Gasalig Kita sa Dios?

S25Picture1.jpg

Leksyon 25

Ikaw ba nagsalig sa Dios… sa tinuod? Ang kamatuoran mao nga daghang mga tawo ang moingon ug oo, apan sila wala nagbuhat sa ingon niana. Ug labing dautan, tungod kay sila wala nagsalig Kaniya, sila sa tingali mangawat gikan Kaniya! “Ali ra!” ikaw moingon, “Walay usa nga makapangawat o makapangilad ug kwarta gikan sa Dios.” Apan ang makakurat nga mensahe sa Dios sa Iyang katawhan mao, “Kamo nangawat Kanako” (Malaquias 3:8). Ang tinuod nga mga tala nagapamatuod nga binilyon sa mga tawo ang nagapangawat gikan sa Dios, ug sama nga kahibulongan ingon nga kini mao man, gigamit nila kining kinawat nga salapi aron sa pagtapal sa ilang madanghagong paggasto! Apan daghan ang walay kalibutan sa ilang pagpangawat, ug niini nga Study Guide, ipakita namo kaninyo unsaon paglikay sa samang sayop ug unsaon sa paglambo sa panalapi pinaagi sa matuod nga pagtoo sa Dios.

S25Picture2.jpg

1. Sumala sa Bibliya, unsa nga bahin sa atong kita ang iya sa Dios?

“Ug ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sa binhi sa yuta, mao usab ang sa bunga sa mga kahoy, iya ni Jehova: kini maoy butang nga balaan alang kang Jehova.” (Levitico 27:30).

Tubag:   Ang ikapulo iya sa Dios.

S25Picture3.jpg

2. Unsa ang “ikapulo”?

“Gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanang mga ikapulo sa Israel alang sa pagkapanulondon.” “Kay ang ikapulo sa mga anak sa Israel … Akong gihatag nga panulondon sa mga Levihanon.” Numeros 18:21, 24.

Tubag:  Ang ikapulo mao ang ikanapulo ka bahin sa kita sa usa ka tawo. Ang pulong “ikapulo” literal nga nagkahulugang “ikanapulo.” Ang ikapulo iya sa Dios. Kini Iya. Ako walay katungod sa pagtipig niini. Sa dihang ako mag-ikapulo, ako wala naghimog gasa; ako sa yano lamang, nagabalik ngadt sa Dios ang kon unsa nga Iya na daan. Sanglit ako magabalik sa ikanapulo sa akong kita ngadto sa Dios, ako wala naghatag sa ikapulo.

3. Diin man gipangayo sa Dios nga pagadalhon sa Iyang mga katawhan ang ikapulo?

“Dad-a ninyo ang tibook nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan.” Malaquias 3:10.

 

Tubag:   Siya naghangyo kanato sa pagdala sa ikapulo ngadto sa Iyang balay tipiganan.

4. Sa unsa man ang Dios nagpasabot sa dihang Siya nagsulti sa Iya nga balay tipiganan?

“Unya nagdala ang tibook Judas a bahin nga ikapulo sa trigo, ug sa bag-ong vino, ug sa lana ngadto sa mga tipiganan sa bahandi.” Nehemias 13:12.

Tubag:  Sa Malaquias 3:10, ang Dios nagtukoy sa balay tipiganan ingon nga “Akong balay,” nga nagpasabot nga Iyang templo o simbahan. Ang Nehemias 3:12 nagpadayon sa pagtudlo nga ang ikapulo pagadalhon ngadto sa tipiganan sa bahandi sa templo, ngamao ang balay tipiganan sa Dios. Ang ubang mga teksto nga nagatukoy sa balay tipiganan ingon nga balay tipiganan sa templo, o mga lawak, naga-apil sa 1 Cronicas 9:26 (lantawa ang margin); 2 Cronicas 31:11, 12 (lantawa ang margin); ug Nehemiah 10:37, 38. Sa Panahon sa Daang Tugon, ang mga katawhan sa Dios nagdala sa 10 porciento sa tanan nilang ginansiya—lakip ang mga ani ug kahayopan—ngadto sa balay tipiganan.

