Gipahimutang sa Dios ang Plano

S17Picture1.jpg

Leksyon 17

 

Kitang tanan nasayud nga 4,000 ka mga katuigan na ang nanglabay, sa hataas nga tuktok sa bukid sa Sinai, ang Dios naghatag kang Moises sa Napulo Kasugo. Apan kasagaran sa mga tawo wala nasayud nga sa samang panahon, ang Ginoo naghatag kang Moises sa mga sukaranan alang sa usa sa pinakamisteryosong gambalay nga natukod sukad—ang sanctuario. Kini gayud importante, tungod kay ang mga Israelhanon dili man makasulod sa yuta sa saad hangtud nga kini matapos. Kini nga templo nga nalahi ug nga madala-dala sa bisan diin nagarepresentar sa dapit nga puloy-an sa Dios taliwala sa Iyang mga katawhan; ang iyang mga serbisyo nagapakita sa nasud sa mga napahigawas nga mga ulipon sa usa ka tutulo ka mga dimensyon nga panan-awon mahitungod sa plano sa kaluwasan. Ang maampingon nga paglantaw ngadto sa mga sekrito sa sanctuario magapulbos sa imong pagsabot kon giunsa ni Jesus pagluwas ang mga nahisalaag ug sa paggiya sa iglesia. Ang sanctuario usab usa ka yawi aron sa pagsabot ug daghan pang mga profesiya. Kining maanindot nga Study Guide nagatugot kanimo sa pagsusi sa sanctuario ug sa pagdiskubre sa iyang nakatago nga mga pakahulugan. Usa ka mahinandumong pagpanaw ang nagahulat kanimo!

1. What did God asUnsa ang gisugo sa Dios nga pagatukoron ni Moises? k Moses to build?

“Ug pabuhaton mo sila ug usa ka balaang puloy-an alang Kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila.”(Exodus 25:8).

Tubag:   Ang Dios nagsugo kang Moises sa pagtukod ug usa ka sanctuario—usa ka espesyal nga gambalay nga magasilbi ingon nga dapit nga puloy-an alang sa dakong Dios sa langit.

S17Picture2.jpg

Usa ka Hamubo nga Paghulagway sa Sanctuario 

Ang sanctuario usa ka elegante, nga daw sama sa tulda nga gambalay (15’x 45’—basi sa 18-pulgadas nga maniko) diin ang supernatural nga presencia sa Dios magapuyo ug ginahimo ang mga espesyal nga mga serbisyo. Ang mga bongbong hinimo sa tul-id nga mga tabla sa acacia (hinimog kahoy) nga gibutang sa tungtunganan nga salapi ug hinal-upan sa bulawan (Exodo 26:15-19, 29). Ang atop hinimo sa upat ka lut-od sa mga tabon: ang panaptong lino, balhibo sa mga kanding, panit sa lake nga karnero, ug panit sa mananap sa dagat (Exodo 26: 1, 6-14). Kini adunay duruha ka mga kwarto: ang dapit nga balaan ug ang dapit nga labing balaan. Usa ka baga, ug bug-at nga tabil o kurtina ang nagabulag sa mga kwarto. Ang sawang—ang dapit nga nagpalibot sa sanctuario—75’ x 150’ (Exodo 27:18). Kini gikural uban sa lino nga pino nga nilubid ug gisuportahan sa 60 ka mga haligi nga tumbaga (Exodo 27:9-16).

S17Picture3.jpg

2. Unsa man ang gidahum sa Dios nga makat-unan sa Iyang mga katawhan gikan sa sanctuario?

“Ang imong dalan, Oh Dios, anaa sa balaang puloy-anan: kinsa ba ang daku nga dios nga sama nimo?” (Psalm 77:13).

