Isang Dakilang Syudad sa Kalawakan

PNG SG 04.png

Aralin 04

 

Kung dakilang syudad ang pag-uusapan! New York, Tokyo, at London ay wala kung ipaghahambing! Antayin mo lang haggang maunawaan mo ang mga kamangha-manghang katotohanan patungkol sa mahiganting lungsod na kayang maglakbay sa kalawakan. Ito ay katotohanan lahat, hindi syensyang gawa-gawa! Ang impormasyon sa Gabay sa Pag-aaral na ito ay kikilig sa iyong kaluluwa at magbibigay sa iyo ng pag-asa para sa hinaharap.

1. Sino ang arkitekto at manggagawa sa pangkalawakang lungsod na ito?

Kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan." (Hebrews 11:16).

Sagot:   Ang Bibliya ay nagpapahayag na ang Dios ay gumagawa ng isang dakilang lungsod para sa Kanyang bayan. At ang lungsod na ito ay kagayang katulad at literal ng kahit anong iyong nalalaman.

2. Nasaan ang kahanga-hangang lungsod na ito?

"At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit." (Revelation 21:2). "Gayon ma'y iyong pakundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kaniyang pamanhik, Oh Panginoon kong Dios… dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako." (1 Kings 8:28, 30).

Sagot:   Ang dakilang lungsod na itinayo ay, sa sandaling ito, ay naroon sa kalawakang malayo sa dakong tahanan nang Dios, kung saan tinatawag na langit.

S4Picture2.jpg
S4Picture3.jpg

3. Paano inilarawan ng Bibliya ang kamangha-mangha na pangkalawakan na lungsod?

Answer:  

A. PANGALAN

Ang Lungsod ay tinatawag na “ Bagong Jerusalem” (Revelation 21:2).

B. SUKAT

"At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kaniyang haba ay gaya ng kaniyang luwang: at sinukat niya ng tambo ang bayan, ay labingdalawang libong estadio: ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. (Revelation 21:16). Ang Lungsod ay perpektong parisukat. Buong gilid nito ay 12,000 estadio, or 1,500 milya (ang isang estadio ay 1/8 milya). Ito ay It is 375 milya ang haba sa bawat gilid.

C. MGA PADER

"At sinukat niya ang kuta nito, ay isang daan at apat na pu’t apat na siko. ... At ang malaking bahagi ng kuta niya ay jaspe.” (Revelation 21:17, 18 NIV). Ang Haligi ay 144 siko, o 216 paanan ang taas (ang isang siko ay 18 inches), pumapaligid sa lungsod. Ang pader ay yari sa matibay na jaspe, na may ningning at kagandahan hindi maabot sa paglalarawan. Isipin mo nga! Halos 20 palapag ang taas at matibay na jaspe!

Ang buong gilid ay 1,500 milya!

4. Anong na kahanga-hangang katangian sa makaharing lungsod ang magpapasigurado sa bawat isang mamamayan sa walang hanggang kalakasan at kabataan?

"Sa gitna ng lansangang yaon. At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng labingdalawang iba't ibang bunga, na namumunga sa bawa't buwan: at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa." (Revelation 22:2). "pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man.” (Genesis 3:22).

D. MGA PINTUAN

"At may labingdalawang pintuan... Sa silanganan ay may tatlong pintuan; at sa hilagaan ay may tatlong pintuan; at sa timugan ay may tatlong pintuan; at sa kalunuran ay may tatlong pintuan.” At ang labingdalawang pintuan ay labingdalawang perlas; at bawa’t pinto ay isang perlas.” (Revelation 21:12, 13, 21 NIV).. Ang lungsod ay may labingdalawang pintuan—tatlo sa bawat gilid—ang bawat isa ay yari sa isang nag-iisang perlas.

E. PUNDASYON

"At ang kuta ng bayan ay may labingdalawang pinagsasaligan... Ang unang pinagsasaligan ay jaspe; ang ikalawa ay zafiro; ang ikatlo ay calcedonia; ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonica; ang ikaanim ay sardio; ang ikapito ay crisolito; ang ikawalo ay berilo; ang ikasiyam ay topacio; ang ikasangpu ay crisopasio; ang ikalabingisa ay jacinto; ang ikalabingdalawa ay amatista. (Revelation 21:14, 19, 20 NIV). Ang lungsod ay may labingdalawang ganap, kompletong mga pinagsasaligan---ang bawat isa ay yari sa mahahalagang bato. Bawat kulay ng bahaghari ay ilalarawan, kaya sa kalayuan ang lungsod ay walang dudang lilitaw na parang nasa ibabaw ng bahaghari

F. MGA LANSANGAN

"Ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog.” (Revelation 21:21).

