Ang Gugma nga Makapabag-o

S26Picture1.jpg

Leksyon 26

Ang pagka-anaa sa paghigugma naga-usab sa tanang butang. Halimbawa, usa ka batan-ong babaye ang nagbasa sa usa ka dakong libro alang sa kurso sa Ingles nga literatura sa iyang unibersidad. Nakita niya ang tibuok nga butang nga hilabihang kalaay ug dili siya kaayo makapabiling tutok samtang nagabasa niini. Apan dayon, siya nakatagbo ug batan-ong profesor sa tulunghaan, ug sila dali nga nagkahigugmaay. Sa dali dayon, siya nakaamgo nga ang iyang hinigugma mao man ang manunulat sa libro nga iyang gikalimbasug. Niana nga gabii siya nagpulaw ug naglamoy sa tibuok libro nga naga-ingon, “Kini mao ang pinakalabing maayo nga libro nga akong nabasa sukad!” Unsa ang nakapausab sa iyang panlantaw? Ang gugma ang nakapausab. Sa sama usab, daghan karon ang nakakaplag sa Bibliya nga makalaay, madaug-daugon, ug dili makadani. Apan kining tanan mausab sa dihang ikaw mahigugma sa manunulat. Lantawa kon unsaon kana pinaagi niining makapainit sa kasingkasing nga Study Guide.

1. Kinsa ang manunulat sa Kasulatan?

“Ang mga profeta nga nagtagna mahitungod sa grasya nga igahatag kininyon,--kini sila nangita ug nagpakisusi, … ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahona ang Espiritu ni Cristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antus ni Cristo ug sa himaya nga modason niini.” 1 Pedro 1:10, 11.

Tubag:   Ang Dios sa Bibliya (bisan sa Daang Tugon) makita nga sa kanunay mao si Jesu-Cristo. Si Jesus ang nagbuhat sa kalibutan (Juan 1:1-3, 14; Colosas 1:13-17), nagsulat sa Napulo Kasugo (Nehemias 9:6, 13), ang Dios sa mga Israelhanon, ug naggiya sa mga sinulat sa mga profeta (1 Pedro 1:1, 11). Busa, si Jesu-Cristo ang manunulat sa Kasulatan.

S26Picture2.jpg

Si Jesus ang tagsulat sa Kasulatan.

S26Picture3.jpg

Si Jesus nahigugma sa mga tawo sa yuta uban ang walay katapusan nga gugma.

2. Unsa ang pagtagad ni Cristo ngadto sa mga katawhan sa yuta?

“Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag Niya ang Iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig Kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.” (Juan 3:16).

Tubag:   Si Jesus nahigugma kanatong tanan uban sa dili mahulagway, ug dili mapakyas nga gugma nga lapaw sa tanang pagpanabut.

Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

S26Picture4.jpg

3. Ngano nga kinahanglan nato higugmaon si Jesus?

“Kita nagahigugma, tungod kay siya mao man ang unang nahigugma kanato.: 1 Juan 4:19. “Sa mga makasasala pa kita si Cristo nagpakamatay alang kanato.” Roma 5:8.

Tubag:   Kinahanglan natong higugmaon Siya tungod kay gihigugma ta Niya igo aron nga mamatay alang kanato—samtang kita Iya pang mga kaaway.

Si Jesus namatay alang kanatong tanan, bisan walay usa kanato ang takus niini.

4. Sa unsang mga aspeto ang malampuson nga kaminyoon ug Krsitohanong kunabuhi nahisama?

“Ug gikan Kaniya magadawat kita sa bisan unsa nga atong pangayoon, kay kita nagabantay man sa iyang mga sugo ug nagabuhat sa makapahimuot Kaniya.”(1 Juan 3:22).

Tubag:   Sa usa ka maayo nga kaminyoon, adunay mga butang nga gikinahanglan, sama sa pagkamatinud-anon ngadto sa kapikas sa usa. Ang ubang mga butang daw dili kaayo dagko, apan kon sila nagapahimuot sa kapikas, sila gikinahanglan. Kon sila dili makapahimuot, sila dapat dili ipadayon. Ang mga mando ni Jesus gikinahanglan.

Apan sa Kasulatan, si Jesus usab naglitanya alang kanato sa mga prinsipyo sa pagginawi nga makapahimuot Kaniya. Sama sa maayo nga kaminyoon, ang usa ka Kristohanon makakaplag nga usa ka kalipayan ang pagbuhat sa mga butang nga makahimo kang Jesus, ang usa nga Iyang gihigugma, nga malipayon. Siya usab magalikay sa mga butang nga dili makapahimuot Kaniya.

5. Unsa ang giingon ni Jesus nga mga resulta sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot Kaniya?

“Kon tumanon ninyo ang Akong mga sugo, magapabilin kamo sa Akong gugma, … kining mga butanga gisulti Ko kaninyo, aron ang Akong kalipay magapabilin diha kaninyo, ug ang inyong kalipay mamahingpit.” (Juan 15:10, 11).

Tubag:   Ang yawa nag-angkon nga ang pagsugod sa Kristohanong mga

S26Picture6.jpg

prinsipyo kuspad, habol, makauubos, ug legalistiko. Apan si Jesus nag-ingon nga kini nagdalag kahingpitan sa kalipay (Juan 15:10, 11) ug usa ka labi pang madagayaong kinabuhi (Juan 10:10). Ang pagtoo sa mga bakak sa yawa nagadalag kasakit sa kasingkasing ug nagahikaw sa mga tawo sa kinabuhi nga “tinuod gayud nga pagkinabuhi.”

