Ang Pangwakas na Pagpapalaya

PNG SG 08.png

Aralin 08

 

Ito’y hindi isang kwentong pambata – isang araw, ikaw ay makakalaya mula sa mga pasakit, gutom, pag-iisa, karahasan, at kaguluhan na sumisira sa mundo natin ngayon. Hindi ba’t kay gandang pakinggan ito? Ngunit hindi isang mapanghikayat na pinuno ng mundo ang magpapalaya sa iyo... hindi, Siya ay higit pang masmakapangyarihan kaysa sa ganyan! Si Jesus ay nalalapit nang dumating, ngunit mayroong napakaraming laganap na maling pakahulugan kung paano Siya darating. Kaya, paglaanan mo ng ilang minuto ito upang maunawaan ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ikalawang pagparito upang hindi ka maiwan!

1.Babalik ba si Jesus dito sa mundong ito? Tayo ba ay makasisiguro?

"Si Cristo ... sa ikalawa’y pakikita." (Hebrews 9:28). "At kung ako’y pumaroon at kayo’y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako." (John 14:3).

Sagot:   Opo! Sa Matthew 26:64, si Jesus ay nagpatotoo sa ilalim ng panunumpa na Siya’y muling paririto sa mundong ito. At dahil ang Kasulatan ay hindi mababali (John 10:35), ito ay patunay na tiyak. Paniwalaan mo tulad ng iyong nababasa. It is Si Cristo ay personal na nangangako sa iyo

2. Sa anong paraan si Jesus darating sa ikalawang pagkakataon?

"Nang siya’y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas; at siya’y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya’y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit; Na nangagsabi naman, Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo’y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." (Acts 1:9–11).

Sagot:   Ang kasulatan ay nangangako na si Jesus ay babalik sa lupa sa parehong paraan na Siya ay umakyat sa langit—sa isang nakikita, literal, may katawan, at personal na paraan. Ang Matthew 24:30 ay nagsasabing, "At mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian." Siya ay darating sa mga ulap na literal, bilang personal na pagpapakita sa katawang may laman at buto (Luke 24:36–43, 50, 51), at ang Kaniyang pagdating ay makikita. Ang Kasulatan ay malinaw sa mga katotohanang ito.

S8Picture3.jpg

3. Ang ikalawang pagparito ba ni Jesus ay makikita ng lahat ng tao o tanging ang mga piling pangkat lang?

"Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawat mata." (Revelation 1:7). "Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao." (Matthew 24:27).

Sagot:   Bawat isa, lalake, babae, at batang buhay sa mundo sa araw ng ikalawang pagparito ni Jesus ay makikita Siya. Ang kamangha-manghang tatlong magkakasabay na kaluwalhatian (Lukas 9:26) sa liwanag ng Kaniyang pagparito ay pupunuin ang buong langit sa bawat abot-tanaw, ang kalangitan ay magliliwanag sa kaluwalhatian na tulad ng kidlat. Walang maaaring makapagtago. Bawat buhay na kaluluwa ay mapipilitang harapin si Cristo. Hindi tayo iniwan ni Cristo ng butas para magdalawang isip o kaya’y hindi makaunawa.

Pansinin: Ang lihim na pagtangay [secret rapture] na kalimitang pinaniniwalaan at ipinangangaral ngayon ay wala sa Bibliya. Ito’y gawa-gawa ng tao. Kahit din ang paniniwalang ang ikalawang pagparito ay isang espiritual na pagdating sa puso ng mga nagsisitanggap sa Kaniya ay hindi rin naaayon sa katotohanan. Hindi rin ito dumarating sa tuwing namamatay ang tao, hindi rin ito matalinghaga—bilang isang mabuting pagbabago sa kalagayan ng mundo. Ang mga teoryang ito ay lahat nagmumula sa isipan ng tao. Ang ikalawang pagparito ay literal, pangsanglibutan, nakikita, at personal na pagdating ni Cristo sa mga ulap upang dalhin ang mundong ito sa katapusan at magbigay ng gantimpala o parusa sa lahat ng tao, lalake at babae.