G. HITSURA

"Ang bagong Jerusalem, nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa.” Na may kaluwalhatian ng Dios: ang kaniyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong jaspe, na malinaw na gaya ng salamin.” "At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kaniyang haba ay gaya ng kaniyang luwang: at sinukat niya ng tambo ang bayan, ay labingdalawang libong estadio: ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. [proportionate]." (Revelation 21:2, 11, 16 NIV). Ang lungsod, kasama ang lahat ng mahahalagang bato, ginto, at kumikinang na kagandahan, ay liliwanag kasama ang kaluwalhatian ng Dios. Sa kanyang kapansin-pansing kamahalan at kadalisayan ito ay inihambing sa “ isang babaing inihanda para sa kanyang Kasintahan.”

S4Picture4.jpg

Ang nakamamanghang puno ng buhay ng langit ay nagdudulot ng walang hanggang buhay at kabataan sa lahat na kumain nito.

Sagot:   Ang puno ng buhay, kung saan namumunga ng labingdalawang uri ng bunga (at ito’y nasa gitna ng lungsod (Revelation 2:7), nagdadala ng walang katapusang buhay at kasariwaan sa lahat nang makibahagi nito. Ang punong ito ay bubunga ng panibangong bunga bawat buwan.

S4Picture5.jpg

5. Totoo bang ang kamangha-manghang lungsod na ito ay bababa dito sa lupa?

"At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa." (Revelation 21:2). "Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa." (Matthew 5:5). "Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa." (Proverbs 11:31).

 

Sagot:   Oo, ang makaharing banal na lungsod ay bababa dito sa lupa upang gawing Kapital ng mundong nagawang bago. Ang lahat ng mga matuwid ay mayroong isang tahanan sa lungsod na ito.

6. Ano ang mangyayari sa kasalanan at mga makasalanan?

"Saat ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila.” (Malachi 4:1). "At bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok."

(Apocalipsis 20:9). “At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawan.” (2 Peter 3:10). "At inyong yayapakan ang masasama; sapagka't sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo." (Malachi 4:3). "Nguni't, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahanan ng katuwiran." (2 Peter 3:13).

Sagot:   Sisirain nang Panginoon lahat ng kasalanan at mga makasalanan sa apoy. Ang apoy na ito ay tutunaw sa lupa at ang lahat ay magiging abo. Pagkatapos gagawa ang Panginoon isang panibagong perpektong mundo, at ang banal na lungsod ay siyang magiging Kapital. Dito ang mga matuwid ay mamumuhay ng maligaya, mapayapa, at banal hanggang sa kawalang-hanggan. Pinangako nang Dios na ang kasalanan ay hindi na lilitaw muli. Tingnan Nahum 1:9.

Ang kasalanan at mga makasalanan ay mapapawi ng apoy mula sa Diyos

S4Picture7.jpg

7. Anong makakapagsigla, makapangngilabot na mga pangakong ginawa ng Dios sa mga taong papasok sa Kanyang bagong kaharian?

Sagot:

A. Ang Panginoon, sa personal, ay mamumuhay na kasama nila. (Revelation 21:3).

B. Hindi kailan man sila ay iinipin. Mayroong mga kagalakan magpakailan man. (Psalm 16:11).

C. Wala nang kamatayan, sakit, mga luha, kalungkutan, mga karamdaman, mga hospitals, mga operasyon, trahedya, pagkabigo, gulo, gutom, o uhaw (Revelation 21:4; Isaiah 33:24; Isaiah 65:23; Revelation 7:16).

D. Hindi na sila mapapagod (Isaiah 40:31).

E. Bawat taong maliligtas ay magiging ganap sa pisikal sa bawat paraan. Ang bingi ay makakarinig, ang bulag ay makakakita, ang pipi ay makakaawit, at ang pilay ay maaari nang makakatakbo. (Isaiah 35:5, 6; Philippians 3:21).

