May Natitira pa bang Mapagkakatiwalaan?

PNG SG 01.png

Aralin 01

 

Sa mabilis na pagbabago at mapanghamong mga oras na ito—kapag ang mga pangako ng katatagan at kaligtasan ay bihirang dumaan; kapag ang mga pinagkakatiwalaang mga pinuno ng relihiyon ay napatunayang huwad; kapag ang pagsisinungaling sa politika ay tila pamantayan; kapag ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos ay siya pang madalas na magdulot sayo ng sakit—may natitira pa bang mapagkakatiwalaan? Oo! Maaari mong lubos na mapagkakatiwalaan ang Biblia! Bakit?  Tingnan natin ang katibayan...

1. Ano ang pag-angkin ng Biblia patungkol sa kanyang sarili?

Sinasabi ng Biblia, “Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos” (2 Timoteo 3:16). “Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo” (2 Pedro 1:21). “At hindi maaaring masira ang kasulatan” (Juan 10:35).

Sagot:   Inangkin ng Biblia na ito’y kinasihan ng Diyos. Ito’y isinulat ng mga taong pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Sinabi nito, na ang mga mensahe nito ay hindi masisira o mapapatunayang hindi totoo.

2. Paano pinapakita ni Jesus ang Kanyang pagtitiwala at paniniwala sa Biblia?

Sinabi ni Jesus, “Nasusulat, ‘Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao’ ... Nasusulat din naman, ’Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos.’ ... Sapagkat nasusulat, ‘Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran’” (Mateo 4:4, 7, 10). “Pabanalin mo sila sa katotohanan; ang salita mo ay katotohanan" (Juan17:17).

 

Sagot:   Sumipi si Jesus mula sa Banal na Kasulatan nang Siya ay tinutukso ni Satanas. Sinabi rin Niya na ang Biblia ay katotohanan (Juan 17:17). Sinisipi ni Jesus ang Banal na Kasulatan bilang awtoridad para sa lahat ng Kanyang itinuturo.

Picture3.png
Picture4.png

3. Ang mga propesiya ba sa Biblia ay nagpapatunay sa pagiging inspirado nito?

Sinasabi ng Biblia, “Ako ang Panginoon … ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko; bago sila lumitaw ay sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa kanila” (Isaias 42:8, 9). “...ako’y Diyos … na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari” Isaias 46:9, 10).

Sagot:   Ang mga hula ng Biblia patungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap ay nagpapatunay na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos habang ang mga ito ay natutupad. Pansinin ang mga sumusunod na halimbawa na natupad sa mga propesiya ng Biblia:

i. Apat na mga kaharian lilitaw: Babylonia, Medo-Persia, Gresya, at Roma (Daniel kabanata 2, 7, 8).

ii. Ciro ang maging mandirigmang tatalo sa kaharian ng Babilonia (Isaias 45:1–3).

iii. Pagkatapos mawasak ng Babilonia, ito’y hinding- hindi na kailanman matatahanan pa ulit kalianman (Isaias 13:19, 20 Jeremias 51:37).

iv. Ang Egipto ay kailanma'y di na magiging pinuno pa sa iba pang mga kaharian (Ezekial 29:14, 15 30:12, 13).

v. Nakapangingilabot na mga kalamidad at takot patungo sa katapusan ng panahon (Lucas 21:25, 26).

vi. Ang pagkawala ng mabubuting asal at ang paglaho ng kabanalan sa kahuli-hulihang mga araw (2 Timoteo 3:1–5).

4. Ang mga pahayag ba ng Biblia tungkol sa natural na mundo ay kinumpirma ng agham?

Ang Sabi ng Biblia, “Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan” (Mga Awit 119:160)."

 

Sagot:   Oo. Ang Banal na Espiritu, na gumabay sa bawat manunulat ng Biblia, ay laging nagsasalita ng katotohanan. Narito ang ilang mga pahayag ng Biblia na nakumpirma ng agham:

i. "At ibinibitin ang daigdig sa kawalan" (Job 26:7). Ang katotohanang pang-agham na ito ay binanggit sa Job, ang pinakalumang aklat ng Biblia.

ii. "Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa" (Isaias 40:22). Sinabi ng Biblia na ang mundo ay bilog ilang siglong lumipas bago pa ito matuklasan ng mga tao.