4. Sino ang kasama ni Jesus sa Kaniyang ikalawang pagparito, at bakit?

"Datapwat pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo’y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian." (Matthew 25:31)

Sagot:   Lahat ng mga anghel ng langit ay darating kasama ni Jesus sa Kaniyang ikalawang pagparito. Sa paglapit ng ulap sa lupa, ipapadala ni Jesus ang Kaniyang mga anghel, at sila ay mabilis na magtitipon sa lahat ng mga matuwid para sa paghahanda sa byahe pauwi pabalik sa langit (Matthew 24:31).

5. Ano ang dahilan ng ikalawang pagparito ni Jesus dito sa lupa?

"Narito, ako’y madaling pumaparito; at ang aking ganting-pala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa." (Revelation 22:12). "Muling paririto ako, at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon." (John 14:3). "At upang kaniyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus ... Na siya’y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay." (Acts 3:20, 21).

S8Picture4.jpg

Sagot:   Si Jesus ay babalik dito sa lupa upang bigyang gantimpala ang Kaniyang bayan tulad ng Kaniyang pangako na dadalhin Niya sila sa magandang tahanan na Kaniyang inihanda para sa kanila. Kaniyang ipapanumbalik sa Kaniyang bayan ang lahat ng ligaya at kaluwalhatian ng Eden na nawala nina Adan at Eba dahil sa pagkakasala. Ang Kaniyang ikalawang pagparito ay magtatapos sa lahat ng kasamaan ng panahon ngayon.

S8Picture5.jpg

6. Ano ang mangyayari sa mga matuwid na tao sa pagdating ni Jesus sa ikalawang pagkakataon?

"Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, ... at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli; Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man." (1 Thessalonians 4:16, 17). "Tayong lahat ay babaguhin, ... at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan. Sapagkat ... itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan." (1 Corinthians 15:51–53). "Mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian." (Philippians 3:20, 21).

Sagot:  Ang mga matuwid na mga patay ay bubuhayin mula sa kanilang mga libingan, at bibigyan ng perpekto, at walang kamatayan na katawan tulad ng kay Cristo, at aagawin tungo sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon. Pagkatapos ay ang mga matuwid na buhay ay bibigyan din ng katawang tulad ng kay Jesus at aagawin din sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At dadalhin ni Jesus ang mga matuwid tungo sa langit kasama Niya. Pansinin na si Jesus ay hindi na maglalakad pa sa lupa sa Kaniyang ikalawang pagparito. Ang mga banal ay sasalubungin Siya "sa hangin." Kaya ang bayan ng Diyos ay hindi na pakikinggan pa ang mga balitang si Jesus ay nasa Davao, Quiapo, Cebu, at iba pa. Itong bulaang mga cristo ay magpapakita sa ating panahon at gagawa ng mga milagro sa lupa (Matthew 24:23–27), ngunit si Jesus ay mananatili sa mga ulap sa ibabaw ng lupa sa Kaniyang ikalawang pagparito.

7. Anong mangyayari sa mga masasamang tao sa pagdating ni Jesus?

 

"At ng hininga ng kaniyang mga labi ay kaniyang papatayin ang masasama."(Isaiah 11:4).

"At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yao’y magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa." (Jeremiah 25:33).

Sagot: Ang mga masasama ay pupuksain ni Jesus.

8. Paano makakaapekto sa mundo ang muling pagparito ni Jesus?

 

"At nagkaroon ng malakas na lindol, na di nangyari kailan man mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot." "At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi

nangasumpungan." (Revelation 16:18, 20).

"Ako’y nagmasid, at narito, ang mainam na parang ay ilang, at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon." (Jeremiah 4:26).

 

"Narito, pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa, at sinisira." "Ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman." (Isaiah 24:1, 3).

S8Picture6.jpg

Sagot:  Ang mundo ay makakaranas ng matinding lindol sa pagbabalik ng Panginoon. Itong lindol na ito ay napakalakas na iiwan nito ang mundo na labis na sira at walang kahit isang maiiwang buhay.