5. Ang uban naghunahuna nga ang paghatag sa ikapulo kabahin sa sistema ni Moises sa mga ritwal ug ceremonyas nga natapos na didto sa krus. Giunsa sa Bibliya pagtabang kanato sa pagsabot nga koni dila mao?

“Ug si Abram mihatag kaniya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan.” Genesis 14:20. Ug sa Genesis 28:22, si Jacob miingon, “Ug sa tanan nga Imong igahatag kanako, sa pagkamatuod ang bahin nga ikapulo akong igahatag Kanimo.”

Tubag:   Kini nga mensahe nagpadayag nga pareho si Abraham ug si Jacob, nga nangabuhi dugay pa sa wala pa ang adlaw ni Moises, nanag-ikapulo sa ilang mga

kita. Tungod niini, kita makahukom nga ang plano sa Dios sa paghatag ikapulo gisundan sa balaod ni Moises.

6. Apan dili ba giwala ni Jesus ang plano sa paghatag ikapulo?

“Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga maut! Kay naghatag kamog ikapulo sa yerbabuyna ug sa anis ug sa komino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasugoan, nga mao ang hustisya, ug kalooy, ug pagtoo; kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton, sa walay pagbiya sa uban.” Mateo 23:23.

Tubag:  Wala! Sa taliwas niini, Iya pa kini nga giindorso. Si Jesus nagbadlong sa mga Judio sa pagtangtang sa labing importanteng mga butang sa kasugoan—“ang hustisya, ug kalooy, ug pagtoo”—bisan pa man nga sila mga metikulosong mga nagahatag sa ikapulo. Siya dayon sa yano nagsulti kanila nga sila kinahanglan sa pagpadayon sa paghatag ug ikapulo, apan usab kinahanglan nga mahimong matarun, maloloy-on ug matinud-anon.

7. Kay alang sa unsa gigamit ang ikapulo sa kaadlawan sa Daang Tugon?

“Ug ania karon, gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanang mga ikapulo sa Israel alang sa pagkapanulondon, nga tumbas sa ilang pag-alagad, bisan sa alagad sa balong-balong nga pagatiguman.” Numeros 18:21.

S25Picture6.jpg

Tubag:   Ang ikapulo sa kaadlawan sa Daang Tugon gigamit alang sa kita sa mga sacerdote. Ang tribo ni Levi (ang mga sacerdote) wala nagadawat ug bahin sa yuta alang sa pagtubo sa mga ani ug mga buhat sa pagnegosyo, samtang ang ubang 11 ka mga tribo nagahimo. Ang mga Levihanon nagtrabaho sa tibuok pananhon sa pag-atiman sa templo ug pag-alagad sa mga katawhan sa Dios. Busa, ang plano sa Dios mao nga ang ikapulo igasuporta sa mga sacerdote ug sa ilang mga pamilya.

S25Picture7.jpg

8. Ang Dios ba nag-usab sa Iyang plano alang sa gamit sa ikapulo niadtong kaadlawan sa Bag-ong Tugon?

“Wala ba kamo masayud nga sila nga nanag-alagad sa templo nagakuha sailing pagkaon gikan sa templo, ug nga sila nga nagaalagad sa halaran nagadawat ug bahin gikan sa mga hinalad-inihaw? Sa ingon nga paagi, ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa Maayong Balita magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa Maayong Balita.” 1 Corinto 9:13, 14.

Tubag: Wala! Siya nagpadayon niini. Ang Iyang plano karon mao nga ang ikapulo gamiton alang sa pagsuporta kanila nganagbuhat alang lamang sa pag-alagad sa Maayong Balita. Kon ang tanang tawo maghatag sa ikapulo ug nga ang ikapulo estrikto nga paggamiton alang sa pagsuporta sa mga magbubuhat sa Maayong Balita, aduna unyay labi pa sa igo nga salapi aron sa pagkab-ot sa tibuok nga yuta sa mensahe sa Dios sa katapusang panahon sa madali gayud.

