Mga Susi sa Maligayang Pagsasama ng Mag-asawa

PNG SG 05.png

Aralin 05

 

Ang mga ito ay mga trahedya ng diborsyo-mapait na dating asawa, sirang mga pangako, at litong mga bata. Huwag hayaang mangyari ito sa iyong pamilya! Kung ang iyong kasal ay dumaranas ng mahihirap na panahon o nakakaranas ng kaligayahan sa pag-aasawa-o kahit na hindi ka pa kasal ngunit isinasaalang-alang ito-ang Bibliya ay nag-aalok ng patnubay upang tulungan ang iyong kasal na magtagal. Ito ay payo mula sa Diyos, ang lumikha at nag-ordina ng kasal! Kung sinubukan mo ang napakaraming bagay, bakit hindi ka magbigay sa Kanya ng isang pagkakataon?

17 Susi para sa mas Maligayang Pagsasama

1. Magtatag ng iyong sariling pribadong tahanan.

“Kaya't iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila'y magiging isang laman. ” (Genesis 2:24).

Sagot:   Ang prinsipyo ng Diyos ay dapat na ang mag-asawa ay dapat umalis sa mga tahanan ng kanilang mga magulang at magtatag ng kanilang sarili, kahit na ang mga pananalapi ay nangangailangan ng isang bagay na katamtaman, tulad ng isang silid na apartment. Ang isang mag-asawa ay dapat magpasiya na sama-sama, bilang isa, at mananatiling matatag kahit na ang isang tao ay sumasalungat. Maraming pagpapakasal ang mapapabuti kung sinunod ang alituntuning ito.

S5Picture2.jpg

2. Ipagpatuloy ang iyong panliligaw.

“Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan:” (1 Peter 4:8).

“Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya, na sinasabi: ” (Proverbs 31:28).

“At nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaing walang asawa at ang dalaga, ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man; nguni't ang babaing may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa. ” (1 Corinthians 7:34).

“Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; ” (Romans 12:10).

S5Picture3.jpg

Sagot:

Ituloy (o kaya pasiglahin) ang paggalang ng panliligaw sa inyong buhay may asawa. Ang matagumpay na buhay may asawa ay hindi lamang basta nangyayari; dapat silang mabuo. Huwag hayaan na hindi maisaalang-alang ang bawat isa, o ang monotony na ang resulta ay nakakasira ng iyong buhay may asawa. Panatilihing lumalago ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa isa’t-isa kung hindi ito ay mamamatay, at kayo ay maghihiwalay . Ang pag-ibig at kasiyahan ay hindi makikita sa paghahanap sa nito para sa iyong sarili, ngunit sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa iba. Kaya hangga’t maaari mag laan ng mas maraming oras na gumawa ng mga bagay ng magkasama kung kayo ay magkakasama ng maayos. Pag-aralan na batiin lagi ang isa’t-isa ng may kasiglahan. Magpahinga, bumisita, mamili, magtingin-tingin sa paligid, kumain ng magkasama. Huwag hayaangh hindi makita ang mga maliit na paggalang, pagpapalakas ng loob, at magiliw na gawa. Sorpresahin ang isa’t-isa ng may munting regalo o pabor. Huwag subukan na mawala ang pag-ibig sa isa’t-isa. Huwag mag-alis ng mas malaking bagay sa inyong pag-aasawa kaysa sa ibinigay mo para ditto. Ang diborsyo mismo ay hindi ang pinaka-mapanira ng kasal, ngunit, ang kakulangan ng pag-ibig. Pag binigyan ng pagkakataon, laging nananalo ang pagmamahal.

*The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission.

3. Tandaan na pinag-isa kayo ng Diyos sa kasal.

"Dahil ditto iiwan ng lalaki ang kaniayang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa…. Kaya, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao." (Matthew 19:5, 6).

