Ang Kaso Sirado Na!

S19Picture1.jpg

Leksyon 19

 

Ang hurado anaa na, ang hukom mabasa … ang kaso sirado na! Ang pipila ka mga hunahuna mamahimo nga labing mapinugnganon sa kaugalingon. Ang adlaw nagakaduol na nga ang tagsatagsa ka tawo, kinsa nabuhi sukad pagasutaon ang ilang kinabuhi sa atubangan sa nasayud-sa-tanan nga mata sa Dios (2 Corinto 5:10). Apan ayaw kini tugoti sa paghadlok kanimo – pagmaisugon! Minilyon ang nakakaplag na sa mensahe sa paghukom niini nga Giya sa Pagtuon ingon nga hilabihang maayo nga balita! Sa upat ka mga okasyon, sa dihang ang basahon sa Pinadayag naghisgut sa dakong paghukom, kini nagdalag pagdalayeg ug pagpasalamat! Apan nasayud ba ikaw nga ang Bibliya naghisgut sa paghukom labi pa sa usa ka libo ka beses? Ang halos tanang manunulat sa Bibliya nagtudlo niini, busa, ang iyang kaimportante dili na masobrahan pa sa pagpasantop. Sa sumusunod nga pipila ka mga minute, ikaw makabaton sa matuod nga pangabli-sa-mata niini nga sinalikway nga suweto. [Lantawa: Adunay tutulo ka hut-ong sa paghukom… paglantaw kanila samtang ikaw magtuon niini nga leksiyon!]

FIRST PHASE

Unang Bahagi ng Huling Paghuhukom

1. Ang manulonda nga si Gabriel naghatag kang Daniel sa profesiya sa 1844 nga langitnong paghukom. Ang unang hut-ong sa paghukom gitawag nga paghukom sa wala-pa-ang-pagbalik tungod kay kini nahitabo sa wala pa ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Unsang grupo sa mga tawo ang ikonsiderar diha sa unang hut-ong sa paghukom? Kanus-a kini matapos?

Ang kinabuhi lamang sa mga matarung ang pagasutaon dinha sa unang hut-ong sa paghukom.

"Pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios." 1 Pedro 4:17. "Ang mamamuhat ug dautan, pabuhata gihapon siyag dautan; ug ang mahugaw, padayona gihapon siya sa pagkamahugaw; ug ang matarung, pabuhata gihapon siyag matarung; ug ang balaan, papadayona gihapon siya sa pagkabalaan. “Tan-awa, maoabut ako sa dili madugay, nga magadala sa akong ipamalus, sa pagbayad sa matag-usa sumala sa iyang binuhatan.”"

Pinadayag 22:11, 12. (Lantawa usab ang 1 Timoteo 3:15.)

Tubag:   Kini matapos diha gayud sa dili pa ang ikaduhang pag-abot ni Jesus. Kadtong (buhi ug patay) nag-angkon nga mga Kristohanon –“ang balay sa Dios” ikonsiderar dinha sa paghukom sa wala-pa-ang-pagbalik. (Ang petsa 1844 gipalig-on diha sa Giya sa Pagtuon 18.)

2. Kinsa ang magsusulti diha sa paghukom? Kinsa ang tigpanalipod nga abogado? Ang maghuhukom?

"Ang Tigulang sa mga adlaw milingkod: … ang Iyang trono mao ang nagadilaab nga siga." "Ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gibuklad." Daniel 7:9, 10. "Kita adunay Manlalaban nga mangatubang sa Amahan, si Jesu-Cristo ang matarung." 1 Juan 2:1. "Ang Amahan, ... hinonoa, gihatag Niya ang tanang paghukomngadto sa Anak." Juan 5:22. "Ang ginganlag Yawa, … gikatambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsoonan, siya nga sa adlaw ug gabii mao ang nagasumbong batok sa atong kaigsoonan." Pinadayag 12:9, 10. "Mao kini ang mga pulong sa Amen, ang kasaligan ug tinuod nga Saksi, ang sugdanan sa mga binuhat sa Dios." Pinadayag 3:14. (Lantawa usab ang Colosas1:12-15.)

S19Picture2.jpg

Tubag:  Ang Dios Amahan, ang Tigulang sa mga adlaw, nanguna diha sa paghukom. Siya nahigugma pag-ayo kanimo (Juan 16:27). Si Satanas mao ra ang imong magsusumbong. Sa langitnong korte, si Jesus, kinsa nahigugma kanimo—ang imong labawng suod nga Higala—mao unya ang imong abogado, hukom, ug saksi. Ug Siya nagsaad nga ang paghukom “gihatag sa mga balaan." Daniel 7:22.

*The New English Bible, (C) 1961, 1970 ayon sa “the Delegates of the Oxford University Press at “the Syndics of the Cambridge University Press”. Ginamit ng may permiso.