9. Unsang makakukurat nga kasabotan ang gibuhat sa Dios ngadto sa mga katawhang nakabatig walay kasigurohan mahitungod sa paghatag ug ikapulo?

“Dad-a ninyo ang tibook nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan … ug pinaagi niini sulayi ninyo ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon, kong dili ba buksan ko kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug buboan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini.” Malaquias 3:10.

Tubag:   Siya miingon, “Sulayi ninyo Ako karon” ug lantawa kon dili ba “buboan Ko kamo sa panalangin” nga sobra kadako sa pagdawat. Kini mao ra ang higayon sa Bibliya nga ang Dios nagbuhat sa maong kasabotan. Siya naga-ingon, “Sulayi kana; kana epektibo, ikasaad Ko na kaninyo.” Ginatus ka libo ka mga nagahatag sa ikapulo ibabaw sa kalibutan malipayon nga makapanghimatuod sa kamatuoran sa saad sa Dios sa ikapulo. Silang tanan nakat-on sa kamatuoran sa mga pulong: “Dili mo mahatagan sa sobra ang Dios.”

S25Picture8.jpg

10. Sa dihang kita maghatag sa ikapulo, kinsa ba ang tinuod nga nakadawat sa salapi?

“Dinhi ang ikapulo ginadawat sa mga tawong may kamatayon; apan didto ginadawat kini niadtong usa [Jesus] nga gipanghimatud-an nga buhi sa dayon.” Hebreohanon 7:8.

Tubag:   Si Jesus, ang atong langitnong Labawng Sacerdote, nagadawat sa atong mga ikapulo.

11. Unsa nga pagsulay napakyas si Adan ug si Eva nga kinhanglan mapasaran natong tanan kon kita managpanunod sa Iyang langitnong gingharian?

Tubag:   Sila nagkuha sa mga butang nga gikaingon sa Dios nga dili ila. Ang Dios naghatag kang Adan ug kang Eva sa tanang bunga sa kahoy sa tanaman sa Eden gawas lamang sa usa—ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan (Genesis 2:16, 17). Ang bunga niadto nga kahoy dili alang kanila sa pagkaon. Apan sila wala nagsalig sa Dios. Sila mikaon sa bunga ug nahulog—ug ang taas, tunokon, ug nagatuis nga panaw sa sala nagsugod. Sa mga katawhan karon, ang Dios naghatag sa Iyang bahandi, kaadman, ug ang tanan pa sa ubang mga kabtangan ug mga panalangin sa langit. Ang tanang butang ato—gawas lamang sa ikanapulo sa atong kita nga mao ang Iya (Levitico 27:30). Apan sama kang Adan ug Eva, Siya wala nagakuha niini pinaagi sa pwersa. Gibiyaan kini Niya sa atong makab-ot apan nagapasidaan, “Ayaw kanag kuhaa. Kana balaan. Kana Ako.” Kon kita sa may pagsayud magakuha sa ikapulo sa Dios ug gamiton kini alang sa atong kaugalingon, atong giutro ang sala ni Adan ug Eva ug tungod niana, nagapakitag kakulang sa pagsalig sa atong Manluluwas. Ang Dios wala nagkinahanglan sa atong salapi, apan Siya takus sa atong pakamatinud-anon ug pagsalig.

Himoa ang Dios nga Imong Kauban

Sa dihang ako magabalik sa ikapulo sa Dios, gihimo ko Siya nga akong kauban sa tanang butang nga akong pagahimoon. Unsa ka kahibulongan, ug bulahang pribilihiyo: ang Dios ug ako—magkauban! Uban Niya ingon nga akong kauban, ako adunay tanang butang nga maginansya ug walay ikagansi. Usa ka peligrosong pagrisgo ang pagkuha sa kaugalingong salapi sa Dios ug paggamit niini alang sa atong personal nga tagana, nga iya nga gitagana alang sa pagluwas ug mga kalag.

