Wala Nay Pagtalikod Balik!

S27Picture1.jpg

Leksyon 27

Sa dihang ang usa ka skydiver motikang sa tumoy sa pultahan sa eroplano ug molukso palayo gikan sa eroplano, siya nasayud nga siya wala nay pagtalikod ug balik. Siya nakalatas na sa halayo, ug kon siya makalimot sa paghikot sa iya nga parakyot, walay makaluwas kaniya ug siya sa siguro mahiagum sa makalilisang nga kamatayon. Unsa nga tilimad-on! Apan adunay butang nga labi pang dautan nga mahitabo sa usa ka tawo. Sa gayud, mas labi pa nga dautan ang pag-abot sa punto sa dili na pagtalikod sa imong relasyon kauban ang Dios. Apan minilyon ang nagakaduol niini nga punto ug sila walay kalibutan! Posible ba nga ikaw usa kanila? Unsa ang makalahadlokang sala nga makapadangat sa mao nga kapalaran? Nganong dili man kini mapasaylo sa Dios? Alang sa mas klaro ug makadulot nga tubag, apan usab puno sa paglaum, paggahin ug pipila ka minuto kauban kining makatingalahong Study Guide.

S27Picture2.jpg

1. Unsa ang sala nga dili mapasaylo sa Dios?

“Ang mga tawo pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala ug pagpasipala, apan ang pasipala batok sa Espiritu dili gayud pasayloon.” Mateo 12:31.

Tubag:   Ang sala nga dili mapasaylo sa Dios mao ang “pasipala batok sa Espiritu [Santo].” Apan unsa kining “pasipala batok sa Espiritu Santo”? Ang mga tawo adunay daghang nagkalahi-lahing tinuohan mahitungod niini nga sala. Ang uban nagtuo nga kini pagpatay; ang uban, mao ang pagpamalikas sa Balaang Espiritu; ang uban, ang paghikog; ang uban, usa ka makaligutgut, makalilisang nga hilabihang kadautan nga buhat; ug sa uban pa, ang pagsimbag mini nga dios! Ang sunod nga pangutana mopasanag sa pipila ka makatabang nga kahayag mahitungod niini nga mahinungdanong butang.

S27Picture3.jpg

Ang pagpatay, bisan ang makalilisang, dili ang sala nga dili mapasaylo sa Dios.

2. Unsa ang giingon sa Bibliya mahitungod sa sala ug sa pagpasipala?

“Ang mga tawo pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala ug pagpasipala.” Mateo 12:31.

Tubag: Ang Bibliya klaro nga nagsulti nga ang tanang matang sa sala ug pagpasipala mapasaylo. Busa, wala sa mga sala nga gilista sa kanhing pangutana mao ang sala nga dili mapasaylo sa Dios. Walay usa ka sala sa bisan unsa nga matang ang sala nga dili mapasaylo.

Oo, kini daw taliwas, apan matuod ang pareho nga sumusunod nga mga pahayag:

A. Ang bisan unsa ug tanang matang sa sala ug pasipala mapasaylo.

B. Ang pagpasipala o sala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo.

Si Jesus nagbuhat sa parehong pahayag diha sa Mateo 12:31, busa, walay sayop niini. Aron sa paghiuyon sa mga pahayag, kinahanglan nato sa pagdiskubre sa buhat sa Espiritu Santo. Sa una pa, ang pulong “ghost” gikan sa “ghast”, ang karaang Igles alang sa “espiritu”.

3. Unsa ang buhat sa Espiritu Santo, o Espiritu?

“Ug inig-abut na Niya [Espiritu Santo], Iyang pailhon ang kalibutan sa sala ug sa pagkamatarung ug sa hukom.” “Kini Siya ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran.” Juan 16:8, 13.

Tubag:   Ang buhat sa Espiritu Santo mao ang pagpaila kanako sa sala ug sa pagtultol kanako ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ang Espiritu Santo mao ang agencia sa Dios alang sa pagkakabig. Kon walay Espiritu Santo, walay usa nga makabati sa kasubo sa sala, ni ang bisan kinsa mamakabig.

4. Sa dihang ang Espiritu Santo magapaila kanako sa sala, unsa ang akong ginahanglan buhaton aron mapasaylo?

“Kon isugid ta ang atong mga sala, Siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod niana mopasaylo Siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.” 1 Juan 1:9.

