Ang Estados Unidos sa Propesiya sa Bibliya

S21Picture1.jpg

Leksyon 21

Kana ba mahimo nga matuod gayud? Ang Amerika anaa sa propesiya sa Bibliya – sa kabug-osan! Kon ikaw maghunahuna mahitungod niana, makatarunganon nga ang pinakalabing gamhanan ug impluwensiyal nga nasud sa yuta modala unya sa mahinungdanong papel diha sa katapusang madanihong mga hitabo sa hinapos nga kasaysayan sa kalibutan. Apan mas labi pa nga mga sorpresa ang nagahulat kanimo samtang ang Bibliya mopadayag kon giunsa sa nangulong nasud sa kalibutan sa pagkahimugso ug ngano! Palihug basaha ang Pinadayag 13:11-18 sa dili mo pa sugdan kini nga giya, tungod kay kining walo ka mga bersiculo naghatag ug propetanhong larawan sa Amerika sa mga adlawng umalabot.

1. Duha ka mga gahum sa kalibutan ang gisimbolo diha sa Pinadayag capitulo 13. Unsa ang nahaunang gahum?

Tubag:   Ang mananap nga aunay pito ka mga ulo (Pinadayag 13:1-10) wala nay lain pa kondili ang Romanong papacia. (Lantawa ang Giya sa Pagtuon 15 alang sa hingpit nga pagtuon niini nga topiko.) Hinumdumi nga ang mga mananap diha sa propesiya sa Bibliya nagsimbolo sa mga nasud o mga gahum sa kalibutan (Daniel 7:17, 23).

S21Picture2.jpg

Ang mananap sa Pinadayag 13: 1-10 nagsimbolo sa papasiya.

S21Picture3.jpg

Niadtong 1798, gipahamtang ni General Berthier ang usa ka makamatay nga samad sa papado dihang iyang gibihag ang papa.

2. Sa unsang tuiga ang papacia gitagna nga mawad-an sa iyang impluwensiya sa kalibutan ug sa gahum?

"Ug siya gitugotan sa pagpatuman sa iyang pagbulot-an sulod sa kap-atan ug duha ka bulan." Pinadayag 13:5.

Tubag:   Ang Bibliya nagtagna nga ang papacia mawad-an sa iyang impluwensiya sa kalibutan ug sa gahum sa katapusan sa 42 ka bulan. Kini nga tagna natuman niadtong 1798, sa dihang si General Berthier ni Napoleon nagdakop sa papa ug ang kagahum sa papado nakadawat sa iyang samad nga ikamatay. (Alang sa bug-os nga detalye, lantawa ang Giya sa Pagtuon 15.)

Ang skriptura ay kinuha mula sa aklat ng New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

3. Unsa nga nasud ang gitagna nga motungha dapit sa susamang panahon nga ang papacia nakadawat sa iyang samad nga ikamatay?

"Unya nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta. Kini siya may duha ka buok sungay daw nating karnero, ug siya misulti samag dragon." Pinadayag 13:11.

Tubag:   Ang pagdakop sa papado nga gihisgutan diha sa bersiculo 10 nahitabo niadtong 1798, ug ang bag-o nga gahum (bersiculo 11) nakita nga migimaw niana nga panahon. Ang Estados Unidos nagdeklara sa iyang kagawasan niadtong 1776, nagboto sa Konstitusyon niadtong 1787, nag-adaptae sa Balaoron sa Katungod niadtong 1791, ug klaro nga giila ingon nga kagahum sa kalibutan pagka-1798. Ang kasibo sa panahon tataw nga haum sa Amerika. Wala nay lain pang kagahum ang posible nga kwalipikado.

S21Picture4.jpg

Ang mananap sa Pinadayag 13: 11-18 nagsimbolo sa Amerika.

S21Picture5.jpg

Ang propesiya nagtagna nga ang America motumaw gikan sa usa ka diyutay nga dapit nga nahimutangan.

4. Unsa ang pagkamahinungdanon sa mananap nga “migimaw sa yuta?”

Tubag:   Ang nasud mitungha “sa yuta” imbes nga gikan sa tubig sama sa ubang mga nasud nga gihisgutan diha sa Daniel ug Pinadayag. Kita nasayud gikan sa Pinadayag nga ang tubig nagsimbolo sa mga dapit sa kalibutan nga adunay

dagko nga mga populasyon. "Ang imong nakita nga mga tubig, diin nagalingkod ang dautang babaye, kini sila mao ang mga tawo ug ang mga panon ug ang mga kanasuran ug ang mga pinulongan." Pinadayag 17:15. Busa, ang yuta nagrepresentar sa taliwas. Kini nagkahulugan nga ang bag-ong nasud motungha diha sa dapit sa kalibutan nga makita nga wala gipuy-an ug tawo sa wala pa ang katapusan sa 1700. Kini dili makahimo sa pagtungha taliwala sa mga naghuot ug nagapanlimbasug nga mga nasud sa Karaang Kalibutan. Kini kinahanglan nga mogikan sa usa ka dili kaayo populado nga kontinente.

