The Omega Mystery!

Aralin 04

Ang makabagong teknolohiya ay isa ng bahagi ng pang araw-araw na buhay ng isang tao. Ginagamit natin ang teknolohiya sa halos lahat ng dako. Cell phone, computer, laptop, smart boards, mga sistema ng GPS, at iba pa. Lahat ng iyan ay nagmula sa teknolohiya. Ito ay tumutulong sa atin araw-araw, sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng impormasyon at maginhawang pamumuhay. Ang teknolohiya ay mabilis at ito nga naman ay sadyang nakatutulong sa atin.

Gayunman sa lahat ng ating modernong pag-aakalang pagsulong, ang modernong sangkatauhan ay higit na naaalipin sa masasamang gawi kaysa marahil sa anumang nakaraan. Ang masamang gawi tulad ng alkohol, tabako, pagnanasa, at droga ay nagbubuklod sa libu-libong mga tao sa isang bilangguan kung saan hindi nila mapalaya ang kanilang sarili gamit kanilang sariling lakas. At ang tanong ng maraming tao ay sino ang makapagbibigay sa atin ng personal na kapangyarihan? Marami tayong teknolohiya, imbensyon, gadget at computer, ngunit saan natin matatagpuan ang pansariling kapangyarihan? Libu-libo ang nagtatanong sa tanong na iyon. Maaari ba na  si Hesus ang mapagkukunan ng personal na kapangyarihan? Tayo ay makakahanap lamang ng diretso sagot mula sa salita ng Diyos.