12. Dugang sa ikapulo, nga iya sa Dios, unsa pa ang gihangyo sa Dios sa Iyang katawhan?

“Pagdala ug halad, ug dumuol ngadto sa Iyang mga sawang.” Salmo 96:8.

Tubag:   Ang Dios naghangyo kanato sa paghatag ug mga halad alang sa Iyang buhat ingon nga pagpadayag sa atong gugma alang Kaniya ug sa ato nga pagpasalamat sa Iyang mga panalangin.

S25Picture9.jpg

13. Pila man ang akong ihatag sa Dios ingon nga mga halad?

“Ang matag-usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasingkasing, dili nga magapanuko ni ingon nga pinugos, kay ang Dios nagahigugma sa malipayong maghahatag.” 2 Corinto 9:7.

 

Tubag:   Ang Bibliya wala sa espicifik nagbutang ug kantidad alang sa mga halad. Ang kada tawo nagadesisyon (samtang ang Dios nagapabati) kon pila ang ihatag ug dayon magahatag niini nga malipayon.

14. Unsa ang dugang nga mga prinsipyo sa Bibliya ang gipahat sa Dios kanato mahitungod sa paghatag?

Tubag:  

A. Ang akong una nga buhaton mao ang paghatag sa akong kaugalingon ngadto sa Ginoo (2 Corinto 8:5).

B. Kinahanglan ko nga ihatag sa Dios ang akong pinakalabing maayo (Proverbio 3:9).

C. Ang Dios nagapanalangin sa madagayaong nagahatag (Proverbio 11:24, 25).

D. Mas labing bulahan ang mohatag kaysa sa modawat (Buhat 20:35).

E. Sa dihang ako magkalisud, kana kay ako dili sakto nga naggamit sa akong hatag sa Dios nga mga panalangin (Lucas 12:16-21).

F. Ang Dios nagabalik labaw pa sa akong gihatag (Lucas 6:38).

G. Ako magahatag nga tukma sa kon giunsa ako sa Dios paglambo ug pagpanalangin (1 Corinto 16:2).

H. Ako kinahanglan sa paghatag ingon nga ako makakaya (Deuteronomio 16:17).

 

Kita nagabalik ug ikapulo ngadto sa Dios, kang kansa kana gipanag-iyahan na. kita nagahatag sa mga halad. Ang mga halad kinabubut-on ug igahatag nga malipayon.

15. Unsa ang gipanag-iyahan sa Dios?

Tubag: A. Ang tanang salapi ug bulawan sa kalibutan (Haggeo 2:8).

 

B. Ang yuta ug an tanang tawo niini (Salmo 24:1).

 

C. Ang Dios nanag-iya sa kalibutan ug sa tanang butang niini (Salmo 50:10-12). Apan SIya nagtugot sa mga tawo nga gamiton ang Iyang dagkong bahandi. Siya usab naghatag kanila sa kaadman ug kagahum sa pag-uswag ug sa pagtigum ug mga bahandi (Deuteronomio 8:18). Sa pagbalik sa pagpanghatag sa tanang butang, ang tanang gipangayo sa Dios mao nga kita mouli ngadto Kaniya sa 10 porciento ingon nga atong pagpadayag sa Iyang dakong puhunan diha sa atong mga negosyo—dugang pud ang mga halad ingon nga pagpadayag sa atong gugma ug pagpasalamat.

16. Giunsa sa Dios pagtukoy ang mga tawo nga wala nagabalik sa Iyang 10 porciento ug wala naghatag sa mga halad?

 

“Makapangawat ba diay ang tawo sa Dios? Bisan pa nian kami nangawat Kanako. Apan kamo nanag-ingon: Unsaon namo ang pagpangawat Kanimo? Sa mga ikapulo ug sa mga halad.” Malaquias 3:8.

