Gapadasig ba ang Dios sa mga Astrologo ug mga Maglalamat?

S24Picture1.jpg

Leksyon 24

Kon ang pipila ka mga naga-angkong profeta sa ilang kaugalingon sa kalit mogula ug magsugod sa pagdanig mga panon uban sa makakukutaw nga mga mensahe, pag-ayo sa mga masakiton, pagbanhaw sa mga patay, pagdalag kalayo gikan sa langit, ug pagpadayag sa nasayran mahitungod sa imong personal nga mga sekrito—ikaw ba motoo kaniya? Ikaw ba kinahanglan nga motoo? Ang imong dakong kapalaran siguro magapos diretso ngadto sa imong abilidad sa pag-ila taliwala sa matuod ug mini nga mga profeta. Busa, importante gayud kaayo ang pagkabalo kon unsa gayud ang gisulti sa Bibliya mahitungod niining tukmang suweto!

1. Ang Bibliya ba nagtudlo nga aduna unyay matuod nga mga profeta sa kaulahiang adlaw sa yuta?

“Ug mahitabo sa kaulahiang mga adlaw, nagaingon ang Dios, nga pagabobuan ko sa Akong Espiritu ang tanang katawhan, ug magahimog mga profesiya ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye.” Buhat 2:17.

Tubag:   Oo, pareho ang lalaki ug babaye magapanagna sa kaulahiang mga adlaw (Joel 2:28-32).

2. Si Jesus sa Iyang pagkayab nagbutang sa gasa sa “mga manalagna” sa Iyang iglesia, kauban ang upat ka uban pang mga gasa: mga apostoles, evangelista, pastor, ug magtutudlo (Efeso 4:7-11). Nagano nga ang Dios nagbutang niini nga mga gasa sa iglesia?

“Alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo.” Efeso 4:12.

Tubag:   Si Jesus nagahatag sa tanang lima ka mga gasa aron sa pagkasangkap sa mga balaan. Ang paghingpit sa iglesia sa Dios sa kaulahiang panahon dili posible kon bisan unsa niining lima ang makulang.

3. Sa kaadlawan sa Bibliya, ang gasa ba sa profesiya limitado lang sa tawo?

Tubag:   Dili! Ingon nga dugang sa daghang tawo nga nagbaton sa gasa sa profesiya, ang Dios usab naghatag sa gasa ngadto sa mga walo ka mga babaye: Ana (Lucas 2:36-38); Miriam (Exodo 15:20); Debora (Mga Maghuhukom 4:4); Hulda (2 Hari 22:14); ug ang upat ka mga anak nga babaye ni Felipe, usa ka evangelista (Buhat 21:8, 9).

S24Picture2.jpg
S24Picture3.jpg

Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios naghatag sa gasa sa pagpanagna ngadto sa lalaki ug babaye.

4. Unsa kadugay kini nga mga gasa magpabilin diha sa Iyang iglesia?

“Hangtud makakab-ot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo, sa sukod sa gidak-onsa kahupnganan ni Cristo.” Efeso 4:13.

 

Tubag:   Sila magpabilin hangtud nga ang katawhan sa Dios magkahiusa, nga mga hamtong nga Kristohanon—mao nga mahitabo sa katapusan sa panahon.

5. Gikan sa unsang matang gikuha sa mga manalagna ang ilang mga kasyuran?

“Tungod kay wala may profesiya nga miabut pinaagi sa kabubot-on sa tawo, hinonoa minandoan sa Espiritu Santo nanagpanulti ang mga balaang tawo sa Dios.” 2 Pedro 1:21.

Tubag:   Ang mga manalgna nanagpanulti ingon nga “minandoan sa Espiritu Santo.” Ang pulong “ghost” [sa Ingles] gikan sa “ghast”, ang karaang pulong sa Ingles alang sa “espiritu” mao nga karon kita kasagaran moingon, “Espiritu” Santo. Ang mga manalagna wala nagapadayag sa ilang kaugalingong opinyon

S24Picture4.jpg

sa espirituhanong mga butang. Ang ilang mga hunahuna naggikan kang Jesus, pinaagi sa Espiritu Santo.

6. Ang Dios nakigsulti sa mga manalgna sa tulo ka mga nagkalahing pamaagi. Unsa kining mga pamaagiha?

“Kong adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, Ako si Jehova magapakita kaniya sa usa ka panan-awon, ako makigsulti kaniya pinaagi sa usa ka damgo.” “Uban kaniya makigsulti Ako kaniya sa baba ug baba.” Numeros 12:6,8.

Tubag:   Mga panan-awon, damgo, o nawong sa nawong.

