Ginawa ba ng Diyos ang Diyablo?

PNG SG 02.png

Aralin 02

 

Sino si Satanas? Maraming naniniwala na siya ay isang kathang larawan, ngunit sinasabi ng Biblia na siya ay totoong tunay at siya ay determinadong linlangin ka at sirain ang iyong buhay. Sa katunayan, itong napakatalino ngunit malupit na utak ay higit pa kaysa sa kung ano ang pagkakaalam mo. Siya ay nanghihimasok sa bawat indibidwal, pamilya, simbahan, at kahit na buong bansa upang madagdagan ang kalungkutan at kirot sa mundong ito. Narito ang kamangha-manghang mga katotohanan ng Bibliya tungkol sa madilim na prinsipe na ito at kung paano mo mapagtagumpayan siya!

1. Kanino nagmula ang kasalanan?

"Ang Diablo ay nagkasala mula sa pasimula." (1 John 3:8).

"Iyang matandang ahas, tinatawag na Diablo, at Satanas." (Revelation 12:9)

 

Sagot: Si Satanas, na tinatawag din na Diablo, ay ang maylikha ng kasalanan. Kung wala ang Bibliya, ang pinagmulan ng kasamaan ay mananatiling hindi malinaw.

Si Satanas ay naninirahan sa langit nang siya ay nagkasala. Ang kanyang pangalan ay Lucifer, na nangangahulugang "Tala ng Umaga"

S2Picture3.png
S2Picture4.png

2. Ano ang pangalan ni Satanas bago siya nagkasala? Saan siya nakatira?

"Paano ka nahulog mula sa langit , O Lucifer, anak ng umaga!” (Isaiah 14:12). Sabi ni Hesus, "nakita ko si Satanas na parang kidlat na nahulog mula sa langit.” (Luke 10:18). "ika’y naroon sa banal na bundok ng Dios.” (Ezekiel 28:14).

Sagot: Ang pangalan niya ay Lucifer, at siya’y namumuhay sa langit. Lucifer ang nagpasimbolo bilang hari ng Babylonia sa aklat ng Isaias 14 at hari naman ng kahariang Tyrus sa aklat ng (Ezekiel 28:14).

3. Ano ang pinagmulan ni Lucifer? Paano inilalarawan sa kanya ng Bibliya?

"Ika’y nilikha.” (Ezekiel 28:12, 13, 15). "Ikaw ang pinahirang kerubin na tumtakip.” (Ezekiel 28:14Ezekiel 28:14Ezekiel 28:14)."Iyong tinatakan ang kabuuan, na puno ng karunungan, at sakdala sa karunungan at kagandahan… bawat mahahalagang bato ay iyong kasuutan... ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay inihanda sa iyo sa araw na ika’y lalangin. .. ikaw ay sakdal sa iyong mg lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo.” (Ezekiel 28:14).

 

Sagot: nilalang si Lucifer ng Dios, kagaya ng ibang mga anghel (Ephesians 3:9). Si Lucifer ay isang kerubing tumatakip, o anghel. Isang dakilang anghel na nakatayo sa kaliwang gilid sa trono ng Dios at isa din sa kanang gilid (Psalm 99:1). Si Lucifer ang isa sa labis na pinakamataas na lider ng mga anghel. Ang kagandahan ni Lucifer ay walang kapintasan at nakakapigil hininga. Ang kanyang katalinohan ay sakdal. Ang kanyang liwanag ay kahanga-hanga. Ezekiel 28:13 parang pinapahiwatig nito na ang kanyang lalamunan ay espesyal na inihanda upang siyang gawing bantog na musikero. Yung iba’y nag-iisip na siya ang nangunguna sa mga koro ng mga anghel sa langit.

S2Picture5.png
S2Picture7.png

4. Ano ang nangyari sa buhay ni Lucifer na humantong sa kanya sa kasalanan? Anong kasalanan ang ginawa niya?

"Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan; iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan." (Ezekiel 28:17). "Sapagka’t sinabi mo sa iyong saril.,. aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios:... Ako'y magiging gaya ng Kataastaasan." (Isaiah 14:13, 14).

 

Sagot: mapagmataas, pagkainggit, pagkawalang-kasiyahan, at pagtaas sa sarili ay lumitaw sa kanyang buhay. Pinili ni Lucifer na subukang patalsikin ang Dios at pagkatapos hilingin na lahat ay sasamba sa kanya. Ito ang pagtataksil sa pinakamalalang uri.

