May Natitira pa bang Mapagkakatiwalaan?

Picture1.png

Aralin 01

 

Sa isang mabilis na pagbabago at mapanghamong panahon-kapag ang mga pangako ng katatagan at kaligtasan ay bihirang lumabas; kapag ang mga pinagkakatiwalaang espirituwal na lider ay napatunayang huwad; kung saan ang kasinungalingan ng pulitiko ay tila pangkaraniwan na lamang; At kung sino pa ang mga pinagkakatiwalaan mo ay siya pang madalas na manakit sa iyo--mayroon pa bang natitira na maaari mong mapagkatiwalaan? Oo! Maaari mong pagkatiwalaan ang Bibliya! Bakit? Tingnan natin ang katibayan!

1. Ano ang Pag–angkin ng Bibliya patungkol sa kanyang sarili?

Sabi ng Salita ng Dios, "Ang lahat ng mga kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng pagudyok ng Dios."

(2 Timoteo 3:16).

 

"Sapagka't hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo." (2 Pedro 1:21).

 

"Ang Bibliya ay hinding – hindi masisira." (Juan 10:35).

Sagot:   Inangkin ng Bibliya na siya’y kinasihan ng Dios. Ito’y sinulat ng mga lalaking pinapatnubayan sa pamamagitan ng Espirito Santo . Ito’y hindi masisira o mapapatunayang hindi totoo.

2. Paano pinapakita ni Jesus ang Kanyang pagtitiwala at paniniwala sa Bibliya?

Sabi ni Jesus, "Nasusulat, Ang tao, ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang." "nasusulat ulit, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Dios ." "nasusulat, sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at Siya lamang ang iyong paglingkuran." (Mateo 4:4, 7, 10).

 

"Ang Iyong salita ay katotohanan." (Juan17:17).

 

Sagot:   Sumipi si Jesus sa Bibliya nang Siya ‘y humarap sa mga panunukso ng Diablo. Kanya ding binanggit na ang Bibliya ay katotohanan (Juan 17:17). Madalas sumisipi si Jesus sa Bibliya bilang karapatan sa katotohanang Kanyang tinuturo.

Picture3.png
Picture4.png

3. Ang mga propisiya ba sa Bibliya ay nagpapatunay sa pagiging inspirado nito?

Sabin g Bibliya, "Ako ang Panginoon . . . bagong mga bagay ang pinapahayag Ko: bago pa sila ay sumibol sila ay sinabi ko na sa inyo." (Isaiah 42:8, 9). ". . Ako ang Dios…nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang unang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari ." (Isaias 46:9, 10).

Sagot:   Ang mga hula sa Bibliya patungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap ay nagpapatunay na ang Bibliya ay kinasihan ng Dios habang ang mga ito ay natutupad.Pansinin ang mga sumusunod na halimbawa na natupad sa mga ng Bibliya.

i. Apat na mga kaharian lilitaw: Babylonia, Medo-Persia, Gresya, at Roma

(Daniel chapters 2, 7, 8).

ii. Cyrus ang maging mandirigmang tatalo sa kaharian ng Babylonia

(Isaias 45:1-3).

iii. Pagkatapos mawasak ng Babylonia, ito’y hinding- hindi na matatahanan pa ulit kalian man

(Isaias 13:19, 20 Jeremias 51:37).

iv. Ang kaharian ng Ehipto ay magpakailan may hinding – hindi na magkakaroon ng tagapasimuno

(Ezekias 29:14, 15 30:12, 13).

v. Nakapangingilabot na mga kalamidad at takot patungo sa katapusan ng panahon

(Lukas 21:25, 26).

vi. Ang paghina ng mabubuting asal at ang paglubog ng kabanalan sa kahuli – hulihang mga araw

(2 Timoteo 3:1-5).

4. Ang mga pahayag ba ng Biblia tungkol sa natural na mundo ay kinumpirma ng agham?

Ang Sabi ng Bibliya, "Ang Salita mo ay tunay mula sa simula."