9. Ang Bibliya ba ay nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa nalalapit na pagdating ni Cristo?

 

Sagot: Opo, nagbibigay ito! At si Jesus minsmo ang nagsabi, "Pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay tatalastasin ninyo na siya’y malapit na, nasa mga pintuan nga." (Matthew 24:33). Ang Panginoon ay naglatag ng mga palatandaan sa hinaharap mula noong Siya ay umakyat sa langit hanggang sa Kaniyang pagbabalik. Sila ay nakasulat sa ibaba. Pag-aralan silang maigi.

A. Ang Pagkawasak sa Jerusalem

Hula: "Dito’y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato, na hindi ibabagsak." "Kung magkagayo’y magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea." (Matthew 24:2, 16). 

Katuparan: Ang Jerusalem ay nawasak noong A.D. 70 sa pamumuno ng Romanong mandirigma na si Tito.

B. Isang Malawakang Pang-uusig, o Kapighatian

Hula: "Sapagkat kung magkagayo’y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo’y di pa nangyari buhat sa simula ng sanglibutan." (Matthew 24:21).

Katuparan: Ang hulang ito’y tumutukoy sa mahabang panahon ng kapighatian na nangyari sa Panahon ng Kadiliman (Dark Ages) o minsan kilala sa pangalang Gitnang Panahon (Middle Ages) na ang isang bulaan ngunit makapangyarihang simbahan ang nang-uusig sa mga martir. Ito’y tumagal ng mahigit sa 1,000 taon. Mahigit sa 50 milyung Kristyano ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa nakakakilabot na panahon ito ng kapighatian. Isang manunulat ang nagsabi na ang bulaang iglesiang ito "ay nagpadanak ng mas maraming inosenteng dugo kaysa sa kahit anong insTitoyon na umiril sa kasaysayan." W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, (Reprint; New York: Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.

S8Picture7.jpg

C. Ang Araw ay Dumilim

Hula: "Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw." (Matthew 24:29).

Katuparan: Ito ay natupad sa araw na nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kadiliman noong Mayo 19, 1780. Ito ay hindi isang eklipse. Sinabi ni Timoteo Dwight, "Ang ika-19 ng Mayo, 1780, ay isang nakakamanghang madilim na araw. Ang mga kandila ay sinindihan sa napakaraming mga tahanan; ang mga ibon ay tahimik at naglaho, sila ay nagsipag dapu sa kanilang pinagtataguan. ... Ang lahat ay nagkakaisa sa pag-iisip, na ang araw ng paghuhukom ay nalalapit na." Sipi mula sa Connecticut Historical Collections, tinipon ni Juan Warner Barber (2nd ed.; New Haven: Durrie & Peck at J.W. Barber, 1836) p. 403.

D. Ang Buwan ay Nagkulay Dugo

Hula: "Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon." Joel 2:31.

Katuparan: Ang buwan ay nagmistulang kulay dugo sa kinagabihan ng “madilim na araw”," noong Mayo 19, 1780. Si Milo Bostick sa aklat na Stone's History of Massachusetts ay nagsabi, "Ang buwan sa kaniyang kabilugan ay nagmukhang kulay dugo."

E. Ang mga Bituin ay Nahulog Mula sa Langit

Hula: "At mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit." Matthew 24:29.

Katuparan: Ang dakilang pag-ulan ng bituin ay nangyari sa kinagabihan noong Nobyembre 13, 1833. Ito’y napakaliwanag na ang isang pahayagan ay maaaring basahin sa lansangan. May isang manunulat ang nagsabing, "Sa halos apat na oras ang kalangitan ay literal na nagliyab."* Ang mga tao ay nag-aakalang ang katapusan ng mundo ay dumating na. Pansinin mo ito. Ito ang pinakanakakamanghang palatandaan ng pagbabalik ni Cristo.

*Peter A. Millman, "The Falling of the Stars," The Telescope, 7 (May-June, 1940) 57.

S8Picture8.jpg

F. Si Jesus ay Darating sa mga Ulap

Hula: "At kung magkagayo’y lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at kung magkagayo’y magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan ng lupa, at mangakikita nila ang Anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian." Matthew 24:30.

Katuparan: Ito ang susunog na dakilang pangyayari. Handa ka na ba?