S26Picture7.jpg

Ang mga prinsipyo sa Bibliya alang sa Kristohanong pagkinabuhi nagpanalipod kanato gikan sa mga kapeligrohan ni Satanas

6. Ngano si Jesus naghatag kanato sa espicifik nga mga prinsipyo alang sa Krsitohanong pagkinabuhi?

Tubag:   Dahil sila ay:

A. Alang sa atong kaayohan sa kanunay (Deuteronomio 6:24). Ingon nga ang maayong mga ginikanan nagatudlog maayong mga prinsipyo ngadto sa ilang mga anak, busa, si Jesus nagtudlo ug maayong mga prinsipyo alang sa Iyang mga kaanakan.

 

B. Nagabutang alang kanato sa panalipod gikan sa sala (Salmo 119:11). Ang mga prinsipyo ni Jesus nagapanalipod kanato gikan sa pagsulod sa mga peligrong mga lawak ni Satanas ug sa sala.

C. Nagapakita kanato unsaon pagsunod diha sa mga lakang ni Cristo (1 Pedro 2:21).

 

D. Nagadala kanato sa matuod nga kalipay (Juan 13;17).

 

E. Naghatag kanato sa oportunidad sa pagpahayag sa atong gugma alang Kaniya (Juan 15:10).

 

F. Nagatabang kanato nga mahimong matarung nga ihemplo alang sa uban (1 Corinto 10:31-33; Mateo 5:16).

7. Matud pa ni Jesus, unsaon sa mga Kristohanon pagtagad sa kadautan sa kalibutan ug sa pagkakalibutanon?

Tubag: Ang Iyang mga sugo ug panghimangno klaro ug sibo:

 

A. Ayaw higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang diha sa kalibutan. Ang mga butang diha sa kalibutan nga dili iya sa Dios mao ang: (1) ang pangibog sa unod, (2) ang pangibog sa mga mata, ug (3) ang pagpagarbo sa kinabuhi (1 Juan 2:16). Ang tanang mga sala nahulog ngadto sa usa o sa daghan pa niini nga tulo ka mga kategorya. Si Satanas naggamit niining tulo ka mga alagianan aron sa pagtintal kanato ngadto sa paghigugma sa kalibutan. Sa dihang ako nagsugod sa paghigugma sa kalibutan, ako nahimo nga kaaway sa Dios (1 Juan 2:15, 16; Santiago 4:4).

 

B. Kinahanglan nako nga ilikay ang akong kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan (Santiago 1:27).

S26Picture8.jpg
S26Picture9.jpg

8. Unsa ang dinalian nga pagpasidaan ang gihatag sa Dios kanato mahitungod sa kalibutan?

Tubag:   Si Jesus nagpasidaan sa mga Kristohanon nga, “Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan.” Roma 12:2. Ang paghubad ni Phillips nagabutang niini: “Ayaw tugoti ang kalibutan sa palibot ninyo nga magapuga kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong hulma.” Ang yawa dili neutral. Sa makanunayon, siya nagaot-ot sa tanang Kristohanon. Pinaagi kang Jesu-Kristo (Filipos 4:13), kinahanglon ko sa paglikay nga malig-on sa mga tambag sa yawa ug siya mokalagiw gika kanako (Santiago 4:7). Sa

higayon nga ako motugot sa “pagpuga” sa bisan unsang matang aron sa pag-influencia sa akong paggawi, ako sa wala mapamatikdan, nagasugod sa pagkadigyas ngadto sa apostasia. Ang Kristohanong kagawian dili pagadesisyonan pinaagi sa mga pagbati ug kagawian sa kadaghanan, apan pinaagi sa mga pulong ni Jesus gikan sa Kasulatan.

9. Ngano nga kinahanglan natong pagbantayan ang atong mga hunahuna?

“Kay maingon nga siya nagahunahuna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya.” Proverbio 23:7.

Tubag:   Kinahanglan nato sa pagbantay sa atong mga hunahuna, tungod kay ang panghunahna nagadiktar sa pagginawi. Ang Dios buot nga motabang kanato sa pagdala nga “ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Cristo.” 2 Corinto 10:5. Apan si Satanas desperado nga buot modala “sa kalibutan” ngadto sa atong mga hunahuna. Mabuhat lamang niya kini pinaagi sa atong lima ka mga sensora—hilabihan na ang panlantaw ug igdulongog. Siya nagduot sa iyang mga panlantaw ug mga tingog nganhi kanatong tanan, ug, sanglit kita sa makanunay magdumili sa paglantaw

Kita kinahanglan magbantay pag-ayo sa atong mga hunahuna, tungod kay ang mga hunahuna nahimong buhat.

o pagdungog sa unsa nga iyang ikahatag, siya magatultol kanato ngadto sa halapad nga dalan nga nagadangat ngadto sa kalaglagan. Ang Bibliya klaro. Kita mahisama sa mga butang nga balik balik natong ginalantaw ug ginadungog (2 Corinto 3:18).

S26Picture11.jpg

Ang mga Kristohanon kinahanglang maglikay sa bisan unsang musika nga makapakunhod sa tinguha alang sa diosnon nga pagpuyo.

10. Unsa ang ubang mga prinsipyo alang sa Kristohanong pagkinabuhi?

“Bisan unsang butang tinuod, tisan unsang butang dungganon, bisan unsang butang matarung, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsay butang maayong pamation, kon aduna may pagkadalaygon, palandunga ninyo kining mga butanga.” Filipos 4:8.

