Two Mysterious Martyrs

Aralin 07

Ang isa sa pinaka karaniwan na tanong na nauugnay sa aklat ng Apokalipsis ay, "Sino ang Dalawang Saksi? ” Marami tayong haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan sa dalawang saksi na nakasulat sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit hindi natin nais na manghula

lamang; sigurado na nais nating malaman kung sino nga ba sila. Mababasa natin ang tungkol sa dalawang saksi sa Apokalipsis 11: 6. At nahayag dito na ang Diyos ay mayroong dalawang saksi na

mayroong kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan, may kapangyarihang mapaging dugo ang tubig at isang apoy na nakamamatay ang lumalabas sa kanyang bibig. Sino itong dalawang saksi ng Diyos? Ating pag-aralan at hanapan ng kasagutan gamit ang Bibliya.