Ang Marka sa Mapintas nga Mananap

Leksyon 20

 

Usa ka numero nga gitatoan, usa ka tsip sa kompyuter ilalum sa panit, o usa ka butang nga mas makalibog?

Kini usa sa labing nasayop sa pagsabot nga mga profesiya sa tanan diha sa Bibliya—apan kini nga suweto hilabihang importante nga masabtan sa insakto. Apan sa pagtuon sa marka sa mananap nga mapintas, gikinahanglan nato sa pagpadayag ug labing sensitibo nga mga isyu, ang pagngalag mga pangalan ug nga mahimong espicifik. Kini dili usa ka inila nga butang karon, apan kita gikinahanglan sa pagmalig-on tungod kay ang Dios nahigugma sa Iyang mga katawhan ug gusto Niya nga sila makabalo sa kamatuoran. Kini nga mensahe dili atoa apan Iya ni Jesus. Ug uban sa walay katapusang kamatayon nga naga-atubang niadtong modawat sa marka, mamahimo unyang krimen ang dili pagtabang Kaniya sa paghatud niini nga mensahe.

Kini nga leksyon gikinahanglan siguro sa pagbutang ug pambungad nga pasidaan:

“ANG YAWA DILI GUSTO NGA IKAW MAKABASA UG MAKAHUMAN NIINI NGA STUDY GUIDE.”

Palihug basaha ang Pinadayag 13:1-; 14:9-12, ug 16-18, ug pag-ampo sa Balaang Espiritu sa paghatag kanimo ug matinud-anon ug masinabuton nga kasingkasing sa dili pa ikaw mosulod niining panaw sa pagtuon.

Usa Ka Dinalian nga Pahinumdum

Kita nakabalo gikan sa Study Guide 2 nga usa ka terible nga paglantugiay ang nagapadayon taliwala sa Dios ug sa yawa. Kini nagalungotlungot sa mga kasiglohan sugod pa nga si Lucifer, ang pinakagamhanang manulonda sa langit, nirebelde batok sa Dios. Kauban ang mga manulonda nga miduyog kaniya, siya misulay sa pagdaug sa Dios ug sa pag-ilog sa pagkontrolar sa uniberso. Ang Dios ug ang mga matinud-anong mga manulonda walay laing kapilian apan sa pagpapahawa kang Lucifer ug sa iyang mga manulonda gikan sa langit. Si Lucifer, nga nahimong bantugan ingon nga yawa ug Satanas, nasuko pag-ayo. Ang iyang paninguha sa paglaglag sa Dios ug pagkontrolar sa uniberso nagatubo sa matag milabay nga tuig. Makahibulongan, siya nakadaog sa suporta sa kadaghanan sa mga katawhan sa yuta sa iyang rebelyon. Ang Dios usab naghangyo sa pagkamatinud-anon sa mga tawo ug sa ilang suporta, apan iyang gipasagdan ang tanan nga libre sa pagpili. Sa haduol na, ang matag tawo sa yuta gikinahanglan nga molinya uban kang Satanas o sa Dios. Ang katapusan nga away taliwala ni Satanas ug sa Dios anaa lamang sa unahan, ug kini gihulagway sa libro sa Pinadayag. Kini nga libro nagpunto nga ang Dios adunay timaan, o marka nga magpaila sa Iyang mga katawhan. Si Satanas usab adunay timaan, o marka nga magpaila kanila nga nagasuporta kaniya. Sa naandan, si Satanas magabuhat pinaagi sa yutan-ong gahum (gisimbolohan sa Pinadayag sa usa ka mananap nga mapintas) aron sa pag-imposar sa iyang marka. Kini nga Study Guide magapadayag sa marka sa mananap, kansang madawat sa matag nahisalaag nga tawo sa katapusang panahon. Sanglit imong masayran kon unsa ang iyang “marka”, unsaon nimu paglikay sa pagdawat niini?

1. Aron nga imong masayran kon unsa kining “marka”, unahon una nato pag-ila ang mananap. Giunsa sa Bibliya paghulagway sa mananap?

Tubag: Ang Pinadayag 13:1-8, 16-18 nagahatag ug 11 ka mga ilhanan nga mga kinaiyahan. Sila nalista sa ubos:

A. Nigimaw gikan sa dagat (bersiculo 1).

B. Ingon nga may matang nga sinagol gikan sa upat ka mga mananap sa Daniel capitulo 7 (bersiculo 2).

C. Ang dragon naghatag niini sa gahum ug pagbulot-an (bersiculo 2).

D. Nakadawat sa ikalamatay nga samad (bersiculo 3).

E. Ang ikalamatay nga samad naayo (bersiculo 3).

F. Malig-on nga gahum politikal (mga bersiculo 3, 7).

G. Malig-on nga relihiyosong gahum (bersiculo 3, 8).

H. Nakasala sa pagpasipala (mga bersiculo 1, 5, 6).

I. Nakig-away batok sa ug nakadaug sa mga balaan (bersiculo 7).

J. Naghari sulod sa 42 ka mga bulan (besiculo 5).

K. Adunay misteryoso nga numero—666 (besiculo 18).

Ang mananap sa Pinadayag capitulo 13 nagsimbolo sa Anticristo.