S8Picture9.jpg

10. Papaano natin malalaman kung tayo nga ay nasa huling mga araw na sa kasaysayan ng mundo? Ang linaw na nagsasabi kung ano ang mangyayari sa mundo at sa mga naninirahan dito sa huling henerasyon?

Sagot:   Oo! Tingnan ang mga sumusunod na palatandaan ng mga huling araw. Ikaw ay nagtaka nang labis. At ang mga ito ay ilan lamang sa maraming mga palatandaan na nagpapakita na tayo ay nasa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo.

A. Digmaan at Kaguluhan

Hula: "At pagka kayo’y nangakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mangasindak: sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito." (Luke 21:9).

Mga digmaan at kaguluhan sa bansa ay nakakaapekto sa mga libu-libong tao sa buong mundo. Tanging ang nalalapit na pagbabalik ni Jesus ang magtatapos sa hapdi at pagkawasak na dulot ng digmaan.

B. Pagkabalisa, takot, at pagbabago

Hula: "At sa lupa’y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa. Magsisipanglupaypay ang mga tao dahil sa takot, at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan." (Luke 21:25, 26).

Ito’y parang isang balita sa pahayagan—isang perpektong larawan kung ano ang ating mundo gayon—at mayroong dahilan: Tayo ang mga tao sa huling mga araw. Ang matinding kalagayan ng ating panahon ngayon ay hindi dapat magpapagulat sa atin. Sinabi na ito ni Cristo noon pa. Ito’y dapat maghihikayat sa atin sa nalalapit Niyang pagdating.

C. Paglago ng Kaalaman

Hula: "Hanggang sa panahon ng kawakasan… ang kaalaman ay lalago." (Daniel 12:4).

Ang ating Panahon ng Impormasyon ay malinaw na nagpapakita nito. Kahit ang taong may pag-aalinlangan at mapapaamin na ang palatandaang ito ay natupad. Ang kaalaman ay sumasabog sa lahat ng dako. Sinasabi nila na ang 80 porsyento sa buong kaalaman ng mundo ay naibahagi sa atin mula sa nakaraang dekada at 90 porsyento sa lahat ng ating mga siyentipiko na nabuhay ay buhay pa hanggang ngayon.

S8Picture10.jpg
S8Picture11.jpg

D. Mga mapangutya at mga mapag-alinlangan sa relihiyon ay lalayo sa katotohanan ng BIbliya

Hula: "Sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya." (2 Peter 3:3). "Hindi nila titiisin ang magaling na aral; ... At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha." (2 Timothy 4:3, 4).

Hindi na mahirap maghanap ng mga mapangutya sa araw natin ngayon bilang katuparan sa hulang ito. Kahit mga pinuno ng relihiyon ay nagtatakwil sa malinaw na aral ng Bibliya tungkol sa Paglalang, sa Baha, sa pagka-Diyos ni Cristo, sa ikalawang pagparito ni Cristo, at napakarami pang mahahalagang katotohanan ng Bibliya. Ang Saykayatra at mga tradisyun ng palsipikadong pangkaisipan ang pumalit sa Bibliya sa napakaraming relihiyosong kapulungan. Mga mangangaral ng walang kinalaman sa relihiyon ay nagtuturo sa mga kabataan na kutyain ang mga tala ng Bibliya tungkol sa mga dakilang katotohanan at pinalitan sila

ng ebolusyon at iba pang gawa ng tao at maling aral kapalit sa mga simpleng katotohanan ng Banal na Saita ng Diyos. Sa huling pagsasaliksik ay naitala na 2 porsyento lang ng mga mag-aaral na Amerikanong ministro ang naniniwala na literal na babalik si Jesus sa ating mundo.