 

Tandaan: Bakit ang ganitong pagsamba ay isang malaking bagay? Ang pagsamba ay ang susing dahilan sa nagpapatuloy na pakikipagbaka sa pagitan ng Dios at ni Satanas. Ang tao ay ginawa upang maging masaya at ito’y matutupad lamang sa panahon na sasambahin lamang nilang lubosan ang Dios. Walang kahit anong hindi nagkasalang anghel nga na dapat sasambahin (Revelation 22:8, 9). Hinahangad na ni Satanas ang pagsamba sa pasimula pa lamang. Makalipas ang ilang siglo, sa panahon na kanyang tinukso si Hesus doon sa ilang, ang pagsambva parin ang siyentro na problema (Matthew 4:8–11). Sa panahong ng katapusang ito, tinatawag ng Dios ang lahat ng mga tao na siya’y sambahin (Revelation 14:6, 7), Ito’y lubos na nagpapagalit kay Satanas na kanyang susubukang pilitin ang mga taong sasamba sa kanya dahil kung hindi sila’y papatayin. (Revelation 13:15). Ang lahat ay sumasamba sa isang tao o sa isang bagay: kapangyarihan, karangalan, pagkain, kasiyahan, mga kayamanan, bawat sariling opinion, at iba pa. sabi ng Dios, "huwag kang magsamba ng ibang Dios maliban sa akin.” (Exodus 20:3). At hanggat Siya lamang an gating sasambahin, binibilang Niya tayo na laban sa Kanya (Matthew 12:30). Ang balitang ito ay kagulat-gulat, ngunit Totoo. Kung may kahit anong bagay o kahit sino man na nangunguna maliban sa Dios sa aking buhay, marahil ako’y inosenteng sumasamba at sumusuporta kay Satanas. Nangunguna ba ang Dios sa aking buhay, o walang malay kung itinataas si Satanas? Isa itong makakatigil hininingang tanong, di po ba?

5. Ano ang nangyari sa langit bilang resulta ng kasalanan ni Lucifer?

"At mayroong pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka laban sa dragon; at ang dragon at kanyang mga anghel ay nakipagbaka; ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit: At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya." (Revelation 12:7–9).

 

Sagot: Si Lucifer ay nanalo sa suporta ng one third na mga anghel (Revelation 12:3, 4) at naging dahilan ng rebolusyon sa langit. Walang mapagpilian ang Dios kundi ang palabasin si Luicifer at ng kanyang mga anghel. Ito ang pinakamatinding digmaan, kailanman may pinaglabanan. Ang mithiin ni Lucifer ay agawin ang trono ng Dios, kahit ito’y hahantung sa kamatayan (John 8:44). Pagkatapos ng pagpaalis galing sa langit, si Lucifer ay tinawag nan a Satanas (kaaway) at ang Diablo (Ang Paninirang Puri), at ang kanyang mga anghel ay tinatawag na mga demonyo.

S2Picture9.png
S2Picture8.png

Ang punong-tanggapan ni Satanas ay ang lupa. Kina-popootan niya ang mga tao at naglalayong saktan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsira sa iyo.

6. Nasaan ang kasalukuyang punong tanggapan ni Satanas? Ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga tao?

"At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nanggaling? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon, at nagsabi, Sa pagpaparoo't parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.” (Job 2:2). "Kaya't mangagalak kayo, Oh mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Sa aba ng lupa at ng dagat: sapagka't ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya." (Revelation 12:12). "Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya:" (1 Peter 5:8).

Sagot: Salungat sa popular na opinion, Ang himpilan ni Satanas ay ang mundo, hindi ang impyerno. Binigyan ng Dios si Adan at si Eba ng kapangyarihan sa buong mundo (Genesis 1:26). Nang sila’y nagkasala, Nawala nila ito (Romans 6:16), at si Satanas ang naging tagapamahala, o prinsipe, nang sanlibutan (John 12:31). Kinasusuklaman ni Satanas ang mga tao, na ginawa ng Dios sa kanyang sariling imahe. Hindi niya kayang kalabitin ang Dios. Kaya, sa halip, ang kanyang kamandag ay nakadirekta sa mga taong anak ng Dios. Siya’y isang may poot, may masamang hangad na mamamatay tao na merong mithiing sirain ka at upang masaktan ang Dios.