5. Unsa ang gisimbolohan sa iyang duha ka buok sungay nga daw nating karnero ug sa pagkawalay mga korona?

Tubag:   Ang mga sungay nagrepresentar sa mga hari ug mga gingharian, o mga gobyerno (Daniel 7:24; 8:21). Niini nga kahimtang, sila nagrepresentar sa duha ka mga prinsiyo pang-gobyerno sa Amerika: sibil ug relihiyosong kagawasan. Kining duha ka mga prinsipyo pang-gobyerno gitawag usab nga “republikanismo” (usa ka gobyerno nga walay hari) ug “Protestantismo” (usa ka iglesia nga walay papa). Ang ubang mga nasud sukad pa sa karaang mga panahon nagapabuhis sa mga tawo aron sa pagsuportar sa usa ka relihiyon

S21Picture7.jpg
S21Picture8.jpg

sa estado. Ang kadaghanan usab nagapanlupig sa mga mabatokon sa mga butang relihiyoso. Apan ang Amerika nagpabarug ug butang nga hingpit nga bag-o: Kagawasan sa pagsimba ingon sa imong gusto nga walay pagpanginlabot sa gobyerno o pagkontrolar—ug uban ang pagpanalipod sa gobyerno. Ang pagkawalay mga korona nagpasabot sa usa ka republikanhong porma sa gobyerno, kaysa usa ka monarkiya. Ang mga sungay nga daw nating karnero nagpasabot sa usa ka inosente, batan-on, dili manlupigon, mahigugmaon-sa-kalinaw, ug espirituhanong nasud. Si Jesus gitukoy ingon nga usa ka natingkarnero 28 ka beses diha sa Pinadayag. Busa kining bag-o nga gobyerno nagasulay sa paghupot sa iyang mga prinsipyo. Walay lain pang gahum sa kalibutan ang posible nga mahaum sa mga kinaiya ug sa panahong gitagana sa mananap nga daw may sungay nga nating karnero, gawas sa Amerika.

Bililhong Timaan:

Unsa nato kagusto nga kita makahunong dinhi diha sa paghulagway ni Jesus sa Amerika—apan kita dili makahimo, tungod kay Siya wala man naghimo. Unsa ang moabut sunod makapa-ulpot ug makapabalaka. Ang Amerika sa pagkamatuod usa gayud ka dako nga nasud—uban sa iyang kagawasan sa konsiyensiya, mga tigbalita, pakigpulong, ug pangnegosyo; ang panalipod nga iyang ginahatag; ang iyang bulawanong mga oportunidad; ang iyang pagbati sa patas nga pagtagad sa tanan; ang iyangn kalooy alang sa mga nabantug nga kaaway; ug ang iyang malig-ong Kristohanong pagsinati. Kini dili hingpit, apan sa gihapon, pinanon sa mga katawhan gikan sa laing mga nasud ang nagdali sa pagkahimong mga lumulupyo sa Amerika sa matag tuig. Kong ang mga pultahan sa Amerika paga-ablihan sa halapad, usa ka dako nga bahin sa mga tawo sa kalibutan ang mobalhin ngadto sa Estados Unidos—ngadto sa “langit diri sa yuta” ingon sa ilang paglantaw niini. Makasusubo, kini nga ambungang bulahang nasud mausab sa kadali dayon sa mga adlaw sa umalabot, nga magapasiugda sa dili matandi nga kasub-anan sa mga katawhan sa Dios. Kami nagbalita niini uban sa pagpanuko ug halawom nga pagtagad.

6. Unsa ang pakahulugan niana sa dihang ang tagna diha sa Pinadayag 13:11 nagsulti nga ang Amerika mosulti “samag dragon”?

 

Tubag:  Sa atong natun-an sa Giya sa Pagtuon 20, ang dragon mao si Satanas, kinsa nagbuhat pinaagi sa nagkalain-laing mga gobyerno sa yuta aron sa pagpabarug sa iyang dautang gingharian ug sa pagpukan sa iglesia sa Dios pinaagi sa pagpanglutos ug pagpanglaglag sa Iyang mga katawhan. Ang tumong ni Satanas sa kanunay mao ang pag-ilog sa gahum ug sa trono sa Dios ug sa pagpugos sa mga tawo sa pagsimba ug pagtuman kaniya. (Lantawa ang

S21Picture9.jpg

Giya sa Pagtuon 2 alang sa mga detalye.) Busa, ang “misulti samag dragon” nagkahulugan nga ang Estados Unidos (ubos sa impluwensiya ni Satanas), sa katapusang panahon, magapugos sa mga tawo sa pagsimba batok sa konsiyensiya o mamasilotan.

7. Unsa sa sibo gayud ang pagabuhaton sa Amerika nga maoy hinungdan sa pagsulti niini sama sa dragon?

Tubag: Lantawa kining upat ka mga mahinungdanong mga punto:

A. "Ang tanang pagbulot-an nga iya sa nahaunang mapintas nga mananap gihimo niya diha sa atubangan sa nahauna." Pinadayag 13:12. Ang Amerika mamahimo nga usa ka nagapanglutos nga gahum nga magapamugos sa mga tawo sa panghimbatok sa ila nga konsiyensiya, sama sa gibuhat sa papado nga Roma—nga gipakita diha sa unang katunga sa Pinadayag capitulo 13


B. "Ug nagasugo siya sa yuta ug sa mga nanagpuyo niini sa pagsimba sa nahaunang mananap, kinsang samad nga ikamatay naayo." Pinadayag 13:12. Ang Estados Unidos magatultol sa mga nasud sa kalibutan diha sa pagpugos sa pagsimba sa, ug pagdapig ngadto, sa papado nga Anticristo. Ang isyu sa kanunay mao ang pagsimba. Kinsa ang imo nga pagasimbahon ug tumanon? Kana ba si Cristo nga imong Magbubuhat ug Manunubos, o ang Anticristo? Ang tagsatagsa ka mga kalag sa yuta sa katapusan magasimba sa usa o sa laing usa. Ang tibuok nga palakaw igkita nga daw ka halawom nga espirituhanon. Kahibulongang mga milagro ang

S21Picture10.jpg

mamabuhat (Pinadayag 13:14, 15) nga makapanlimbong sa binilyon (Pinadayag 13:3). Kadtong modumili sa pag-apil niini nga kalihokan paga-isipon nga mga walay dios. Si Jesus magaila sa Protestanteng Amerika sa katapusang panahon nga usa ka “mini nga profeta” (Pinadayag 19:20; 20:10), tungod kay kini daw makita nga espirituhanon ug kasaligan apan hinoon, mamahimong yawan-on sa iyang mga kagawian.

