Modern Magic, Miracles & Occult

Aralin 26

Mayo 13, 1917, may tatlong mga bata, Lucia Santos (10), Francisco Marto (9), and Jacinta Marto (7); ang nangangalaga ng mga tupa sa isang lugar na tinatawag na Cova da Ira malapit sa lungsod ng Fatima, Portugal. Nang biglang nakakita sila ng isang mabilis na kidlat, at pagkatapos ay isang maganda, nagniningning na babae ang lumitaw malapit sa puno. Natakot ang mga bata, ngunit sinabi ng nagniningning na babae,

"Huwag kayong matakot sa akin. Ako'y nag mula sa langit." Tinanong ni Lucia ang babae kung ano ang kanyang pakay. Hiniling ng babae sa kanya at sa kanyang mga kaibigan na bumalik sa parehong lugar sa ikalabintatlong araw ng bawat buwan para sa susunod na anim na buwan. Tinanong ni Lucia ang kanyang mga kasama kung ihahandog nila ang kanilang sarili sa Diyos upang matiis ang lahat ng mga pagdurusa na nais niyang dalhin sa kanila bilang kabayaran ng mga kasalanang hindi mabilang bilang kung saan siya ay nasasaktan, gayundin para sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan. Ang salitang "reparation" ay paraan pagbayad para sa mga kasalanan.

Tanong, sino ang nagbabayad ng parusa para sa kasalanan? Jesus, Sinasabi sa atin ng Bibliya sa 1 Juan 2:2 ... Si Jesus ang lubusang kabayaran para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus. Ngunit tinanong ng babaeng ito ang mga bata kung makakatulong sila sa pagbabayad para sa mga kasalanan ng mundo. Sinabi ng mga bata na magiging handa sila. "Kung gayon," sabi ng nagniningning na babae. "Marami pa kayong pasakit na mararanasan. ngunit ang biyaya ng Diyos ay magiging iyong lakas at aliw."

Pagkatapos ay nakita ng mga bata ang mga sinag ng ilaw mula sa kanyang kamay. Tinapos ng nagniningning na babae ang kanyang pagbisita sa pamamagitan ng pagpapayo sa mga bata na sambitin ang rosaryo araw-araw upang magdala ng kapayapaan sa mundo at upang mapadali ang pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. Pagka tapos siya ay nawala. Sumunod na buwan, ang mga bata ay bumalik kasama ang ilang usiserong mga matatanda. Pagkatapos nilang maghintay ng ilang oras, bigla niyang tinuro ang kalangitan at sinabi, "Tingnan ninyo, narito na ang nagniningning na ginang." Pagkatapos ang  punong kahoy ng oak ay yumuko kahit na walang kamay ng tao ang nagtulak dito. Matapos mawala ang nagniningning na babae, sigurado ang mga matatanda na ang kinakausap ng mga bata ay walang iba kundi si Birheng Maria. Tulad ng naiisip mo, ang salita ay kumalat tulad ng ligaw na apoy. Sumunod na buwan, Hulyo, ika labintatlong araw, limang libong tao ang lumabas sa Cova da Ira upang makita ang nagniningning na babae. Sa mga oras na iyon,  ang babae ay nagbahagi ng isang lihim sa tatlong mga bata na sinabi niya sa kanila na huwag sabihin sa kahit sino. Ang kanyang lihim ay tinawag na Lihim ni Fatima. Siya nga pala, ito'y hindi na lihim. Ipinangako niya na sa Oktubre 13 ng taong iyon, 1917, gagawa siya ng isang himala kung saan maaaring makita at paniwalaan ng lahat. Gayunpaman, bago natin tignan ang himala ay pumunta muna tayo sa Bibliya at magtatag ng ilang mga katotohanan tungkol sa modernong mahika, himala, at okulto.

 

Ngayon, nakikita natin ang dagsaang mga kahima-himalang kaganapan — mga himala, mga kataka-takang pagpapagaling, pangitain, mga aparisyon ni Maria at iba pang mga banal, at maraming iba pang mga kahima-himalang pangyayari. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga palatandaang ito at mga himala, at saan sila nanggaling?

Maaari bang ang diyablo ay nag papanggap sa ilang mga pagpapakita ni Maria at iba pang mga banal? Sagutin natin ang mga katanungang ito. Lahat ba ng mga himala ay mula sa Diyos, o maaari ring gumawa ng mga himala ang diyablo? Lahat ba ng pagpapagaling ay galing sa Diyos, o makapagpapagaling din ba ang diyablo? Malalaman natin ngayong na ang diyablo ay maaari ring gumawa ng mga himala.