Tukma sa Oras!

S18Picture1.jpg

Leksyon 18

 

Higti ang bakus sa imong lingkuranan! Ikaw karon magasubay sa pinakataas nga profesiya sa panahon diha sa Bibliya – usa ka profesiya nga hingpit nga nagtagna sa unang pag-abot ni Jesus ug sa panahon sa Iyang kamatayon. Diha sa Giya sa Pagtuon 16, “Mga Mensahe sa mga Manulonda Gikan sa Kalawakan,” ikaw nakabalo nga ang Dios adunay hilabihan gayud ka importante nga mensahe nga kinahanglan mabatian sa kalibutan sa dili pa ang pagbalik ni Cristo! Ang una nga punto nagsugo sa mga tawo sa pagsimba sa Dios ug sa paghimaya Kaniya, tungod kay ang takna sa Iyang paghukom nahiabot na (Pinadayag 14:7). 

Diha sa Daniel 8 ug 9, ang Dios nagpadayag sa petsa sa Iyang katapusang paghukom sa pagsugod ug mga gamhanang propetanhong mga timaan nga nagapamatuod kang Cristo ingon nga ang Mesiyas.

S18Picture2.jpg

Yungod niini, walay profesiya sa bug-os nga Kasulatan ang labing makahlugan – apan pipila lamang ka mga tawo ang nasayud niini! Ang uban sa bug-os nasayop sa pagsabot niini. Palihug basaha ang Daniel mga capitulo 8 ug 9 sa dili mo pa sugdan kini nga Giya sa Pagtuon, ug pangayoa ang Espiritu sa Dios sa paggiya kanimo sa pagsabot niini nga kahibulongang leksiyon.

1. Diha sa panan-awon, si Daniel nakakitag karnero nga lake nga may duruha ka mga sungay nga nagpadulong sa kasadpan, sa amihanan, ug sa habagatan nga nagadaug sa matag mananap nga iyang hibalgan (Daniel 8:3, 4). Unsa kana nga lalaki nga carnero nagsimbolo?

"Ang carnero nga lake nga imong nakita, nga adunay duruha ka mga sungay, sila mao ang mga hari sa Media ug sa Persia." (Daniel 8:20).

Tubag:  Ang laki nga carnero usa ka simbolo sa gingharian sa kalibutan sa Medo-Persia, nga usab gisrepresentaran sa osa sa Daniel 7:5. Ang mga tagna sa mga basahon sa Bibliya sa Daniel ug Pinadayag nagsunod sa prinsipyo sa “pagbalik ug pagpalapad,” nga nagkahulugan nga sila nagbalik sUnsa ang makakurat nga hayop ang sunod nga nakita ni Daniel?a mga tagna nga gituki sa sayo nga mga capitulo sa basahon ug gipadako kini sila. Kini nga paagi nagadalag kaklaro ug kasigurohan sa mga tagna sa Bibliya.

S18Picture3.jpg

Ang laking karnero naghawas sa Medo-Persia.

S18Picture4.jpg

Ang kanding nagsimbolo sa Gresya.

2. Unsa ang makakurat nga hayop ang sunod nga nakita ni Daniel?

“Ug ang mabangis nga lakeng kanding mao ang hari sa Grecia: ug ang dakung sungay nga anaa sa taliwala sa duruha ka mga mata mao ang nahaunang hari. Ug mahitungod nianang naputol, sa dapit diin may upat nga mitindog, may upat ka mga gingharian nga motindog gikan sa nasud, apan dili sa iyang kagahum.” (Daniel 8:21, 22).

Tubag: Sunod diha sa panan-awon ni Daniel, usa ka laking kanding nga adunay dakong sungay ang kalit lang nga mitunga, nga nagpanaw sa dakong kapaspas. Siya miatake ug nagdaug sa lake nga carnero. Ug unya ang dakong sungay naputol ug upat ka mga sungay ang mitubo puli sa iyang dapit. Ang mabangis nga lakeng kanding nagsimbolo sa ikatulong gingharian sa kalibutan nga mao ang Grecia, ug ang dakong sungay nagsimbolo kang Alexander nga Dako. Ang upat ka mga sungay nagrepresentar sa mga gingharian ngadto diin ang empiryo ni Alexander nabahin. Diha sa Daniel 7:6, kining upat ka mga gingharian girepresentaran sa upat ka mga ulo sa mananap nga leopard, nga nagsimbolo usab sa Grecia. Kini nga mga simbolo hilabihan sa kahaum mao nga masayon lamang sa pag-ila kanila diha sa kasaysayan.

3. Sumala sa Daniel 8:8, 9, usa ka kagahum sa diyutay nga sungay ang sunod nga migula. Unsa ang girepresentaran sa diyutay nga sungay?

