahon ni Jesus, Siya mobalik sa yuta aron pagdala sa Iyang katawhan uban Kaniya ngadto sa langit.

Ang espesyal nga pagpasiugda sa "presente nga kamatuoran" ni Noe mao ang umaabot nga baha

9. Sa 2 Peter 1:12, ang apostol naghisgut sa “presente nga kamatuoran.” Unsa ang iyang gipakahulugan?

Tubag:   Ang presente nga kamatuoran usa ka aspeto sa walay katapusan nga Maayong Balita nga adunay partikular nga dinalian alang sa usa ka inilang panahon. Ang mga halimbawa mao: Ang biblihong pagpasantop sa “presente nga kamatuoran” ni Noe mao ang umalabot nga lunop.

A. Ang mensahe ni Noes a lunop (Genesis 6 and 7; 2 Pedro 2:5). Si Noe usa ka magwawali sa pagkamatarung. Siya nagtudlo sa gugma sa Dios samtang siya nagpasidaan sa umalabot nga lunop nga molaglag unya sa

kalibutan. Ang mensahe sa Lunop usa ka “presente nga kamatuoran” alang niadto nga panahon. Ang iyang singgit mao nga “sulod ngadto sa sakayan.” Ug kadto importante kaayo, nga mahimo unya nga imoral ang dili pagmantala niadto.

B. Ang mensahe ni Jonas ngadto sa Nineve (Jonas 3:4). Ang “presente nga kamatuoran” ni Jonas mao nga ang Nineve malaglag sulod sa 40 ka mga adlaw. Si Jonas usab nagtuboy sa Manluluwas, ug ang ciudad naghinulsol. Ang pagtangtang, bisan pa niini, ang 40-adlaw nga pagpasidaan mahimo unta nga dili matinud-anon ug dili mapasaylo. Kadto presente nga kamatuoran. Kadto nahaum niadto nga panahon sa usa ka pinasahi nga paagi.

 

C. Ang mensahe ni Juan nga Bautista (Mateo 3:1-3; Lucas 1:17). Ang “presente nga kamatuoran” ni Juan mao nga si Jesus, ang Mesiyas duol na nga magpakita. Ang iyang buhat mao ang pagpresentar sa Maayong Balita ug pag-andam sa katawhan sa unang pag-abot ni Jesus. Ang pagtangtang nianang unang-pag-abot nga elemento sa Maayong Balita alang sa iyang kaadlawan dili unya mahanduraw.

D. Ang mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda (Pinadayag 14:6-14). Ang “presente nga kamatuoran” sa Dios alang karon nasulod diha sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda. Sa gayud, ang kaluwasan pinaagi kang Jesu-Cristo lamang mao ang sentro niini nga mga mensahe. Bisan pa niini, ang “presente nga kamatuoran” sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda gihatag usab aron sa pag0andam ug mga katawhan sa ikaduhang pag-abot ni Jesus ug aron sap ag-abli sa ilang mga mata sa mga maalam ug hilabihang makadani nga mga limbong ni Satanas. Sanglit ang mga katawhan nakasabot niini nga mga mensahe, si Satanas sa gayud modakop ug maglaglag kanila. Si Jesusu nasayud nga gikinahanglan nato kining tutulo ka mga mensahe, busa diha sa mahigugmaong kaayo Iya kini silang gihatag. Sila kinahanglan nga dili pagtangtangon. Palihug pag-ampo sa masingkamoton samtang imo sila nga pagasutaon punto por punto diha sa sunod nga walo pa ka mga Giya sa Pagtuon.

 

Ang uban sa imong mga madiskubrehan siguro makapakurat. Apan ang tanan unya makatagbaw. Ang imong kasingkasing sa hilabihan unya matandog. Imong mabati si Jesus nga nakigsulti kanimo! Human sa tanan, kini sila Iya man nga mga mensahe.

10. Unsa ang gisulti sa Bibliya nga moabot aron sa paghatag sa mensahe sa “presente nga kamatuoran” sa wala pa ang dakong adlaw sa Ginoo?

"Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova." (Malaquias 4:5).

Tubag:   Si Elias nga manalagna. Adunay butang nga makahulugan mahitungod kang Elias ug sa iyang mensahe, ingon sa atong Makita sa sunod nga mga pipila ka mga pangutana.

11. Unsa ang gibuhat ni Elias nga nakapahimo sa Ginoo nga molantaw kaniya?

Lantawa: Palihug abliha ang imong Bibliya ug basaha pag-ayo ang 1 Hari 18:17-40 sa dili mo pa tubagon kini nga pangutana.

