Ang “LAING” Babaye

S22Picture1.jpg

Leksyon 22

Ang matag kaminyoon gikinahanglan mosandig sa pagsalig—ug mao usab sa atong pakig-usa kang Cristo, kinahanglan nato sa pagpabilin nga matinud-anon Kaniya ug sa Iyang pulong. Ang Pinadayag naghisgut mahitungod sa matuod nga pangasaw-onon ni Cristo, apan adunay laing babaye nga nagasulay sa pagdani sa mga magtotoo palayo gikan sa pulong sa Dios. Ang Pinadayag nagasulod ug makakurat nga mensahe mahitungod sa Babilonia, ang laing babaye. Ang Babilonia nagun-ob, ug ang katawhan sa Dios kinahanglan nga makaikyas sa Iyang mga lumay o mamahanaw! Dinhi maao ang pagsugod sa ikaduhang bahin sa mensahe sa tutolo ka mga manulonda. Dinhi, ikaw makakat-on sa labing tinuod nga identidad sa esprituhanong Babilonia ug makat-on unsaon sa paglikay sa pagkalamat pinaagi sa iyang makatilimad-ong katahum … unsa pa kaha ang mas labing importante?

1. Giunsa ni Jesus pagsimbolo ang Babilonia diha sa basahon sa Pinadayag?

“Ipakita Ko kanimo ang hukom batok sa bantugang dautan nga babaye nga naglingkod sa ibabaw sa daghang katubigan.” “Ug didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan nga masipad-on, ug kini may pito ka buok ulo ug napulo ka buok sungay. Ug ang babaye nagbistig purpora ug escarlata, ug may mga dayandayan nga bulawan ug mga batong hamili ug mga mutya; sa iyang kamot may gikuptan siya nga usa ka kopa nga bulawan nga napuno sa kangil-aran ug kahugawan sa iyang pagkamahilawason; ug diha sa iyang agtang nahisulat ang tinago nga ngalan: ‘BABILONIA NGA BANTUGAN, ANG INAHAN SA MGA DAUTAN NGA BABAYE’ UG SA MGA KANGIL-ARAN SA YUTA.” (Pinadayag 17:1, 3–5).

Tubag:   Sa Pinadayag 17:1-6, si Jesus nagsimbolo sa Babilonia ingon nga usa ka bigaon nga nagsul-ob sa pula ug purpora. Siya naglingkos ibabaw sa mananap nga pula, nga adunay pito ka mga ulo ug 10 ka mga sungay ug nga nagalingkod sa daghang katubigan.

2. Kinsa ang simbolikal nga putling babaye sa Pinadayag capitulo 12?

Tubag:   Ang usa ka babaye nga putli, nga gisul-oban sa adlaw, ang gilarawan diha sa Pinadayag 12:1-6. Kita nasayud diha sa Study Guide 20 nga kini nga putli nga babaye nagsimbolo sa putli nga iglesia sa Dios nga matinud-anon sa iyang hinigugma, nga si Jesus. Atong tun-an ang Pinadayag capitulo 12 sa lawum diha sa Study Guide 23.

S22Picture2.jpg
S22Picture3.jpg

3. Unsa ang girepresentahan sa usa ka bigaon diha sa profesiya sa Bibliya?

“Pahibaloa ang Jerusalem sa iyang mga dulumtanan.” “Apan nagasalig ka sa imong katahum, ug nagapakighilawas ikaw tungod sa imong kabantug.” (Ezekiel 16:2, 15).

Tubag:   Ingon nga usa ka putli nga babaye nagasimbolo sa putli nga iglesia nga matinud-anon kang Jesus, busa ang dili maputli nga babaye nagrepresentar sa dili putli, o nahulog, nga iglesia nga dili matinud-anon kang Jesus (Santiago 4:4).

4. Ato bang maila ang bigaon (iglesia) nga ginatawag “Babilonia nga Bantugan, ang Inahan sa mga Dautan nga Babaye” diha sa Pinadayag capitulo 17?

Tubag:  Oo. Inila kini sa kadaghanan nga aduna lamay usa ka iglesia nga naga-angkon nga inahan nga iglesia—ang dakong Iglesia Catoliko Romano. Usa ka prominentenga pari nga Catoliko, si John A. O’Brien, nag-ingon: “Ang pagbantay [pagbantay sa Domingo] nagapabilin ingon nga pahinumdum sa Inahang Iglesia kon diin gikan ang mga dili Catoliko nga mga sekta nabungkag.” 1

Ang mga puntong gigamit sa Pinadayag 17 aron sa paghulagway sa inahang Babilonia ug sa mananap nga iyang gisakyan, sa klaro nahaum sa papacia:

A. Siya naglutos sa mga balaan (bersiculo 6). (Lantawa ang Study Guides 15, ug 20.)

 

B. Siya sinul-oban sa pula ug purpora (bersiculo 4). Ang mga papa kasagaran nga magsuot sa harianong kolor sa purpora diha sa importanteng mga kalihokan, ug ang pula mao ang kolor sa mga Catolikong kardinal.

