Kaligtasang Mula sa Itaas

PNG SG 03.png

Aralin 03

 

Ilarawan ang katakot –takot ng kagipitang kalagayan sa isang karagatang kasama ang gutom, nakamamatay na mga pating na palapit sa iyo! Pagkatapos gunigunihing gaanong pagpapasalamat at kapayapaan ang iyong mararamdaman na ika’y nakuha tungo sa pagkaligtas. Ang katotohanan ay, bawat tao sa planetang ito ay nawala sa isang karagatang puno ng panganib. Kinakailangan nating madaliang pagsagip, hindi mula sa isang barko o helikoptero, ngunit mula sa ating nasa langit na Ama. Labisang mahal na mahal ka nang Dios, na kanyang pinadala ang Kanyang Anak upang ika’y iligtas. Iyong tiyak na narinig ang lahat nang ito dati pa, ngunit tiyak mo ba talagang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin sa lahat ng ito? Ano talaga ang kahulugan nito sa iyo, at ito ba talaga’y makakapagbago ng iyong buhay? Ipagpatuloy’ng basahin at alamin!

1. Talaga bang nagmamalasakit sa iyo ang Diyos?

Ito ang Kanyang sinabi:

“ Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka.”(Isaiah 43:4).

“Oo, inibig kita ng walang hanggang pagibig." (Jeremiah 31:3).

Sagot:   Ang walang katapusang pag-ibig ng Dios para sa iyo at sa akin ay sobrang napakalayo sa ating pag-unawa. Mahal ka Niya na parang ikaw lamang ang nag-iisang kaluluwang nawala sa uniberso. Kanyang ibibigay ang kanyang buhay sa iyo o sa akin kahit wala nang ibang makasalanang ililigtas. Subukan mong huwag kalimutan ang katotohanang ito. Ikaw ay mahalaga sa Kanyang paningin. Ikaw ay mahal Niya.

S3Picture2.jpg

2. Paano ba pinakita ng Dios ang Kanyang pag-ibig sa atin?

"Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." (John 3:16). "Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. "

(1 John 4:9, 10).

Sagot:   Dahil taos- puso Niya tayong minahal, Siya ay handang makita ang Kanyang Anak na magdusa at mamatay sa halip na mawalay sa iyo habang buhay. Hindi natin kaya itong unawain ngunit kanya itong ginawa – para lang sa iyo, para lang sa akin!

S3Picture3.jpg

3. Paano Niya mamahalin ang isang taong kagaya ko?

"Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin." (Romans 5:8).

Answer:   Siguradong hindi dahil ito ay aking kita o ako’y karapat –dapat. Walang kahit na sinoman sa atin ang nagkaroon ng kita kahit ano maliban nalang sa sahod ng kasalanan, na ang kamatayan (Romans 6:23). Ngunit ang pag-ibig ng panginoon ay walang kondisyones. Mahal Niya ang magnanakaw, mga mapakiapaid, mga mamatay tao. Inibig Niya rin ang makasarili, mapagkunwari, at ang walang galang na mga lumapastangan sa Kanya. Ngunit, ang pinaka higit sa lahat, Ako ay Kanyang inibig! At dahil alam Niyang ang aking mga kasalanan ay maghahatid sa akin sa kalungkutan at kamatayan, nais Niyang ligtasin ako sa aking mga ksasalanan. Kaya nga Siya ay namatay.

Ang pag-ibig ni Jesus para sa iyo ay malinaw na nakikita sa Kanyang pagpayag na patawarin ang iyong mga kasalanan at ang Kanyang pagnanais na bigyan ka ng tagumpay laban sa bawat tukso sa iyong buhay!

5. Paano ko Siya tatanggapin at makalampas mula kamatayan tungo sa buhay:

Tanggapin Lamang ang Tatlong mga Bagay:

1. Ako ay makasalanan. “Ang lahat ay nagkasala." (Romans 3:23).

2. Ako’y tiyak na mamamatay. "Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan."(Romans 6:23).

3. Hindi ko kayang maligtas ang aking sarili. “Kung kayo'y hiwalay sa Akin ay wala kayong magagawa.” (John 15:5).

Pagkatapos , paniwalaan ang tatlong bagay

1. Siya’y namatay para sa akin. “Upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao." (Hebrews 2:9).

2. Pinatawad Niya ako. "

Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan." (1 John 1:9).