Tubag:   Si Elias nag-awhag sa mga katawhan sa pagpahimutang sa ilang mga hunahuna sa kon kinsa ang ilang alagaron (bersiculo 21). Ang nasud halos anaa sa bug-os nga pagsimbag dios-dios. Ang mga tawo nagsalikway 

sa matuod nga Dios ug sa Iyang mga kasugoan. Adunay usa ka propeta sa Dios, si Elias, ug 450 ka mga paganong propeta ni Baal (bersiculo 22). Si Elias nagsugyot nga pareho nga siya ug ang mga nanagsimbag dios-dios magtukod ug halaran ug magbutang ug kahoy ug usa ka baka ibabaw niini. Siya dayon nagsugyot nga sila mangaliya sa matuod nga Dios sa pagpadayag sa Iyang kaugalingong pinaagi sa pagpahamtang ug kalayo sa Iyang halaran. Ang pagano ng adios wala mitubag, apan ang matuod nga Dios ni Elias nagpadalag kalayo gikan sa langit ug nagsunog sa halad ni Elias.

Ang Mensahe Nagkinahanglan sa Usa ka Desisyon

Ang mensahe ni Elias miabot sa usa ka panahon sa hilawom nga espirtuhanong krisis ug apostasia sa tibuok nasud. Kini naabot uban sa unsang gahum sa langit nga ibabaw nga kini nakapahunong sa mga “inadlaw nga bulohaton” ug nagdanig pagtagad sa tibuok nasud. Si Elias dayon nagpugos nga ang mga katawhan modesidir kinsa ang ilang alagaron, ang Dios o si Baal. Natandog sa hilabihan ug bug-os nga nakumbinsar, ang mga katawhan mipili sa Dios (bersiculo 39).

12. Ang mensahe ni Elias adunay duha ka panid nga aplikasyon. Kini naaplikar sa usa ka “presente nga kamatuoran” nga mensahe sa pag-andam sa mga katawhan alang sa unang pag-abot ni Jesus ug usa ka “presente nga kamatuoran” nga mensahe sa pag-andam sa mga katawhan sa ikaduhang pag-abot ni Jesus. Kinsa ang giingon ni Jesus nga nagmantala sa mensahe ni Elias aron sa pag-andam sa mga katawhan alang sa Iyang unang pag-abot?

"Wala pay nahitungha nga maolabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista." "Ug kon buot kamo motoo niini, siya mao si Elias nga magaanhi."  (Mateo 11:11, 14).

Tubag: Si Jesus nagtawag sa pagwali ni Juan sa pag-andam ug katawhan sa Iyang unang pag-abot “Elias,” o ang mensahe ni Elias. Ang mensahe ni Elias, sama sa kaadlawan ni Elias, naghimo nga klaro kaayo sa kamatuoran ug dayon nagapugos sa usa ka desisyon. Ang Bibliya nagsulti kang Juan Bautista, “Jesus called John's preaching to prepare people for His first advent "Elijah," or the Elijah message. John's message, as in Elijah's day, made truth very clear and then insisted on a decision. The Bible says of John the Baptist, "Siya magauna … diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias." (Lukas 1:17).

Gipresentar ni Juan Bautista ang "Elias" nga mensahe sa iyang panahon. Kadtong nagsangyaw sa Pinadayag 14: 6-14 adunay mensahe sa Elijah alang sa karon.

13. Giunsa nato pagkahibalo nga ang profesiya adunay ikaduhang aplikasyon sa atong kapanahonan sa dili pa gayud ang ikaduhang pag-abot?

“Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova." Malaquias 4:5. "Ang adlaw mahimong kangitngitan, ug ang bulan mahimong dugo, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova." Joel 2:31.

Tubag:

Palihug lantawa nga ang duruha ka mga panghitabo ang moabot sa dili pa moabot ang “daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova” nga gihisgutan diha sa Joel 2:31. Una, ang pag-abot ni Elias. Ug ikaduha, ang makalilisang

nga mga timaan sa kalangitan. Kini nakatabang kanato sa pagpahimutang sa duha ka mga panghitabo. Ang mangitngit nga dlaw nahitabo Mayo 19, 1780. Niana nga samang kagabion, ang bulan mipakita nga daw sama sa dugo. Ang Mateo 24:29 naglakip sa usa pa ka dugang nga timaan—ang pagpangahulog sa mga bitoon nga nahitabo niadtong Noviembre 13, 1833. Gikan niini, kita nakabalo nga ang mensahe ni Elias magasugod duol o human sa 1833—sa dili pa ang pag-abot sa dako nga adlaw sa Ginoo.