E. Pagbaba ng Moralidad—pagbaba ng pananampalataya

Hula: "Sa mga huling araw... ang mga tao’y magiging maibigin sa kanilang sarili, ... walang katutubong pagibig, ... walang pagpipigil sa sarili, ... hindi mga maibigin sa mabuti, ... Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito." (2 Timothy 3:1–3, 5)

Ang Pilipinas ay nasa malaking krisis. Lahat ng tao ay nagsasabi nito. Patayan kahit saan, ang droga patuloy pa ring umiiral sa kalsada, mga kaso ng panggagahasa pataas ng pataas. Mga kaso ng paghihiwalay at pangangalunya ay nagiging natural na lamang, malapit nang sa bawat dalawang ikinakasal ang isa ay mauuwi sa paghihiwalay. Ang henerasyon ng imoralidad—na ginawang aliw ang pakikipagtalik at kalaswaan, prosTitoyon ng lalaki at babae, dumadami nga ang mga nagiging kasabi ng iglesia ngunit pababa na man ang tunay na pananampalataya, ang mga pinuno ng simbahan ay nagiging makamundo na rin—itong lahat ay isang malinaw at positibong katuparan sa sinabi ng Salita ng Diyos. Para sa tunay na pampagulat, tingnan ang mga kasalanan sa huling araw na nakatala sa 2 Timoteo 3:1-5 at makikita mong karamihan sa mga iyan ay ibinabalita sa iyong pahayagan tuwing Linggo at sa telebisyun. Ang lahat ng ito’y lulubha pa sa paglapit ng pagdating ng Panginoon.

F. Pagkahumaling sa Kalayawan

Hula: " Sa mga huling araw... ang mga tao’y magiging... maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Diyos." (2 Timothy 3:1, 2, 4).

Ang mundo ay nahumaling sa kalayawan. Napakaliit na porsyento lamang ng mga mamamayan sa mga malalaking siyudad ang regular na nagsisimba, ngunit libu-libo ang nagsisiksikan ang mga resort. Ang Pilipinas ay gumagastos ng bilyon taun-taon para sa mga kalayawan ay pawang “katiting” (kung ikumpara) ang ginagastos para sa Diyos. Ang mga Pilipinong baliw sa kalayawan ay gumagastos ng bilyun-bilyong oras sa panonood ng TV at pag-iinternet ay matibay na katuparan ng 2 Timothy 3:4.

S8Picture12.jpg
S8Picture13.jpg

G. Pagdami ng madudugong krimen at karahasan

Hula: "Pagsagana ng katampalasan." (Matthew 24:12). "Ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama." (2 Timothy 3:13). "Ang lupain ay puno ng mga sala sa pagbububo ng dugo, at ang bayan ay puno ng pangdadahas." (Ezekiel 7:23).

Katuparan: Napakalinaw na itong tandang ito ay natupad. Ang krimen at karahasan ay padami ng padami sa nakakagulat na bilis. Karamihan sa mga tao sa malalaking siyudad ay palaging may pangamba ng mga masasamang loob. Ang mga mambabatas nating ngayon ay palaging nag-iisip ng paraan upang masugpo ang krimen dahil sinisira nito ang lipunan.

H. Mapanirang lindol, mga bagyo, at gutom

Hula: "At magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba’t ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot." (Luke 21:11, 25).

Katuparan: Mga lindol, bagyo, baha at iba pa ay dumadalas sa mabilis na pagkakasunod-sunod. Isa sa bawat tatlong tao sa mundo ay nagugutom at libu-libo ang namamatay araw-araw sa gutom. Lahat ng ito’y dagdag pang patunay na ang mundo ay nasa huling mga araw na.

I. Isang espesyal na mensahe para sa mundo sa mga huling araw

Hula: "At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo’y darating ang wakas." (Matthew 24:14).

Katuparan: Ang dakila at mataimtim na huling mensahe sa ikalawang pagparito ni Cristo ay ngayon ipinapangaral sa mahigit 900 wika. Halos 95 porsyento sa pupolasyon ng mundo ay may daan para matanggap ang mensaheng ito. Sa hindi pa si Jesus babalik, bawat tao sa mundo ay mabibigyang mensahe na nalalapit na ang Kaniyang pagdating. Ang tao ay mapapahamak lang kung kaniyang itatakwil ang ibinigay na mensahe.

J. Marami ang sasangguni sa espiritismo

Hula: "Sa mga huling panahon ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng demonio."(1 Timothy 4:1). "Sapagkat sila’y mga espiritu ng mga demonio." (Revelation 16:14).