Ang uban ba niani nga mga puntos adunay pamilyar nga timbre? Sigurado! Atong nahibalgan ang daghan niini sa dihang atong gitun-an ang mahitungod sa Anticristo diha sa Daniel capitulo 7. Ang “mananap” sa Pinadayag 13 yano lamang nga laing ngalan sa “Anticristo,” nga atong nakat-unan gikan sa Daniel 7 nga mao ang papacia. Ang mga profesiya sa Daniel ug sa Pinadayag kasagaran naglakip ug susamang mga pagsaysay ingon nga mga nagaunang mga profesiya, upon sa matag higayon, adunay mga bag-ong butang ginadugang nga makatabang sa paghimo sa matag profesiya nga mas siguro. Busa, pagdahum nga ikaw makakat-og bag-ong mga butang mahitungod sa Anticristo gikan niini nga Study Guide. Karon, atong tulotimbangon ang usa ug usa, ang 11 ka puntos nga nagahulagway sa mananap.

A. Kini migimaw gikan sa dagat (Pinadayag 13:1).

Ang dagat (o tubig) sa profesiya nagpaila sa mga katawhan, o dapit nga adunay daghang populasyon (Pinadayag 17: 15). Busa ang mananap, o Anticristo, mogula gikan sa taliwala sa mga nalig-ong mga nasud sa kanhing nabantog nga kalibutan. Ang papacia, sa ato nang nasayran, miguwa gikan sa kasadpang Europa, busa kini nahaum niinig nga punto.

Pagpapaliwanag

Katugma ng utos ng Diyos na igalang ang lahat ng tao
(
1 Peter 2:17), tayo ay titigil muna dito sandali upang kilalanin ang papasiya sa napakarami niyang magandang ginawa. Ang kaniyang mga ospital, ampunan, pag-aalaga sa mga mahihirap, tahanan para sa mga ina na hindi ikinasal at pag-aalaga sa mga matatanda ay pinapahalagahan sa buong mundo. Maaari siyang palakpakan sa maraming mabubuting bagay. Ngunit, tulad ng lahat ng iba pang samahan, gumawa din siya ng malubhang mga pagkakamali. Tinutukoy ng Diyos ang ilan sa mga pagkakamali na ito sa Apocalipsis. Ang Panginoon, na nagpapala at nagpapaginhawa, ay dapat kung minsan ay magparusa at magtama. Mangyaring hilingin sa Kanyang Espiritu na magsalita sa iyo habang nagpapatuloy ka sa pag-aaral

B. Ito ay pinaghalo ng apat na hayop ng Daniel 7 (Revelation 13:2). 

Tun-i ang panagtandi sa ubos aron sa paglantaw kon giunsa kining tanan paghaum:

                                          Daniel kapitulo 7                                                       Revelation kapitulo 13

Babylon                          Hayop na Leon (vs. 4)                                                   "Bibi ng leon" (vs. 2)

Medo-Persia                  Hayop na Oso (vs. 5)                                                     "Paa ng Oso"(vs.2)

Greece                             Hayop na Leopardot (vs. 6)                                           tulad ng leopardo" (vs. 2)

Rome                               Hayop na may 10 sungay (vs. 7)                                   may sampung sungay" (vs. 1)

Ang upat ka mga mananap sa Daniel 7 gilarawan ingon nga may kabahin sa Anticristo, o sa mananap, tungod kay ang papacia nagsagol sa mga paganong tinuohan ug kagawian gikan sa upat ka mga empiryo. Gisul-oban niya sila sa espirituhanong sapot ug mipakaylap kanila ngadto sa tibuok kalibutan ingon nga Kristohanong mga pagtulon-an. Ania ang usa sa mga daghang pahayag nga nagasuporta gikan sa kasaysayan: “Sa usa bahin, siya [ang papacia] nagkopya sa iyang organisasyon gikan niadtong sa Empiryo Romano, siya nagapreserbar ug nagapabunga sa mga pilosopikanhong kaadman ni Socrates, Plato, ug Aristotol, nagahulam gikan sa mga Barbaro ug sa Byzantine nga Empiryo Romano, apan kini sa makanunay nagapabilin sa iyang kaugalingon, nga nagagaling sa tanang elemento nga gikuha gikan sa gawas niya.” 1 Kini nga punto nahaum gayud ang papacia

C. Ang mananap kinahanglan nga magbaton sa iyang gahum, trono (capital), ug pagbulot-an gikan sa dragon (Pinadayag 13:2).

Si Haring Herodes misulay sa “pagtukob”, o sa pagpatay ni Jesus sa iyang pagkaanak.

Aron sa pag-ila sa dragon, kita moadto sa Pinadayag capitulo 12, kon siin ang katpusang panahon nga iglesia gilarawan ingon nga usa ka putli nga babaye. Sa profesiya, ang usa ka putling babayr nagrepresentar sa matuod nga mga katawhan sa Dios o iglesia (Jeremias 6:2; Isaias 51:16). (Sa Study Guide 23, kita magpahigayon ug detalyado nga pagtuon sa kaptausang panahon nga iglesia sa Dios diha sa Pinadayag capitulo 12. Ang Study Guide 22 nagasaysay sa Pinadayag capitulo 17 ug 18, diin ang nahulog nga mga iglesia gisimbolohan sa nahulog nga inahan ug sa iyang nahulog nga mga anak nga babaye.) Ang putling babaye gilarawan ingon nga mabdos ug lapit na nga manganak. Ang dragon nagayukbo sa haduol, ug nagalaum sa “pagtukob” sa bata nga natawo. Apan sa dihang ang bata naanak na, Siya nakaikyas gikan sa dragon, nagtuman sa Iya nga misyon, ug unya nikayab ngadto sa langit. Klaro kaayo, ang bata mao si Jesus, kansang gisulayan sa pagpatay ni Herodes pinaagi sa pagpatay sa mga bag-ong anak nga bata sa Betlehem (Mateo 2:16). Busa ang dragon nagrepresentar sa paganong Roma, kon diin si Herodes hari. Ang gahum sa liko sa mga plano ni Herodes, mao gayud ang yawa (Pinadayag 12:7-9). Si Satanas nagalihok pinaagi sa lain-laing mga gobyerno aron sa pagtuman sa iyang law-ay nga mga buhat—sa niini nga kahimtang, ang pagano nga Roma. Si Heneral Berthier nagpahamtang sa ikamatay nga samad sa papacia pinaagi sa pagdakop kang Pope Pius VI.