(Mga Awit 119:160)."

 

Sagot:   Oo. Ang Banal na Espiritu, na gumabay sa bawat manunulat ng Biblia, ay laging nagsasalita ng katotohanan. Narito ang ilang mga pahayag ng Biblia na nakumpirma ng agham:

i. "Siya . . ..ibinibitin ang lupa sa wala" (Job 26:7). Ang katotohanang pang-agham na ito ay binanggit sa Job, ang pinakalumang aklat ng Bibliya.

ii. "Siya . . . nakaupo sa ibabaw ng kabilugan ng mundo." (Isaias 40:22). Sinabi ng Bibliya na ang mundo ay bilog sa mga siglong lumipas bago natuklasan ito ng tao.

Picture6.png

iii. "Upang bigyan ng timbang ang hangin" (Job 28:25). Matagal pa bago natuklasan ng mga siyentipiko, sinabi na ng Panginoon na may timbang ang hangin.

5. Ang mga pahayag ba ng Biblia tungkol sa kalusugan ay may kaugnayan pa rin sa mundo ngayon?

Ang sabi ng Biblia, “Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. ” (3 Juan 1:2).


Sagot:   Nais ng Diyos na maging maligaya at malusog ang Kanyang nilikha. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga prinsipyo sa kalusugan ng Bibliya na nagpapatunay ng banal na inspirasyon nito:


A. Tabunan ng lupa ang dumi ng tao (Deuteronomy 23:12, 13). Ang utos ni Moises na ang dumi ng tao ay dapat itapon at ibaon sa labas ng kampamento ng Israel ito ay libu-libong taon bago ang panahon nito. Kapag ang dumi ng tao ay hindi naitapon ng wasto, ang mga sakit ay maaaring mabilis na kumalat sa pamamagitan ng supply ng tubig. Ang payo ng Bibliya ay nagligtas ng milyun-milyong buhay sa buong kasaysayan.


B. “Ni huwag din nating gawin ang pakikiapid” (1 Corinto 10:8).

Ang "Sekswal na imoralidad o Pakikiapid" ay tumutukoy sa anumang masasamang sekswal na pag-uugali (tingnan ang Levitico 18 para sa isang komprehensibong listahan). Sa pagsunod sa payo ng Bibliya, Wala sanang nakakahawang AIDS at syphilis kung itong walang kupas na payo ng Bibliya ay nasunod, ni ang abortion ay hindi magiging pangdaigdig problema na ngayon ay ating nararanasan.  


C. Iwanan ang mga Inuming Nakakalasing (Proverbs 23:29–32).
Kung ang lahat ng tao ay sumunod sa payo ng Bibliya,  milyun-milyong mga nahuhumaling sa alak ay magiging matino, makato na mamamayan; milyun-milyong mga nasirang pamilya ay muling magkakasama; libu-libong mga buhay ang maliligtas mula sa lasing na pagmamaneho; at ang mga lider ng pamahalaan at negosyo ay makagagawa ng malinaw na mga desisyon.


Note:   Ang Panginoon ay hindi lamang nagsasabi sa atin kung paano magtagumpay na may kaligayahan sa gitna ng napakasakit na mga problema, ngunit binigay Niya rin sa atin ang milagrosong kapangyarihan na ito’y gawin.(1 Corinthians 15:57; Philippians 4:13; Romans 1:16). Ang mga Kalusugang prinsipyo ng Bibliya ay kinakailangan at napakalubhang importante, ngunit kaunti lamang ang nakikinig. (Dagdag na impormasyon sa kalusugan, tingnan sa Study Guide 13.)

Picture8.png

6. Ang mga makasaysayang pahayag ba ng Bibliya ay tumpak?

Ang Bibliya ay nagsasabi, "Ako ang Panginoong nagsasalita ng katotohanan, Aking Pinapahayag kung ano ang kapat-dapat."