S24Picture5.jpg

7. Unsa ang pisikal nga mga ebidensya sa usa ka manalagna nga anaa sa panan-awon?

Tubag:  

A. Mawad-an sa pisikal nga kusog (Daniel 10:8).

 

B. Kadugayan makabaton sa supernatural nga kusog (Daniel 10:18, 19).

 

C. Walay gininhawa sa lawas (Daniel 10:17).

 

D. Mamahimo sa pagsulti (Daniel 10:16).

E. Dili makamatngon sa mga yutan-ong palibot (Daniel 10:5-8; 2 Corinto 12:2-4).

 

F. Ang mga mata mabuka (Numeros 24:4).

 

Lantawa: Bisan nga ang nagsunod nga unom ka mga punto sa Bibliya mga pisikal nga mga ebidensya sa usa ka matuod nga profeta nga anaa sa panan-awon, dili ang tanan kanila nagapakita sa samang higayon. Ang panan-awon sa profeta mamahimo gihapon nga matuod bisan sa walay pagpadayag sa tanang unom ka mga ebidensya.

8. Ang pagbuhat bag dagkong mga milagro usa ka pamatuod nga ang profeta gikan sa Dios?

“Kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro.” Pinadayag 16:14.

Tubag:   Dili! Ang yawa ug ang iyang mga batos aduna usab gahum sa pagbuhat sa mga milagro. Ang mga milagro nagapamatuod lamang ug usa ka butang: supernatural nga kagahum. Apan ang maong gahum naggikan pareho sa Dios ug kang Satanas (Deuteronomio 13:1-5; Pinadayag 13:13, 14).

S24Picture6.jpg
S24Picture7.jpg

9. Sa unsang peligrosong butang sa kaulahiang panahon ang gipasidaan ni Jesus kanato?

“Kay motungha ang mga mini nga Cristo ug mga mini na profeta ug magapakitag dagkung mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, bisan pa sa mga pinili.” Mateo 24:24.

Tubag:   Ang Dios nagpasidaan kanato sa mga mini nga Cristo ug mga mini

nga mga manalagna nga mahimong hilabihan kaayo ka makakabig nga mao ilang malimbongan ang tanan gawas sa labing pinili sa Dios. Binilyon ang mamalimbongan ug mahisalaag.

10. Unsaon nako sa pag-ila kon ang profeta matuod o mini?

“Ngadto sa Kasugoan ug sa pagpamatuod! Kong sila dili managsulti sumala niining pulonga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila.” (Isaiah 8:20).

Tubag:  Sulayi ang ilang pagtulon-an ug ang ilang kagawian pinaagi sa pulong sa Dios, nga mao ang Bibliya. Kon sila nagatudlo ug nanagpanggawi taliwas sa Kasulatan, kini sila mga mini nga mga profeta ug “walay kabuntagon alang kanila.”

11. Ang siguro ba nga matang sa mga profeta espicifik nga ginganlan ug gihukman diha sa Bibliya?

Tubag:   Oo. Ang Deuteronomio 21:8 ug Pinadayag 21:8 nagsulti batok sa sumusunod nga matang sa mga mini nga profeta:

A. Magwiwili—usa ka nagpahamtag mga sumpa o naggamit ug mga kawilihan.

B. Nagapanghimalad—mga astrologo.

C. Mga lumayan—usa ka nagaangkon nga nagapakigsulti sa mga patay.

D. Mga magpapakitambag sa mga kailang espiritu—medyum, o channeler.

E. Naggagamit sa pagtagna—fortune teller.

F. Anting-antingan—sama ra sa magwiwili.

G. Magpapangutana sa mga minatay—laing ngalan sa mga lumayan.

H. Diwatahan—babaye nga maglalamat.

I. Mag-iila nga malalangon—babaye nga maglalamat.

 

Lantawa: Kasagaran niining mga mini nga mga profeta nag-angkon nga aduna silay pakigdugtong sa mga espiritu sa mga patay. ang Bibliya klaro nga nagpahay nga ang mga patay dili na makadugtong sa mga buhi. (Ang Study Guide 10 naglakip sa daghang kasayuran mahitungod sa kamatayon.) Ang ginaisip nga mga espiritu sa mga patay mao ang dautang mga manulonda, o ang yawa (Pinadayag 16:13, 14). Ang mga bolang kristal, panghimalad, panghimarka sa mga dahon, astrololohiya, ug ang pakigsulti sa mga inisip nga espiritu sa mga patay dili mga pamaagi sa Dios sa pakigsulti sa Iyang mga katawhan. Ang Kasulatan sa yano nagtudlo nga ang tanang may kalabutan sa maong mga butang mga dulumtanan (Deuteronomio 18:12). Ug labing dautan pa, kadtong nagapadayon sa ilang panginlabot mamasirhan gawas sa gingharian sa Dios (Galacia 5:19-21; Pinadayag 21:8; 22:14, 15).