3. Unsa ang tinubdan sa ebidensiya nga gigamit diha sa paghukom sa wala-pa-ang-pagbalik? Pinaagi sa unsang sulondan ang tanan unya pagahukman? Tungod kay ang Dios nasayud na sa tanang butang mahitungod sa tagsa-tagsa ka tawo, ngano mang aduna pay paghukom?

"Ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gibuklad." Daniel 7:10. "Ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan." Pinadayag 20:12. "Kamo ... pagahukman ubos sa kasugoan sa kagawasan." Santiago 2:12. "Kay kami nangahimo mang mga talan-awon sa kalibutan, sa mga manulonda ug sa mga tawo." 1 Corinto 4:9.

S19Picture3.jpg

Tubag:   

Ang mga ebidensiya sa korte naggikan sa mga basahon kon diin ang tibuok detalye sa kinabuhi sa usa natala. Alang sa matinud-anon, ang tala sa pag-ampo, paghinulsol, ug kapasayloan sa sala maanaa didto alang sa tanan nga makakita. Ang mga tala magpamatuod nga ang gahum sa Dios makapahimo sa usa ka Kristohanon sa pagkinabuhig bag-ong mga kinabuhi. Ang Dios nahimuot uban sa Iyang mga balaan ug mamalipay diha sa pagpahat sa ebidensiya sa ilang mga kinabuhi. Ang paghukom magpamatuod nga “sila nga anaa kang Jesu-Cristo dii na mga hinukman karon sa silot.”

(Romans 8:1).

Ang Napulo Kasugo mao ang sulondon sa Dios diha sa paghukom (Santiago 2:10-12). Ang paglapas sa Iyang kasugoan usa ka sala (1 Juan 3:4). Ang pagkamatarung sa kasugoan matuman pinaagi kang Jesus diha sa tanan Niyang mga katawhan (Roma 8:3, 4). Ang pag-angkon nga kini imposible mao ang usa ka pagduhaduha sa pulong ni Jesus ug sa Iyang gahum.

Ang paghukom dili usa ka paghatag ug kasayuran ngadto sa Dios. Siya sa bug-os aduna nay kasayuran (2 Timoteo 2:19). Apan sa gihapon, ang mga niluwas nga katawhan moadto unay sa langit gikan sa usa ka kalibutan nga gidunot pinaagi sa sala. Pareho ang mga manulonda ug ang mga lumulupyo sa uban pang wala nahulog nga mga kalibutan sigarado gayud nga mobati ug kabalaka mahitungod sa pagpasulod sa bisan kinsa ngadto sa ginharian sa Dios, kinsa nga mahimo unya sa pagsugod sa sala sa makausab. Tungod niini, ang paghukom magaabli kanila sa matag detalye ug tubag sa matag pangutana. Ang matuod nga tumong ni Satanas sa kanunay mao gayud ang pagkuha sa dungog sa Dios ingon nga bentahador, walay kaluoy, dili mahigugmaon, ug dili matinud-anon. Kini makahimo nga labi pang importante sa tanang nilalang sa uniberso aron sa pagkita sa unang bahin kon unsa ka hilabihang mapailubon ang Dios ngadto sa mga makasasala. Ang pangatarungan sa kinaiya sa Dios mao ang nahaunang katuyoan sa paghukom (Pinadayag 11:16-19; 15:2-4; 16:5, 7; 19:1, 2; Daniel 4:36, 37). Lantawa nga ang pagdayeg ug himaya gihatag ngadto sa Dios sa pamaagi sa Iyang pagdumala sa paghukom.

S19Picture4.jpg

4. Sa unsang bahin sa kinabuhi sa usa ka tawo ang ikonsiderar diha sa paghukom sa wala-pa-ang-pagbalik? Unsaon man sa pagdesidir unya sa mga ganti?

"Kay pagadad-on sa Dios ang tagsa-tagsa ka buhat ngadto sa paghukom uban ang tagsatagsa ka tinago nga butang, bisan ang maayo, kun bisan ang dautan." Ecclesiastes 12:14. "Pasagdi sila [ang mga trigo ug mga bunglayon] nga managkaipon karon sa pagtubo hangtud sa ting-ani." "Ang Anak sa Tawo magapadala unya sa Iyang mga manulonda, ug iyang tapukon ug hakuton pagawas sa Iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanang mga magbubuhat ug kadautan." Mateo 13:30, 41. "Tan-awa, maobut Ako sa dili madugay, nga magadala sa Akonga ipamalus, sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala sa Iyang binuhatan." Pinadayag 22:12.