(Isaiah 45:19)

Sagot:  Oo. Minsan ang mga ebidensiya ay maaaring hindi pa nasumpungan upang patunayan ang ilang mga makasaysayang pag-angkin na matatagpuan sa Banal na Kasulatan, ngunit ang ebidensiya ay paulit-ulit na lumitaw na nagpapatunay sa bisa ng Biblia. Tandaan ang mga sumusunod:

i. Sa napakaraming panahon sinabi ng mga skeptiko na ang Bibliya ay hindi mapagkakatiwalaan dahil ito’y nagbanggit ng bansang Hittite (Deuteronomy 7:1) at mga siyudad gaya ng Nineveh (Jonah 1:1, 2) at Sodom (Genesis 19:1), kung saan kanilang itinangging kailanman ito’y nakatayo na. Bagamat ang modernong arkeolohiya ay nakumpirmang ang lahat nang tatlong bansa ay, sa katunayan, ay umiiral.

 

ii. Sinabi din ng mga kritiko na hindi kailanman umiiral ang mga hari na si Belsasar(Daniel 5:1) at Sargon (Isaiah 20:1). Muli, ang kanilang pag-iral ay nakumpirma na.

 

iii. Sabi rin ng mga Skeptiko ang nakaulat patungkol kay Moises ay hindi maaasahan dahil nagbanggit ito nang mga sulat (Exodus 24:4) at may mga gulong na sasakyan (Exodus 14:25), Maging ano man ang kanilang sinabi ito’y umiiral na sa panahong yaon. Sila, syempre, ay mas mayroong nalalaman sa panahon natin ngayon.

 

iv. Sa isang panahon, ang 39 hari ng sinaunang Israel at Juda ay kilala lamang mula sa talaan ng Bibliya; kaya naman, nag-aalinlangan ang mga kritiko sa kanilang pag-iral. Ngunit nang makita ng mga arkeologo ang mga independiyenteng sinaunang rekord na nagbabanggit ng marami sa mga haring ito, ang rekord ng Bibliya ay pinatutunayan nang wasto. Ang mga kritiko ng Biblia ay paulit-ulit na napatunayang mali habang ang mga bagong natuklasan ay nakumpirma na ang mga tao, lugar, at kaganapan sa Bibliya ay makatotohanan.

 

*The Revised Standard Version of the Bible C 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission.

7. Isa sa mga dakilang mirakolo ng Bibliya ay ang kanyang pagkakasundo. Kung maaari bulay-bulayin ang mga sumusunod na mga kamangha- manghang katotohanan:

Sagot:  Ang isa sa mga pinakadakilang himala ng Biblia ay ang pagkakaisa nito. Pag-isipan lang ang mga kamangha-manghang mga katotohanan:

A. Ang 66 na mga aklat ng Bibliya ay naisulat:

i. Sa tatlong Sanlupain/kontinente.

ii. Sa tatlong mga wika

Picture9.png

iii. Sa pamamagitan ng 40 ibat ibang mga tao about 40 (mga hari, mga pastol, mga siyentipiko, mga Mananaggol, isang Heneral ng hukbo, mga Mangingisda, mga pari, at mga manggagamot).

iv. Mahigit sa loob ng halos 1,500 ng mga taon

v. Sa pinakamakontrobersiyang Paksa.

vi. Sa mga taong, halos sa kanilang kalagayan ay hindi nagkatagpo.

viii. Sa pamamagitan ng mga manunulat na ang kanilang mga edukasyon at karanasan ay labis na magkakaiba.

Picture10.png

B. Gayunpaman, bagaman ito ay tila lubos na hindi maipahahayag, ang 66 na mga aklat ay nanatiling may pagkakaisa sa isa't isa. At kahit na ipinahayag ang mga bagong konsepto sa isang paksa, hindi nila sinasalungat ang sinasabi ng iba pang mga manunulat ng Bibliya sa parehong paksa.