 

Kini nga tanan daw imposible, apan ang mga pulong ni Jesus kanunay sa bug-os masaligan ug matuod (Tito 1:2). Siya nagtagna sa pagtungha ug pagkahulog sa upat ka mga empiryo sa kalibutan ug sa Anticristo (Daniel mga capitulo 2 ug 7) duha sa panahon nga ang maong mga tagna daw kataw-anan ug kahibulongan. Apan ang tanan nahitabo ingon sa gitagna. Ang Iyang pasidaan ngadto kanato karon mahitungod sa iyang profesiya mao, “Ug karon gisultihan ko kamo sa wala pa kini mahitabo, aron nga kon kini mahitabo na, managpanoon kamo.” Juan 14:29.

 

C. "Sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada, apan nabuhi ra." Pinadayag 13:14.

Ang Estados Unidos magahimo unya ug larawan sa mananap pinaagi sa paghimog balaod sa relihiyosong kalihokan. Kini agapasag mga balaod nga nagkinahanglag pagsimba ug magapugos sa mga tawo sa pagtuman kanila o kon maga-atubangan sa kamatayon. Kini nga lihok usa ka kopya o dagway sa panag-uban sa iglesia-estado nga gipahimuslan sa papacia diha sa katas-on sa iyang gahum sulod sa Mga Katungang Katuigan, sa dihang minilyon ang gipangpatay alang sa ilang pagtoo. Ang Amerika magakumbuya sa gobyerno sibil ug apostadong Protestantismo diha sa usa ka “kaminyoon” nga magasuportar sa papacia. Kini unya dayon maga-impluwensiya sa tanang mga nasud sa kalibutan sa pagsunod sa iyang ihemplo. Tungod niini, ang papacia makadawat ug suporta sa tibuok nga kalibutan.

 

D. "Ug sa pagpatay niadtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap." Pinadayag 13:15.

Ang Estados Unidos, ingon nga ulo niini nga kalihokan internasyonal, sunod nga maga-impluwensiya sa mga nasud sa kalibutan sa pag-imposar ug unibersal nga sentensiya sa kamatayon ibabaw sa tanan, kinsa nga magdumili sa pagsimba sa mananap o sa iyang larawan. Ang lain pang ngalan niini nga koalisyon sa tibuok nga kalibutan mao ang “Ang Bantugang Babilonia.” (Ang Giya sa Pagtuon 22 mohatag sa dugang kasayuran.) Kini nga panaglambigit sa tibuok nga kalibutan unya, sa ngalan ni Cristo, magabaylo sa gahum sa mga kapulisan alang sa pagpangawhag sa Balaang Espiritu ug unya magapugos sa pagsimba.

S21Picture11.jpg

8. Ibabaw sa unsang sibo nga mga isyu nga pagagamiton ang puwersa ug igapasa ang sentensiya sa kamatayon?

"Ug gitugot kaniya ang paghatag ug gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap, nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti, ug sa pagpatay niadtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap. Ug ang mga timawa ug ang mga kadagkuan, mga ulipon ug mga tawong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa too nga kamot o sa agtang, nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka, nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. " (Pinadayag 13:15–17).

Tubag:   Ang katapusang punto sa panag-indigay mao ang pagsimba ug pagtuman sa mananap ug pagdawat sa iyang marka—batok sa pagsimba ug pagtuman kang Cristo ug pagdawat sa Iyang marka—ang Iyang balaang adlawng Igpapahulay nga ikapito. (Alang sa detalye, lantawa ang Giya sa Pagtuon 20.) Sa dihang ang mga isyu mamahimong klaro ug ang mga tawo

unya pwersahon sa pagsimba sa Domingo kon dili man sa paglapas sa Igpapahulay o pagapatyon, kadto unyang magapili sa Domingo kaysa Sabado, sa tinuod, nagasimba sa mananap. Sila unya mopili sa pagtuman sa pulong sa usa ka binuhat, sa usa ka tawo, imbes nga sa pulong sa ilang Magbubuhat, si Jesu-Cristo. Ania ang kaugalingong pahayag sa papacia: "Ang iglesia nag-usab sa Igpapahulay ngadto sa Domingo ug ang tanang kalibutan miyukbo ug misimba niana nga adlaw diha sa hilom nga pagsunod ngadto sa mando sa Iglesia Katoliko.” Hartford Weekly Call, Pebrero 22, 1884.

9. Ang usa ba gayud ka gobyerno makakontrolar sa pagpamalit ug pagpamaligya?

Tubag: Niadtong Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, ang pagpamalit gikontrolar alang sa pipila ka mga butang (sama sa asukar, mga ligid, ug tubil sa salakyan) pinaagi sa paghatag ug mga rasyon nga gintatakan. Kon walay tatak, ang kwarta walay bili. Niining labing kompyuteradong anyo, ang usa ka Sistema nga gibasi sa imong numero sa Social Security madali lamang unya nga mahan-ay. Sanglit ikaw miuyon sa pagtambayayong uban sa koalisyon sa tibuok kalibutan, ang imong numero, sa dihang igapakita sa atubangan sa gipalit, magapakita sa imo nga ikaw diskwalipikado. Kita wala gayud nasayud sa bug-os kon unsaon niining tanan sa pagkahitabo. Apan kita mahimo nga positibo nga kini gayud mahitabo tungod kay sa Pinadayag 13:16, 17, ang Dios nagsulti nga kini mahitabo.