Picture6.png

iii. “Nang ibinigay niya sa hangin ang kanyang bigat” (Job 28:25). Matagal na bago pa man natuklasan ng mga siyentipiko, sinabi na ng Panginoon na may timbang ang hangin.

5. Ang mga prinsipyo bang pangkalusugan na itinuturo ng Biblia ay naaakma pa rin sa panahon natin ngayon?

Ang sabi ng Biblia, “Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa” (3 Juan 1:2).


Sagot:   Nais ng Diyos na maging maligaya at malusog ang Kanyang nilikha. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga prinsipyo sa kalusugan ng Biblia na nagpapatunay ng banal na inspirasyon nito:


A. Tabunan ng lupa ang dumi ng tao (Deuteronomio 23:12, 13).

Ang payo ng Biblia sa panahon ni Moises na ang dumi ng tao ay dapat itapon at ibaon sa labas ng kampamento ng Israel ay libong taong advanced bago pa ang panahon natin. Kapag ang dumi ng tao ay hindi naibaon ng tama, ang mga sakit ay mabilis na kakalat sa mga supply ng tubig o sa hindi paghuhugas ng kamay. Ang katotohanang ito na sinasabi ng Biblia ay nagligtas ng milyun-milyong buhay sa kasaysayan.


B. “Huwag tayong makiapid” (1 Mga Taga-Corinto 10:8).

Ang “sekswal na imoralidad o pakikiapid” ay tumutukoy sa anumang masasamang sekswal na pag-uugali (tingnan ang Levitico 18 para sa isang komprehensibong listahan). Sa pagsunod sa payo ng Biblia, wala sanang nakakahawang AIDS at syphilis kung itong walang kupas na payo ng Biblia ay nasunod, ni ang abortion ay hindi magiging pandaigdigang problema na ngayon ay ating nararanasan.


C. Iwanan ang mga Inuming Nakakalasing (Kawikaan 23:29–32).

Kung ang lahat ng tao ay sumunod sa payo ng Biblia, milyun-milyong mga nahuhumaling sa alak ay magiging matino, makatao na mamamayan; milyun-milyong mga nasirang pamilya ay muling magkakasama; libu-libong mga buhay ang maliligtas mula sa lasing na pagmamaneho; at ang mga lider ng pamahalaan at negosyo ay makagagawa ng malinaw na mga desisyon.


Tandaan: Ang Panginoon ay hindi lamang nagsasabi sa atin kung paano magtagumpay na may kaligayahan sa gitna ng napakasakit na mga problema, ngunit binigay Niya rin sa atin ang milagrosong kapangyarihan na ito’y gawin  (1 Mga Taga-Corinto 15:57; Mga Taga-Filipos 4:13; Mga Taga-Roma 1:16). Ang mga Kalusugang prinsipyo ng Biblia ay kinakailangan at napakalubhang importante, ngunit kaunti lamang ang nakikinig. (Dagdag na impormasyon sa kalusugan, tingnan sa Study Guide 13.)

Picture8.png

6. Ang mga makasaysayang pahayag ba ng Biblia ay tumpak?

Ang Biblia ay nagsasabi, “Akong Panginoon ay nagsasalita ng katuwiran, ako’y nagpapahayag ng mga bagay na matuwid” (Isaias 45:19)

Sagot:  Oo. Minsan ang mga ebidensiya ay maaaring hindi pa nasumpungan upang patunayan ang ilang mga makasaysayang pag-angkin na matatagpuan sa Banal na Kasulatan, ngunit ang ebidensiya ay paulit-ulit na lumitaw na nagpapatunay sa bisa ng Biblia. Tandaan ang mga sumusunod:

i. Sa napakaraming panahon sinabi ng mga skeptiko na ang Biblia ay hindi mapagkakatiwalaan dahil ito’y nagbanggit ng bansang Hittite (Deuteronomio 7:1) ) at mga siyudad gaya ng Nineveh (Jonas 1:1, 2) at Sodom (Genesis 19:1), kung saan kanilang itinangging kailanman ito’y nakatayo na. Bagamat ang modernong arkeolohiya ay nakumpirmang ang lahat ng tatlong bansa ay, sa katunayan, ay umiiral.