1. Ang 66 na mga aklat ay nanatiling magkasundo sa bawat isa.

2. Madalas bagong mga konsepto sa paksa ay ipinahayag, ngunit ang mga konseptong ito ay hindi naninira kung anong sinasabi ng ibang mga manunulat sa Bibliya sa parehong paksang kanilang pinahahayag.

C. kung lubhang kataka – taka ang pag-uusapan!

Tanungin mo ang taong nakakita ng magkakamukhang pangyayari, sa bawat isa ay magbibigay ng pahayag kung ano ang nangyari. Sila’y may malawak na pagkakaiba at katunayang parating magkakontra ang bawat isa sa ibang paraan. Ngunit ang Bibliya, naisulat sa pamamagitan ng mga 40 na manunulat sa mahigit na halos 1,500 na mga taon, binabasa na parang isinulat ng isang dakilang isipan, at, sa katunayan, Totoo nga: "kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo" (2 Peter 1:21). Ang Banal na Espiritu ay nagudyok sa kanilang lahat. Siya ang tunay na May-Akda. Ang apat na mga aklat ng Ebanghelyo minsan ay ibat –iba ang kanilang pamamaraan sa pagpapahayag sa parehong pangyayari, ngunit sila’y nagkakasundo sa bawat isa.

8. Anong ebidensya sa Bibliya ang makikita sa mga buhay ng tao?

Sabi ng Bibliya, "Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago." (2 Corinthians 5:17).

 

Sagot:   Ang nabagong buhay sa lahat na sumunod kay Jesus at sumunod sa kasulatan ay bumubuo sa may pinakanakakabagbag-damdaming patunay na ang Bibliya ay salita ng Dios. Ang lasenggo naging matino; ang masama naging malinis; ang Adik, nagging malaya; ang walang galang, naging magalang; ang mapangamba, naging balyente; ang bastos, naging mabait.

Isang Amerikanong skeptikong bumisita sa isang isla kung saan ang mga katutubo ay orihinal na mga kanibal (kumakain ng kapawa tao). Nang namataan niya ang isang matandang nagbabasa ng Bibliya, kinutya niya ito dahil sa pagbabasa ng isang aklat “na puno ng mga katha kung saan ito’y tapos nang naipahayag." Ang katutubong matanda ay ngumiti sa kanya at sinabi, “kaibigan, magpasalamat ka naniniwala kami sa aklat na 

Picture12.png

Ang pagtanggap kay Cristo at pagsunod sa Banal na Kasulatan ay nagbabago ng isang lasing, imoral, malaswa, makasalanan sa isang mapagmahal, matino, dalisay na Kristiyano. Hindi maaaring ipaliwanag ng mga may pag-aalinlangan ang katotohanang ito.

ito. Kung hindi, inihain kana sana namin para sa hapunan." Ang Bibliya ay tunay na makapagbabago ng tao, at ang kamanghamanghang katotohanang ito ay nagpapatunay sa kanyang pagiging Banal.

Picture13.png

9. Anong mga ebidensya para sa inspirasyon ng Bibliya ang lumilitaw kapag ipinaghahambing natin ang mga propesiya ng Lumang Tipan patungkol sa pagdating ng Mesiyas sa mga kaganapan sa Bagong Tipan sa buhay ni Jesus?

Sabi ng Bibliya, "At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan."

(Luke 24:27)..

 

"Sapagka’t may kapangyarihang dinaig niya ang mga Judio, at hayag, na ipinakilala sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ay ang Cristo."