Tubag:  Sa dihang ako nakonbiktar sa sala pinaagi sa Espiritu Santo, ako kinahanglan nga magasugid sa akong mga sala aron ako mapasaylo. Sa dihang igasugid ko sila, ang Dios dili lamang mopasaylo kanako apan Siya usab milagroso nga magahinlo kanako gikan sa tanang pagkadili matarung. Ang Dios naghulat ug andam sa pagpasaylo kanako sa bisan unsa ug sa tanang sala nga akong mahimo (Salmo 86:5), apan lamang kon ako mosugid ug mosalikway niini.

S27Picture4.jpg

5. Unsay mahitabo kon dili nako isugid ang akong mga sala sa dihang makonbiktar sa Espiritu Santo?

“Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili mouswag; apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila makadawat ug kalooy.” Proverbio 28:13.

Tubag:  Kon ako dili mosugid sa akong mga sala, si Jesus dili makapasaylo sa akong mga sala. Tungod niini, bisan unsang sala nga wala nako gisugid dili mapasaylo hangtud nga igakasugid ko kini, tungod kay ang kapasayloan kanunay nga nagsunod sa pagsugid. Kini dili pagsundan niini.

Terible nga Peligro sa Pagpakigbatok sa Espiritu Santo

Ang pagpakigbatok sa Espiritu Santo teribleng kapeligroso tungod kay kini masayon nga nagatultol sa pagsalikway sa Espiritu Santo, nga mao ang sala nga dili gayud mapasaylo sa Dios. Kini milapas sa punto sa dili na pagbalik. Tungod kay ang Espiritu Santo mao lang man ang agencia nga gihatag sa pagdala kanako sa pag-ila sa sala, kon ako sa kanunay mosalikway Kaniya, ang akong kaso sa human niana, wala nay paglaum. Kini nga suweto hilabihan ka importante nga ang Dios nag-ilustrar niini sa daghang nagkalahing mga pamaagi sa Kasulatan. Pagbantay alang niining nagkalahing mga pagsaysay samtang ikaw nagapadayon sa pagsuta niini nga Study Guide.

6. Sa dihang ang Espiritu Santo magkonbiktar kanako sa sala o magtultol kanako sa bag-ong kamatuoran, kanus-a man ako molihok?

Tubag:   

Ang Bibliya miingon:

A. “Sa diha nga makadungog sila mahitungod kanako, magapasakup sila kanako.” Salmo 18:44.

 

B. “Midali ako, ug wala magdugay, sa pagtuman sa imong mga sugo.” Salmo 119:60.

 

C. “Tan-awa, karo ang panahon nga gikahimut-an; tan-awa, karon mao ang adlaw sa kaluwasan.” 2 Corinto 6:2.

 

D. “Ug karon, unsa pa may imong gipaabut? Tumindog ka ug magpabautismo, ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa Iyang ngalan.” Buhat 22:16.

 

Ang Bibliya nagabalik-balik sa pagpahayag nga sa dihang ako makonbiktar sa sala, kinahanglan nako sa pagsugid niini sa makausa. Ug sa dihang ako makabalo sa bag-ong kamatuoran, kinahanglan nako sa pagdawat niini sa walay paglangay.

S27Picture5.jpg

7. Unsa nga solemneng pagpasidaan ang gihatag sa Dios mahitungod sa pagpanghangyo sa Espiritu Santo?

“Ang Akong Espiritu dili makiglalis sa gihapon sa tawo.” Genesis 6:3.

Tubag:   Ang Dios sa solemne nagapasidaan nga ang Espiritu Santo dili sa gayud magapadayon sa pagpanghangyo sa usa ka tawo sa pagtalikod sa sala ug sa pagtuman sa Dios.

8. Sa unsang punto ang Espiritu Santo moundang sa paghangyo sa tawo?

“Mao kini ang hinungdan ngano nga magasulti Ako kanila pinaagig mga sambingay; kay …bisan tuod sila magapaminaw, dili man sila makabati.” Mateo 13:13.

Tubag:   Ang Espiritu Santo moundang sa pagpakigsulti sa tawo sa dihang kana nga tawo mahimong bungol sa Iya nga tingog. Ang Bibliya naghulagway niini ingon nga nagapaminaw apan wala nakapamati. Wala gayoy punto sa pagbutang sa orasan nga naga-alarma sa kuwarto sa usa ka bungol. Siya dili makadungog niini. Sa sama usab, ang usa ka tawo magakondisyon sa iyang

kaugalingon sa dili pagdungog sa tingong sa orasan nga naga-alarma pinaagi sa balik-balik nga pagpalong niini ug sa dili pagbangon. Sa katapusan, moabot ang adlaw nga ang alarma mapalong ug siya dili na gayud makadungog niini.