 

ii. Sinabi din ng mga kritiko na hindi kailanman umiiral ang mga hari na si Belsasar (Daniel 5:1) at Sargon (Isaias 20:1). Muli, ang kanilang pag-iral ay nakumpirma na.

 

iii. Sabi rin ng mga skeptiko ang nakaulat patungkol kay Moises ay hindi maaasahan dahil nagbanggit ito ng mga pagsusulat (Exodo 24:4) at may mga gulong na sasakyan (Exodo 14:25), kanilang sinabi na ni isa sa mga ito ay hindi pa umiiral sa panahong iyon. Ngayon syempre, dahil sa mga ebidensya ay mas napag-alaman nila na ito'y nangyari nga. 

 

iv. Sa isang panahon, ang 39 hari ng sinaunang Israel at Juda ay kilala lamang mula sa talaan ng Biblia; kaya naman ang mga kritiko ay hinatulan ang Biblia na gawa-gawa lamang. Ngunit nang makita ng mga arkeologo ang mga independiyenteng sinaunang tala na nagbabanggit ng marami sa mga haring ito, ang tala ng Biblia ay pinatutunayan nang wasto.

 

Ang mga kritiko ng Bibliya ay napatunayan na mali nang paulit-ulit habang ang mga bagong tuklas ay nagpatunay sa mga taong biblikal, lugar, at kaganapan.

7. Ano ang iba pang mga katotohanan tungkol sa Biblia na nagpapatunay ng banal na inspirasyon nito?

Sabi ng Biblia, “Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos" (2 Timoteo 3:16).

Sagot:  Ang isa sa mga pinakadakilang himala ng Biblia ay ang pagkakaisa nito. Isiping mabuti ang mga kamangha-manghang mga katotohanan:

Ang 66 na mga aklat ng Biblia ay naisulat:

i. Sa tatlong kontinente.

ii. Sa tatlong mga wika.

Picture9.png

iii. Sa pamamagitan ng 40 iba't ibang mga tao (mga hari, mga pastol, mga siyentipiko, mga manananggol, isang heneral ng hukbo, mga mangingisda, mga pari, at mga manggagamot).

iv. Mahigit sa loob ng halos 1,500 ng mga taon.

v. Sa pinakakontrobersyal na paksa.

vi. Sa mga taong, halos sa kanilang kalagayan ay hindi nagkatagpo.

viii. Sa pamamagitan ng mga manunulat na ang kanilang mga edukasyon at karanasan ay labis na magkakaiba.

Picture10.png

Gayunpaman, bagaman ito ay tila hindi lubos na mawari, ang 66 na mga aklat ay nanatiling may pagkakaisa sa isa’t isa. At kahit na ipinahayag ang mga bagong konsepto sa isang paksa, hindi nila sinasalungat ang sinasabi ng iba pang mga manunulat ng Biblia sa parehong paksa.

Pinag-uusapan ang tungkol sa kamangha-mangha!

Tanungin mo ang mga taong nakakita ng iisang pangyayari, ang bawat isa ay magbibigay ng pahayag kung ano ang nangyari. Sila’y may malaking pagkakaiba at katunayang parating magkakontra ang bawat isa sa ibang paraan. Ngunit ang Biblia, na isinulat (sa pamamagitan) ng 40 indibidwal sa loob ng halos mahigit 1,500 taon, na kung babasahin ay tila ba isinulat lamang ng isa na may dakilang kaisipan at, sa katunayan, totoo nga: “kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na nangaudyokan ng Espiritu Santo” (2 Pedro 1:21). Ang Banal na Espiritu ay nagudyok sa kanilang lahat. Siya ang tunay na May-Akda.

8. Anong ebidensya na ang inspirasyon ng Biblia ay makikita sa buhay ng mga tao?

Sabi ng Biblia, “Kaya’t kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang; ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago” (2 Mga Taga-Corinto 5:17).