Tubag: Ang tagsatagsa ka detalye sa kinabuhi sutaon pag-usab, lakip na ang mga tinaguang mga hunahuna ug mga lihok. Tungod niini nga katarungan, kini nga unang hut-ong sa paghukom gitawag usab nga hukom imbestigatibo. Ang paghukom magapamatuod kon kinsa ang mamaluwas sa kadtong naga-angkon ingon nga mga Kristohanon. Kini sa walay pagduhaduha magapamatuod usab ingon nga nasalag ngadto sa kansang ngalan wala gihukman sa paghukom sa wala-pa-ang-pagbalik. Bisan pa man nga kita naluwas pinaagi sa grasya, ang mga ganti igahatag pinasikad sa mga binuhatan, kagawian, ug kalihokan—nga magapamatuod sa katinuod sa pagtoo sa usa ka Kristohanon

(Santiago 2:26).

FIRST PHASE

Ikalawang Bahagi ng Huling Paghuhukom

5. Unsang grupoha ang nalabot diha sa langitnong paghukom diha sa 1,000 katuig sa Pinadayag capitulo 20? Unsa ang katuyoan niini nga ikaduhang hut-ong sa paghukom?

"Wala ba kamo nasayud nga ang mga balaan magahukom man unya sa kalibutan? ... Wala ba kamo mangasayud nga kita man unya ang magahukom sa mga manulonda?" 1 Corinto 6:2, 3. "Unya dihay nakita ko nga mga trono, ug niini nanaglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom." Pinadayag 20:4.

Tubag:  

Ang mga balaan sa Dios a tibuok nga anyo moambit unya niini nga ikaduhang hut-ong sa paghukom.

Ang mga "balaan," o mga matarung nga mga tawo sa tibuok nga anyo kinsa pagadalhaon ni Cristo diha sa panganod sa Iyang ikaduhang pag-abot, moambit unya niini nga ikaduhang hut-ong sa paghukom. Pananglit nga ang usa ka pamilya nakadiskubre nga ang ilang hilabihan ka palanggang anak nga lalaki nga gipatay wala didto sa langit. Apan ang nagpatay atua. Sa pagduhaduha, sila magapangita unya ug pipila ka mga tubag. Kini nga ikaduhang hut-ong sa paghukom magatubag unya sa tanang mga pangutana sa mga matarung. Ang kinabuhi sa matag nahisalaag nga katawhan (lakip na si Satanas ug sa iyang mga manulonda) sa ayo pagasutaon pag-usab, kinsa unya dayon mouyon sa desisyon ni Jesus mahitungod sag anti sa matag usa. Mamahimo unyang klaro ngadto sa tanan nga ang paghukom dili usa ka hinarihari nga butang. Imbes, kini yano nga ngapamatuod sa mga pagpili nga gihimo na sa mga tawo alang sa pag-alagad kang Jesus o sa lain pang agalon (Pinadayag 22:11, 12). (Alang sa pagtuon pag-usab sa 1,00 katuig, lantawa ang Giya sa Pagtuon 12.)

S19Picture5.jpg
FIRST PHASE

Ikatlong Bahagi ng Huling Paghuhukom

6. Kanus-a ug diin unya ang ikatulo nga hut-ong sa katapusang paghukom mahitabo? Unsang bag-o nga grupo ang anaa unya niini nga hut-ong sa paghukom?

"Ang Iyang mga tiil motindog niadtong adlawa sa bukid sa mga Olivo, nga anaa sa atbang sa Jerusalem." "Ug si Jehova nga akong Dios moanhi, ug ang tananga mga balaan mouban kanimo." "Ang tibook nga yuta mahimong ingon sa Arabah gikan sa Gabaa hangtud sa Rimmon sa habagatan sa Jerusalem." Zacarias 14:4, 5, 10. "Ug nakita ko ang balaang siyudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios." Pinadayag 21:2. "Ug inigkatapus na sa usa ka libo ka tuig, si Satanas ... mogowa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasud... sa pagpatagbo kanila aron sa pagpakiggubat." Pinadayag 20:7, 8.

S19Picture6.jpg

Sagot:  

Ang mga dautan mosulay sa pag-atake sa balaang ciudad.

Ang ikatulong hut-ong sa paghukom mahitabo dinhi sa yuta sa katapusan sa 1,000 katuig sa Pinadayag capitulo 20—human sa pagbalik ni Jesus nganhi sa yuta uban sa balaanong ciudad. Ang tanang mga dautan nga nabuhi sukad, lakip na ang yawa ug ang iyang mga manulonda anaa. Sa pagtapos sa 1,000 katuig, ang dautang mga patay sa tibuok nga mga anyo mamabuhi (Pinadayag 20:5). Si Satanas sa dihadiha magapahimutang dayon sa usa ka gamhanang kompanya sa propaganda sa paglimbong kanila. Sa kahibulongan, siya nagmalampuson sa pagkombinsar sa kanasuran sa yuta nga sila makasakop sa balaang ciudad

7. Unsa ang sunod nga nahitabo?

"Ug mitungas sila ngadto sa halapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang siyudad nga hinigugma." Pinadayag 20:9.