Ayaw ug Pagsiradohi ang Espiritu Santo

Mao usab kana sa Espiritu Santo. Kon ako sa kanunay magasirado Kaniya, moabot ang adalaw nga Siya makigsulti kanako ug ako dili na makadungog Kaniya. Sa dihang moabot kana nga adlaw, ang Espiritu makasusubo nga motalikod gikan kanako tungod kay ako nahimong bungol sa Iyang mga pagpang-awhag. Sa ingon niana, ako nakalatas sa punto nga wala nay pagbalik. Unsa ka solemne, ug makasamok nga pagpasidaan batok sa pagpakigbatok sa tingog sa Espiritu!

9. Ang Dios, pinaagi sa Iyang Espiritu Santo, nagadalag kahayag (Juan 1:9) ug konbiksyon (Juan 16:8) sa matag tawo sa yuta. Unsa ang akong pagbuhaton sa dihang ako makadawat sa kahayag gikan sa Espiritu Santo?

“Apan ang alagianan sa matarung ingon sa banagbanag sa kahayag, nga nagakasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw. Ang dalan sa tawong dautan ingon sa kangitngit.” Proverbio 4:18, 19. “Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit,” Juan 12:35.

S27Picture6.jpg

Tubag:  Ang balaod sa Bibliya mao nga sa dihang ang Espiritu Santo magdala kanako sa bag-o nga kahayag, o konbiksyon sa sala, kinahanglan ako sa paglihok sa makausa—sa pagtuman sa walay paglangay. Kon ako motuman ug maglakaw diha sa kahayag samtang nadawat ko kini, ang Dios magapadayon sa paghatag kanako sa kahayag. Kon ako magdumili, bisan pa ang kahayag nga akong nabatnan mawala, ug ako mabiyaan sa kangitngit. Ang kangitngit nga moabot gikan sa usa ka matinguhaon ug katapusan nga pagdumili sa pagsunod sa kahayag mao ang resulta sa pagsalikway sa Espiritu, ug kini mobiya kanako nga wala nay paglaum.

S27Picture7.jpg

10. Ang bisan unsa bang sala mamahimo nga sala batok sa Espiritu Santo?

Tubag: Oo, kon ako magpadayonon sa pagdumili sa pagsugid ug pagsalikway sa bisan unsang sala, ako sa kadugayan mahimong bungol sa pagpanghangyo sa Espiritu Santo ug tungod niini, molapas sa punto sa dili na pagtalikod. Ang sumusunod ang pipila ka mga halimbawa sa Bibliya:


A. Ang dili mapasaylong sala ni Judas mao ang pagkamaibugon. (Juan 12:6). Ngano? Tungod ba kay kana dili mapasaylo sa Dios? Dili! Kana nahimo nga

dili mapasaylo tungod lamang kay si Judas nagdumili sa pagpatalinghug sa Espiritu Santo ug sa pagsugid sa iyang sala sa pagkamaibugon. Sa kadugayan, siya nahimong bungol sa tingog sa Espiritu.

 

B. Ang dili mapasaylong sala ni Lucifer mao ang garbo, ug pagpataas sa kaugalingon (Isaias 14:12-14). Ang Dios makapasaylo niini nga mga sala. Si Lucifer mahimo unta nga mapasaylo ug mamahinlo, apan siya midumili sa pagpatalinghug hangtud nga dili na niya madungog ang tingog sa Espiritu Santo.


C. Ang dili mapasaylong sala sa mga Fariseo mao ang pagdumili sa pagdawat kang Jesus ingon nga ang Mesias (Marcos 3:22-30). Sila nakumbinsar sa balik balik, uban sa lalum ug kinasingkasing nga konbiksyon nga si Jesus mao ang Mesias—ang Anak sa buhi nga Dios sa langit. Apan sila nagpagahi sa ilang mga kasingkasing ug maisogon nga nagdumili sa pagdawat Kaniya ingon nga Manluluwas ug Ginoo. Sa katapusan, sila nahimong bungol sa tingog sa Espiritu. Ug dayon usa ka adlaw, human sa lain na usab nga dakong milagro ni Jesus, ang mga Fariseo nagsulti sa mga panon nga si Jesus nagbaton sa Iyang kagahum gikan sa yawa. Si Cristo sa makausa nagsulti kanila nga ang pagpahinungod ngadto sa yawa sa Iyang gahum sa pagbuhat sa mga milagro

S27Picture8.jpg

nagapasantup nga sila nakalatas sa punto nga wala nay pagbalik ug nagapasipala sa Espiritu Santo. Ang Dios mahimo sa ug malipayon nga makapasaylo kanila. Apan sila nagdumili hangtud nga sila nabungol nga daw bato sa Espiritu Santo ug dili na gayud maabot.