S24Picture9.jpg

12. Ang buhat ba sa usa ka matuod nga manalagna mao lamang ang pag-alagad sa iglesia o sa pag-alagad sa mga dili magtotoo?

“Ang paghimog profesiya ilhanan dili alang sa mga dili magtotoo, kondili alang sa mga magtotoo.” 1 Corinto 14:22.

 

Tubag:   Ang Bibiliya klaro. Bisan nga ang mensahe sa profeta usahay makapalig-on sa publiko, ang unang katuyuan sa profesiya mao ang pag-alagad ngadto sa iglesia.

13. Ang iglesia ba sa Dios sa kaulahiang panahon adunay gasa sa tagna?

Tubag:   Sa Study Guide 23, atong nadiskubrehan nga si Jesus naghatag ug unom ka mga punto sa paghulagway sa Iyang iglesia sa kaulahiang panahon. Atong pagtun-an pag-usab kining unom ka mga punto:

A. Kini dili mahimugso ingon nga usa ka opisyal nga organisasyon taliwala sa A.D. 538 ug 1798.

 

B. Kini mogula ug maghimo sa iyang buhat human sa 1798.

 

C. Kini magabantay sa Napulo Kasugo, lakip na ang ikapitong adlaw nga Igpapahulay sa ikaupat nga sugo.

 

D. Kini magabaton sa gasa sa profesiya.

 

E. Kini usa ka misyonerong iglesia sa tibuok kalibutan.

 

F. Kini magatudlo ug magawali sa tulo ka mga mensahe ni Jesus diha sa Pinadayag 14:6-14.

 

Importante ang paghinumdum nga ang salin nga iglesia sa Dios sa kaulahiang panahon kinahanglan nga mahaum niining unom ka mga punto sa paghulagway ni Jesus. Kini nagkahulugan nga ang gasa sa tagna kinahanglang malakip. Kini magabaton sa profeta.

14. Sa dihang ikaw miapil sa iglesia sa Dios sa kaulahiang adlaw, nga nagabaton sa tanang mga gasa, unsaon man niini sa pag-apekto kamo?

 

“Aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa lipalipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan.” Efeso 4:14.

 

Tubag:   Kini magapagunit kanimo sa espirituhanon. Ikaw dili mahimo nga walay kasigurohan ug nga mapaling-paling sa imo nga gitoohan.

Ang pagpasakop sa simbahan sa Dios, nga adunay tanang mga gasa, makapalig-on kanimo sa espirituhanon nga paagi.

S24Picture11.jpg

Ang mata sa iglesia nagsimbolo sa propesiya.

15. Ang apostol Pablo, diha sa 1 Corinto 12:1-18, gisusama ang mga gasa nga gihatag ni Jesus sa Iyang iglesia sa mga bahin sa lawas. Unsa nga bahin sa lawas ang labing maayong nagrepresentar sa gasa sa tagna?

 

“Sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo moadto sa pagpangutana sa Dios, sa ingon niini magasulti siya: Umari ka, ug mangadto kita sa magtatan-aw: kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna, gitawag sa unang panahon usa ka Magtatan-aw.” 1 Samuel 9:9.

 

Tubag:  Tungod kay ang usa ka propeta usahay ginatawag man nga usa ka magtatan-aw (usa ka makakita sa umalabot), ang mata ang labing maayo nga makarepresentar sa gasa sa tagna.

16. Tungod kay ang profesiya mao man ang mata sa iglesia, ang usa ka iglesia nga walay gasa sa tagna anaa sa unsa man kaha nga kondisyon?

 

Tubag:   Kini mahimong usa ka buta. Si Jesus nagtukoy sa mosunod nga peligro sa dihang Siya miingon, “Ug kon ang buta magaguyod ug buta, sa gahong mangahulog silang duha.” (Mateo 15:14).

S24Picture12.jpg
S24Picture13.jpg

17. Ang salin ba nga iglesia sa Dios gikinahanglan sa pagbaton sa tanang gasa nga gihatag niCristo?

Tubag:  Oo. Ang Kasulatan tataw nga nagtudlo nga ang salin nga iglesia sa Dios sa kaulahiang panahon wala “hikabsi sa bisan unsang gasa nga espirituhanon”. Nga nagakahulugan nga kini makabaton sa tanang gasa, lakip na ang gasa sa profesiya (1 Corinthians 1:5–8).

18. Ang Pinadayag 12:17 nagapunto nga ang salin nga iglesia sa Dios sa kaulahiang panahon makabaton sa “panghimatuod mahitungod kang Jesus.” Ang Pinadayag 19:10 naga-ingon nga “ang pagpanghimatuod ni Jesus mao man ang espiritu sa profesiya.” Kita ba makasiguro nga kini nagkahulugan nga ang iglesia makabaton ug propeta?