 

Tubag:  Ang pamaagi sa Dios, o ang plano sa kaluwsan gipadayag dinha sa yutan-ong sanctuario. Ang Bibliya nagtudlo nga ang matag butang diha sa sanctuario o nga konektado sa iyang serbisyo usa ka simbolo sa mga butang nga himoon ni Jesus aron sa pagluwas kanato. Kini nagkahulugan nga kita dili bug-os nga makatugkad sa plano sa kaluwasan hangtud nga kita makasabot sa simbolismo nga may kalambigitan sa sanctuario. Busa nga ang kaimportante niini nga Study Guide malisud sa pagpahayag nga sobra.

3. Gikan sa unsang tinubdan si Moises nakabaton sa mga sukaranan alang sa sanctuario? Sa unsa man nakopya ang gambalay?

“Karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini: aduna kita niining maong labaw nga sacerdote, nga nagalingkod sa too sa trono sa Halangdon didto sa mga langit, usa ka mag-aalagad sulod sa dapit nga balaan ug ug sa tinuod nga tabernaculo nga gipatindog dili sa tawo kondili sa Ginoo.” “Ginaalagaran nila ang hula dug landong sa langitnong dapit nga balaan; kay sa hapit na si Moises magpatindog sa tebernaculo, gitugon siya sa Dios nga nag-ingon, “Tan-awa biya nga ang tanan pagahimoon mo nga mahisubay sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid.” (Hebrews 8:1, 2, 4, 5).

 

Tubag:   Ang mga sukaranan sa sanctuario ug ang mga bug-os nga mga espicificasyon alang sa pagtukod niini gihatag ni Moises pinaagi sa Dios. Sila mga kopya sa orihinal nga sanctuario sa langit, nga mao ang sumbanan sa sanctuario ni Moises.

S17Picture4.jpg

4. Unsa nga mga kasangkapan ang anaa sa sawang?

Tubag:

A. Ang altar sa halad-nga-sinunog diin ang mga mananap gihalad ang mga mananap gibutang diha sa sawang, anaa lang sulod niini (Exodo 27:1-8). Kini nga altar nagrepresenta sa krus ni Cristo. Ang mananap nagrepresentar kang Jesus, ang katapusang halad (Juan 1:29).

B. Ang dolang, nga gibutang taliwala sa altar ug sa entrada sa sanctuario (Exodo 30:17-21; 38:8). Ang tubig nagrepresentar ug paghinlo gikan sa sala, o ang bag-o nga pagkatawo (Tito 3:5).

S17Picture5.jpg

5. Unsa nga kasangkapan ang anaa sa dapit nga balaan?

Tubag:

A. Ang lamesa sa tinapay-nga-gipahamutang-sa-atubangan sa Dios (Exodo 25:23-30) nagrepresentar kang Jesus, ang buhi nga tinapay (Juan 6:51).

S17Picture6.jpg

B. Ang tangkawan nga adunay pito ka mga sanga (Exodo 25:31-40) nagrepresentar kang Jesus, ang kahayag sa kalibutan (Juan 9:5; 1:9). Ang lana nagrepresentar sa Espiritu Santo (Zacarias 4:1-6; Pinadayag 4:5).

S17Picture7.jpg

C. Ang altar sa incienso (Exodo 30:7, 8) nagrepresentar sa mga pag-ampo sa mga katawhan sa Dios (Pinadayag 5:8).

S17Picture8.jpg

6. Unsa nga kasangkapan ang anaa sa dapit nga labing balaan?

Tubag:

Ang arca sa tugon, ang mao rang kasangkapan nga anaa sa dapit nga labing balaan (Exodo 25:10-22), usa ka sudlanan o kaban nga kahoy sa acacia nga hinal-upan sa bulawan. Nagatindog sa ibabaw sa kaban mao ang duruha ka mga manulonda nga hinimo sa lunsayng bulawan. Sa taliwala niining mga manulonda mao ang halaran-sa-pagpasig-uli (Exodo 25:17-22), diin nagpuyo ang supernatural nga presencia sa Dios. Kini nagsimbolo sa trono sa Dios sa langit, nga mao usab nabutang taliwala sa duruha ka mga manulonda (Salmo 80:1).