 

Dili ko Mapili ang mga Kasangputan

Sa dihang ang Espiritu maghimo sa Iyang pangalyupo, ako makapili sa pagtubag o sa pagdumili, apan dili ko mapili ang mga kasangputan. Sila han-ay na. Kon ako sa makanunay magatubag, ako mahisama kang Jesus. Ang Espiritu Santo mosilyo, o momarka, kanako sa agtang ingon nga anak sa Dios (Pinadayag 7:2, 3), ug tungod niini, magasiguro kanako sa usa ka dapit didto sa langitnong gingharian. Kon ako sa makanunay magdumili sa pagtubag, ako makapasubo sa Espiritu Santo ug Siya mobiya kanako sa kahangturan, ug tungod niini, ang akong kaalaut nahisilyuhan. Unsa ka solemne nga pagpasidaan batok sa pagkawalay pakabana sa Espiritu Santo!

S27Picture9.jpg

11. Human nga si Haring David nagbuhat sa dobleng sala sa pagpanapaw ug pagpatay, unsa ang nagakasubong pag-ampo ang iyang giampo?

“Ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.” Salmo 51:11.

 

Tubag: Siya mihangyo sa Dios sa dili pagkuha sa Espiritu Santo layo gikan kaniya. Kay ngano? Tungod kay si David nasayud nga kon ang Espiritu Santo mobiya kaniya, siya mahiagum sa kalaglagan gikan niana nga higayon. Siya nasayud nga ang Espiritu Santo lamang ang makadala kaniya sa paghinulsol ug sa pagpasig-uli; ug siya nalisang sa hunahuna nga siya mahimo unyang bungol sa Iya nga tingog. Ang Bibliya nagsulti kanato sa laing bahin nga ang Dios, sa katapusan, mibiya kang Ephraim tungod kay siya mikuyog sa iyang mga diosdios (Oseas 4:17) ug nga dili mamati sa Espiritu. Siya nahimong

espirituhanong bungol. Ang pinakalabing makatilimad-ong butang nga mahitabo sa bisan kinsang tawo mao ang pagtalikod ug pagbiya sa Dios kaniya nga nag-inusara. Ayaw kana itugot nga mahitabo kanimo!

12. Unsa ang seryoso, ug mabug-at nga sugo ang gihatag ni Pablo ngadto sa iglesia sa Tesalonica?

“Ayaw ninyo pagpalunga ang Espiritu.” 1 Tesalonica 5:19.

Tubag: Ang pagpanghangyo sa Espiritu Santo nahisama sa usa ka kalayo nga nagadilaab sa hunahuna ug kasingkasing sa tawo. Ang sala adunay samang epekto sa Espiritu Santo ingon nga ang tubig adunay epekto sa kalayo. Samtang akong gisalikway ang Espiritu Santo ug nagpadayon sa sala, akong gibubo ang tubig diha sa kalayo sa Espiritu Santo. Ang mga pulong ni Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonica magamit usab kanato karon. Ayaw pagpalunga ang kalayo sa Espiritu Santo pinaagi sa balik-balik nga pagdumili sa pagpatalinghug sa tingog sa Espiritu. Kon ugaling mapalong ang kalayo, ako nakalatas sa punto nga wala na unyay pagbalik.

S27Picture10.jpg

Ang Bisan Unsang Sala Makapalong sa Kalayo

Ang bisan unsang wala nasugid ug wala gisalikway nga sala sa kadugayan makapalong gayud sa kayo sa Espiritu Santo. Kana posible nga mao ang pagdumili sa pagbantay sa balaang ikapitong-adlaw nga Igpapahulay sa Dios. Kana mahimo nga mao ang paggamit sa tabako. Kana mahimo nga mao ang pagpanabako. Kana mahimo nga ang pagkapakyas sa pagpasaylo sa usa nga naglimbong o nakapasakit kanimo. Kana mahimo nga ang imoralidad. Kana mahimo nga ang paghikaw sa ikapulo sa Dios. Ang pagdumili sa pagpatalinghug sa tingog sa Espiritu Santo diha sa bisan unsang bahin nagabubo ug tubig sa kalayo sa Espiritu Santo. Ayaw pagpalonga ang kalayo. Wala nay mas labing dako nga tilimad-on ang mahitabo.

13. Unsa ang ubang makakurat, ug daw lapit nga dili mahanduraw nga pahayag ang gihimo ni Pablo ngadto sa mga magtotoo nga tag-Tesalonica?