Tubag: Oo. Usa ka mnulonda ang misulti kang Juan diha sa Pinadayag 19:10 nga siya “masigka-ulipon” ni Juan, usa sa iyang “kaigsoonan” nga adunay pagpanghimatuod ni Jesus. Ang mao rang manulonda ang nag-utro sa

S24Picture14.jpg

susamang kasayuran ngadto kang juan diha sa Pinadayag 22:9. Siya miingon, “Ako maoy usa lamang ka masigka-ulipon uban kanimo ug sa imong kaigsoonang mga profeta.” Lantawa niini nga higayon, gitawag niya ang iyang kaugalingon nga usa ka propeta kaysa sa usa nga adunay pagpanghimatuod ni Jesus. Busa, klaro kaayo, ang pagbaton sa “pagpanghimatuod ni Jesus” ug ang pagkaprofeta nagakahulugag samang butang.

S24Picture15.jpg

19. Sa unsa pang laing espesyal nga importansya ang mga pulong, “pagpanghimatuod ni Jesus”?

Tubag: Ang “pagpanghimatuod ni Jesus” nagpasabot nga ang mga pulong sa profeta gikan kang Jesus. Busa, tungod niini ato nga tagdon ang mga pulong sa matuod nga profeta ingon nga hamili nga mensahe gikan kang Jesus alang kanato (Pinadayag 1:1; Amos 3:7). Ang pagdalag pagpanamastamas, sa bisan unsang paagi, ngadto sa usa ka matuod nga profeta usa ka hilabihan gayud nga peligrong butang. Kana pareho lamang sa pagdalag pagpanamastamas kang Jesus, nga mao ang nagpadala kanila ug nagagiya kanila. Dili ikahibulong nga ang Dios nagpasidaan, “Ug ayaw pagbuhata ang kadautan sa Akong mga manalagna.” Salmo 105:15.

20. Unsa ang mga sukdanan sa usa ka matuod nga profeta diha sa Bibliya?

Tubag: 

Ang mga punto sa pagsulay sa usa ka matuod nga profeta diha sa Bibliya mao ang sumusunod:

A. Nagapuyo sa diosnong kinabuhi (Mateo 7:15-20).

 

B. Pagatawgon sa Dios aron sa pag-alagad (Isaias 6:1-10; Jeremias 1:5-10; Amos 7:14,15).

 

C. Magapanulti ug masulat ng anahiuyon sa Bibliya (Isaias 8:19, 20).

 

D. Magatagnag mga butang nga mahitabo gayud (Deuteronomio 18:20-22).

 

E. Magbaton sa mga panan-awon (Numeros 12:6).

21. Ang Dios ba nagpadalag profeta sa Iyang salin nga iglesia sa kaulahiang panahon?

Tubag:   Oo, Siya nagpadala! Ania ang mga hamubong detalye:

Ang Dios Nagtawag sa Usa ka Batan-ong Babaye

Ang iglesia sa Dios sa kaulahiang adlaw nagsugod sa pagporma kaniadtong mga 1840 ug desperado nga nakapanginahanglan sa paggiya. Busa, ingon nga pag-uyon sa Iyang saad sa Amos 3:7, ang Dios sa dayon nagtawag ug usa ka batan-ong babaye nga ginganlag si Ellen Harmon aron nga mahimo Niyang profeta. Si Ellen midawat sa pagtawag. Siya nasamdan sa usa ka aksidente sae dad 9 anyos ug kinahanglan sa pag-undang sa pagtungha nga aduna lamay tulo ka tuig sa pormal nga edukasyon. Ang iyang panglawas nagkaginlay hangtud nga sa dihang gitawag sa Dios sa edad 17, siya nagtimbang lamang sa 70 ka taming ug nga misurender na aron nga mamatay.

Siya Mialagad sa 70 ka Tuig

Si Ellen midawat sa pagtawag sa Dios uban sa pagsabot nga Iya siyang

S24Picture16.jpg

tabang sa pisikal ug magahimo kaniya nga mapainubsanon. Siya nabuhi sa dugang pa nga 70 ka tuig ug namatay sa edad 87. Siya nagapasabot nga ang iyang tumong ug buhat mao ang pagtudlo sa iglesia ug sa mga miyembro niini ngadto sa Bibliya—nga mao ang iya nga basehan sa pagtoo—ug ngadto sa libreng gasa sa pagkamatarung ni Jesus. Si Ellen nakatuman sa matag pagsulay sa usa ka profeta nga gisulti niini nga Study Guide.