Sagot:   Muntik na bang mawala ang pagmamahal mula sa inyong tahanan? Ang diyablo (ang kilalang maniniera ng tahanan) ay ang responsible para ditto. Huwag nating kalimutan na ang Diyos mismo ay pinagkaisa kayo sa pamamagitan ng kasal, at ilaan na magsama kayo at maging masaya. Magdadala Siya ng kasiyahan at pagmamahal sa inyong buhay kung inyong susundin ang Kaniyang banal na patakaran (kautusan). "Sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari." Matthew 19:26. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos, na naglagay ng pagmamahal sa puso ng isang misyonero para sa mabagsik na taong ketongin, ay madali kang mabibigyan ng pagmamahal sa isa’t-isa kung Siya ay hahayaan mo.

S5Picture4.jpg
S5Picture5.jpg

Ang maling uri ng pag-iisip ay maaaring sirain ang iyong kasal.

4. Bantayan ang iyong mga iniisip—huwag mong hayaan na ikaw ay mabitag ng iyong diwa.

"Sapagka’t kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya.” (Proverbs 23:7).

"Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa." (Exodus 20:17).

"Ang iyong puso’y buong sikap mong ingatan, sapagka’t mula rito’y dumadaloy ang mga bukal ng buhay."” (Proverbs 4:23).

"Anumang bagay na totoo, … matuwid, … malinis, … kaibig-ibig,… anumang kagalingan; … ay isipin ninyo ang mga bagay na ito." (Philippians 4:8).

 

Sagot:   Ang maling uri ng pag-iisip ay makakasira ng inyong pagsasama. Ang diyablo ay bibitagin kayo ng mga isipin na kagaya nito: "Ang aming kasal ay isang pagkakamali." "Hindi niya ako naiiintindihan." "Hindi ko na kaya ang mas madami pa nitoI." "Pwede tayong magkaroon ng diborsyo kung kinakailangan." "Uuwi ako sa bahay kay mama." "Ngumiti siya sa babae na yan." Tigilan ang pag-iisip ng ganitong mga isipin kung hindi ang inyong pagsasama ay mawawala, dahil ang iyong iniisip at nararamdaman ay pangungunahan ang iyong mga kilos. Iwasan ang tumingin, magsabi, magbasa, o making ng kahit anong bagay na (o makisama sa kahit na sino) na nagmumungkahi ng karumihan o hindi katapatan. Ang mga pag-iisip na hindi nakokontrol ay kagaya ng isang mobil na naka neutral sa isang burol. Kahit ano ay maaaring mangyari, na laging nagbubunga ng kapahamakan.

5. Kahit kailan ay huwag hahayaan na matapos ang gabi na galit sa isa’t-isa.

"Huwag hayaaan na lubugan ng araw ang inyong galit." (Ephesians 4:26).

"Ipahayag ninyo sa isa’t-isa ang inyong mga kasalanan." (James 5:16).

"Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran." (Philippians 3:13).

"At maging mabait kayo sa isa’t-isa, mga mahabagin, nagpapatawad ng kasalaanan sa isa’t-isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo." (Ephesians 4:32).

S5Picture6.jpg

Sagot:  Ang pananatiling galit at pagkabalisa sa mga bagay na nakakasakit at daing (malaki o maliit) ay lubhang mapanganib. Maliban nalang kung mabilis itong masosolusyonan, Kahit na maliliit na problema ay nagiging paniniwala at ugali na nakakaapekto ng iyong buong pilosopiya sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagsasabi na hayaan na mawalaa ang galkit bago matapos ang gabi. Magpatawad at mag sabi ng “paumanhin” na may sensiridad. Dahil pagkatapos ng lahat, wala naming perpekto, at parehio kayong nasa iisang grupo, kaya dapat na tapat na unmamin kung ito ay iyong nagagawa. Isa pa, ang pakikipag-ayos ay isang napaka gandang karanasan, na may kakaibang kapangyarihan na paglapitin pa ang mag-asawa. Iminumungkahi ito ng Diyos! At ito ay gumagana!

S5Picture7.jpg

Kung si Kristo ang nasa sa iyong puso at tahanan, magiging matagumpay ang pag-aasawa.

6. Panatilihing si Kristo ang sentro ng iyong tahanan

"Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang napagod."

(Psalm 127:1).

"Sa lahat ng iyong mga lakad siya’y inyong kilalanin, at itutuwid niya ang iyong mga landasin." (Proverbs 3:6).

"At ang kapayapaan ng Diyos, na hindin maaabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Cristo Jesus."

