Isinulat sa Bato!

PNG SG 06.png

Aralin 06

 

Ilang siglo na ang nakakaraan, sinulat ng Diyos ang Kaniyang mga Kautusan sa bato, at kailangan pa rin natin silang tuparin hanggang ngayon! Ito’y talagang totoo na ang paglabag sa anomang bahagi ng kautusan ng Diyos ay magdudulot ng mga negatibong resulta. Sa pagdami ng mga krimen sa mga siyudad, hindi ba’t nararapat na, upang magkaroon ng kapayapaan at kaligtasan, ay sundin natin ang mga batas ng bansa? Sa katunayan, parehong prinsipyo ang tumutukoy sa kautusan ng Diyos – ang Sampung Utos – sa ating mga buhay rin! Hindi sila sampung mungkahi, o sampung rekomendasyon, o sampung mga dakilang idea. At dahil napakarami ng mga mahahalagang dapat pagtuunan ng pansin, kailangan natin ng ilang minute upang seryosong maunawaan ang iyong mga tungkulin.

1. Ang Diyos ba talaga ang nagsulat sa Sampung Utos?

"At kaniyang ibinigay kay Moises ... ang dalawang tapyas ng patotoo, na mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Diyos." "At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos, at ang sulat ay sulat ng Diyos, na nakaukit sa mga tapyas." (Exodus 31:18; 32:16).

Sagot:   Opo, ang dakilang Diyos ng langit ay nagsulat sa Sampung Utos sa dalawang tapyas na bato sa Kaniyang sariling daliri.

S6Picture2.jpg

2. Ano ang pakahulugan ng Diyos sa kasalanan?

"Ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan."

(1 John 3:4).

Sagot:   Ang kasalanan ay ang pagsalangsang o ang paglabag sa Sampung Utos ng Diyos. At dahil ang kautusan ng Diyos ay sakdal (Psalm 19:7), nasasakupan nito ang bawat uri ng kasalanan. Imposibleng gumagawa ka ng kasalanan na hindi nahatulan ng kahit isa Sampung Utos ng Diyos. Ang mga kautusan ay “ang buong katungkulan ng tao” ." Ecclesiastes 12:13). Walang pwedeng iwan.

3. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng Sampung Utos?

"Siyang nag-iingat sa kautusan ay maligaya siya." (Proverbs 29:18).

 

"Ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: Sapagkat karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo." (Proverbs 3:1, 2).

Sagot:

A. Ito’y gabay sa maligaya at masaganang pamumuhay.

Nilikha tayo ng Diyos upang tamasahin ang kaligayahan, kapayapaan, mahabang buhay, kapanatagan, katuparan ng pangarap, at ang iba pang mga dakilang pagpapala na hinahangad ng ating puso. Ang kautusan ng Diyos ay isang mapa na nagtuturo sa tamang mga landas na dapat sundin upang ating matagpuan ang tunay at lubos na kaligayahan. "Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan." (Romans 3:20). "Hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan: sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, Huwag kang mananakim." Romans 7:7.

S6Picture4.jpg

B. Ito’y nagpapahayag sa akin kung ano ang pagkakaiba ng tama at mali.

Ang kautusan ng Diyos ay parang isang salamin (James 1:23–25). Ito’y nagtuturo sa mga pagkakamali ng aking buhay tulad ng isang salamin na nagpapakita sa dumi ng aking mukha. Ang tanging paraan upang ang tao ay matuto na siya ay nagkakasala ay ang masusing pagsisiyasat ng kaniyang buhay sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos. Ang pag-asa para sa nagkahalu-halo at nalulunod na henerasyon ay matatagpuan sa Sampung Utos ng Diyos. Ito’y nagsasabi kung saan mo isusulat ang linya ng tama sa mali.

"At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito [mga kautusan] ... sa ikabubuti natin kailan man." (Deuteronomy 6:24). "Alalayan mo ako, at ako’y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan." (Psalm 119:117, 118).