 

“Ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon, tungod kay sila nanagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mangaluwas unta sila. Tungod niini, ang Dios magapadala kanila ug gahum sa pagkahisalaag aron sila managpanoo sa bakak, pagahukman sa silot ang tanang wala motoo sa kamatuoran, hinonoa nahimuot sa pagkadili matarung.” 2 Tesalonica 2:10-12.

Tubag:   Unsa ka gamhanan, ug makalilisang nga mga pulong! Ang Dios miingon nga kadtong midumili sa pagdawat sa kamatuoran ug konbiksyon nga gidala pinaagi sa Espiritu Santo (human nga ang Espiritu mibiya gikan kanila) magadawat ug gahum sa pagkahisalaag aron sila managpanoo nga ang bakak kamatuoran. Paghisgut mahitungod sa makahinuklog nga paghunahuna!

S27Picture11.jpg

14. Unsa ang makatulisok nga kasinatian ang atubangon diha sa adlaw sa paghukom sa mga pipila nga padalhan niining gahum sa pagkahisalaag?

 

“Daghan unya ang magaingon Kanako niadtong adlawa, ‘Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man kamig mga profesiya tungod sa Imong ngalan, ug nanagpagula sa mga yawa tungod sa Imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan?’ Ug unya magaingon Ako kanila, ‘Wala Ko gayud kamo igkaila; pahawa Kanako, kamong mga mamumuhat ug dautan.’ Mateo 7:22, 23.

Tubag:   Kadtong nanagtawag nga nagaingon, “Ginoo, Ginoo” mamakuratan ug mahibulong nga sila gisirad-an. Sila positibo gayud nga sila mamaluwas. Si Jesus dayon sa walay pagduhaduha magapahinumdum kanila nianang makahinungdanong adlaw sa ilang kinabuhi sa dihang ang Espiritu Santo

nagdalag ba-ong kamatuoran ug konbiksyon. Kana klaro ug sa gayud matuod. Kana nakapapukaw kanila sa mga gabii, nga nasamokan ug nagalambisug ibabaw sa usa ka desisyon. Unsa ka nagdilaab ang ilang kasingkasing sa sulod kanila! Sa katapusan, sila miingon, “Dili!” Ug sila midumili sa pagpaminaw ug dugay sa Espiritu Santo. Ug niabot ang dakong kagahum sa pagpahisalaag nga maoy hinungdan nga sila nagbati nga sila maluwas sa dihang sila nahisalaag. Ang tawo bang nilalang maka-atubang pa sa mas labing dakong katilimad-on?

15. Unsang pinasahi nga pulong sa pagpasidaan ang gihatag ni Jesus aron sa pagtabang kanato sa paglikay sa pagtoo nga kita maluwas sa dihang kita diay nahisalaag?

 

“Dili ang tanang magaingon Kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa Akong Amahan nga anaa sa langit.” Mateo 7:21.

Tubag:   Si Jesus sa solemne nagpasidaan nga dili tanang adunay pagbati sa kasigurohan ang makasulod sa gingharian sa langit, apan kadto lamang nagabuhat sa Iyang kabubot-on. Ang tanan kanato nagahandum sa kasigurohan sa kaluwasan. Kana usa ka diosnong mando. Apan sa hinoon, adunay mini nga paghatag sa kasigurohan nga nagasilhig sa Kristohanong

S27Picture12.jpg

gingharian karon nga nagasaad ug kaluwasan sa mga katawhan samtang sila nagapadayon sa pagkinabuhi diha sa sala ug nagpadayag sa walay pagkausab sa ilang mga kagawian sa kinabuhi.

Ang mga Pastor Naalarma

Nagkadaghan ug nagkadaghan nga mga prominenteng pangulo sa iglesia ang naalarma nga adunay daghang mga iglesia ang napuno sa mga katawhan nga adunay pagbati sa “kasigurohan”, apan sa tinuod wala pa gayud nausab pinaagi ni Jesu-Cristo; ni sila nagtuman Kaniya.

