The Bible's Longest, Most Amazing

Aralin 10

Naranasan mo na bang maipatawag at masakdal sa korte upang sagutin ang mga paratang na kaso laban sa iyo? Siguro hindi pa, kaya naman may balita ako para sa iyo. Mayroon kang isang kaso sa korte na paparating. At isang panawagan na dapat mong harapin kung saan ikaw ay haharap sa pinakamataas na korte ng buong kalawakan. Mayroon kang isang kaso na nakabinbin sa Korte Suprema ng Langit. Ang bawat taong naninirahan sa mundong ito ay may

panawagang humarap sa Korte Suprema ng Diyos upang sagutin ang kanilang paglabag sa Kanyang banal na batas.

 

Sinasabi ng 2 Cor. 5:10., "Sapagkat dapat tayong lahat ay lumitaw sa harap ng luklukan ni Cristo; upang ang bawat isa ay makatanggap ng mga bagay na nagawa sa kanyang katawan, alinsunod sa ginawa niya, mabuti man o masama. Kaya lahat tayo ay dapat na humarap sa korte ni Cristo upang matanggap ang gantimpala ng ating mga gawa. Kung kukuha ka ng mga tala, narito ang isa pang teksto sa Roma 14:12. Sinasabi dito,  "Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili." 

Lahat ng tao ay nasasakdal sa Korte Suprema ng Diyos, Marahil may mga katanungan na nais mong masagot. Nasaan ang Korte ng Diyos? Kailan ito mangyayari? Anu ang mangyayari sa mga mahahatulan? Ilan lamang iyan sa mga tanong na ating liliwanagin.