3. Niligtas Niya ako. “Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan." (John 6:47).

 

Sagot: Sa pamamagitan ng paghingi, pananampalataya, at pagtanggap sa dakilang kaloob ng Dios, ang ating Panginoong Hesu-Kristo.

4. Ano ang nagawa ng Kanyang kamatayan sa akin?

"Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios.” (1 John 3:1).

"Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan.” (John 1:12).

Sagot:   Siya Kristo ay namatay upang pagbayaran ang kamtayang parusa laban sa akin. Siya ay isinilang bilang isang tao upang Siya ay makaranas sa uri ng kamatayang ako’y karapat-dapat. Pagkatapos Kanyang inalay na bigyan ako ng karangalan kung ano ang kanyang ginawa. Sa ibang salita, ang Kanyang walang salang buhay ay nalagay sa aking pananagutan upang ako ay mabilang na matuwid. Ang kanyang kamatayan ay tinanggap ng Dios bilang isang buong bayad sa lahat ng aking mga nakaraang pagkakamali, at tatanggapin ang Kanyang ginawa, bilang isang kaloob, ako ay dadalhin sa sariling pamilya ng Dios bilang Kanyang Anak.

S3Picture4.jpg

6. Ano ang dapat kung gawin upang makamtan ang kaloob ng kaligtasan?

"Palibhasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasakay Cristo Jesus.” (Romans 3:24).

"Ang tao ay inaaring-ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan." (Romans 3:28).

 

Sagot:   Ang isang bagay lamang na aking magagawa ay ang pagtanggap nito bilang isang dalisay na kaloob. Ang aking mga gawa sa pagsunod ay hindi makakatulong sa akin kahit kaunti sa aking pagiging pag-aaring ganap na karanasan. Lahat na hihingi sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay makakatanggap nito. Ang pinakamasaklap na sinumpang makasalanan ay tatanggapin sa parehong basihan kagaya sa halos mabubuting mabait na tao. Ang nakaraan ay hindi na bibilangin. Tandaan, Inibig nang Dios ang lahat sa patas, at ang kapatawaran ay para sa mga humingi. "Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri." (Ephesians 2:8, 9).

7. Kung ako’y aanib sa Kanyang Pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya, anong pagbabago gagawin ni Hesus sa aking buhay?

"Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago.” (2 Corinthians 5:17).

Sagot:   Nang tinaggap ko si Kristo sa aking puso, Kanyang winasak ang dating kong sariling puno ng kasalanan at talagang binago Niya ako tungo sa isang bagong esperitwal na bagong nilalang. Ang dating makasalanang buhay ngayon ay naging nakakapandidiri at hindi kanais-nais. Kagalakgalak aking simulang nararanasan, sa unang pagakakataon, maluwalhating kalayaan mula sa pagkakasala at paghahatol.

S3Picture5.jpg

Ang kapangyarihan ni Jesus ay nagbabago ng isang kasuklam-suklam na makasalanan sa isang mapagmahal na banal.

Aking simulang nakikita kung gaano ang aking buhay ay walang kabuluhan kung wala si Hesus. Sa halip na nagpapakain ng upak sa ilalom ng mesa, ako ngayon ay nagpyesta sa handaan ng Hari. Isang minute kasama ang Dios ay magbibigay ng labis na kasiyahan kaysa habang buhay na paglilingkod sa diablo. Bakit mo ipagpalit! Bakit maghihintay pa ako ng matagal bago ko ito tatanggapin?

8. Ang nabagong buhay ba na ito ay talagang maging masaya kaysa kasayahan ng dating buhay?

Sinasabi ni Hesus: "Ang mga bagay na ito…. upang ang inyong kagalakan ay malubos. unto you..” (John 15:11). Kung palayain nga kayo ng Anak, kayo’y magiging tunay na laya.” (John 8:36). Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito.” (John 10:10).