Kita magakutlo ug duruha lamang ka mga nagasuportang referencia gikan sa kasaysayan, bisan pa adunay daghan: (1) “Ang Iglesia Romano … nagtuklod sa iyang kaugalingon ngadto sa dapit sa Kalibutanhong-Empiryo Romano, kon diin mao kini ang aktwal nga sumpay. … Ang Papa … mao ang manununod sa Cesar.” (2) “Ang gamhanang Iglesia Catolico labaw lang ug gamay sa binautismohang Empiryo Romano. Ang Roma nausab ug usab nakabig. Ang pinakacapital sa karaang Empiryo maoy nahimong capital sa Empiryo Kristiyano. Ang opisyo sa Pontifex Maximus gipadayon niaanang sa Papa.” 3 Busa, kini nga punto nahaum usab sa papacia. Siya nakabaton sa iyang capital nga ciudad ug kagamhanan gikan sa paganong Roma.

D. Kini makadawat ug samad nga ikamatay (Pinadayag 13:3).

Ang ikamatay nga samad napahamtang sa dihang ang heneral ni Napoleon, si Alexander Berthier, misulod sa Roma ug gidakop si Pope Pius VI niadtong Pebrero 1798. Nagmando si Napoleon nga sa kamatayon sa papa, ang papacia dili na igapadayon. Ang papa namatay sa Francia niadtong Agosto 1799. “Katunga sa Europa ang naghunahuna … nga kon wala ang Papa, ang Papacia patay.”4

Busa, kini usab nahaum sa papacia.

Labi pa sa 100 ka mga nasud ang adunay mga representante sa Vatikan.

 

E. Ang ikamatay nga samad mamaayo, ug ang tibuok nga kalibutan naghatag ug pagyukbo ngadto sa mananap (Pinadayag 13:3).

Sugod sa iyang pagkaayo, ang kusog sa papacia nagtubo ug nagadugang hangtud karon nga siya usa sa mga pinakalabing gamhanang relihiyo-politikal nga mga organisasyon ug centro sa influencia sa kalibutan. Si Malachi Martin, usa ka hingpit nga obserbante sa Vatikan ug ekspyerto sa pag-espiya, nagapadayag sa sumusunod diha sa iyang labing-mahalinong libro nga The Keys of This Blood 5 (ang mga numero sa pahina anaa sa nga parantesis):

MAHITUNGOD SA PAPA:
Siya matinungahaon nga mahimong pangulo sa kalibutan sama ni Constantino sa iya nga kaadlawan (49). Siya gipanalipdan sa upat ka mga gobyerno (120). Siya ang labing inila nga tawo sa ika-20 nga siglo (123). Siya personal nga higala sa mga pangulo sa mga 91 ka nasud (490). Ang mga katawhan sa kalibutan nagaisip kaniya nga andam sa pagbuhat sa malig-ong moral nga pang-gobyerno sa tibuok kalibutan nga may pagkontrol (160). Disisais ka libo nga mga manunulat ang nagapasidayag sa iyang pagbisita sa Amerika (490).


MAHITUNGOD SA PAPACIA:
Ang Amerikanong ambasador miingon nga ang Vatikan dili matopngan ingon nga usa ka “nagapamati nga mensahero” (120). Ang Vatikan nasayud sa Sabado ang unsa mang mahitabo sa Lunes sa diin pa man sa kalibutan (439). Ang istruktura sa papa nahiandam alang sa paghari sa tibuok kalibutan karon (143).
Klaro nga ang samad namaayo ug ang mga mata sa kanasurayan anaa ibabaw sa Vatikan, busa, kini nga punto nahaum usab sa papacia.

Minilyon sa mga Cristohanon ang nawad-an sa ilang kinabuhi sulod sa panahon sa papado nga paglutos.

 

F. Kini mahimong usa ka malig-ong gahum politikal (Pinadayag 12:3, 7).

Lantawa ang gibutang sa letrang E sa itaas.

 

G. Kini mahimo nga hilabihang gamhanan nga relihiyosong organisasyon (Pinadayag 13:3, 8).

Lantawa ang gibutang sa letrang E sa itaas.

 

H. Kini nakasala sa pagpasipala (Pinadayag 13:5, 6).

Ang papacia nakasala sa pagpasipala tungod kay ang iyang mga pari nag-angkon sa pagpasaylo sa mga sala ug kay ang iyang mga papa nag-angkon nga mao si Cristo.

 

I. Kini makig-away ug maglutas sa mga balaan (Pinadayag 13:7).

Ang papacia naglutos ug naglaglag sa minilyon nga mga balaan sa panahon sa Dulom nga Katuigan.

 

J. Kini maghari sulod sa 42 ka mga bulan, nga sama sa 1,260 ka mga tuig—gikan A.D. 538-1798.

Ang mga punto H ngadto sa J usab klaro nga nahaum sa papacia. Ato silang gisaysay diri sa hamubo lamang tungod kay sila gisaysay pag-ayo diha sa Study Guide 15, pangutana 8, letrang E, G, ug H.