Duha ka Ninggula nga mga Gahum

Ang Pinadayag capitulo 13 klaro. Duruha ka mga hilabihang kagamhanan ang mogula sa katapusang panahon: ang Estados Unidos sa Amerika ug ang papacia. Ang Estados Unidos sa Amerika will magasuportar sa papacia pinaagi sa pagpangulo sa pagpuwersa sa mga katawhan sa kalibutan sa pagsimba sa mananap nga mapintas (papacia) ug dawaton ang iyang marka o kon dili man, atubangaon ang kamatayon. Ang sunod nga duha ka mga pangutana magasuta sa kusog niini nga duha ka mga kagamhanan.

10. Unsa ka lig-on ug impluwensiyal ang papacia karon?

Tubag: Siya sa pagkakaron mang pinakamalig-ong religio-politikal nga kagamhanan sa kalibutan. Makita nga ang tagsatagsa ka nangulong nga nasud sa kalibutan adunay opisyal nga ambassador o representante sa estado diha sa Vatikan. Lantawa ang sumusunod nga mga kamatuoran:

A. Ang papacia hilabihan ka impluwensiyal ug gamahanan nga duol sa matag dagko nga mga nasud mokunsulta kaniya sa dili pa ang paglihok sa pagbuhat sa mga dagkong mga polisiya. Ang iyang “daku nga lawas sa mga diplomatiko nagapadayon sa mga pakiglambigit sa labaw pa sa 100 ka mga nasud.” U.S. News and World Report, Oktubre 30, 1978, p. 24.

B. Siya nagkuha sa dungog sa pagtapos sa komunismo, nga naga-ingon nga si Maria, ang inahan ni Jesus, naggiya sa estratehiya sa papa nga maoy nakapapildi sa komunismo. "Handmaid or Feminist," Time, Desyimbre 30, 1991, pp. 64, 65.

S21Picture12.jpg

Ang papasiya mao ang labing lig-on nga gahum sa politio-politikal sa kalibutan.

S21Picture13.jpg

C. Ang tumong sa papa mao ang pag-usa sa Kristohanong kalibutan ilalum sa liderato sa papacia sa katapusan niini nga siglo. Siya nakahimo sa labi pa sa 40 ka panaw sa kalibutan aron sa pagpahamutang sa pundasyon alang niini nga tumong. Gene H. Hogberg, The Plain Truth, Noviembre/Desyimbre 1989, pp. 24, 25.

D. Ang tubag sa tibuok nga kalibutan daw hilabihan. Sa panahon sa krisis sa Iraq, ang papa ug ang presidente sa Amerika usahay nagadiskusyon sa mga kalihokan sa kalibutan kada semana pinaagi sa telepono. U.S. News and World Report, Agosto 13, 1990, p. 18.

E. Niadtong Hunyo 7, 1982, ang kanhi Presidente Ronald Reagan ug Papa John Paul II nakigtagbo sulod sa 50 minutos didto sa Vatikan ug nagporma ug plano aron sa pagpapas sa komunismo. Ang Estados Unidos nagpadalag tinolyada nga mga kagamitan alang sa modernong komunikasyon ngadto sa Poland (ang sinugdang dapit) aron sa pagtabang sa pagpakaylap sa mga kinahanglanong mga kasayuran ngadto sa mga katawhan. "The Holy Alliance," Time, Pebrero 1992, pp. 28, 31, 35.

F. Si Gorbachev miingon, "Ang tanan nga nahitabo sa Silangang Europa sa mga nilabayng mga tuig imposible unta kon wala pa ang paninguha sa Papa ug sa iyang dako kaayo nga papel, lakip na ang politikanhong papel, nga iyang gidala diha sa dapit sa kalingawan sa kalibutan." Mikhail Gorbachev, Toronto Star, Marso 9, 1992.

Ang papacia, nga kanhi nagatukoy sa mga Protestante ingon nga “irihis,” karon nagatawag kanila nga “nahilayong kaigsoonan” ug mapuangoron nga nagsugyot nga ang tanan magabuhat ug maga-ampo kauban sa usag-usa lanag sa kalinaw ug sa presencia sa Dios. Ang minilyon sa mga Protestante hilawom nga natandog. Sa pagkatinuod, daghang mga Protestanteng denominasyon adunay opisyal nga pagpakigpulong kauban sa papacia aron sa pagsulay sa pagpahamutang sa mga panagkalahi nga maoy hinungadan sa Repormasyon.

11. Unsa ka lig-on ug impluwensiyal ang Estados Unidos karon?

Tubag: Ang Estados Unidos gitagad ingon nga numero uno sa gahum militar sa kalibutan ug sentro sa impluwensiya. Lantawa ang sumusunod:

A. "[Ang Amerika mao] ang nagpabiling hilabihang gahum sa planeta.” "The U.N. Obsession," Time, Mayo 9, 1994, p. 86.

S21Picture14.jpg

B. "Wala nay gihandum pa diha sa duol nga umalabot sa bisan unsang gahum nga mokaribal sa EstadosUnidos." Charles Krauthammer, "The Lonely Superpower", The New Republic, Hulyo 29, 1992, p. 23.

C. Yassir Arafat nagtawag sa Amerika nga "ang bag-ong Roma" tungod kay, sama nga ang karaang Roma mao ang dili matarog nga hilabihang gahum sa iyang katuigan, ang Amerika mao karon ang numero uno.” Newsweek, Agosto 12, 1991, p. 33.