 

Si Jesus Naghinlo sa Hangin

Si Jesus miingon nga ang matuod nga kasigurohan alang lamang kanila nga nagbuhat sa kabubot-on sa Iyang Amahan. Sa dihang akong gidawat si Cristo ingon nga Ginoo ug Pangulo sa akong kinabuhi, ang akong kagawian sa kinabuhi mamausab sa diha dayon. Ako mamahimo nga hingpit nga bag-ong nilalang (2 Corinto 5:17). Ako malipayon nga magbantay sa Iyang sugo, mobuhat sa Iyang kabubot-on (Juan 14:15), ug malipayon nga mosunod sa kon diin Siya magtultol (1 Peter 2:21). Ang Iyang matalinghagaong gahum sa pagbanhaw (Filipos 3:10) naga-usab kanako ngadto sa Iyang dagway (2 Corinto 3:18). Ang Iyang mahimayaong kalinaw magabaha sa akong kinabuhi (Juan 14:27). Uban ni Jesus nga nagpuyo sa sulod kanako pinaagi sa Iyang Espiritu (Efeso 3:16, 17), “Mahimo ko ang tanang butang” (Filipos 4:13) ug “walay magamakuli alang kaninyo” (Mateo 17:20).

 

Kahibulongang Matuod nga Kasigurohan Batok sa Mini nga Kasigurohan

Samtang ako mosunod kon diin magtultol ang Manluluwas, Siya nagsaad nga walay usa nga makakuha kanako layo sa Iyang mga kamot (Juan 10:28) ug nga usa ka purongpurong sa kinabuhi ang naghulat kanako (Pinadayag 2:10). Unsa ka makahibulongan, mahimayaon, ug matuod nga seguridad ang gihatag ni Jesus sa Iyang mga manununod! Ang kasigurohan nga gisaad ilalum sa lain pang mga kondisyon mini. Kana magapadangat sa mga tawo sa rehas sa hukmanan sa Dios, nga nagabati nga sila sa diguro luwas, sa dihang sa pagkamatuod, sila nahisalaag (Proverbio 16:25).

16. Unsa ang bulahang saad sa Dios ngadto sa Iyang matinud-anong manununod nga nagapurongpurong Kaniya nga Ginoo sa ilang kinabuhi?

 

“Siya nga nagsugod ug maayong buhat diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Jesu-Cristo.” “Kay diha sa sulod ninyo ang Dios ang nagapalihok sa inyong pagtinguha ug pagpaningkamot alang sa Iyang kaugalingong kahimuot.” Filipos 2:13.

Tubag:   Dalayegon ang Dios! Kadtong naghimo kang Jesus nga Ginoo ug Pangulo sa ilang kinabuhi gisaaran sa mga milagro ni Jesus nga makapadangat kanila nga luwas ngadto sa Iyang walay katapusang gingharian. Wala nay butang nga mas labing maayo pa niana!

17. Unsa ang dugang pang mahimayaong saad ang gibuhat ni Jesus alang kanatong tanan?

 

“Tan-awa, nagatindog Ako sa pultahan ug nagatuktok; kon may magapatalinghug sa Akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod Ako ug makigsalo Ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban Nako.” Pinadayag 3:20.

Tubag:   Si Jesus misaad sa pagsulod sa atong kinabuhi sa dihang atong ablihan ang pultahahn alang Kaniya. Si Jesus kana ang nagtuktok sa pultahan sa imong kasingkasing ug sa ako pinaagi sa Espiritu Santo. Siya—ang Hari sa mga hari, ang Manluluwas sa kalibutan—nagagahin ug panahon gikan sa pagdumala sa uniberso aron sa pagduol kanimo ug kanako sa usa ka regular nga mahigugmaong pagbisita ug mahigalaong, manggi-atimanong paggiya ug panghimangno. Unsa nga kabuang, ug unsa nga dili matuohang calamidad, nga kita mahimo gayong hilabihan ka kadaghan ug buluhaton o hilabihan ka dili interesado sa paghulma ug mainiton, mahigugmaon, ug malinangturong pakighigala uban ni Jesus. Ang mga suod nga higala ni Jesus maanaa unya sa walay peligro sa pagkasinalikway diha sa adlaw sa paghukom. Si Jesus personal nga moabi-abi kanila paingon didto sa Iyang gingharian (Mateo 25:34).

S27Picture14.jpg
S27Picture15.jpg

18. Ikaw ba modesisyon sa pag-abli kanunay sa pulthan samtang si Jesus manuktok sa imong kasingkasing, ug nga buot nga mosunod sa kon diin Siya magatultol kanimo?

 

Usa Ka Pulong sa Pagtapos

Mao kini ang katapusang Study Guide sa atong 27 ka mga serye. Ang among mahigugmaong handum mao nga ikaw nagiyahan ngadto sa presencia ni Jesus ug nakasinati sa kahibulongang relasyon uban Kaniya. Kami naglaum nga ikaw molakaw nga mas haduol sa Agalon sa matag adlaw ug sa haduol na moapil nianang malipayong panon nga pagadalhon ngadto sa Iyang bulahang gingharian sa Iya nga pagpakita. Kon kita ugaling dili na magkinit-anay niini nga yuta, magkauyon kita sa pagtinagboay diha sa mga kapanganuran nianang dako nga adlaw.