 

C. Ang pito ka mga ulo sa mananap (bersiculo 3) kon diin ang babaye naglingkod mao ang pito ka mga bukid (bersiculo 9). Kini gibantog nga ang Roma, ang ulohang gambalay sa papacia sa kalibutan, gitukod ibabaw sa pito ka mga bungtod o bukid.

 

D. Ang mananap nakasala sa pagpasipala (bersiculo 3), usa ka punto nga klaro usab nga nahaum sa papacia. (Lantawa ang Study Guides 15, ug 20.)

 

E. Siya naghari “sa mga hari sa yuta.” Bersiculo 18. Si Alexander Flick miingon nga sa ika-13 ka siglo, ang papa “sa teorya ug pag-angkon … mao ang naghari sa tibuok kalibutan diha sa temporal ug espirituhanong mga kahimoan.” 2 Kini nga punto mahaum sa walay lain pang yutan-ong gingharian o gobyerno. Ang papacia gihulagway diha sa Pinadayag 17 sa klaro gayud aron ikaw moabot sa pagduhaduha.

 

Lantawa: Daghang mga pangulo sa Repormasyon (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melancthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley, ug uban pa) nagtudlo nga ang papacia mao ang gahum nga niini kalabot.3

1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), 575.

3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

5. Unsa ang literal nga pakahulugan sa ngalang “Babilonia,” ug unsa ang iyang gigikanan?

“Magbuhat kita…ug usa ka ka torre nga ang iyang ibubungan moabut sa langit.” “Ug miingon si Jehova … manganaug kita ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron sila dili na makasabut sa sinultihan sa usa ug usa.” “Tungod niini, ang ngalan niadto gitawag Babel [“kalibog”, margin]; kay didto gilahugay ni Jehova ang sinultian sa tibook nga yuta.” (Genesis 11:4, 6, 7, 9).

Tubag:  Ang pulong “Babel” ug “Babilonia” nagkahulugang “kalibog.” Ang ngalang Babilonia naggikan didto sa Torre sa Babel, nga gitukod human sa lunop pinaagi sa manghahagit nga mga pagano nga naghandum sa pagtukod niini sa hilabihang katas aron nga walay tubig sab aha ang makatabon gayud niiini (bersiculo 4). Apan ang Dios naglahugay sa ilang mga sinultihan ug ang miresulta nga kalibog hilabihan sa kadako mao nga sila napugos sa paghunong sa pagtukod. Sila dayon nagtawag sa torre nga “Babel” (Babilonia), o “kalibog.” Kadugayan, sa kaadlawan sa Daang Tugon, usa ka kinalibutang pagano nga gingharian nga ginganlag Babilonia ang mitungha nga mao ang kaaway sa mga katawhan sa Dios, ang Israel. Kini naglangkob ug rebelyon, pagsupak, paglutos sa mga katawhan sa Dios, garbo, ug pagsimbag diosdios (Jeremias 39:6, 7; 50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Daniel

S22Picture4.jpg

mga  capitulo 3 ug 5). Sa pagkatinuod, sa Isaias capitulo 14, ang Dios naggamit sa Babilonia ingon nga simbolo mismo ni Satanas tungod kay ang Babilonia hilabihang kaatribido ug makagun-ob sa buluhaton sa Dios ug sa Iyang katawhan. Sa Bag-ong Tugon nga basahon sa Pinadayag, ang terminonga Babilonia gigamit aron sa pagpaila sa usa ka relihiyosong gingharian nga usa ka kaaway sa espirituhanong Israel—ang Iyang iglesia (Pinadayag 14:8; 16:19).

6. Kinsa ang mga bigaong anak nga babaye sa inahang Babilonia nga gihulagway diha sa Pinadayag 17:5?

Tubag:   Sila ang pipila ka mga iglesia nga sa orihinal, nagaprotesta sa bakak nga mga pagtulon-an sa inahang Babilonia ug nibiya kaniya niadtong panahon sa dakong Protestanteng Repormasyon. Apan, sa ulahi, sila nagsugod sa pagsuon sa mga prinsipyo ug panlihok sa inahan ug tungod niini, nahimo nga nahulog usab sila sa ilang kaugalingon. Walay babaye nga gianak nga bigaon. Ni ang mga simbolikal nga mga Protestanteng iglesia nga mga anak nga babaye naanak nga nahulog. Ang bisan unsang iglesia o organisasyon nga nagatudlo ug nagasunod sa mga bakak nga doktrina ug mga kagawian sa Babilonia mamahimo nga nahulog nga iglesia o anak nga babaye. Busa, ang Babilonia usa ka apelyido sa pamilya nga pareho nga nagagakos sa inahang iglesia ug kanila nga iyang mga anak nga babaye, nga mga nahulog usab.