F. “Paninibugho, duwag, kasinungalingan, inggit, karumihan, pangungutya, dumi, pag-alala, at lahat ng kasamaan ay magpakailan may sasarhan sa Kaharian ng Dios (Revelation 21:8, 27; 22:15). ang mga tao ay hindi na mabibigatan sa kanilang mga pag-alala at mga pag-aalaga na maghatid sa kanila sa pagambala. Wala nang mga mababaliw. Ang panahon ay magiging walang hanggan, at ang panggigigpit at oras sa mundo ay magpakailna man na mawawala.

8. Paano ba magkaiba ang bagong lupa sa ating mundo ngayon?

Sagot:   

A. Ang malawak na mga dagat gaya ng ating nalalaman ay mawawala . (Revelation 21:1). Ang mga karagatan at mga dagat ay katlong apat na bahaging tumabon sa ibabaw ng mundo ngayon. Hindi ganito ang magiging kalagayan sa bagong kaharian nang Dios. Ang buong mundo ay magiging isang malaking harden na walang hihigit na kagandahan, nakakalat na mga lawa, mga ilog, at mga bundok (Revelation 22:1; Acts 3:20, 21).

B. Ang mga ilang ay magiging mga harden (Isaiah 35:1, 2).

C. Ang mga hayop ay matuturuan. Walang huhuli sa iba, at ang isang maliit na bata ay magpapatnubay sa kanila (Isaiah 11:6–9; Isaiah 65:25).

D. Wala nang sumpa (Revelation 22:3).

E. Wala nang karahasan sa kahit anong bagay (Isaiah 60:18). Ito ay pipigil sa krimen, bagyo, mga baha, lindol, buhawi, pinsala, at iba pa.

F. Walang magpaparungis ang matatagpuan sa bagong lupa (Revelation 21:27). Wala nang mga upos ng sigarilyo, katas ng sigarilyo, mga lasenggo, tindahan ng alak, mga inuming makakalasing, puta bahay, malaswang mga larawan, o kahit anong ibang kasamaan o karumihan sa kahit anong uri.

S4Picture8.jpg
S4Picture9.jpg

9. Mayroon bang mga bata sa kaharian ng Dios? Kung ganun, sila ba ay tatangkad?

"At ang mga lansangan ng bayan ay mapupuno ng mga batang lalake at babae na naglalaro sa mga lansangan niyaon." (Zechariah 8:5). "At kayo'y magsisilabas, at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. (Malachi 4:2)

Answer:    Oo, may maraming mga batang lalake at babae sa banal na lungsod (Isaiah 11:6–9) at ang mga batang ito ay lalaki (Malakias 4:2). Sobrang nawalan na tayo sa tangkad, talino, at lakas mula kang Adan, ngunit ang lahat na ito ay ibabalik.” (Acts 3:20, 21)

 

10. Kapag magsamasamang muli ng mga mahal sa buhay sa langit, ang mga naligtas ba ay makikila ang isat-isa?

“Pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin."

(1 Corinthians 13:12).

Sagot:   Malinaw na tinuturo ng Bibliya na ang mahal natin sa buhay’ng namatay ay mabubuhay upang sumama sa mga matuwid na mga buhay sa kaharian ng Dios (Isaiah 26:19; Jeremiah 31:15–17; 1 Corinthians 15:51–55; 1 Thessalonians 4:13–18). At ang Bibliya ay nagtuturo din na ang tao sa bagong kaharian ng Dios ay makikilala ang bawat isa, gaya nang kanilang pagkilala sa bawa isa dito sa mundo ngayon.

S4Picture10.jpg

11. Ang mga tao ba sa langit ay totoo, may laman at buto?

"At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila’y nagsabi, Kapayapaa’y suma inyo. Datapuwa’t sila’y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo’y nangagugulumihanan? at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka’t ang isang espiritu’y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin." "At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak, at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila, Mayroon baga kayo ritong anomang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw at isang pulot-pukyutan. At kaniyang inabot yaon, at kumain sa harap nila." "At kaniyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betania, at… samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila; at dinala siya sa itaas sa langit. itinaas niya ang kaniyang mga kamay, at sila'y binasbasan." (Luke 24:36–39, 41–43, 50, 51). "Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." (Acts 1:11). “Ang Panginoong Jesucristo… siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian.” (Philippians 3:20, 21).

