Ang Pangasaw-onon ni Cristo

S23Picture1.jpg

Leksyon 23

Ang Bibliya nagaingon nga aduna lamay usa ka lawas, o iglesia nga ginatawag ni Jesus nga Iyang katawhan sa katapusang panahon—ang pangasaw-onon ni Cristo. Sa uban, kini daw makaluya, ingon nga adunay linibo ka mga managkalahing mga iglesia karon nga nagtawag sa ilang mga kaugalingon nga mga Kristohanon. Sa makita, ang matag usa nagaangkon nga sila iglesia sa Dios, apan ang matag usa nagkalahi kaayo diha sa biblical nga interpretasyon, pagtoo, ug kagawian. Medyo imposible sa usa ka matinuorong managsusi sa kamatuoran sa pagsuta sa mga pag-angkon sa matag usa. Apan sa hinoon, kita mahimo nga mapasalamaton nga si Jesus nagsulbad niini nga dilema alang kanato pinaagi sa paghulagway sa Iyang iglesia nga arang ka detalyado aron ikaw sayon sa pag-ila niini! Kana nga deskripsyon, klaro ug gamhanan, makaplagan diha sa Pinadayag 12 ug 14, ug kini makahinandum kanimo uban sa makahibulongang mga kamatuoran nga makatabang kanimo sa katapusang mga panahon. Palihug basaha ang Pinadayag 12:1-17 sa dili mo pa sugdan ang imong panaw sa pagdiskubre ngadto niining makauusab nga mga kamatuoran.

1. Sa unsang propetanhong mga simbolo girepresentahan ni Jesus ang Iyang matuod nga iglesia?

“Ang maanyag ug mahuyang nga dalaga, ang anak nga babaye sa Sion akong pagaputlon.” Jeremias 6:2. “Ug magaingon sa Sion: Ikaw mao man ang Akong katawhan.” Isaias 51:16.

Tubag:   Atong nakat-unan sa Study Guide 22 nga si Jesus nagsimbolo sa Iyang matuod, ug putli nga iglesia (Sion), ingon sa usa ka putli nga babaye ug ang usa ka apostadong iglesia ingon sa usa ka bigaon. Ang pipila pa ka ubang mga teksto nga nagagamit usab niini nga simbolismo mao ang 2 Corinto 11:2; Efeso 5:22, 23; ug Pinadayag 19:7, 8.

S23Picture2.jpg
S23Picture3.jpg

2. Sa Pinadayag 12:1, si Jesus nagsimbolo sa Iyang iglesia ingon nga babaye nga “nagbistig adlaw,” uban “ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil,” ug nagasul-ob sa “usa ka purongpurong nga mga bitoon nga napulog-duha kabuok.” Unsa may pakahulugan niini nga mga simbolo?

Tubag:   A. Ang adlaw nagrepresentar kang Jesus, sa Iyang ebanghelyo, ug sa Iyang pagkamatarung. “Kay si Jehova nga Dios, mao ang adlaw.” Salmo 84:11. (Lantawa usab ang Malaquias 4:2.) Kon wala si Jesus, walay kaluwasan (Buhat 4:12). Labaw sa bisan unsa pa, si Jesus gusto sa Iyang iglesia nga mapuno sa Iyang presencia ug himaya.

 

B. “Ang bulan diha sa ubos sa iyang mga tiil” nagrepresentar sa sistema sa paghalad diha sa Daang Tugon. Ingon nga ang bulan nagreplikta sa kahayag sa adlaw, busa ang sistema sa paghalad makatabang sa espirituhanon samtang lamang kini nagreplikta sa kahayag gikan sa Mesias nga moabot (Hebreohanon 10:1).

 

C. Ang “puronpurong nga mga bitoon nga napulog-duha kabuok” nagrepresentar sa buhat sa 12 ka mga disipolo, nga nagpuronpurong sa unang mga katuigan sa iglesia sa Bag-ong Tugon.

S23Picture4.jpg

3. Sunod, ang profesiya nagpahayag nga ang babaye nagbati, ugnga hapit na manganak sa batang lalaki nga sa pag-abot sa adlaw mao ang magahari sa tanang kanasuran pinaagi sa olisi nga puthaw. Siya dayon “nanganak ug lalaki,” ug sa dugay siya gisakgaw ngadto sa trono sa Dios didto sa langit (Pinadayag 12:1, 2, 5). Kinsa man kini nga bata?

