The Unpardonable Sin

Aralin 27

Marahil ang pinakamalungkot na bagay sa mundo ay ang malaman ng isang tao na siya nakagawa ng kasalanan na walang kapatawaran. Anu ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa kasalanan na walang kapatawaran. Maliwanag, ang isyung ito ng hindi ganap na pagsuko kay Jesus sa bawat lugar ng ating buhay, ay may kinalaman sa hindi mapapatawad na kasalanan. Dahil pagkatapos na alisin ang lahat ng neutral na batayan, tinutukoy ni Jesus ang hindi napapatawad na kasalanan.  

Sinasabi ng Bibliya, "....datapuwa't ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating." Narito ang kasalanan na hindi kailanman mapapatawad. Ang paglapastangan laban sa Banal na Espiritu. Maliwanag, mayroong isang linya sa ating Kristiyanong  karanasan. Na kung tatawid tayo sa linya na iyon, tayo ay lubhang mapapalayo. Lumampas na kaya tayo sa hangganan ng awa ng Diyos at pumasok sa Kanyang paghuhukom, ang Kanyang parusa. Hindi ito isang di-makatarungang utos kung saan sinasabi ng Diyos, "Sige,  matagal na Akong nagtiis sa'yo. Tapos na ako."  Mali. Ang hindi mapapatawad na kasalanan ay isang bagay na ginagawa natin, kung saan inilalagay natin ang ating mga sarili na hindi maabot ng Diyos. Ating matutunghayan ito sa ating pag-aaral ngayon.