(Acts 18:28),

Sagot:   Ang Lumang Tipan na may mga hula patungkol sa Mesiyas na darating ay masyadong tiyak at lubhang napakalinaw’ng natupad ni Hesus na taga Nazaret, na kapwa si Hesus at Apolos ay naggamit ng mga hulang ito upang patunayan sa mga Judio na si Hesus ay, sa katunayan, ang Mesyas. Mayroong Higit sa 125 ang mga hulang ito. Suriin lamang natin ang 12 sa kanila:

Ano ang mga posibilidad na matupad ni Jesus ang walong propesiya sa pamamagitan lamang ng pagkakataon? Si Dr. Peter Stoner, dating chairman ng mga kagawaran ng matematika, astronomiya, at engineering sa Pasadena College sa California, ay gumamit ng prinsipyo ng posibilidad sa tanong na ito.

 

Kinalkula niya ang mga logro na kahit walo lamang ang matupad sa pamamagitan ng isang lalaki ay isa sa 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

 

Ano ang magiging posible ng lahat ng 125 mga propesiya ng Mesiyas na natupad sa pamamagitan lamang ng pagkakataon? Ito ay hindi lamang maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagkakataon!

10. Ano ang "mas malaking lamang" na makukuha ng isang tao na tumanggap sa bibliya bilang kinasihan ng Dios?

Sabi ng Salita ng Dios, “Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo.." (Psalm 119:100).

 

"Ikaw . . . ay ginawa mo akong matalino na higit pa sa aking mga kaaway.

(Psalm 119:98).

 

“Sapagka't kung paanong ang langit ay lalong mataas kay sa lupa, gayon… ang aking mga pagiisip kay sa inyong mga pagiisip” (Isaiah 55:9).

Sagot:   Ang taong tumanggap sa salita ng Dios ay madaling mauunawaan ang mga kasagutan sa napakaraming komplikadong hamon na hindi kayang unawain ng mga secular na iskolar. Halimbawa, itinuturo ng Bibliya:

Picture14.png
Picture15.png

A. Ginawa ng Dios ang mundo at lahat ng mga organismo sa anim na literal araw, na mayroong 24-oras.(Exodo 20:11; Mga Awit 33:6, 9).

B. Ang pangsanlibutan na baha ay sumira sa bawat buhay na bagay maliban sa mga buhay na nasa dagat at kung ano ang mga nakasakay sa Arka ni Noe.(Genesis chapters 6, 7, 8).

C. Ang mga iba’t- ibang mga wika sa sanlibutan ay nagsimula sa Tore ng Babel (Genesis 11:1-9).

Ang Dios, na parating umiiral at nalalaman ang lahat ng mga bagay, ibina-bahagi ang na sa itaas na tatlong mga katotohan sa atin, ipinapakita na hindi natin kalian man maunawan ito sa ating sarili. Sa ngayon “bahagi” lang ang ating alam (1 Corinto 13:9). At ang karunungan ng Dios ay higit na napakalalim" Roma 11:33. Ang mga ebolusyonista ay kalian may hindi matutuklasan ang edad ng mundo dahil ito’y nayari sa napakadaling mapansin na katandaan, kagaya nila Adan at Eba. Ang mag-asawa ay isang taong gulang sa kanilang pangalawang araw, bagama’t sila’y lumitaw na ganap. Ang instrumentong mga pangsukat ng tao ay hindi kayang magpapatunay sa malinaw’ng katandaan. Sa gayong mga kaso, silay hindi makakapagkatiwalaan. Paniwalaan mo ang Bibliya, at ikaw ay parating nauuna sa haka-haka ng secular na mga iskolar at sa mga taong marunong tungkol sa buhay sa mundo.

11. Ano ang mga kamakailang mga pangyayari na nagdala ng kapangyarihan at panawagan ng Biblia para bigyan ito ng matalas na pansin?

Sagot:   Ang pagtaas ng bilang ng mga natural na kalamidad at pagtaas ng terorismo sa buong mundo ay mga tanda na hinula ng Biblia, na nagsasabi na sa katapusan ng panahon (Luke 21:25). Ang tsunami noong Disyembre 26, 2004, ay isang halimbawa lamang. Higit sa 250,000 katao ang iniulat na patay o nawawala sa kung ano ang isa sa mga mapanganib na kalamidad sa modernong kasaysayan. Pagkalipas ng isang taon, ang bagyong Katrina ay sumalanta sa New Orleans, na nagpapaalala sa ating muli sa makahulang kapangyarihan ng mga salita ni Jesus na magkakaroon ng "mga alon na umuungal."

