The Mysteries of the Mummies

Aralin 11

Nang natuklasan ang libingan ni King Tut noong 1922, binuksan nito sa buong mundo ang isang bago at mas malawak na pag-kaunawa sa kultura at paniniwala ng Ehipto. Mahigit sa 5,000 mahahalagang kayamanan ang natuklasan sa libingan ni King Tut. Gayunpaman, si King Tut ay isa sa mga "mahirap" na paraoh! Namatay siya noong 1350 BC sa batang edad na labing siyam. 

Naniniwala ang mga taga-Ehipto na kapag namatay ang isang tao, kakatagpuin nito ang isang ferryman na siyang sasagwan ng kanilang bangka sa buong ilog Nile. Sa kabilang panig ng ilog, matatagpuan ng taong namatay si Osiris, diyos ng kamatayan; at, kasama si Osiris, sisimulan ang bagong paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Tanong, ano ang pinaniniwalaan ng mga taga-Ehipto tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, pag-iimbalsamo, at ang kasunod na buhay? Ngunit mayroon bang anumang halaga o karapat-dapat sa kanilang pagsasagawa ng pagiimbalsamo sa kanilang mga patay? Alam ba ng mga taga-Ehipto ang ilan sa mga lihim tungkol sa kamatayan na hindi natin alam? Ano ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay namatay? Ating pag-aralan at sagutin ang mga katanungan gamit ang Bibliya.