Tubag:   “Bisan unsang butang tinuod, tisan unsang butang dungganon, bisan unsang butang matarung, bisan unsang butang ulay, bisan unsang

butang hiligugmaon, bisan unsay butang maayong pamation, kon aduna may pagkadalaygon, palandunga ninyo kining mga butanga.” Filipos 4:8.

Tubag: Ang mga Kristohanon kinahanglang ibulag ang ilang kaugalingon gikan sa tanang butang nga dili tinuod, dungganon, matarung, ulay, hiligugmaon, ug maayong pamation. Sila magalikay:

A. Pagka-dili-dungganon sa matag matang—pagpanikas, pagpamakak, pagkadili patas, tuyo sa paglimbong, pagbutang-butang, ug pagbudhi.

 

B. Kahugaw sa tanang matang. Kini naglakip sa pakighilawas, pagpanapaw, pag-unayay diha sa pagminyo, pagkabayot, mga pagtuis sa tanang matang, pornograpiya, kahugawan, law-ay nga pakigsultianay, bastos nga mga pasiaw, panagsayaway, nagapaot-ot nga mga awit o musika, ug kadagahanan sa unsang makit sa telebisyon ug sa mga sinihan.

S26Picture12.jpg

C. Mga dapit diin dili gayud nato maimbitar si Jesus sa pag-uban kanato, sama sa mga balay sayawanan, mga balay ilimnan, mga sugalanan, mga lumbaanan sa sakyanan, etc.

 

Maggahin una kitag pipila ka mga minuto aron sa pagpalawak sa peligro sa mga popular nga musika, sayaw, telebisyon, mga vidyo, ug sinihan.

 

Musika ug Awit

Daghang mga klase sa sekyular nga musika (rap, country, pop, rock, heavy metal, adult contemporary, and dance music) ang labihang nasakop ni Satanas. Ang mga pulong kasagaran nagahimaya sa mga bisyo, ug nagalaglag sa handum alang sa espirituhanong mga butang. Ang mga magsususi nakadiskubre sa pipila ka mga makawiling mga butang mahitungod sa gahum sa musika:

 

(1) Kini mosulod sa utok pinaagi sa mga emosyon, mao nga hinglabwan ang kagahum sa pagpangatarungan.

(2) Kini makaapekto sa tanang bulohaton sa lawas.

(3) Kini makausab sa pulso, sa pagginhawa, ug mga reflexes, nga dili mabantayan sa tawo.

(4) Ang mga singkopadong ritmo sa sayaw naga-usab sa panimuot ug nagabuhat ug dyutay nga hypnosis sa nagapaminaw.

 

Bisan walay mga pulong, ang musika mismo adunay gahum sa paghugaw sa pagbati sa tawo, mga handum, ug mga hunahuna. Ang mga musikero sa sekyular nga rock dayag nga nag-angkon niini. Ang lider sa Rolling Stones, si Mick Jagger miingon: “Imong mabati ang adrenalin nga molatay sa imong lawas. Kini daw matang nga sekswal.” Si John Oates sa Hall and Oates nagpahayag nga ang “Rock ‘n’ Roll 99% nga seks.”2 Ang mao ba nga musika makapalipay kang Jesus? Ang mga kombirtidong mga pagano gikan sa gawas nagsulti kanato nga ang atong modernong sekyular nga musika sama lamang sa klase nga ilang gigamit sa paglamat ug sa pagsimba sa yawa! Pangutan-a ang inyong kaugalingon: “Kong si Jesus moabot aron sa pagbisita kanako, unsa ang musika nga akong mabati nga comportable sa paghangyo Kaniya nga paminawan kauban kanako?” Ang bisan unsang musika nga ikaw dili sigurado kinahanglan nga isalikway. (Alang sa lalum nga pagtuon sa sekyular nga musika, among girekomenda ang Notes on Music ni Carol ug Louis Torres, nga mapalit sa Amazing Facts.) kon kita mahigugma ni Jesus, Iyang usbon ang atong mga gusto sa musika. “Ug nagbutang Siya sa akong baba ug alawiton nga bag-o, bisan ang pagdayeg sa atong Dios: makakita niini ang mga daghan ug mangahadlok sila.” Salmo 40:3. Ang Dios nagahatag sa Iyang mga katawhan ug daghang maayong musika nga nagapadasig, nagapabag-o, ug nagapalambo ug nagalig-on sa Kristohanong kasinatian.

Pagsayaw

Ang pagsayaw dili ikalikay nga makadangat sa paglayo kang Jesus ug sa espiritwalidad. Sa dihang ang mga Israelhanon nagsayaw palibot sa bulawang baka, sila nakalimot sa Dios (Exodo 32:17-25). Sa dihang ang anak nga babaye sa dautang Herodias nagsayaw sa atubangan ni Haring Herodias, gipugotan sa ulo si Juan nga Bautista (Mateo 14:2-12). Lantawa kining makakurat nga estatistika: Usa ka Catoliko nga pari sa New York miingon nga tulo sa upat nga bahin sa mga babayeng nagsugid kaniya sa pagpakighilawas gibutang ang basol sa pagsayaw. Ang ubang mga pari miingon nga ang ikatulo sa upat gamy ra kaayo; sila nagbana-bana sa siyam sa pulo. Hinumdumi, kon si Cristo maka-partisipar sa usa ka kalihokan uban nimo, ikaw luwas. Kon dili, palayo gikan niini.