S17Picture9.jpg
S17Picture10.jpg

7. Unsa ang anaa sa sulod sa arca?

Tubag:

Ang Napulo Kasugo, nga gisulat sa Dios sa mga papan sa bato pinaagi sa Iyang kaugalingong tudlo, ug nga diin sa kanunay pagatumanon sa Iyang mga katawhan (Pinadayag 14:12), anaa sa sulod sa arca (Deuteronomio 10:4, 5). Apan ang halaran-sa-pagpasig-uli anaa sa ibabaw kanila, nga nagapasabot nga hangtud nga ang katawhan sa Dios mokumpisal ug mosalikway sa sala (Proverbio 28:13), ang kalooy igakahatag ngadto kanila pinaagi sa dugo nga giwisik sa pari didto sa halaran-sa-pagpasig-uli (Levitico 16:15, 16). Ang dugo sa mananap nagrepresentar sa dugo ni Jesus nga giula alang kanato aron sa pagdalag kapasayloan sa sala (Mateo 26:28; Hebreohanon 9:22).

8. Ngano man ang mga mananap gikinahanglan nga ihalad diha sa Daang Tugon nga pagserbisyo sa sanctuario?

“Hapit ang tanang butang pagahinloan ug dugo, ug gawas sa pag-ula ug dugo walay mahimong pasaylo sa mga sala.” Hebreohanon 9:22. “Kay kini mao ang Akong dugo sa pakigsaad, nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.” Mateo 26:28.

S17Picture11.jpg

Tubag:  Ang paghalad sa mga mananap gikinahanglan aron sa pagtabang sa mga tawo sa pagsabot nga kon walay pag-ula sa dugo ni Jesus, ang ilang mga sala dili gayud mapasaylo. Ang law-ay, ug makakurat nga kamatuoran mao nga ang silot sa sala mao ang walay katapusan nga kamatayon (Roma 6:23). Samtang kitang tanan man nakasala, kita tanan gikinahanglan nga mamatay. Sa dihang si Adan ug Eva nakasala, sila unta mamatay dayon gawas ni Jesus nga milakang sa unahan ug mihalad sa paghatag sa Iyang hingpit nga kinabuhi ingon nga halad aron sa pagbayad sa silot sa kamatayon alang sa tanang katawhan (Pinadayag 13:8). Human sa sala, Ang Dios nagkinahanglan sa makasasala sa pagdalag halad nga mananap (Genesis 4:3-7). Ang makasasala mopatay sa mananap uban sa iyang kaugalingong kamot (Levitico 1:4, 5). Kini madugoon ug makakurat. Ug kini labihang nagapaigmat sa makasasala sa solemne nga realidad sa makahadlukang kasangputan sa sala (dayong kamatayon) ug sa desperado nga pagkinahanglan sa usa ka Manluluwas ug usa ka baylo. Kon walay Manluluwas, walay usa nga adunay paglaum sa kaluwasan.

Ang sistema sa paghalad nagtudlo, pinaagi sa simbolo sa gipatay nga mananap, nga ang Dios maghatag saIyang Anak aron mamatay para sa ilang mga sala (1 Corinto 15:3). Si Jesus mahimo nga dili lamang nila Manluluwas, apan usab ila nga baylo (Hebreohanon 9:28). Sa dihang si Juan Bautista nahibalag kang Jesus, siya miingon, “Tan-awa, mao kana ang Cordero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan.” Juan 1:29. Sa Daang Tugon, ang mga tawo naglantaw sa umalabot ngadto sa krus alang sa kaluwasan. Kita milantaw pabalik ngadto sa Calbaryo alang sa kaluwasan.wala nay lain pang tinubdan sa kaluwasan (Buhat 4:12).

S17Picture12.jpg

9. Giunsa man ang mga mananap sa paghalad diha sa serbisyo sa sanctuario, ug nga sa unsang pakahulugan?

“Ug iyang igabutang ang iyang kamot sa ibabaw sa ulo sa halad-nga-sinunog; ug kana pagadawaton alang kaniya aron sa pagbaton-sa-sala alang kaniya. “Ug kini patyon niya sa luyo sa halaran dapit sa amihanan.” (Levitico 1:4, 11).