 

Ang mga punto H ngadto sa J usab klaro nga nahaum sa papacia. Ato silang gisaysay diri sa hamubo lamang tungod kay sila gisaysay pag-ayo diha sa Study Guide 15, pangutana 8, letrang E, G, ug H.

 

K. Kini adunay misteryoso nga numero 666 (Pinadayag 13:18).

Kini nga bersiculo miingon, “Kini maoy numero sa usa ka tawo,” ug ang Pinadayag 15:2 miingon nga kini “numero sa iyang ngalan.” Unsa nga tawo ang imong gihunahuna sa dihang ikaw maghunahuna sa papacia? Sa natural, kita tanan maghunahuna sa papa. Unsa ang iyang opisyal nga pangalan? Ania ang usa ka Catolico nga pagsaysay: “Ang titulo sa papa sa Roma mao ang “Vicarius Filii Dei” (sa Ingles: “Vicar of the Son of God”). 6 Si Malachi Martin, diha sa The Keys of This Blood, naggamit sa samang titulo sa papa diha sa mga pahina 114, 122. Usa ka footnote alang sa Pinadayag 13:18 sa ubang Douay [Catolico] nga mga bersyon sa Bibliya naga-ingon, “Ang dinumerong letra sa iyang ngalan magasumad niini nga numero.” Lantawa ang tsart sa tuohan, nga nagapakita kon unsa ang mahitabo kon atong sumaron ang Romanong bili sa numero sa mga letra sa maong ngalan.

 

Usab, ang papacia nahaum sa nagapailang punto. Ang mananap nga adunay “marka” mao ang papacia. Wala nay laing gahum diha sa kasayasayn ang posible nga mohaum niini nga mga diosnong punto sa paghulagway. Karon nga kita positibo nga nagapaila sa mananap, kita makadiskubre sa iya nga marka, o simbolo sa pagbulot-an. Apan una pa, atong lantawon ang timaan sa pagbulot-an sa Dios.

 

1 Andre Retif, The Catholic Spirit, trans. by Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 of The Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books, 1959), p. 85.

2 Adolf Harnack, What is Christianity? trans. by Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2nd ed., rev., 1901), p. 270.

3 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (reprint: New York, Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149.

4 Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, Lecture 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1.

5 Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York, Simon & Schuster, 1990)

6 "Answers to Readers' Questions," Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914.

2. Unsa ang marka sa Dios, o simbolo sa pagbulot-an?

“Labut pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay, aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila, aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila.” Ezequiel 20:12. “Kini maoy usa ka timaan sa taliwala Nako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan; kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ug sa ikapito ka adlaw mipahulay Siya, ug nahamuot.” Exodo 31:17.

Tubag:   Ang Dios nagsulti sa mga teksto sa ibabaw nga Siya naghatag kanato sa Iyang Igpapahulay ingon nga usa ka mahimayaong timaan sa Iyang gahum sa paglalang ug sa Iyang gahum sa pagbalaan (pagkabig ug pagluwas) kanato. Sa Bibliya, ang mga pulong silyo, ug Igpapahulay, nagrepresentar sa Iyang balaang gahum sa paghari ingon nga Maglalalang ug Manluluwas. Ang Pinadayag 7:1-3 nagaingon nga kini ikasulat sa ibabaw sa mga agtang (hunahuna—Hebreohanon 10:16) sa Iyang mga katawhan. Kini nagatimaan nga sila napanag-iya Kaniya ug adunay Iya nga kinaiya. Ang Hebreohanon 4:4-10 nagpamatuod niini pinaagi sa pagsulti nga sa dihang kita mosulod sa Iyang kapahulayan (makadawat sa kaluwasan), kinahanglan kita sa pagbantay sa Iyang ikapitong-adlaw nga Igpapahulay nga balaan ingon nga usa ka simbolo, o marka sa kaluwasan. Ang matuod nga pagbantay sa Igpapahulay nagpasabot nga ang usa ka tawo nagtugyan sa iyang kinabuhi ngadto kang Jesu-Cristo ug nga buot sa pagsunod bisan sa diin man si Jesus moggiya.

Tungod kay ang simbolo, o marka, sa pagbulot-an ug gahum sa Dios mao ang Iyang balaan nga adlawng Igpapahulay, sama daw nga ang simbolo, o marka, sa manghahagit sa Dios—ang mananap nga mapintas—siguro usab may kalambigitan sa usa ka balaang adlaw. Atong lantawon kon kini mao.

Ikumpara ang Genesis 17:11 sa Romans 4:11 at Revelation 7:3 sa Ezekiel 9:4

3. Unsa ang giingon sa papacia nga iya nga simbolo, o marka sa pagbulot-an?

Ang V ug U pareho nga nasumada sa lima diha sa Romanhong numero.

Lantawa: Lantawa ang sumusunod nga mga seksyon gikan sa katekismo sa Catoliko.

"Pangutana: Adunay ba kamoy laing paagi sa pagpamatuod nga ang iglesia adunay gahum sa pagpabarog ug mga kapistahan sa sugo?”

"Tubag: Kon siya wala pa untay maong gahum, dili unta niya mabuhat kanang diin gikauyonan uban kaniya sa tanang relihiyonista—dili unta niya igapuli ang pagbantay sa Domingo, ang nahaunang adlaw sa semana, nganha sa pagbantay sa Sabado, ang ikapitong adlaw, usa ka pag-usab diin walay pagbulot-an gikan sa Kasulatan.”8

Busa, ang papacia dinhi nagaingon nga iyang giusab ang Igpapahulay ngadto sa Domingo ug nga makita nga ang tanang mga iglesia midawat sa bag-o nga balaang adlaw. Mao nga ang papacia nag-angkon nga ang Domingo ingon nga balaang adlaw mao ang marka, o simbolo sa iyang gahum ug pagbulot-an.