Palihug tawag o sulat kon kami makatabang kanimo sa imong panaw paingon sa langit.

- TUBAG

 

MGA TUBAG SA IMONG PANGUTANA

1. Ang Bibliya miingon nga ang Dios nagpagahi sa kasingkasing ni Faraon (Exodo 9:12). Kana daw dili patas. Unsa ang kahulugan niana? (Exodo 9:12)

Tubag: Ang Espiritu Santo nagahangyo sa tanang katawhan (Juan 1:9), sama nga ang adlaw nagasidlak sa matag usa ug sa matag butang. Ang samang adlaw nga nagapagahi sa yutang colonon, mao usab ang nagalanay sa waks. Ang Espiritu Santo usab adunay nagkalahing epekto sa atong kasingkasing, depende sa kong giunsa nato pagpakigdugtong sa Iyang pagpanghangyo. Kon ako motubag, ang akong kasingkasing mamahumok ug ako mamausab sa hingpit (1 Samuel 10:6). Kon ako mopakigbatok sa Espiritu, ang akong kasingkasing mogahi (Zacarias 7:12).

Ang Tubag ni Faraon

Si Faraon sa tinuod, ang nagapagahi sa iyang kaugalingong kasingkasing pinaagi sa pagpakigbatok sa Espiritu Santo (Exodo 8:15, 32; 9:34). Apan ang Bibliya usab naghisgut mahitungod sa Dios nga nagapagahi sa iyang kasingkasing tungod kay ang Balaang Espiritu sa Dios nagapadayon sa paghangyo nga Faraon. Tungod kay si Faraon nagapadayon sa pagpakigbatok, ang iyang kasingkasing migahi ingon nga ang adlaw nagapagahi sa yutang colonon. Kon naminaw lang galing si Faraon, ang iyang kasingkasing unta namahumok ingon nga ang adlaw nagapahumok sa waks.

Si Judas ug si Pedro

Ang mga disipolo ni Cristo, si Judas ug si Pedro nagapadayag sa samang prinsipyo. Ang duha pareho nga makasusubong nakasala. Ang usa nagbudhi ug ang isa naglimod kang Jesus. Unsa ang labing dautan? Kinsa ang makasulti? Sama nga mainitong Espiritu Santo ang naghangyo sa duha. Si Judas nagpagahi sa iyang kasingkasing, ug ang iyang kasingkasing nahimong sama sa bato. Si Pedro, sa pikas nga bahin, nagdawat sa Espiritu, ug ang iyang kasingkasing nalanay. Siya tinuod nga naghinulsol ug sa dugay nahimong usa sa mga banggiitang magwawali diha sa iglesia sa panahon sa mga apostoles. Palihug basaha ang Zacarias 7:12, 13 alang sa makapaigmat nga pagpasidaan sa Dios mahitungod sa pagpagahi sa atong kasingkasing batok sa pagpamati ug sa pagtuman sa mga paghangyo sa Iyang Espiritu.

2. Unsa ang imong hunahuna mahitungod sa pagpangayo ug mga “ilhanan” gikan sa Dios? (Mateo 12:39)

 

Tubag: Sa Bag-ong Tugon, si Jesus naghisgut batok niana. Siya miingon, “Basta kaliwatan nga dautan ug mananapaw mangita gayud ug ilhanan.” Mateo 12:39. Nagtudlo Siyag kamatuoran ug nagasuporta niini gikan sa Daang Tugon, nga mao ang magamit nga Kasulatan nianang panahona. Sila nakasabot pag-ayo sa kon unsa ang Iyang giistorya. Sila usab nakakita sa Iya nga mga milagro, apan ila gihapon Siya nga gisalikway. Sa wala madugay, Siya miingon, “Kon sila dili man mamati kang Moises ug sa mga profeta, dili sila malukmay bisan pa kon adunay mabanhaw gikan sa mga patay.” Lucas 16:31. Ang Bibliya nagsulti kanato sa pagsulay sa matag butang pinaagi sa Kasulatan (Isaias 8:19, 20). Kon kita mangako sa pagbuhat sa kabubot-on ni Jesus ug mosunod sa kon diin Siya magtultol, Siya nagsaad nga Siya motabang kanato sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop (Juan 7:17).