Tubag:   Ang bata mao si Jesus. Siya sa pag-abot sa adlaw magahari sa tanang kanasuran pinaagi sa olisi nga puthaw (Pinadayag 19:13-16; Salmo 2:7-9). Si Jesus, nga gilansang alang sa atong mga sala, gibanhaw gikan sa mga patay ug misaka ngadto sa langit Buhat 1:9-11). Ang Iyang gahum sa pagbanhaw sa atong kinabuhi mao ang usa sa mga halangdong gasa ni Jesus alang sa Iyang mga katawhan (Filipos 3:10).

S23Picture5.jpg

4. Ang Pinadayag 12:3, 4 nagsugod sa “usa ka dragon nga mapula” nga naligutgut sa “anak nga lalaki” ug misulay sa pagpatay kaniya sa pagpanganak. Imo sigurong mahinumduman kini nga dragon gikan sa Study Guide 20. Kinsa kini nga dragon?

Tubag:  Ang dragon nagrepresentar kang Satanas, nga gitambog gawas sa langit (Pinadayag 12:7-9) ug naglihok sa panahon sa pag-anak kang Jesus pinaagi sa paganong Empiryo sa Roma. Ang hari nga buot mopatay ni Jesus sa Iyang pag-anak mao si Herodes, usa ka hari ubos sa paganong Roma. Siya nagpatay sa tanang lalaking bata sa Betlehem, nagahandum nga usa kanila si Jesus (Mateo 2:16).

5. Unsa ang kahulugan sa “pito ka buok ulo” ug “napulo ka buok sungay” sa dragon, ug sa “ikatulo ka bahin sa mga bitoon sa langit” nga gilabog nganhi sa yuta?

Tubag:   A. Ang “pito ka buok ulo” nagrepresentar sa pito ka mga bungtod o bukid kon diin gitukod ang Roma (Pinadayag 17:9, 10). Kita karon nakasugata ug mananap nga adunay pito ka buok ulo ug napulo ka mga sungay sa ikatulo nga beses sa ato nga mga Study Guides (Pinadayag 12:3; 13:1; 17:3).

S23Picture6.jpg

B. Ang “napulo ka buok sungay” nagrepresentar sa mga gobyerno, o mga nasud nga nagsuporta sa mga dagkong kagahum sa ilang paglupig sa mga tawo sa Dios ug sa iglesia. Sa panahon sa pagdumala sa Roma (Pinadayag 12:3, 4), sila nagrepresentar sa napuloka mga barbarong tribo nga nagsuporta sa papacia sa paghulog sa empiryo Romano (Daniel 7:23, 24). Kini na mga tribo sa kadugayan nahimong modern nga Europa. Sa katapusang mga adlaw, sila nagrepresentar sa tanang nasud sa kalibutan nga nahiusa sa koalisyon sa katapusang panahon (Pinadayag 16:14; 17:12, 13, 16) nga magasuporta sa “bantugang Babilonia” sa iyang pakiggubat batok sa mga katawhan sa Dios.

 

C. "The third part of the stars of heaven" are the angels who supported Lucifer in his insurrection in heaven and who were cast out with him (Revelation 12:9; Luke 10:18; Isaiah 14:12).

Usa ka Pagtuon sa Usab ug Sumada

 

Sa hilayo na, ang profesiya naglabot niining sumusunod nga mga kamatuoran sa Bibliya:

 

1. Ang matuod nga iglesia sa Dios mipakita, gisimbolohan ingon nga putling babaye.

2. Si Jesus nanganak ngadto sa iglesia.

3. Si Satanas nga naglihok pinaagi kang haring Herodes sa pagano nga Roma, misulay sa pagpatay sa batang si Jesus.

4. Ang plano ni Satanas wala nagamalampuson.

5. Ang pagsaka ni Jesus gihulagway.

S23Picture7.jpg

6. Unsa ang gibuhat ni Satanas human nga siya napakyas sa iyang plano nga paglaglag sa batang si Jesus?

“Iyang gigukod ang babaye nga nanganak sa batang lalaki.” Pinadayag 12:13.