8 Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174.

4. Ang Dios ba nagtagna diha sa Kasulatan sa maong kausaban?

Tubag: Oo! Sa paghulagway sa Anticristo diha sa Daniel 7:25, ang Dios nag-ingon nga kini “magahunahuna sa pag-usab sa mga panahon, ug sa Kasugoan”

A. Giunsa man sa papacia pagsulay sa pag-usab sa kasugoan sa Dios?Sa tutulo ka nagkalahiang pamaagi: Sa iya nga katekismo, siya (1) nagwala sa ikaduha nga kasugoan batok sa pagsimbag mga larawan, ug (2) nagpamubo sa ikaupat (Igpapahulay) nga kasugoan gikan sa 94 ka mga pulong ngadto lamang sa walo. Ang sugo sa Igpapahulay (Exodo 20:8-11) klaro nga nagpaila sa Igpapahulay ingon nga ikapitong adlaw sa semana. Ingon nga giusab sa papacia, ang kasugoan mabasa: “Hinumdumi nga ikaw magabantay sa adlawng Igpapahulay sa pagbalaan niini.” Sa maong pagkasulat, kini pwede nga magtudlo sa bisan unsang adlaw. Ug, sa katapusan, siya (3) nagbahin sa ikanapulo nga kasugoan ngadto sa duha ka sugo.

B. Paano sinubukan ng papasiya na baguhin ang oras ng Diyos?

Giunsa man sa papacia pagsulay sa pag-usab sa kapanahonan sa Dios? Sa duha ka paagi: (1) Siya nag-usab sa panahon sa Igpapahulay gikan sa ikapitong adlaw ngadto sa nahaunang adlaw. (2) Siya usab nag-usab sa “pag-oras” sa Dios sa sinugdan ug hinapos nga oras sa Igpapahulay. Imbes sa pagkwenta sa adlawng Igpapahulay gikan sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes sa gabii hangtud sa paglubog sa adlaw sa Sabado sa gabii ingon sa gimando sa Dios (Levitico 23:32), siya nag-adaptar sa customre sa paganong Roma sa pag-ihap sa adlaw gikan sa tungang gabii sa Sabado hangtud sa tungang gabii sa Domingo. Ang Dios nagtagna nga kini nga mga “pag-usab” pagasulayan sa mananap, o sa Anticristo.

Lantawa ang sumusunod nga seksyon gikan sa catekismo sa Catoliko:

 

" Pangutana: Unsa ang adlawng Igpapahulay?

Tubag: Ang Sabado ang adlawng Igpapahulay.

 

Pangutana: Ngano nga kita nagbantay sa Domingo imbes nga Sabado?

Tubag: Kita nagbantay sa Domingo imbes nga Sabado tungod kay ang Iglesia Catoliko nagbalhin sa kabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo.” 9

 

Ania ang lain pang pahayag sa Catoliko: “Ang iglesia anaa ibabaw sa Bibliya; ug kini nga pagbalhin sa pagbantay sa Igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo usa ka positibo nga pagmatuod niana nga kamatuoran.” 10

 

Ang papacia nagaingon niini nga mga referencia nga ang iyang madaugon nga pag-usab sa pagbantay sa Igpapahulay ngadto sa pagsimba sa Domingo usa ka pamatuod nga ang iyang pagbulot-an mas labing dako, o “ibabaw,” sa Kasulatan.

9Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50.

10The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923).

5. Unsaon man sa bisan kinsa sa maisugong pagsulay sa pag-usab sa balaang adlaw sa Dios?

Tubag: Kita nangutana sa papacia, “Kamo ba gayud nag-usab sa Igpapahulay ngadto sa Domingo?” Siya mitubag, “Oo, among kining gibuhat. Kini mao ang among simbolo, o marka sa pagbulot-an ug gahum.” Kita mangutana, “Giunsa man nimo paghunahuna sa pagbuhat niana?” Kini usa ka tugma nga pangutana. Apan ang pangutana nga opisyal nga ginapangutana sa papacia sa mga Protestante mas labaw pang tugma. Palihug basaha kini pag-ayo:

“Ikaw magsulti kanako nga ang Sabado mao ang Judiohanong Igpapahulay, apan ang Kristohanong Igpapahulay nausab ngadto sa Domingo. Giusab! Apan pinaagi ni kinsa? Kinsa ang adunay pagbulot-an sa pag-usab sa usa ka pinadayag nga kasugoan sa Dios Makagagahum? Nga sa dihang ang Dios misulti ug nagaingon, Ipakabalaan mo ang adlawng ikapito, kinsa ang maisugong moingon, Dili, ikaw magatrabaho ug magabuhat sa tanang matang sa kalibutanong kalihokan sa ikapito nga adlaw; apan ikaw magabalaan sa unang adlaw sa puli niini? Kini usa ka hilabihang importante nga pangutana, nga diin ako wala nasud kon unsaon nimo pagtubag. Ikaw usa ka Protestante, ug nagahayag sa paggamit sa Bibliya ug sa Bibliya lamang; apan sa usa ka importante nga butang sama nga sa pagbantay sa usa ka adlaw diha sa pito ingon nga balaang adlaw, ikaw misupak batok sa tataw nga letra sa Bibliya, ug nagbutang ug laing adlaw puli sa dapit niana nga adlaw nga gikasugo sa Bibliya. Ang sugo sa pagbalaan sa ikapitong adlaw usa sa napulo ka mga kasugoan; kamo nagtuo nga ang ubang siyam nagahupot sa gihapon; kinsa ang naghatag kaninyo sa pagbulot-an sa pagpanghilabot sa ikaupat? Kon kamo ugaling mapadayonon sa inyo nga mga prinsipyo, kon kamo man tinuod nga nagasunod sa Bibliya ug sa Bibliya lamang, kamo gikinahanglan sa pagpagawas ug pipila ka bahin sa Bag-ong Tugon kon diin kining ikaupat nga kasugoan giusab.” 11

11Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.​

Makatalimad-on lamang, pareho ang Catolisismo ug Protestantismo nagtindog nga may sala sa atubangan sa hukmanan sa langit sa pagsalikway sa balaang Igpapahulay sa Dios—ang Iyang sekretong timaan sa pag-ila.

6. Unsa ang mga solemne nga mga pagpasidaan ang gihatag sa Dios mahitungod sa Iyang kasugoan ug sa Iyang timaan, o marka?

Tubag: 

A. Ang Dios nagpasidaan sa mga relihiyosong lider batok sa pagtugot sa mga tawo nga mapandol pinaagi sa pag-ingon nga ang ubang kasugoan dili na importante (Malaquias 2:7-9). Halimbawa, ang ubang mga ministro nagtudlo, “Dili magkalahi kon unsang adlaw ang imong gipakabalaan.”

 

B. Ang Dios nagpasidaan sa mga katawhan nga gusto sa ilang mga ministro nga managwali sa mga masayon nga mga pabula kaysa sa mga kamatuoran mahitungod sa Iyang kasugoan (Isaias 30:9, 10).

 

C. Ang Dios nagpasidaan sa mga tawo mahitungod sa pagpagahi sa ilang mga kasingkasing batok sa kamatuoran sa Iyang kasugoan (Zacarias 7:12).

 

D. Ang Dios nagpasidaan sa mga tawo nga nagaingon nga mahimo nga daw “lahi” ang pagbantay sa kasugoan sa Dios-- sama halimbawa, sa igpapahulay (Oseas 8:12).

 

E. Ang Dios nagpahayag nga ang pag-alsa, trahedya, mga problema, ug mga kalisdanan sa yuta miabot tungod kay ang mga tawo midumili sa pagsunod sa Iyang kasugoan—ug nga misulay pa gani sa pag-usab niini (Isaiah 24:4-6).

 

F. God warns religious leaders who refuse to preach the prophecies of the end time (Isaias 29:10, 11).

 

G. Ang Dios sa solemne nagpasidaan sa mga pangulo nga nagtudlo nga wala gayoy kalahian taliwala sa mga sagradong butang (sama sa balaang Igpapahulay sa Dios) ug sa mga komon nga mga butang (sama sa Domingo) moatubang sa Iyang kaligutgut (Ezequiel 22:26, 31).

 

Ang mga pinuno ng relihiyon na tinatanggi ang banal na Sabbath ng Diyos ay haharap sa Kanyang galit.

7. Ang Pinadayag 13:16 miingon nga ang mga tawo makadawat sa marka sa mananap diha sa agtang o diha sa kamot. Unsa ang pakahulugan niini?

Tubag: Ang agtang nagrepresentar sa hunahuna (Hebreohanon 10:16). Ang tawo mamarkahan sa iya nga agtang pinaagi sa desisyon sa pagbantay sa Domingo ingon nga balaang adlaw. Ang kamot usa ka simbolo sa pagbuhat (Ecclesiastes 9:10). Ang usa ka tawo mamarkahan sa iya nga kamot pinaagi sa pagtrabaho diha sa balaang Igpapahulay sa Dios o pinaagi sa pagduyog sa kasugoan sa Domingo alang sa mga praktikal nga hinungdan a9trabaho, pamilya, etc.). Ang timaan, o marka, sa bisan alang sa Dios o sa mananap usa ka dili makita sa mga tawo. Ikaw, sa sulod nimo, magamarka sa imo nga kaugalingon pinaagi sa pagdawat sa timaan o marka sa Dios, ang Igpapahulay, o ang marka sa mananap, ang Domingo. Bisan nga dili makita sa tawo, ang Dios mahibalo sa kon kinsa ang adunay marka ni kinsa (2 Timoteo 2:19).

8. Sumala sa Isaias 58:1, 13, 14, unsa ang mensahe nga gipadangat sa Dios ngadto sa Iyang katawhan sa kaulahiang adlaw?

“Suminggit ka sa makusog, ayaw pagpunggi, ipataas ang imong tingog sama sa usa ka trompeta, ug ipahayag sa akong katawohan ang ilang kalapasan.” “Kon ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga Igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan; ug sa pagtawag sa adlaw nga Igpapahulay nga usa ka kahimut-an … Unya ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehova.” (Isaiah 58:1, 13, 14).

Tubag:  Siya miingon, ipahayag sa “akong katawohan” nga sila (sa inosente siguro) nagapakasala tungod kay sila nagyatak sa Akong balaang adlaw, ug nagpangaliya kanila sa pag-undang sa paglapas sa Akong Igpapahulay aron nga sila Akong mapanalanginan. Pagsulti sa makusog aron ikaw ilang hindunggan!