Sa dihang ang usa ka Marxista nga grupo nagpildi sa gobyerno sa Etiopia, ang Amerika gihangyo sa pag-areglo. Sa dihang sibBoris Yeltsin naglingkod ingon nga presidente sa bag-ong naindependente nga Rusya, siya mibisita una sa Amerika. Ang kanhi U.S.S.R. Presidente Mikhail Gorbachev miduol ngadto sa Amerika sa iya nga krisis. Sa dihang ang Kuwait gisakop, ang iyang gobyerno mitawag sa Amerika. Ang gidumalahang gubat sa Estados Unidos batok sa Iraq nagtigum sa suporta sa halos entiro kalibutan. Ang usa ka koresponsal sa usa ka Radyo Publiko Nasyonal gatawag sa presidente sa Amerika nga “presidente sa kalibutan.” Kita karon adunay “usa ka hilabihan ka talagsaon nga estruktura sa kalibutan uban sa usa ka bugtong nga gahum, ang Estados Unidos, diha sa kinasampongan sa maong sistema internasyonal.” Krauthammer, The New Republic, p. 23.

S21Picture15.jpg

12. Yano nga ang impluwensiya ug gahum pareho sa Estados Unidos ug sa papacia nagahingusog uban ang kapaspas. Unsa pa ang ubang mga butang nakaingon nga posible makatabang sa pagpahamutang sa entablado alang sa usa ka balaod sa tibuok kalibutan nga molutos kanila nga modumili sa paglapas sa ilang konsiyensiya?

Tubag: Kita dili makangalan kanila uban ang kasigurohan, apan ang pipila ka nagbuntaog nga posibilidad mao ang mga sumusunod:

A. Ang mga kalihokan sa mga terorista.

B. Mga kagubot ug nagasaka nga mga krimen ug kadautan.

C. Panag-away sa droga.

D. Usa ka medyor nga pagkahagbong ekonomikal.

E. AIDS ug ang uban pang epidemya.

F. Pagpanghudla nukliyar gikan sa mga rebeldeng mga nasud.

G. Korapsyon political.

H. Ngilngig nga pagdumala sa hustisya pinaagi sa mga korte.

I. Abuso sa kaayohan.

J. Pagpamahal sa mga buhis.

K. Pornograpiya ug makasakit nga imoralidad.

L. Terible nga mga katalagman global.

M. Radikal nga mga grupo nga may “pinasahi nga mga interes”.

N. Ang krisis sa aborsyon.

 

Ang pasumbalik batok sa korapsyon, pagkamalapason, imoralidad, pagkamatinugoton, pagkawalay hustisya, kakabus, maluya ug dili epektibo nga mga pangulo political, ug daghan pang mga susamang mga kaalautan masayon na lamang sa paglugdang sa usa ka pagbungat alang sa malig-on, ug piho nga mga balaod nga malig-ong ipatuman.

13. Samtang ang mga kondisyon sa kalibutan magkadaot, unsa ang buhaton ni Satanas aron sa paglimbong sa kadaghanan?

"Siya naghimig dagkung mga milagro, hangtud gani sa pagpakanaug ug kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tawo; ug pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap, iyang ginalimbongan ang mga nanagpuyo sa yuta, sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada, apan nabuhi ra." Pinadayag 13:13, 14.

Tubag:   Ang Amerika makasinati sa usa ka mini nga pagpabuhi sa tibuok nga kalibutan ug magapugos nga ang mga relihiyosong kabalaoran igapasa aron sa pagpwersa sa tagsatagsa ka tawo sa pagsalmot. (Kini girepresentaran pinaagi sa “larawan alang sa mapintas nga mananap” diha sa Pinadayag13:14.) Ang mga tawo mapugos sa pagsikway sa balaan nga ikapitong adlawng Igpapahulay sa Dios ug imbes, pagasimbahon ang “balaan” nga adlaw sa mananap nga mapintas—Domingo. Ang uban usab

S21Picture16.jpg

yano nga motuman alang sa sosyal o ekonomikal nga mga katarungan. Ang mga kondisyon sa kalibutan mamahimong daw dili maantus mao nga ang usa ka “balik sa Dios ug pag-ampo” nga kalihokan sa tibuok nga kalibutan, uban ang tanan diha sa pagsimba ug pag-ampo sa Domingo, daw makita nga mao na lamang ang bugtong nga solusyon. Si Satanas molimbong sa kalibutan nganha sa pagtoo nga sila kinahanglan nga mokompromiso sa kamatuoran sa Bibliya ug magbalaan sa Domingo. Apan sa katinuoran, ang pagtuman ngadto ug pagsimba sa mananap nga mapintas mao ang makasira sa mga tawo gawas sa ginharian sa Dios. Dili ikahibulong nga si Jesus nagbuhat sa mao nga isyu diha sa Pinadayag ibabaw sa pagsimba sa mananap nga mapintas ug sa pagdawat sa iya nga patik!

S21Picture17.jpg

14.Samtang motaas ang interes sa mini nga pagpabuhi, unsa ang mahitabo unya sa matuod nga pagpabuhi sa tibuok kalibutan nga gidumalahan sa mga katawhan sa Dios sa katapusang panahon?

Tubag:   Ang Bibliya miingon nga ang entiro kalibutan “gidan-agan” sa iyang himaya (Pinadayag 18:1). Ang tagsatagsa ka tawo dinhi sa yuta mamakab-ot (Marcos 16:15) uban sa katapusang panahon nga tutulo ka punto nga mensahe sa Dios diha sa Pinadayag 14:6-14. Ang iglesia sa Dios diha sa katapusang adlaw motubo sa makatingala ng akapaspas samtang minilyon ang moapil sa mga katawhan sa Dios ug modawat sa Iyang halad sa kaluwasan pinaagi sa libre nga grasya ug pagtoo diha kang Jesus, nga naga-usab kanila ngadto sa Iyang matinumanong mga sulogoon. Daghang mga tawo ug mgapangulo gikan sa tanang mga nasud sa kalibutan ang modumili

unya sa pagsimba sa mananapngamapintas ug sa paggakos sa iya nga bakak nga mga pagtulon-an. Imbes, sila mosimba ug motuman lamang kang Jesus. Sila dayon unya makabaton sa Iyang balaang silyo sa Igpapahulay, o patik, sa ilang mga agtang (Pinadayag 7:2, 3), nga niini nagasilyo kanila sa walay katapusan.

Ang Nagataas nga Pagtubo Nakapasuko sa Mini nga Kalihokan

Kini nga nagataas nga pagtubo taliwala sa mga katawhan sa Dios makapasuko sa mini nga kalihokan. Ang iyang mga pangulo mahimo nga makumnsar sa bug-os nga kadtong modumili sa pagbulig uban sa mini nga kalihokan sa pagpabuhi sa tibuok kalibutan mao ang hinungdan sa mga kaalautan sa kalibutan (Daniel 11:44). Sila modiskwalipikar kanila gikan sa pagpamalit ug pagpamaligya (Pinadayag 13:16, 17), apan ang Dios magapakaon sa Iyang mga katawhan (Isaias 33:16) ug magapanalipod kanila (Salmo 34:7).

15. Diha sa desperasyon, ang kolaisyon nga giulohan sa Estados Unidos magadesidir sunod sa pag-imposar sa sentensiya sa kamatayon diha sa iyang mga kaaway (Pinadayag 13:15). Unsa ang gisulti sa Pinadayag 13:13, 14 nga pagabuhaton sa iyang mga pangulo aron sa pagkumbinser sa mga tawo nga ang Dios kauban nila?

Tubag:   Sila magabuhat ug mga milagro—nga hilabihang makakumbinser nga ang tagsatagsa, gawas sa mga matinud-anong mga katawhan sa Dios sa katapusang panahon mamadani (Mateo 24:24). Pagagamiton ang mga

S21Picture18.jpg

Isip iyang milagro nga milagro, si Satanas magpasakop kang Hesus.

espiritu (o mga nahulog nga manulonda) ni Satanas (Pinadayag 16:13, 14), sila magasundog sa hulagaway sa mga namatay nga mga hinigugma pinaagi sa salamangka (Pinadayag18:23) ug siguro magapakita man ingon nga mga propeta sa Bibliya ug mga apostoles. Kini nga mga nagapamakak (Juan 8:44), nga dautang mga espiritu dili kaduhaduhaan nga maga-angkon unya nga ang Dios nagpadala kanila aron sa pagpang-awhag sa tanan nga mokooperar.

 

Si Satanas Mopakita Ingon nga si Cristo;

Ang Iyang mga Manulonda Mopakita Ingon nga mga Kristohanong mga Ministro Ang mga manulonda ni Satanas magpakita usab ingon gna mga diosnong mga ministro, ug si Satanas magpakita ingon nga manulonda sa kahayag (2 Corinto 11:13-15). Ingon nga iyang pinakahalangdong milagro, si Satanas moangkon nga siya mao si Jesus (Mateo 24:23, 24). Si Satanas, samtang nagasundog kang Cristo, yano nga maka-angkon nga iyang giusab ang Igpapahulay ngadto sa Domingo ug moawhag sa iyang mga sumusunod sa pagpadayon uban sa ilang pagpabuhi sa tibuok kalibutan ug magabantay sa iyang “balaan” nga adalw—ang Domingo.

 

Binilyon ang Malimbungan

Ang binilyon, nagatoo nga si Satanas mao si Jesus, moyukbo sa iya nga tiilan ug moapil sa mini nga kalihokan. Billions, believing that Satan is Jesus, will bow at his feet and join the counterfeit movement. "Ug ang mga tawo sa tibuok yuta sa kahibulong minunot sa maointas nga mananap." Pinadayag 13:3. Ang pagpanlimbong magamapiogong epektibo. Apan ang mga katawhan sa Dios sa katapusang adlaw dili mamalimbungan, tungod kay sila magasulay sa tanang butang pinaagi sa Bibliya (Isaias 8:19, 20; 2 Timoteo 2:15). Ang Bibliya naga-ingon nga ang kasugoan sa Dios dili mausab (Mateo 5:18). Kini usab miingon nga sa dihang mobalik si Jesus, ang tagsatagsa ka mata makakita Kaniya (Pinadayag 1:7) ug nga Siya dili motandog sa yuta apan magapabilin sa kapanganuran ug magatawag sa Iyang mga katawhan sa pagsugat Kaniya diha sa kahanginan (1 Tesalonica 4:16, 17).

S21Picture19.jpg

16. Unsaon man nato sa pagkaluwas gikan sa gamhananang mga pagpanlimbong sa katapusang panahon?

Tubag:   

A. Sulayi ang matag pagtulon-an pinaagi sa Bibliya (2 Timoteo 2:15; Buhat 17:11; Isaias 8:19, 20).

 

B. Pagsunod sa kamatuoran sama sa pagpadayag niini ni Jesus. Si Jesus nagsaad nga kadtong nagabuhat sa Iyang kabubot-on dili mosangput sa sayop (Juan 7:17).