Tubag:   Sa dihang ang usa ka makasasala magdalag halaronon nga mananap ngadto sa pultahan sa sawang, ang pari maghatag kaniya ug kutsilyo ug usa ka palanggana. Ang makasasala magbutang sa iyang mga kamot sa ulo sa mananap ug mokumpisal sa iyang mga sala. kini nagsimbolo sa pagbalhin sa sala gikan sa makasasala ngadto sa mananap.

Sa niana nga punto, ang makasasala pagaisipon nga inosente ug ang mananap nakasala. Tungod kay ang mananap simbolikal karon nga nakasala, gikinahanglan niini sa pagbayad sa suhol sa sala—kamatayon. Pinaagi sa pagpatay sa mananap pinaagi sa iyang kaugalingong kamot, ang makasasala sa mao gitudloan nga ang sala ang hinungdan sa kamatayon sa inosente nga mananap ug nga ang iyang sala mamahimong hinungdan sa kamatayon sa inosenteng si Jesus.

10. Sa dihang ang halaronon nga mananap igahalad sa tibuok nga katilingban, unsa ang gibuhat sa pari sa dugo? Unsa ang gisimbolohan niini?

Ingon nga atong Labawng Sacerdote, si Jesus naghatag kanato sa gahum sa pagkinabuhi nga matarung sa presente ug sa umalabot.  “Ug ang sacerdote nga dinihog magadala sa dugo sa lakeng vaca ngadto sa balong-balong nga pagatiguman. Ug ang sacerdote magatuslob sa iyang tudlo sa maong dugo, ug magasablig niini sa makapito sa atubangan ni Jehova sa atbang tabil.” (Leviticus 4:16, 17).

S17Picture13.jpg

Tubag:  Sa dihang ang usa ka halad igahaladalang sa mga sala sa tibuok nga katilingban, ang dugo gikuha sa pari, nga maoy nagrepresentar kang Jesus (Hebreohanon 3:1), ngadto sa sanctuario ug igawisik ngadto sa tabil nga nagabulag sa duha ka kwarto. Ang presencia sa Dios nagpuyo sa atbang sa tabil. Busa, ang mga sala sa mga katawhan gikuha ug simbolika nga gibalhin ngadto sa sanctuario. Kini nga pagministerio sa dugo pinaagi sa pari nagalandong sa presente nga pagministerio ni Jesus alang kanato didto sa langit. Human nga si Jesus namatay didto sa krus ingon nga atong halad sa sala, Siya mibangon ug miadto sa langit ingon nga atong Sacerdote alang sa pagministerio sa Iyang dugo didto sa langitnong sanctuario (Hebreohanon 9:11, 12). Ang dugo nga gikaalagad pinaagi sa mga yutan-ong sacerdote nagrepresentar kang Jesus nga nagabutang sa Iya nga dugo ngadto sa atong tala sa mga sala didto sa sanctuario sa itaas, nangagpakita nga sila napasaylo sa dihang sila atong isugid sa Iyang ngalan (1 Juan 1:9).

S17Picture14.jpg

Bilang ating Sakripisyo, nagdala si Jesus ng lubos na pagbabago sa buhay na kalakip ang pagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan.

11. Base sa mga serbisyo sa sanctuario, sa unsang duruha ka dagkong capasidad si Jesus nag-alagad sa Iyang katawhan? Unsa ang makahibulongang mga benepisyo ang atong madawat gikan sa Iyang mahigugmaong pagministerio?

“Kay gikahalad na si Cristo, ang atong karniro sa pasko.” 1 Corinto 5:7. “Busa, sanglit aduna man kitay dakung labawng Sacerdote nga nakalatas sa kalangitan, si Jesus, ang Anak sa Dios, pangusgan ta pagkupot ang atong tinoohan. Kay ang atong labawng Sacerdote dili Siya usa nga dili arang mobati sa pagkalooy kanato sa atong mga kaluyahon, hinonoa usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato, hinoon wala makasala. Sa ingon niana, uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy ug makakaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan.” Hebreohanon 4:14-16.