Katuparan: Ang mga tao ngayon, kasama ang karamihan sa mga pinuno ng bansa, ay naghahanap ng mga payo mula sa mga saykiko, sa mga kumakausap sa patay o mga espiritualista. Ang espiritismu ay pumasok na sa loob ng simbahan ang ipinapangaral sa loob na ang kaluluwa ay hindi namamatay at silang mga patay ay pwedeng kausapin upang makahingi ng gabay. Ang Bibliya ay nagtuturo na ang patay ay patay na at mga mga espiritu na kinakausap ng mga nigromante ay mga espiritu ng demonio.

11. Gaano nga ba ka lapit ang ikalawang pagparito ni Jesus?

"Sa puno ng igos nga ay pagaralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw; gayon din na man kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya’y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito." (Matthew 24:32–34).

Sagot:  Ang Bibliya ay napakalinaw sa paksang ito. Ang mga palatandaan ay halos lahat na ay natupad. Hindi natin talaga nalalaman kung anong oras o araw ang pagbabalik ni Cristo (Matthew 24:36) ngunit tayo ay nakakasigurong tayo ang mga taong makakakita kay Jesus sa Kaniyang pagbabalik. Nangako ang Diyos na tatapusin Niya ang Kaniyang mga Gawain at bibilisan ang mga ito (Romans 9:28). Si Cristo ay babalik na sa mundong ito para sa Kaniyang bayan ay ito’y di na magtatagal. Handa ka na ba?

12. Si Satanas ay nagsasabi ng maraming kasinungalingan tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus, at gagawa siya ng mga milagro upang linlangin ang mga milyun-milyon. Papaano ako makakasigurong hindi ako malilinlang?

"Sapagkat sila’y mga espiritu ng mga demonio na nagsisigawa ng mga tanda." (Revelation 16:14). "At mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang." (Matthew 24:24). "Sa kautusan at sa patotoo! Kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila." (Isaiah 8:20).

Sagot:    Si Satanas ay nag-imbento ng napakaraming maling mga aral tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus at nililinlang niya ang milyun-milyon sa paniniwalang si Cristo ay dumating na o kaya’y Siya ay darating sa paraang hindi ayon sa Kasulatan. Ngunit binigyan tayo ni Cristo ng babala tungkol sa pamamaraan ni Satanas at nagsabing, "Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman." (Matthew 24:4). Pagkatapos ay Kaniyang inilantad ang mga plano ni Satanas bago pa man ito mangyari, kaya tayo ay Kaniyang pinaalalahanan, "Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo." (Matthew 24:25). Halimbawa, si Jesus ay nagsabing hindi Siya magpapakita sa disyerto o kaya’y sa alinmang sekretong kapulungan ng panayam (talata 26). Kaya walang dahilan upang tayo ay malinlang ni Satanas kung ating pag-aaralan ang aklat ng Diyos kung ano ang aral tungkol sa Kaniyang pagbabalik. Ang pagsusubok ay: Ano nga ba ang ipinapangaral ng Bibliya? Ang mga taong nakakaalam kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ikalawang pagparito ay hindi malilinlang ni Satanas. Ang iba ay siguradong malilinlang.

S8Picture15.jpg
S8Picture16.jpg

13. Paano ako makakasigurong ako ay handa sa pagbabalik ni Jesus?

"Ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy." (John 6:37). "Datapwat ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos." (John 1:12). "Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso’y aking isusulat ang mga ito." (Hebrews 8:10). "Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo." (1 Corinthians 15:57).