Ang Iyang Ngalan sa Pagsulat ug mga Libro

Si Ellen nagminyo kang James White, usa ka ministro, ug siya nagsulat ubos sa ngalang Ellen G. White. Siya nahimong usa sa mga mabungahong manunulat nga babaye. Ang iyang mga libro, nga ginabasa sa tibuok kalibutan, naghatag ug tinugahang mga panghimangno sa panglawas, edukasyon, pagpugong, sa Kristoanong panimalay, pagmatoto sa ginikanan, pagmantala ug pagsulat, pagtabang sa nanginahanglan, pagkatinugyanan, ebanghelyo, Kristohanong pagkinabuhi, ug daghan pa.

 

Ang iyang libro nga Education, gikonsidera nga usa ka pagbulot-an sa iya nga kabahin. Kini gigamit sa usa ka sekyular nga unibersidad ingon nga usa ka teksbuk. Kini hilabihan sa pagkamasinayuron ug mahinugdanon mao nga sa ka usa kini gisundog sa usa ka ministro sa edukasyon sa usa ka nasud, nga nagmantala niini ubos sa iyang kaugalingong ngalan. Si Dr. Florence Stratemeyer, kanhing profesor sa edukasyon didto sa Columbia University, nag-ingon nga ang libro nagsulod ug “nahiunang konsepto sa edukasyon” ug nga “mas labi pa sa 50 ka tuig nga nauna kaysa sa iyang panahon.” Si Dr. Clive McCay, kanhing profesor sa nutrisyon didto sa Cornell University, nag-ingon mahitungod sa iyang mga sinulat sa panglawas: “Gawas sa kamatuoran nga ang buhat ni Mrs. White dugay nang gisulat sa wala pa ang pag-abot sa modern nga siyentipikong nutrisyon, walay mas labing maayong giya sa ngatanan ang anaa karon.” Ang magbabalita nga si Paul Harvey nag-ingon nga siya “nagsulat nga may hilabuhang lawum nga pagsabot sa mga suweto sa nutrisyon nga mao nga ang tanan gawas sa duha sa mga daghang mga prinsipyo nga iyang gilakip siyentipikong napamatud-an na.

 

Ang iyang libro nga The Desire og Ages, mahitungod sa kinabuhi ni Cristo, napanganlan ingon nga “English Masterpiece” sa Stationers Hall sa London. Kini usa ka makapainit sa kasingkasing ug nagapadasig nga dili mahulagway. Siya miingon sa suweto sa kaalam nga ang IQ sa tawo mahimo nga madungagan—dugay na nga sa wala pa miuyon ang mga ekspyirto. Siya miingon niadton 1905 nga ang kanser usa ka germ (o virus), nga gisugdan lamang sa pag-endorso sa medical nga siyencia niadto lamang mga 1950. Si Ellen White gikaingon nga ang ikaupat nga labing ginahubad nga manunulat sa tibuok kapanahonan. Ang iyang libro sa Krsitohanong pagkinabuhi, ang Steps to Christ, gihubad sa labi pa sa 150 ka mga sinultihan ug dayalekto. (Alang sa libreng kopya niinig kahibulongang libro, palihug pagsulat ngadto sa Amazing Facts.)

S24Picture17.jpg

22. Si Ellen White ba adunay mga panan-awon?

Tubag: Oo, daghan kanila. Kini sila natapos sa pipila ka mga minuto ngadto sa unomka mga oras. Ug kini sila nakaabot sa istandandarte sa Bibliya alang sa mga panan-awon ingon nga gilitanya diha sa tubag sa ikapito nga pangutana niini nga Study Guide.

23. Ang mga pulong ba ni Ellen White may tuyo nga mahimong kabahin sa Bibliya, o usa ka dugang ngadto sa Bibliya?

Tubag: Dili! Ang doktrina magagikan sa Bibliya lamang. Ingon nga usa ka profeta sa kaulahiang panahon, ang iya nga tumong mao ang pagpasabot sa gugma ni Jesus ug sa Iyang madali nga pagbalik. Siya naghangyo sa mga tawo sa pag-alagad Kaniya ug sa pagdawat sa Iyang pagkamatarung ingon nga libreng gasa. Siya usab nagdirekta sa atensyon sa mga katawhan ngadto sa mga profesiya sa Bibliya alang sa kaulahiang panahon—hilabihan na sa tulo ka mga mensahe ni Jesus alang sa kalibutan karon (Pinadayag 14:6-14)—ug nagahangyo nga ilang ipahat kini nga mga mensahe sa paglaum sa madali ug nga sa tibuok kalibutan.

24. Si Ellen White ba nagapanulti uyon sa Kasulatan?

Tubag:    Oo! Ang iyang ma sinulat napuno sa Kasulatan. Ang iyang gipahayag ug klaro nga katuyuan mao ang pagtultol sa mga tawo ngadto sa Bibliya. Ang iyang mga pulong wala gayud nagbatok sa pulong sa Dios.