7. Sa Pinadayag 17, ngano nga ang inahang Babilonia gilarawan ingon nga nagsakay ibabaw sa mananap? Unsa ang girepresentahan sa mananap?

Tubag:  Sa Pinadayag 13:1-10, si Jesus naghulagway sa papacia ingon nga usa ka panagsagol sa iglesia ug sa nasud. (Alang sa dugang nga impormasyon, lantawa ang Study Guide 20.) Sa Pinadayag capitulo 17, si Jesus naglarawan sa iglesia (ang bigaon) ug sa nasud (ang mananap) ingon nga bulag nga mga entidad, bisan nga may kalambigitan. Ang babaye nakasakay sa mananap, nga nagahayag nga ang iglesia adunay pagkontrol sa nasud.

8. Unsa pa ang ubang kagamhanan ang makig-usa sa papacia sa pagtuman sa mga panghitabo sa katapusang panahon?

“Ug nakita ko nga diha sa baba sa dragon, ug sa baba sa mapintas nga mananap, ug sa baba sa mini nga profeta, nanggula gikan niini ang tulo ka mga mahugawng espiritu nga morag mga baki; kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro, nga mga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigum kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakung adlaw sa Dios nga Makagagahum sa Tanan.” (Pinadayag 16:13, 14).

Ang mga hindi-Kristyanong relihiyon at Apostatang Protestantismo ay sasanib sa papasiya bilang alyansa sa huling digmaan laban sa Dios at Kanyang mga taga sunod.

Tubag: Ang dragon ng Revelation 12:3, 4 ug ang bulaang propeta ng Revelation 13:11–14 at 19:20 ay bumuo ng alyansa kasama ang hayop ng Revelation 13:1–8, o ang kapapahan.

A. Ang dragon sa Pinadayag capitulo 12 nagrepresentar kang Satanas nga nagabuhat pinaagi sa paganong Roma. (Lantawa ang Study Guide 20 alang sa daghang mga detalye.) Niinig kaulahiang adlaw, kini nagalakip sa mga dili Kristohanong relihiyon sama sa Budismo, Sintoismo, Hinduismo, ang New Age, sekyular nga humanismo, etc.

 

B. Ang mini nga profeta nagrepresentar sa apostadong Protestantismo nga nasentro sa Amerika, nga maoy mangulo sa paghangyo ug pag-influencia sa pagsimba sa tibuok kalibutan sa mananap (lantawa ang Study Guide 21).

 

C. Ang mananap mao ang papacia (lantawa ang Study Guide 20).

 

D. Kining tulo ka mga kagamhanan: Dili Kristohanon nga mga relihiyon ug mga gobyerno, Romano Catolicismo, ug apostadong Protestantismo, mamahimong mga hiniusa diha sa Armagedon—ang katapusang gubat batok sa Dios, sa Iyang kasugoan, ug sa Iyang mga matinud-anong manununod. Kini nga kwalisyon ginatawag ni Jesus nga “bantugang Babilonia” diha sa Pinadayag 18:2.

S22Picture7.jpg

9. Unsaon man sa mga organisayon nga adunay managkalahing mga gigikanan mahimo sa epektibong panaghiusa?

“Kini sila usa rag hunahuna ug ngadto sa mapintas nga mananap igatugyan nila ang ilang kagahum ug pagbulot-an.”  (Pinadayag 17:13).

Tubag:   Ang Pinadayag 16:13, 14 naga-ingon “mga espiritu nga morag mga baki” nga mao man ang “mga espiritu sa mga yawa” mao ang mohiusa kanila pinaagi sa mga milagro nga ilang pagabuhaton. Espitismo—ang pagtuo nga ang mga patay buhi ug makapanulti sa mga buhi—mao ang mamahimong instrumento nga magahiusa sa tanan. Si Satanas ug ang iyang mga

manulonda—nga magapakita ingon nga mga espiritu sa mga patay nga hinigugma, mga karaang profeta, mga manolunda sa langit (2 Corinto 11:13, 14), ug bisan si Cristo mismo (Mateo 24:24)—mokimbinsar sa kalibutan nga ang ilang causa giniyahan gikan sa langit mismo (lantaa ang Study Guide 10). Kining tulo ka mga entidad mituo nga ang mga patay buhi:

A. Ang Catolicismo nagpangaliya kang Maria ug sa ubang mga patay nga mga balaan ug nagtuo nga kini nga mga balaan nagpanalangin sa ilang mga manunod sa mga milagro.

 

B. Ang mga dili Kristohanaong relihiyon makita nga tanan nagbase sa pagtuo ug pagsimba sa mga espiritu sa patay. Ang New Age nagapunto sa “chanelling”—ang giisip nga pakigsugilon sa mga espiritu sa mga patay.

 

C. Ang apostadong Protestantismo nagtuo nga ang mga patay dili gayud patay apan hinoon, buhi didto sa langit o sa impyerno. Tungod niini, sila taas kaayo ang posibilidad sa pagkalimbong pinaagi sa mga yawa nga magpakita ingon nga mga espiritu sa mga patay.