Sagot:  Sinabi ni Jesus, "Narito ako’y nakatayo sa pintuan [ito’y kumakatawan sa puso o isip ng tao], at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya."(Revelation 3:20). Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at sa aking konsiyensya, si Jesus ay kumakatok sa aking puso upang Kaniyang mabago ang aking buhay. Kung aking ibibigay ang aking buong buhay sa Kaniya, Kaniyang buburahin lahat ng aking nakaraang kasalanan (Romans 3:25) at bibigyan Niya ako ng kapangyarihang mamuhay ng maka-diyos (John 1:12). Bilang isang handog na walang bayad, Kaniyang ibibigay ang sarili Niyang matuwid na katangian upang ako’y makakatayo na walang takot sa harapan ng banal na Diyos kung ang aking buhay ay nabago sa pamamagitan ni Jesus. Pagkatapos ay ang pagsunod ko sa Kaniyang kalooban ay nagiging ligaya na ng buhay ko. Ito’y napakasimple lamang ngunit napakarami ang nagdadalawang isip sa katotohanan nito. Ngunit ito’y tunay. Ang aking tungkulin ay simpleng ibigay ang aking buhay kay Cristo at hayaan Siyang mamuhay sa loob ko. Ang Kaniyang tungkulin ay ang paggawa ng dakilang milagro sa loob ko na makapagpapabago sa aking buhay na maghahanda sa akin sa kaniyang ikalawang pagparito. Ito’y isang handog na walang bayad. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ito.

14. Anong malaking panganib ang mataimtim na ipinagbabala ni Jesus?

"Kaya nga kayo’y magsihanda naman; sapagkat paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip." (Matthew 24:44) "Datapwat mangagingat kayo sa inyong sarili, Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo." (Luke 21:34). "At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao." (Matthew 24:37).

Sagot:   Mayroong malaking panganib ang maging labis na abala sa mga pag-aalala sa buhay o kaya’y pagkahumaling sa kalayawan sa kasalanan na ang pagbabalik ng Panginoon ay darating na di inaasahan tulad ng sa Baha sa panahon ni Noe, at tayo’y magugulantang, hindi nakahanda at mapapahamak. Ito ang mararanasan ng milyun-milyon. Papaano kaya ang buhay mo? Si Jesus ay babalik na at malapit na malapit na – sa ating panahon ngayon. Handa ka na ba? Wala nang iba pang mas mahalagang bagay.

15. Plano kong maghanda sa pagdating ni Jesus.

- SAGOT

S8Picture17.jpg

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Hindi ba’t ang malaking kapighatian ay darating pa?

 

Sagot: Totoong ang nakakakilabot na kapighatian ay kakalat sa buong mundo sa hindi pa babalik si Jesus upang iligtas ang kaniyang bayan. Si Daniel ay naglarawan nito bilang “Panahon ng kabagabagan, na hindi nangyari kailan man mula nang magkaroon ng bansa." (Daniel 12:1). Sa kaugnay na kahulugan, bagaman, ang “malaking kapighatian” ng Matthew 24:21 ay tumutukoy sa kakila-kilabot na pang-uusig na naranasan ng bayan ng Diyos sa Panahon ng Kadiliman (Dark Ages) o sa Gitnang Panahon (Middle Ages). Milyun-milyon ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa panahong iyon.

 

2. Dahil ang Panginoon ay darating na parang "magnanakaw sa gabi," papaano siya makikita ng lahat o paano natin malalaman na dumating na Siya?

 

Sagot: Ang sagot ay matatagpuan sa 1 Thessalonians 5:2–4: "Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo’y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam, sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao; at sila’y hindi mangakatatanan sa anomang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw" Pansinin, ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi para sa mga taong hindi handa, ngunit hindi ganoon para sa mga tinatawag na “mga kapatid”.

 

3. Kailan itatayo ni Cristo ang Kaniyang kaharian dito sa lupa?

 