Tubag:  Ang mga dautan moalirong sa ciudad ug mag-andam sa pag-atake.

S19Picture7.jpg

Ang mga dautan mosulay sa pagsulong sa balaang siyudad.

8. Unsa ang mipakgang sa ilang plano sa pakiggubat, ug uban sa unsa nga resulta?

"Ug nakita ko ang mga patay, mga dagku ug mga gagmay, mga nanagtindog sa atubangan sa trono, ug dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan." Pinadayag 20:12. "Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Cristo." 2 Corinto 5:10. “Maingon nga Ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan Ko, ug ang tanang dila magadayeg sa Dios. Sa ingon niana, ang matag-usa kanato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon." Roma 14:11, 12.

Tubag:   Sa wala gihandum, sa walay pagpasidaan, ang Dios magpakita uban sa halos makapakunol nga kahayag ibabaw sa ciudad (Pinadayag 19:11-21). Ang takna sa kamatuoran nahiabot na. Ang tagsatagsa ka nahisalaag nga kalag sukad pa sa pagtukod sa kalibutan, lakip na si Satanas ug ang iyang mga manulonda, karon maga-atubang sa Dios diha sa paghukom. Ang tanang mga mata matutop diha sa Hari sa mga hari (Pinadayag 20:12).

Ang Matag Tawo Makakita sa Kaugalingong Kinabuhi nga Pagasutaon Pag-usab

Ug dayon unya ang matag nahisalaag nga kalag makapanumdum sa iyang kaugalingong sugilanon sa kinabuhi: ang makanunayon, mainiton nga mga panawagan sa Dios sa paghinulsol; kanang naga-awhag, nga gamayng tingog; ang kahibulongang konbisyon nga kasagaran moabot; ang balik-balik nga pagdumili sa pagtubag. Kini tanan anaa didto. Ang iyang kasakto dili ikalalis. Ang iyang kamatuoran dili ikalimod. Ang Dios buot nga ang mga dautan sa bug-os makasabot. Siya magahatag sa bisan unsang detalye nga gikinahanglan aron sa paghimo sa tanang butang nga klaro. Ang mga basahon ug ang mga tala anaa diha.

 

S19Picture8.jpg

Ang Nahisalaag Magaluhod sa Ilang mga Tuhod

Dihadiha adunay kalihokan. Ang usa ka nahisalaag nga kalag moluhod sa iyang mga tuhod aron sa pag-angkon sa iyang kasal-anan ug sa dayag mosugid nga ang Dios mas labi pang patas uban kaniya. Ang iyang kaugalingong gahi nga garbo nagapalikay kaniya sa pagtubag. Ug sa tanang isigka-daplin karon, ang mga katawhan ug ang mga dautang manulonda sa maon man nanagluhod. Ug unya dayon sa usa ka dako, halos Dungan nga paglihok, ang tanang nahibilin nga mga katawhan ug mga dautang manulonda, lakip na si Satanas, moluhod sa atubangan sa Dios (Roma 14:11). Sila sa dayag magahinlo sa ngalan sa Dios gikan sa tanang mga bakak nga pagsumbong ug magahatag ug pagsaksi ngadto sa Iyang mahigugmaon, matarung, maloloy-ong pagtagad kanila.

Walay Pagtabon

Ang Dios wala nalabot diha sa ubang langitnong pagatabon. Siya wala nagalaglag sa bisan unsang ebidensiya, wala nagapapas sa bisan unsang natala. Walay bisan usa nga matago. Ang tanang butang abli, ug ang tagsatagsa ka tawo, kinsa nga nabuhi sukad uban na ang tanang matarung ug dautang mga manulonda magalantaw niini nga drama sa tanang mga drama.

Ang Tanan Mosugid nga ang Sentensiya Makatarunganon

Ang tanan mosugid nga ang sentensiya sa kamatayon nga gika-anunsiyo ngadto kanila makatarunganon—ang mao rang luwas nga paagi sa pagdumala sa sala. Sa matag nasalaag nga tawo maga-ingon niiini, "Kini mao ang imong pagkalaglag." Oseas 13:9. Ang Dios karon magatindog nga makatarunganon sa atubangan sa uniberso. Ang mga sumbong ug mga pag-angkon ni Satanas napadayag ug klaro nga gipakawalay dungog sama sa masukihon nga panghimakak sa usa ka magahi nga makasasala.

9. Unsang katapusang mga lakang ang makapala sa sala gikan sa uniberso ug magahatag sa usa ka seguro nga puloy-an ug kaugmaon alang sa mga matarung?

