Revelations Gateway to a New Life

Aralin 17

Nakagawa ka na ba ng mga bagay, at pagkatapos ay iyong ninais na ito ay hindi na sana nangyari? Mga nagawa sa iyong buhay na iyong pinagsisisihan? Sa pagbabalik-tanaw mo sa iyong buhay, may mga bagay ka bang gustong ibahin kung sakaling magagawa mo ulit ito? Ninais mo bang mag bagong buhay muli? Nais mo bang magsimula muli, at palitan ang iyong nakaraang kasaysayan? Sinasabi sa atin ng Bibliya na maaari tayong magsimula ng isang bagong buhay! maaari nating

mailibing ang nakaraan. Tinawag itong bagong kapanganakan. Ating alamin kung paano mararanasan ang bagong kapanganakan. Kailangan ba itong maranasan ng tao? Ating pag-aralan at sagutin ang mga katanungan sa tulong ng Bibliya.