Seal of God & Mark of the Beast

Aralin 19

Marahil ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay ang pinaka-solemne na paksa sa Bibliya. Ang babala tungkol sa pagsamba sa hayop at pagtanggap ng kanyang marka ay ang pinaka-seryosong babala na ipinadala ng Diyos sa mundo bago magtapos ang oras.

Nalaman natin ang babalang iyon sa Pahayag 14: 6-10 — isa sa tatlong babala na pinapadala ng Diyos sa mundo. At napansin natin na ang isyu ay pagsamba. Sinasabi sa atin ng unang anghel na sambahin ang

Lumikha; binabalaan tayo ng ikatlong anghel na huwag sambahin ang hayop. At ang pinakamataas na anyo ng pagsamba ay ang pagsunod.

Sinasabi ng Pahayag 14:12, "Narito ang pagtitiyaga ng mga banal: narito ang mga tumutupad ng mga utos ng Diyos, at may pananampalataya ni Jesus." Ang pahayag na ito ay naghahatid ng dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay sumasamba sa Lumikha; ang ibang pangkat ay sumasamba sa hayop. At sa huli ang buong mundo ay nasa isa sa dalawang pangkat. Inihayag ng Bibliya na ang karamihan sa mundo ay tatanggap ng marka ng hayop. Pansinin natin na mula sa Pahayag 13:16, na nagsisimula sa talata labing-anim, "Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao – dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya – na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. ... "Kaya't hinihikayat niya ang lahat na makatanggap ng marka. Darating ang panahon na lahat ng tao sa mundo ay sasamba sa hayop na ang pangalan ay hindi nakasulat sa akalat ng buhay. At ang tanong ay bakit? Sa kabila ng mga babala na ibinigay ng Diyos na huwag sumamba sa hayop, bakit magagawa pa rin ito ng karamihan?