S24Picture18.jpg

25. Unsaon nako pagdawat si Ellen White ingon nga usa ka matuod nga profeta, tungod kay wala man ako nakahibalo kon unsa ang iyang gipanulat?

Tubag:   Dili mo mahimo hangtud nga imong mabasa ang iyang gisulat. Apan hinoon, ikaw makabalo nga siya

 

(1) nakapasar sa mga pagsulay sa usa ka profeta,

 

(2) nagbuhat sa bulohaton sa usa ka profeta, ug nga

 

(3) ang matuod nga iglesia sa Dios sa kaulahiang panahon magabaton sa usa ka profeta. Giawhag namo kamo sa pagkuha sa usa sa iyang mga libro ug basahon kini.

(Usa ka baratohon nga kopya sa The Desire of Ages mamahimong mapalit sa Amazing Facts, Inc.) Samtang basahon mo kini, pangutan-a ang imong kaugalingon kon kini ba nagapaduol kanimo kang Jesus ug nga kon kini nahiuyon sa Bibliya. Kana gisulat alang kanimo. Kami naghunahuna nga imo kining makaplagan nga makaulipon gayud.

26. Unsa ang tulo ka mga mando ni Pablo nga gihatag kanato mahitungod sa usa ka profeta?

Tubag:   “Ayaw ninyo pagtamaya ang pagpanghimog profesiya, hinonoa sulayi ninyo ang tanang butang; sagopa ninyo ang maayo.” 1 Tesalonica 5:20, 21. Ang apostol Pablo nag-ingon nga dili nato pagtamayon o “pagatamastamasan” ang usa ka profeta. Apan sa hinoon, kinahanglan nato sa pagsulay pag-ayo kon unsa ang gisulti sa usa ka profeta ug gibuhat pinaagi sa Bibliya. Kon ang mga pulong sa profeta ug nilihokan nahiuyon sa Bibliya, ato silang patalinghugan. Mao kini karon ang gipangayo ni Jesus sa Iyang katawhan sa kaulahiang panahon.

S24Picture20.jpg

27. Giunsa sa Dios pagtagad ang pagsalikway sa mga pulong ug pahimangno sa usa ka matuod nga profeta?

Tubag:    Si Jesus nag-isip sa pagsalikway sa matuod nga profeta ingon nga pagsalikway sa panghimangno sa Dios (Lucas 7:28-30). Sa dugang, siya klaro nga nagpahayag nga ang espirituhanong paglambo nagsandig diha sa pagtoo sa Iyang mga profeta (2 Cronicas 20:20).

S24Picture21.jpg

28. Ang mga profeta ba sa kaulahiang panahon nagahimog bag-ong mga doktrina, o ang doktrina ba estrikto nga naggikan lamang sa Bibliya?

Tubag:   Ang matuod nga profeta sa kaulahiang panahon wala nagahimog bag-ong mga doktrina (Pinadayag 22:18, 19). Ang Bibliya mao ang gigikanan sa tanang doktrina. Apan sa hinoon, ang mga matuod nga mga profeta:

A. Nagpadayag sa mga mahinandumong bag-ong panagway sa karaang mga doktrina sa Bibliya nga dili klaro hangtud nga kini gitudlo sa profeta (Amos 3:7).

 

B. Nagpadangat sa mga katawhan sa Dios ngadto sa suod nga paglakaw kauban ni Jesus ug sa lalum nga pagtuon sa Iyang pulong.

 

C. Nagtabang sa mga katawhan sa Dios sa pagsabot sa mga malisud, dili klaro, o dili mabantayan nga bahin sa Bibliya mao nga sila sa kalit nga mabuhi alang kanato ug magdalag dakong kalipay.

 

D. Nagtabang sa pagpanalipod sa mga katawhan sa Dios gikan sa pagka-panatiko, sa paglimbong, ug espirituhanong pagpaminhud.

 

E. Nagtabang sa mga katawhan sa Dios sa pagsabot sa mga profesiya sa kaulahiang panahon nga, gipamatud-an sa mga bag-ong panghitabo sa adlaw-adlaw, sa kalit lang magbaton sa bag-o nga kahulugan.

 

F. Nagtabang sa mga katawhan sa Dios pagbati sa kasigurohan sa haduol na nga pagbalik ni Jesus ug sa katapusan sa kalibutan.

