Kadalisayan at Kapangyarihan!

Aralin 09

 

Pagod ka na bang saktan palagi ang iyong mga mahal sa buhay at sugatan ang iyong konsensya? Ikaw ba ay namumuhay na palaging nagsisisi sa pagkakamali sa nakaraan? Minsan ba ay ninais mong makaligo ka at lumabas na malinis sa panlabas at panloob mong pagkatao? Ngayon mayroon kaming malaking balita para sa iyo... maaari mong gawin ito! Ang Diyos ay may paraan upang tayo ay malinisan mula sa ating mga kasalanan at magdulot ng pagbabago sa iyong katangian – parang kahibangan? Hindi nga! Sabi ni Cristo, "Tayo nga’y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan" (Romans 6:4). . Sa tuwing tatanggapin mo si Cristo, ang lumang buhay ay mamamatay at nangangako ang Panginoon na kakalimutan Niya lahat ng ating kasalanan! Hindi lang iyan, matutulungan ka pa Niyang mapanagumpayan ang bawat makasalanang gawi ng iyong buhay. Alam mo bang ang crus ay nabanggit ng 28 ulit sa Bibliya, ngunit ang bautismo ay nabanggit ng 97 na pagkakataon? Kaya ito ay napakahalaga, walang duda, sapagkat ito ay kumakatawan sa bagong buhay at ang lahat ng makasalanang pag-uugali na paulit-ulit na bumabagabag sa atin ay maaaring ilibing at makalimutan. Basahin ang nakakamanghang katotohanan tungkol sa paksang ito… hindi ka na magiging gaya ng dati!

1. Ang bautismo ba ay talagang mahalaga?

"Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." (Mark 16:16).

Sagot:   Opo, talagang mahalaga! Ano pa bang wika o pagkakasabi ang makapagpapalinaw pa niyan?

2. Ngunit ang magnanakaw sa crus, hindi ba’t di siya nabautismuhan, bakit ako magpapabautismo?

"Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo; kaniyang inaalaala na tayo’y alabok." (Psalm 103:14).

Sagot:   Ang magnanakaw ay hindi rin nagsauli sa kaniyang ninakaw na talagang ipinag-utos ng Diyos para mapatawad ang isang magnanakaw sa Ezekiel 33:15. Pinapanagot tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginawa, ngunit kinikilala din Niya ang mga limitasyon ng tao na tinatawag Niyang “alabok”. Hindi Niya ipagpupumilit ang mga bagay na hindi magagawa ng ating katawan. Kung ang magnanakaw ay maaari pang bumaba mula sa crus, sa araw ding iyon ay magpapabautismo siya. Ito lang ang natatanging halimbawa sa Bibliya na hindi nabautismuhan dahil sa kaniyang kalagayan ngunit ay tinanggap sa kaharian. Nais ng Diyos na walang kahit sino ang mangangahas na magtakwil sa banal na bautismo.

3. Maraming mga seremonyang tinatawag na bautismo. Hindi ba’t ang isa sa mga ito ay katanggap-tanggap kung ang tao ay taos-puso at seriyoso tungkol dito?

"Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo." (Ephesians 4:5).

Sagot:   Hindi po! Mayroon lang isang tunay na bautismo. Ang lahat ng ibang tinaguriang binyag ay huwad.

Pansinin: Ang diablo ay mayroong “sisidlan” ng iba’t-ibang uri ng bautismo at sinasabi niyang, “Pumili ka kung alin ang nais mo. Ang paraan ng bautismo ay hindi mahalaga. Ang diwa ang siyang mahalaga." Ngunit ang sabi ng Bibliya, may “Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo." Efeso 4:5. At sinasabi rin nito na, “Isinasamo ko sa iyo, na talimahin mo ang tinig ng Panginoon." (Jeremiah 38:20).

4. Paano ba binautismuhan si Jesus?

 "Si Jesus ... ay binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pagahon sa tubig, ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit." (Mark 1:9, 10(John 3:23) (1 Peter 2:21).