 

Picture16.png

Ang Union sa Soviet Socialist Republic ay sinubukan ang komyunismo, Atheism, at pati narin ang ebolusyon, kung saan ito ang numero unong doktrina nang Maxism’s. Silang lahat ay nabigo. Naintindihan ng panibagong mga demokrasya na merong isang bagay lamang na gagana, at halos sila ay may iisang boses na sumisigaw sa mga bansang Kristiyano:"naghahatid sa atin sa Bibliya at ang Pagbahagi at pagtuturo ng Kristiyano. Kinikailangan na nating itayo sa hindi matinag na pundasyon ng Panalangin at ang kristiyanong pananampalataya. Wala ng kahit anong bagay pa ang pwedeng makompara. Ni walang kahit anong bagay ang makakasagot sa pinaka dakilang tanong ng buhay at maghahatid ng kapayapaan sa mga puso ng ating mamamayan.

Ang Ebolusyon, kagaya ng Komunismo ay nawawalan ng kapit at kredibilidad. Mayroong tatlong bagay lamang na aming babanggitin.

Picture17.png

1. Robert Gentry's book Creation's Tiny Mystery ay nagpagulo sa maraming mga ebolusyunista na may maliwanag, malinaw na ebidensya sa madalian na paglalang. (Mystery in the Rocks, an easy-to-understand book based on his research, may be purchased from Amazing Facts.)

2. Ang kasalukuyang pagpapakita ng Molecular biology na ang nag-iisang selula na napakalawak na magulo ay ay pinapkita ang aksidenting pinagmulan ng buhay sa nag-iisang selula na isang mathematical na kahangalan.

3. Ang nakararaming kaibahan ngayon sa ating panahon na itinalaga sa Grand Canyon layers sa pamamagitan ng pansalukuyang mga siyentipikong pansukat, bilang tutol sa mga naitalaga nuong una, ginawa ng mga ebolusyonista at ang kanilang dating pansukat ay tila walang ingat at iresponsable. Ang teorya ng Atheist ng ebolusyon na ang mga tao at mga unggoy na nanggaling sa karaniwang mga ninuno ay humamak sa konsepto na ang tao ay nilalang sa imahe ng Dios. Itinatanggi nito ang pag-iral ng Dios, at lubosang ayaw aminin si Hesus bilang tagapagligtas, tinanggihan ang Bibliya, at kinukutya ang katutuhanan na walang hanggang tahanan doon sa langit.gustong gusto ni satanas ang teorya ng Ebolusyon dahilan sa sinisira nito ang katotohanan patungkol sa kaligtasan.Ang mga komunista ay natuto. tayo kaya, natuto rin ba?

12. Bakit ang Bibliya ang iyong pinakamahusay na pagkakataon para sa pangmatagalang kaligayahan at kapayapaan?

Sabi ng Salita ng Dios, “Ang Salita mo ay… liwanag sa aking daanan. (Psalm 119:105).

 

"itong mga bagay ay sinasabi ko sa iyo… na ang iyong kaligayahan ay maaaring mapuno. (John 15:11).

 

"Sa imahe ng Dios ... sila ay nilalang." (Genesis 1:27).. "

 

Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." (Matthew 5:16).

"Muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.” (John 14:3).

 

Sagot:  Dahil sinasagot nito ang pinakanakakalitong tanong ng ating buhay.

Picture18.png

Ang Bibliya ay may unibersal na apela dahil nagbibigay ito ng mga malinaw na sagot sa mga pinaka-nakakalito na katanungan sa buhay.