C. Ito’y nag-iingat sa akin mula sa panganib at trahedya.

Ang kautusan ng Diyos ay parang isang matibay na kulungan sa palahayupan (zoo), na nag-iingat sa atin mula sa mga mababangis at mapanirang mga hayop. Ito’y nag-iingat sa atin mula sa karumihan, kasinungalingan, pagpatay, pagsamba sa mga maling diyos, pagnanakaw, at marami pang mga kasamaan na sumisira sa buhay, kapayapaan, at kaligayahan. Lahat ng mabubuting kautusan ay nag-iingat, at ang kautusan ng Diyos ay kasama nito. (1 John 2:3).

D: Tumutulong ito sa atin na makilala ang Diyos.

Natatanging Dapat Pansinin: Ang walang hanggang mga prinsipyo sa kautusan ng Diyos are sinulat ng Diyos na naglikha sa atin sa kaloob-looban ng kaluluwa ng bawat isa. Ang pagkakasulat ay maaaring madilim o nadungisan, ngunit iyon ay naroroon pa rin. Ito’y nangangahulugan na hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan hanggat handa kang mamuhay na tumutugma sa kautusan ng Diyos sa iyong puso, dahil ang Diyos ang nagsulat sa mga prinsipyong ito sa iyong kaluluwa. Tayo ay nilikha upang mamuhay na tumutugma sa Kaniyang mga Utos. Kung pipiliin nating pabayaan sila, ang mga resulta ay pagkabahala, pagkabagabag, at kapahamakan—tulad ng pagpapabaya sa mga batas-trapiko na maglalagay sa atin sa piligro.

S6Picture5.jpg

4. Bakit ang kautusan ng Diyos ay napakahalaga para sa aking sarili?

"Gayon ang inyong salitain, at gayon ang inyong gawain, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan."

(James 2:12).

Sagot:   Dahil ang Sampung Utos ay ang pamantayan kung saan ang Diyos ay nagsusuri sa bawat isa sa paghuhukom sa langit. Ano kaya ang matatagpuan mula iyo? Ito’y bagay na buhay o kamatayan!

5. Ang kautusan ba ng Diyos (ang Sampung Utos) ay pwedeng baguhin o buwagin?

"Ngunit lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan." (Luke 16:17).

 

"Ang tipan ko’y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi." (Psalm 89:34).

 

"Lahat niyang mga tuntunin ay tunay, mangatatatag magpakailan-kailan man." (Psalm 111:7, 8).

Sagot:   

Talagang hindi pwede! Ang Bibliya ay napakalinaw sa puntong ito. Kung ang kautusan man ay pwedeng baguhin, binago na sana ito ng Diyos noong nagkasala si Adan at Eba imbese na ipadala pa ang Kaniyang Anak upang mamatay para pagbayaran ang parusa ng mga makasalanan sa paglabag sa kautusan. Ngunit ito ay imposible, sapagkat ang mga kautusan ng Diyos ay hindi lang basta mga batas na ipinapatupad. Sila ay ang mga nahahayag na prinsipyo sa banal na katangian ng Diyos na mananatiling katotohanan at matatag dahil ang Diyos at ang Kaniyang katangian ay hindi magbabago. Siya ay pareho, noon, ngayon at magpakailanman.

Pansinin ang tsart sa ibaba na ang Diyos at ang Kaniyang kautusan ay magkapareho ang mga katangian. Nakikita mo ba kung ano ang kahulugan nito? Ang Sampung Utos ay ang katangian ng Diyos sa nasusulat na anyo—isinulat upang ating maunawaan. Hindi maaaring baguhin ang kautusan ng Diyos tulad ng kunin ang Diyos mula sa langit at baguhin Siya. Si Jesus (na siyang huwaran ng banal na pamumuhay) ay dumating upang ipakita sa atin kung ano ang anyo ng kautusan kung ito’y magkakatawang tao. Ang katangian ng Diyos ay hindi pwedeng magbago. Ang Kaniyang kautusan rin ay hindi pwedeng magbago, sapagkat ito ang katangian ng Diyos na nasusulat sa wika ng tao.

6. Binuwag ba ni Jesus ang kautusan ng Diyos habang naririto pa Siya sa lupa?

  

"Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan... Ako’y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. ... Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan." (Matthew 5:17, 18).