Ikaduha nga Mensahe ni Elias Human sa mga Ilhanan sa Kapanganuran

Klaro nga ang “mensahe ni Elias” ni Juan dili maaplikar sa ikaduhang “mensahe ni Elias” tungod kay ang dakong mga ilhanan sa Dios nahitabo labaw na sa 1,7000 ka mga katuigan human nga si Juan nagmantala sa iyang mensahe. Ang mensahe ni Elias sa Joel 2:31 magasugod human niadtong mga timaan sa kapanganuran diha sa 1833 ug kinahanglan nga mag-andam sa mga katawhan alang sa ikaduhang pag-abot ni Jesus. Ang katluan ka panid nga mensahe sa “presente nga kamatuoran” sa Pinadayag 14:6-14 nahaum sa hingpit. Kini nagsugod duol sa 1844 ug naga-andam ug mga katawhan sa tibuok kalibutan alang sa ikaduhang pag-abot ni Jesus (bersiculo 14), nga mahitabo human nga ang katluan ka panid nga mensahe makaabot sa tagsatagsa ka mga tawo dinhi sa yuta.

Ang Mensahe Nagasugo ug Desisyon

Si Elias nagpugos nga ang dautan atubangon diretso ug nga ang tanan magdesidir kon kinsa ang ilang alagaron. Busa, mao usab ang tulo ka pilo nga mensahe sa Dios alang kanato karon. Ang usa ka desisyon kinahanglan nga pagabuhaton. Ang tulo ka pilo nga mensahe sa Dios nagbutyag kang Satanas ug sa iyang mga plano. Kini klaro nga nagpadayag sa gugma sa Dios ug sa Iyang mga kasugoan. Ang Dios nagtawag ug mga katawhan karon balik ngadto sa matuod nga pagsimba—ang pagsimba sa Dios lamang. Ang pag-alagad ug pagsimba sa bisan kinsa o sa bisan unsang butang makwenta sa pagka-dili matinud-anon ug moresulta diha sa walay katapusang kamatayon. Ang Dios milagroso nga nagkab-ot sa mga kasingkasing sa kaadlawan ni Elias (1 Hari 18:37, 39) ug didto sa kaadlawan ni Juan nga Bautista. Siya mobuhat sa sama niini nga katapusang mga adlaw samtang ang mga katawhan motubag sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda (Pinadayag 18:1).

Ang katapusan nga mensahe sa Dios nga Elias magdala sa mga pamilya sa kalipay, gugma, ug kalipay.

14. Unsa pang laing kahibulongang panalangin ang pagdalhon sa pagwali sa mensahe ni Elias (o sa tulo ka mga manulonda)

"Si Elias ...iyang pabalikon ang kasingkasing sa amahan ngadto sa mga bata, ug ang kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan." (Malaquias 4:5, 6).

Tubag: Dalayegon ang Dios! Ang mensahe ni Elias, o ang mensahe sa tutulo ka mga manulonda, magadala nga managkauban ang mga miyembro sa pamilya diha sa mahigmaon, suod, malipayon, langitnong relasyon. Unsa ka bulahan nga saad!

15. Ang pulong “gospel” “maayong balita.” Ang mga mensahe bas a tutulo ka mga manulonda diha sa Pinadayag 14 naghatag ug maayong balita?

Tubag: Oo gayud! Atong lantawon pag-usab ang maayong balita nga atong nakaplagan niini nga paglantaw sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda:

A. Ang matag tawo makabaton ug oportunidad nga makadungog ug makasabot sa Maayong Balita sa katapusang adlaw. Walay usa nga malabyan.

B. Ang maalamom, ug gamhanang mga plano sa yawa sa paglit-ag ug paglaglag sa mga tawo mapadayag kanato, busa dili kita kinahanglan nga malit-agan.

C. Ang supernatural nga gahum sa langit magauban sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios niining katapusang mga adlaw.

D. Ang mga katawhan sa Dios magmapailubon. Iya silang gitawag nga mga “balaan.”

E. Ang mga katawhan sa Dios makabaton sa pagtoo ni Jesus.

F. Ang mga katawhan sa Dios, gikan sa gugma, motuman sa Iyang mga kasugoan.

G. Ang Dios nahigugma kaayo kanato nga Siya nagpadala ug labing pinasahi nga mensahe alang sa pag-andam kanato sa ikaduhang pag-abot ni Jesus.