Tubag:  Ang diyutay nga sungay nagrpresentar sa Roma. Ang uban nagsugyot nga ang diyutay nga sungay nagrpresentar kang Antiochus Epiphanes, usa ka hari nga Seleucid kinsa naghari sa Palestina sa ikaduhang siglo B.C. ug kinsa nagsamok sa mga serbisyo sa pagsimba sa mga Judiyo. Ang uban, lakip na ang kasagaran sa mga pangulo sa Repormasyon, nagtoo nga ang diyutay nga sungay nagrepresentar sa Roma diha sa pareho niining pagano ug papado nga mga porma. Atong sutaon ang klaro nga ebidensiya sa Bibliya alang niini:

A. Ingon nga pag-uyon sa propetanhong balaod sa “pagbalik ug pagpalapad,” ang Roma gayud ang gahum nga girepresentaran dinhi tungod kay ang pareho nga mga capitulo 2 ug 7 sa Daniel nagtudlo sa Roma ingon nga ang gingharian nga misunod sa Grecia. Ang Daniel 7:24-27 usab nagpabarug sa kamatuoran nga ang Roma sa iyang papado nga porma pagasundan sa gingharian ni Cristo. Ang diyutay nga sungay sa Daniel capitulo 8 nahaum pag-insakto niini nga sumbanan: Kini nagsunod sa Grecia ug sa katapusan malaglag o “mabunggo nga walay kamot nga manghilabut” sa ikaduhang pag-abot ni Jesus. (Itandi ang Daniel 8:25 sa Daniel 2:34.)

S18Picture6.jpg

B. Ang Daniel capitulo 8 nag-ingon nga ang mga taga Medo-Persia mahimo nga “nagpadaku sa iyang kaugalingon” (bersiculo 4), ang mga Greciano “nagpadaku kaayo sa iyang kaugalingon” (bersiculo 8), ug ang gahum sa diyutay nga sungay “hilabihan nga pagkadaku” (bersiculo 9). Ang kasaysayan klaro nga walay gahum nga misunod sa Grecia ang nahimong hilabihang kadako gawas lamang sa Roma.

C. Ang Roma nagpalawak sa iyang gahum ngadto sa habagatan (Egipto), sa silangan (Macedonia), ug sa “matahum nga yuta” (Palestina) sama sa gitagna sa profesiya (bersiculo 9). Walay lain pang dakong gahum nga nahaum niini nga punto gawas sa Roma.

D. Ang Roma lamang ang mibarug batok kang Jesus, “ang Principe sa panon” (bersiculo 11) ug ang “Principe sa mga principe” (bersiculo 25). Ang pagano nga Roma ang naglansang Kaniya. Kini usab mao ang naglalglag sa temple sa mga Judiyo. Ang papado nga Roma epektibo nga “gipukan” ang langitnong santuario (bersiculo 11) ug nga “pagayatakan ilalum sa tiil” (bersiculo 13) pinaagi sa pagpuli sa makahulugang ministerio ni Jesus, ang atong labawng Hataas nga Sacerdote, sa yutan-ong sacerdote nga nag-angkon sa pagpasaylog mga sala. Walay usa apan ang Dios lamang ang makapasaylog mga sala (Lucas 5:21). Ug si Jesus mao ra ang atong Sacerdote o Tigpataliwala (1 Timoteo 2:5).

4. Ang Daniel 8 nagpahibalo kanato nga kining diyutay nga sungay moguba usab sa kadaghanan sa mga katawhan sa Dios (mga besiculo 10, 24, 25) ug mohulog sa kamatuoran ngadto sa yuta (bersiculo 12). Kon ang usa ka balaan mangutana unsa kadugay ang mga katawhan sa Dios ug sa langitnong santuario pagatumban sa ilalum sa tiil, unsa ang tubag sa langit?

"Ug Siya miingon kanako: Hangtud sa duruha ka libo ug totolo ka gatus ka mga gabii ug mga buntag; unya ang balaanong puloy-an pagalinisan."  (Daniel 8:14).

Tubag: Ang tubag sa langit mao nga ang santuario sa langit pagahinloan human sa 2,300 ka mga propetnahong mga adlaw, o 2,300 literal ka mga tuig. (Ang Giya sa Pagtuon 15 naghatag ug bug-os nga pagsaysay sa propetanhong adlaw-alang-sa-usa-ka-tuig nga prinsipyo nga Makita sa Ezequiel 4:6 ug Numeros 14:34.) Kita nasayud na nga ang paghinlo sa yutan-ong santuario nahitabo sa adlaw sa pagpasig-uli didto sa ansyanong Israel.

S18Picture7.jpg

Ang maliit na kapangyarihan ng sungay ay inusig at winasak ang milyun-milyong mga tao ng Diyos.

Niana nga adlaw, ang mga katawhan sa Dios klaro nga giila nga Iya, ug ang tala sa ilang mga sala gipala. Ang mga dautan nga naggunit sa sala gipul-ong sa kahangturan gikan sa Israel. Tungod niini, ang kampo nahinloan gikan sa sala.