Tubag:   Si Jesus nagsilbi ingon nga halad alang sa atong mga sala ug ingon nga atong langitnong Sacerdote. Ang kamatayon ni Jesus ingon nga atong halad nga karnero ug baylo, ug ang iyang nagapadayon nga gamhanang pagministerio ingon nga atong langitnong Sacerdote, nakatuman ug duruha ka daw dili matuohan nga mga milagro alang kanato:

A. Usa ka bug-os sa kausaban sa kinabuhi nga ginatawag nga bag-ong pagkatawo, uban nga tanang mga kasal-anan sa kaniadto gipasaylo (Juan 3:3–6; Roma 3:25).

B. Gahum sa pagkinabuhi nga matarung sa presente ug umalabot (Tito 2:14; Filipos 2:13).

S17Picture15.jpg

Ingon ang atong Labaw nga Pari, si Jesus naghatag kanato sa gahum sa pagkinabuhi nga matarong karon ug sa umaabot.

Kining duruha ka mga milagro naghimo sa usa ka tawo nga matarung—nga nagkahulugan nga adunay matarung nga pakigdugtong taliwala sa tawo ug sa Dios. Walay bisan unsang posible nga pamaagi sa tawo nga mamahimong matarung pinaagi sa buhat (iyang kaugalingong paninguha), tungod kay ang pagkamatarung nagakinahanglan ug mga milagro nga si Jesus lamang ang arang makatuman (Buhat 4:12). Ang usa ka tawo mamahimong matarung pinaagi sa pagsalig kang Jesus nga magbuhat alang kaniya sa unsang dili niya kaya buhaton sa iyang kaugalingon.

Kini mao ang pakahulugan sa biblical nga termino “pagkamatarung pinaagi sa pagtoo.” Ako naghangyo kang Jesus nga mahimong tigdumala sa akong kinabuhi ug nagsalig Kaniya sa pagbuhat sa mga kinahanglanong milagro samtang ako sa bug-os nagpakigbahin uban Kaniya. Kini nga pagkamatarung, nga milagrosonga gituman alang kanako ug diha kanako pinaagi ni Jesus, mao lamang ang usa ka matuod nga pagkamatarung nga nabugso. Ang matag lahi nga matang usa ka dili matuod.

S17Picture16.jpg

12. Unsa ang unom ka mga halangdong saad ang gihatag sa Bibliya kanato mahitungod sa pagkamatarung nga gihalad nganhi kanato pinaagi ni Jesus?

Tubag:

A. Siya magatabon sa atong karaang mga sala ug maga-isip kanato ingon nga walay sala (Isaiah 44:22; 1 John 1:9).

B. Kita sa sinugdan, gibuhat gikan sa dagway sa Dios (Genesis 1:26, 27). Si Jesus nagsaad sa pagpasig-uli kanato ngadto sa dagway sa Dios (Roma 8:29).

C. Si Jesus naghatag kanato sa paghandum sa pagkinabuhi nga matarung ug naghatag kanato sa Iyang gahum sa pagtuman niini (Filipos 2:13).

D. Si Jesus, pinaagi sa Iyang mga milagro, magahimo kanato sa pagbuhat sa malipayon sa mga butang nga makapahimuot sa Dios (Hebreohanon 13:20, 21; Juan 15:11).

E. Siya nagkuha sa sentencia sa kamatayon gikan kanato pinaagi sa pagpahanungod kanato sa Iyang kinabuhing walay sala ug nagapasig-uli nga kamatayon (2 Corinthians 5:21).

F. Si Jesus nagaisip ug responsibilidad sa pagtipig kanato nga matinud-anon hangtud nga Siya mobalik aron sa pagdala kanato ngadto sa langit (Filipos 1:6; Judas 1:24).