Tubag:   Tungod kay dili naman niya maatake sa personal si Jesus, iyang gipunting ang iyang kaligutgut ug paglutos ngadto sa iglesia sa Dios ug sa Iyang mga katawhan.

Unom ka Nagapailang mga Punto 

Diha sa Pinadayag mga capitulo 12 ug 14, si Jesus naghatag kanatog unomka mga nagahulagway nga ma punto nga magamit sa pag-ila sa Iyang iglesia sa kaulahiang panahon. Pagbantay kanila samtang ikaw magatuon sa nabilin pa niini nga Study Guide.

7. Unsa ang gibuhat sa babaye aron sa pagprotekta sa iyang kaugalingon, ug unsa kining “kamingawan” nga gisulti diha sa Pinadayag 12:6, 14?

Tubag:   

A. Ang mga bersiculo 6 ug 14 miingon, “Ug ang babaye maikalagiw ngadto sa kamingawan,” kon diin siya gipanalipdan sulod sa “usa ka panahon, ug sa mga panahon, ug sa katunga sa usa ka panahon” (o 1,260 ka mga literal nga tuig) gikan sa kasuko ni Satanas—nga nagabuhat kaniadto pinaagi sa papado nga Roma. Ang “duha ka mga pako” nagrepresentar sa proteksyon ug suporta nga gihatag sa Dios sa iglesia sa iyang panahon didto sa “kamingawan” (Exodo 19:4; Deuteronomio 32:11). Ang panahon nga nagahin sa kamingawan nahisama sa 1,260 ka mga katuigan sa papado nga paghari ug paglutos (A.D. 538 ngadto sa 1798) nga gisulti sa balik balik ni Jesus diha sa profesiya. Ang usa ka literal nga adlaw nasama sa usa ka literal nga tuig (Ezequiel 4:6).

 

B. Ang terminong “kamingawan” nagpaila sa mga nag-inusarang dapit sa

S23Picture8.jpg

yuta (mga bukid, langub, lasang, etc.) diin ang mga katawhan sa Dios makatago sa hilom ug busa, makaikyas sa hingpit nga kadautan (Hebreohanon 11:37, 38). Ug ang pagtago ilang gibuhat—ang mga Waldenses, Albigenses, Huguenots, ug daghan pang uban. Ang mga katawhan sa Dios (ang Iyang iglesia) mahimo unta nga mawagtang kon wala lamang sila nanagkalagiw ug nanagtago sa kamingawan sa panahon niining makalaglag nga pagpanlutos pinaagi sa papacia. (Sa usa ka 40-tuig nga panahon, “gikan sa pagsungod sa mando sa mga Jesuits, sa tuig 1540, hangtud sa 1580, siyam ka gatus ka libo ang nalaglag. Siento singkwenta ka libo ang nahanaw diha sa inquisition sulod sa 30 ka tuig.” 1) Mga 50 milyones sa mga tawo ang namatay tungod sa ilang mga pagtoo sulod sa panahon sa1,260 ka tuig. Gikan sa A.D. 538 ngadto sa 1798, kini buhi apan dili ginaila ingon nga usa ka organisasyon. Sa dihang kini migawas gikan sa pagtago human sa 1,260 ka tuig, kini sa gihapon adunay sama nga doktrina ug mga kinaiya sama sa apostolikong iglesia, nga misulod sa “kamingawan” niatong A.D. 538.

S23Picture9.jpg

Tandaan: Atin nang nadiskubre ang una sa dalawang palatandaan ni Jesus para sa huling kapanahunang iglesia:

1. Kini dili opisyal nga motungha ingon nga usa ka organisasyon taliwala sa A.D. 538 ngadto sa 1798.

 

2. Kini motungha ug mohimo sa iyang buhat sa kaulahiang adlaw human sa 1798.

Adunay daghang mga mahigugmaong ug tinuod nga mga Kristohanon sa mga iglesia nga opisyal nga nabugso sa wala pa ang 1798. Apan wala niini nga mga iglesia ang mahimong iglesia sa Dios sa katapusang panahon kon diin si Jesus magatawag sa Iyang tanang katawhan, tungod kay ang katapusang panahon nga iglesia sa Dios kinahanglan sa pagtungha human sa 1798. Kini nagkahulugan nga ang pinaka-inila nga Protestanteng mga iglesia dili mahimo nga iglesia sa Dios sa katapusang panahon tungod kay sila opisyal nga nabugso sa wala pa ang 1798.