Ang langit dinhi nagsiguro kang Daniel nga ang sala ug ang kagahum sa diyutay nga sungay dili mopadayon sa pag-uswag, sa pagkontrolar sa kalibutan, ug molutos sa mfa katawhan sa Dios sa walay hunong. Imbes niini, sa 2,300 ka mga tuig, ang Dios mosulod sa langitnong adlaw sa pagpasig-uli, o paghukom, kon diin ang sala ug ang mga makasasala maila ug sa dili madugay pagakuhaon gikan sa uniberso sa kahangturan. Tungod niini, ang uniberso mahinloan gikan sa sala. Ang mga pagdaot sa mga katawhan sa Dios sa katapusan mahitarung, ug ang pakigdait ug panaghiuyon sa Eden sa makausab magapuno sa uniberso.

S18Picture8.jpg

5. Unsang dinalian nga punto ang ginausab sa pagpasantop sa manulonda nga si Gabriel?

"Sabta, Oh anak sa tawo, kay ang panan-awon iya sa panahon sa katapusan." "Pahibaloon ko ikaw mahitungod sa mahatabo sa katapusang panahon sa kasuko." "Apan takpan moa ng panan-awon; kay kini iya sa daghang mga adlaw nga umalabut." (Daniel 8:17, 19, 26).

Tubag:  Si Gabriel balik balik nga nagsulti nga ang 2,300-adlaw nga panan-awon naglakip ug mga hitabo sa katapusang panahon, nga nagsugod niadtong 1798, sa ato nang natun-an diha sa Giya sa Pagtuon 15. Ang manulonda buot kanato nga makasabot nga ang 2,300-adlaw nga profesiya usa ka mensahe nga maaplikar una sa tanan kanato, kinsa nagpuyo sa katapusang panahon sa kasaysayan sa yuta. Kini adunay pinasahi nga kahulugan alang karon.

Pasiuna sa Daniel Capitulo 9

Human sa panan-awon ni Daniel sa capitulo 8, ang manulondang si Gabriel miabot ug nagsugod sa pagsaysay sa panan-awon ngadto kaniya. Sa dihang si Gabriel naabot sap unto sa 2,300 ka mga adlaw, si Daniel nakuyapan ug nagsakit sa pipila ka panahon. Siya nakabalik sa iya nga kusog ug nagpadayon sa pagbuhat sa bulohaton sa hari apan mas labing nagpahinungod labot sa wala masaysay nga bahin sa panan-awon—ang 2,300 ka mga adlaw. Si Daniel masibuton nga nag-ampo alang sa iyang katawhan, ang mga Judiyo nga anaa sa pagkabilanggo sa Medo-Persia. Siya nagkumpisal sa iyang mga sala ug nagpangaliya uban sa Dios sa pagpasaylo sa Iyang mga katawhan. Ang Daniel capitulo 9 nagsugod sa maminatud-ong pag-ampo sa pagsugid ug paghangyo sa Dios.

Palihug paggahin ug panahon karon sa pagbasa sa Daniel 9 sa dili pa mopadayon sa unahan niini nga Giya sa Pagtuon.

S18Picture9.jpg

6. Samtang si Daniel nag-ampo, kinsa ang kalit lang nga mihikap kaniya ug uban sa unsa nga mensahe (Daniel 9:21-23)?

Tubag:   Ang manulondang Gabriel mihikap kaniya ug nag-ingon nga siya miabot aron sa pagsaysay sa nabilin nga panan-awon nga gihulagway diha sa Daniel capitulo 8 (itandi ang Daniel 8:26 sa Daniel 9:23).

7. Pila sa 2,300 ka mga adlaw ang itagana alang ngadto sa (o pagpul-ong sa) katawhan ni Daniel, ang mga Judiyo, ug sa ilang sentro nga ciudad, ang Jerusalem (Daniel 9:24)?

S18Picture10.jpg

Tubag:   Kapitoan ka semana “maoy tagal,” o pagpul-ong, alang sa mga Judiyo. Ang kapitoan ka mga propetanhong mga semana katumbas sa 490 ka literal nga mga katuigan (70 x 7 = 490). Ang mga katawhan sa Dios haduol na nga magabalik gikan sa pagkabilanggo sa Medo-Persia, ug ang Dios magapul-ong ug 490 ka mga tuig gikan sa 2,300 ka mga katuigan ug kini itagan sa Iyang gma piniling katawhan ingon nga laing oportonidad sa paghinulsol ug pag-alagad Kaniya.

S18Picture11.jpg

Gihatag ni Haring Artajerjes ang pagtukod pag-usab sa Jerusalem sa tuig 457 bc.

8. Unsang panghitabo ug petsa ang magmarka sa pagsugod sa 2,300-adlaw ug sa 490-katuig nga mga tagna (Daniel 9:25)?

Tubag:  Ang sinugdanang hitabo mao ang mando gikan sa Persianong Hari Artajerjes nga naghatag pagbulot-an sa mga katawhan sa Dios (kinsang mga binilanggo didto sa Medo-Persia) sa pagbalik ngadto sa Jerusalem ug magatukod pag-usab sa ciudad. Ang mando, makita sa Esdras capitulo 7, giisyu niadtong 457 W.K. –ang ikapitong tuig sa hari (bersiculo 7)-ug nga gipatuman sa panahon sa tingtugnaw. Si Artajerjes nagsugod sa iyang paghari niadtong 464 W.K.