 

Sagot:   Ang nabagong buhay sa lahat na sumunod kay Jesus at sumunod sa kasulatan ay bumubuo sa may pinakanakakabagbag-damdaming patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang lasenggerong naging matino; imoral na naging malinis; ang adik, naging malaya; ang walang galang, naging magalang; ang mapangamba, naging balyente; ang bastos, naging mabait.

Picture12.png

Isang Amerikanong  skeptikong bumisita sa isang isla kung saan ang mga katutubo ay orihinal na mga kanibal (kumakain ng kapawa tao). Nang namataan niya ang isang matandang nagbabasa ng Biblia, kinutya niya ito dahil sa pagbabasa ng isang aklat “na puno ng mga katha kung saan ito’y tapos nang naipahayag." Ang katutubong matanda ay ngumiti sa kanya at sinabi, “kaibigan, magpasalamat ka naniniwala kami sa aklat na ito. Kung hindi, inihain kana sana namin para sa hapunan." Ang Biblia ay tunay na makapagbabago ng tao, at ang kamanghamanghang katotohanang ito ay nagpapatunay sa kanyang pagiging Banal.

Ang pagtanggap kay Cristo at pagsunod sa Banal na Kasulatan ay nagbabago ng isang lasing, imoral, malaswa, makasalanan sa isang mapagmahal, matino, dalisay na Kristiyano. Hindi maaaring ipaliwanag ng mga may pag-aalinlangan ang katotohanang ito.

Picture13.png

9. Anong ebidensya ang lumalabas na ang Biblia ay kinasihan kapag ikinumpara ang mga hula ng lumang tipan tungkol sa Mesiyas at sa pangyayari sa buhay ni Jesus sa bagong tipan?

Sabi ng Biblia, “At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan”

(Lucas 24:27). "Sapagkat may kapangyarihan niyang dinaig nang hayagan ang mga Judio, ipinapakita niya sa pamamagitan ng mga kasulatan na ang Cristo ay si Jesus" (Mga Gawa 18:28).

Sagot:   Ang Lumang Tipan na may mga hula patungkol sa Mesiyas na darating ay masyadong tiyak at lubhang napakalinaw’ng natupad ni Jesus na taga Nazaret, na kapwa si Jesus at Apolos ay gumamit ng mga hulang ito upang patunayan sa mga Judio na si Jesus ay, sa katunayan, ang Mesiyas. Mayroong Higit sa 125 ang mga hulang ito. Suriin lamang natin ang 12 sa kanila:

Ano ang mga posibilidad na matupad ni Jesus ang walong propesiya sa pamamagitan lamang ng pagkakataon? Si Dr. Pedro Stoner, dating tagapangulo ng mga kagawaran ng matematika, astronomiya, at engineering sa Pasadena College sa California, ay gumamit ng prinsipyo ng posibilidad sa tanong na ito.

 

Kinalkula niya ang mga logro na kahit walo lamang ang matupad sa pamamagitan ng isang lalaki ay isa sa 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. 

 

Ano ang magiging posible ng lahat ng 125 mga propesiya ng Mesiyas na natupad sa pamamagitan lamang ng pagkakataon? Ito ay hindi lamang maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagkakataon!

10. Ano ang kalamangan na makukuha ng isang tao na tumanggap sa Biblia bilang kinasihan ng Diyos?

Sabi ng Salita ng Diyos, “Ako’y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iningatan ang iyong mga salita” (Mga Awit 119:100). "Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway" (Mga Awit 119:98). “Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon … ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip” (Isaias 55:9).

Sagot:   Ang tao na tumatanggap ng Salita ng Diyos ay makasusumpong ng kasagutan sa maraming mga kumplikadong katanungan na mismong matatalinong tao'y di mahanap ang kasagutan. Halimbawa, walang anumang bagay na may buhay ang magmumula sa isang bagay na walang buhay; sinasabi ng Biblia na kinakailangan ng isang ahente na may kapangyarihan na higit sa isang mortal—ang Diyos—upang magkaroon ng buhay. Alam din ng mga siyentipiko na ang lahat ng buhay ng tao ngayon ay nagmula sa isang babae; ito mismo ang itinuturo ng Biblia sa Genesis.