1Albert Barnes, Mga tala sa Daniel, komento sa Daniel 7:25, p. 328.

8. Diha sa Pinadayag 12:17, Ang Dios nagtawag sa Iyang iglesia sa katapusang panahon nga salin. Unsa man ang kahulugan sa pulong “salin”?

Tubag:   Kini nagkahulugan ingon nga ang katapusang napili nga bahin. Ingon nga referancia sa iglesia ni Jesus, kini nagkahulugan nga Iyang iglesia sa pinakaktapusang mga adlaw, nga pareho sa doktrina sa iglesia sa mga apostoles.

S23Picture10.jpg

Ang usa ka salin sa panapton mao ang katapusan nga nahibilin nga bahin sa usa ka bolt. Kini mao ang una nga piraso gikan sa sama nga bolt.

S23Picture11.jpg

9. Diha sa Pinadayag 12:17, unsa ang nadugang nga duha ka punto nga mga paghulagway ang gihatag ni Jesus sa Iyang salin nga iglesia sa katapusang panahon?

Sagot:   Kini magabantay sa tanang Napulo Kasugo, apil ang ikapitong-adlawng Igpapahulay sa ikaupat nga sugo (Juan 14:15; Pinadayag 22:14). Kini usab magbaton sa “pagpamatuod ni Jesus”, nga giingon sa Bibliya kanato nga mao ang espiritu sa tagna (Pinadayag 19:10). (Ang Study Guide 24 magahatag sa bug-os nga pagsaysay sa gasa sa profesiya.)

Ang salin nga iglesia sa Dios magabantay sa Iyang mga kasugoan ug magbaton usab sa gasa sa profesiya.

Busa, ania ang sunod nga duha ka mga punto sa pag-ila ni Jesus alang sa Iyang salin nga iglesia sa katapusang panahon:

3. Kini magabantay sa kasugoan sa Dios, lakip na ang Iyang ikapitong-adlaw nga Igpapahulay sa ikaupat nga sugo.

 

4. Kini magbaton sa gasa sa profesiya.

 

Hinumdumi nga samtang ang mga panon sa mga sincerong mga katawhang Kristohanon makaplagan sa mga iglesia nga wala nagabantay sa Igpapahulay o nagbaton sa gasa sa profesiya, wala niini nga mga iglesia ang salin nga iglesia sa Dios sa katapusang panahon kon diin nagatawag si Jesus sa tanang Kristohanon sa katapusang adlaw, tungod kay ang katapusang panahon nga iglesia sa Dios magabantay sa Iyang mga kasugoan ug magbaton sa gasa sa profesiya.

10. Unsa ang katapusang duha ka mga punto sa pag-ila sa salin sa Dios ang gihatag diha sa basahon sa Pinadayag?

Tubag:   Ang katapusang duha ka mga punto sa unom mao nga:

(5) Kini usa ka misyonero nga iglesia sa tibuok nga kalibutan (Pinadayag 14:6), ug

(6) Kini magawali sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda sa Pinadayag 14:6-14, nga hamubo nga gisumada sa ubos.

A. Ang paghukom sa Dios anaa nagpadayon. Simbaha Siya! Ang iglesia sa Dios sa katapusang panahon kinahanglan sa pagpangwali nga ang paghukom sa Dios nagsugod na niadtong 1844 (lantawa ang Study Guides 18 ug 19). Kini usab nagtawag sa mga tawo nga “simabaha ninyo Siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig.” Pinadayag 14:7. Unsaon nato pagsimba ang Dios ingon nga Magbubuhat? Ang Dios nagsulat sa tubag sa ikaupat nga kasugoan. “Hinumduman mo ang adlaw nga Igpapahulay, aron sa pagbalaan niini.” “Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagta, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga Igpapahulay, ug gibalaan Niya kini.” Exodo 20:8, 11. Busa, ang unang mensahe sa manulonda nagsugo sa tanan sa pagsimba sa Dios ingon nga Magbubuhat pinaagi sa pagbantay nga balaan sa Iyang ikapitong-adlawng Igpapahulay, nga Iyang gihatag kanato ingon nga handumanan sa paglalang.