3. Aduna bay higayon sa diha nga ang pag-ampo dili makatabangan? (Salmo 66:18)

 

Tubag: Oo. Kon ang usa ka tawo nasayud nga siya nagsupak sa Dios (Salmo 66:18) ug sa gihapon naghangyo sa Dios sa pagpanalangin kaniya (bisan nga siya wala nagplano sa pag-usab), ang pag-ampo niana nga tawo dili lamang kawang, apan ang Dios nagsulti nga kana usa ka dulumtanan (Proverbio 28:9).

4. Ako sa hilawum nabalaka nga basin ako nagsalikway sa Espiritu Santo ug nga ako dili na unya mapasaylo. Matabangan mo ba ako? (Juan 16:13)

 

Tubag: Ikaw wala nagaslikway sa Espiritu Santo. Ikaw makabao niana tungod kay nibati man ikaw sa pagkabalaka o sa konbiksyon. Ang Espiritu Santo lamang ang makadala kanimo sa pagkabalaka ug konbiksyon (Juan 16:8-13). Kon ang Espiritu Santo nagbiya kanimo, wala na untay kabalaka ug konbiksyon sa imong kasingkasing. Pagkalipay ug dayega ang Dios! Ihatag Kaniya ang imong kinabuhi karon! Ug sa pagkamainampoon, sumunod ka ug magtuman Kaniya sa mga sumunod pa nga mga adlaw. Siya maghatag kanimo sa kadaugan (1 Corinto 15:57), mogunit kanimo (Filipos 2:13), ug magtipig kanimo hangtud sa Iyang ikaduhang pagbalik (Filipos 1:6).

5. Sa sambingay sa magpupugas ug binhi (Lucas 8:5-16), unsa ang kahulugan sa binhi nga nahulog sa daplin sa dalan ug nga gikaon sa mga kalanggaman? (Lucas 8:5)

 

Tubag: Ang Bibliya miingon, “Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang diha sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog; apan unya motungha ang yawa ug ang pulong iyang sakmiton gikan sa ilang mga kasingkasing aron dili sila managpanoo ug dili maluwas.” Lucas 8:11, 12. Si Jesus nagpunto nga kon kita makasabot sa kon unsa ang gihangyo sa Espiritu Santo nga atong buhaton mahitungod sa pipila ka bag-ong kahayag gikan sa Kasulatan, kinahanglan nato sa paglihok sa makausa. Kay basin pa ang yawa makakita sa kahigayonan sa pagkuha niana nga kamatuoran gikan sa atong mga hunahuna.

6. Unsaon man sa Ginoo pag-ingon “Wala Ako makaila kaninyo” sa mga tawo nga Iyang gipadunggan diha sa Mateo 7:21-23?

 

Tubag:

Abi kog ang Dios nakaila sa tanang tawo ug sa

Ang Dios nagpasabot dinhi sa pag-ila sa usa ka tawo ingon nga personal nga higala. Kita makahibalag Kaniya ingon nga usa ka higala sa dihang kita makigsulti Kaniya sa adlaw-adlaw, malipayon nga mosunod Kaniya, ug libre nga mopahat Kaniya sa atong mga kalipay ug mga kasakit sama sa yutan-ong higala. Si Jesus usab miingon, “Kamo mga higala Nako kon magatuman kamo sa Akong isugo kaninyo.” Juan 15:14. Ang mga tawo nga gipadungggan diha sa Mateo capitulo 7 nagasalikway sa Espiritu Santo. Sila naggakos ug teolohiya sa kaluwasan diha sa sala o sa kaluwasan pinaagi sa buhat—ni usa niana nagakinahanglan kang Jesus. Sila mga hambugero nga mga tawo nga wala naggahin ug panahon aron makigsandurot uban ni Jesus. Ug mao, nga Siya nagsaysay nga siya wala gayud nakapakigdugtong uban kanila o nakaila kanila ingon nga Iyang personal nga mga higala.

7. Masaysay mo ba ang Efeso 4:30? (Efeso 4:30)

 

Tubag: Ang bersiculo miingon, “Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos.” Si Pablo dinhi klaro nga nagpasabot nga ang Espiritu Santo usa ka personal nga nilalang, tungod kay tawo lamang ang mahimo nga masakit. Ang labi pang importante, siya nagpamatuod nga ang Espiritu Santo ni Cristo mamasakit pinaagi sa akong pagsalikway sa iyang mahigugmaong pag-awhag. Ingon nga ang pagpangulitawo matapos sa walay katapusan pinaagi sa balik-balik nga pagdumili sa usa ka partido sa pagpangulitawo sa usa, busa ang atong relasyon sa Espiritu Santo mamatapos sa walay katapusan pinaagi sa atong matinguhaong pagdumili sa pagtubag sa Iyang mahigugmaong pag-awhag.