 

Telebisyon, mga Vidyo, ug ang Sine

Ang mga butang ba nga imong gilantaw sa telebisyon ug mga vidyo o diha sa sinihan nagadani sa imong ubos o sa imong taas nga kinaiyahan? Sila ba nagtultol kanimo ngadto sa dakong gugma alang kang Jesus, o sa kalibutan? Sila ba nagahimaya kang Jesus, sa mga yawan-ong bisyo? Sa atong adlaw, bisan pa ang mga sekyularista ug ang mga dili Kristohanon nagasulti batok sa daghang mga produksyon sa telebisyon ug mga pelikula. Si Satanas nakadakop sa mga mata ug igdulongog sa binilyon ug, ingon nga resulta, siya paspas nga nagaliso sa kalibutan ngadto sa usa ka lanaw sa imoralidad, krimen, hulga, ug kawalay paglaum. Usa ka pagtuon nag-ingon nga kon walay telebisyon, “aduna untay moubos sa 10,000 ka mga pagpatay kada tuig sa Estados Unidos, moubos sa 70,000 ka mga pagpanlugos, ug moubos sa 700,000 nga mga pagpanghulga.”3 Si Jesus, nga nahigugma kanimo, nagahangyo kanimo sa pagkuha sa imong mata pahilayo sa mga butang ni Satanas nga nagakontrolar sa hunahuna ug ibutang sila Kaniya. Siya miingon, “Tumotok kamo kanako, ug mangaluwas kamo.” Isaias 45:22.

1 Newsweek, "Mick Jagger and the Future of Rock", Jan. 4, 1971, p. 47.

2Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39.

3Newsweek, "Violence, Reel to Reel", Dec. 11, 1995, p. 47.

S26Picture13.jpg

Ang usa ka luwas nga sumbanan sa pagtan-aw sa bisan unsang butang mao ang pagpangutana, "komportable ba ako sa pagdapit kang Jesus sa pagtan-aw sa programa uban kanako?"

11. Unsa ang ang klaro nga lista nga gihatag ni Jesus kanato nga atong magamit ingon nga giya diha sa paglantaw ug telebisyon?

 

“Ug dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga diosdios, panglamat, pangabubho, kapungot, iyaiyahay, sinupakay, pundokpundok, , kasina, mga butang nga maingon-ingon niini. Pasidan-an ko kamo, sama sa ako nang pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios.” Galacia 5:19-21.

Tubag:  Ang Kasulatan klaro kaayo aron sa pagsabot. Kon ang usa ka pamilya magdumili sa tanang programa sa telebisyon nga nagapadayag o nagkondina sa bisan unsa sa ibabaw nga mga sala, aduna nalang unyay gamay nga malantaw. Kon si Jesus moabot sa pagbisita kanimo, unsa nga pasundayag sa telebisyon ang imong mabati nga komportable nga ipangutana Kaniya nga pagalantawon uban nimo? Ang tanang uban pang mga pasundayag siguro dili arang sa Kristohanong paglantaw.

12. Niining adlaw sa matinguhaon, ug independenteng mga panghunahuna, daghan ang nakabati nga sila sa bug-os makahimo sa mga espirituhanong mga desisyon nga walay tabang sa uban, labot na si Jesus. Unsa ang gisulti ni Jesus mahitungod sa maong mga tawo?

 

Tubag:   

Pamati sa dili malalis nga pahayag ni Jesus: “Dili kamo magabuhat sunod sa tanang mga butang nga ginabuhat nato dinhi niining adlawa, ang tagsatagsa ka tawo sa bisan unsa nga matarung sa iyang kaugalingong mga mata.” Deuteronomio 12:8.

 

“Adunay usa ka dalan nga daw matarung alang sa tawo, apan ang katapusan niana mao ang mga dalan sa kamatayon.” Proverbio 16:25.

 

“Ang dalan sa usa ka buang matarung man sa iyang kaugalingong mga mata; apan kadtong manggialamon nagapamati ug tambag.” Proverbio 12:15. “Kadtong magasalig sa iyang kaugalingong kasingkasing maoy usa ka buang.” Proverbio 28:26.

13. Unsang solemne nga pasidaan ang gihatag ni Jesus kanato mahitungod sa ihemplo ug influencia sa atong kinabuhi?

 

“Apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagasalig Kanako, maayo pa lang unta hinoon alang kaniya kon gikahigtan siyag dakung galingan nga bato diha sa iyang liog ug gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat.” Mateo 18:6. “Kinahanglan maghunahuna kamo sa dili gayud pagbutang ug kapangdolan o makabalda diha sa agianan sa inyong igsoon.” Roma 14:13. “Walay usa kanato nga nagmabuhi alang sa iyang kaugalingon.” Roma 14:7.

S26Picture14.jpg

Tubag: Kitang tanan nagdahum sa mga pangulo, mga tawo nga may influencia, inila nga mga mandudula, ug uban pang inila kaayo nga mga pigura aron sa pagbutang ug maayong ihemplo ug gamiton ang ilang influencia nga may kaalam—aron sa pagbayad sa ginatawag “utang ngadto sa sociedad.” Apan sa karon nga kalibutan, kita kasagaran gilamat sa mga balikog ug iresponsableng mga kalihokan sa mga prominenteng indibidwal. Si Jesus klaro nga nagpahayag sa Roma 1:14 nga ang mga Kristohanon, nga nagarepresentar Kaniya ug sa Iyang gingharian, tinuod gayud nga adunay utang sa uban. Ug siya sa solemne nagpasidaan nga ang mga Kristohanong nagpakawalay pakabana sa ilang influencia ug ihemplo, ug sa dayon nagaphisalaag sa mga tawo, dili makasulod sa Iyang gingharian.