 

B. Gawas gikan sa mga nagun-ob nga iglesia sa Babilonia.

S23Picture12.jpg

C. Ayaw simbaha ang mananap o dawata ang iyang marka nga mao ang Domingo, ingon nga usa ka balaang adlaw. Pagbantay sa tanang mini.

 

Lantawa: Ania ang katapusang duha ka mga punto sa pag-ila:

 

5. Ang katapusang panahong iglesia sa Dios usa ka misyonerong iglesia sa tibuok nga kalibutan.

6. Kini magawali ug magatudlo sa tulo ka mga mensahe diha sa Pinadayag 14:6-14.

 

Karon, atong pagtun-an sa usab ang unomka mga punto nga gihatag kanato ni Jesus alang sa pag-ila sa Iyang salin nga iglesia sa katapusang panahon:

 

1. Kini dili motungha ingon nga opisyal nga organisasyon taliwala sa A.D. 538 ug 1798.

2. Kini moguwa ug magahimo sa iyang buhat human sa 1798.

3. Kini magabantay sa Napulo Kasugo, lakip na ang ikapitong adlaw nga Igapaphulay diha sa ikaupat nga sugo.

4. Kini magbaton sa gasa sa profesiya.

5. Kini usa ka misyonerong iglesia sa tibuok kalibutan.

6. Kini magatudlo ug magawali sa tulo ka mga mensahe ni Jesus sa Pinadayag 14:6-14.

S23Picture13.jpg

11. Karon nga kita nakapabarug na sa unom ka mga punto ni Jesus sa pag-ila sa salin nga iglesia sa katapusang panahon, unsa man ang gisulti ni Jesus nga pagbuhaton nato, ug nga sa unsang resulta?

Tubag: “Pangita, ug kamo makakaplag.” Mateo 7:7. Si Jesus magdunol kanimo niining unom ka mga espicifikasyon ug moingon, “Lakaw, pangitaa ang Akong iglesia.” Siya nagsaad nga kadtong nagapangita sa langitnong mga butang makakaplag kanila.

12. Pila ka mga iglesia ang nahaum niining unom ka mga panagsibo?

Tubag: Si Jesus naghatag niini nga mga klaro ug espicifik nga mga espicifikasyon mao nga sila nahaum lamang sa usa ka iglesia. Si Jesus wala naghatag ug mga walay klaro nga mga pagpasabot sama sa “Aduna unyay daghang mga maayong mga katawhan sa Akong iglesia” ug nga “Aduna usab unyay pipila ka mga hipokrito.” Pila ka mga iglesia ang mahaum niining duha ka mga puntos? Ang tanan kanila. Kining duha ka mga puntos usab mahaum sa kilid sa tindahan sa mga baligya ug mga sibil nga tigumanan sa lungsod. Kini sila mahaum sa tanang butang, ug tungod niini, magkahulugan sa wala. Apan imbes hinoon, si Jesus nagahtag sa adunay tumong, espicifik, ug labing makahulagwayon mga punto mao nga sila nahaum lamang sa usa ka iglesia ug usa lamang gayud ka iglesia—ang Iglesia Adventista del Septimo Dia. Atong doblehon pagsusi ang mga panagsibo:

S23Picture14.jpg
S23Picture15.jpg

Ang Iglesia Adventista

del Septimo Dia:

1. Wala nabugso ingon nga opisyal nga organisasyon taliwala sa A.D. 538 ug 1798.

2. Migula human sa 1798. Kini nagsugod sa pagporma niadtong mga 1840.

3. Nagbantay sa Napulo Kasugo, apil na ang ikaupat—ang balaang ikapitong-adlaw nga Igpapahulay sa Dios.

4. Adunay gasa sa profesiya.

5. Usa ka misyonerong iglesia sa tibuok kalibutan, nga nagbuhat sa 208 sa 236 ka mga nasud sa kalibutan.

6. Nagtudlo ug nagwali sa dakong tulo ka mga mensahe ni Jesus diha sa Pinadayag 14:6-14.

 

Si Jesus naghangyo kanimo sa pagkuha niining unom ka mga espicifikasyon ug susiha ni sa imong kaugalingon. Kini sayon lamang. Ikaw dili mapakyas.