Lantawa nga ang ikatulo nga manulonda sa Pinadayag 14:9- 12, nga nagadala sa mensahe mahitungod sa marka sa mananap nga mapintas, nagsulti usab sa makusog nga tingog (bersiculo 9). Ang mensahe hilabihang kaimportante aron pagtagad niini ingon nga ordinaryo lamang. Kini usa ka isyu sa kinabuhi-o-kamatayon. Si Jesus miingon nga ang Iyang mga karnero, o katawhan, magasunod Kaniya sa dihang pagtawgon Niya sila (Juan 10:16, 27).

9. Ang mga tawo ba nga magsimba sa Domingo (ingon nga balaang adlaw) aduna nay marka sa mananap karon?

Tubag: Dili! Walay usa nga makabaton sa marka sa mananap hangtud nga ang pagsimba sa Domingo mahimong usa ka isyu nga igapugos pinaagi sa balaod. Sa niana nga panahon (sa unahan lamang niini), kadtong nagdesisyon sa pagsunod sa bakak nga pagtulon-an sa mananap ug magasimba sa Domingo (ang taliwas nga adlawng balaan sa mananap) makadawat sa marka sa mananap. Kadtong misunod kang Jesus ug mituman sa Iyang kamatuoran magabantay sa Iyang adlawng Igpapahulay nga balaan ug makadawat sa Iya nga marka. Kadtong nagdahum sa sa pagdumili sa marka sa mananap sa umalabot gikinahanglan sa pagtikang ubos sa bandera sa Igpapahulay ni Jesus karon. Ang Iyang gahum naandam ngadto kanila nga magtuman Kaniya (Buhat 5:32). Kon wala Siya, wala kitay mabuhat (Juan 15:5). Uban Kaniya, ang tanang butang posible (Marcos 10:27).

10. Sumala sa basahon sa Pinadayag, kinsa sa espicifik ang nakita ni Juan didto sa walay katapusang gingharian sa Dios?

Tubag: Ang tubag tutulo ka panid ug klaro kaayo:

A. Kadtong adunay marka sa Dios, o timaan (Ang Iyang Igpapahulay), sa ilang mga agtang (Revelation 7:3, 4).

B. Kadtong nagdumili sa pag-ila uban ang mananap o sa iya nga larawan, ug sila nga nagdumili sa pagbaton sa iyang marka o ngalan sa ilang mga (Revelation 15:2).

C. Ang mga tawo nga—sa karon ug sa eternidad—nagasunod kon diin magatultol si Jesus, nga nagasalig Kaniya sa bug-os sa tanang butang (Revelation 14:4).

11. Unsa ang giingon ni Jesus sa mga tawo karon?

Tubag:   Unsa ka makahibulongang saad! Kon kitamosunod Kaniya, dili kita matapos sa kangitngit apan sa hinoon, makabaton sa mahimayaong kamatuoran. Wala nay mas labing makahinandumon! Sa pagpadayon, ang pagsunod Kaniya ug pagbantay sa Iyang Igpapahulay magabutang sa marka sa Dios sa atong mga agtang ug magapanalipod kanato gikan sa makahahadlok nga mga hampak (Salmo 91:10) nga mapahamtang sa masinupakon (Pinadayag capitulo 16). Kini usab nagamarka kanato ingon nga andam sa pagkayab diha sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Unsa ka bulahang panalipod ug kasigurohan ang gitagana sa Dios alang kanato!

“Siya nga magasunod Kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag ug kinabuhi.” Juan 8:12.

Usa Ka Dinaliang Pag-alerto

Ikaw makadiskubre ug pipila ka mga makatingalahang impormasyon samtang ikaw magatuon sa katapusang tulo ka mga Sudy Guides sa siyam nga nagalabot sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda sa Pinadayag 14:6-14. Kini nga mga Study Guides magasaysay (1) sa papel sa Estados Unidos sa katapusang pakig-away sa kalibutan, (2) unsaon sa mga iglesia ug mga relihiyon sa kalibutan sa pagkalabot, (3) unsa nga mga kondisyon sa kalibutan ang molugdang sa katapusang away sa yuta, ug (4) ang kahibulongang mga pamaagi ni Satanas sa paglimbong sa mga binilyon.

Siguro ikaw nahibulong kon unsay igakaingon sa mga Protestanteng iglesia mahitungod sa papanhong pag-angkon sa pag-usab sa Igpapahulay ngadto sa Domingo. Ang mga gipangkutlo nga makita sa “Mga Tubag sa Imong mga Pangutana sa Panghunahuna” nga seksyon niini nga leksyon magahatag sa makakurat nga mga tubag.

12. Ako karon nagdesisiyon na sa pagsugod pagbantay sa ikapitong adlaw nga Igpapahulay (Sabado) ingon nga Iyang balaang adlaw ug mosunod Kaniya sa diin man Siya magtultol.

- TUBAG

Unsa ang giingon sa ubang mga magwawali ug mga pastor mahitungod sa Adlawng Igpapahulay ug sa Domingo? (Exodo 20:8)

Tubag: Ania ang panon sa mga komento gikan sa mga iglesia ug uban pang mga pagbulot-an mahitungod sa Igpapahulay:

Baptist: “Aduna kaniadto ug karoy kasugoan sa pagbantay sa pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay, apan kana nga adlawng Igpapahulay dili Domingo. … Kini maingon, sa hinoon, ug uban nga pagpakita sa kadaugan, nga ang Igpapahulay nabalhin gikan sa ikapito ngadto sa nahaunang adlaw sa semana. … Diin man makita ang tala sa maong transaksyon makaplagan? Dili sa Bag-ong Tugon—dili gayud. Walay ebidensya sa Kasulatan sa kausaban sa institusyon sa Igpapahulay gikan sa ikapito ngadto sa unang adlaw sa semana.” –Dr. Edward T. Hiscox, manunulat sa The Baptist Manual, sa usa ka papel nga gibasa sa atubangan sa conferensiya sa mga ministro didto sa New York niadtong Nobyembre 13, 1893.