14. Unsa ang mga prinsipyo sa paggawi ni Jesus mahitungod sa sinuotan ug sa alahas?

Tubag:    

A. Pagpanuot nga may kaugdang. Lantawa ang 1 Timoteo 2:9. Hinumdumi nga ang kalibutan gidala nganhi sa atong kinabuhi pinaagi sa kaibog sa unod, sa kaibog sa mga mata, ug sa pagpagarbo sa kinabuhi (1 Juan 2:16). Ang mga dili maugdang nga sinina nalabot sa tanang tulo ug kini gidili alang sa Kristohanon.

B. Ipadaplin ang mga dayandayan ug mga alahas. Ang “pagpagarbo sa kinabuhi” ang problema dinhi. Ang mga manununod ni Cristo gikinahanglan nga makita nga lahi. Ang ilang hitsura nagapanghimatuod ug nagpadalag kahayag ngadto sa uban (Mateo 5:16). Ang alahas makadanig atensyon aron ug sa magpataas sa kaugalingon. Sa Bibliya, kini usa ka simbolo sa pagkasilo ug sa

apostasia. Sa dihang si Jacob ug ang iyang pamilya magtugyan pag-usab sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo, ilang gilubong ang ilang mga alahas sa yuta (Genesis 35:1, 2, 4). Sa dihang ang mga Israelhanon duol na sa pagsulod sa yuta sa saad, ang Ginoo nagmando kanila sa pagtangtang sa ilang mga dayandayan (Exodo 33:5, 6). Sa Isaias capitulo 3, ang Dios klaro nga nag-ingon nga diha sa pagsuot ug mga alahas (mga pulceras, singsing, arites, etc. ingon nga gilista diha sa mga bersiculo 19-23), ang Iyang mga katawhan nagapakasala (bersiculo 9). Sa Oseas 2:13, nga Ginoo nagsulti nga sa

15. Giunsa sa pagdugtong ang paggawi ug pagtuman ngadto sa kaluwasan?

Tubag:    Ang pagtuman ug ang Kristohanong paggawi mao ang mga pamatuod, o ebidencia nga ako giluwas ni Jesu-Cristo (Santiago 2:20-26). Ang kamatuoran sa maong kahimtang mao nga sanglit ang mga kagawian sa kinabuhi sa usa ka tawo mausab human ang pagkakabig, ang pagkakabig dili tinuod. Ang usa ka kombirtidong tawo makakaplag sa iyang dakong kalipayan diha sa pagdiskubre sa kabubot-on ni Jesus sa tanang butang ug diha sa malipayon nga pagsunod kon diin man Siya magtultol.

S26Picture17.jpg

Ang bisan unsa nga makapakunhod sa akong gugma alang sa espirituhanong mga butang nahimong usa ka idolo.

Pagbantay sa Pagsimbag Diosdios

Ang unang sulat ni Juan naghisgut sa Kristohanong kagawian. Diha sa iyang pagtapos (1 Juan 5:21), si Jesus nagpasidaan kanato pinaagi sa Iyang solugoon nga si Juan sa pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa mga diosdios. Ang Agalon nagpasabot sa bisan unsang butang nga nagaapil-apil o nagapawala sa akong gugma Kaniya—sama sa musika, fashion, mga bahandi, dayandayan, dautang matang sa kalingawan, etc. Ang natural nga bunga, o resulta, sa usa ka matuod nga pagkakabig mao ang pagsunod nga malipayon kang Jesus ug pagsuon sa Iyang kagawian sa kinbuhi.

S26Picture18.jpg

16. Kita ba magdahum sa uban nga molantaw nga may pabor sa Kristohanong kagawian sa kinabuhi?

Tubag:    Dili. Si Jesus miingon nga ang mga butang sa Dios kabuang sa natural nga tawo tungod kay sila dili matugkad sa espiritohanong paagi (1 Corinto 2:14). Sa dihang si Jesus nagtukoy sa paggawi, Siya naghapnig ug mga prinsipyo alang kanila nga nagapangita nga giyahan sa Iyang Espiritu. Ang Iyang mga ktawhan magamapasalamaton ug malipayon nga magasunod sa Iyang panghimangno. Ang uban dili man mosabot o mouyon.

Ang mga tawo nga wala pa hingpit nga naghatag sa ilang kaugalingon kang Jesus dili gayud makasabut sa pamaagi sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, ug dili kita angay nga magpaabut niini.

17. Unsaon man sa usa ka tawo nga nagasalikway sa mga istandandarte ni Jesus alang sa Kristohanong paggawi paglantaw sa langit?

Tubag:    Ang mao nga tawo mahimong miserable sa langit. Siya moreklamo nga wala didtoy mga balay sayawanan sa gabii, walay ilimnon, walay mga pornograpik nga mga materyales, walay mga pokpok, walay senswal nga musika, walay malaw-ay nga mga basahon, walay kahugawan, ug walay panagsugal. Ang langit mahimo nga “impyerno” alang kanila nga wala nagporma ug matuod nga relasyon sa gugma kauban ni Jesus. Kini mao nga ang Kristohanong istandandarte walay bili alang kanila (2 Corinto 6:14-17).

18. Unsaon nako sa pag-adaptar ug pagsunod niining mga giya sa Bibliya nga dili ako mogawas nga fariseonhon, magihukmanon, o legalistiko?