 

Alang sa nagakalalum nga gugma kang Jesus, sa usa ka buhi nga paghandum mahitungod sa Bibliya, ug sa lab-as nga pagsabot sa mga profesiya sa Bibliya—pagpatalinghug sa profeta sa Dios sa kaulahiang panahon. Imong makaplagan ang kinabuhi nga anaa sa bag-o ug mahimayaong panlantaw. Hinumdumi, si Jesus miingon nga Siya magapanalangin sa Iyang iglesia sa kaulahiang panahon uban sa labing makatabang nga mga mensaheng propetanhon. Dalayegon ang Ginoo! Siya nagabuhat sa tanang butang nga mahunahunaan sa langit alang sa Iyang mga katawhan sa kaulahiang panahon. Siya nagtuyo sa pagluwas sa Iyang katawhan ug dalhon sila sa Iyang mahimayaong ginharian nga walay katapusan. Kadtong misunod Kaniya gigarantiyahan sa pagsulod didto sa langit (Mateo 19:27-29).

 

 Lantawa:  Kini mao ang ikasiyam ug katapusang Study Guide sa suweto sa mga mensahe sa tulo ka mga manolunda sa Pinadayag 14:6-14. Tulo pa ka mga Study Guides mahitungod sa uban pang mahinungdanong suweto ang nabilin.

29. Ako buot sa pagsulay sa mga sinulat ni Ellen White pinaagi sa Kasulatan ug magadawat kanila kon ugaling sila nahiuyon sa Kasulatan.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Unsay mahitabo sa dihang ang iglesia walay profeta? (Proverbio 29:18)

Tubag: “Diin walay panan-awon [profesiya], ang katawohan nagasalikway sa pagpugong; apan kadtong nagabantay sa kasugoan, malipayon siya.” Proverbio 29:18. Sa dihang ang iglesia walay profeta aron sa pagpanghimangno, sa paggiya, ug pagtultol niini balik ngadto ni Jesus ug sa Bibliya, ang mga tawo matoali diha sa nagkaguliyang nga kahimtang (Salmo 74:9) ug sa lahutay mawagtang.

 

2. Ikaw ba naghunahuna nga dugang pang mga matuod nga mga profeta ang mogula taliwala karon ug sa pagbalik ni Jesus? (Joel 2:28)

 

Tubag: Base sa profesiya ni Joel (Joel 2:28-32), kana makita nga posible. Aduna pud unyay mga mini nga mga profeta (Mateo 7:15; 24:11, 24). Kinahanglan nga kita andam sa pagsulay sa mga profeta pinaagi sa Bibliya (Isaias 8:19, 20; 2 Timoteo 2:15), nga magapatalinghug sa ilang mga panghimangno diha lamang kon sila matuod ug magasalikway kanila kon ugaling sila mini. Ang Dios nasayud kon kanus-a ang mga profeta kinahanglanon aron sa pagpukaw sa mga katawhan, sa pagpasidaan kanila, ug sa pagpabalik kanila ngadto kang Jesus ug sa Iyang pulong. Siya nagpadalag profeta (Moises) aron sa pagdala sa Iyang mga katawhan gawas sa Egipto (Oseas 12:13). Siya nagpadalag profeta (Juan nga Bautista) aron sa pag-andam sa mga tawo sa unang pag-abot ni Jesus (Marcos 1:1-8). Siya usab nagsaad ug propetanhong mga mensahe alang niining kaadlawan sa katapusang panahon. Ang Dios nagpadala kanila aron sa pagtudlo kanato ngadto sa Bibliya ug sa mahinungdanong mga profesiya niini sa kaulahiang panahon; aron sa pagpalig-on, pagpadasig, ug pagsiguro kanato; ug sa paghimo kanato nga sama ni Jesus aron nga kita mamahimong “dili masaway” sa dihang mobalik ang Agalon. Wala ang tabang sa usa ka profeta, daghan ang mahisalaag pinaagi sa pagkasilo, sa pagkatulog nga espirituhanon, ug pagkadaghag bulohaton. Busa, atong abi-abihon ang mga propetanhong mensahe ug dayegon ang Dios sa pagdala kanila alang sa atong personal nga kaayuhan.

3. Nganong kasagaran sa mga iglesia karon wala nagbaton sa gasa sa profesiya? (Lamentaciones 2:9)

 

Tubag: Tungod kay ang Dios sa normal nagapadalag mga profeta sa Iyang iglesia sa diha lamang nga kini nagabantay sa Iyang kasugoan. Lantawa giunsa kini pagbutang sa Lamentaciones 2:9: “Wala didto ang kasugoan; oo, ang iyang mga manalagna wala na makakita ug panan-awon gikan kang Jehova.” Palihug usab sa pagtuon sa utro sa mga sumusunod nga mga teksto: Ezequiel 7:26; Jeremias 26:4-6; Ezequiel 20:12-16; ug Proverbio 29:18. Kini nga mga bersiculo nagapamatuod nga sa dihang ang mga katawhan sa Dios mosalikway sa Iyang kasugoan, Siya dili magpadala ug profeta. Sa dihang sila mosugod sa pagtuman sa Iya nga sugo, Siya magpadala ug profeta aron sa pagtabang, pagpadasig, ug paggiya. Busa, sa dihang ang salin nga iglesia sa Dios sa kaulahiang panahon mogula nga nagabantay sa Iyang mga kasugoan, kana panahon na alang sa usa ka profeta. Ug ang Dios nagpadala ug isa—sakto sa takna.