10. Alang sa unsang mga sala ang Dios nagpasangil sa Babilonia?

A. “Nagun-ob ang bantugang Babilonia.” Pinadayag 18:2.

 

Tubag: Ang pagkagun-ob nagkahulugan sa pagtalikod layo gikan sa kamatuoran sa Babilonia ug sa matuod nga pagsimba sa matuod nga Dios (2 Pedro 3:17).

 

B. “Nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa, tagoanan sa tanang mahugawng espiritu.” “Ug ang tanang kanasuran nahisalaag tungod sa imong mga lumay.” Pinadayag 18:2, 23.

 

Tubag: Dinhi, ang Dios nagpasangil sa Babilonia sa (1) personal nga pakigsulti kauban ang mga yawa pinaagi sa pag-imbitar sa mga dautang espiritu ngadto sa taliwala kaniya pinaagi sa espiritismo, ug (2) sa makita nga paglimbong sa tibuok kalibutan pinaagi sa mga nagapanghimakak nga mga yawan-ong espiritu.

 

C. “Nangahubog ang mga nanagpuyo sa yuta” gikan sa bino sa kangil-aran ug kahugawan sa iyang pagkamahilawason nga makaplagan sa iya nga kopa (Pinadayag 17:2, 4; 18:3).

S22Picture8.jpg

Tubag: Ang pulong “kangil-aran” diha sa Bibliya nagasimbolo sa mga panghimakak (Proverbio 12:22). Ang bino sa Babilonia, nga nagadalag bakak nga mga pagtulon-an, nagapalipong ug nagapagahi kanila nga niinom niini ug nagahimo kanila nga espirituhanong hubog.

 

D. “Ug ang mga hari sa yuta nagapakighilawas kaniya.” Pinadayag 18:3.

Tubag: Ang iglesia mao ang pangasaw-onon ni Cristo (Pinadayag 19:7, 8) ug kinahanglan nga mohigugma ug magmatinud-anon Kaniya—nga mao ang giingon ni Jesus nga nagakahulugang pagbantay sa Iyang mga kasugoan (Juan 14:15). Ang papacia gisaway dinhi tungod sa pagtalikod layo gikan sa iyang bana, si Jesus (Santiago 4:4), ug sa pagpormag ginadili nga relasyon uban ang sibil nga panggobyerno (paghiusa sa iglesia ug sa nasud) alang sa iyang suporta.

 

E. Pagbaligya diha sa mga “kalag sa tawo” (Pinadayag 18:13).

 

Tubag: Ang Dios dinhi nagpamatuod sa Babilonia tungod sa pagtagad sa mga tawo ingon nga mga baligya kaysa sa ingon nga mga anak sa Dios.

S22Picture9.jpg

11. Unsa ang ubang mga pagtulon-ang bakak ang anaa sa bino sa Babilonia nga nagapahimo sa mga tawo nga espirituhanong hubog ug nangalibog?

Tubag: Makatinglahon, ang uban sa mga labing prominenteng doktrina sa Protestantismo karon dili gayud maikta sa Bibliya. Kini gidala sa mga iglesia nga Protestante pinaagi sa inahang iglesia sa Roma, nga nagbaton

kanila gikan sa paganismo. Ang pipila niini nga mga bakak nga mga pagtulon-an mao nga:

A. Ang kasugoan sa Dios giutro na o gipakawalay bili.

Ang kasugoan sa Dios dili gayud mautro o maigtang (Lucas 16:17). Ang Study Guide 6 nagatudlo ug dili matuki nga ebidensya.

 

B. Ang kalag imortal.

Ang Bibliya naghisgut sa “kalag” ug “espiritu” 1,700 ka beses. Wala ni kausa kini nagapasabot ingon nga imortal. Ang mga tawo mortal (Job 4:17), ug walay usa nga nakabaton ug imortalidad hangtud sa ikaduhang pag-abot ni Jesus (1 Corinto 15:51-54). (Lantawa ang Study Guide 10 alang sa dugang kasayuran.)

 

C. Ang mga makasasala ginasunog sa walay katapusan sa impyerno.

Ang Bibliya nagatudlo nga ang mga makasasala pagalamyon sa hingpit (mawala sa pagtungha), pareho ang kalag ug lawas, diha sa kalayo (Mateo 10:28). Ang usa ka walay katapusang kalayo sa pagpasakit wala gitudlo diha sa Bibliya. (Lantawa ang mga detalye diha sa Study Guide 11.)

 

D. Ang pagbautismo pinaagi sa imersyon dili kinahanglan.

Ang pagbautismo pinaagi sa imersyon mao lamang ang usa ka pagbautismo nga giila diha sa Kasulatan. (Lantawa ang Study Guide 9 alang sa dugang nga kasayuran.)

 

E. Ang Domingo mao ang balaang adlaw sa Dios.

Ang Bibliya nagatudlo, sa walay pagpangutana nga ang balaang adlaw sa Dios mao ang ikapitong adlaw nga Igpapahulay—ang Sabado. (Alang sa detalye, lantawa ang Study Guide 7.)