Sagot: Sa pamamagitan ng paglulubog! Pansinin na pagkatapos ng seremonya, Siya ay “umahon sa tubig”. Si Jesus ay binautismuhan “sa Jordan”, hindi sa baybayin ng ilog, na inaakala ng karamihan. Si Juan ay palaging nakakahanap ng lugar na pinagbabautismuhan na mayroong “maraming tubig” (John 3:23), upang ito’y sapat sa lalim. Ang Bibliya ay nag-uutos sa atin na sundin ang halimbawa ni Jesus (1 Peter 2:21).Ang ibang uri ng bautismo na hindi sa paglulubog ay lumalabag sa kautusang ito. Ang salitang “bautismo” ay nagmumula sa salitang Griyego na "baptizo." Na nangangahulugang “ang paglublob sa ilalim o palubugin o pagbabad." Mayroong walong (8) magkakaibang Griyegong salita sa Bagong Tipan na inilalarawan kung paano gamitin ang mga tubig o likido. Ngunit sa lahat ng mga salitang iyon – pagwisik, pagbuhos o paglulubog – tanging ang kahulugang “paglulubog” (baptizo) ang ginamit upang ilarawan ang salitang bautismo.

5. Ngunit hindi ba’t binago ng mga alagad o ng mga apostol ang paraan ng bautismo?

"At sila’y kapuwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating; at kaniyang binautismuhan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon." (Acts 8:38, 39).

Sagot:   Hindi po! Pakiusap ay pansinin na si Felipe, isang pinuno ng naunang iglesia, ay nagbautismo sa isang ingat-yaman ng Etiopia sa pamamagitan ng paglulubog na tumpak sa pagbautismo ni Juan kay Jesus. At si apostol Pablo ay nagbigay ng babala sa lahat ng nangangaral na salungat sa mga aral ni Jesus ay dapat silang “matakuwil”." Galatia 1:8. Walang tao – kahit gaano ka maka-Diyos – ay may kapangyarihang baguhin ang mga salita at utos ng Diyos.

6. Kung si Jesus at ang mga alagad ay nagbautismo sa pamamagitan ng paglulubog, sino ang nagpakilala sa iba pang paraan ng bautismo na uliiral ngayon?

"Datapuwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao." (Matthew 15:9).

Sagot:   Mga taong naligaw ang landas ang nagpakilala sa ibang paraan ng bautismo na malinaw na salungat sa Salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, "Bakit naman kayo’y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong sali’t-saling sabi?" "At niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong Sali’t saling sabi." (Matthew 15:3, 6). Ang pagsamba na sinusunod ang mga aral ng tao ay “walang kabuluhan." Isipin mo lang ito! Ang banal na seremonya ng bautismo ay binago at ginawang maliit na bagay sa panahong ang katotohanan ay nasa isang mapanganib na paglalakbay sa nakaraang mga siglo. Walang duda na ang Bibliya ay nagpapaalala sa atin na “makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailan man sa mga banal.” (Jude 1:3).

7. Ano ang dapat gawin ng tao upang makapaghanda para sa bautismo?

Sagot:

A. Matutunan ang mga hinihingi ng Diyos. "Magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y iyong bautismuhan... Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." (Matthew 28:19, 20).

B. Paniwalaan ang katotohanan sa Salita ng Diyos. "Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas." (Mark 16:16).

C. Mangagsisi at talikuran ang kaniyang mga kasalanan at maranasan ang pagbabalik-loob. "Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan." (Acts 2:38)."kaya nga mangagsisi kayo, at mangagbalik-loob, upang mangapawi ang inyong mga kasalanan." (Acts 3:19).

Kapag nabinyagan ako, pinatutunayan ko ang aking paniniwala sa kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na muli ni Jesus.

8. Ano ang kahulugan ng bautismo?

 

"Tayo nga’y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo’y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo’y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan." (Romans 6:4–6).

Sagot:   Ito ay kumakatawan sa pagsunod ng isang nananampalataya kay Cristo sa Kaniyang kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay. Ang simbolismo ay perpekto at punong-puno ng malalim na kahulugan. Sa bautismo ang mga mata ay ipinipikit, ang mga kamay ay nakatiklop, ang hininga ay timitigil tulad ng kamatayan. Pagkatapos ay nangyayari ang paglilibing sa ilalim ng tubig at ang muling pagkabuhay mula sa matubig na libingan tungo sa isang bagong buhay ka Cristo. Tuwing binabangon mula sa tubig, ang mga mata ay binubuksan at ang kandidato ay nagsisimulang huminga muli at makisalamuha sa mga kaibigan – isang buong pagkakahalintulad sa muling pagkabuhay. Ang malaking pagkakaiba ng Kristyanismo sa lahat ng ibang relihiyon ay simple, ang kamatayan, paglibing, at ang muling pagkabuhay ni Cristo. Sa tatlong hakbang na ito ay naging posible ang lahat ng ninanais ng Diyos para sa atin. Ang ingatan ang tatlong mahahalagang hakbang na ito na manatiling buhay sa kaisipan ng mga Kristyano hanggang sa katapusan ng panahon, ay nais ng Panginoon dahil Siya ang nagtatag sa bautismo sa pamamagitan ng paglulubog bilang isang pang-alaala o bantayog. Walang simbolismo ng kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay sa ibang paraan ng bautismo. Tanging ang paglulubog ang siyang makakatupad sa kahulugan ng Romans 6:4–6.

9. Ngunit ang tao ay hindi dapat binabautismuhan hanggang sa siya ay tiyak na hindi na siya madudulas at mahuhulog sa kasalanan, hindi ba?

"Sapagkat kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay." (1 John 2:1).

Sagot: Ito ay parang sinasabi na ang isang sanggol ay hindi dapat subukang maglakad hanggang sa siya ay tiyak na hindi na siya madudulas o matutumba. Ang isang Kristyano ay isang bagong silang na “sanggol” kay Cristo. Kaya ang karanasan ng pagbabalik-loob ay tinatawag na “ang muling pagsilang." Ang masama at makasalanang nakaraan ay hindi na umiiral sa isang anak ng Diyos. Ang makasalanang nakaraan ng isang tao ay pinatawad at kinalimutan ng Diyos sa pagbabalik-loob. Ang bautismo ay sumisimbolo sa paglilibing ng dating pagkatao. Tayo ay nagsisimula na maging mga Kristyanong sanggol, sa halip na mga matatanda, ang Diyos ay hinuhusgahan tayo sa ating saloobin at ang kalakaran ng ating buhay, sa halip na husgahan ang mga kakaunting pagkakadulas at pagkakahulog sa kasalanan na ating mararanasan bilang mga Kristyanong wala pa sa sapat na gulang.

10. Bakit ang bautismo ay isang madaliang bagay para sa isang nagbabalik-loob na makasalanan?

"At ngayon bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa kaniyang pangalan." (Acts 22:16).

Sagot: Ang bautismo ay isang pampublikong patotoo na ang isang nagsisising makasalanan ay pinatawad at nilinisan ni Jesus (1 John 1:9) at ang kaniyang makasalan at taksil na nakaraan ay tinalikuran niya. Walang nagpaparatang na ebidensya ang nananatili laban sa isang tao

pagkatapos niyang magbalik-loob.

Ang mga kalalakihan at kababaihan sa ating panahon ngayon ay gumigiray-giray at nakikipaglaban ng patuloy sa ilalim ng mabibigat na mga pasanin ng kalumbayan at kasalanan. Itong karumihan at pasanin ay napakamapanira sa pagkatao ng isang tao na marami sa kanila ngayon ay gagawin ang halos anong pasakit upang makamit lang ang kapatawaran at ang paglilinis. Marami ang pumunta sa mesa ng saykayatrista, kung saan ang mga tao ay nagsusumikap na tulungan ang kapwa tao. Ngunit ang tunay na tulong ay matatagpuan lang sa paglapit natin kay Cristo, na nagsasabi sa lahat ng mga lumalapit sa Kaniya, "Ibig ko; luminis ka." (Matthew 8:3). Hindi lang na nililinis ka Niya, ngunit Kaniyang ipinapako ang lumang pagkatao na makasalanan sa loob mo. Ang paglilibing sa tubig sa bautismo ay sumisimbolo sa paglilibing sa masamang bangkay ng lumang makasalanang buhay. Ang seremonya ay napakahalaga dahil ito ay pampublikong sagisag sa pinakanakakamanghang handog na ibinigay para sa mga tao.