7. Nang nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, ano ang hiniling Niya sa kanila na huwag gawin? Ano ang sinabi Niya na magiging bunga ng pagsuway?

"Datapuwa't sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagka't sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka." (Genesis 2:17).

 

Sagot: Hindi sila kakain sa kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama. Ang parusa sa pagkain ng puno ay kamatayan.

 

Tandaan: Alalahanin na nilalang ng Diyos sina Adan at Eva gamit ang Kanyang sariling mga kamay at inilagay sila sa isang magandang hardin kung saan maaari nilang tangkilikin ang pagkain mula sa bawat uri ng puno (Genesis 2:7–9)—maliban sa isa lamang. Ito ay mapagkawanggawa ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng isang makatarungang pagpili. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at hindi kumain ng ipinagbabawal na puno, mabubuhay sila magpakailanman sa paraiso. Sa pamamagitan ng pagpili ng pakikinig kay Satanas, pinili nilang tumakas mula sa Pinagmulan ng lahat ng buhay-Diyos-at, natural, nakaranas ng kamatayan.

S2Picture12.png

8. Paano nililinlang ni Satanas si Eva? Anong mga kasinungalingan ang sinabi niya sa kanya?

"Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan?" "

At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay:

Sapagka't talastas ng Dios na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Dios, na nakakakilala ng mabuti at masama. (Genesis 3:1, 4, 5).

Sagot: Si Satanas ay gumamit ng ahas—ang pinakamatalino, pinaka sumasamong hayop na nilikha ng Dios—upang dayain si Eba. Ang iba ay nag-iisip na ang ahas ay dating may pakpak at lumilipad (Isaiah 14:29; 30:6). Tandaan, hindi gumagapang hanggang hindi niya ito sinumpa (Genesis 3:14). Ang mga kasinungalingan ni Satanas ay: (1) hindi ka mamamatay, at (2) ang pagkain ng bunga ay maghahatid sa pagiging katalinuhan mo. Si Satanas, na siyang nag imbento ng kasinungalingan (John 8:44), hinalo ang katotohanan sa kasinungalingang sinabi niya kay Eba. Ang kasinungalinang na mayroong ibang katotohanan ay ang pinaka epektibo sa lahat. Totoo, malalaman nila ang “kasamaan” pagkatapos nilang magkasala. Sa pag-ibig, pinigil ng Dios mula sa kanila ang kaalaman sa dalamhati, kalungkutan, Paghihirap, sakit, at kamatayan. Si Satanas, gaya ng ginagawa niya ngayon, pinalitaw niyang kaakit-akit ang kaalaman ng kasamaan. Si Satanas ay nagsasabi ng kasinungalingan upang ipintang mali ang ugali ng Dios dahil alam niya na walang kahit sinong tatalikod galing sa isang maibigin na Dios hanggat mali ang kanyang pagkaintindi sa Kanyang Ugali.

9. Bakit ang pagkain ng isang piraso ng prutas ay tulad sa isang masamang bagay na naging dahilan na sila ay inalis mula sa hardin?

"Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya." (James 4:17). "Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan." (1 John 3:4). "Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo;" 1 Juan 3:8. "At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man." "Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay." (Genesis 3:22, 24).

S2Picture14.png

Sagot: Oo, ang pagkain sa bunga ay isang kasalanan dahil ito’y isang direktang pagtanggi sa isa sa kunting atas ng Dios. Ito’y hayag na paghihimagsik laban sa kautusan ng Dios at autoridad. Sa pagtanggi sa isa sa mga utos ng Dios, ginawa nila Adan at Eba ang kanilang sarili na kagaya ni Satanas. Ang kaaway ng Dios, at kaya nagbigay ng pagkahihiwalay sa pagitan ng kanilang sarili at Dios (Isaiah 59:2). Si Satanas ay umaasang ang mag-asawa ay magkasala at pagkatapos kakainin ang bunga ng puno ng buhay, at pagkatapos sila ay magiging makasalanang walang kamatayan. Ngunit pinaalis sila ng Dios mula sa harden upang maiwasan ang ganung trahedya.