Picture14.png
Picture15.png

Maaari mo ring malaman na nilikha ng Diyos ang mundo sa anim, sa literal na anim, 24-oras na araw; na isang pandaigdigang baha ang sumira sa bawat bagay na may buhay maliban sa mga nilalang na nasa tubig at nasa loob ng arka ni Noe; at ang pagkakaroon ng iba't ibang wika sa buong mundo ay nagpasimula sa Tore ng Babel.

Ang Diyos, na laging umiiral at nakakaalam ng lahat, ay ibinabahagi sa atin ang mga katotohanang ito sa Biblia, at nagpapatunay na hindi natin ito malalaman sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Ang karunungan ng Diyos ay higit na napakalalim (Mga Taga-Roma 11:33). Maniwala ka sa Biblia, at lagi kang mangunguna sa karunungan ng mga tao lamang.

11. Anu-anong mga kaganapan kamakailan ang nagbibigay diin at ng apela ng Biblia upang bigyan ito ng matalas na pansin?

Sagot:   Ang pagtaas ng bilang ng mga natural na kalamidad at pagtaas ng terorismo sa buong mundo ay mga tanda hinulaan ng Biblia na mangyayari sa huling kapanahunan  (Lucas 21:25). Ang tsunami noong Disyembre 26, 2004, ay isang halimbawa lamang. Higit sa 250,000 katao ang iniulat na namatay o nawala sa itinuring na isa sa pinaka nakamamatay na sakuna sa modernong kasaysayan. Pagkalipas ng isang taon, ang bagyong Katrina ay sumalanta sa New Orleans, na nagpapaalala sa ating muli sa kapangyarihan ng hula ayon sa mga salita ni Jesus na magkakaroon ng “mga alon na umuungal.”

 

Picture16.png
Picture17.png

Inihula rin ng Biblia na "maglalaban ang bansa sa bansa" (Mateo 24:7)Matapos ang nagwawasak na pag-atake sa mga World Trade Center tower noong Setyembre 11, 2001, natanto ng mga tao na walang bansa ang tunay na ligtas. Ang patuloy na mga salungatan sa Gitnang Silangan at ang patuloy na pagdurusa bunga ng terorismo ay nagdala ng mga tao sa Biblia bilang mapagkukunan ng lakas at pag-asa.

Ang ilan sa mga tao ay nagtatanong sa Biblia dahil binanggit nito ang mundo na nilikha imbis na “umuusbong.” Itinanong ni Jesus, “Gayunman, pagparito ng Anak ng Tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa?” (Lucas 18:8). Ang teorya ng Ebolusyon na sumisira ng pananampalataya, ngayon ay pinasisinungalingan na. Halimbawa, ipinapakita ng molekulang biyolohiya na ang solong selula ay napaka-kumplikado, na ang aksidenteng pinagmulan ng buhay mula sa isang solong selula ay hindi lamang sa maisasakatuparan, ngunit imposible.

Marahil na ang dahilan kung bakit maraming mga dating ateista ngayon ang naniniwala na nilikha ang mundo, kasama si Fred Hoyle at isang kilalang ateista na si Antony Flew, na nagsabing, “Ang pinaka-kahanga-hangang mga argumento para sa pagkakaroon ng Diyos ay ang mga sinusuportahan ng kamakailang mga pagtuklas sa siyensiya.”

Ang teorya ng ebolusyon ay nagtuturo na ang mga tao at mga unggoy ay nagmula sa isang karaniwang ninuno, na tinatanggihan na ang mga tao ay nilikha sa imahe ng Diyos at mayroon kang isang tunay na layunin: ang mabuhay nang walang hanggan kasama ang Diyos. Ang pagbagsak ng pang-agham ng ebolusyon, kasama ang katuparan ng hula ng Biblia, ay makakatulong na maitaguyod ang iyong pananalig sa Salita ng Diyos.

