Ang Nawalang Araw sa Kasaysayan

PNG SG 07.png

Aralin 07

 

Alam mo ba na may napakahalagang araw na halos lahat ay nakalimot na? Ito’y nakapagtataka na iilang tao lang ang nakakaalam nito, dahil ito ang isa sa pinaka mahalagang araw sa lahat ng kasaysayan ng tao! Hindi lang ito isang araw sa nakaraan, ngunit sa ngayon din at sa hinaharap. Dagdag pa, ang nangyari sa itinakwil na araw na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Nais mo bang mas marami pang malaman na nakakamanghang katotohanan tungkol sa nakalimutang araw ng kasaysayan? Basahin mo itong Gabay sa Pag-aaral ng maingat.

1. Sa anong araw ang nakaugalian ni Jesus sa pagsasamba?

"At siya’y napasa Nazareth na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya’y pumasok sa sinagoga nang araw ng Sabbath, at nagtindig upang bumasa." Luke 4:16.

Sagot:   Ang nakaugalian ni Jesus ay ang magsamba tuwing araw ng Sabbath.

S7Picture2.jpg

2. Ngunit anong araw sa lingo ang Sabbath?

"Ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos." (Exodus 20:10). "At nang makaraan ang sabbath, ...At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanlinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw." (Mark 16:1, 2).

S7Picture3.jpg

Noong narito si Jesus sa lupa, sumamba Siya sa araw ng Sabbath.

Sagot:   Ang Sabbath ay hindi ang unang araw (Linggo) ng sanlinggo, na inaakala ng karamihan, ngunit ang ikapitong araw (Sabado). Pansinin mula sa mga talata ng Kasulatan na nasa itaas na ang Sabbath ay ang araw na nauuna sa hindi pa ang unang araw ng sanlinggo kung kailan dumalaw sina Maria sa libingan ni Jesus.   

3. Sino ang naglikha sa araw ng Sabbath at kailan?

"Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa." "At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa; at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbsan ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin."

(Genesis 1:1; 2:2, 3).

S7Picture4.jpg

Sagot:   Nilikha ng Diyos ang Sabbath sa panahon pa ng Paglikha, sa panahong nilikha Niya ang mundo. Nagpahinga Siya sa araw ng Sabbath at binasbasan (pinagpala) ito at ipinangilin (inihiwalay para sa banal na layunin) ito.

S7Picture5.jpg

4. Ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa pangingilin ng Sabbath na nasa Sampung Utos, na sinulat ng Kaniyang sariling daliri?

"Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong Gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan: Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at pinakabanal." (Exodus 20:8–11). "At ibinigay sa akin ng Panginoon ang dalawang tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos." (Deuteronomy 9:10).

Sagot:   Sa ikaapat na utos sa Sampung Utos, ang Diyos ay nag-uutos sa atin na ipangilin ang ikapitong araw na Sabbath bilang Kaniyang banal na araw. Alam ng Diyos na ang mga tao ay makakalimot sa Kaniyang Sabbath, kaya sinimulan Niya itong kautusang ito sa salitang “Alalahanin”. Hindi Siya nag-utos sa kahit sino man sa kahit saan man na mangilin sa ibang araw bilang banal na araw sa sanlinggo maliban sa araw ng Sabbath lamang.

5. Ngunit hindi ba’t ang Sampung Utos ay binago na?

Sabi ni Jesus: "Ngunit lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan." (Luke 16:17). Sabi ng Diyos: "Ang tipan ko’y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi." (Psalm 89:34).Pansinin na ang Sampung Utos ay nagmumula sa labi ng Diyos. Ang Exodus 20:1 ay nagsasabing, "At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito, na nagsasabi, ... [at ang Sampung Utos ay sumunod sa mga talatang 2-17]."