 

Tubag:  Siya nagtukoy kanila ingon nga mga kawatan. Imo bang mahanduraw ang mga tawo nga nagapangawat gikan sa Dios?

S25Picture11.jpg

17. Unsa ang giingon sa Dios ngadto kanila nga sa pagkasayud nagapadayon sa pagpangawat Kaniya sa mga ikapulo ug mga halad?

 

“Kamo gipanghimaraut uban sa pagpanghimaraut; kay Ako inyong gikawatan, bisan kining tibook nga nasud.” Malaquias 3:9. “O mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios.” 1 Corinto 6:10.

 

Tubag:  Ang tunglo sa Dios mabutang nganha kanila. Sila sili makapanunod sa gingharian sa langit.

18. Ang Dios nagpsidaan kanato batok sa pagkamaibogon. Ngano nga kini man hilabuhan kaayo nga delikado?

“Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong kasingkasing.” Lucas 12:34.

Tubag:   Tungod kay ang atong mga kasingkasing mosunod sa atong mga puhunan. Kon ang akong tumong mao ang pag-ipon ug daghan ug dugang pa nga salapi, ang akong kasingkasing mahimo nga maibogon, akop-akopon ug mapahitas-on. Apan kon ang akong tumong anaa sa pagpahat ug pagtabang sa uban, ug sa

S25Picture12.jpg

pagpanalangin sa buhat sa Dios, dayon unya ang akong kasingkasing mamahimong maalimahon, mahigugmaon, manghinatagon, ug mapainubsanon. Ang pagkamaibogon mao ang usa sa 20 ka mga sala sa kaulahiang mga adlaw nga makasira sa mga tawo gawas sa langit (2 Timoteo 3:1-7).

S25Picture13.jpg

19. Unsa man ang bation ni Jesus sa dihang ato Siyang kawatan sa Iyang balaang ikapulo ug mga halad sa gugma?

“Busa nasuko Ako batok niadtong kaliwatan, ug miingon Ako, ‘Kanunay gayud silang manghisalaag sa ilang mga kasingkasing.’” Hebreohanon 3:10.

Tubag:   Siya siguro nakabatig hilabihan pa sama sa ginikanan kansang anak nangawat ug salapi gikan kaniya. Ang salapi mismo dili usa ka dakong butang. Ang kinahiladmang makasusubo mao ang kakulangon sa integridad, gugma, ug pagsalig sa bata.

20. Unsa ang makahandumong mga punto ang gipasabot ni Pablo mahitungod sa pagkatinugyanan sa mga magtotoo didto sa Macedonia?

Tubag:   Si Pablo nagsulat ngadto sa mga iglesia sa Macedonia nga nagahangyo kanila sa paglain ug pipila ka mga pundo alang sa mga katawhan

sa Dios didto sa Jerusalem, nga teribleng naga-antus sa nagapadayong kagutom. Siya nagsulti kanila nga iya nga pagakuhaon kini nga mga gasa sa dihang siya maabot sa ilang mga ciudad sa iya nga sunog nga pagbisita. Ang makahandumong tubag gikan sa mga iglesia sa Macedonia, nga gihulagay diha sa 2 Corinto capitulo 8 hilabihang makapadasig:

A. Bersiculo 5—Ingon nga unang lakang, ilang gitugyan pag-usab ang ilang kinabuhi ngadto kang Jesu-Cristo.

 

B. Mga bersiculo 2, 3—Bisan nga anaa sa “tuman nga kakabus”, sila naghatag “labaw pa gani sa ilang maarangan”sa paghatag.

 

C. Bersiculo 4—Sila nag-awhag kang Pablo sa pag-adto ug pagkuha sa ilang mga gasa.

 

D. Bersiculo 9—Ang ilang mga gasa nagsunod sa nagasakripisyo nga ihemplo ni Jesus.

 

Lantawa: Kon kita tinuod nga nahigugma kang Jesus, ang paghatag sa sakripisyo alang sa Iyang buhat dili gayud mahimo nga lulan, apan hinoon, usa ka mahimayaong pribilihiyo nga atong pagabuhaton uban sa dakong kalipay ug katagbawan.