 

Lantawa: Kining mga mini nga mga pagtulon-an, sa dihang pagatuohan, daw magdala sa “kalibog” (nga mao ang literal nga pakahulugan sa terminong “Babilonia”) ug maghimo sa pagsabot sa Kasulatan nga labing mas malisud.

 

Usa ka Makapaigmat nga Panghunahuna

Usa ka makapaigmat sa paghunahuna nga ang uban siguro sa walay pagkahibalo nagainom sa bino sa Babilonia. Siguro kining tanan bag-o alang kaninyo. Kon mao, palihug ipangayo sa Dios sa paggiya kanimo (Mateo 7:7). Unya susiha ang Kasulatan aron sa pagkita kon kini nga ma butang mao man (Buhat 17:11). Pagsaad nga ikaw mosunod kon diin man si Jesus moggiya, ug Siya dili motugot kanimo nga mahulog diha sa sayop (Juan 7:17).

12. Kinsa man ang anaa sa panid sa Dios diha sa gubat sa Armagedon?

Tubag: Niining katapusang gubat, ang mga manulonda sa langit (Hebreohanon 1:13, 14; Mateo 13:41, 42) ug ang mga katawhan sa Dios—ang mga salin (Pinadayag 12:17)—mahiusa kauban ni Jesus, nga maoy nagagiya sa mga kasundalohan sa langit (Pinadayag 19:11-16) batok kang Satanas ug sa iyang mga tagasuporta.

 

Ang mga salin sa Dios naglangkob kanila nga nagdumili sa mga panghimakak sa Babilonia (Ang Study Guide 23 mohatag sa dugang detalye.) sila inila sa:

 

(1) ilang gugma kang Jesus (1 Juan 5:2, 3),

(2) ilang pagsalig ug pagtoo Kaniya (Pinadayag 14:12), ug

(3) sa ilang lig-on nga pagtuman sa Iyang mga pulong ug mga kasugoan (Pinadayag 12:17; Juan 8:31, 32).

S22Picture10.jpg

13. Unsa man unya ang mga pamaagi ni Satanas niining katapusan nga pakig-away taliwala sa kamatuoran sa Dios ug sa mga bakak ni Satanas?

Tubag: Bisan pa man si Satanas naaligutgut sa Dios ug sa Iyang Anak, siya usahay lamang sa pag-angkon niini sa dayag. Sa pagkatinoud, siya ug ang iyang mga yawa magapakita ingon nga mga balaang manulonda ug ingon nga mga debotong ministro Kristiyano (2 Corinto 11:13-15). Ang unsa nga iyang gipakita ingon nga mga ebidensya sa iya nga dapit daw labing matarung, espirituhanon, ug daw sama ni Jesus mao nga halos ang tanan dinhi sa yuta malaimbongan ug musunod kaniya (Mateo 24:24). Siya sa walay pagduhaduha mogamit sa Bibliya, sama sa iyang gibuhat sa dihang iyang gitintal si Jesus didto sa kamingawan (Mateo 4:1, 11). Ang lohika ni Satanas hilabihang kamadanihon nga kini nakapanlimbong sa ikatulo ka bahin sa mga manulonda sa langit, kang Adan ug Eva, ug (sa panahon sa lunop) sa tanang tawo sa yuta gawas sa walo ka mga tawo.

S22Picture11.jpg

14. Unsa ang kontra-estratihiya sa Dios?

“Ngadto sa Kasugoan ug sa pagpamatuod! Kong sila dili managsulti sumala niining pulonga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila.” Isaias 8:20.

Tubag:  Ang Dios sa kanunay nagakontra sa mga bakak ni Satanas pinaagi sa kamatuoran sa Bibliya. Sa dihang gitintal ni Satanas didto sa kamingawan, si Jesus nagabalik sa pagkutlo sa Kasulatan (Mateo 4:1-11). Pinaagi sa Iyang mga salin nga katawhan, ang Dios mosulti sa kamatuoran mahitungod sa dili Biblianhong kinaiyahan sa bantugang Babilonia. Siya maghimo niana nga klaro nga ang Babilonia nagpahayag ug bakak nga ebanghelyo (Galacia 1:8-12) nga maoy nag-ablig hlapad sa pultahan alang sa binilyon nga malimbongan ug mahisalaag. Ang kontra-nga-paglihok sa

Dios gilitid diha sa dagkong mga mensahe sa tulo ka mga manulonda sa Pinadayag 14:6-14, nga atong ginasusi diha sa siya sa 27 ka mga Study Guides niini nga serye. Kining tulo ka mga makatingalahong mensahe nagpadayag ug nagapasidaan batok sa mga bakak ni Satanas ug sa iyang mga pagkontra ug nagapanawagan sa mga tawo aron sa pagsimba sa Dios ug pagtuman Kaniya, dili lamang diha sa espiritu, apan usab diha sa kamatuoran sa Bibliya.