S3Picture6.jpg

Answer:  Maraming pakiramdam na ang buhay Kristiano ay hindi magiging isang masaya dahil sa mga bawal at pagtanggi sa sarili. Ang ganap na kasalungat nito ay totoo. Sa panahong tinanggap mo ang pagi-ibig ni Hesus, ang hindi kapani-paniwalang kasiyahan ang sisibol mula sa loob ng aking buhay. Mahirap na paniwalaan na kapayapaan at kaligayahan ay tumagos sa iyong buhay. Kung nakakagulat ang pag-uusapan! Walang katulad sa dating makasariling buhay at kabiguan. Gaya ng isang masamang panaginip, ang masakit na nakaraan ay kukupas, at iyong mararanasan mong “labis na masaganang” buhay, ang paraan na hinahangad ng Dios na mangyayari. (Hebrews 4:16).

Walang kagalakan sa lupa ang maaaring ihambing sa kaligayahan at kagalakan ng isang Kristiyanong tahanan.

9. Ngunit kaya ko bang magawa sa aking sarili ang lahat ng mga bagay na gagawin nang isang Kristyano?
 

Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin.” (Galatians 2:20).

 

"Aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin."

(Philippians 4:13).

Sagot:   Narito ang pinakadakilang himala sa buhay nang isang Kristyano na ibinunyag. Walang pagpipilit sa iyong sarili na gumawa ng mabuti! Anong ginagawa mo bilang kristyano ay ang kusang-loob na umaagos sa isa pang buhay ng tao sa loob mo. Ang pagsunod ay ang natural na tugon ng pag-ibig sa iyong buhay. Ang pagsunod sa isang taong mahal mo ay hindi mabigat, ngunit isang kagalak-galak. “Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso." Psalms 40:8.

S3Picture7.jpg

Nang pumasok si Jesus sa iyong buhay, ang kanyang mahimalang kapangyarihan ay nagbabago ng pagsunod sa isang pasanin sa isang kagalakan.

S3Picture8.jpg

Ito ay hindi isang pasanin upang mangyaring isang tao na tunay na pag-ibig.

10. Ibig mo bang sabihin na kahit ang sampung utos ay hindi mahirap sundin?

"Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." (John 14:15).

"Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat.” 1 (1 John 5:3).

"Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios." (1 John 2:5).

Sagot:    Ang Bibliya ay parating pinagdugtong ang pagsunod sa isang relasyong pag-ibig. Ang bagong-panganak na Kristyano ay natuklasang hindi mahirap na labanan ang pagsasagupa sa pagsunod sa sampung kautusan. Kasama ang nakaraang mga kasalanang natakpan sa

 

pamamagitan nang Kanyang kamatayan, ang kasalukuyan at hinaharap na pagsunod ay nakaugat sa Kanyang matagumpay na buhay sa aking buhay. Sa katunayan, dahil lubusan ko Siyang iniibig sa bago ng aking buhay, ako ay lalagpas sa atas ng Sampung Utusan. Araw sasaliksikin ko ang Bibliya para mga palatandaan ng Kanyang kalooban, sisikapin na makakita ng mga kaunting mga paraan pa sa pagpapahayag ng aking Pag-ibig sa Kanya. “At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin." (1 John 3:22, emphasis added).

11. Paano ako makakasiguro na ang sumusunod sa kautusan na nabanggit ng bayan ng Dios sa Bibliya ay hindi legalismo?

“Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus.” (Revelation 14:12). "At siya'y [Satanas] kanilang [ang mga banal] dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan." (Revelation 12:11).

Sagot:  “huwag magkamali ng pagsunod para sa legalismo. Ang legalismo ay ang pagsumikap na makamtang ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa. Ang mga banal ay nakikilala sa Bibliya bilang may apat na mga katangian:

(1) sumusunod sa mga kautusan,

(2) Naniniwala sa dugo ng Kordero,

(3) pagbabahagi ng kanilang panampalataya sa iba, at

(4) ang pagpipiling mamatay kaysa magkakasala. Ito ang mga tunay na mga marka ng taong umiibig kay Kristo at gumawa ng pangako sa buhay na sundin Siya.