S7Picture6.jpg

Sagot:  Hindi po maaari! Ito’y napakaimposible na ang kahit alin man sa Sampung Utos ng Diyos na magbago. Ang lahat ng Sampung Utos ng Diyos ay matibay na umiiral hanggang ngayon.

S7Picture7.jpg

6. Ang mga Apostol ba ay nangingilin sa araw ng Sabbath?

 

"At si Pablo, ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila, at sa tatlong Sabbath ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan." (Acts 17:2). "Si Pablo at ang kaniyang mga kasama ... nagsipasok sa sinagoga nang araw ng Sabbath, at nagsiupo." (Acts 13:13, 14)."At nang araw ng Sabbath ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na doo’y sinapantaha naming may mapapanalanginan; at kami’y nangaupo, at nakipagsalitaan sa mga babaing nangagkatipon." (Acts 16:13). "At siya’y [Pablo] nangangatuwiran tuwing Sabbath sa sinagoga, at hinihikayat ang mga Judio at ang mga Griego." (Acts 18:4).

Sagot: Opo, ang aklat ng Gawa ay malinaw na nagsasabing si Pablo at ang unang Iglesia ay nangingilin ng Sabbath.

7. Kasama ba ang mga Gentil sa pangingilin sa araw ng Sabbath?

 

Nag-uutos ang Diyos: "Mapalad ang taong ... nangingilin sa Sabbath upang huwag lapastanganin." "Gayon din ang mga taga ibang lupa [Gentil], na nakikilakip sa Panginoon, ... Bawat nangingilin ng sabbath upang huwag lapastanganin, at nag-iingat ng aking tipan; Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok, at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan ... sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan." Isaiah 56:2, 6, 7, nagdadag ng diin.

Ipinangaral ito ng mga Apostol: "At pagalis nila [Judio], ay kanilang [Gentil] ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabbath na susunod." "At nang sumunod na Sabbath ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos." Acts 13:42, 44, nagdagdag ng diin. " At siya’y [Pablo] nangangatuwiran tuwing Sabbath sa sinagoga, at hinihikayat ang mga Judio at ang mga Griego." Acts 18:4.

S7Picture8.jpg

Sagot:  Ang mga apostol sa naunang Iglesia ng Bagong Tipan ay hindi lang nagsisipangilin sa Sabbath ng Diyos, ngunit kanilang ipinangaral ito sa mga kombertidong Gentil na mangilin din sa araw ng Sabbath. Hindi minsan na kanilang tinawag ang araw ng Linggo na banal na araw.

S7Picture9.jpg

8. Ngunit hindi ba’t ang Sabbath ay binago ni Cristo tungo sa Linggo sa Kaniyang kamatayan o muling pagkabuhay?

 

Sagot: Hindi po, walang kahit maliit na pahiwatig ang Bibliya na ang Sabbath ay nabago tungo sa Linggo sa araw ng kamatayan ni Jesus o nang Kaniyang muling pagkabuhay. Ang ipinapangaral ng Bibliya ay ang kabaligtaran. Basahing mabuti ang mga sumusunod na patunay

A. Pinagpala ng Diyos ang Sabbath.

"Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at pinakabanal." (Exodus 20:11).

At binasbsan ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin." (Genesis 2:3).

B. Inaasahan ni Cristo na ang Kaniyang bayan ay mangingilin pa rin sa Sabbath 40 taon pagkatapos Niyang muling mabuhay nang ang Jerusalem ay nawasak noong taong 70 A.D.

Sa kapangyarihan ni Jesus na makita ang hinaharap, alam Niyang mawawasak ang Jerusalem sa taong 70 A.D. dahil sa paglusob ng mga Romano, binigyan ni Jesus ng babala ang Kaniyang mga alagad na darating araw na iyon, at sinabi Niyang, "At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw, o sa Sabbath man." Matthew 24:20, nagdagdag ng diin. Nilinaw ni Jesus na nais pa Niyang ipangilin ang Sabbath 40 taon ang nakalipas pagkatapos ng Kaniyang muling pagkabuhay. Sa katunayan, walang anumang pahiwatig sa Kasulatan na si Jesus, ang Kaniyang Ama, o ang mga apostol (sa anumang panahon, o anumang pangyayari) ay binago ang banal na ikapitong araw na Sabbath tungo sa ibang araw.

S7Picture10.jpg

C. Ang mga kababaihan na dumating sa libingan ni Jesus upang pahiran ang Kaniyang katawan ay nangilin ng Sabbath. Si Jesus ay namatay sa "araw na nauuna sa sabbath" (Mark 15:37, 42), na ngayon ay tinatawag na Biyernes Santo.

Ang mga kababaihan ay naghanda ng mga pabango at mga unguento upang pahiran ang katawan ni Jesus, at "nang araw ng Sabbath sila’y nangagpahinga ayon sa utos." Luke 23:56 "At nang makaraan ang sabbath" (Mark 16:1) ang mga kababaihan ay dumating "nang unang araw ng sanglinggo" (Mark 16:2) upang ipagpatuloy ang kanilang malungkot na gawain. Natagpuan nilang "si Jesus nga’y magbangon nang unang araw ng sanglinggo" (verse 9), na ngayon ay kilala bilang Linggo ng Pagkabuhay. Pakiusap ay pansinin na ang Sabbath "ayon sa kautusan" ay ang araw na nauuna sa Linggo ng Pagkabuhay, na ngayon ay tinatawag nating Sabado.

D. Ang tagasunod ni Cristo, na si Lukas, ay nagsulat ng dalawang aklat sa Bibliya—ang Lukas at Gawa.

Sinabi niya sa aklat ni Lukas na kaniyang sinulat ang "lahat" ng mga aral ni Jesus (Acts 1:1–3). Ngunit hindi siya nakapagsulat na tungkol sa pangingilin sa araw ng Linggo o ang paglipat sa pangingilin mula sa Sabado tungo sa Linggo.

S7Picture11.jpg

9. Sinasabi ng iilan na ang Sabbath ay ipapangilin pa hanggang sa bagong lupa ng Diyos. Totoo ba ito?

 

"Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa, ,Sabbath. sa harap ko, sabi ng Panginoon." (Isaiah 66:22, 23).

Sagot:   Opo, sinasabi ng Bibliya na ang mga ligtas ay mangingilin sa Sabbath sa bagong lupa magpakailan man.

Lahat ng tao sa walang hanggang kaharian ng Diyos ay mananatiling banal sa Sabbath.

10.Ngunit hindi ba’t ang Linggo ang Araw ng Panginoon?

"Iyong tawagin ang Sabbath na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal." (Isaiah 58:13).

Sapagkat ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath." (Matthew 12:8).

Sagot:  Ang Bibliya ay nagsasabi tungkol sa "araw ng Panginoon" sa Revelation 1:10, kaya ang Panginoon ay mayroong natatanging araw. Ngunit walang talata sa Kasulatan na tumutukoy na Linggo ang araw ng Panginoon. Sa kabilang dako, ang Bibliya ay malinaw na nagtuturo na ang Sabbath ang araw ng Panginoon. Ang natatanging araw na pinagpala ng Panginoon o inangkin Niya bilang banal na araw ay ang ikapitong araw na Sabbath.

S7Picture12.jpg
S7Picture13.jpg

Pinasimulan ni Jesus ang binyag - hindi ang pagpapanatili ng Linggo - bilang paggalang sa Kanyang muling pagkabuhay.

11. Hindi ba’t dapat akong mangilin sa araw ng Linggo bilang pagbibigay galang sa muling pagkabuhay ni Jesus?

"O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Tayo nga’y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo’y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng Kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo’y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan." (Romans 6:3–6).

Sagot:   Hindi po! Hindi nga rin natin mabibigyang paggalang ang kamatayan ni Jesus sa pamamagitan ng pangingilin ng Biyernes. Ibinigay ni Cristo ang palatuntunan ng bautismo bilang pagbibigay galang sa Kaniyang kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay. Ang Bibliya ay hindi nagpangaral na ipapangilin ang Linggo bilang pagbibigay galang sa muling pagkabuhay ni Jesus (o anumang dahilan hinggil sa paksang ito). Ating mabibigyang paggalang si Jesus sa pamamagitan ng pagkamasunurin natin sa Kaniya (John 14:15)—hindi sa pamamagitan ng pagpapalit ng utos ng tao sa utos ng Diyos.

12. Kung gayon na hindi mula sa Bibliya ang pangingilin ng Linggo, kaninong idea ito?

 

"At kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan." (Daniel 7:25). "At niwalan ninyong kabuluhan ang kautusan ng Diyos dahil sa inyong sali’t-saling sabi [mga utos ng tao]." "Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao." (Matthew 15:6, 9). "Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan." "At itinapal ng mga propeta niyaon ang masamang argamasa para sa kanila, ... na nangagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, dangang hindi sinalita ng Panginoon." (Ezekiel 22:26, 28).

Sagot:   Mga taong naligaw sa landas sa mga nakaraang panahon ang nagpangaral na ang banal na araw ng Diyos ay binago mula sa Sabado tungo sa Linggo. Ang Diyos ay nakakaalam na ito ay mangyayari. Itong pagkakamaling ito ay lumagpas sa ating henerasyong na hindi nalalaman at uong mundo ay nag-iisip na ito ay isang katotohan ng ebanghelyo. Ang pangingilin sa araw ng Linggo ay isang tradisyun ng mga taong hindi ginabayan ng Diyos at kanilang nilalabag ang kautusan na siyang nag-uutos na ipangilin ang araw ng Sabbath. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa ng isang araw na banal. Pinagpala ng Diyos ang Sabbath, at kung Kaniyang pinagpala, walang taong "mababago” ito.(Numbers 23:20).

S7Picture14.jpg
S7Picture15.jpg

13. Ngunit hindi ba’t isang malaking kasalanan ang pakialaman ang kautusan ng Diyos?

 

"Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo." (Deuteronomy 4:2).

Bawa't salita ng Dios ay puro... Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka, at matagpuan kang sinungaling.

”  (Kawikaan 30:5, 6).

Sagot:   Ang Diyos ay malinaw na nagbabawal sa tao na baguhin ang kautusan sa pamamagitan ng pagtanggal o pagdagdag. Ang pakialaman ang banal na kautusan ng Diyos ay ang pinakanakakatakot at pinakamapanganib na bagay na pwedeng gawin ng tao.

14. Bakit nga ba nilikha ng Diyos ang Sabbath?

 

A. Tanda ng Paglikha.

"Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin." "Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at pinakabanal." (Exodus 20:8, 11).

B. Tanda ng Pagtubos at Pagpapakabanal.

"Bukod dito’y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabbath, upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila." (Ezekiel 20:12).

S7Picture16.jpg

Sagot:   Ibinigay sa atin ng Diyos ang Sabbath bilang dalawang tanda: (1) Ito’y tanda na nilikha Niya ang mundo sa loob ng anim na literal na 24-oras na araw, at (2) ito’y tanda rin ng dakilang kapangyarihan ng Diyos sa pagtubos at pagpapakabanal sa Kaniyang bayan. Nararapat na ang bawat Kristyano ay magmahal sa Sabbath bilang isang pinakamamahal na tanda ng Diyos sa Paglikha at ng pagtubos (Exodus 31:13, 16, 17; Ezekiel 20:20). Ito’y isang malaking insulto sa Diyos kung ang Kaniyang bayan ay yuyurakan ang Kaniyang Sabbath. Sa Isaiah 58:13, 14, Nagsasabi ang Diyos na lahat ng pagpapalain ay dapat munang tanggalin ang kanilang mga paa sa pagtapak sa Kaniyang Sabbath.