(Philippians 4:7).

Sagot:   Ito ang dakilang patakaran. Sinasakop nito ang lahat. Unahin si Cristo! ANg tunay na sikreto ng tunay na kasiyahan sa tahanan ay hindi diplomasiya, estratehiya, at walang kapagurang pag gawa upang malagpasan ang mga problema, kung hindi, ang pakikipag-isa kay Cristo. Mga pusong may pagmamahal ni Cristo ay hindi kailanman maghihiwalay. Kung kasama si Cristo sa tahanan, ang buhay may asawa ay magtatagumpay. Ang ebanghelyo ay ang sagot sa lahat ng pagpapakasal na punong puno ng poot, pait, at pagkdismaya. Pinipigilan nito ang libo-libong diborsyo sa pamamagitan ng mala-himalang pagpapanumbalik ng pagmamahal at kasiyahan. Ililigtas din nito ang inyong pagsasama, kung papahintulutan mo.

7. Manalangin ng magkasama.

  

"Kayo’y maging handa at manalangin, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais subalit ang laman ay mahina." (Matthew 26:41).

"Ipanalangin ninyo ang isa’t-isa." (James 5:16).

"Ngunit kung sinoman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat." (James 1:5).

Sagot: Ipanalangin ng malakas ang isa’t-isa! Ito ay kahanga-hangang patakaran na nagtatagumpay ng higit. Lumuhod sa harapan ng Diyos at humingi sa kaniya ng tunay na pag-ibig para sa osa’t-isa, para sa kapatawaran, sa lakas, para sa katalinuhan—para sa mga solusyon sa mga problema. Nagbigay ang Diyos ng personal na kasiguruhan na Siya ay sasagot. Ang taong nananalangin ay hindi agaran na magagamot sa lahat ng kaniyang pagkakamali, ngunit siya ay magkakaroon ng puso na gustong gumawa ng tama. Walang pamliya ang syang nasisira habang lahat ay taos’pusong nananalangin para sa tulong ng Panginoon.

S5Picture8.jpg
S5Picture9.jpg

8. Sumang-ayon na ang diborsyo ay hindi solusyon.

"Ang pinagsama nga ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao." (Matthew 19:6).

"Sinumang ihiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid ang dahilan, at mag-aasawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya." (Matthew 19:9).

"Sapagka’t ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalakihabang ito ay nabubuhay." (Romans 7:2).

Sagot:   Maliwanag ang Biblia. Ang itinalin ng kasal ay hindi maaaring paghiwalayin o sirain. Ang diborsyo ay mapapayagan lamang sa kaso ng pangangalunya. Ngunit hindi din ito kailangan, pinayagan lamang. Ang pagpapatawad ay higit na maganda kaysa sa diborsyo, kahit nsa sa kaso pa ng moral na pagbagsak. Ang kasal ay habang buhay. Itinalaga ito ng Diyos nang ginawa nya ang unang kasal sa Eden. Ang pag-iisip ng diborsyo bilang solusyon ay makakasira ng kahit-anong pagsasama. Ito ang isang rason kung bakit ito ang ipinatakaran ni Jesus. Ang diborsyo ay palaging nakakasira at hindi kailanman naging solusyon sa problema. Sa halip, ito ay gumagawa ng mas malaking problema, kaya hindi ito dapat na ikonsidera. Sira, bigo, ,malungkot, liko-likong buhay na halos na tiyak na susunod ay diborsyo, na kahit na ang pagtatagumpay sa buhay mismo ay madalas na hahadlangan. Itinatag ng Panginoon ang kasal upang bantayan ang kadalisayan ng tao at kasiyahan, upang mag bigay ng kanilang pangangailanagan, at upang pataasin ang kanilang pisikal, mental, at moral na likas. Ang pangako nito ay doon sa mga mas taimtim at magkakasamang obligasyon na kayang ipalagay ng tao. Madaling iisantabi ang resulta ng pagaalis ng sarili mula sa pabor at pagpapala ng Diyos.

9. Panatilihing malapit ang bawat isa sa pamilya.

"Huwag kang mangangalunya." (Exodus 20:14).