S3Picture9.jpg

Ang pagsunod sa Sampung Utos upang makakuha ng kaligtasan ay laging nagreresulta sa kabiguan at kawalan ng pag-asa. Huli na upang mai-save ang iyong sarili dahil nagkasala ka na! Ngunit ang taong tumanggap sa kaloob ng kaligtasan ay nalulugod sa paglalakad sa landas ng pagsunod sa mga batas ng Diyos.

S3Picture10.jpg

12. Paano ako makakasiguro na ang aking pananampalataya at pag-ibig sa aking pagpapakasal kay Hesus ay magpatuloy na lalago?

"Saliksikin ninyo ang mga kasulatan." (John 5:39). "

Magsipanalangin kayong walang patid." (1 Thessalonians 5:17).  

"Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya." (Colossians 2:6).

"Araw-araw ay namamatay ako." (1 Corinthians 15:31).

Sagot:  Walang pag-ibig na pamumuhay ang lalago na walang komunikasyon. Ang dalangin at pag-aaral ng Bibliya ay lubos na mahalaga sa pag-iingat sa paglago ng relasyong ito. Ang kanyang Salita ay bumubuo ng isang love letter na aking babasahin araw-araw upang palusugin ang espiritwal na buhay. Ang pakikipag-usap sa Kanya sa dalangin ay magpapalalim sa debosyon at magbubukas sa aking isipan sa nakapangngilabot at malalim na pagkilala sa kaalaman ng Kanyang pagmamalasakit para sa akin. Araw-araw ako ay namamanghang natuklasan ang mga detalye tungkol sa Kanyang hindi mapapaniwalaang tadhana sa aking kasiyahan.

S3Picture11.jpg
S3Picture12.jpg

13. Anong makabuluhang gawa ang magselyo sa relasyong pag-ibig kay Hesus, at anong nagpapasimbolo nito?

"Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay." "Upang ang katawang salarin ay magiba." (Romans 6:4, 6). "Sapagka't kayo'y aking pinapagasawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Cristo na tulad sa dalagang malinis." (2 Corinthians 11:2).

Sagot:   

Ang bautismo ay nagpapasimbolo sa sa tatlong makabuluhang pangyayari sa buhay ng tunay na mananampalataya: (1) ang kamatayan sa kasalan, (2) Ang kapanganakan sa panibagong buhay At (3) Ang pag-aasawa kay Kristo habang buhay. Itong esperitwal na pagkakaisa ay lalagong matibay at tatamis habang ang pag-ibig ay magpapatuloy na lalago. Kagaya sa kahit anong kasal, ang pagkupas ng pagmamahal ay gagawin ang paraiso sa isang impyerno. Kapag ang pag-ibig ay kukupas, ang tahanan ay nagsamasama lamang bilang walang diwa, napilitang obligasyon sa batas ng pag-aasawa. Gayon din, kung ang kristyano ay hihinto sa pagmamahal kay Kristo ng labis, ang kanyang relihiyon ay umiiral lamang bilang mahigpit na pagsunod sa takdang mga patakaran.

Siselyuhan nang Dios ang ating espirituwal na kasal

Upang maselyuhan ang ating espirituwal na kasal habang buhay, ipinangako Niyang hinding-hindi Niya ako tatalikuran (Psalm 55:22; Matthew 28:20; Hebrews 13:5), upang ako’y aalagan sa aking pagkakasakit at kalusugan (Psalm 41:3; Isaiah 41:10), at upang ibigay ang bawat pangangailangan na posibleng lalago sa aking buhay (Matthew 6:25–34). Sa kagayang pagtanggap ko sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at natuklasan ang Kanyang lahat na mga pangako ay sapat, patuloy kong pinaniniwalaan Siya para sa bawat na pangangailangan sa hinaharap, at hinding-hindi Niya pahintulutang ako’y babagsak.

14. Dalangin kong imbitahin si Hesus sa aking buhay at maranasan ang bagong kapanganakan.

- TUGON

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

 

1. Paano bang kamatayan ng isang tao ay nakapagbayad sa kaparusahan para sa kasalanan sa lahat nang tao? Ako ay namumuhay sa isang katakot-takot na buhay ng kasalanan. Ako’y takot na may gagawing napaka-espesyal ang Dios na magbayad-puri para sa isang taong napakasama.