Si Jesus andam sa pagtuman niining tanang nga mahimayaong mga saad diha sa imong kinabuhi. Ikaw ba andam? Pagluhod katon ug pangaliya Kaniya sa pagkontrolar sa imong kinabuhi. Siya dili magapakyas kanimo.

13. Ang tawo ba adunay bisan unsang papel gayud nga pagabuhaton diha sa pagkahimong matarung pinaagi sa pagtoo?

“Dili ang tanang magaingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubot-on sa akong Amahan nga anaa sa langit.” (Mateo 7:21).

Tubag: Oo, si Jesus miingon nga kinahanglan nato buhaton ang kabubot-on sa Iyang Amahan. Sa kaadlawan sa Daang Tugon, ang tawo nga tinuod nga nakabig nagapadayon sa pagdalag mga karnero alang sa paghalad, nga nagaindikar sa iyang kasakit alang sa sala ug sa iyang handum sa bug-os nga kasingkasing sa pagtugot sa Ginoo nga sa bug-os moggiya sa iyang kinabuhi.

S17Picture17.jpg

Karon, bisan nga kita dili makabuhat sa mga milagro nga gikinahanglan aron mamahimong matarung, kita sa matag adlaw gikinahanglan sa pagtugyan sa makausab kang Jesus (1 Corinto 15:31), nga nag-imbitar Kaniya sa pagdumala sa atong kinabuhi aron nga kadto nga mga milagro mahitabo. Kita gikinahanglan nga magtugot sa pagkamatinumanon ug sa pagsunod sa kon diin si Jesus mogiya (Juan 12:26; Isaias 1:18- 20).

Ang sala nagahinungdan kanato sa paggusto sa pagbaton sa atong kaugalingong dalan (Isaias 53:6) ug, mao nga morebelde batok sa Ginoo sama sa gibuhat ni Satanas sa sinugdan (Isaias 14:12-14). Ang pagtugot kang Jesus sa paghari sa atong kinabuhi kon usahay sama sa daw makalubag nga kalisud ingon nga gilugit ang imong mata o gibali ang imong bukton (Mateo 5:29, 30), tungod kay ang sala mak-adik ug madaug lamang pinaagi sa milagrosong gahum sa Dios (Marcos 10:27).

Daghan ang nagatuo nga si Jesus magakuha sa tanan nga nagahayag sa kaluwasan ngadto sa langit, bisan unsa pa ang ilang mga paggawi. Apan dili kini mao. Kana himo-himo ni Satanas. Ang usa ka Kristohanon gikinahanglan sa pagsunod sa mga gawi sa kinabuhi ni Jesus (1 Pedro 2:21). Ang makagagahum nga dugo ni Cristo makatuman niini alang kanatong tanan (Hebreohanon 13:12), apan kon lamang atong hatagan si Jesus sang bug-os nga pagdumala sa atong mga kinabuhi ug malipayon nga magasunod kon diin Siya mogiya—busan pa man ang dalan kin usahay mabato ug mahait (Mateo 7:13, 14, 21).

S17Picture18.jpg

14. Ikaw ba makatabang kanako sa pagpasabot sa adlaw sa pagpasig-uli?

Tubag: 

A.  Makausa sa usa ka tuig, sa adlaw sa pagpasig-uli, usa ka solemne nga adlaw sa paghukom ang mahitabo sa Israel (Levitico 23:27). Ang tanan magasugid sa matag sala. kadto nga magdumili sa niana gayud nga adlaw papahawaon sa kahangturan gikan sa campo sa Israel (Levitico 23:29).

B. Duruha ka mga kanding ang gipili: Ang usa, ang kanding sa Dios; ang lain, ang kanding-nga-binuhian, nga nagrepresentar kang Satanas (Levitico 16:8). Ang kanding sa Dios gipatay ug gihalad alang sa mga sala sa mga katawhan (Levitico 16:9). Apan sa niini nga adlaw, ang dugo igadala ngadto sa dapit nga labing balaan ug igawisik ibabaw ug sa atubangan sa halaran-sa-pagpasig-uli (Levitico 16:14). Niini lamang nga espesyal nga adlaw sa paghukom ang sacerdote magasulod sa dapit nga labing balaan aron sa pagtagbo sa Dios diha sa halaran-sa-pagpasig-uli.