10. Ano ang ibinubunyag ng Biblia tungkol sa mga pamamaraan ni Satanas para saktan, linlangin, pahinain ang loob, at sirain ang mga tao?

Sagot: Ginagamit ni Satanas bawat nalilikhang isip na pakikipagkita upang dayain at sirain ang mga tao. Kanyang mga anghel ay pwedeng magpakita at magkunwaring matuwid na mga tao, kahit na mga pastor. At si Satanas ay lilitaw bilang isang maluwalhating anghel ng liwanag na may kapangyarihan na tumawag ng apoy pababa mula sa langit. Kanyang gagayahin si Hesus. Ngunit ikaw ay nabigyan na ng babala, kaya huwag kang magbaya nito. Sa pagdating ni Hesus, bawat mga mata ay makakakiata sa kanya (Revelation 1:7). Siya manatiling na sa alapaap at hindi kahit makaapak sa lupa (1 Thessalonians 4:17).

11. Gaano ka makapangyarihan at epektibo ang mga tukso at mga estratahiya ni Satanas?

Kanyang nakumbinsi: one-third sa mga anghel (Revelation 12:3–9); Si Adan at Eba (Genesis 3); lahat maliban sa walong mga tao sa kapanahonan ni Noe (1 Peter 3:20). Pinapadama niya ang nalipol na ligtas (Mateo 7:21-23). Halos ang buong mundo ay susunod sa kanya (Revelation 13:3). Kakaunti lamang ang maliligtas

(Matthew 7:14; 22:14).

Sagot: Ang halagang tagumpay ni Satanas ay sobrang nakakapagtataka na ito’y parang halos hindi mapaniwalaan. Kanyang nadaya ang ikatlo sa mga anghel. Sa panahon ni Noe, lahat maliban sa walong mga tao. Bago darating si Hesus sa ikalawang pagkakataon, si Satanas ay lilitaw bilang isang anghel, magpapanggap bilang si Hesus. Ang kanyang mapanglinlang na kapangyarihan ay sobrang napakatindi na ang ating kaligatasan lamang ay nakabatay sa pagtangging pupunta upang makita siya. (Matthew 24:23–26). Kung lubusang tatanggihan na makita at marinig, ikaw ay ililigtas ni Hesus mula sa pandaraya. (John 10:29).

 

S2Picture16.png

12. Saan at kailan matatanggap ng Diablo ang kanyang kaparusahan? Ano kaya ang kaparusahang iyan?

"Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng Anak ng tao ang kaniyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kaniyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawa ng katampalasanan; At sila'y igagatong sa kalan ng apoy Matthew 13:40–42). "At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre." (Revelation 20:10). "Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel." (Matthew 25:41). " Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo; sinupok ka, at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nang Silang lahat na nangakakakilala sa iyo … at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. (Ezekiel 28:18, 19).

S2Picture17.png

Sagot: Ang Diablo ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy sa ibabaw ng lupa sa katapusan ng sanlibutan. Ang apoy ay lalamon kay Satanas, gagawin siyang abo, at ang katapusan ng kanyang pag-iral magpakailan man. Ang apoy na ito ay sisira salahat ng mga makasalanan. Sa huling paghaharap na ito, walang kahit sinong taong nasa panig ng Dios ang mamamatay at walang kahit sinong tao ang makaligtas na nasa panig ni Satanas.

Tandaan: Hindi possibleng sapat na mailarawan ang kalungkutan at dalamhati ng maramdaman ng Ama at Anak sa kamatayan ni Satanas. Siya’y mas malapit sa kanila sa kahit sinong nabubuhay—isang masiglang personal na kaibigan. Sa paglipol sa kanya at sa milyong-milyong sumunod sa kanya ay magbibigay ng sakit sa Ama at sa Anak na sobrang sakit pa sa pagkasunog ng apoy’ng naramdaman na sinumang nasa impyerno.

13. Ano ba ang magpakialan mang magpapanatag sa nakakatakot na problema ng kasalanan? Muli pa bang lilitaw ang kasal-anan?

"Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios." Romans 14:11. Philippians 2:10, 11; Isaiah 45:23). "Ang pagdadalamhati ay hindi titindig na ikalawa." (Nahum 1:9).