"Ang puso ng kaniyang asawa, sa kanya’y nagtitiwala…. Gumagawa sya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. " (Proverbs 31:11, 12).

"Sapagka’t ang PANGINOON ay saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan, na ginawan mo ng kataksilan."(Malachi 2:14).

"Upang mula sa masamang babae ay maingatan ka. … huwag mong nasain sa iyong puso ang kaniyang ganda; at huwag mong hayaan na mahuli ka ng kaniyang pilik-mata. Makakapagdala ban g apoy ang isang tao sa kaniyang kandungan, at hindi masusunog ang kaniyang kasuotan?. … Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa;l sinumang humipo sa kanya ay hindi maaaring maging parusa."” (Proverbs 6:24, 25, 27, 29).

S5Picture10.jpg

Sagot:   Ang pagpapalagayang loob ay hindi na dapat pang maibahagi sa iba kahit kailan—kahit na sa mga magulang. Isang dakilang kasalanan at trahedya ang pagsuway sa ibinigay na patakaran ng Diyos. Ang ikatlong tao na sisimpatya o makikinig sa mga reklamo ay isang bagay na maaaring gamitin ng diyablo upang maghiwalay ng puso ng mag-asawa. Solusyonan ang problema ng inyong tahanan sa pribadong pamamaraan. Walang iba (maliban sa inyong ministro o tagapayo sa kasal) ay dapat na sumali. Dapat na maging totoo sa isa’t-isa, at kahit kailan ay hindi dapat mag tago ng sikreto sa isa’t isa. Huwag magbibiro sa nararamdaman ng iyong asawa. Masiglang depensahan ang isa’t-isa, at dapat na istriktong huwag pahintulutang pumasok ang sinuman. At para sa pangangalunya (kahit anuman ang sabihin ng tagapayo ng kasal), lagi itong makakasakit sa iyo at sinumang kasali. Alam ng Diyos ang ating isip, katawan at emosyonal na istraktura (at alam kung ano ang nakakatulong o nakakasakit sa atin) na nagsasabi, “Huwag mong gagawin.” At kapag sinabi niya na “Huwag,” mas magandang huwag nating gagawin. Kung sinuman ang magbabalewala ng kaniyang patakaran ay magbabayad ng katas-taasang kabayaran. Kaya kapag ang paglandi ay nagsimula, sirain mo sila ng isang beses, o ang anino ay maaaring umangat sa iyong buhay na hindi kayang iangat.

10. Inilaarawan ng Diyos ang pag-ibig; gawin mo itong sukatan sa araw-araw.

"Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob; ang pag-ibig ay hindi mainggitin, o mapagmalaki, o hambog; hindi magaspang ang kilos. Hindi nitio pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay." (1 Corinthians 13:4–7).

Sagot:   Pakiusap basahin muling mabuti ang kasulatan sa itaas. Ito ang tunay na paglalarawan ng pagmamahal. Paano iti masusukat? Ang pag-ibig ay hindi isang sentimental na pakiramdam, ngunit isang banal na prinsipyo na kasama ang bawat bahagi at pagkilos ng buhay. Kasama ang tunay na pag-ibig, ang inyong pagsasama ay hindi masisira. Kung wala nito, hindi ito magtatagumpay.

S5Picture11.jpg

11. Tandaan na ang pamumuna at laging paninisi ay nakakasira ng pag-ibig.

"Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyung asawa at huwag maging malupit sa kanila." (Colossians 3:19).

"Mas mabuti pang tumira sa ilang na lupain, kaysa makasa ang babaing palaaway at bugnutin." (Proverbs 21:19).

"Ang patuloy na pagtulo sa araw na maulan at ang baaing palaaway ay magkahalintulad." (Proverbs 27:15).

"Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata?" (Matthew 7:3).

"Ang pag-ibig. ... ay hindi mainggitin, o mapagmalaki o hambog." (1 Corinthians 13:4).