S7Picture17.jpg

15. Gaano nga ba kahalaga ang pagpapangilin sa Sabbath?

 

"Ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan." 1 John 3:4). "Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan." (Romans 6:23). "Sapagkat ang sinomang gumaganap ng buong kautusan, at gayon ma’y natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat." (James 2:10). "Si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo’y iniwanan ng halimbawa, upang kayo’y mangagsisunod sa mga hakbang niya." (1 Peter 2:21). "Siya ang gumawa [may-akda] ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya." (Hebrews 5:9).

Sagot:  Ito ay isang bagay na nakapaloob ang buhay o kamatayan. Ang pangingilin sa Sabbath ay nakaukit sa ikaapat na kautusan ng Diyos. Ang sinasadyang paglabag sa kahit isa sa Sampung Utos ng Diyos ay kasalanan. Ang mga Kristyano ay malugod na susundin ang halimbawa ni Jesus sa pangingilin ng Sabbath. Ang ating tanging kaligtasan ay ang masusing pag-aaral sa Bibliya, "na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan." 2 Timoteo 2:15. Dapat tayong magkaroon ng positibong patunay ng Kasulatan sa bawat kaugalian na sinusunod ng bawat Kristyano.

16. Ano ang nararamdaman ng Diyos tungkol sa mga pinuno ng relihiyon na nagwawalang bahala sa Sabbath?

 

"Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan, at nilapastangan ang aking mga banal na bagay: sila’y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan... at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga Sabbath, at ako’y nalapastangan sa gitna nila." "Kaya’t aking ibinuhos ang aking galit sa kanila." (Ezekiel 22:26, 31).

S7Picture18.jpg

Sagot:  Sa pagkubli nila sa kanilang mga mata mula sa tunay na Sabbath ng Diyos, ang mga pinuno ng relihiyon ay sinasaktan ang Diyos ng langit. Nangangako ang Diyos na parurusahan ang mga bulaang pastol. Milyun-milyon ang nalihis sa bagay na ito. Hindi ito maaaring hayaan lang ng Diyos. Hinatulan ni Jesus ang mga Fariseo sa kanilang pagpapanggap na mahal nila ang Diyos habang kanilang winawalang saysay ang Sampung Utos dahil sa kanilang mga tradisyun (Mark 7:7–13).

S7Picture19.jpg

17. Ang pangingilin ba ng Sabbath ay nakakaapekto sa aking personal na buhay?

"Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." (John 14:15). "Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili." Roma 14:12. "Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito’y kasalanan sa kaniya." (James 4:17). "Mapapalad ang nagsisitalima sa kaniyang kautusan upang sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan." (Revelation 22:14). "Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus." Apocalipsis 14:12.

Sagot:  Opo, sa lahat ng paraan, ang Sabbath ay iyong Sabbath. Nilikha ito ng Diyos para sa iyo, at kung mahal mo Siya ipapangilin mo ito, dahil ito ay isa sa Kaniyang mga kautusan. Ang pag-ibig na walang kaakibat na pagtupad sa kautusan ay hindi pag-ibig (1 John 2:4). Dapat gumawa ka ng disisyun. Hindi mo ito maiiwasan. At hindi mo maaaring gamitin ang iba para ka makaiwas. Ikaw mismo sa iyong sarili ay sasagot sa harap ng Diyos hinggil nitong pinakamahalagang bagay. Hinihingi ng Diyos na mahalin at sundin mo Siya ngayon!

18. Ako’y nagnanais na sundin ang halimbawa ni Jesus sa pangingilin ng Sabbath?

- SAGOT

S7Picture20.jpg

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Hindi ba’t ang Sabbath ay para lang sa mga Judio?