 

Sagot: (Romans 3:23) nagsasabi sa atin na “ang lahat ay nagkasala.” Dahil “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan” (Romans 6:23) at dahil sa “ang lahat ay nagkasala,” kaya “isang bagay na espesyal” na kailangan sa bawat taong isinilang. Isa lang na ang buhay ay pantay sa lahat ng sangkatauhan ang pwedeng mamatay para sa mga kasalanan ng lahi. Dahil si Hesus ang tagapaglikha at May-akda sa lahat ng buhay, ang buhay na Kaniyang ibinigay ay katumbas sa buhay sa lahat nang taong kailanman ay nabubuhay. Hindi lang ang pagpapasauli ang gagawin ng Isa kung saan ang kanyang buhay ay kayang tatayo para sa lahat ng ibang mga nilikha, ngunit Siya’y mabubuhay mula sa kamtayan na yan. Bakit? Upang mangasiwa sa benepisyo ng pagsasauli sa lahat ng hihiling nito sa pamamagitan ng pananampalataya. "Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila." (Hebrews 7:25).

 

2. Kapag tatanggapin ko si Kristo at ang Kanyang kapatawaran at magkakasala ulit, papatawarin Niya pa rin ba ako?

 

Sagot: Makapagkatiwalaan natin ang Dios na papatawarin tayo muli kung hihingi tayo nang kapatawaran sa ating kasalan at ipahayag ito. "Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan." (1 John 1:9). Tingnan din ang Matthew 6:12.

 

3. Paano ko haharapin Ang Panginoon sa aking makasalanang kalagayan? Hindi ba mas mabuti para sa akin na may pari o ministro na manalangin para akin?

 

Sagot: Dahil sa si Hesus ay nabuhay sa laman at “tinukso kagaya natin” (Hebrews 4:15), mayroon tayong isang Dios na makaintidi at may mithiing maging maawin sa atin. (Hebrews 4:16). nagsasabi sa atin tayo ay "Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo’y magsipagtamo ng awa. Kung kayo’y magsisihingi ng anoman sa pangalan Ko, ay yaon ang aking gagawin. come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy." Maari nating direktang lapitan ang Dios sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kahit walang tagapamagitan; at manalig sa Kanyang awa, maaaring “matapang” tayong haharap sa Kanya sa pangalan ni Hesus’ (Juan 14:14). 1 Timothy 2:5 nababasa: "Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.”

 

4. Mayroon ba akong magagawa na matulungan ang Dios sa pagligtas sa akin?

 

Sagot: Wala. Ang Kanyang plano ay ganap na biyaya (Romans 3:24; 4:5); Ito ay “kaloob ng Dios.” (Ephesians 2:8). Totoo nga na bilang pinagkalooban tayo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, binigyan Niya rin tayo nang pagnanais at lakas upang sundin Siya. Ito’y magreresulta sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Kaya, kahit itong pagsunod ay bunga mula sa libreng biyaya ng Dios. Ang pagsunod—ang paglingkod at katapan ng pag-ibig—ay ang tunay na pagsubok ng pagkadisipulo at isang natural na bunga ng pananampalataya kay Hesu Kristo.

 

5. Kung pinatawad ng Dios ang aking kasalanan at ibinalik ako muli sa Kanyang pamilya, yaon ba ay mag-aalis sa kahit anong panghinaharap na parusa para sa aking mga kasalanan, o kailangan ko paring gagawa ng mga penitensya?

 

Sagot:

Ang sabi ng Bibliya, Ngayon nga’y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus." Romans 8:1. Binayarang ganap na ni Kristo ang parusa para sa ating mga kasalanan, at yaong tatanggap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya ay walang utang na mga gawa ng penitensya para sa paglilinis, ngunit tinuring na sila’y “malinis” na sa dugo nang Cordero! Isaiah 43:25 “Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan.” Micah 7:18, 19 nagpapakita sa napakagandang ugali nang Tagapagligtas tungo sa Kanyang bayan: "Sino ang Dios na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan, at pinalalagpas ang pagsalansang ng nalabi sa kaniyang mana? Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin; kaniyang yayapakan ang ating kasamaan: at kaniyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat.