The Topic That Satan Hates

Aralin 08

Inihayag sa atin ng Bibliya na nadaya ng diyablo ang halos lahat ng tao sa buong sanlibutan. Ginawa niya ito noong panahon ni Noe; ginagawa niya rin ito ngayon. Tinantiya ng mga iskolar na may halos 2-3 bilyong tao ang naninirahan sa mundo bago ang baha. Sa mga iyon, ilan ang hindi nalinlang ng diyablo? walong tao lang. Sabi ni Jesus sa Mateo 24:37 - "Ngunit tulad ng mga araw ni Noe, gayon din ang pagparito ng Anak ng tao."

Kung paanong naloko ng diyablo ang halos  lahat ng tao sa buong mundo noong panahon ni Noe, gayundin sa oras ng pagtatapos, parehong gawain ang gagawin ng diyablo sa buong mundo. Kung matuklasan natin na ang karamihan sa buong mundo ay sumusunod salungat sa Bibliya, dapat ba natin ikagulat? Hindi. Sapagakt nakasulat na ito sa Bibliya.

Ito ay isang paksa na nais ng demonyo na hindi mo kailanman matuklasan. Ngunit nais ng Diyos na malaman mo ito. At kung matuklasan mo ang katotohanan na ito, susubukan ng diyablo na pigilin ka mula sa pagsunod dito. Nais mo bang malaman ang katotohanan? Handa ka na ba? Tara at pag-aralan natin ito.