Tubag:    Ang tanang butang nga atong pagabuhaton kinahanglan nga inubanan sa usa ka paghunahuna: aron sa pagpadayag sa gugma ug bili kang Jesus (1 Juan 3:22). Sa dihang si Jesus gikaisa gikan sa yuta ug gipakita ngadto sa mga tawo (Juan 12:32), sila makabig ngadto Kaniya. Ang atong usa ka pangutana sa kanunay mao nga, “Kini ba makapadungganon kang Jesus? Ako ba mamati niini, mokanta niini, o moadto didto kon si Jesus ania dinhi,

S26Picture19.jpg

personal, uban kanako?” si Jesus uban kanimo ug kanako (Mateo 28:20), ug Siya nakakita sa tanang butang nga atong gihimo. Kinahanglan ko sa pagbati sa presencia ni Jesus sa matag dagway ug kalihokan sa kinabuhi. Sa dihang ako naggahin sa panahon kauban Niya, ako nahimong sama Niya (2 Corinto 3:18). Unya sa dihang ang mga tawo uban kanako, sila motubag sama sa gibuhat sa mga disipolo kanhi: “Sila nahibulong; ug unya ilang naila nga kini sila mao ang ngapakig-uban ni Jesus.” Buhat 4:13. Ang mga Kristohanon nga nagkinabuhi nga sama niana dili gayud mamahimo nga fariseonhon, magihukmanon, o legalistiko. Sa kaadlawan sa Daang Tugon, ang mga katawhan sa Dios anaa sa hapit sa makanunay nga apostasia tungod kay nagpili sila sa pagkinabuhi sama sa ilang mga silingang pagano kaysa mosunod sa nalahi nga kagawian sa kinabuhi nga gilitanya sa Dios alang kanila (Deuteronomio 31:16; Mga Maghuhukom 2:17; 1 Cronicas 5:25; Ezequiel 23:30). Kini man sa gihapon tinuod karon. Walay usa nga maka-alagad sa duha ka mga agalon (Mateo 6:24). Kadto nga nagagunit sa kalibutan ug sa iyang kagawian sa hinay-hinay mahulma ni Satanas aron sa pag-adaptar sa iya nga mga gibati ug mga handum ug, tungod niini, makondisyon nga mahisalaag. Kadtong nagsunod sa mga prinsipyo ni Jesus alang sa Kristohanong paggawi mamausab ngadto sa Iyang dagway ug maandam alang sa langit. Wala gayoy tunga-tunga nga dalan.

19. Buot ko nga higugmaon si Cristo sa hilabihan nga ang pagsunod sa Iyang mga prinsipyo alang sa Kristohanong pagkinabuhi mamahimong usa ka kalipya ug kahimut-an.

- TUBAG

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Nasyaud ako sa buot nga ipabuhat sa Dios kanako, apan wala lang gayud ako nakabati nga ako andam sa pagsugod sa pagbuhat niini. Unsa ang imong masulti? (Isaias 8:20)

Tubag: Sugdi kini sa pagbuhat sa makausa! Ayaw gayud pagsalig sa mga gibati. Ang Dios naggiya pinaagi sa mga pulong sa Kasulatan (Isaias 8:20). Ang mga gibati kasagaran nga makapahisalaag. Ang mga pangulong Judiohanon nagbati nga kinahanglan nilang ilansang si Jesus, apan sila nasayop. Daghan ang makabati nga luwas sa ikaduhang pagbalik ni Jesus, apan sila, sa hinoon, mahisalaag (Mateo 7:21-23). Ang yawa naga-influencia sa mga gibati. Kon ako mosalig sa akong mga gibati, Siya magadala kanako ngadto sa kalaglagan.

2. Ako nasamok. Ako buot sa pagbuhat gayud sa usa ka butang. Ako nakaamgo, sa hinoon, nga tungod sa hulagway niini, ang uban mahimo sa pagbati nga ako nagahimo sa dautan. Unsa ang ako nga buhaton? (1 Tesalonica 5:22).

 

Tubag: Ang Bibliya klaro. Kini miingon, “Likayi ninyo ang tanang dagway sa kadautan.” 1 Tesalonica 5:22. Ug ang apostol Pablo miingon nga kon ang pagkaon sa unodnong kalan-on makapandol sa uban, siya dili magahikap pag-usab niadtong mga kalan-on (1 Corinto 8:13). Siya usab miingon nga kon siya mag-ignora sa gibati sa napandol nga tawo ug magpadayon sa pagkaon sa unodnong kalan-on, siya makasala.

3. Daw alang kanako, ang mga iglesia nagalistag daghang mga butang nga kinahanglan nako buhaton ug daghan kaayong mga butang nga kinahanglan dili nako pagbuhaton. Kini daw nagapakamang kanako sa bongbong. Dili ba ang pagsunod kang Jesus ang labing mahinungdanon? (Pinadayag 22:14)

 

Tubag: Oo, ang pagsunod ni Jesus ang labing mahinungdanon. Apan hinoon, ang pagsunod kang Jesus nagkahulugan ug usa ka butang sa usa katawo ug daw may kalahian sa laing usa. Ang mao rang luwas nga paagi aron sa pagsayud kon unsa ang kahulugan sa pagsunod kang Jesus mao ang pagdiskubre kon unsa ang giingon sa Bibliya sa bisan unsang pangutana mahitungod sa matarung nga binuhatan. Kadtong mahigugmaong nagsunod sa mga sugo sa Dios sa usa ka adlaw mosulod sa Iyang gingharian (Pinadayag 22:14). Kadtong nagsunod sa mga tulomanon nga hinimo sa tawo mamahisalaag ug mahilayo gikan sa Iyang gingharian (Mateo 15:3-9).