H. Ang mensahe sa Dios niining katapusang mga adlaw magadala sa mga miyembro sa pamilya uban diha sa gugma ug panaghiusa.

I. Ang dako nga pagpasantop sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda mao nga ang kaluwasan gitagana na alang sa matag usa pinaagi kang Jesu-Cristo lamang. Siya naghatag sa Iyang pagkamatarung aron sa pagtabon sa atong kagahapon ug milagroso nga nagpahat sa Iyang pagkamatarung nganhi kanato sa adlaw adlaw aron nga kita motubo diha sa grasya ang matuod nga mahimong sama Kaniya. Uban Kaniya, kita dili mapakyas. Gawas Kaniya, kita dili makalampos.

Usa ka Dugang nga Pulong

Ang mga punto sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda nga igasaysay sa umalabot nga mga Giya sa Pagtuon mao:

A. Ang takna sa paghukom sa Dios naabot na!

B. Gumowa sa nahulog nga Babilonia.

C. Ayaw pagdawata ang marka sa mananap nga mapintas.

Dugang pang mgamaayong balita ang igapadayag samtang ikaw mainampoon nga magatuon niini nga mga suweto diha sa sunod pa nga walo ka mga Giya sa Pagtuon. Ikaw masorpresa unya ug magmalipayon sa pila ka mga butang, makuratan ug magmasulob-on sa uban. Ang ubang mga punto siguro malisud kaayo sa pagdawat. Apan tungod kay si Jesus nagpadalag pinsasahi nga mensahe gikan sa langit aron sa pagtabang ug paggiya sa matag usa kanato sa personal niining katapusang mga adlaw, siguro gayud nga walay mas labing importante kay sa makabati niini, makasabot niini sa bug-os, ug mosunod niini.

16. Ako nahuwasan ug mapasalamaton nga si Jesus adunay pinasahi nga tutulo ka pio nga mensahe aron sa paggiya ug pagtabang sa Iyangn katawhan niini nga katapusang mga adlaw sa yuta.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Ang tanan ba unya nga mga tawo dinhi sa yuta maabot sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda sa dili pa mobalik si Jesus? Uban sa binilyon karon nga mga tawo nga nangabuhi, unsaon man niini pagkaposible?

 

Tubag: Oo, kini mahitabo tungod kay ang Dios nagsaad niini (Marcos 16:15). Si Pablo niingon nga ang Maayong Balita miabot ngadto sa “tanang mga binuhat sa silong sa langit” sa iya nga kaadlawan (Colosas 1:23). Si Jonas, pinaagi sa grasya sa Dios, nakaabot sa entiro ciudad sa Nineve diha sa kulang sa 40 ka mga adlaw (Jonas 3:4-10). Ang Bibliya nag-ingon nga ang Dios motiwas sa buhat ug putlon kini sa hamubo (Roma 9:28). Pagsalig niini. Kini mahitabo sa madali ug diha sa atong adlaw.

 

 

2. Si Moises ba ug si Elias tuoray nga nagpakita uban kang Jesus didto sa pagkabalhin (Mateo 17:3) o kato ba usa lamang ka panan-awon?

 

Tubag: Ang panghitabo literal. Ang Griyego nga pulong “horama”, gihubad “panan-awon” diha sa bersiculo 9, literal nga nagkahulugan “unsa ang nahikit-an”. Ang panghitabo literal. Si Moises gipabangon gikan sa patay ug gidala ngadto sa langit (Judas 1:9), ug si Elias gilalin nga wala nakakitag kamatayon (2 Hari 2:1, 11, 12). Kining duruha ka mga tawo, kinsa ania kanhi sa yuta ug terible nga nag-antus gikan sa mga atake sa yawa ug sa rebelyon sa mga tawo sa Dios, nakasabot kong unsa ang giagian ni Jesus. Sila naabot aron sa pagpalig-on ug pagpahinumdum Kaniya sa tanan nga pagalalinon ngadto sa Iyang gingharian nga dili makakitag kamatayon (sama ni Elias) ug gipabangon ngadto sa kinabuhi gikan sa lubnganan aron sa pagsulod sa Iyang gingharian (sama ni Moises) tungod sa Iyang sakripisyo alang sa atong mga sala.

 

3. Ngano man nga si Juan miingon nga siya dili si Elias (Juan 1:19-21) nga si Jesus nag-ingon man nga siya mao (Mateo 11:10-14)?