15. Sa katapusang panahon, ang mga mensahe sa Dios sa pagpasidaan ug paglaum mamahimo bang epektibo?

“Tapus niini, akong nakita nga nanaug gikan sa langit ang laing manulonda nga may dakung pagbulot-an; ug ang yuta gidan-agan sa iyang kahayag.” Pinadayag 18:1.

Tubag:   Diha sa Kasulatan, ang mga manulonda nagrepresentar sa mga mensahero o mga mensahe (Hebreohanon 1:13, 14). Ang pangalyupo sa

S22Picture12.jpg

Dios sa katapusang panahon gisimbolohan pinaagi sa gamhanang manulonda kansang gahum hilabihang kadako nga ang tibuok kalibutan mahayagan sa kamatuoran ug himaya sa Dios. Kining katapusan, ug hinatag sa Dios nga mensahe mokaylap sa mga lumolupyo sa tibuok kalibutan (Pinadayag 14:6; Marcos 16:15; Mateo 24:14).

S22Picture13.jpg

16. Unsa ang katapusan, ug dinaliang pangalyupo ang himoon ni Jesus ngadto kanila nga anaa sa Babilonia?

Tubag:  Siya moingon: “Gomowa kamo kaniya [Babilonia], mga tawo ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak; kay ang iyang kasal-anan nagatipun-og sungko, ug nahinumdoman sa Dios ang iyang mga dautang binuhatan.”(Revelation 18:4, 5). 

Palihug lantawa nga si Jesus nag-ila sa daghang mga tawo diha sa Babilonia ingon nga “mga tawo ko.” Adunay minilyon nga mga sincere nga mga Kristohanon diha sa Babilonia nga wala pa gayud nakadungog niini nga dinaliang mensahe sa pagpasidaan. Kini nga mga katawhan nahigugma sa Ginoo sa hilabihan, ug si Jesus miingon nga sila Iyang mga anak.

17. Unsaon man sa pagtubag sa mga katawhan ni Jesus nga anaa sa Babilonia sa dihang sila makadungog sa Iyang pangalyupo sa paggawas?

Tubag:    Si Jesus mihatag sa tubag. Siya miingon, “Ug Ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining torila. Kinahanglan pagamadoan Ko usab sila, ug sila magapatalinghug sa akong tingog. Ug usa ra unya ang panon, ug usa ang magbalantay.” “Ang Akong mga karnero nagapatalinghug sa Akong tingog, ug Ako nakaila kanila, ug sila nagasunod Kanako.” (Juan10:16, 27).

Si Jesus nakaila sa Iyang mga kaanakan nga atoa sa Babilonia. Sa pagpadayon, Siya nagsaad sa pagtawag kanila gawas sa Bbilonia sa dili pa kini malaglag. Ug, hilabihang mahimayaon sa tanan, si Jesus nagsaad nga ang Iyang mga katawhan nga anaa pa sa Babilonia makadungog ug makaila sa Iyang tingog ug mogawas ngadto sa pagkaluwas.

 

Lantawa: Mao kini ang ikapito nga Study Guide sa atong serye nga siyam sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda sa Pinadayag 14:6-14. Ang atong sunod nga Study Guide magahulagway sa iglesia sa Dios sa katapusang kapanahonan sa tataw mao nga ikaw dili mapakyas sa pag-ila niini.

18. Kung ikaw anaa sa Babilonia, ikaw ba buot sa pagpatalinghug sa dinaliang pangalyupo ni Jesus sa paggawaas diha kaniya?

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Dili ba ako magpabilin siha sa Babilonia ug mosulay sa pagreporma kaniya imbes sa paggawas? (Pinadayag 18:4)

 

Tubag: Dili. Si Jesus miingon nga ang Babilonia magun-ob, dili mareporma. Siya mahimo nga mahubog uban sa iya nga bino (giila ingon nga mga mini nga doktrina diha sa Pinadayag 18:5, 6). Kana tungod niini nga hinungdan nga Siya nagtawag pagawas sa Iyang katawhan (Pinadayag 18:4).

 

2. Kinsa ang mga hari sa silangan sa Pinadayag 16:12? (Pinadayag 16:12)

 

Tubag: Ang mga hari sa silangan mga ang mga Hari (Amahan ug Anak) sa kalangitan. Sila gitawag nga mga hari sa silangan tungod kay mao kana ang direksyon kon diin gikan ang mga nilalang sa langit moagi paingon sa yuta. Lantawa ang sumusunod, ingon nga halimbawa:

A. Ang ikaduhang pag-abot ni Jesus maggikan sa silangan (Mateo 24:27).

B. Ang himaya sa Dios maggikan sa silangan (Ezequiel 43:2).

C. Ang magsisilyo nga manulonda sa Dios maggikan sa silangan (Pinadayag 7:2).

D. Ang adlaw, nagasimbolo kang Jesus, mitungha diha sa silangan (Malaquias 4:2).

3. Ang pagpasidaan ba mahitungod sa pagkagun-ob sa Babilonia nagapasabot nga ang Babilonia wala gayud sa kanunay nagun-ob? (Pinadayag 14:8)