4. Ang pipila sa mga tulomanon sa Dios daw dili makatarunganon ug dili kinahanglanon kanako. Ako dili kasabot ngano nga sila importante. Unsa ang imo masulti? (1 Juan 5:4)

 

Tubag: Ang mga anak kasagaran mobati nga ang ubang mga tulomanon sa ilang mga ginikanan (halimbawa, “Ayaw pagdula diha sa dalan”) dili makatarunganon. Apan sa dugay nga katuigan, ang anak magapasalamat sa iyang mga ginikanan sa maong tulomanon. Kita mga “anak” sa atong pakigdugtong sa Dios, tungod kay ang Iyang mga hunahuna ug mga buhat sama ka hataas kay sa atoa ingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta (Isaias 55:8, 9). Kinahanglan nato sa pagsalig sa atong langitnong Amahan sa pipila ka mga dapit nga dili nato masabtan ug mohunong kita sa “pagdula diha sa dalan”, kon Iya man kining ihangyo. Siya dili maghikaw sa bisan unsang maayo gikan kanato (Salmo 84:11). Sa dihang ako tuoray nga nahigugma kang Jesus, ako magahatag kaninay sa akong pagduhaduha ug maghimo sa Iyang kabubot-on bisan ako dili makasabot sa kanunay ngano. Ang bag-o nga pagkatawo mao ang yawi. Ang Bibliya miingon nga sa dihang ako matuod nga natawo pag-usab, ang pagbuntog sa kalibutan dili mahimo nga usa ka problema tungod kay ang usa ka nakabig nga tawo makabaton sa pagtoo ug pagsalig sa pagsunod nga malipayon kang Jesus sa tanang butang (1 Juan 5:4). Ang pagdumili sa pagsunod Kaniya tungod lamang kay ako wala na klarohan sa Iya nga mga katarungan nagapakitag kakulang sa pagsalig sa akong Manluluwas.

5. Ako ba makabenepisyo sa mahigugmaong mga prinsipyo, kasugoan, ug mga mando ni Jesus? (Jeremias 29:11)

 

Tubag: Mao gayud! Ang matag prinsipyo, tulomanon, balaod, o kasugoan ni Jesus nagahatag ug daw dili katuohan nga mga panalangin. Ang pinakalabing dako nga daog sa loto diha sa kasayasayan mokuspad ngadto sa kawalay hinungdan sa dihang itandi sa madagayaong mga panalangin sa Dios ngadto sa Iyang matinumanong kaanakan. Ania ang pipila lamang ka mga benepisyo nga gikan sa pagsunod sa mga tulomanon ni Jesus:

1. Si Jesus ingon nga personal nga higala.

2. Si Jesus ingon nga kasosyo sa negosyo.

3. Kagawasn gikan sa kalapasan.

4. Kalinaw sa hunahuna.

5. Kagawasan gikan sa kahadlok.

6. Dili mahulagway nga kalipay.

7. Hataas nga kinabuhi.

8. Kasigurohan sa usa ka puloy-an sa langit.

9. Labing maayo nga panglawas.

10. Walay mga labad sa ulo.

 

Paghisgut mahitungod sa mga bahandi! Ang matuod nga Kristohanon nagdawat sa mga benepisyo gikan sa Iyang langitnong Amahan nga bisan pa ang pinakadato nga tawo sa yuta dili arang makapalit.

6. Mahitungod sa mga istandandarte ug kagawian sa kinabuhi, ako ba adunay responsibilidad sa pag-edukar sa ubang tawo mahitungod kanila? (2 Corinto 13:5)

 

Tubag: Ang pinakamaayong tulomanon nga atong sundon mao ang pagbaton sa pagpanginlabot mahitungod sa atong kaugalingong kagawian. “Susiha ang inyong kaugalingon”, naga-ingon ang Bibliya diha sa 2 Corinto 13:5. Sa dihang ang atong kagawian sama sa kon unsa ang dapat mao, ang atong ihemplo nagsilbi ingon nga hilom nga saksi ug dili nato kinahanglan sa paglektura sa bisan kinsa. Mao man, ang mga ginikanan usab adunay pinasahi nga responsibilidad sa pagtabang sa ilang mga anak nga makasabot unsaon pagsunod kang Jesus.

7. Unsa ang mga dagkong peligro alang sa mga Kristohanon karon? (Mateo 6:24)

 

Tubag: Uban sa mga dagkong peligro mao ang nagkabahin nga mga pagsalig. Daghang mga Kristohanon ang adunay duha ka hinugigma nga nagabahin sa kasingkasing: gugma alang kang Jesus, ug gugma alang sa kalibutan ug sa makasasalang kagawian ug mga kalipayan niini. Daw daghan kaayo, ang naghandum sa paglantaw kon unsaon nila kaduol sa pagsunod sa kalibutan ug pagtagdon sa gihapon ingon nga mga Kristiyano. Kini dili mahimo. Si Jesus klaro nga nagpasidaan nga walay usa nga “arang makaalagad ug duha ka agalon.” Mateo 6:24.