"Ug mitungas sila … ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan, ... apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto salinaw nga kalayo.” Pinadayag 20:9, 10. "Kay sila [ang mga dautan] mangahimong abo sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil." Malaquias 4:3. "Kay, ania karon, Ako nagahimo ug bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta." Isaias 65:17. "Apan sumala sa Iyang saad kita nagapaabut sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarung." 2 Pedro 3:13. "Tan-awa, ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo, ... ug sila mahimong Iyang katawhan, ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila." Pinadayag 21:3.

S19Picture9.jpg

Ang apoy mula sa langit ay magtatanggal ng kasalanan at mga makasalanan para sa kawalang-hanggan.

Tubag:

Una, ang kalayo gikan sa langit mahulog ibabaw sa mga dautan. Ang kalayo sa bug-os magapala sa sala ug sa mga makasasala gikan sa uniberso sa walay katapusan. (Lantawa ang Giya sa Pagtuon 11 aron sa bug-os nga detalye mahitungod sa linaw nga kalayo.) Kini unya mahimo nga panahon sa halawom nga kagul-anan ug truma sa mga katawhan sa Dios. Makita nga ang matag usa unya adunay hinugugma o higala nga atua sa kalayo. Ang mga magbalantay nga mga manulonda siguro magapatulo sa ilang mga luha ibabaw sa pagkawala sa mga katawhan nga ilang gipanalipdan ug gihigugma sa mga katuigan. Bisan si Cristo sa walay pagduhaduha mohilak ibabaw ngadto kanila nga Iyang gihigugma ug gihangyo sa madugayng panahon. Niana nga maalaut nga higayon, ang kasub-anan sa Dios, ang atong mahigugmaong Amahan, ibabaw sa terible nga bayad sa sala dili makab-ot sa paghulagway.

S19Picture10.jpg

Mga Bag-ong Langit ug Yuta

Ug unya ang Ginoo magapahid sa tanang luha gikan sa Iyang tinubos nga mgakatawhan (Pinadayag 21:4) ug magabuhat ug bag-ong mga langit ug bag-ong yuta—matahum nga dili mahulagway—alang sa Iyang mga balaan. Ug hilabihang maayo sa tanan, Siya magapuyo dinhi kauban sa Iyang katawhan sa tibuok nga kahangturan. Walay nagahunahuna nga tawo ang magapakyas niana.

10. Giunsa sa “adlaw sa pagpasig-uli” nga pag-alagad diha sa Daang Tugon nga yutan-ong santuario gisimbolo ang paghukom ug ang plano sa Dios sa pagpala sa sala gikan sa uniberso ug sa paghiuli sa hingpit nga panaghiuyon? 

Tubag:   

Ang pagministerio sa sacerdote sa atubangan sa halaran-sa-pagpasig-uli nagrepresentar sa pagministerio ni Jesus alang kanato didto sa langit.

S19Picture11.jpg

Ang gisakripisyo nga mananap naghawas sa sakripisyo ni Jesus sa krus.

Diha sa Giya sa Pagtuon 2, kita nakabalo kong giunsa ni Satanas pag-akusar ug paghagit sa Dios ug pagdala sa maot nga pagkadulumtanon sa sala ngadto sa uniberso. Ang adlaw sa pagpasig-uli diha sa ansyanong Israel nagtudlo, pinaagi sa simbolo, kon unsaon sa Dios pagdumala sa problema sa sala ug pagdala pagbalik sa panagkauyon ngadto sa uniberso pinaagi sa pagpasig-uli. (Ang pagpasig-uli nagkahulugan "diha-sa-pagkausa," o "ang pagdala sa tanang butang ngadto sa bug-os nga diosnong panaghiusa.”) Diha sa yutan-ong santuario, ang mga simbolikal nga mga lakang mao:

A. Ang kanding sa Dios gipatay aron sa pagtabon sa mga sala sa mga tawo.

 

B. Ang sacerdote naghalad sa dugo sa atubangan sa halaran-sa-pagpasig-uli.

 

C. Ang paghukom nahitabo niini nga paagi: (1) ang matarung napamatud-an, (2) ang dili mahinulsolon magaputlon, ug (3) ang tala sa sala pagakuhaon gikan sa santuario.