Sagot:   Pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay, pinatunayan ni Jesus sa Kanyang mga alagad na Siya ay laman at mga buto sa pamamagitan ng paghipo nila at sa Kanyang pagkain nang pagkain. Ang parehong Jesus sa laman at mga buto ay umakyat patungo sa Kanyang Ama at babalik muli dito sa lupa. Ang mga matuwid ay bibigyan ng katawan sa parehong katawan ni Cristo at magiging totoong mga tao na mayroong laman at mga buto magpakailanman. Ang kaibahan ay ang panlangit na katawan ay masasakop ng kamatayan, pagkabulok, o pagkasira. Ang pagtuturo na ang mga naligtas sa langit ay magiging multo kung saan lumulutang sa mga ambong ulap at walang gagawin kundi magpatugtog ng Alpa ay walang pundasyon sa Bibliya. Hindi namatay si Jesus sa krus upang bigyan ng kahit anong ganoong walang kwentang hinaharap para doon sa mga tumanggap sa Kanyang pag-ibig at marangal na sumunod sa Kanyang daan ng buhay. Halos mga tao ay walang pagkawili sa ganitong kalangitang pag-iiral at, kaya, mayroong kakaunti o walang pagnanais na papasok sa kahariang panlangit ng Dios—madalas mas gusto lamang dahil takot sila sa impyerno. Kung lahat lamang ng mga tao kahit sa saan ay mapaglaman ang katotohanan tungkol sa banal na lungsod nang Dios at ang bagong lupa, milyon-milyon ang maaaring magsimulang maintindihan ang Kanyang pag-ibig at at sa Kanya lalapit sa buo nilang mga puso. Ang isang tao na hindi makapaasok sa kaharian ng Dios ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buong buhay.

S4Picture11.jpg

12. Paano igugol ng mga mauwid ang kanilang mga panahon sa panlangit na kaharian?

"At sila'y mangagtatayo ng mga bahay, at ang mga yao'y kanilang tatahanan; at sila'y mangaguubasan, at magsisikain ng bunga niyaon. Sila'y hindi magtatayo, at iba ang tatahan; sila'y hindi magtatanim, at iba ang kakain; sapagka't kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy, ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay mangagagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay." (Isaiah 65:21, 22).

Sagot:   

Ang matuwid ay gagawa ng kanilang sariling mga tahanan sa bagong lupa. (Bawat isa ay mayroong isang palasyong ginawa ni Cristo--John 14:1–3.) Sila’y magtatanim ng mga ubasan at kakainin ang bunga mula kanila. Ang Bibliya ay malinaw. Totoong mga tao ay gagawa ng totoong mga bagay sa langit, at kanila itong lubusang ikatutuwa lahat.

13. Sa anong ibang kakilig-kilig na mga gawain sasali ang mga tinubos?

Answer:

A. Aawait at magpatugtog ng makalangit na musika (Isaiah 35:10; 51:11; Psalm 87:7; Revelation 14:2, 3).

B. Sasamba sa harap ng trono ng Dios bawat Sabado (Isaiah 66:22, 23).

C. Maglibang sa walang pagkalantang mga bulaklak at mga puno. (Ezekiel 47:12; Isaiah 35:1, 2).

D. Bibisita kasamang mahal sa buhay, mga patriarka, propeta, at iba pa. (Matthew 8:11; Revelation 7:9–17).

E. Pag-aaralan ang mga hayop sa langit (Isaiah 11:6–9; 65:25).

F. Maglalakbay at magsaliksik na hindi kailan man mapapagod. (Isaiah 40:31).

G. Makikinig sa Dios na umaawit. (Zephaniah 3:17).

H. Makaranas ng kanilang pinakamalalim na mga hangarin (Psalm 37:3, 4; Isaiah 65:24).

I. Pinakadakilang kaligayahan sa lahat—ang pribilehiyong maging gaya ni Jesus, maglalakbay kasama Siya, at Mukhaan Siyang makikita (Revelation 14:4; 22:4; 21:3; 1 John 3:2).

S4Picture12.jpg
S4Picture13.jpg

14. Ang mahinang linggwahe ng tao ay kaya ba talagang malarawan ang kaluwalhatian ng makalangit na tahanan?

"Sapagka’t dahil din sa bagay na ito ay sumulat ako, upang aking makilala ang katunayan." ”

(1 Corinthians 2:9).

Sagot:   hindi ni kahit sa kanyang masinsing kasukalan na mga panaginip na maaring ang puso nang taong simulang maintiduhan ang mga kamangha-magha sa habang buhay na kaharian ng Dios. Ang lahat na nawala ni Adan ay maibabalik.(Acts 3:20, 21).

15. Ang kaharian bang ito ay personal na inihanda para akin?

"Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay." (Revelation 22:17).