8. Apan dili ba kana legalismo ang pagsunod niining Kristohanong mga tulomanon sa pagginawi? (Efeso 2:8)

 

Tubag: Dili, sanglit ang usa ka tawo naghimo niiini aron nga mamaluwas. Ang kaluwasan maabot lamang ingon nga mialgroso, ug libreng gasa gikan kang Jesus. Ang kaluwasan pinaagi sa buhat (o pagginawi) dili kaluwasan sa pagkamatuod. Apan hinoon, ang pagsunod sa mga istandandarte ni Jesus sa pagginawi tungod kay ako naluwas ug nahigugma Kaniya, maoy dili gayud legalismo.

9. Ang Kristohanon ba nga mga istandandarte may labot sa sugo ni Jesus nga atong pasigaon ang atong kahayag? (Mateo 5:14)

Tubag: Mao sa gayud! Si Jesus miingon nga ang matuod nga Kristohanon usa ka kahayag (Mateo 5:14). Siya usab miingon, “Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit.” Mateo 5:16. Dili nimo madungog ang kahayag; makita nimo kini. Ang mga tawo makakita sa kahayag sa Kristohanon nga nagasiga pinaagi sa iyang mga paggawi, bisti, pagkaon, sinultian, batasan, kalooy, kaulay, kaaghop, ug pagkamatinud-anon (mga istanndandarte ni Jesus). Sila magapangutana sa ila nga kagawian sa kinabuhi, ug tungod niini, kasagaran sila madala ngadto kang Cristo.

10. Dili ba ang Kristohanong mga istandandarte kultural? Dili ba kini sila mausab uban sa panahon? (2 Corinto 6:17)

Tubag: Ang mga customre mahimo nga mausab, apan ang mga istandandarte sa Bibliya nagalangtud. “Ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan.” Isaias 40:8. Ang iglesia kinahanglan sa pagtultol, dili sa pagsunod. Kini dili kinahanglan nga hulmahon pinaagi sa kultura, humanismo, o sa mga uso sa kaadlawan. Dili nato magdalhon ang iglesia ubos sa mga nagakasayop nga istnadandarte sa tawo, apan hinoon, pasaka ngadto sa istandandarte ni Jesus. Sa dihang ang iglesia nagkinabuhi, nagsulti, naglantaw, ug nagginawi nga sama sa kalibutan, kinsa ba gud tawon ang moduol kaniya aron sa pakigtabang? Si Jesus nagpadalag pagtawag ngadto sa Iyang katawhan ug sa Iyang iglesia, nga nagaingon, “Busa panggula kamo gikan kanila, ug magpalain kam gikan kanila … ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw; unya pagahinangpon ko kamo.” 2 Corinto 6:17. Ang iglesia ni Jesus dili dapat mosuon sa kalibutan, apan hinoon sa pagsalikway niini. Ang “kalibutan” nagadaot sa binilyon. Ang iglesia dili dapat mokuyog sa iyang pagkakimpang. Ang iglesia kinahanglan sa pagbarug nga habug ug uban sa maloloy-on apan lig-on nga tingog magatawag sa mga katawhan sa pagpatalainghug kang Jesus ug makakab-ot sa Iya nga mga istandandarte. Sa dihang ang usa ka nagapamati mahigugma kang Jesus ug maghangyo Kaniya sa pagkontrolar sa iyang kinabuhi, ang Manluluwas mobuhat sa mga milagro nga gikinahanglan aron sa pag-usab kaniya ug sa luwas nga pag-uban kaniya ngadto sa walay katapusang gingharian sa Dios. Wala nay lain pang dalan ngadto sa langit.

11. Sigurado nga dili tanang pagsayaw dautan. Dili ba si David misayaw sa atubangan sa Dios? (2 Samuel 6:14)

Tubag: Tinuod, dili tanang pagsayaw dautan. Si David milukso ug misayaw sa atubangan sa Dios ingon nga pagpahayag sa pagdayeg sa Iyang mga panalangin (2 Samuel 6:14-16). Usab, siya misayaw nga siya rang usa. Ang sayaw ni David susama niadtong bakol nga tawo nga milukso sa kalipay human nga siya giayo ni Jesus (Buhat 3:8-10). Ang mao nga pagsayaw, o paglukso, girekomendar ni Jesus ngadto kanila nga gipanglutos (Lucas 6:22, 23). Ang pagsayaw uban niadtong lahi nga kasarian (nga nagadangat ngadto sa imoralidad ug nabungkag nga panimalay) ug law-ay nga panagsayaw (sama sa pagtangtang sa mga bisti) mao ang mga matang nga gikondenar sa Bibliya.

12. Unsa ang gisulti sa Bibliya mahitungod sa mga tawo nga nagakondenar ug nagahukom sa usag usa? (Mateo 7:1)

Tubag: “Ayaw kamo pagpanghukom sa uban aron dili kamo pagahukman. Kay ang hukom nga inyong ipakanaug, mao usab ang igahukom kaninyo.” Mateo 7:1, 2. “Busa ikaw walay ikapangulipas, O tawo, bisan kinsa ikaw, nga magahukom sa laing tawo; kay sa imong paghukom kaniya, sa imo rang kaugalingon nagahukom kag silot, kay ikaw nga nagahukom nagabuhat man usab sa maong mga butang.” Roma 2:1. Unsaon man niini nga mas maklaro? Walay pagpangulipas o pagpakamatarung sa akong paghukom sa bisan kinsa gawas sa akong kaugalingon. Si Jesus mao ang Maghuhukom (Juan 5:22). Sa dihang ako nagapahamtang ug paghukom ngadto sa uban, ako nagapuli sa posisyon ni Cristo ingon nga maghuhukom ug ako mahimo nga gamayng Anticristo (1 Juan 2:18)—usa ka solemne nga hunahuna, sa gayud!