9. Ang manulonda nagsulti nga ang 69 ka mga propetanhong semana, o 483 ka literal nga mga tuig (69 x 7 = 483), idugang ngadto sa 457 H.K., maabot ngadto sa Mesiyas (Daniel 9:25). Dili ba?

Tubag:  Oo, gayud! Ang Mtematikanhong pagkwenta nagpakita nga ang paglihok una ngadto sa 483 ka bug-os nga mga tuig gikan sa tingdagdag sa 457 W.K. maabot sa tingdagdag sa H.K. 27. Ang pulong “Mesiyas” nagkahulugan “dinihog” (Juan 1:41). Si Jesusu gidihogan sa Balaang Espiritu (Buhat 10:38) diha sa Iyang bautismo (Lucas 3:21, 22). Ang Iyang pagdihog nahitabo niadtong ika-15 nga tuig sa paghari ni Tiberio Cesar (Lucas 3:1), nga mao ang H.K. 27. Ug kon buot hunahunaon nga ang tagna gihimo labi pa sa 500 ka mga tuig na kaniadto pa!

Dayon si Jesus nagsugod sa pagwali nga “ang panahon ania na gayud” (nga naghigut sa 483 ka mga tuig nga magaabot ngadto sa Mesiyas). Siya, tungod niini, nagkompirma sa tagna pinaagi sa pagpadungog (Marcos 1:14, 15; Galacia 4:4). Busa, si Jesus nagsugod sa Iyang pagministerio pinaagi sa klaro nga paghisgut sa 2,300-adlaw nga tagna, nga nagapasantop sa iyang kaimportante ug kainsakto. Kini usa ka kahibulongan ug makadasig nga ebidensiya nga:

A. Ang Bibliya is tinugahan.

B. Si Jesus mao ang Mesiyas.

C. Ang uban pang mga petsa diha sa 2,300 ka mga adlaw/490-katuig nga tagna makatarunganon. Unsa ka lig-on nga patukuranan nga matukdan!

S18Picture12.jpg

10. Ato na karong gikonsiderar ang 483 ka mga tuig sa 490-katuig nga tagna. Adunay usa ka propetanhong semana, o pito ka literal nga mga tuig pa ang nahibilin (Daniel 9:26, 27). Unsay mahitabo sunod? Kanus-a kini mahitabo?

Tubag:  Si Jesus “pagapatyon” o gilansang “sa tunga-tunga sa semana,” nga mao ang tulo ug tunga ka mga tuig human sa Iyang pagdihog—o ang tingpamulak sa H.K. 31. Palihug lantawa giunsa ang Maayong Balita gipadayag diha sa bersiculo 26: "Ug sa tapus ang kan-uman ug duha ka semana, ang Mesias pagapatyon, ug Siya walay bisan unsa."

Dili, dalayegon ang Dios, sa diha nga si Jesus napatay, kadto dili alang sa Iyang kaugalingon. Siya nga “walay nahimo nga pagpakasala” (1 Pedro 2:22) gilansang alang sa atong mga sala (1 Corinto 15:3; Isaias 53:5). Ang walay samang bili nga kinabuhi ni Jesus mahigugmaon ug kanabubot-ong gihalad alang sa pagluwas kanato gikan sa sala. Aleluia, unsa nga Manluluwas! Ang nagapasig-uli nga sakripisyo ni Jesus mao ang pinakakasingkasing sa Daniel mga capitulo 8 ug 9.

11. Gumikan kay si Jesus namatay human sa tulo ug tunga ka tuig, unsaon man Niya nga “magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan” alang sa bug-os nga katapusang pito ka mga tuig, sama sa gimandar sa tagna sa Daniel 9:27?

Tubag:  Ang pakigsaad mao ang Iyang bulahang pagpakig-uyon aron sa pagluwas sa mga tawo gikan sa ilang mga sala (Hebreohanon 10:16, 17). Human sa Iyang pagministerio sulod sa tulo ug tunga ka tuig, si Jesus nagpamatuod sa Iyang pakigsaad pinaagi sa Iyang mga tinun-an (Hebreohanon 2:3). Siya nagpadala kanila una ngadto sa nasud sa mga Judiyo (Mateo 10:5, 6), tungod kay ang Iyang piniling katawhan aduna pa gihapoy tulo ug tunga ka tuig nga nabilin sa ilang 490-katuig nga oportunidad sa paghinulsol.

S18Picture13.jpg

Ang mga alagad ay nangaral sa maraming mga Judio.

12. Sa dihang ang 490-katuig nga higayon sa katapusang oportunidad alang sa nasud sa mga Judiyo natapos diha sa tingdagdag sa H.K. 34, unsa ang gibuhat sa mga tinun-an?