Sagot:   Itigil ang pamumuna, paninisi at paghahanap ng kamalian. Ang iyong asawa ay maaaring magkulang ng malaki ngunit ang paninisi ay hindi nakakatulong. Huwag kang umasa sa walang kamalian, kkamalian,ung hindi kapaitan ang magiging resulta. Huwag pansinin ang kamalian, at hanapin ang magagandang bagay. Huwag subukang baguhin, kontrolin, o pilitin ang iyong kapareha – kung hindi ay masisira mo ang pag-ibig. Ang Diyos lang ang kayang magpabago ng tao. Ang pagpapatawa, isang masayang puso, kabaitan, pasensya, at pag-ibig ay babawas ng dalawa sa tatlong problema ng inyong pagsasama. Subukan na pasayahin ang iyong asawa sa halip na mabuti, at ang mabuti na ang bahala sa kanyang sarili. Ang sikreto ng isang matagumpay na pagsasama ay hindi sa pagkakaroon ng tamang kapareha, kundi ang pagiging tamang kapareha.

12. Huwag magmalabis sa kahit ano; maging mapagtimpi.

Sagot:

"Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili."

(1 Corinthians 9:25).

"Ang pag-ibig… hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan." (1 Corinthians 13:4, 5).

Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos."

(1 Corinthians 10:31).

"Ngunit sinusupiI ko ang aking katawan, at ginagawa itong alipin."

(1 Corinthians 9:27).

"Kung ang sinuman ay ayaw magtrabaho ay huwag din naming kumain."

(2 Thessalonians 3:10).

S5Picture12.jpg

"Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa, at huwag dungisan ang higaan." (Hebrews 13:4).

"Kaya’t huwag ninyong papaghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang masunod ang mga pagnanasa nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasalanan tungo sa kasalanan." (Romans 6:12, 13).

Sagot:   Ang pagmamalabis ay makakasira ng inyong pagsasama. Gayundin naman ang kakulangan sa gawa. Trabaho, pag-ibig, pahinga, ehersisyo, paglalaro, pagpupuri, pagkain, at pakikipag kapwa at dapat na maingat na balansehin sa inyong pagsasama, kung hindi ay mayroong masasakal. Ang labis na pag tatrabaho at ang kakulangan sa tulog, tamang pagkain, o ehersisyo ay kayang gawing kritikal ang isang tao, kawalan ng kaparaanan at negatibo. Ang palagiang pagakain ng sobra ay isang malaking kasamaan na nagpapalakas ng mas mababang likas at nagpapapurol ng konsensya.

Ang sekswal na pang aabuso ay nakakasira ng pag-ibig sa mga banal na bagay at nakakapagpahina ng kasiglahan. Ang kasal ay hindi nagbibigyay ng lisensya sa mga sekswal na kalabisan. Nanghihiya, baluktot, o walang pagpipigil na akto ng pagtatalik ay nakakasira ng pagmamahal at respeto para sa isa’t-isa. Ang mapagtimpi na sekswal na buhay ay inirerekomenda ng Biblia (1 Corinthians 7:3–6). Ang pakikipag kapwa sa iba ay lubhang mahalaga. Ang tunay na kasiyahan ay hindi makikita sa pag-iisa. Dapat tayong matuto na tumawa at magsaya sa ikabubuti ng katawan. ANg pagiging lubhang seryoso ay delikado. Ang sobra at kulang na pag gawa ng anuman ay nakakapagpahina ng isip, katawan, konsensya at ng abilidad na mahalin at respetuhin ang isa’t-isa. Huwag hayaan na ang kawalan ng kontrol ay makasira ng inyong pagsasama.

S5Picture13.jpg

13. Respetuhin ang kaniya-kaniyang personal na karapatan at sarilinan.

"Ang pag-ibig ay matiisin…hindi mainggitin… hindi magaspang ang kilos, hindi ipinipiliy ang sariling kagustuhan…Hindi ito natutuwa sa masamang gawa. … pinaniniwalaan ang lahat ng bagay."

(1 Corinthians 13:4–7).

"Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid; sa pagpaparangal sa iba ay mag unahan kayo." (Romans 12:10).