 

D. Ang tala sa sala igabutang sa kanding nga ihalas.

 

E. Ang kanding nga ihalas igapadala ngadto sa kamingawan.

 

F. Ang mga katawhan pagahinloan gikan sa ilang mga sala.

 

G. Ang tanan magasugod sa bag-ong tuig uban ang mahinlo nga basahon.

 

Kining lima ka mga simbolikal nga mga lakang nagrepresentar sa literal nga mga hitabo sa pagpasig-uli nga gihimo gikan sa langitnong santuario—ang langitnong puloy-anan sa Dios alang sa uniberso. Ang unang punto sa ibabaw mao ang simbolo sa literal nga hitabo sa pagpasig-uli sa unang punto sa ubos; ang ikaduhang punto sa ibabae mao ang simbolo sa literal nga hitabo sa pagpasig-uli sa ikaduhang punto sa ubos, etc. Lantawa kon giunsa katataw gisimbolo sa Dios kining dagkong mga panghitabo sa pagpasig-uli:

 

A. Ang nagasakripisyong kamatayon ni Jesus ingon nga puli sa tawo (1 Corinto 15:3; 5:7).

 

B. Si Jesus ingon nga atong Hataas nga Sacerdote nagpasig-uli sa mga tawo ngadto sa dagway sa Dios (Hebreohanon 4:14-16; Roma 8:29).

 

C. Ang paghukom nagahatag ug mga tala aron sa pagpamatuod sa mga kinabuhi—maayo o dautan—ug dayon magapapas sa mga tala sa sala gikan sa langitnong santuario (Pinadayag 20:12; Buhat 3:19-21).

 

D. Ang kaakohan sa pagpasiugda sa sala ug sa paghimo sa tanang tawo sa pagpakasala gibutang ngadto kang Satanas (1 Juan 3:8; Pinadayag 22:12).

 

E. Si Satanas nawala ngadto sa kamingawan (1,000 katuig sa Pinadayag capitulo 20).

 

F. Si Satanas, ang sala, ug ang mga makasasala mapala sa kahangturan (Pinadayag 20:10; 21:8; Salmo 37:10, 20; Nahum 1:9).

 

G. Usa ka bag-ong yuta gibuhat alang sa mga katawhan sa Dios. Ang tanang butang nga nawala pinaagi sa sala igapasig-uli ngadto sa mga balaan sa Dios (2 Pedro 3:13; Buhat 3:20, 21).

 

Ang pagpasig-uli dili makompleto hangtud nga ang uniberso ug ang tanang anaa niini mahig-uli sa kahimtang sa wala pa ang sala—uban sa kasigurohan nga ang sala dili na motungha pag-usab.

S19Picture12.jpg

11. Unsa ang maayong balita mahitungod sa paghukom ingon sa gipadayag niini nga Giya sa Pagtuon ug sa gikalista sa ubos?

Tubag:  

A. Ang Dios ug ang Iyang pamaagi sa pagdumala sa problema sa sala mahimayaon unya nga igapakamatarung sa atubangan sa tibuok nga uniberso. Mao kini ang sentro nga katuyoan sa paghukom. (Revelation 19:2).

B. Ang paghukom desisyonan pabor diha sa mga katawhan sa Dios. (Daniel 7:21, 22).

C. Ang mga matarung mahimong luwas gikan sa sala sa walay katapusan. (Revelation 22:3–5).

D. Ang sala sa bug-os mawala na ug dili nagayud motungha pa sa ikaduhang higayon. (Nahum 1:9).

E. Ang tanang butang nga nawala ni Adan ug ni Eva pinaagi sa sala mapahiuli ngadto sa mga tinubos. (Revelation 21:3–5).

F. Ang mga dautan mahimo nga mga abo—dili pagasakiton sa walay pagkatapos. (Malachi 4:1).

G. Diha sa paghukom, si Jesus mao ang atong hukom, abogado, ug saksi. (John 5:22; 1 John 2:1; Revelation 3:14).

H. Pareho ang Amahan ug ang Anak nahigugma kanato. Ang yawa mao ang nagasumbong kanato. (John 3:16; 17:23; 13:1; Revelation 12:10).

I. Ang langitnong mga basahonmakatabang unya ngadto sa mga matarung tungod kay sila magapakita giunsa sa grasya sa Maayong Balita pag-usab sa ilang mga kinabuhi. (Daniel 12:1).

J. Walay pagkondenar ngadto kanila, kinsa nga anaa kang Cristo Jesus. Ang paghukom maghimo lamang niana nga kamatuoran nga tataw. (Romans 8:1).

K. Ni walay usa ka kalag (tawo o manulonda) ang moreklamo nga ang Dios dili patas. Mamahimo unya nga ikauyonan sa tanan nga ang Dios nagmahigugmaon, patas, puno sa grasya, ug matarung sa Iyang pagtagad sa tanan. (Philippians 2:10, 11).

12. Ang Dios nagsaad sa pagpahigawas kanimo diha sa langitnong paghukom kon ikaw magadapit Kaniya sa pagsulod sa imong kinabuhi ug tugotan Siya sa pagpabilin sa pagkontrolar. Ikaw ba magadapit Kaniya sa pagsulod sa imong kinabuhi karon?