Sagot: Hindi maari! Malinaw na sinabi ni Jesus na Siya’y naparito hindi upang sirain ang kautusan, ngunit upang ganapin (o tuparin) ito. Imbes na isantabi Niya ang kautusan, pinalawak ni Jesus ito (Isaiah 42:21)bilang perpektong gabay sa matuwid na pamumuhay. Isang halimbawa, itinuturo ni Jesus na ang utos na "huwag kang papatay" ay nagbabawal din sag alit na "walang dahilan" (Matthew 5:21, 22) at ang pagkapoot (1 John 3:15), at ang kalibugan ay pangangalunya (Matthew 5:27, 28). Sinasabi Niya, "Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." (John 14:15).

S6Picture6.jpg
S6Picture7.jpg

7. Ang mga tao bang nakakaalam na patuloy nilang nilalabag ang kahit isa sa kautusan ng Diyos ay maliligtas?

"Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan." (Romans 6:23). "Upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon." (Isaiah 13:9). "Sapagkat ang sinomang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat." (James 2:10).

Sagot:   Hindi! Sila ay mapapahamak. Ang Sampung Utos ay gabay na dapat gamitin sa ating paglalakbay palapit sa Diyos at sa pamumuhay ng banal. Kung aking itatakwil ang kahit isa sa mga kautusan, aking tinatakwil ang isang bahagi ng banal na huwaran. Kahit isang kawing sa tanikala ang mapuputol, ang buong layunin ay mawawala. Sinasabi ng Bibliya na kung sinasadya nating labagin ang alin man sa Kautusan ng Diyos, tayo ay nagkakasala (James 4:17), dahil ating itinatakwil ang Kaniyang kalooban sa atin. Tanging ang mga nagsisitupad sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa kaharian. Ang mga makasalanan ay mapapahmak.

8. Mayroon bang maliligtas sa kaniyang pagtupad sa kautusan?

"Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing-ganap sa paningin niya." (Romans 3:20).

 

"Sapagkat sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri." (Ephesians 2:8, 9).

Sagot:   Hindi! Ang sagot ay napakalinaw para hindi maintindihan. Walang maliligtas sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng Biyaya, ito’y isang libreng handog mula kay Jesucristo, at tinatanggap natin ang handog na ito sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa. Ang kautusan ay nagsisilbi lang na salamin na nagpapakita sa kasalanan ng ating buhay. Ang paglilinis at kapatawaran mula sa kasalanan ay nagmumula lamang kay Jesus.

S6Picture8.jpg
S6Picture9.jpg

9. Kung gayon, bakit pa mahalaga ang kautusan upang maging sakdal ang isang Kristyanong buhay?

"Ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." (Ecclesiastes 12:13). "sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan." (Romans 3:20).

Sagot:   Dahil ang buong huwaran, o "buong katungkulan," ng Kristyanong pamumuhay ay nakapaloob sa kautusan ng Diyos. Tulad ng isang 6 na taong gulang na bata na gumawa ng sarili niyang panukat, sinukat ang sarili niya, at sinabi niya sa kaniyang ina na siya ay 12 talampakan katas, ang sarili nating mga pamantayan ay hindi ligtas. Hindi ko malalaman na ako ay makasalanan maliban kung susuriin ko ang sarili ko sa perpektong pamantayan—ang salamin na kautusan ng Diyos. Milyun-milyon ang mga nagpalayas ng diablo, nagsipanghula, at gumawa ng maraming kahanga-hangang gawa sa pangalan ni Jesus ay mapapahamak (Matthew 7:21–23). dahil hindi nila inabala ang sarili nilang buhay sa dakilang huwarang-kautusan ng Diyos. Kaya, iniisip nilang sila’y mga matutuwid at nangaligtas na, imbes, sila pala ay makasalanan at napahamak. "At sa ganito’y nalalaman natin na siya’y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos." (1 John 2:3).

10. Ano ang nagbibigay lakas sa isang kombertidong Kristyano na sundin ang huwaran na kautusan ng Diyos?

"Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso’y aking isusulat ang mga ito." (Hebrews 8:10).

 

"Lahat ng mga bagay ay aking magagawa kay Jesus na nagpapalakas sa akin." (Philippians 4:13).

 

"Sa pagsusugo ng Diyos sa kaniyang sariling Anak ... Upang ang kahilingan (katuwiran) ng kautusan ay matupad sa atin." (Romans 8:3, 4)

Sagot:   Hindi lang patatawarin ni Cristo ang isang nagsisising makasalanan, ngunit pinapanumbalik Niya sa kanila ang wangis ng Diyos. Dinadala Niya sila tungo sa pagkakatugma sa Kaniyang kautusan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kaniyang naninirahang pag-ibig. Ang salitang "Huwag kang" ay nagiging isang pangako na ang isang Kristyano ay “Hindi na” magnanakaw, magsisinungaling, papatay, mangangalunya, at iba pa., dahil si Jesus ay naninirahan sa loob ng puso at Siya ang namamahala. Hindi pwedeng baguhin ng Diyos ang Kaniyang kautusan, ngunit gumawa Siya ng mapagpalang paglalaan sa pamamagitan ni Jesus na baguhin ang makasalanan upang kaniyang maabot ang kautusan

S6Picture10.jpg
S6Picture11.jpg

11. Ngunit hindi ba na ang isang Kristyano na may pananampalataya at namumuhay na sa ilalim ng biyaya ay napalaya na sa pagtupad sa kautusan?

"Ang kasalanan [pagsalangsang sa kautusan--1 Juan 3:4] ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga? Mangagkakasala [labagin ang kautusan] baga tayo, dahil sa tayo’y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari." (Romans 6:14, 15)."Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari: kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan." (Romans 3:31). uwag nawang mangyari." (Romans 6:14, 15)."Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari: kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan." (Romans 3:31).

Sagot:   Hindi! Ang Kasulatan ay nagtuturo ng na pinagtitibay natin ang kautusan. Ang biyaya ay parang pagpapatawad ng Gobernador sa isang preso. Pinapatawad siya nito, ngunit hindi ito nagbibigay sa kaniya ng kalayaang labagin ang kahit isang batas ng bansa. Ang taong napatawad, namumuhay sa ilalim ng biyaya, ay nasa dobleng pananagutan na tuparin ang kautusan. Ang taong tumatanggi sa pagtupad sa kautusan ng Diyos, at nagsasabing siya ay nasa ilalim na ng biyaya [grasya], ay nagkakamali. Siya ay namumuhay sa ilalim ng kahihiyan [disgrasya].

12. Ang Sampung Utos ba ng Diyos ay napagtibay muli sa bagong Tipan?

Sagot:

Opo, at napakalinaw ito. Pansining mabuti ang mga sumusunod..

ANG KAUTUSAN NG DIYOS SA BAGONG TIPAN

1. "Sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." (Matthew 4:10).

2. "Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan." (1 John 5:21). "Yamang tayo nga’y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao." (Acts 17:29).

S6Picture12.jpg

3. "Upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan." (1 Timothy 6:1).

4. "Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kaniyang mga gawa." "May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabbath, ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kaniyang mga gawa." (Hebrews 4:4, 9, 10).

5. "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." (Matthew 19:19).

6. "Huwag kang papatay." (Romans 13:9).

7. "Huwag kang mangangalunya." (Matthew 19:18).

8. "Huwag kang magnanakaw." (Romans 13:9).

9. "Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa." (Romans 13:9).

10. "Huwag kang mananakim." (Romans 7:7).

ANG KAUTUSAN NG DIYOS SA LUMANG TIPAN

1. "Huwag kang magkaroon ng ibang mga dios sa harap ko." (Exodus 20:3).

2. "Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba ng lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin; At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos." (Exodus 20:4–6).

3. "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan; sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan." (Exodus 20:7).

4. "Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at pinakabanal." (Exodus 20:8–11).

5. "Igalang mo ang iyong ama at iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos." (Exodus 20:12).

6. "Huwag kang papatay." (Exodus 20:13).

7. "Huwag kang mangangalunya." (Exodus 20:14).

8. "Huwag kang magnanakaw." (Exodus 20:15).

9. "Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa." (Exodus 20:16).

10. "Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapuwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa." (Exodus 20:17).

S6Picture13.jpg

13. Ang mga Kautusan ba ng Diyos ay parehas lang sa kautusan ni Moises?

Sagot:    Hindi, sila ay hindi magkatulad. Pag-aralan ang sumusunod na mga tala at ipaghambing sila ng may ingat.

Ang kautusan ni Moises ay ang pansamantala, at seremonyal na kautusan sa Lumang Tipan. Ito’y nangangasiwa sa pagkasaserdote, mga alay, ritwal, mga pagkain at inuming handog, at iba pa., ang lahat ng ito’y nagpapahiwatig sa mangyayari sa crus. Itong mga kautusang ito’y idinagdag "hanggang sa pumarito ang binhi," at ang binhing iyon ay si Cristo (Galatians 3:16, 19). Ang ritwat at seremonya sa kautusan ni Moises ay nagtuturo sa darating nap ag-aalay ni Jesus sa crus. Nang Siya ay namatay, itong kautusang ito’y natapos, ngunit ang Sampung Utos (Kautusan ng Diyos) "ay nangatatatag magpakailan-kailan man." (Psalm 111:8) Mayroong dalawang kautusan na nilinaw sa Kasulatan sa Daniel 9:10, 11.

Mahalagang dapat Pansinin: Pakiusap pansinin na ang mga kautusan ng Diyos ay umiiral mula pa nang nagkaroon at hanggang sa mayroon pang kasalanan. Sabi ng Bibliya, "Kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang [o kasalanan]."(Romans 4:15). Ibig sabihin, ang Sampung Utos ng Diyos ay umiiral mula pa sa simula. Nilabag ito ng tao (nagkasala--1 John 3:4). Dahil sa kasalanan (o paglabag sa kautusan ng Diyos), ang mga kautusan ni Moises (o "idinagdag"--Galatians 3:16, 19) hanggang sa darating si Cristo at mamatay. Mayroong dalawang magkaibang kautusan ang nakapaloob: Kautusan ng Diyos at kautusan ni Moises.

14. Ano ang nararamdaman ng diablo para sa mga taong ginagawang huwaran ang Sampung Utos ng Diyos sa kanilang buhay?

"At nagalit ang dragon [diablo] sa babae [bayan ng Diyos] at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisistupad ng mga utos ng Diyos." (Revelation 12:17). "Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos." (Revelation 14:12).

.

S6Picture14.jpg

Sagot:   Ang diablo ay napopoot sa mga taong nagmamahal sa kautusan ng Diyos dahil ang kautusan ay ang mabuting huwaran sa matuwid na pamumuhay. At kung magdidisisyun kang sundin ang huwaran na nakasaad sa kautusan ng Diyos, mararamdaman mo ang poot ng Diablo agad-agad pati na ang kaniyang matinding mga pahirap. Ito’y hindi nakakagulat na ang diablo ay napopoot at mapait na kinakalaban ang lahat ng mga naninindigan sa kautusan ng Diyos. Ngunit nakakagulat at nakakatindig balahibo na marinig na maraming mga pinuno ng mga relihiyon na itinatakwil ang matibay na pag-iral ng Sampung Utos at sa parehong panahon ay kanilang itinataas ang mga tradisyun ng tao. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Jesus, "Bakit naman kayo’y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong sali’t-saling sabi [tradisyun?]" "Datapuwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao." (Matthew 15:3, 9). At sabi ni David, "Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo." (Psalm 119:126). Ang mga Kristyano ay dapat nang gumising at ipanumbalik ang kautusan ng Diyos sa kaniyang nararapat at marangal na katayuan. Isang kamangmangan para sa hindi masunuring henerasyong ito na magpanggap na maaari nilang labagin ang kautusan ng buhay na Diyos na hindi mapaparusahan.

S6Picture15.jpg

15. Ako’y naniniwala na ang isang Kristyano ay dapat tumutupad sa Sampung Utos ng Diyos, at ako’y humihingi kay Jesus ng tulong upang dalhin ang aking buhay tungo sa pagkakatugma sa mga kautusan.

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

 

1. Hindi ba’t sinasabi ng Bibliya na ang kautusan ay may kakulangan?

 

Sagot: Hindi po. Ang sinasabi ng Bibliya na ang mga tao ang may kakulangan. Natagpuan ng Diyos na "kakulangan sa kanila." (Hebrews 8:8). At sa Romans 8:3 ang Bibliya ay nagsasabi na ang kautusan ay "mahina sa pamamagitan ng laman." Ito’y halos magkatulad lang na kwento. Ang kautusan ay sakdal, ngunit ang tao ay may kakulangan, o mahina. Kaya’t ipinadala ng Diyos ang Kaniyang Anak upang mamuhay kasama ng Kaniyang bayan "upang ang kahilingan [katuwiran] ng kautusan ay matupad sa atin" (Romans 8:4) sa pamamagitan ng paninirahan ni Cristo sa ating puso.

 

2. Ang Galatia 3:13 ay nagsasabi na tayo ay tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Maipapaliwanag mo ba ito?

 

Sagot: Ang sumpa ng kautusan ay kamatayan (Romans 6:23). Si Cristo ay nakatikim ng "kamatayan dahil sa bawat tao." (Hebrews 2:9). Kaya tayong lahat ay tinubos Niya mula sa sumpa ng kautusan (kamatayan) at pinalitan Niya ito ng buhay na walang hanggan.

 

3. Hindi ba’t ang Colosas 2:14-17 at Efeso 2:15 ay nagtuturo na ang kautusan ng Diyos ay natapos na sa crus?

 

Sagot: Hindi po, itong mga talatang ito ay tumutukoy sa kautusang nagtataglay ng mga "palatuntunan (ordinansa)," o kautusan ni Moises, sila ay ang mga seremonyal na kautusan na namamahala sa sistema ng mga pag-aalay at ng gawain ng pagkapari. Ang lahat ng mga seremonya at ritwal ay nagtuturo sa pagdating ni Cristo at pagkamatay sa crus, na siyang hinahangad ng Diyos. Ang kautusan ni Moises ay idinagdag hanggang sa "pumarito ang binhi," at ang "binhi ... ay si Cristo." (Galatians 3:16, 19). Ang Kautusan ng Diyos ay hindi maaaring napapabilang sa talatang ito, sapagkat sinabi ni Pablo na ang kautusan ay banal, makatarungan at mabuti pagkatapos ng ilang taon na namatay si Jesus sa crus (Romans 7:7, 12).

 

4. Ang Bibliya ay nagsasabi na, "Ang Pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan." Roma 13:10. Ang Bibliya rin, sa Mateo 22:37-40, ay nag-uutos na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapuwa, at nagtatapos ito sa mga salitang, "Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta." Ang mga utos na ito ba’y pumapalit sa Sampung Kautusan?

 

Sagot: Hindi po, ang Sampung Utos ay nauuwi sa dalawang utos na ito na tulad ng ating 10 daliri ay nauuwi sa dalawang kamay. Sila ay hindi pwedeng ipaghiwalay. Ang Pagmamahal sa Diyos ay nagbubuklod sa pagtupad sa unang apat na mga utos (na para sa Diyos) bilang kagalakan, at ang pagmamahal sa ating kapuwa ay nagbubuklod sa pagtupad sa huling anim na utos (na naaakma para sa ating kapuwa) bilang kagalakan. Ang Pag-ibig ay katuparan sa kautusan sa pamamagitan ng pag-alis sa pagkabagot at pagtupad sa kautusan bilang kagalakan (Psalm 40:8). Kung tunay nating mahal ang isang tao, ang pagpaparangal sa kaniyang mga hiling ay nagiging ligaya. Sabi ni Jesus, "Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." (John 14:15). Imposibleng mahalin ang Panginoon na hindi natin natutupad ang Kaniyang mga kautusan, dahil sabi ng Bibliya, "Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat." (1 John 5:3). "Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya." (1 John 2:4).

 

5. Hindi ba’t ang 2 Corinto 3:7 ay nagtuturo na ang kautusan na sinulat at inukit sa bato "ito’y lumilipas"?

 

Sagot: Hindi po. Ang talata ay nagsasabi na ang “kaluwalhatian” sa pagministeryo ni Moises sa kautusan ang siyang lilipas, hindi ang kautusan. Basahin ang buong mga talata ng 2 Corinthians 3:3–9 muli, at may pag-iingat. Ang paksa ay hindi tungkol sa paglipas ng kautusan o ang pagkatatag nito, ngunit, ang pagkalipat ng lokasyon ng kautusan mula sa "tapyas ng bato" tungo sa "tapyas ng puso." Sa ilalim ng pagministeryo ni Moises ang kautusan ay nasa bato. Sa ilalim ng pagministeryo ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ni Cristo, ang kautusan ay isinulat sa puso (Hebrews 8:10). Ang palatuntunan na idinikit sa pahayagan ng paaralan ay magiging epektibo lamang kung ito’y papasok sa puso ng mga estudyante. Ang pagministeryo ni Kristo sa kautusan ay magiging epektibo dahil inilipat Niya ang kautusan sa puso ng isang Kristyano. Kaya ang pagtupad sa kautusan ay nagiging kagalakan at maligayang paraan ng pamumuhay dahil ang Kristyano ay may tunay na pagmamahal sa Diyos at sa tao.

6. Ang Roma 10:4 ay nagsasabi na "Si Cristo ang kinauuwian [katapusan] ng kautusan." Kaya ito ay natapos, hindi ba?

 

Sagot: Ang salitang "kinauuwian" [o katapusan] sa talatang ito ay nangangahulugang layunin o pakay, tulad ng pagkakasabi sa James 5:11. Ang kahulugan ay malinaw. Na gabayan ang tao tungo kay Cristo—kung saan sila’y makakatagpo ng katuwiran—iyon ang layunin, ang pakay, o ang kinauuwian [katapusan] ng kautusan.

7. Bakit napakarami ng mga taong tumatanggi sa matibay na pag-iral ng kautusan ng Diyos?

 

Sagot: "Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Diyos; sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari: At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapuwat kayo’y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo’y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos." (Romans 8:7–9).

8. Ang mga matutuwid bang tao sa Lumang Tipan ay naligtas sa pamamagitan ng kautusan?

 

Sagot: Walang isa na naligtas sa pamamagitan ng kautusan. Lahat ng naligtas sa lahat ng panahon ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Itong "biyaya ... na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan." Timothy 1:9. Ang kautusan ay naghuhusga lamang sa kasalanan. Si Cristo lang ang makaliligtas. Si Noe ay "nakasumpong ng biyaya" (Genesis 6:8); Si Moises ay nakasumpong din ng biyaya (Exodus 33:17); ang mga Israelita ay nakatagpu ng biyaya sa ilang (Jeremias 31:2); si Abel, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Jose, at marami pang ibang tao sa Lumang Tipan ay naligtas sa pamamagitan ng "pananampalataya" ayon sa Hebreo 11. Sila ay naligtas sa pamamagitan ng pagtanaw sa darating na pagtubos sa crus na nakakubli sa anino ng pag-aalay; tayo, sa pamamagitan ng pagtanaw nito pabalik sa nakaraan. Ang kautusan ay kinakailangan dahil, tulad ng salamin, ito’y nagpapakita sa "dumi" ng ating buhay. Kung wala ito, ang tao ay makasalanan ngunit hindi nalalaman ito. Ngunit, ang kautusan ay walang kapangyarihang makapagliligtas. Ito’y makakapagturo lang sa ating mga kasalanan. Si Jesus, at Siya lamang, ang makaliligtas sa tao mula sa kasalanan. Ito’y palaging totoo, kahit pa sa panahon ng Lumang Tipan. (Acts 4:10, 12; 2 Timothy 1:9).

9. Bakit pa natin aalahanin ang kautusan? Hindi ba’t ang konsensiya ay isang ligtas na gabay?

 

Sagot: Hindi po! Isang libong ulit, Hindi po! Ang Bibliya ay nagsasabi na may masamang konsensiya, isang narumihang konsensiya, at mayroon ding pinatuyong konsensiya—wala sa mga ito ang ligtas. "May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan." (Proverbs 14:12) Sabi ng Diyos, "Siyang tumitiwala sa kaniyang sariling puso ay mangmang." (Proverbs 28:26)