4. Unsa ang ako nga mabuhat aron sa paghimo sa gasa sa profesiya nga makahulugan kanako? (1 Corinto 1:8)

 

Tubag: Ang paagi aron nga ang gasa sa profesiya mahimo nga makahulugan mao ang pagtuon niini mismo sa imong kaugalingon ug sundon kini nga manggi-inampoon aron nga si Jesus makagiya ug magpreserbar kanimo ug maga-andam kanimo sa Iyang pag-abot. “Sa kanunay nagapasalamat ako sa Dios … Kay diha Kaniya kamo nahimong dato sa tanang mga butang, … maingon nga ang pagsaksi mahitungod kang Cristo [espiritu sa tagna] namatuod man diha kaninyo, nga tungod niini kamo wala hikabsi sa bisan unsang gasa nga espirituhanon, samtang nagapaabut kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Siya magalig-on kaninyo hangtud sa katapusan, aron nga unya sa adlaw sa atong Ginoong Jesu-Cristo kamo dili kahukman sa silot.” 1 Corinto 1:4-8.

5. Unsa niining duha—ang gasa sa profesiya o ang gasa sa pagpanultig mga dila—ang mobuhat sa dakong papel diha sa salin nga iglesia sa Dios sa kaulahiang adlaw? (1 Corinto 12:10)

 

Tubag: Ang gasa sa profesiya ang mobuhat sa dakong papel. Sa 1 Corinto 12:28, kini gilista ingon nga ikaduha sa importansya sa tanang mga gasa samtang ang gasa sa pagpanultig mga dila gilista sa ulahi. Ang iglesia nga walay gasa sa profesiya buta (lantawa ang pangutana 16 niini nga Study Guide). Si Jesus sa solemne nagpasidaan sa Iyang iglesia sa kaulahiang panahon sa peligro sa pagkabuta ug nag-awhag kanila sa pagdihog sa ilang mga mata sa langitnong tambal nga ikapadapat sa mata aron nga sila makakita (Pinadayag 3:17, 18). Ang tambal nga igabutang sa mata nagrepresentar sa Espiritu Santo (1 Juan 2:20; Juan 14:26), nga mao ang nagahatag sa tanang gasa ngadto sa iglesia (1 Corinto 12:4, 7-11). Ang pagpatalinghug sa mga pulong sa profeta sa Dios makatabang sa Iyang katawhan sa kaulahiang panahon sa klaro nga pagsabot sa Bibliya ug makalikay sa kalibog ug sa pagkawalay kasigurohan.

6. . Ako nagatuo “sa Bibliya ug sa Bibliya lamang” ingon nga gigikanan sa doktrina ug giya sa Kristohanong pagkinabuhi. Tungod niini, ako nagsalikway sa tanang modern nga mga profeta sa karon nga kaadlawan. (Efeso 4:11)

 

Sagot:

Ikaw sakto sa imong pagtoo sa BIbliya ingon nga gigikanan sa Kristohanong doktrina. Apan palihug hinonoa nga ang Bibliya klaro nga nagtudlo nga:

 

A. Ang gasa sa profesiya magatungha sa iglesia sa Dios hangtud sa katapusan sa panahon (Efeso 4:11, 13).

 

B. Ang iglesia sa Dios sa katapusang panahon adunay gasa sa profesiya (Pinadayag 12:17; 19:10; 22:9).

 

C. Ang pagsalikway sa panghimangno sa profeta mao ang pagsalikay sa panghimangno sa Dios (Lucas 7:28-30).

 

D. Kita gimandoan sa pagsulay sa mga profeta ug mosunod sa ilang mga panghimangno kon sila nagasulti ug nagkinabuhi nga uyon sa Bibliya (1 Tesalonica 5:20, 21).

 

Ang mga tawo nga nagbase sa ilang mga pagtoo “sa Bibliya lamang”, kinahanglan nga mosunod sa mga panghimangno niini mahitungod sa mga profeta. Amg mga matuod nga mga profeta kanunay nga magasulti nga uyon sa Bibliya. Ang mga profeta nga nagabatok sa pulong sa Dios mga mini ug kinahanglan nga isalikway. Kon ako napakyas sa pagpatalinghug ug pagsulay sa mga profeta, ako wala nagabase sa akong pagtoo ibabaw sa Bibliya, nga nagamando nga ako unta kining pagabuhaton.