Tubag:   Sila nagsugod sa pagpangwali sa Maayong Balita ngadto sa ubang mga tawo ug kanasuran sa kalibutan (Buhat 13:46). Si Esteban, usa ka matarung nga diakono, gibato sa publiko niadtong H.K. 34. Gikan niana nga petsa ug pataas, ang mga Judiyo, tungod kay ilang gisalikway si Jesus ug ang plano sa Dios, dili na mga pinili nga mga katawhan o nasud. Imbes niini, ang Dios karon nag-isip sa tanang nasyonalidad kinsa nagadawat ug nag-alagad Kaniya ingon nga espirituhanong mga Judiyo. Sila nahimong Iyang mga piniling katawhan—“mga manununod sumala sa saad.” Ang mga espirituhanong mga Judiyo, sa gayud, nagalakip sa mga Judiyo nga katawhan, kinsa indibidwal nga midawat ug nag-alagad kang Jesus (Galacia 3:27–29). (Roma 2:28, 29).

S18Picture14.jpg
S18Picture15.jpg

Human sa pagbato kang Esteban, ang mga tinun-an nagsugod sa pagsangyaw ngadto sa mga Gentil.

13. Human sa H.K. 34, pila ka tuig sa 2,300-katuig nga tagna ang nahibilin? Unsa ang petsa sa pagtapos sa maong tagna? Unsa ang gisulti sa manulonda nga mahitabo niana nga petsa (Daniel 8:14)?

Tubag:  Adunay 1,810 ka mga tuig ang nahibilin (2,300 kwaan sa 490 = 1,810). Ang petsa sa pagtapos alang sa profesiya mao ang 1844 (H.K. 34 + 1810 = 1844). Ang manulonda nag-ingon nga ang langitnong santuario mahinloan, o ang langitnong paghukom magsugod. (Ang yutan-ong santuario nalaglag

niadtong H.K. 70.) Atong nakat-unan sa Giya sa Pagtuon 17 nga ang langitnong adlaw sa pagpasig-uli, o paghukom, giplano alang sa katapusang panahon. Karon kita nasayud nga ang sinugdang petsa mao ang 1844. Ang Dios ang nagpahimutang niini nga petsa. Kini sama nga sigarado ingon sa H.K. 27 nga petsa alang kang Jesus nga mahimo nga Mesiyas. Ang mga katawhan sa Dios sa katapusang panahon kinahanglan nga maga-anunsiyo niini (Pinadayag 14:6, 7). Ikaw madasig ug matagbaw sa pagkasayud sa mga detalye sa paghukom diha sa Giya sa Pagtuon 19. Sa adlaw ni Noe, ang Dios nagpahayag nga ang paghukom sa lunop moabot sa 120 ka mga tuig (Genesis 6:3)—ug kini nahitabo. Sa kaadlawan ni Daniel, ang Dios nagpahayag nga ang Iyang paghukom sa katapusang panahon magsugod sa 2,300 ka mga tuig (Daniel 8:14)—ug kini nahitabo. Ang paghukom sa Dios sa katapusang panahon nagsugod na sukad 1844.

Kahulugan sa Pagpasig-uli

Ang pulong “pagpasig-uli” orihinal nga nagkahulugan “diha-sa-panag-usa,” kana mao, ang estado sa “pagka-usa” o diha sa panagkauyon. Kini nagpasabot ug panag-uyon sa relasyon. Ang hingpit nga panagkauyon orihinal nga anaa sa tibuok nga uniberso. Ug dayon si Lucifer, usa ka madan-agong langitnong manulonda (sa ato nang natun-an sa Giya sa Pagtuon 2), naghagit sa Dios ug sa prinsipyo sa Iyang pang-gobyerno. Ang ikatulo ka bahin sa mga manulonda sa langit miduyog kang Lucifer sa iyang pagrebelde (Pinadayag 12:3, 4, 7-9).

Kini nga rebelyon batok sa Dios ug sa Iyang mahigugmaong prinsipyo gitawag nga sala diha sa Bibliya (Isaias 53:6; 1 Juan 3:4). Kini nagadalag kasakit sa kasingkasing, kalibog, kasamok, trahedya, kapait, kagul-anan, pagbudhi, ug kadautan sa tanang matang. Pinakalabing dautan sa tanan, ang iyang silot nga mao ang kamatayon (Roma 6:23)—nga gikan niini, walay pagkabanhaw—didto sa lanaw sa kalayo (Pinadayag 21:8). Ang sala nagakaylap sa madali ug mas labing makamatay kay sa pinakalabing makamatay nga klase sa kanser. Kini nagbutang sa uniberso nagdto sa kapeligro.

Si Satanas mao ang hinungdan sa tanang sala.