12. Bakit ang Biblia ang iyong pinakamahusay na pagkakataon para sa pangmatagalang kaligayahan at kapayapaan?

Sabi ng Salita ng Diyos, “Ang Salita mo … liwanag sa landas ko” (Mga Awit 119:105). "Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo ..., at ang inyong kagalakan ay malubos" (Juan 15:11). Nilalang ang tao ayon sa imahe ng Diyos (Genesis 1:27). "Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit" (Mateo 5:16). "At kung ako’y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako’y babalik at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon” (Juan 14:3).

 

Sagot:  Dahil sinasagot nito ang pinaka nakalilitong katanungan ng ating buhay:

Picture18.png

Ang Bibliya ay may unibersal na apela dahil nagbibigay ito ng mga malinaw na sagot sa mga pinaka-nakakalito na katanungan sa buhay.

i. Saan ba ako nanggaling? Nilalang tayo ng Diyos sa kanyang sariling larawan. Hindi tayo aksidenteng lumitaw bilang kakaibang globs galing sa ibang kauna-unahang putik. Tayo ay ang mga anak ng Diyos, ang makapangyarihang Hari (Mga Taga-Galacia 3:26). Tayo’y pinakamamamahal ng Diyos, nang sa panahong si Adan at si Eva ay nagkasala, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para mamatay at bayaran ang parusa para sa ating kasalanan upang tayo maging malaya. Gusto Niyang tayo’y maibalik sa Kanyang imahe at pagkatapos, sa maiksing panahon, dadalhin tayo pabalik doon sa Eden, ang tahanang nawala ni Adan at Eva.

ii. Bakit ako nandito? Sinasabi ng Biblia na ang layunin natin sa buhay ngayon ay upang matuklasan ang perpekto, praktikal na mga sagot ng Diyos sa mga problema sa buhay, upang tanggapin ang alok ni Jesus mula sa kasalanan, at maging higit na katulad Niya sa bawat araw (Mga Taga-Roma 8:29).

iii. Ano ang hinaharap para sa akin? Hindi mo kailangang hulaan! Hindi lamang makakaranas ka ng higit na kapayapaan at kagalakan ngayon, sinasabi ng Biblia na paparating na si Jesus upang dalhin ang Kanyang mga tao sa kamangha-manghang tahanan na inihahanda niya para sa kanila sa langit (Juan14:1–3). Sa kataas-taasang kagalakan at kaligayahan, mabubuhay ka magpakailanman sa piling ng Diyos (Apocalipsis 21:3, 4).

13. Nagpapasalamat ka ba sa Diyos sa mapagmahal na pagsagot sa pinaka-nakakalito na mga tanong sa buhay?

IYONG TUGON: ?

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Bakit nagbibigay ang Biblia ng kakila-kilabot, grapikong mga paglalarawan ng kasalanan ng mga tao?

 

Sagot: Ang kasalanan ay nakakakilabot sa Diyos, at nais Niyang magalit tayo ng ganoon katulad na Siya. Ang pagsasama ng naturang mga kwento, kapwa mabuti at masama, ay nagbibigay din ng kredibilidad sa Biblia. Ang pagsasabi ng mga bagay tulad nito ay nagbibigay ng tiwala sa mga tao na ang Biblia ay maaaring mapagkakatiwalaan; wala itong tatakpan. Ang diskarte ni Satanas ay upang makumbinsi ang mga tao na sila ay kakila-kilabot na mga makasalanan na hindi ito maililigtas ng Diyos. anong kagalakan ang umabot sa kanila kapag ipinakita sa kanila ang mga kaso sa Biblia ng mga taong katulad nila na iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan! (Mga Taga-Roma 15:4).

 

2. Ang buong Biblia ba ay kinasihan ng Diyos? O ang ibang bahagi lamang nito?

 

Sagot: Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran” (2 Timoteo 3:16). Ang Biblia ay hindi simpleng naglalaman lamang ng Salita ng Diyos. Sa halip, ito ang Salita ng Diyos. Ang Biblia ay ang impormasyon na magsisilbing gabay sa gawi ng buhay ng isang tao. Ang hindi pagpansin sa mga ito ay makapagdudulot ng di kagustuhang paghihirap.

