Revelation's Woman on the Moon

Aralin 20

Tayo ay magsimula sa isang pahayag na magbibigay sa atin ng isang mahusay na pagpapakilala para sa ating paksa. Ito ay mula sa aklat, "The End of Religious Controversy", p. 95. Sinasabi nito, "May isang pag-uusisa na dapat gawin, it ay, alin ang tunay na iglesya?... Sa pamamagitan ng paglutas ng isang tanong na ito ... ay mabibigyang kasagutan ang bawat kontrobersyal na tanong ng bawat relihiyon" Kaya ang tanong sa pahayag na ito ay: alin ang tunay na iglesya?

Isang kontrobersyal na tanong! Kung tatanungin natin ang bawat simbahan dito sa lungsod, ano ang sasabihin nila? Siyempre, kami ang tunay na iglesya! Tinantiya na may hindi bababa sa 40,000 iba't ibang mga Kristiyanong simbahan o mga sekta ang nakatala sa buong mundo. Tanong: Sa 40,000 iba't ibang mga simbahan, ilan ang maaaring maging tama? Isa? Sigurado ka ba? Isa lang? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya. Babasahin natin ang Efeso 4: 4, 5 narito: "May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo ... "Ano ang katawan? Сol. Sinasabi sa atin ng 1:18 na ang katawan ay ang templo ng Diyos. Kaya maaari tayong magkaroon ng kumpiyansa na malaman na iisa lamang ang totoong simbahan ngayon.

Maraming tao ngayon ang namamana lamang ang kanilang relihiyon. At kung tatanungin mo sila kung bakit sila kabilang sa simbahan, sasabihin nila, "Lumaki ako sa simbahang ito." Ito ba ay isang mabuting dahilan na mapabilang sa isang simbahan — dahil ang lahat ng aking pamilya ay kabilang sa simbahan? Hindi dapat maging gayon. Ating pag-aralan kung anu ang sinasabi ng Bibliya sa pagpili ng tunay na relihiyon.