 

Sagot: Dalawang mahahalagang pangyayari ang magpapanatag sa problema ng kasalanan:

Una, lahat na mga buhay sa langit at lupa, kasama na ang Diablo at ang kanyang mga anghel, ay luluhod sa kanilang sariling pagpipili at publikong ipahayag na ang Dios ay tapat, patas at mautuwid. Walang tanong na manatili na hindi masasagot. Lahat ng makasalanan ay bukas na inamin na sila’y malilipol dahil sa kanilang mapagpursiging pagtanggi sa pagtanggap sa pag-ibig ng Dios at kaligtasan. Kanilang aaminin na ang katarungan ay humingi na kailangan silang mamamatay. Lahat ay magpapahayag na sila’y karapat-dapat na mamatay habang buhay.

S2Picture18.png

Pangalawa, ang kasalanan ay lilinisinmula sa uniberso sa pamamagitan ng lubusan at pinakahuling pagsira ng kasalanan, makasalanan, ang diablo, at akanyang mga anghel. Ang panginoon ay positibo sa pontong ito: Ang kasalanan ay hinding-hindi na lilitaw pa muli upang dumihan ang uniberso ng Dios.

S2Picture19.png

14. Sino ang gagawa sa huling, lubusang pag-ubos ng kasalanan mula sa kalawakan na may tiyak na kasiguruhan?

“Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo." (1 John 3:8). "Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo." (Hebrews 2:14).

 

Sagot: Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay, ginawa ni Hesus sigurado ang pagpuksa ng kasalanan.

Ginawa ni Jesus ang pagkawasak ng kasalanan posible.

15. Ano ang pakiramdam ng Diyos tungkol sa mga tao?

"Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo."(John 16:27; tingnan din ang John 3:16; 17:22, 23).

 

Sagot: Iniibig ng Ama ang mga tao gaya ng pa-ibig ng Anak. Ang susi na mithiin ni Hesus sa buhay ay ang maipakita ang ugali ng Ama sa mismo Niyang buhay upang malaman ng mga tao kung gaano kamapagmahal, mainit, at kumalinga ang Ama.

(John 5:19).

 

S2Picture20.png

Maling pinakilala ni Satanas ang Ama Pinakilalang ni Satanas ang Ama bilang isang walang pandamdam, malayo, mahirap, mahigpit, at hindi malapitan. (ang sariling ugali ng diablo). Mismo niya ngang pinapahayag ang kanyang sariling pangit, mapanganib na gawa bilang “gawa ng Dios” pumarito si Hesus upang burahin ang mga paninira sa pangalan ng Kanyang Ama at ipakita na ang ating Ama na nasa langit ay umiibig sa atin na higit pa sa pag-ibig ng isang nanay sa kanyang anak (Isaiah 49:15). Ang paboritong tema ni Hesus ay ang pagtitiis ng Dios, kalambingan, at masagana sa awa.

 

Ang Ama ay naghihintay Upang maging lubusang masaya ang tao ang ating Dios Ama ay naghanda ng isang hindi kapani –paniwalang walang hanggang tahanan para kanila. Ang ating mga pangarap dito ay walang laban sa kung ano ang Kanyang hinihintay! Hindi na Siya makapag-antay pa na salubungin ang kanyang bayan sa masayang araw na pag-uwi sa hindi magtatagal. Ating ipalabas ang salita! At maging handa tayo. Ang pagbibilang ay nagsisimula na.

S2Picture21.png

16. Ako ay nalulugod na nalaman na inibig ako ng Dios Ama sa kagayang pag-ibig na ipinaabot ni Hesus sa akin.

- TUGON

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

 

1. Ang prutas ba na kinain nila Adan at Eba ay isang mansanas?

 

Sagot: Hindi natin alam. Hindi sinabi ng Bibliya.

 

2. Saan nagsimula ang conseptong naglalarawan na ang Diablo ay isang kulay pula, kalahating-tao at kalahating-hayop na merong sungay at buntot?

 

Sagot: Ito’y galing sa paganong alamat at nagpasaya sa Diablo. Alam niyang mga taong nag-iisip na tatanggi sa mga dambuhala bilang pabula at upang mahatid sa pagtanggi sa kanyang pag-iral. Iyong mga taong hindi naniniwala sa Diablo ay ang unang mabihag ng kanyang mga linlang.