Busa ang Dios nagtambog kang Lucifer ug sa iyang mga manulonda gawas sa langit (Pinadayag 12:7-9), ug si Lucifer nakadawat sa bag-o nga ngalan—“Satanas,” nga nagkahulugan “kaaway.” Ang iyang mga nahulog nga mga manulonda karon ginatawag nga mga demonyo. Si Satanas nagtintal kang Adan ug Eva, ug ang sala, tungod niini, naabot sa tanang mga tawo. Unsa ka makalilisang nga trahedya! Ang malaglagon nga pakigbisug taliwala sa maayo ug dautan nagsugod na, ug ang dautan makita nga daw dumadaog. Ang sitwasyon daw walay paglaum

Apan, dili! Si Jesus, ang Anak sa Dios—usa ka Dios sa Iyang kaugalingon—kinsa labi pa kaysa tanang tawo kinsa nga mabuhi sukad dinhi sa yuta, miuyon sa paghalad sa Iyang kinabuhi aron sa pagbayad sa silot sa kamatayon alang sa matag makasasala (1 Corinto 5:7). Pinaagi sa pagdawat sa Iyang sakripisyo, ang mga makasasala, tungod niini mamahigawas gikan sa kapait sa sala (Roma 3:25). Kining mahimayaong plano, naglakip usab sa pagsulod ni Jesus sa kinabuhi sa tawo sa dihang imbitahan (Pinadayag 3:20) ug pag-usab kaniya ngadto sa usa ka bag-ong tawo (2 Corinto 5:17). Kini naghatag ug kagahum gikan kang Jesus aron sa paglikay kang Satanas ug sa pagpasig-uli sa matag kombirtido nga tawo ngadto sa dagway sa Dios, nga diin siya gilalang (Genesis 1:26, 27; Roma 8:29).

S18Picture16.jpg

Kining bulahang pagpasig-uli naglakip sa usa ka plano sa isolate sa sala ug paglaglag niini—lakip na si Satanas ug sa iyang mga manulonda, dugang ang tanang mokuyog kaniya diha sa pagrebelde (Mateo 25:41; Pinadayg 21:8). Dugang pa, ang bug-os nga kasayuran mahitungod kang Jesus ug sa Iyang mahigugmaong panggobyerno ug si Satanas ug ang iyang yawan-ong pagkadiktador pagdalhon sa tagsatagsa ka tawo dinhi sa yuta aron nga ang tanan makahimo ug maalamon, ug may kasayuran nga desisyon aron sa paglinya uban kang Cristo o kang Satanas (Mateo 24:14; Pinadayag 14:6, 7).

Ang kahimtang sa tagsatagsa ka mga tawo pagasutaon didto sa langitnong sawang (Roma 14:10-12), ug ang Dios motahud sa pagpili sa matag indibidwal aron sa pag-alagad kang Cristo o kang Satanas (Pinadayag 22:11, 12). Sa katapusan, human sa pagpala sa sala, ang plano sa Dios mao ang pagbuhat ug bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta (2 Pedro 3:13; Isaias 65:17), diin ang sala dili na usab motungha (Nahum 1:9), ug ihatag kini sa Iyang mga katawhan ingon nga ilang puloy-anan sa tibuok kahangturan (Pinadayag 21:1-5). Ang Amahan ug Anak unya dayon magapuyo kauban sa Ilang katawhan diha sa hingpit nga kalipay ug panaghiuyon sa walay katapusan.

S18Picture17.jpg

Ang kining tanan nalakip sa “diha-sa-panag-usa. Ang Dios naghatag ug kasayuran kanato niini sa Iyang pulong ug nagpakita niini diha sa Daang Tugon nga mga pag-alagad sa santuario, hilabi na sa adlaw sa pagpasig-uli. Si Jesus mao ang yawi ngadto sa pagpasig-uli. Ang Iyang mahigugmaong sakripisyo alang kanato didto sa Calbaryo nakahimo niining tanan nga posible. Ang pagbantay sa sala dinhi sa atong mga kinabuhi ug diha sa uniberso posible lamang pinaagi Kaniya (Buhat 4:12). Dili ikatingala, ang mensahe sa langit nga tutulo ka pilo nagapanawagan kanato tanan sa pagsimba Kaniya (Pinadayag 14:6, 7).

S18Picture18.jpg

14. Ngano man ang ubang mga tighubad sa Bibliya nagtangatang sa katapusang semana (o pito ka mga tuig) sa 490 katuig nga gitagana ngadto sa nasud sa mga Judiyo ug nag-aplikar niini ngadto sa buhat sa Anticristo sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan?

Tubag:  Kini nga pangutana maayo—“Ngano gud nga adunay usa nga magtangtang sa katapusang pito ka tuig sa 490 ka mga tuig nga gitagana sa nasud sa mga Judiyo ug ibutang kini sa katapusang kasaysayan sa kalibutan?”

Atong pagtun-an pag-usab ang mga kamatuoran:

A. Walay warantiya o ebidensiya sa bisan unsa alang sa pagsutsot ug gintang taliwala sa bisan unsa sa mga tuig sa 490-katuig nga profesiya. Kini makanunayon, sama sa 70 ka mga tuig sa pagkadestiero nga gihisgutan diha sa Daniel 9:2.