Sagot:   Bawat asawa ay binigyan ng Diyos na magkaroon ng personal na sarilinan na walang paliwanag. Huwag makialam sa pitaka, personal na koreo, at iba bang pang pribadong pag-aari maliban na lang kung mayroong pahintulot. Ang karapatang pang sarilinan at kapayapaan kapag abalang abala ay dapat na irespeto. Ang iyong asawa ay may karapatan na maging maling parte ng oras at may karapatan na mag karoon ng libreng araw na hindi nabibigyan ng ikatlong antas. Ang mag-asawa ay hindi pag-aaari ang isa’t-isa at kailanman ay huwag subukan na pilitin ang pagbabago ng personalidad. Ang Diyos lamang ang may kakayahan na magpabago, at dapat tayong personal na sumagot sa kanya sa bagay na ito (Roma 14:12). Ang perpektong kompiyansa at pagtitiwala sa isa’t-isa—walang apula sa isa’t-isa – ay mahalaga para sa kasiyahan. Maglaan ng mas kaunting oras na sumubok na “tayahin” ang iyong asawa at mas maraming oras na subukan na kalugdan nya. Ito ay kahanga-hanga.

14. Maging malinis, mahinhin, maayos at masunurin.

"Gayundin naman, na ang mga babae ay dapa mga babae ay dapat na magdamit na may kahinhinan." (1 Timothy 2:9).

"Sya… kusang loob kanyang mga kamay na nagtatrabaho." "Sya ay bumabangon samantalang gabi pa, at naghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya." "Kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan, at hindi sya kumakain ng pagkain ng katamaran."

(Proverbs 31:13, 15, 27).

"Kayo’y magpakalinis." (Isaiah 52:11).

" Subalit gawin ang lahat ng mga bagay nang nararapat at may kaayusan." (1 Corinthians 14:40).

"Kung sinuman ay hindi kumalinga… sa kanyang sariling sambahayan , tinanggihan niya ang pananampalataya at siya ay masahol pa sa hindi mananampalataya." (1 Timothy 5:8).

"Huwag maging tamad." (Hebrews 6:12).

S5Picture14.jpg

Sagot:   Ang katamaran, kawalang kaayusan, dumi at kagalingan ay mga sandata ng diyablo upang sirain ang iyong respeto at pagmamahal sa isa’t-isa, at kalaunan ay sisira ng inyong pagsasama. Ang malinis, mahinhing pananamit at kalinisan, maayos na pangangalaga sa katawan ay mahalaga para sa mag-asawa. Ang pagkain ay dapat na masustansiya, kaaya-aya, at naihahain sa tamang oras. Ang tahanan ay dapat na malinis at nasa ayos, dahil nagdadala ito ng kapayapaan, katahimikan, at kasiyahan sa lahat. Ang tamad at walang kakayahang asawang lalaki na hindi nagbibigay para sa kanyang sambahayan ay sumpa sa kanyang pamilya at insult sa Diyos. Ang kawalang pag-iingat ay ilan sa mga inaakalang maliliit na bagay ay nakakasira ng tahanan ng libo-libo.

15. Magpasya na magsalita ng mahina at mabait.

"Nakapapawi ng poot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sag alit ang salitang magaspang." (Proverbs 15:1).

"Magpakasaya ka sa buhay sa piling ng iyong asawang babaing minamahal." (Ecclesiastes 9:9).

"Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagka bata." (1 Corinthians 13:11).

Sagot:   Sikapin na magsalita ng malumanay at mabait sa iyong asawa. Ang pananahimik, kapag ang isa ay nagagalit, ay madalas na pinakamagandang paraan upang palamigin ang galit. Ang mga desisyon na napagpasyahan kapag galit, pagod, o nawawalan ng lakas ng loob ay hindi mapagkakatiwalaan, kaya mas magandang kumalma at hayaan na lumamig ang pagkagalit. At kapag ikaw ay nagsasalita, panatilihin na mahinahon at mapagmahal. Ang masakit, galit na pananalita ay makakasira ng pagnanais ng iyong asawa na kalugdan ka.

16. Maging reasonable patungkol sa usapin sa pera.

Ang pag-ibig ay matiisin at magandang-loob. ... Hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan. (1 Corinthians 13:4, 5).

"Iniibig ng Diyos ang masayang tagabigay." (2 Corinthians 9:7).