Lantawa: Palihug hinumdumi nga adunay daghang mga mahigugmaong mga Kristohanon sa mga iglesia nga diin kaning mga puntoha wala nahaum, apan walay maong iglesia ang mahimong salin nga iglesia sa Dios sa katapusang panahon kon diin Siya nanagtawag sa tanan Niyang katawhan karon.

13. Human ang usa sa mga anak ni Jesus magpatalinghug sa Iyang mahigugmaong tawag sa pagpasidaan ug mogawas sa Babilonia (Pinadayag 18:2, 4), unsa man ang gihangyo ni Jesus nga iyang sunod pagabuhaton?

“Kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa mao rang usa ka lawas.” Colosas 3:15.

“Siya [Jesus] mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia.” Colosas 1:18.

Tubag: Ang Bibliya miingon nga ang mga katawhan sa Dios gitawag ngadto sa usa ka lawas, o iglesia,. Si Jesus naghangyo kanila nga mobiya sa Babilonia ngadto sa pag-apil sa salin nga iglesia—diin Siya ang ulo. Si Jesus miingon, “Ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining torila.” Juan 10:16. Siya usab nagtawg kanila nga “Akong katawohan” sa pareho nga Daang Tugon (Isaias 58:1) ug sa Bag-ong Tugon (Pinadayag 18:4). Sa Iyang mga karnero gawas sa Iyang toril (iglesia), Siya miingon, “Kinahanglan pagamandoan Ko usab sila, ug sila magapatalinghug sa Akong tingog. Ug usa ra unya ang panon, ug usa ang Magbalantay.” “Ang Akong mga karnero nagapatalinghug sa Akong tingog, … ug sila nagasunod Kanako.” Juan 10:16, 27.

14. Unsaon man sa usa sa pagsulod niana nga lawas, o iglesia?

“Kay pinaagi sa usa ka Espiritu, kitang tanan—mga Judio man o mga Gresyanhon, mga ulipon o mga tawong gawas—nabautismohan ngadto sa usa ka lawas.” 1 Corinto 12:13.

Tubag:  Kita mosulod sa salin nga iglesia ni Jesus sa katapusang panahon pinaagi sa bautismo. (Lantawa ang Study Guide 9 alang sa mga detalye mahitungod sa bautismo.)

S23Picture17.jpg

15. Ang Bibliya ba naghatag ug ubang mga ebidensiya nga si Jesus aduna lamay usa ka salin nga iglesia diin ngadto Iyang gipangtawag ang tanan Niyang katawhan?

Tubag: Oo, mao man kana. Atong pagtun-an pag-usab kini:

A. Ang Bibliya miingon nga aduna lamay usa ka matuod nga lawas, o iglesia (Efeso 4:4; Colosaas 1:18).

 

B. Ang Bibliya nag-ingon nga ang atong kaadlawan sama sa adlaw ni Noe (Lucas 17:26, 27). Pila ka mga paagi sa pag-ikyas ang anaa sa kaadlawan n noe? Usa lamang—ang arka. Sa makausab, sa karon, ang Dios naghatag ug usa lamang ka Bangka, o iglesia, nga magadala da Iyang mga katawhan nga luwas ngadto sa Iyang langitnong gingharian. Siguroha sa pagsakay sa sakto

nga Bangka! Ang Bibliya miingon, “Ug sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas.” Buhat 2:47. Kini matuod diha sa panahon sa mga apostoles; kini matuod sa gihapon karon.

16. Unsa ang maayo nga balita mahitungod sa salin nga iglesia sa Dios?

Tubag:   

A. Ang iyang sentrong tema mao ang “walay katapusang Maayong Balita” sa pagkamatarung pinaagi sa pagtoo ni Jesus lamang (Pinadayag 14:6).

 

B. Kini gitukod kang Cristo, nga mao ang Bato (1 Corinto 3:11; 10:4), ug “ang mga gahum sa kamatayon dili gayud magabuntog niini.” Mateo 16:18.

 

C. Si Jesus namatay alang sa Iyang iglesia (Efeso 5:25).

 

D. Si Jesus naghulagway sa Iyang salin nga iglesia sa tataw mao nga masayon sa pag-ila niini. Siya usab naghulagway sa nagun-ob nga mga iglesia ug nagtawag sa Iyang mga katawhan gawas kanila. Si Satanas magalit-ag kanila lamang nga nagapadayon sa pagsira sa ilang mga mata ug kasingkasing.