"Sa isang manang di nasisira na inilaan sa langit para sa inyo." (1 Peter 1:4).

"Ako’y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan." (John 14:2).

Sagot:    Ito ay personal na inihanda sa iyo. Ang alok mula sa Panginoon ay personal na para sa iyo. Kung tinanggihan, kaibigan, wala kang ibang sisisihin kundi ang iyong sarili.

16. Paano ako makasisiguro ng isang dako sa dakila at maluwalhating kaharian na iyan?

"Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya." (Revelation 3:20). "Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan." (Revelation 22:14). "Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." (Matthew 7:21). "Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios." (John 1:12). "Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan." (1 John 1:7).

Sagot:   Ginawang malinaw ito ng Bibliya. Ito’y Simple lang. ibigay mo ang buhay mo kay Jesus para sa paglinis mula sa iyong kasalan. Kapag gagawin mo ito, bibigyan ka rin Niya ng kapangyarihan upang gawin ang Kanyang kaooban at iingatan ang Kanyang mga kautusan. Ibig sabihin, syempre, na iyong simulan ang mamuhay kagaya kung paano namuhay si Jesus at matagumpayan ang lahat ng kasalan. "Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at ako'y magiging Dios niya, at siya'y magiging anak ko." (Revelation 21:7). Sa madaling salita, ang isang tao ay handa para sa langit kapag ang langit ay nasa kanyang puso?

S4Picture14.jpg

17. Ako ay nagdesisyon na tanggapin ang alok ni Jesus na mamuhay kasama Siya magpakailan man sa Kanyang makalangit na kaharian.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

 

1. Paano maging isang masayang dako ang langit kung ang mga maliligtas ay iisipin ang kanilang mga mahal sa buhay na nawala?

 

Sagot: Ang Bibiliya ay nagsasabi na ang Dios ay "Papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata." (Revelation 21:4). Napapalibutan sa kagandahan at kaligayahan sa bagong lupa, ang mga bayang naligtas nang Dios ay makakalimutan ang mga trahedya at mga nakaraang dalamhati, “Ang mga dating bagay ay hindi maaalaala, o mapapasa isip man.” Isaiah 65:17.

 

2. Ang Bibliya ay nagsasabi, “Ang laman at Buto ay hindi makakapasok sa kaharian ng Dios.” "1 Corinto 15:50. Paano, magkakaroon ng laman at buto ang mga maligtas?

 

Sagot: Dito ginamit ng Bibliya ang terminong “laman” upang ilarawan ang hindi kumbertidong tao. Parehong isipang pinahayag sa Roma 8:8, 9: "At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. Kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios." Juan 3:6 nasasabi, "Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga.” Ang “laman” na termino dito muli ay tumutukoy sa hindi kumbertidong tao, samantalang ang terminong “espiritu” ay tumutukoy sa kumbertidong tao o “ipinanganak muli” na tao. Kaya ang Bibliya ay simpleng nagsasabi sa 1 Corinto 15:50 na walang isa na maaaring makapasok sa kaharian ng Dios hanggang ang kombersyon ay unang nangyari at ang laman ay naging espiritu (Tingnan ang Matthew 16:17; Galatians 1:16, 17; Ephesians 6:12).. Si Kristo, sa Kanyang katawang nabuhay, ipinapahayagna Siya ay tunay na “laman at buto” (Luke 24:39). Magkakaroon tayo ng isang katawan kagaya sa Kanya, ayon sa Philippians 3:21.

 

3. Ang apostol ba na si Pedro ang siyang nangangasiwa sa pintuhan sa banal na lungsod?

 

Sagot: Hindi! Ang Bibliya ay nagsasabi sa Revelation 21:12 na ang bagong Jerusalem—ang banal na lungsod ng Dios—ay mayroong 12 na mga pintu-an, at ang nasa pintu-an ay 12 na mga Anghel. Walang reperensiya na nagawa sa Bibliya sa kahit sinong mga apostol bilang tagapamahala ng mga pintuan sa langit.

 

4. Ang banal na lungsod ba ay talagang sapat na malaki upang maipasok ang lahat na mga maligtas sa lahat ng kapanahunan.

 

Sagot: Kung ang lungsod ay maging masikip at ang bawat isang naligtas na tao ay bibigyan lamang ng 100 square feet na lugar, magkakaroon ng 39 bilyong mga tao sa loob ng lungsod, kung saan maraming beses sa kasalukuyang populasyon ng mundo. Maraming mga estatistiko na naniniwala na kung ang lahat ng mga tao ay maliligtas, mayroong mga maraming kuwarto para sa kanila doon sa loob ng lungsod. Nilinaw ito ng Bibliya, datapuwa’t, mayroon lamang kaunti na maliligtas. (Matthew 7:14). Kaya magkakaroon nang mahigit sobrang mga kuwarto sa dakilang lungsod.