Picture19.png

i. Saan ba ako nanggaling? Nilalang tayo ng Dios sa kanyang sariling larawan. Hindi tayo aksidenteng lumitaw bilang kakaibang globs galing sa ibang kauna-unahang putik. Tayo ay ang mga anak ng Dios, ang makapangyarihang Hari (Galatians 3:26). Tayo’y pinakamamamahal ng Dios, nang sa panahong si Adan at si Eba ay nagkasala, ibinigay ng Dios ang kanyang anak para mamatay at bayaran ang parusa para sa ating kasalanan upang tayo maging malaya. Gusto Niyang tayo’y maibalik sa Kanyang imahe at pagkatapos, sa maiksing panahon, dadalhin tayo pabalik doon sa Eden, ang tahanang nawala ni Adan at Eba.

ii. Bakit ako nandito? Ang ating dapat na dalangin para sa buhay ngayon ay ang matuklasan ang mga napakagandang mga sagot sa nakakalitong mga problema at tanggapin ang alok ni Hesus na ibalik muli tayo sa kanyang larawan

(Mga Taga-Roma 8:29).

iii. Anong hinahawakan ng hinaharap para sa akin? Walang dapat na hulaan patungkol sa hinaharap. Si Hesus ay darating na sa hindi na magtatagal upang dalhin ang Kanyang bayan sa napakagandang tahanan na Kanyang inihanda para sa kanila sa langit (Juan14:1–3). Doon, na mayroong dakilang ligaya at kasiyahan, ang mga tao ay ay mabubuhay magpakailan man. (Apocalipsis 21:3, 4).

13. Nagpapasalamat ka ba sa Diyos dahil sa mapagmahal na pagsagot sa mga tanong na palaisipan sa buhay?

- IYONG PAGTUGON

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

 

1. Bakit nagbibigay ang Biblia ng kakila-kilabot, graphikong mga paglalarawan ng kasalanan ng mga tao?

 

Sagot: Oo. Ito ay isa sa mga dakilang katunayan na nagbibigay ng katotohanan sa Bibliya. Mahigit halos na mga biyograpiya ay nilaktawan o pinalambot ang masama at madalas inilahad nang labis ang mabuti. Nagsasabi ito na ito ay nagbibigay sa mga tao ng tiwala na ang Bibliya ay mapagkatiwalaan; hindi niya ito tinatakpan. At higit pa, ang mga stratihiya ni satanas ay upang makumbinsi ang mga tao na silay dakilang makasalanang hindi maari o ayaw ligtasin ng Dios. Anong dakilang ligaya ang matatamo sa ganitong mga tao sa panahon na maipakita sa kanilla ang kalagayan ng mga tao sa Bibliya, kagaya nila (at malala pa) kung saan pinalaya ng Panginoon galing sa kasalanan at naging matuwid.(Romans 15:4).

 

2. Ang buong Bibliya ba ay kinasihan ng Dios? O ang ibang bahagi lamang nito?

 

Sagot: Ang Bibliya ay may sagot dyan: “Ang lahat ng kasulatan ay ibinigay ayon sa inspirasyon ng Dios, at upang mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsanasala, sa pagsaway, sa pagturo sa katuwiran.” (2 Timothy 3:16). Ang Bibliya ay hindi simpleng naglalaman lamang ng Salita ng Dios. Sa halip, ito ang Salita ng Dios. Ito ang impormasyon at operasyon manual sa buhay ng tao.