 

3. Sinabi ng Dios kanila Adan at Eba, “Sapagka't sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka." Genesis 2:17. Bakit hindi sila namatay sa araw na yaon?

 

Sagot: Ang Bibliya ay nagpapahayag ng dalawang kamatayan: (i) Ang “unang” kamatayan ay lahat tayo mamamatay (Hebrews 9:27). (ii) Ang “Pangalawang” kamatayan ng masasama ay mamatay sa impyerno sa katapusan ng panahon (Apocalipsis 21:8). Ang kaibahan ay walang pagkabuhay mula sa pangalawang kamatayan. Ito’y magpakailan man.

Si Hesus ay namatay sa pangalawang kamatayan sa bawat tao

Nang si Adan at Eba ay nagkasala, silay pwedeng kaagad-agad na mamamatay sa pangalawang kamatayan maliban sa katotohang humakbang si Hesus at inihandog upang mamatay sa pangalawang kamatayan sa kalbaryo para sa bawat tao. Ang kanyang dakilang sakripisyo ay nagligtas sa kanila. (Hebreo 2:9).

Nang nagkasala si Adan, ang kanyang “walang kamatayang” likas ay naging “kamatayan”na likas

Tungkol sa unang kamatayan, ang literal na pagganap ng salitang “kamatayan” sa Genesis 2:17 ay “kamatayan ikaw ay mamamatay” na nakasulat sa mardyin ng halos mga Bibliya. Ibig sabihin si Adan at Eba ay papasok sa isang proseseso ng kamatayan. Bago magkasala, ang mag-asawa ay may taglay na walang kamatayan, walang kasalanang likas. Ang likas na ito ay mananatili sa pamamagitan ng pagkain sa puno ng buhay. Sa sandali ng kasalan, ang kanilang likas ay nagbago sa kamatayan, makasalanang likas. Ito yung hinulaan ng Diyos. Dahil sila’y hinadlangan mula sa puno ng buhay, ang pagkabulok at pagkasira – patungo sa wakas na kamatayan—ay agad-agad nagsimula. Ang libingan ay naging sigurado. Binigyang diin ng Diyos ito mayamaya nang sinabi Niya sa kanila, “sapagka't ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi.” (Genesis 3:19).

 

4. Ngunit dahil ginawa ng Diyos si Lucifer, hindi ba Siya ang tunay na may pananagutan sa kanyang kasalanan?

 

Sagot: Hindi lahat. Ginawa ng Dios si Lucifer na perpeto, walang kasalanan anghel. Si Lucifer mismo ang gumawa ng diablo sa kanyang sarili. Ang kalayaan sa pagpipili ay isang prinsipyong pundasyon sa gobyerno ng Panginoon. Alam ng Dios na Lucifer ay magkasala nang siya’y nilikha.kung sa puntong yaon umayaw ang Dios na siya ay likhain. Kanya sanang itinatakwil ang pinakadakilang prinsipyo ng kalayaang pumili.

"Ang kalayaang Pumili ay Paraan ng Dios”

kaya, siya’y ginawa parin ng Dios kahit lubusang alam na nang Panginoon ang kanyang gagawin. Parehong mga katotohahang magamit sa paglikha kanila Adan at Eba. At, malapit na sa tahanan, ang mga katotohanang ito ay pwede rin sa iyo. Alam na ng Dios bago pa tayo isinilang kung paano tayo mabubuhay, ngunit gayun pa man, kanyang pinahintulutan na tayo’y mabuhay at pumili kung magpasakop sa kanyang gobyerno o kang Satanas. Ang Dios ay malugod na pumapayag na Siya’y intindihing mali sa at akusahang mali at sisisihing napakatagal, habang binibigyang panahon ang bawat tao na pumili kung sino ang kanilang susundin.

Ang Maibiging Dios Lamang ang makakagawa na maisapanganib na tanggapin ang buong kalayaan para sa lahat.

Itong maluwalhating, mapanganib na kaloob ng kalayaan ay dumating lamang mula sa isang makatarungang, maunawain, maibiging Dios. Isang karangalan at kagalakan ang maglingkod sa ganitong Panginoon at kaiibigan.