 

E. Ang iyang mga doktrina tanan matuod (1 Timoteo 3:15).

17. Unsa ang maayong balita mahitungod sa mga salin nga katawhan sa Dios?

Tubag:    Sila ay:

A. Mamaluwas didto sa Iyang langitnong gingharian (Pinadayag 15:2).

B. Mobuntog sa yawa pinaagi sa “gahum” ug “dugo” ni Jesus (Pinadayag 12:10, 11).

C. Mamahimong mapailubon (Pinadayag 14:12).

D. Adunay pagtoo ni Jesus (Pinadayag 14:12).

E. Makakaplag ug mahimayaong kagawasan (Juan 8:31, 32).

S23Picture18.jpg

18. Ang oras sa yuta hilabuhan nang ulahi. Ang ikaduhang pagbalik ni Jesus sa madali mosunod sa paghatag sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda (Pinadayag 14:12-14). Unsa ang dinalian nga paghangyo ni Jesus karon sa Iyang mga katawhan?

“Sumulod ka ug ang tibook mong panimalay sa arca.” Genesis 7:1.

 

Tubag: Sa panahon ni Noe, walolamang ka mga tawo (lakip na mismo si Noe) ang nagpatalinghug sa imbitasyon sa Dios. Si Jesus nahulat sa pultahan sa Iyang arca sa katapusang panahon, o sa salin nga iglesia, alang kanimo.

 

Lantawa: Kini ang atong ikawalo nga Study Guide sa mahinandumong serye sa mga mensahe sa tulo ka mga manulonda sa Pinadayag 14:6-14. Ang katapusang Study Guide sa maong serye magasaysay sa gasa sa profesiya.

19. Ako buot sa pagpatalinghug sa tawag ni Jesus sa pag-adto sa luwas Niya nga saling iglesia sa katapusang panahon.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Ang Tsina, uban sa ikaupat nga bahin sa populasyon sa kalibutan, wala kaayo natandog sa Maayong Balita. Dili ba modagan pa ug hataas nga panahon aron sa pagkab-ot sa matag usa didto? (Roma 9:28)

 

Tubag: “Sa mga tawo, dili gayud kini mahimo, apan sa Dios, mahimo kini, kay sa Dios mahimo man ang tanan.” Marcos 10:27. Ang Bibliya miingon nga ang Dios “uban sa pagkamapiuton ug pagkadali, pagatumanon sa Ginoo ang Iyang hukom sa yuta.” Roma 9:28. Kana nga samang Ginoo nga naghatag sa kagahum kang Jonas aron sa pag-ulo sa tibuok nga ciudad ngadto sa paghinulsol sa gamay lang sa 40 adlaw (Jonas capitulo 3), magatapos sa Iyang buhat sa madali niining kaulahiang mga adlaw. Siya miingon nga ang Iyang bulohaton molihok sa hilabihang makahangos nga kapaspas nga mahimo unyang daw imposible sa iglesia sa Dios sa pagdala sa insakto ang makakurat nga pagsulod sa mga kalag (Amos 9:13). Ang Dios nagsaad niini. Kini mahitabo. Sa lapit ug madali, kini nga tanan matapos na. Ang mga dinugay nga paghunahuna ug pagplano alang sa buhat sa Dios mapakyas sa punto sa karon. Kini mao ang takna sa dakong kinahanglanon, ug ang kinahanglanon nagapangayo sa madalai nga paglihok. Ang mga nagahunahuna sa hataas nga termino mamahimo nga mabitk ug mahigmata nga ulahi na.

 

2. Aduna ba gayoy seryoso nga peligro nga ang daghang mga naga-angkong Kristohanong katawhan madakpang walay pagpangandam ug mahisalaag sa dihang mobalik si Jesus? (Lucas 21:34)

 

Tubag: Oo. Si Jesus naghimo niana nga punto nga klaro nga daw kristal. Siya nagpasidaan sa daghang mga butang nga makabitik ug magalaglag sa mga Kristohanon: (1) pagpatuyang, (2) pagkahubog, (3) mga kabalaka tungod niining kinabuhia, ug (4) panagkatulog (Lucas 21:34; Marcos 13:34-36).