 

Tubag: Ang tubag naggikan sa Lucas 1:3-17. Ang manulonda nga nag-anunsiyo sa umalabot nga pagkahimugso ni Juan miingon, “Si Elisabet nga imong asawa magaanak ug usa ka bata nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan. … Siya mahimo man nga bantugan sa atubangan sa Ginoo. … Ug siya magauna Kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung, aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam.” Mga bersiculo 13-17. Sa dihang si Jesus nagtudlo kang Juan ingon nga si Elias, Siya nagtukoy sa iyang kinabuhi, espiritu, gahum, ug buhat nga sama niadto kang Elias. Sama ang pagkamatuod sa mensahe ni Elias niini nga katapusang mga adlaw. Ang pagpasantop anaa diha sa mensahe, dili sa tawo. Busa, si Juan dili si Elias sa personal, apan siya nagpresentar sa mensahe ni Elias.

 

4. Posible ba alang sa usa nga magamantala sa bug-os nga kamatuoran ni Jesus sa katapusang panahon alang karon gawas sa paglakip sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda?

 

Tubag: Dili! Ang mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda kinahanglan nga maapil. Sa basahon sa Pinadayag, si Jesus mismo nagpadayag o nagpahamtang sa Iyang mensahe sa katapusang panahon (Pinadayag 1:1) ug nagsulti sa klaro nga ang Iyang mga katawhan kinahanglan nga mopadayon sa pagtuman sa sa kon unsa ang Iyang gipadayag diha sa basahon (Pinadayag 1:3; 22:7). Busa, ang matinud-anon nga magwawali sa katapusang panahon kinahanglan nga magawali sa mga mensahe ni Jesus gikan sa basahon sa Pinadayag. Kini, siguro nga naglakip sa pagwali sa Iyang pinasahi nga tulo ka pilo nga mensahe sa Pinadayag 14:6-14. Lantawa nga si Jesus nagtawag niini nga mga mensahe nga ang “katapusang Maayong Balita” diha sa bersiculo 6. Siya usab nag-ingon nga sila kinahanglan pagadalhon ngadto sa matag tawo sa yuta sa dili pa Siya mobalik alang sa Iyang katawhan. Ania ang tutulo ka mga solimne nga hunahuna:

A. Walay usa nga matuod nga nagamantala sa “walay katapusang Maayong Balita” sanglit siya maglakip sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda.

B. Walay usa nga adunay katungod sa pagtawag sa iyang mensahe nga ang walay katapusang Maayong Balita kong siya magatangtang sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda.

C. Ang mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda naga-andam ug mga katawhan alang sa ikaduhang pagbalik ni Jesus (Pinadayag 14:12-14). Sanglit ikaw makadungog, makasabot, ug modawat sa tutulo ka punto nga mga mensahe ni Jesus sa katapusang panahon, basin ikaw dili makaandam alang sa Iyang ikaduhang pag-abot.

Pinasahi nga mga Mensahe Alang sa Katapusang Panahon

Si Jesus, kinsa nakabalo sa kon unsa ang atong gikinahanglan, naghatag kanato ug tutulo ka pinasahi nga mga mensahe alang sa katapusang panahon. Kinahanglan nato sa pagsabot ug pagsunod kanila. Ang sunod nga walo ka mga Giya sa Pagtuon magahimo niini nga mga mensahe nga klaro alang kanimo.

 

5. Ang Lucas1:17 naga-ingon nga ang mensahe ni Elias mao ang pagpabalik sa “mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung”. Unsa ang pakahulugan niini?

 

Tubag: "Mabuhi ang namatarung pinaagi sa pagtoo." Roma 1:17. Ang mga matarung adunay kaalam sa pagsalig sa ilang kaluwasan ibabaw sa pagtoo diha sa Manluluwas. "Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag sa mga tawo, nga pinagi niini maluwas kita." Buhat 4:12. Ang mensahe ni Juan mao ang paghimo niini nga klaro sama sa kristal ngadto sa matag usa. Ang usa ka pagtoo nga naangkla ngadto sa bisan kinsa o sa bisan unsang butang gawas kang Jesu-Cristo dili gayud makaluwas sa mga tawo gikan sa sala ug makatultol ngadto sa usa ka nabag-ong kinabuhi. Ang mga tawo kinahanglan nga makadungog ug makasabot niini nga dakong punto sa kamatuoran. Kini nga kamatuoran mao usab ang pinakakasingkasing sa tutulo ka punto nga mensahe sa Dios alang karon.