B. Wala gayud diha sa Kasulatan ang usa ka sibo nga numero sa mga yunit sa panahon (mga adlaw, semana, bulan, tuig) nga naglangkob sa pagbinat sa panahon nagkahulugan ug lain pa apan gawas sa abanid nga yunit sa panahon. Ang kabudlay sa pagpamatuod anaa ngadto kinsang nag-angkon nga ang bisan unsang bahin sa bisan unsang profesiya sa panahon matangtang ug kwentahon sa ulahi.

 

C. Ang H.K. 27 (ang tuig sa bautismo ni Jesus) mao ang sinugdang petsa alang sa katapusang pito ka mga tuig sa profesiya, nga gipasantop ni Jesus pinaagi sa pagsugod sa pagmantala "Ang panahon, ania na gayud." Marcos 1:15.

 

D. Sa panahon sa Iyang kamatayon didto sa krus sa tingpamulak sa H.K. 31, si Jesus misinggit, "It is finished." Ang Manluluwas dinhi klaro nga nagtudlo sa mga tagna sa Iyang kamatayon nga gihimo diha sa Daniel capitulo 9, sama sa:

 

1. Ang "Mesiyas" “pagpapatyon” o igalansang (bersiculo 26).

2. Siya “pahunongon ang paghalad ug ang halad-nga-kalan-on” pinaagi sa pagkamatay alang sa tanan ingon nga ang matuod nga Carnero sa Dios (bersiculo 27; 1 Corinto 5:7; 15:3).

3. Siya mohimo sa “pagpasig-uli alang sa kasal-anan” (bersiculo 24).

 

Walay biblikal nga pagbulot-an o ebidensiya alang sa pagtangatang sa katapusang semana, o pito ka mga tuig, sa 490 ka tuig nga gitagana ngadto sa nasud sa mga Judiyo ug naga-aplikar niini ngadto sa buhat sa Anticristo duol sa katapusan sa kasysayan sa kalibutan. Mas labing seryoso, ang pagtangtang sa pito ka mga tuig gikan sa 490-katuig nga profesiya nakatuis pag-ayo sa matuod nga kahulugan sa daghang mga profesiya diha sa mga basahon sa Daniel ug Pinadayag nga ang mga tao sa yano dili insakto nga makasabot kanila. Mao kini ngano nga ang Dios nagkondenar sa kinaugalingon nga pagpanabut sa profesiya, sama sa teorya pito-katuig nga gap.

 

15. Ako nagadawat sa nagapasig-uling sakripisyo ni Cristo alang sa akong kinabuhi ug nagadapit Kaniya sa paghinlo kanako gikan sa sala ug sa paghimo kanako nga bag-ong tawo.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Usa ka gahum sa diyutay nga sungay ang makita diha pareho sa Daniel capitulo 7 ug Daniel capitulo 8. Kini ba sila pareho nga gahum? (Daniel 7:8 )

 

Tubag: Ang diyutay nga sungay nga kagahum sa Daniel 7 nagsimbolo sa papacia. Ang diyutay nga sungay nga kagahum sa Daniel 8 nagsimbolo pareho sa pagano ug papado nga Roma.

 

 

2. Ang “duruha ka libo ug totolo ka gatus” sa Daniel 8:14 gihubad literal gikan sa Hebreohanon mabasa nga “duruha ka libo ug totolo ka gatus ka mga gabii ug mga buntag.” Kini ba nagkahulugan sa 1,150 ka mga adlaw, sama sa gikalalis sa uban ? (Daniel 8:14 )

 

Tubag: Dili, ang Bibliya klaro nga nagpakita diha sa Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 nga ang usa ka kagabhion ug usa ka kabuntagon nasama sa usa ka adlaw. Walay panghitabo diha sa kasaysayan sa katapusan sa 1,150 ka mga adlaw nga makatuman niini nga tagna

 

3. Unsa ang bahin sa “pagpili” diha sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon? (Josue 24:15 )

 

Tubag: Kini usa ka dakong yawi sa kalampusan. Ang paagi sa Dios mao kanunay ang kagawasn sa pagpili (Josue 24:15). Bisan nga Siya buot nga moluwas sa tagsatagsa ka tawo (1 Timoteo 2:3, 4), Siya sa gihapon nagtugot sa gawasnong pagpili (Deuteronomio 30:19). Ang Dios nagtugot kang Satanas sa pagpili sa pagrebelde batok Kaniya. Siya usab nagtugot kang Adan ug Eva sa pagpili sa pagsupak. Ang pagkamatarung dili gayud usa ka sirado, ug giprograma nga abiyo nga magadala kanako sa langit bisan unsa pa man ang akong pagkinabuhi ug bisan nga ako dili buot nga molakaw. Ang pagpili nagkahulugan nga ako kanunay nga libre sa pag-usab sa akong hunahuna. Si Jesus naghangyo kanako sa pagpili Kaniya (Mateo 11:28-30) ug sa pagpamatuod pag-usab sa akong pagpili adlaw-adlaw (Salmo 86:3). Kon ang akong adlaw-adlaw nga pagpili alang Kaniya, Siya magausab kanako ug magahimo kanako nga sama Kaniya ug sa katapusan magadala kanako ngadto sa Iyang bulahang bag-ong gingharian. Apan palihug hinumdumi, ako libre sa pagtalikod ug sa paglakaw sa laing direksyon sa maski kanus-ang panahon. Ang Dios dili magapugos kanako. Tungod niini, gikinahanglan ang akong adlaw-adlaw nga pagpili sa pag-alagad Kaniya.