S5Picture16.jpg

Sagot:   Lahat ng kagustuhan at sweldo sa kasal ay dapat na sa “atin” at hindi “sayo” o “akin.” Ang mga asawang babae na hindi nagtatrabaho sa labas ng bahay ay dapat na makatanggap ng regular na pera na sasapat sa mga pagkain, pananamit, at iba pang bagay na dapat i-badyet. Dapat na masaya itong naibibigay sa halip na magbigay ng hindi bukal sa loob. Ang mag-asawa ay dapat na magkaroon ng maliit at pantay na kabuuan (kung kailan posible) na maglaan ayon sa nais na walang pangangatwiran. Ang kuripot na asawang lalaki ay madalas na nagagalit ang kanyang asawa na syang taga konsumo, at kagaya ng mapag-aksayang asawang lalaki ang babae ay nagiging kuripot din. Ang pagtitiwala sa abilidad ng pangangasiwa ng iyong kapareha karaniwan na gagawin siyang mas praktiko.

S5Picture17.jpg

17. Pag-usapan ang mga bagay bagay at libre na magpayo ng magkasama.

"Ang pag-ibig ay hindi mainggitin, o mapagmalaki o hambog… hindi magaspang ang kilos." (1 Corinthians 13:4).

"Siyang tumatanggi sa turo ay humahamak sa sariling kaluluwa." (Proverbs 15:32).

"Nakikita mo ba ang taong marunong sa ganang sarili niya? May higit na pag-asa pa ang hangal kaysa sa kaniya." (Proverbs 26:12).

Sagot:    Ilang mga bagay ay magpapalakas ng inyong pagsasama kaysa payuhan ang isa’t-isa sa lahat ng malalaking desisyon. Magpalit ng trabaho, o bumili ng bahay, sasakyan, bangka, kagamitan, damit at lahat ng iba pang bagay na kailangan ang pera ng mag-asawa, at ang parehong opinyon ay dapat na I konsidera. Ang pag-uusap sa mga bagay-bagay ay makakaiwas sa napakaraming bagay na maaaring makasira ng inyong pagsasama. Kung, pagkatapos ng napakaraming diskusyon at taimtim na panalangin, at ang opinyon ay magkaiba pa rin, ang asawang babae ay dapat na sumang-ayon sa desisyon ng kanyang asawa.Malinaw ang sinasabi ng kasulatan dito. Tingnan ang Ephesians 5:22–25.

18. Gusto mo ba na ang iyong tahanan ay maging lugar na kung saan masaya ang mga anghel sa langit kapag bumibisita?

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

 

1. Sino sa mag-asawa ang dapat na magpahayag pagkatapos ng pagtatalo?

 

Sagot: Kung sino ang nasa tama! siya ang maunang magpakumbaba.

 

2. May maimumungkahi k aba na patakaran para sa gumigitnang biyenan?

 

Sagot: Oo! Tumahimik at tingnan ang sariling gawain! (Tingnan 1 Thessalonians 4:11) Sa katunayan, ang patakarang ito ay ginagamit sa lahat ng mga in-laws. Maramibg kasal ang munting langit sana dito sa lupa na kung saan ay napapalitan ng impyerno dahil sa mga in-laws. Ang tungkulin ng in-laws ay iwanan ang bagong tatag na tahanan na mag-isa.

 

3. Ang aking asawa ay hindi naniniwala sa Diyos, at ako ay sumusubok na maging isang Kristiyano. Ang kanyang impluwensya ay hindi maganda. Dapat ko ba siyang hiwalayan?

 

Sagot: Hindi! Basahin ang 1 Corinthians 7:12–14 at 1 Peter 3:1, 2. Nagbigay ang Diyos ng tiyak na sagot.

 

4. Kapag ang aking asawa ay hindi nakalulugod sa akin, hindi ako matutulog kasama niya. Sinasabi niya na mali ako. Mali nga ba?

 

Sagot: Hindi. Hindi talaga! Pinahihintulutan ng Diyos ang diborsyo para sa pangangalunya, oo, ngunit hindi Niya iniuutos. Ang pagpapatawad ay palaging mas mabuti at palaging ginusto. (Tingnan sa Matthew 6:14, 15.) Mababawasan ang diborsiyo sa iyong buhay at buhay ng iyong mga anak. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon! Ang ginintuang panuntunan (Matthew 7:12) ay nalalapat dito. Kung ikaw at ang iyong asawa ay ibabalik ang iyong buhay patungo kay Kristo, gagawin Niyang lubos na maligaya ang iyong pag-aasawa. Hindi pa huli.