 

3. Ligtas ba na umasa sa isang sinaunang aklat na malayo sa ating panahon?

 

Sagot: Hindi. Ang edad ng Biblia ay isa sa mga patunay ng inspirasyon nito. Ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman (1 Pedro 1:25). Ang Biblia ay tatayo gaya ng isang bato; hindi ito masisira. Ang mga tao at kahit na ang mga bansa ay sinunog ito, pinagbawalan, at sinubukang siraan ang Biblia, ngunit sinira nila ang kanilang mga sarili sa halip. Sila’y naglaho, at ang kanilang mga pagsalakay sa Biblia ay nakalimutan ngunit ang Biblia ay nanatili (at nananatiling pinakamataas na bentang aklat) dahil sa patuloy na pangangailangan. Ang mensahe nito ay ibinigay ng Diyos at napapanahon. Bago ito pag-aralan, idalangnin mo at hingin sa Panginoon na buksan ang iyong puso sa iyong pagbabasa.

 

4. Maraming matatalinong tao dito sa mundo ang naniniwala na walang sinuman ang makakaunawa sa Biblia. Kung ito ay tunay na aklat ng Diyos, hindi ba dapat maunawaan ito ng lahat?

Sagot: Ang marurunong at matatalinong tao na maaaring maunawaan ang halos anumang bagay ay madalas na nalilito nang basahin nila ang Biblia. Ang dahilan ay ang espiritwal na mga bagay ay mauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu (1 Mga Taga-Corinto 2:13, 14). Ang malalim na mga bagay ng mundo ay hindi kailanman maunawan ng pangmundong pag-iisip, kahit gaano pa ito ka talino. Hanggat ang isa ay matapat na sumaliksik na maranasan ang Diyos, hinding-hindi niya maunawan ang mga bagay ng Diyos. Ang banal na Espiritu, na Siyang nagpaliwanag ng Biblia (Juan 16:13; 14:26), ay hindi maintindihan ng may sekyular na pag-iisip. Sa kabilang banda, ang mapagkumbaba, kahit walang pinag-aralang kristiyano na nagaaral ng Biblia ay makakatanggap na kamangha-manghang kaalaman galing sa Banal na Espirito (Mateo 11:25; 1 Mga Taga-Corinto 2:9, 10).

 

5. Ang ilan ay nagsasabi na ang Biblia ay puno ng mga pagkakamali. Paano kaya maniniwala ang sinuman na ito ay kinasihan ng Diyos?

 

Sagot: Ang napakaraming tinatawag na mga mali na nasa Biblia ay nagpapakita na ito’y simpleng mali lamang sa paghuhusga o kakulangan sa pag-intindi sa parte ng mga taong gumawa ng reklamo. Hindi ito mga mali sa ano mang paraan, bagama’t simpleng katotohang hindi naunawaan. Ang kinasihang Biblia:

  • Laging sasabihin sa iyo ang katotohanan

  • Hindi ka ililigaw kailanman

  • Tunay mong mapagkakatiwalaan.

  • Maaasahan at mayroong awtoridad sa espirituwal, makasaysayan, at pang-agham na mga bagay.

 

Totoo sa ilang mga kaso, maaaring nagkamali ng isang maliit na salita o numero ang mga copyists, ngunit wala namang nasabing kamalian o anumang sinasabing kamalian na nakakaapekto sa ganap na katotohanan ng Salita ng Panginoon. Ang doktrina ay itinayo hindi sa isang sipi ng Biblia, ngunit sa kabuuan ng mga kinasihang inspirasyon ng Diyos sa isang paksa. Siyempre, ang ilang mga bagay sa Biblia ay mahirap na magkasundo. Laging magkakaroon ng silid para sa pagdududa. Gayunpaman, kahit na ang mga sinasabing mga pagkakamali na hindi pa lubos na ipinaliwanag ay sa kalaunan ay magkakasundo, dahil sila ay sa nakaraan. Tila sa pagsisikap ng tao upang masira ang Biblia, ay mas lalo pang lumiliwanag ang ilaw nito.