S17Picture19.jpg

Ang kanding nga binuhian nagrepresentar kang Satanas, kansang gibutangan sa Dios sa bug-os nga kaakoan sa sala. Ang giwisik nga dugo (nga nagrepresentar sa halad ni Jesus) gidawat sa Dios, ug ang mga gisugid nga mga sala sa mga tawo nabalhin gikan sa sanctuario ngadto sa labawng sacerdote. Siya dayon magabalhin niining nasugid nga mga sala ngadto sa kanding-nga-binuhian, nga magabuhian ngadto sa kamingawan (Levitico 16:16, 20-22). Sa niini nga paagi, ang sanctuario nahinloan sa mga sala sa mga tawo, nga nabalhin didto pinaagi sa giwisik nga dugo sa tabil ug nagakaipon sa usa ka tuig.

15. Ang adlaw ba sa pagpasig-uli nagasimbolo o nagalandong sa usa ka bahin sa dakong plano sa Dios sa kaluwasan, sama sa ubang mga kasangkapan sa yutan-ong sanctuario ug sa mga serbisyo niini?

“Sa ingon niana gikinahanglan nga ang mga hulad sa mga langitnong butang pagahinloan niining mga butanga, apan ang maong mga langitnong butang pagahinloan sa labi pa ka maayong mga halad-inihaw kay niini.” Hebreohanon 9:23.

Ako buot nga modawat sa pagkamatarung ni Cristo, nga nagalakip sa kapasayloan, paghinlo gikan sa sala, ug ang gahum sa pagkinabuhi nga matarung sa presente ug umalabot.

Tubag: Oo. Ang mga serbisyo niana nga adlaw nagapunting sa pagpala sa sala pinaagi sa matuod nga Labawng Sacerdote didto sa langitnong sanctuario. Pinaagi sa Iyang giula nga dugo nga gibutang ngadto kanila nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, si Cristo magpamatuod sa mga desisyon sa Iyang mga katawhan sa pag-alagad Kaniya sa walay katapusan. Kini nga espesyal nga adlaw sa paghukom, sama sa Yom Kippur sa Israel, naglandong sa katapusang pagpasig-uli nga pagahimoon alang sa planeta sa yuta. Gikan sa tinuig nga matang sa ansyanong adlaw sa pagpasig-uli, ang tanan sa katawohan gitagaan sa kasigurohan nga ang atong matinud-anan nga Labawng Sacerdote, si Jesus, sa gihapon nagpataliwala sa langit alang sa Iyang mga katawhan ug nagtindog nga andam sa pagpala sa mga sala sa tanan nga nagabansay sa ilang pagtoo sa iyang giula nga dugo. Ang katapusan nga pagpasig-uli nagadangat ngadto sa katapusan nga paghukom, nga nagpahamutang sa pangutana sa sala sa kinabuhi sa matag tawo, nga nagakatapos diha sa kinabuhi o kamatayon.

S17Picture20.jpg

Mahinungdanong mga Panghitabo

Imong madiskubrehan sa sunod nga duha ka mga Study Guide giunsa ang simbolismo sa yutan-ong sanctuario ug labi na sa adlaw sa pagpasig-uli sa paglandong sa mga mahinungdanong mga panghitabo sa katapusang panahon, nga igapahinabo sa Dios gikan sa langitnong sanctuario.

Ang Petsa alang sa Paghukom

Sa susunod na pag-aaral, ating suriin ang isang napakahalagang propesiya na kung saan ang Diyos ay nagbigay ng petsa sa pagsisimula ng paghuhukom sa langit. Nakakapangilabot, talaga!

16. Ako buot nga modawat sa pagkamatarung ni Cristo, nga nagalakip sa kapasayloan, paghinlo gikan sa sala, ug ang gahum sa pagkinabuhi nga matarung sa presente ug umalabot.

- TUBAG