Sagot: Pagkatapos ng dakilang 1,000-taon na sinasabi ng Apokalipsis 20. Ang 1,000-taon ay magsisimula sa ikalawang pagparito ni Cristo, kung kailan dadalhin ni Jesus ang mga matutuwid mula sa lupa papuntang langit upang mamuhay at maghari doon kasama Niya sa loob ng “isang libong taon." (Revelation 20:4).. Sa pagtatapos ng 1000-taon “ang banal na siyudad, ang bagong Jerusalem” (Revelation 21:2) ay bababang mula sa langit papunta sa lupa kasama ng lahat ng mga banal (Zechariah 14:1, 5) at ang lahat ng mga masasama sa lahat ng panahon ay bubuhaying muli (Revelation 20:5). Kanilang palilibutan ang banal na siyudad upang sakupin ito (Revelation 20:9), ngunit ang apoy ay bababa mula sa Diyos sa mga langit at pupuksain silang lahat. Ang apoy ay maglilinis sa lupa at lahat ng bakas ng kasalanan at makasalanan (2 Peter 3:10). Pagkatapos ay titigil ang apoy sa pagliyab (Isaias 47:14), ang maiiwan ay mga abo (Malachi 4:3). At ang Diyos ay gagawa ng bagong lupa 2 Peter 3:13; Isaiah 65:17; Revelation 21:1) at Kaniyang ibibigay ito sa mga matutuwid, at ang Diyos ay maninirahan kasama nila at magiging Diyos nila Revelation 21:3. Perpekto, banal, at masasayang bayan na pinanumbalik sa kanila ang larawan ng Diyos, ay sa huli maninirahan sa lugar na walang kasalanan, at walang bahid na mundo tulad ng naunang plano ng Diyos. Tanging ang pinakahangal na tao lang ay pipiliing itakwil ito.

 

4. Bakit iilan na lang ang mga naririnig nating mga pangangaral tungkol sa ikalawang pagparito ni Cristo sa panahon natin ngayon?

 

Sagot: Ang diablo ang dahilan. Alam niyang ang ikalawang pagparito ay isang “mapalad nap ag-asa” (Titus 2:13) ng mga Kristyano, at kung mauunawaan lamang, ito’y magpapabago sa mga buhay ng lalake at babae at gagabay ito tungo sa isang personal, masinsinan, at aktibong pagbabahagi sa mabuting balita para malaman ng iba at ang pagdating ni Cristo ay hindi na magtatagal. Ito’y nagpapagalit kay Satanas, kaya kaniyang iniimpluwensyahan ang mga taong mayroong “anyo ng kabanalan” (2 Timothy 3:5) ngunit “tinanggihan ang kapangyarihan nito” na mangutya na nagsasabing, “Saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? Sapagkat, buhat nang araw na mangatulog ang mga magulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nang pasimulan ang paglalang”. (2 Peter 3:3, 4). Silang mga nagtatakwil, nagsasawalang-bahala, o kaya’y ginagawang maliit na bagay ang ikalawang pagparito ni Cristo (bilang literal, na nalalapit na pangyayari) ay patunay na natupad ang propesiya ng Bibliya—at ginagawa nila ang isang malaking paglilingkod sa diablo.

 

5. Ngunit hindi ba’t sinasabi ni Jesus na isang sekretong pagtangay ang mangyayari ayon sa Lukas 17:36, "Mapapasa bukid ang dalawang lalake; ang isa’y kukunin at ang isa’y iiwan"?

 

Answer: Hindi po. Walang kahit kaunting indikasyon na ang pangyayari ay sekreto. Si Jesus ay naglalarawan sa Baha sa panahon ni Noe at sa pagkawasak ng Sodoma (tingnan sa Luke 17:26–37.) Sinabi Niyang iniligtas ng Diyos si Noe at Lot at pinuksa ang mga makasalanan. Kaniyang sinabi ng malinaw na ang baha at ang apoy ay “pupuksa sa kanilang lahat”." Ang talata 27at 29. Malinaw, na sa bawat kaso, iilan lang ang naligtas at ang karamihan ay napahamak. At Kaniyang idinagdag, "Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag." Verse 30. Upang mailarawan pa ito, nagpatuloy si Jesus na nagsabing ”Mapapasa bukid ang dalawang lalake; ang isa’y kukunin at ang isa’y iiwan” talata 36. Walang sekreto dito “Bawat mata ay makakakita sa Kaniya” Revelation 1:7. Sa Kaniyang ikalawang pagparito, si Cristo ay sa publiko at bukas na tatangayin ang mga banal papunta sa mga ulap (1 Thessalonians 4:16, 17) at kaniyang pupuksain ang mga masasama (Isaiah 11:4; 2 Thessalonians 2:8). Kaya ang Lukas Luke 17:37 ay nagsasabi na ang mga katawan ng mga masasama ay pagtitipunan ng mga uwak. (Tingnan din ang Revelation 19:17, 18.) Ang mga masasama na maiiwan sa pagdating ni Cristo ay iiwanang patay.