 

5. Minsan nagtataka ako kung ang gantimpala ay singhalaga ng sacripisyo. Para bang si Satanas ay halos na akong tabunan sa maraming pagkakataon. Ang Bibliya ba ay mayroong kahit anong alok na pag-asa para sa akin.

 

Sagot: Opo. Sa katunayan, ang apostol na si Pablo ay maaaring nag-iisip sa isang taong katulad mo nang ito’y kanyang isinulat, “Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin." (Romans 8:18). Sa isang sulyap lamang sa habang buhay na kaharian na iyan ay maging dahilan upang ang pinakamalalang mga pagsubok at pag-uusig sa lupa ay maging malabo tungo sa walang halaga, at ang mga maliligtas ay iiyak:” hallelujah, ang langit ay tama na mura lang!”

6. Ang mga maliit na mga sanggol ba na namatay ay maliligtas sa kaharian nang Dios?

 

Sagot: Wala tayong tiyak na sagot sa Bibliya sa tanong na ito, ngunit marami ang pumili na maniwala na ang mga sanggol ay maliligtas sa dahilan sa nakabatay sa Mateo 2:16–18. Doon ang Bibliya ay nagsasabi sa masamang haring si herodes sa pagpatay sa lahat nang mga lalaking bata sa Betlehem na dalawang taong gulang o mababa pa. Ang Lumang Tipan ay hinulaan itong trahedya, malupit na insidente, at sinabihan ng Dios ang mga ina na hihinto sa pag-iyak dahil darating ang panahon na ang kanilang mga anak ay maibalik sa kanila. “Pigilin ang iyong tinig sa pagiyak, … at ang iyong mga anak ay magsisiparoon uli sa kanilang sariling hangganan." (Jeremiah 31:16, 17). Ito’y ay halatang reperensiya tungkol sa pagkabuhay.

7. Nauunawaan ko ba nang tama na ang langit, ang tahanan ng naligtas, ay naririto na dito sa lupa?

 

Sagot: Oo! Bagama't ang banal na lunsod ay nasa tapat na lugar ng Diyos, isusuko Niya ito sa lupa. Ang banal na lunsod ay magiging kabisera ng bagong lupa, at ililipat ng Diyos ang Kanyang trono dito (Revelation 21:2, 3; 22:1, 3) at mamuhay kasama ang mga naka-save na karapatan sa lupa sa buong kawalang-hanggan. At kung saan nananatili ang Panginoon, iyon ay langit. Ang plano ng Diyos ay ipanumbalik sa atin kung ano ang nawala ni Adan: ang mga kaluwalhatian ng perpektong buhay sa isang perpektong planeta. Inalis ni Satanas at kasalanan ang plano ng Diyos, ngunit gagawin ang plano. Maaari tayong makibahagi sa bagong kaharian na ito-napakaraming makaligtaan! (Tingnan ang Gabay sa Pag-aaral 12 para sa karagdagang impormasyon.)

8. Bakit maraming naniniwala na ang tahanan ng naligtas ay isang misty na lugar na may mga mukhang multo naninirahan na lumutang sa mga ulap at walang anuman gawin kundi ang tumugtog ng harps?

 

Sagot: Ang turong ito ay nagmula sa diyablo, ang ama ng mga kasinungalingan (John 8:44). Siya ay nananabik na iwasto ang mapagmahal na plano ng Diyos at ipahiwatig ang langit bilang isang di-realitibo, "nakakatakot" na lugar upang ang mga tao ay mawawalan ng interes o maging may pag-aalinlangan sa Salita ng Diyos nang buo. Alam ni Satanas na kapag ang mga lalaki at babae ay lubos na nauunawaan ang katotohanan ng Biblia tungkol sa tahanan ng mga naligtas, ang kanyang kapangyarihan sa kanila ay nasira, sapagkat magsisimula silang magplano na pumasok sa kahariang iyon. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nagtatrabaho nang husto upang lituhin ang isyu at kumalat ang kasinungalingan tungkol sa ating makalangit na tahanan.