 

Sagot: Hindi po. Sinabi ni Jesus, "Ginawa ang Sabbath ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabbath." (Mark 2:27). Ito’y hindi lang para sa mga Judio ngunit para sa sangkatauhan—lahat ng tao, lalake o babae kahit saan man. Ang bayan ng mga Judio ay hindi umiral hanggang sa 2,500 taon na ang nagdaan matapos nilikha ng Diyos ang Sabbath.

 

2. Hindi ba’t ang Gawa 20:7-12 ay nagpapatunay na ang mga alagad ay nangilin sa araw ng Linggo bilang isang banal na araw?

 

Sagot: Ayon sa Bibliya, ang bawat araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw at natatapos sa susunod na paglubog ng araw (Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; Leviticus 23:32)at ang madilim na bahagi [gabi] ay ang unang bahagi ng isang araw. Ibig sabihin ay ang Sabbath ay nagsisimula sa gabi ng Biyernes sa paglubog ng araw at nagtatapos sa Sabado sa paglubog ng araw. Ang pagkakatipon na ito sa Gawa 20 ay naganap sa madilim na bahagi ng Linggo, na ngayon sa modernong panahon ay tinatawag nang Sabado ng gabi. Ang Bibliyang The New English Bible* ay nagsasabi sa Gawa 20:7 na tulad nito: "At sa Sabado ng gabi, nang kami’y nangagkakapisan..." Iyon ay pagtitipon sa Sabado ng gabi, at natapos hanggang hating gabi. Si Pablo ay nasa isang pamamasyal ng pagpapaalam dahil alam niyang hindi na niya muling makikita ang mga taong ito bago siya mamamatay (talata 25). Hindi kataka-taka na siya ay nagpangaral ng napakahaba! (Walang karaniwang pagtitipon sa sanlinggo na magtatagal ng buong gabi.) Si Pablo ay "nagaakalang umalis sa kinabukasan." Ang "pagpuputol-putol ng tinapay" ay walang kinalaman sa "banal na araw" na pagtitipon, dahil sila ay nagpuputol-putol ng tinapay araw-araw (Acts 2:46). Walang kahit anumang kaunting pahiwatig ang Kasulatan na ang unang araw ay banal, o na ang naunang mga Kristyano ay nangangaral nito. Wala ring kahit kaunting patunay na ang Sabbath ay binago. Maaaring itong pagpupulong na ito ay nasulat sa Kasulatan sa natatanging dahilan na may milagrong naganap, na ang binatang si Eutico ay nabuhay muli pagkatapos niyang mahulog mula sa bintana ng ikatlong palapag at mamatay. Sa Ezekiel 46:1, tinutukoy ng Diyos ang araw ng Linggo bilang isa sa anim na "araw na iginagawa."

 

3. Hindi ba’t ang 1 Corinto 16:1, 2 ay nagsasabi ng mga handog sa pagtitipon sa araw ng Linggo?

 

Sagot: Hindi po, walang anumang patunay na ito ay isang pagtitipon. Ang salapi ay itatabi sa kanilang mga tahanan. Mayroong isang taggutom na nangyayari sa Judea (Romans 15:26–28)., at si Pablo ay nagsusulat upang humingi sa mga iglesia na nasa Asya na tumulong sa mga kapatirang tinamaan ng taggutom. Lahat ng mga Kristyanong ito’y nangingilin ng Sabbath bilang banal na araw, kaya si Pablo ay nagmumungkahi na sa Linggo ng umaga (na siyang panahon ng pagbabayad ng mga buwis at pag-aayos ng mga bayarin), pagkatapos na nang Sabbath, na sila’y magsantabi ang salaping ilalaan nila para sa mga kapatirang nangangailangan upang kaniyang matipon sa kaniyang pagdating. Ito’y dapat gawin ng pribado, tulad ng pagkakasabi ng La Santa Biblia (isang salin ng Espanyol) na nagsasabing, "sa tahanan." Pansinin rin na walang talata dito na nagsasabing banal ang araw ng Linggo. Sa katunayan, ang Bibliya ay hindi nag-uutos o nagmumungkahi na ipangilin ang Linggo.