 

Tubag: Oo, kini mao man. Daghan sa mga iglesia nga nagalangkob sa Babilonia nagatindog nga malig-on, habog, ug matinud-anon kgan Jesus sa kaniadto. Ang mga manunukod mga tawo sa Dios nga halangdon nga makugihong nagasusi sa Bibliya aron sa pagdiskubre sa mga kamatuoran niini. Dili tanang mga iglesia ang nagun-ob karon. Apan sa hinoon, ang bisan unsang iglesia nga nagatudlo sa mga bakak nga doktrina sa inahang Babilonia ug nagasunod sa iyang mga kagawian mamahimo nga usa sa iyang nagun-ob nga mga anak nga babaye.

4. Sa dihang gitawag paggawas sa Babilonia, diin man moadto ang usa ka Kristohanon? (Pinadayag 14:12).

 

Tubag: Pangitaa ang mga tawo nga nagabantay sa mga kasugoan sa Dios, nagbaton sa pagtoo ni Jesus, ug nga nagawali sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda sa tibuok kalibutan ug mouban kanila (Pinadayag 14:6-12). Ang Study Guide 23 mohulagway sa iglesia sa Dios alang sa katapusang kaadlawan sa bug-os.

5. Unsa man ang girepresentahan sa mga hari sa Pinadayag 17:12-16? (Pinadayag 17:12)

 

Tubag: Ang napulo ka mga hari nagsimbolo sa mga nasud sa kalibutan. Ang napulo ka mga tudlo sa imahe sa Daniel capitulo 2 ug sa napulo ka mga sungay sa halimaw nga mananap sa Daniel capitulo 7 nagsimbolo sa napulo ka mga gingharian sa Europa. Apan sa hinoon, ang pakahulugan gipadako diha sa Pinadayag mga capitulo 11 hangtud 18 aron sa pagkahulugan sa tanang “mga hari sa yuta” o “tanang kanasuran.” (Lantawa ang Pinadayag 16:14; 18:3).

6. Unsa ang simbolismo sa mga “baki” nagkahulugan diha sa Pinadayag 16:13, 14? (Pinadayag 16:13)

 

Tubag:  Ang usa ka baki nagadakop sa iya nga bihag pinaagi sa iyang dila, nga mahimo sa pagsimbolo sa mini nga nga gasa sa mga dila nga nagasilhig sa kalibutan karon. Palihug hinumdumi nga ang mga milagro, apil ang gasa sa mga dila nagapamatuod ug usa lamang ka butang—supernatural nga kagahum. Apan ang Bibliya nagpakigsayod kanato nga ang supernatural nga kagahum mamahimo nga maggikan sa Dios o sa yawa. Kini nagapadayon sa pagsaysay nga si Satanas magapakita ingon nga usa ka manulonda sa kahayag gikan sa langit (2 Corinto 11:13-15), mogamit sa supernatural nga mga milagro sa epektibo gayud nga halos ang tibuok kalibutan mamalimbongan ug magasunod Kaniya (Pinadayag 13:13). Sa presente, siya naggamit sa mini nga gasa sa mga dila paghiusa sa mga iglesia ug sa mga relihiyon sa tanang matang—apil ang mga pagano ug mga nanagsimbag mga espiritu. Ang matag usa niini nagabati nga ang gasa sa mga dila usa ka panghimatuod sa pagkatinuod.

 

Kinahanglan ta sa pagsulay sa mga Espiritu

Ang Bibliya nagpasidaan nga kinahanglan ta sa pagsulay sa mga espiritu (1 Juan 4:1). Kon sila dili mouyon sa Bibliya, kini sila mga mini (Isaias 8:19, 20). Sa pagpadayon, ang mga matuod nga gasa sa Espiritu Santo wala gayud ginahatag sa usa nga sa may pagkahubalo nagasupak sa Dios (Buhat 5:32). Adunay matuod nga gasa sa mga dila. Kini usa ka milagroso nga pagkahimong sanay sa pagsulti sa mga laing sinultihan nga kaniadto wala nakat-onan ug wala nasayran sa magsusulti (Buhat 2:4-12). Ang Dios naggamit niini nga gasa sa dihang kini kinahanglan sa pagpresentar sa Iyang mensahe sa katapusang panahon ngadto kanila nga may lahi nga sinultihan. Kini kinahanglan niadtong Pentecostes tungod kay atoa sa mga pundok ang 17 ka mga grupo sa sinultihan ug ang Iyang mga disipolo tingali usa lamang ang nahibal-ang sinultihan.