 

3. Hindi ba ligtas na umasa sa isang sinaunang aklat na malayo sa ating panahon?

 

Sagot: Hindi. Ang edad ng Bibliya ay isa sa mga patunay ng inspirasyon nito. Sinasabi nito, "Ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman" (1 Peter 1:25) Ang Biblia ay tatayo gaya ng isang bato; hindi ito masisira. Ang mga tao at kahit na ang mga bansa ay sinunog ito, pinagbawalan, at sinubukan upang siraan ang Biblia, ngunit sinira nila ang kanilang mga sarili sa halip. Sila’y naglaho, at ang kanilang mga pagsalakay sa Bibliya ay nakalimutan ngunit ang Biblia ay nanatili (at nananatiling pinaka mataas na bentang aklat) dahil sa patuloy na pangangailangan. Ang mensahe nito ay ibinigay ng Diyos at napapanahon. Bago ito pag-aralan, idalangnin mo at hingin sa Pangonoon na buksan ang iyong puso sa iyong pagbabasa.

 

4. Maraming matalino na tao dito sa mundo ang naniniwala na walang sinuman ang makakaunawa sa Biblia. Kung ito ay tunay na aklat ng Diyos, hindi ba dapat maunawaan ito ng lahat?

 

Sagot: Ang marurunong at matatalino tao na maaaring maunawaan ang halos anumang bagay ay madalas na nalilito nang basahin nila ang Biblia. “Ang dahilan ay ang espiritwal na mga bagay ay Espiritwal na malalaman” (1 Corinthians 2:13, 14). Ang malalim na mga bagay ng mundo ay hindi kailan man maunawan ng pangmundong pag-iisip, kahit gaano pa ito ka talino. Hanggat ang isa ay matapat na sumaliksik na maranasan ang Dios, hinding – hindi niya maunawan ang mga bagay ng Dios. Ang banal na Espirito, na Siyang nagpaliwanag ng Bibliya (John 16:13; 14:26), ay hindi maintindihan ng pangmundong, sekyular na pag-iisip. Sa kabilang banda, ang mapagkumbaba, kahit walang pinag-aralang kristyano na nagaaral ng Bibliya ay makakatanggap na kamangha-manghang kaalaman galing sa Banal na Espirito. (Matthew 11:25; 1 Corinthians 2:9, 10).

 

5. Ang ilan ay nagsasabi na ang Biblia ay puno ng mga pagkakamali. Paano kaya maniniwala ang sinuman na ito ay kinasihan ng Diyos?

 

Sagot: Ang napakaraming -tinatawag na mga mali na nasa Bibliya ay nagpapakita na ito’y simpleng mga mali sa paghuhusga o kulang sa pag-intindi sa parte ng mga taong gumawa ng reklamo. Hindi ito mga mali sa ano mang paraan, bagama’t simpleng katotohang hindi naunawaan. Ang kinasihang Bibliya:

i. Laging sasabihin sa iyo ang katotohanan ii. Hindi ka ililigaw kailanman iii. Ay tunay mong mapagkakatiwalaan. iv. Ay maaasahan at mayroong otoridad sa espirituwal, makasaysayang, at pang-agham na mga bagay

 

Parating hinuhukay ni satanas ang ilang mga pakunwaring lamat sa Bibliya, na hindi naman nakakagulat. Nakakita na nga siya ng mali sa Dios at sa langit. Ang mga tagasipi ay tila namali sa pagisipi sa ibang mga kalagayan, ngunit walang ganitong pakunwari o kahit anong ibang paninindigang maling nakaapekto sa katotohanan sa Salita ng Dios. Hindi nabuo ang doktrina sa isang talata sa Bibliya, ngunit sa kabuuang sinasabi ng Dios sa kahit anong paksa. Walang malay tayo sa kahit anong mga maling paninindigan na makaapekto sa katapatan sa nilalaman ng Bibliya. Ang ibang mga bagay sa Bibliya ay napakahirap ipagsundo. Meron parating lugar na mag-alinlangan sa lahat ng gustong mag-alinlangan. Tayo ay naniniwala na kahit ang mga pinanindigang mga mali, ay hindi ganap na maipaliwanag, hindi magtatagal (kagaya ng dati) ay maipahayag bilang maling mga pangamba. Sa patuloy na pinapatigas ng tao ang hindi katiyakan ng Bibliya, mas lumiliwanag ang liwanag na lalabas nito.