A. Ang pagpatuyang mao ang pagbuhat sa sobra sa bisan unsang butang—sa pagkaon, pagtrabaho, pagbasa, pagkalingaaw, etc. Kini makabungkag sa balanse ug makadaot sa klarong paghunahuna. Kini usab makababag sa paggahin ug higayon kauban si Jesus.

 

B. Ang pagkahubog nagtukoy sa mga butang nga makapabanhod ug maghatag kanato sa pagkadisgusto sa mga langitnong butang. Ang mga halimbawa naglakip sa pornograpiya, illicit sex, dautang mga barkada, pagsalikway sa pagtuon sa Bibliya, pagsalikway sa pag-ampo, ug paglikay sa mga serbisyo sa iglesia. Kining maong mga butang nagapadangat sa mga tawo sa pagkinabuhi sa usa ka dili tinuod nga kalibutan sa mga damgo ug tungod niini, sila mapakyas sa langit.

 

C. Ang mga kabalaka tungod niining kinabuhia nagadaot sa mga Kristohanon nga nahimong sobra sa kadaghan sa bulohaton sa pagbuhat sa hingpit sa mga maayong mga butang mao nga ang higayon alang kang Jesus, sa pag-ampo, ug pagtuon sa Bibliya, pagpamatuod, ug ang presencia sa mga serbisyo sa simbahan mawad-an sa tawo. Sa pagbuhat niini, atong gikuha ang atong mga mata sa tinuod nga kalab-uton ug nga malunod diha sa mga butang nga anaa sa kilid lamang.

 

D. Ang panagkatulog nagtukoy sa pagkatulog espirituhanon. Kini mahimo nga mao ang labing dako nga problema karon. Sa dihang ang usa ka tawo natulog, siya wala kahibalo nga siya nakatulog. Diha sa walay pagpakabana sa atong relasyon kang Jesus, sa pagkaadunay porma sa pagkadiosnon apan walay kagahum, ang pag-aplikar sa tanang dagkong mga sermon ngadto sa uban, ug ang pagdumili sa aktibo nga pagduyog sa buhat ni Jesus—kini nga tanang butanga ug daghan pang uban nagahimog mga daw nagalakaw nga mga tulog ngadto kanila nga, sanglit milagrosong mapukaw, katulgan lamang ang kahigayonan sa kamatuoran.

3. Ako miapil sa saling iglesia sa Dios ug wala gayud nagmalipayon sa akong tibuok nga kinabuhi. Apan wala man usab ako nakapoy sa yawa sa hilabihan. Ngano man kini? (Pinadayag 12:17)

 

Tubag: Tungod kay ang yawa naligutgut sa mga salin nga katawhan sa Dios ug naggahin sa iyang panahon sa pagsulay sa pagsakit ug pagdikuryo kanila (Pinadayag 12:17). Si Jesus wala nagsaad nga ang Iyang mga katawhan dili mag-antus sa mga pagsulay, kalautan, mga atake gikan sa yawa, mga malisud nga mga panahon, ug bisan pa ang mga seryosong mga kadautan gikan kang Satanas. Sa pagkatinuod, Siya nagsaad nga ang maong mga butang sa gayud, moabot sa Iyang mga katawhan (2 Timoteo 3:12). Siya, sa hinoon, mahimayaong nagsaad: (1) sa paghatag sa Iyang mga katawhan sa kadaugan (1 Corinto 15:57), (2) sa pag-uban sa Iyang mga katawhan sa kanunay, sa tanang butang nga ilang paga-atubangon (Mateo 28:20), (3) sa paghatag kanila sa pakigdait (Juan 16:33; Salmo 119:165), ug (4) nga sila dili isalikway (Hebreohanon 13:5). Sa katapusan, si jesus ug ang Iyang Amahan nagsaad sa pagkupot sa hugot sa Ilang mga anak aron nga walay usa nga makakuha kanila gikan sa Ilang mga kamot (Juan 10:28, 29). Amen!

4. Unsa ang kahulugan sa pulong “iglesia”? (Buhat 2:47)

 

Tubag: The word "church" is translated from the Greek word "ekklesia", which means "called-out ones." How fitting indeed! Jesus' people are called out of the world and Babylon into His precious fold of safety. People become part of Jesus' remnant end-time church by being baptized when Jesus calls them. Jesus says, "My sheep hear my voice, ... and they follow me." John 10:27.