7. Ang kalihokan ba sa New Age magadalag dako nga papel diha sa katapusang panahon nga panag-away taliwala sa maayo ug dautan? (Pinadayag 16:14)

 

Tubag: Sa wala gayoy pagduhaduha! Kini kusog nga may kalabutan sa mga occult, panghitabo nga mga psychic, ug espiritismo. Ang espiritismo sa gayud mahimong dako nga kahimoan diha sa hinapos nga mga panghitabo sa yuta. Gisagol sa mini nga mga suoernatural nga kagahum sa mini nga gasa sa mga dila ug kauban ang kinalibutang coalisyon sa mga iglesia sa katapusang kapanahonan, ang espiritismo mosilhig sa kalibutan. Ang tinuohan sa New Age sa pakigsulti sa mga espiritu ug sa reinkarnasyon, usa ka yano nga karaang panahon nga paganismo diha sa bag-o nga sapot. Ang iyang tinuohan sa usa ka imortal, ug dili mamatay nga kalag nga makapakigsulti sa mga tawo sa yuta susama lamang sa karaang panghimakak ni Satanas nga gisulti ngadt kang Eva didto sa Eden: “Dili gayud kamo mamatay.” Genesis 3:4. (Lantawa ang Study Guide 10 alang sa mga detalye sa kamatayon.)

8. Klaro kaayo nga ang Dios nagpadayag sa mga kalihokan sa Anticristo, o papacia diha sa Daniel capitulo 7 ug Pinadayag mga capitulo 13, 17, ug 18. Ang Anitcristo ba gihisgutan sa bisan asa diha sa Kasulatan? (Pinadayag 13:1)

 

Tubag: Oo, ang mananap o Anticristo nga kagahum (o ang iyang mga kalihokan) gipaila nganha sa mga siyam ka profesiay sa Daan ug Bag-ong Tugon: Daniel 7; Daniel mga capitulo 8, 9; Daniel 11; Pinadayag 12; Pinadayag 13; Pinadayag 16; Pinadayag 17; Pinadayag 18; ug Pinadayag 19. Sa siguro, sa dihang ang Dios magdiin sa samang gahum sa ikasiyam nga managkalahing beses, buot Niya nga kita magpatalinghug.

9. Ang ginatawag ba nga ginghariang “Babilonia” ni Satanas naggikan sa Torre sa Babel? (Pinadayag 18:2)

 

Tubag: Dili, kini naggikan sa dihang si Satanas nagrebelde batok sa Ginoo didto sa langit. Sa pagkatinuod, ang profeta Isaias nagsimbolo kang Lucifer sa panahon sa iyang magkahulog gikan sa langit ingon nga hari sa Babilonia (Isaias 14:4, 12-15). Ang Dios naglantaw sa gingharian ni Satans ingon nga Babilonia gikan pa sa pagsugod sa sala. Ang gipanumpaang tumong ni Satanas mao ang pagdaug sa Dios, pagwagtang sa gingharian sa Dios, ug pagpabarug sa iyang kaugalingong rebelled nga gingharian sa Babilonia sa tibuok nga uniberso. Si Jesus miingon nga aduna lamay duha ka mga kapilian (Mateo 7:13, 14). Ang matag kalag sa yuta sa katapusan molinya sa kilid sa kang Jesus o sa Babilonia. Kini usa ka kahimtang sa kamatayon ug kinabuhi. Kadtong nag-alagad ug nagsuporta kang Jesus mamaluwas sa Iyang langitnong gingharian. Kadtong angsuporta sa Babilonia malaglag pnaagi sa kalayo. Ug adunay gamay lamang nga panahon nga nabilin aron sa paghimo sa desisyon. Kini mao nga ang pagpatalinghug sa mga pasidaan sa Dios sa katapusang panahon batok sa Babilonia hilabihan usab ka mahinungdanon ug dinalian.

10. Diha sa Pinadayag 16:12, unsa ang kahulugan sa mga tubig sa suba sa Eufrates nga nahubas aron sa pag-andam sa dalan alang sa mga hari sa silangan? (Pinadayag 16:12)

 

Tubag: Sa wala pa ang karaang gingaharian sa Babilonia nabihag sa Mediahanong general Darius, ang tubig sa suba sa Eufrates nga nagaagas sa ilalum sa paril sa ciudad gipaagi sa hinimo sa tawo nga linaw. Kini nga dibersyon nagtugot sa kasundalohan ni Darius sa pagbihag sa ciudad sa kagabhion pinaagi sa pagsulod gikan sa ilalum sa paril agi sa hubas nga suba. Diha sa profesiya sa Pinadayag, ang “tubig” nagsimbolo sa mga tawo (Pinadayag 17:15). Tungod niini, ang katubigan sa suba Eufrates nagpaila sa mga manununod sa “bantugang Babilonia”, kansang suporta nahubas sa dihang sila mitalikod batok sa Babilonia uban sa katuyuan sa paglaglag kaniya (Pinadayag 17:16). Kining paghubas sa suporta sa “bantugang Babilonia” nagsiguro sa kadaugan sa mga hari sa silangan, ang langitnong Amahan ug Anak.