 

4. Daghan ang magtoo nga ang Seleucid nga haring Antiochus Epiphanes mao ang diyutay nga sungay nga kagahum sa Daniel 8. Unsaon nato sa pagsiguro nga kini dili matuod? (Daniel 8:9 )

 

Tubag:

Adunay daghang mga katarungan. Ang pipila kanila mao ang sumusunod:

 

A. Si Antiochus Epiphanes wala nahimong "hilabihan nga pagkadako", sama sa gimandar sa tagna (Daniel 8:9).

 

B. Siya wala naghari sa “ulahing panahon” o sa haduol sa katapusan sa ginghariang Seleucid sama sa gipangayo sa tagna (Daniel 8:23) pan, sa hinoon, duol sa tunga-tunga.

 

C. Kadtong nagtudlo nga si Antiochus Epiphanes mao ang diyutay nga sungay nag-isip sa 2,300 ka mga adlaw ingon nga literal nga mga adlaw imbes nga mga propetanhong mga adlaw—ang matag usa katumbas sa usa ka tuig. Kining literal nga panahon nga anaa sa labaw gamay sa unom ka mga tuig walay makahulugan nga aplikasyon sa Daniel capitulo 8. Ang tanang paninguha sa paghimo niining literal nga panahon nga mahaum kang Antiochus Epiphanes pareho nga napakyas, nga usa ka kaulawan ngadto sa iyang mga magdadapig.

 

D. Ang diyutay nga sungay anaa sa gihapon sa “panahon sa katapusan” (Daniel 8:12, 17, 19), samtang si Antiochus Epiphanes namatay na niadtong 164 W.K.

 

E. Ang diyutay nga sungay mamahimong “hilabihan nga pagkadaku” sa habagatan, sa silangan, ug sa Palestina (Daniel 8:9). Bisan ug si Antiochus Epiphanes naghari sa Palestina sa kadiyot, siya halos walay kalampusan sa Egipto (habagatan) ug sa Macedonia (silangan).

 

F. Ang diyutay nga sungay nagpukan sa dapit sa santuario sa Dios (Daniel 8:11). Si Antiochus Epiphanes wala nagguba sa templo sa Jerusalem. Siya naghugaw niini, apan kini gipukan sa mga Romano niadtong H.K. 70. Ni wala niya gilaglag ang Jerusalem, ingon sa gimando sa tagna (Daniel 9:26).

 

G. Si Cristo nag-aplikar sa madautong dulumtanan sa Daniel 9:26 ug 27, dili sa kanhing mga kapungot ni f Antiochus Epiphanes niadtong 167 W.K., apan hinoon sa haduol nga umalabot sa dihang ang mga Romanong kasundalohan magapukan sa Jerusalem ug sa templo diha sa iyang kaugalingong generasyon sa H.K. 70 (Lucas 21:20-24). Diha sa Mateo 24:15, si Jesus naghisgot kang propeta Daniel ug nagsulti nga ang Iyang tagna sa Daniel 9:26, 27 matuman sa dihang ang mga Kristohanon makakita (sa umalabot) sa malaglagon nga pasipala nga “magatindog sulod sa dapit nga balaan” didto sa Jerusalem. Kini klaro kaayo aron masayop sa pagsabot.

 

H. Si Jesus klaro nga naglambigit sa pagkalaglag sa Jerusalem ngadto sa pagdumili sa Israel sa pagdawat Kaniya ingon nga Hari ug Manluluwas (Mateo 21:33-43; 23:37, 38; Lucas 19:41-44). Kini nga kalambigitan taliwala sa pagsalikway sa Mesiyas ug sa pagkalaglag sa ciudad ug sa templo mao ang peligro nga mensahe sa Daniel 9:26, 27. Kini usa ka mensahe nga nagasulti sa mga kasangputan sa mapinadayonong pagsalikway sa Mesiyas—bisan human nga gihatagan ug dugang pa nga 490 ka mga tuig sa mahigugmaong pagtugot. Ang pag-aplikar sa tagna ngadto kang Antiochus Epiphanes, kinsa namatay niadtong 164 H.K., dugay na sa wala pa ang pagkahimugso ni Jesus, bug-os nga makadaot sa kahulugan sa Daniel mga capitulo 8 ug 9—ang pinakalabing importante nga profesiya sa panahon sa Bibliya.