 

4. Ngunit hindi ba nawala ang mga araw at ang mga linggo ay nagbago mula pa sa panahon ni Jesus?

 

Sagot: Hindi po! Ang mga mapagkakatiwalaang aklat ng encyclopedia at iba pang reperensya ay malinaw na ang ikapitong araw natin ngayon ay parehong araw na ipinangilin ni Jesus. Ito’y simpleng pagsasaliksik lang na iyong malalaman sa mga silid-aklatan.

 

5. Ngunit hindi ba’t ang Juan 20:19 ay nagtatala na ang mga alagad ay nagpapatibay sa pagbibigay galang sa Linggo bilang araw ng Kaniyang muling pagkabuhay?

 

Sagot: Sa kabaligtaran, ang mga alagad sa panahong ito ay hindi pa naniniwala na ang muling pagkabuhay ay tunay na nangyari (Mark 16:14). Sila’y nagkatipon doon "dahil sa katakutan sa mga Judio" at ang mga pintuan ay kanilang sinarhan. Nang si Jesus ay nagpakita sa kalagitnaan nila, sinaway Niya sila "sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kaniya pagkatapos na siya’y magbangon." Walang anumang pahiwatig na kanilang iginagalang ang Linggo bilang banal na araw. Mayroon lamang walong talata sa Bagong Tipan na nagbabanggit sa unang araw ng sanlinggo; at walang isa sa kanila ang nagsasabing banal ang araw ng Linggo.

6. Hindi ba’t ang Colosas 2:14-17 ay nagsasabing wala nang halaga ang ikapitong araw na Sabbath?

 

Sagot: Hindi po ganoon. Ito’y tumutukoy sa mga pangilin na "anino ng mga bagay na magsisidating" at hindi po ito ang ikapitong araw na Sabbath. Mayroong mga sabbath sa bawat ikapitong taon, mga banal na araw, o pyesta, ng lumang Israel at sila’y tinatawag rin na mga sabbath. Ito ay mga idinagdag "bukod sa mga Sabbath sa Panginoon" (Leviticus 23:38),, o ang ikapitong-araw na Sabbath. Lahat ng ito’y anino ng mga bagay na darating at tumuturo sa alay na gagawin ni Jesus sa crus at lahat ng ito’y natapos sa crus. Ngunit ang ikapitong araw na Sabbath ng Diyos ay nilikha bago pa man ang kasalanan pumasok sa mundo, kayat hindi ito anino ng kahit ano man na darating para sa pagtubos ng kasalanan. Kaya ang Colosas kapitolo 2 ay nagpapakita sa pagkakaiba ng mga Sabbath na ito at talagang tinukoy ang mga sabbath na “anino”. Itong mga taun-taong sabbath na ito ay nawalan na ng halaga sa crus at sila ay nakasulat sa Levitico kapitulo 23.

7. Ayon sa Roma 14:5, ang araw na ating mamahalin ay naaayon sa ating personal na opinion, hindi ba?

 

Sagot: Pansinin ang buong kapitulo ay tungkol sa paghuhusga sa isa’t-isa (talata 4, 10, 13). Ang paksa dito ay hindi tungkol sa ikapitong-araw na Sabbath, na bahagi ng dakilang Sampung Utos ng Diyos, ngunit ang paksa dito ay tungkol sa mga araw ng pangilin at mga pyesta sa mga kautusan ng seremonya. Ang mga Kristyanong Judio ay hinuhusgahan ang mga Kristyanong Gentil dahil sa hindi pagiingat sa mga pyesta. Si Pablo ay simple na nagsasabing, "Huwag kayong maghusga sa isa’t isa. Ang mga batas ng seremonya ay hindi na mahalaga."