 

5. Ang aking asawa ay sumama sa ibang lalaki. Ngayon na nagsisisi, gusto niyang bumalik sa bahay. Sinasabi ng pastor namin na dapat ko siyang tanggapin, ngunit ito ay ipinagbabawal ng Diyos. Hindi ba?

 

Sagot: Hindi. Pinayagan ng Diyos ang diborsiyo para sa nakagawa ng pangangalunya, ngunit hindi nya ito iniutos. Ang kapatawaran ay mas maganda palagi at laging nasa ayos. (Tingnan ang Mateo 6:14, 15.) Ang diboryo ay siguradong makaksira ng iyong buhay at buhay ng inyong mga anak. Bigyan mo sya ng isa pang pagkakataon! Ang ginintuang patakaran (Mateo 7:12) ay nagagamit ditto. Kung ikaw at ang iyong asawa ay magbabalik ng inyong buhay kay Cristo, gagawin niyang napakasaya ang inyong pagsasama. Hindi pa huli ang lahat.

6. Ano ang magagawa ko? Ang mga lalaki ay laging sumusubok na lumapit sa akin.

 

Sagot: Maging maingat ka sa iyong kilos. Sinabi ng Diyos, "Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan." 1 Tesalonica 5:22. Marahil ang iyong kilos sa palibot ng mga lalaki—makahulugang ngiti, walang kahinhinang pananamit, walang kulay na mga biro, o “masyadong panatag” at komportableng pag-uugali—ang syang naghihikayat sa kanilang pananamantala. Mayroong bagay tungkol sa Kristiyanong reserba at dignidad na nagpapanatili sa lugar ng mga lalaki. Sinabi ni Cristo, “Paliwananagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyomg ama na nasa langit.” Mateo 5:16. Kung si Cristo ay talagang nagliliwanag sa iyong buhay, ikaw ay magkakaroon ng ilang kaguluhan kasama ng mga masasamang lalaki at ang kanilang pananamantala.

7. Maaari niyo bang sabihin sa simpleng paraan kung ano ang payo ng Diyos sa isa na siyang bumagsak ngunit tunay na nagsisi?

 

Sagot: Matagl na mpanahin na, si Cristo ay nagbigay ng punto at panatag na kasagutan sa mga bumagsak sa imoralidad ngunit nagsisi. Sinabi niya, "Umalis kana, huwag ka ng magkasala." John 8:11. Ang kanyang payo ay nagagamit pa din sa ngayon.

8. Hindi ba na ang "inosenteng partido" sa isang diborsyo ay may kasalanan din? (1 Samuel 16:7 )

 

Sagot: Tumpak. Minsan ang inosenteng partido, sa pamamagitan ng kakulangan sa mpagmamahal, sa kawalan ng atensyon, hindi kabaitan, pagkamakasarili, naninisi, at nakapangbababa na panlalami, ay maaaring maghikayat ng masasamang kaisipan at kilos sa kanyang asawa. Minsan, ang inosenteng partido ay pantay lang nagkasala sa harapan ng Diyos bilang nagkasala. Ang Diyos at tummitingin sa motibo at humahatol ng tama. “Sapagka’t ang Diyos ay hindi tumitingin na kagaya ng pagtingin ng tao na tumitingin sa panlabas na anyio, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso.” 1 Samuel 6:7.

9. Ang Diyos ba ay umaasa na titira ako kasama ang pisikal na mapag-abusong asawa?

 

Sagot: Ang pisikal na pang-aabuso ay maaaring buwis buhay at isang seryosong problema na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang asaw at miyembro ng pamilya na naabusong pisikal ay dapat na maghanap ng ligtas na lugar na maaaring tirahan. Parehong ang mag-asawa ay maghanap ng propesyonal na tulong sa pamamagitan ng isang Kristiyanong tagapayo ng kasal.