- TUBAG

S19Picture13.jpg

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Unsa ang kalahian tali sa pagdawat kang Jesus ingon nga akong Manluluwas ug sa pagdawat Kaniya ingon nga akong Ginoo? (Efeso 4:13)

 

Tubag: Ang kalahian mahinungdanon. Sa dihang ako Siyang gidawat ingon nga Manluluwas, Siya nagluwas kanako gikan sa lain nga pagbati sa sala ug sa silot sa sala ug nagahatag kanako sa bag-ong pagkatawo. Siya nag-usab kanako gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkabalaan. Kini nga transaksyon usa ka mahimayaong milagro ug kinahanglanon sa kaluwasan. Walay usa nga mamaluwas kon wala kini. Apan sa gihapon, si Jesus wala pa natapos kanako niini nga unto. Ako natawo na , apan ang Iyang plano mao nga ako usab motubo aron mamahimo nga sama Kaniya (Efeso 4:13). Sa dihang ako Siyang gidawat sa adlaw-adlaw ingon nga pangulo, o Ginoo, sa akong kinabuhi, SIya, pinaagi sa Iyang mga milagro nagapahimo kanako nga motubo diha sa grasya ug sa Kristohanong kagawian hangtud nga ako mahmong hamtong diha kang Cristo (2 Pedro 3:18).

Ang Problema—Gusto Ko sa Akong Kaugalingong Paagi

Ang problema mao nga buot ko nga padaganon ang akong kaugalingong kinabuhi—magabaton sa akong kaugalingong paagi. Ang Bibliya nagtawag niini nga “kasal-anan”, o sala (Isaias 53:6). Ang pagbuhat kang Jesus nga akong Ginoo labi kaayong importante nga ang Bag-ong Tugon naghisgut Kaniya ingon nga “Ginoo” sa 766 ka beses. Diha lamang sa basahon sa Buhat, Siya gitukoy ingon nga “Ginoo” 110 ka beses ug ingon nga “ Manluluwas” kaduha lamang. Kini nagapakita kon unsa ka importante ang pagkahibalag Kaniya ingon nga Ginoo ug Pangulo sa atong kinabuhi.

Usa ka Napasagdang Kamandoan—Ang Paghimo Kaniya nga Ginoo

Si Jesus nagbutang ug mapadayonong pagpasantop ibabaw sa Iyang pagka-Ginoo tungod kay SIya nasayud nga ang pagpurongpurong Kaniya nga Ginoo mamahimo nga usa ka nakalimtan ug napasagdang kamandoan (2 Corinto 4:5). Sanglit ako magahimo Kaniya nga Ginoo sa akong kinabuhi, walay laing paagi nga ako mamahimong bug-os nga Kristohanong sinul-uban sa pagkamatarung ni Cristo. Imbes, ako matapos nga “alaut, makalolooy, kabus, buta ug hubo” ug, labi pang dautan, magabati nga “walay nakulang kanako”. Pinadayag 3:17.

 

 

2. Tungod kay ang tala sa mga sala sa mga katawhan sa Dios gikabalhin sa adlaw sa pagpasig-uli ngadto sa kanding nga ihalas, dili ba kana nagapahimo usab kaniya nga tigdala sa sala?

 

Tubag:

Naghunahuna ako nga si Jesus lamang ang nagadala sa atong mga sala. (Juan 1:29)

Ang kanding nga ihalas, nga nagrepresentar kang Satanas, dili makadala, o makabayad alang sa atong mga sala. Ang kanding sa Dios, nga gihalad sa adlaw sa pagpasig-uli, nagrepresentar kang Jesus, kinsa nagdala ug nagbayad alang sa atong mga sala didto sa Calbaryo. Si Jesus lamang ang “magakuha sa sala sa kalibutan”. Juan 1:29. Si Satanas pagasilotan (sama man unya sa uban pang mga makasasala—Pinadayag 20:12-15) alang sa iyang kaugalingon nga mga sala, nga magalakip sa kaakohan sa (1) pagkahimugso sa sala, (2) ang iyang kaugalingong dautang binuhatan, ug (3) pag-impluwensiya sa tagsatagsa ka tawo dinhi sa yuta nga magpakasala. Ang Dios klaro nga magatingil kaniya sa mga kadautan. Mao kini ang buot ipaabot sa simbolismo sa pagbalhin sa sala ngadto sa kanding nga ihalas (Satanas) sa adlaw sa pagpasig-uli.