 

C. Pagpakigsuod ngadto kang Jesus sa adlaw-adlaw. (Juan 15:5).

Pahinumdum: Mao kini ang ika-unom nga Giya sa Pagtuon diha sa atong siyam ka serye sa mga mensahe sa tutulo ka mga manulonda. Ang sunod nga Giya sa Pagtuon magapadayag kon giunsa sa mga Kristohanong mga iglesia ug sa ubang mga relihiyon sa tibuok kalibutan sa pagpakiglambigit sa mga panghitabo sa katapusang panahon.

17. Ikaw ba buot nga mosimba ug motuman kang Jesus bisan nga kana nagkahulugan ug pagbiay-biay, paglutos, ug sa katapusan, sentensiya sa kamatayon?

- TUBAG

S21Picture20.jpg

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Daw dili patas nga sa katapusang krisis, ang mga tawo nga wala pa nakadungog sa kamatuoran sa Dios inosente unya nga mopili sa mini, ug tungod niana, mamahisalaag (Marcos 16:15)

 

Tubag: Walay usa nga moatubangan sa katapusang krisis nga dili una makadungog (Marcos 16:15) ug makasabot (Juan 1:9) sa mahinugdanong tutulo ka punto nga mensahe sa Dios alang karon (Pinadayag 14:6). Ang mga tawo mopili sa pagdawat sa patik sa mananap nga mapintas niana nga higayon tungod lamang kay dili nila handum ang pagbayad sa gasto sa pagsunod kang Cristo.

 

2. Unsa kanang gubat sa Armagedon nga gihisgutan diha sa Pinadayag 16:12-16? Kanus-a ug diin kini paga-awayon? (Pinadayag 16:16 )

 

Tubag: Ang gubat sa Armagedon mao ang katapusang panag-away tali ni Cristo ug ni Satanas. Kini paga-awayon dinhi sa yuta ug magsugod sa dili pa lang gayud ang pagtapos sa panahon. Ang gubat masanta pinaagi sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Kini mosugod pag-usab human sa 1,000 katuig, sa dihang ang mga dautan maga-alirong sa balaang ciudad uban sa paglaum sa pagsakop niini. Ang gubat motiklop sa dihang ang Dios magpaulan unya ug kalayo gikan sa langit ibabaw sa mga dautan ug magalaglag kanila (Pinadayag 20:9). (Ang Giya sa Pagtuon 12 nagasaysay sa 1,000 katuig sa detalye.)

Unsa ang Kahulugan sa Pulong “Armagedon”?

Ang Armagedon usa ka simbolikal nga ngalang alang sa “gubat sa dakung adlaw sa Dios nga Makagagahum sa Tanan” tali kang Cristo ug kang Satanas kon diin ang tanang mga kanasuran sa kalibutan mamalabot. (Pinadayag 16:12-16, 19). Ang “mga hari gikan sa sidlakan” mao ang Dios Amahan ug ang Dios Anak. Ang “sidlakan” diha sa Bibliya nagsimbolo sa langitnong gingharian sa Dios (Pinadayag 7:2; Ezequiel 43:2; Mateo 24:27). Niini nga katapusang gubat, makita nga ang entiro kalibutan manag-usa (Pinadayag16:14) aron sa pag-away batok kang Jesusu, ang nating Carnero, uf sa Iyang mga katawhan (Pinadayag17:14; 19:19). Ang ilang tumong mao ang pagpapha sa tanang modumili sa pagsimba sa mananap nga mapintas ug modawat sa iyang patik (Pinadayag 13:15-17).

 

Ang Pagkalingla Mosunod sa Pagsalikway

Ang mga tawo kinsa midumili sa pagdawat sa tutulo ka punto nga mga mensahe sa Dios alang sa katapusang mga adlaw (bisan nga sila nasayud nga kini matuod), mamahimo nga kusganong mamalimbungan aron nga sila managpanoo sa bakak (2 Tesalonica 2:10-12). Sila mosugod sa sincero nga pagtoo nga sila nagahupot sa dakong ginharian sa Dios sa dihang sila nagapaninguha sa paglaglag sa mga katawhan sa Dios. Sila molantaw sa mga balaan ingon nga mga walay purohan nga nalimbungan nga mga panatiko, kinsa naghukom sa entiro kalibutan pinaagi sa ilang pagdumili sa pagkooperar diha sa mini nga pagpabuhi.

 

Ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesus Magapahunong sa Gubat

Ang gubat mismo mamahitabo sa tibook kalibutan. Ang mga gobyerno managkadungan sa pagsulay sa paglaglag sa mga katawhan sa Dios, apan ang Dios manginlabot. Ang simbolikal nga suba sa Eufrates mamauga (Pinadayag 16:12). Ang tubig nagkahulugag mga katawhan (Pinadayag 17:15). Ang pagkauga sa suba sa Eufrates nagkahulugan nga ang mga tawo kinsa nga nagasuporta sa mananap ngamapintas (sa gingharian ni Satanas) sa kalit lang mobakwi sa ilang pagsuporta. Busa ang suporta sa mananap nga mapintas mamauga unya. Ang iyang mga kwalisyon sa mga kaalyado (Pinadayag 16:13, 14) mamagun-ob (Pinadayag 16:19). Ang ikaduhang pagbalik ni Jesus mopahunong niini nga gubat ug moluwas sa Iyang mga katawhan (Pinadayag 6:14-17; 16:18-21; 19:11-20).