Gihimo sa gugma ang katawhan sa Dios sa Macedonia nga makahatag sa madagayaon nga gutom nga mga Kristohanon sa Jerusalem.

S25Picture15.jpg

21. Unsa ang gisaad nga buhaton sa Dios ngadto kanila nga nagmatinud-anon sa pagbalik sa mga ikapulo ug sa paghatag sa mga halad?

“Dad-a ninyo ang tibook nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalan-on diha sa Akong balay, ug pinaagi niini sulayii ninyo Ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon, kon dili ba buksan Ko kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug buboan Ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Ug badlongon Ko ang lumalamoy tungod kaninyo, ug siya dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta; ni mopaatak sa inyong balagon sa parras sa iyang bunga sa kaumahan sa dili pa panahon, nagaingon si Jehova sa mga panon. Ug ang tanang mga nasud managtawag kaninyo nga bulahan; kay kamo mahimong yuta nga kahimut-anan, nagaingon si Jehova sa mga panon.” Malaquias 3:10-12.

 

Tubag: Ang Dios nagsaad sa paglambo sa Iyang mga matinud-anong tinugyanan sa panalapi, ug sila mahimong panalangin ngadto sa palibot kanila.

Tulotimbanga ang sumusunod nga mga pamaagi sa pagpanalangin sa Dios:

A. Ang Dios nagsaad nga ang imong siyam sa napulo mopadayon layo kauban sa Iyang mga panalangin kaysa sa pagpadayon sa imong tibook nga kita nga wala kini. Kon ikaw magduhaduha niini, pangutan-a ang bisan kinsang matinud-anong nagahtag sa ikapulo.

 

B. Ang mga panalangin dili kanunay sa panalapi. Sila magalakip sa panglawas, kalinaw sa hunahuna, gitubag nga mga pag-ampo, pagpanalipod, usa ka suod ug mahigugmaong pamilya, dugang nga kusog pisikal, abilidad sa paghimog maalamon nga mga desisyon, espiritu sa pagkamapasalamaton, usa ka suod nga pakigrelasyon kang Jesus, kalampusan sa pagdaug sa mga hamiling kalag, usa ka daang sakyanan nga nagapadayon sa pagdagan sa dugay pa, etc.

22. Ikaw ba buot nga magsugod sa paghatag ug ikapulo sa imong kita ug sa paghatag sa mga halad aron sa pagpadayag sa imong gugma ug pagpasalamat?

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Ako wala naghatag sa ikapulo tungod kay wala ako nakagusto sa pamaagi sa akong iglesia sa paggamit sa salapi sa Dios. (Levitico 27:30)

Tubag: Ang paghatag sa ikapulo usa ka mando sa Dios. Ang ikapulo usa ka balaang salapi nga iya sa Ginoo (Levitico 27:30). Sa dihang ikaw maghatag sa ikapulo, ikaw nagahatag sa ikapulo Kaniya. Ang Dios igo nga dako aron sa pag-atiman sa salapi nga imong gihatag sa Iyang iglesia. Ang imong responsibilidad mao ang paghatag sa ikapulo. Itugyan sa Dios ang pagtagad kanila nga naga-usik sa Iyang pundo.

 

2. Ako nadiskuryo tungod kay ang mga kalisud sa panalapi naghimong imposible alang kanako sa paghatag ug labaw pa sa gamay kaayong kantidad labaw sa akong ikapulo. Uban sa kinahanglanon sa ebanghelyo nga hilabihang kadako, ako nibatig pagkasala. (2 Corinto 8:12)

 