 

3. Ang Bibliya klaro nga ang Dios mopasaylo sa tanang mga sala nga gisugid (1 Juan 1:9). Kini usab klaro nga, bisan gipasaylo na, ang tala niini nga mga sala nagapabilin sa mga basahon sa langit hangtud sa katapusan sa panahon (Buhat 3:19-21). Ngano man nga ang mga sala wala gipapas sa dihang gipasaylo? (1 Juan 1:9)

 

Tubag: Adunay usa ka maayo kaayo nga katarungan. Ang langitnong paghukom dili pa hingpit hangtud nga ang paghukom sa mga makasasala mahitabo—dihadiha sa dili pa ang ilang pagkalaglag sa katapusan sa kalibutan. Kong ang Dios nagdaot sa mga tala sa wala pa kini nga katapusang hut-ong sa paghukom, Siya pwede masumbongan sa usa ka dakong pagpanabon. Ang tanang tala sa mga binuhatan magpabiling abli alang sa paglantaw hangtud nga ang paghukom mamahingpit.

4. Ang uban nag-ingon nga ang paghukom nahitabo didto sa krus. Ang uban nag-ingon nga kini nahitabo didto sa kamatayon. Kita ba makasiguro nga ang panahon sa paghukom ingon sa gipakita niini nga Giya sa Pagtuon insakto? (Pinadayag 14:7)

 

Tubag: Oo. Aron nga kita posible nga makasiguro mahitungod sa panahon sa paghukom, ang Dios tataw nga nagpasantop niini sa katulo nga beses diha sa Daniel capitulo 7. Lantawa ang sibo nga panahon sa Dios. Ang Dios wala nagbiya ug lawak sa pagkawalay siguro. Ang diosnong pagkasunod-sunod gipahayag sa makatulo ka beses (mga bersiculo 8-14, 20-22, 24-27) niini nga capitulo ingon nga ang mga sumusunod:

A. Ang diyutay nga sungay nga kagahum—naghari niadtong H.K. 538-1798. (Lantawa ang Giya sa Pagtuon15.)

 

B. Ang paghukom nagsugod—human 1798 (niadtong 1844) ug nagpadayon hangtud unya sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus.

 

C. Ang bag-ong gingharian sa Dios—ipabarug sa katapusan sa paghukom.

 

Busa ang Dios naghimo niini nga klaro nga ang paghukom wala nahitabo didto sa kamatayon o didto sa krus, apan sa taliwala sa 1798 ug sa ikaduhang pag-abot ni Jesus.

 

Hinumdumi nga ang usa ka bahin sa mensahe sa unang manulonda mao nga, “Nahiabut na ang takna sa Iyang paghukom”. Pinadayag 14:6, 7. Ang mga katawhan sa Dios sa katapusang panahon kinahanglan sa pagsulti sa kalibutan nga ang katapusang paghukom anaa na karon!

 

5. Unsang importante nga leksiyon ang atong matun-an gikan sa atong pagtuon sa paghukom? (Daniel 7:9 )

 

Tubag: 

Lantawa ang sumusunod nga lima ka mga punto:

 

A. Ang Dios daw naglangay sa dili pa Siya mobuhat, apan ang Iyang panahon insakto. Walay nahisalaag nga tawo ang makahimo sa pag-ingon “Wala ako makasabot” o “Wala ako nasayud”.

 

B. Si Satanas ug ang dautan sa tanang matang sa katapusan paga-atubangon sa Dios diha sa paghukom. Tungod kay ang paghukom buhat man sa Dios ug Siya nagbaton sa tanang mga kamatuoran, kinahanglan nato sa pag-undang sa paghukom sa uban ug tugoti ang Dios sa pagbuhat niana. Usa ka seryoso nga butang alang kanato ang pagkuha sa buhat sa Dios sa paghukom. Kana usa ka pag-ilog sa Iyang pagbulot-an.

 

C. Ang Dios nagbiya kanato tanan nga may kagawasan sa pagdesidir kon unsaon nato paglambigit ngadto Kaniya ug kon kinsa ang atong alagaron. Bisan pa, kita kinahanglan nga maandam sa mga seryoso nga kasangputan sa dihang kita modesidir batok sa Iyang Pulong.

 

D. Ang Dios nahigugma pag-ayo kanato nga Iya kitang gihatagan sa mga basahon sa Daniel ug Pinadayag aron sa paghimong klaro niining mga isyu sa katapusang panahon. Ang ato lamang nga kaluwasan nagbasi sa atong pagpatalinghug Kaniya ug pagsunod sa Iyang mga tambag gikan niining dagkong mga propetanhong mga basahon.

 

E. Si Satanas determinado sa paglaglag sa tagsatagsa kanato. Ang iyang limbonganong mga paagi hilabihan ka epektibo ug makakombinsir nga ang tanan gawas sa pipila lamang malit-agan. Gawas sa gahum ni Jesus sa pagkabuhi diha sa atong kinabuhi aron sa pagpanalipod kanato gikan sa mga lit-ag sa yawa, kita mamalaglag pinaagi kang Satanas.