Catoliko: “Mahimo mong basahon ang Bibliya gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag, ug ikaw dili makakita ug usa ka linya nga nagabuot sa pagbalaan sa Domingo. Ang mga Kasulatan nag-imposar sa relihiyosong pagbantay sa Sabado, usa ka adlaw nga kita [mga Catoliko] wala gayud nagbalaan.”—James Cardinal Gibbons, The Faith of our Fathers, 16th edition, 1880, p. 111.

 

Church of Christ: “Sa katapusan, aduna kitay pagpamatuod kang Cristo mahitungod niini nga suweto. Diha sa Marcos 2:27, Siya miingon: ‘Ang adlaw nga Igpapahulay gibuhat alang sa tawo, sili ang tawo alang sa adlaw nga Igpapahulay.’ Gikan niini nga talata, tataw nga ang adlaw nga Igpapahulay gihimo dili lamang para sa mga Israelanon, sama sa gusto ni Paley ug ni Hengstenberg nga ato nga tuohan, apan alang sa tawo … kana mao, alang sa tanang kaliwatan. Busa, kita magaingon nga ang Igpapahulay gibalaan gikan sa sinugdan, ug nga kini gihatag ngadto kang Adan, bisan pa man sa Eden, ingon nga usa niadtong mga karaang institusyon nga gituga sa Dios alang sa kalipay sa tanang tawo.”—Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press 1962), p. 165.

 

Congregationalist: “Ang Kristohanong Igpapahulay [Domingo] wala sa Kasulatan, ug wala gitawag nga Igpapahulay sa karaang iglesia.”—Dwight’s Theology, Vol. 4, p. 401.

 

Episkopal: “Ang Domingo (Dies Solis, sa Romanong calendario, ‘adlaw sa adlaw’, tungod kay gidedikar ngadto sa adlaw), ang nahaunang adlaw sa semana, giadaptar sa mga karaang Kristiyano ingon nga adlaw sa pagsimba. … Walay tulomanon sa pagbantay niini ang gibutang diha sa Bag-ong Tugon, ni wala gayud, ang pagbantay niini gisangon man lang.”—“Sunday” A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk ang Wagnalis, 1883) p. 2259.

 

Lutheran: “Ang pagbantay sa Adlaw sa Dios [Domingo] gipatindog dili sa bisan unsang mando sa Dios, apan sa pagbulot-an sa iglesia.”—Augsburg Confession of Faith, quoted in Catholic Sabbath Manual, Part 2, Chapter 1, Section 10.

 

Methodist: “Kuhaa ang kahimtang sa Domingo. Adunay mga indikasyon sa Bag-ong Tugon sa giunsa sa iglesia pag-abot sa pagbantay sa nahaunang adlaw sa semana, ingon nga iyang adlaw sa pagsimba, apan wala gayoy talata nga nag-ingon sa mga Kristiyano sa pagbantay niini nga adlaw, o sa pagbalhin sa Judiohanong Igpapahulay ngadto sa niana nga adlaw.”—Harris Franklin Rall, Christian Advocate, July 2 1942.

Moody Bible Institute: “Ang Igpapahulay naghupot didto sa Eden ug kini giimposar sugap pa niadto. Kini nga ikaupat nga kasugoan nagsugod sa pulong ‘hinumdumi,’ nagapakita nga ang Igpapahulay anaa na sa dihang gisulat sa Dios ang kasugoan sa mga papan sa bato didto sa Sinai. Unsaon man sa tawo pag-angkon nga kining usa ka sugo natapos ug wala na, nga sa dihang sila moangkon nga ang ubang siyam nagahupot pa?”—D.L. Mody, Weighed ang Wanting, p. 47.

 

Presbyterian: “Hangtud, nga ikapakita nga ang tibuok kasugoan moral nawagtang na, ang Igpapahulay magabarug. … Ang pagtulon-an ni Cristo nagapamatuod sa pagkamapadayonon sa Igpapahulay.”—T.C. Blake, D.D., Theology Condensed, pp. 474, 475.

 

Pentecostal: ‘“Ngano nga kita nagsimba sa Domingo? Dili ba ang Bibliya nagtudlo kanato nga ang Domingo kinahanglan mao ang Adlaw sa Dios?’ … Sa klaro lang, kita kinahanglan sa pagpangita sa tubag gikan sa lain pang gigikanan kaysa sa Bag-ong Tugon.”—David A. Womack, “Is Sunday the Lord’s Day?” The Pentecostal Evangel, Aug. 9, 1959, No. 2361, p. 3.

Encyclopedia: “Ang Domingo usa ka ngalan nga gihatag sa mga pagano ngadto sa nahaunang adlaw sa semana, tungod kay kini mao ang adlaw kon diin sila nagasimba sa adlaw, … ang ikapito nga adlaw gipanalanginan ug gibalaan sa Dios mismo, ug … Siya nagkinahanglan sa sa Iyang mga nilalang sa pagbalaan niini alang Kaniya. Kini nga kasugoan adunay unibersal ug mapadayonon nga obligsyon.”—Eadie’s Biblical Cyclopedia, 1872 ed., p. 561.