Piliing maglingkod sa Dios

Ang problema ng kasalanan ay malapit ng matapos. Sa pasimula, lahat ay “napakabuti”. Genesis 1:31” Ngayon ang buong sanlibutan ay nakahiga sa kasamaan.” Now "the whole world lieth in wickedness." (1 John 5:19). Ang mga tao sa lahat ng dako ay pumiling maglingkod sa Panginoon o kay Satanas. Gamitin mo ang iyong hindi kapani-paniwalang, kalayaang bigay ng Dios upang piliing paglingkuran ang Panginoon.

 

5. Bakit hindi agad pinatay ng Dios ang diablo nang siya’y nagkasala, at nang gayon tapos na ang problema ng kasalanan?

 

Sagot:

Dahil ang kasalanan ay ganap na bago sa uniberso ng Dios, at ang mga mamayan ay hindi ito maunawaan. Marahil kahit si Lucifer mismo ay lubusang hindi naintindihan ito sa pasimula. Si Lucifer ay isang napakatalino, lubhang respetadong pinunong anghel. Ang kanyang pakitungo ay walang duda na isang dakilang pagkabahala sa langit at sa mga anghel. Ito ay posibleng tatakbo na parang ganito: “Ang langit ay kalugod-lugod, ngunit ito ay lalago sa karagdagang opinion ng anghel. Sobrang dami ng hindi subok na autoridad (bilang ang Ama at Anak) ay ninais na takpan ang mga pinuno sa totoong buhay. Ang mga anghel ay dapat kailangang tumanggap ng mg autos. Kami dapat ang magbigay ng utos. Alam ng Dios na ang aking mungkahi ay tama, at Siya ay nakaramdam ng takot. Kailangan Huwag nating payagan ang ating marangal na mga pinunong inosente na isapanganib ang pagiral nang langit. Sila ay makikinig kung tayo ay magkakaisa. Kailangan nating hindi mahina; kailangan nating kumilos. Kung hindi, lahat tayo ay masisira sa isang gobyerno na hindi tayo gusto.”

Sangkatlong-bahagi ng mga Anghel ay umanib kay Lucifer

(Revelation 12:3, 4) Maraming mga anghel ang nakumbinsi ni Lucifer sa kanyang mga argumento, at sangkatlong-bahagi ay umanib sa kanya. Kung agad-agad na sinira ng Dios si Lucifer, ang ibang mga anghel na hindi lubusang naintidihan ang karakter ng Dios ay baka nagsimulang sumamba sa panginoon sa pamamagitan ng pagtakot, nagsasabi,”Baka tama si Lucifer. Maging maingat. Kung ika’y hindi umayon sa Dios, baka ika’y papatayin niya.” Kaya wala sanang namalagi. Sa halip, ang problema ay mas hihigit pa.

Tatanggap lamang ang Dios ng maibigin, kusang-loob na pagserbisyo

Ang serbisyong maaaring tanggapin lamang ng Dios ay ang kaaya-aya, kusang-loob na serbisyong may udyok ng Pag-ibig. Ang pagsunod sa anong mga dahilan ay hindi katanggap-tanggap.

Binigyan ng Dios si Satanas nang panahon upang ipahayag ang kanyang mga prinsipyo

Inangkin ni Satanas na may mas mabuting plano siya para sa gobyerno ng uniberso. Ang Panginoon ay nagbigay ng panahon upang opahayag ang mga prinsipyong ito. Lilipulin lamang ng Dios ang kasalanan pagkatapos na ang bawat kaluluwa sa buong uniberso ay kumbinsido na ang pamahalaan ni Satanas ay hindi patas, may poot, walang awa, sinungaling, at nakakasira.

Ang uniberso ay nanonood sa mundong ito

Ang Bibliya ay nagsasabi, “Tayo ay ginawa bilang isang panoorin [margin ay nagsasabi “teatro”] sa mundo, at sa mga anghel, at sa mga tao." (1 Corinthians 4:9). Ang buong kalawakan ay nanonood habang ang bawat isa sa atin nagsisiganap ng isang bahagi sa digmaan sa pagitan ni Kristo at Satanas. Sa pagtatapos ng digmaan, ang bawat kaluluwa ay lubusang naintindihan ang mga prinsipyo sa dalawang kaharian at kaloobang sinunod si Hesus o si Satanas. Yaong pumili na pumanig kay Satanas ay mamawasak kasama siya, at ang bayan ng Dios ay dadalhin sa walang sa kanilang makalangit na tahanan.