 

Ang Gubat Mopadayon Human sa 1,000 Katuig

Human sa 1,000 katuig, si Satanas mogula gikan sa gawas ingon nga pangulo sa mga puwersa batok sa Dios ug sa Iyang katawhan. Siya mopadayon sa gubat batok sa Dios samtang siya mosulay sa pagsakop sa balaang ciudad. Ug dayon si Satanas ug ang iyang mga sumusunod pagalaglagon pinaagi sa kalayo gikan sa langit (lantawa ang Giya sa Pagtuon 11 ug 12). Ang tagsatagsa ka mga sumusunod ni Satanas malaglag. Ang tagsatagsa ka sumusunod ni Jesus mosulod sa Iyang walay katapusang ginharian.

3. Ang Bibliya miingon, "Ang panahon moabut na nga ang magapatay kaninyo magadahum nga nagahimo siyag masimbahong pag-alagad sa Dios." Juan 16:2. Ikaw ba naghunahuna nga kana literal nga matuman sa ato nga panahon? (Juan 16:2 )

 

Tubag: Oo. Ang kwalisyon sa katapusang panahon sa kalibutan nga mga gobyerno ug mga relihiyon sa katapusan mawad-an sa tanang simpatiya alang sa mga katawhan sa Dios, kinsa nagdumili sa pag-apil sa mini nga pagpabuhi o sa pag-adaptar sa iya nga simbolo (ang pagsimba sa Domingo). Sila mobati nga ang mga makatingalahong milagro nga nag-uban sa ilang pagpabuhi nagapamatuod sa iyang pagkatinuod—mga milagro sama sa mga masakiton nga nanga-ayo o mga notado nga mga adunay kaligutgut sa Dios, imoral nga mga artista sa mga drama, mga mamaligyaay ug droga, ug mga inila nga mga kriminal mamakabig. Ang kwalisyon mopugos nga walay usa nga pagatugotan sa pagguba niini nga pagpabuhi sa tibook kalibutan nga nagadani sa tanang mga relihiyon. Ang tagsatagsa paga-awhagon sa pagpadaplin sa mga personal nga mga pagbati ug nga “panatiko nga mga pagtulon-an” (ang Igpapahulay, halimbawa) ug moapil uban sa nabilin sa kalibutan sa iya nga sincero nga pagpabuhi alang sa kalinaw ug panag-igsoonay. Ang tanan gawas sa pagpabuhi pagatagdon nga minus. Kadto kinsa nga dili mouyon sa pagkooperar pagatagdon nga mabudhion, dili maunongon, anarkista, ug, sa katapusan, mga peligrosong panatiko kinsa dili dapat paga-antusan. Niiana nga adlaw, kadto nga nagpatay sa mga katawhan sa Dios mobati nga sila naghimo sa Dios ug usa ka pabor.

4. Samtang ako nagtuon sa mga profesiya sa Daniel ug Pinadayag, daw klaro nga ang matuod nga kaaway sa kanunay mao ang yawa. Ikaw ba mouyon? (Pinadayag 12:17 )

 

Tubag: Sa gayud! Ikaw siento porsiyento nga insakto! Si Satanas sa kanunay mao ang matoud nga kaaway. Si Satanas nagbuhat pinaagi sa mga pangulo sa kalibutan ug sa kanasuran aron sa pagpasakit sa mga katawhan sa Dios ug tungod niana, magadalag kasakit ngadto kang Jesus ug sa Amahan. Kita madali lamang sa pagkalimot nga si Satanas mao ang kaaway. Siya ang usa nga responsable alang sa tanang kadautan. Ato siyang basulon ug mag-amping kon unsaon nato sa paghukom ug pagkondenar sa mga tawo o organisasyon kinsa nga magsakit mga katawhan ug iglesia sa Dios. Sila usahay walay kasayuran o bisan pa walay kalibutan nga sila nagadaot sa bisan kinsa. Apan kana dili gayud matuod kang Satanas. Siya kanunay bug-os nga may kalibutan. Siya intensiyonal nga nagpasakit sa Dios ug sa Iyang mga katawhan.

 

5. Unsaon man sa kamatayon sa usa ka papa o sa pagpili sa usa ka bag-o nga presidente pag-apektar sa profesiya sa Amerika diha sa Pinadayag 13:11-18? (Pinadayag13:18 )

 

Tubag: Ang profesiya matuman bisan kinsa paman ang papa o ang presidente. Ang usa ka bag-ong presidente o usa ka bag-ong papa sa temporaryo makapapaspas o makapahinay sa katumanan, apan ang katapusang sangputan gisiguro na pinaagi sa profesiya sa Bibliya.

6. Ang mananap nga may sungay nga daw nating karnero diha sa Pinadayag 13:11-18 ug ang “mini nga profeta” diha sa Pinadayag 16:13 susama ba nga kagamhanan? (Pinadayag 13:11 )

 

Tubag: Oo. Diha sa Pinadayag 19:20, diin ang Dios naghisgut sa pagkalaglag sa Anticristo nga mananap, Siya usab nagtukoy sa paglaglag sa mini nga profeta. Niini nga pahayag, ang Dios nag-ila sa mini nga profeta ingon nga ang gahum nga “nagahimog dagkung mga milagro” sa atubangan sa mananap nga mapintas ug nga "ginalimbongan ang mga nanagpuyo sa yuta, sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap." Kini usa ka hilabihan ka klaro nga referensiya ngadto sa mg kalihokan sa mananap nga may sungay nga daw nating karnero, nga gihulagway diha sa Pinadayag 13:11-18. Niini nga Giya sa Pagtuon atong giila ang mananap nga may sungay nga daw nating karnero ingon nga ang Estados Unidos sa Amerika. Busa, ang mananap nga may sungay nga daw nating karnero ug ang mini nga profeta klaro nga managsama nga gahum.