Tubag: Ang gidak-on sa imong gasa dili importante kon ugaling ikaw nagbuhat sa labing maayo nga imong mabuhat. Si Jesus nag-ingon nga ang kabus nga balo sa Marcos 12:41-44, nga nagahatag lamang ug dirutay (duka ka diyot), naghatag ug labaw pa “kay sa tanan kanila nga nanagpanghulog ngadto sa panudlanan” tunogd kay ang uban naghatag “gikan sa ilang naghinapin nga kahamugaway; apan kini siya … mihatag sa tanan nga diha kaniya.” Ang Dios nagsukod sa atong mga gasa pinaagi sa kantidad sa sakripisyo nga atong gihimo ug pinaagi sa kinaiya o espiritu nga diin kita nanaghatag. Si Jesus nag-isip sa imong gasa sa hilabihan kadako. Ihatag kana uban ang kalipay ug hinsayri nga si Jesus nahimuot. Basaha ang 2 Corinto 8:12 alang sa pagpadasig.

3. Dili ba ang pagkatinugyan naglakip dili lang ang sakto nga pagdala sa salapi? (Marcos 13:34)

 

Tubag: Oo, ang pagkatinugyanan naglabot sa sakto nga pagdumala sa matag talento ug panalangin nga akong nadawat gikan sa Dios, nga maoy naghatag kanako sa tanang butang (Buhat 17:24, 25). Sa pagkamatuod, kini naglabot sa ako gayud nga kinabuhi! Ang matinud-anong pagkatinugyanan sa mga gasa sa Dios kanako naglabot usab sa akong panahon nga gigahin sa:

A. Pagbuhat sa bulohaton nga gisangon sa Dios kanako (Marcos 13:34).

B. Aktibo nga pagpamatuod kang Cristo (Buhat 1:8).

C. Pagtuon sa Kasulatan (2 Timoteo 2:15).

D. Pag-ampo (1 Tesalonica 5:17).

E. Pagtabang kanila nga anaa sa panginahanglanon (Mateo 25:31-46).

F. Pagtugyan sa matag adlaw sa akong kinabuhi nga bag-o ngadto kang Jesus (Roma 12:1,2; 1 Corinto 15:31).

4. Wala ba ikaw naibati nga ang ubang mga magwawali gibayran sa sobra nga salapi? (Ecclesiastes 12:14)

 

Tubag: Oo, sa walay pagduhaduha. Ang daw arogante nga pagkay-ag sa bahandi sa pipila ka mga ministro karon nagapaubos sa influencia sa tanang mga ministro. Kini nagadalag kaulawon sa ngalan ni Jesus. Kini maoy hinungdanan sa ginatos ka mga libo nga motalikod diha sa kaulaw gikan sa iglesia ug sa iya nga ministerio. Kining maong mga pangulo moatubang sa makahadlokang adlaw sa paghusay diha sa paghukom.

Mga Ministro sa Salin nga Iglesia sa Dios sa Katapusang Panahon

Apan sa hinoon, walay ministro sa salin nga iglesia sa dios sa katapusang panahon nga masobrahan sa pagsweldo. Human sa pagbansay, ang tanang mga ministro makadawat ug susamang suweldo (magkalahi lamang sa pipila ka dolyares sa matag bulan) bisan unsa pa man ang ulohan sa ilang mga trabaho o sa gidak-on sa ilang iglesia. Sa daghan nga higayon, ang mga asawa nagatrabaho sa mga publikong merkado aron sa pag-abono sa kita sa mga pastor.

5. Unsa kaha kong dili nako makaya sa pagbayad sa ikapulo? (Mateo 6:33)

 

Tubag: Ang Dios miingon nga kon ato Siyang ibutang nga una, Iyang sigurohon nga ang tanan natong mga panginahanglanon mamatagbo (Mateo 6:33). Ang Iyang matematika kasagaran mobuhat nga taliwas sa tawhanong panghunahuna. Ilalum sa Iyang plano, ang unsa nga atong mabilin human sa paghatag sa ikapulo molangtud ug dugay kaysa sa tanan niining salapi nga wala ang Iyang panalangin. Sa pagkatinuod, kita dili makakaya nga dili mohatag sa ikapulo!