Sa pagbabalik-loob, ang Diyos ay:

1. Nagpapatawad at kinakalimutan ang ating nakaraan.

2. Kahima-himalang binabago tayo tungo sa mga bagong espiritual na mga nilalang.

3. Kinukupkop tayo bilang Kaniyang mga anak na lalake at babae.

Sa katunayan ay walang tunay na kombertidong tao na ipagpapaliban ang pagpapabautismo, na pampublikong nagpaparangal kay Jesus para sa lahat ng mga milagrong Kaniyang ginawa sa kaniyang buhay.

11. Gaano ba katagal ang paghahanda sa bautismo?

Sagot: Iyan ay nakadepende sa tao. May iilan na masmabilis maunawaan ang mga bagay kaysa sa iba. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang paghahanda ay maaaring maging madali. Narito ang iilang halimbawa sa Bibliya:

A. Ang ingat-yaman ng Etiopia (Acts 8:26–39)—nabautismuhan sa araw na narinig niya ang katotohanan.

B. Ang bantay-piitan at ang kaniyang pamilyang taga Filipos (Acts 16:23–34)—binautismuhan sa parehong gabi na narinig nila ang katotohanan.

C. Si Saulo na taga Tarso (Acts 9:1–18)—binautismuhan tatlong araw matapos siyang kausapin ni Jesus sa daanan patungong Damasco.

D. Cornelio (Acts 10:1–48) —nabautismuhan sa parehong araw narinig ang katotohanan.

12. Ano ang nararamdaman ng Diyos para sa pagpapabautismo ng isang taong nagbabalik-loob sa Kanya?

Sagot: Sinabi ng Ama sa bautismo ni Jesus, "Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan." (Matthew 3:17). Kaya, sa araw na ito, ang Diyos ay lubos na nalulugod kung ang isang tao ay nagpapabautismo sa pamamagitan ng paglulubog na umaayon sa Kaniyang mga utos. Sila na nagmamahal sa Panginoon ay palaging nagsisikap na paligayahin Siya (1 John 3:22; 1 Thessalonians 4:1). Ang Diyos kaya ay naging malugod sa iyong bautismo?

13. Ang isang tao ba ay maaaring makaranas ng tunay na bautismo na hindi magiging kasapi ng iglesia ng Diyos?

Sagot: Hindi po! Ang Diyos ay malinaw na naglalahad nito. Pansinin ang mga hakbang:

A. Ang lahat ay tinatawag sa iisang katawan. "tinatawag din na man kayo sa isang katawan." (Colossians 3:15).

B. Ang iglesia ay ang katawan. "At siya ang ulo ng katawan." (Colossians 1:18).

C. Pumapasok tayo sa katawan sa pamamagitan ng bautismo. "Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan." (1 Corinthians 12:13).

D. Ang mga nagbabalik-loob na bayan ng Diyos ay idinaragdag sa Kaniyang iglesia. "At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas." (Acts 2:47).

Kung si Jesus ay nagsasalita sa iyo tungkol sa pagbibinyag, huwag mo itong alisin.

14. Pansinin ang apat na mga bagay na hindi ginagawa ng bautismo:

Sagot:

Una: Ang bautismo mismo ay hindi nakakapagpapabago sa puso ng tao; ito ay simbolo ng pagbabago na nagyayari sa kaniya. Ang isang tao ay maaaring mabautismuhan kahit hindi siya nananampalataya, kahit walang pagsisisi, at kahit walang bagong puso. Maaari siyang ilibing sa ilalim ng tubig tulad ng halimbawa ni Jesus, ngunit siya ay aahong isang makasalanang nabasa lang imbes na tuyo – at nananatiling walang pananampalataya, walang pagsisisi, walang bagong puso. Ang bautismo ay hindi makakagawa ng bagong tao. Hindi nito magagawang baguhin ang sino man at hindi nito magagawang ipanumbalik ang sino man. Ito ang nagpapabagong kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang nagbabago sa puso tuwing nagbabalik-loob ang tao. Kinakailangan na ang tao ay ipinanganak sa Espiritu at sa tubig din na man.

Ikalawa: Ang bautismo matapos gawin ay hindi kinakailangang magbigay ng mabuting pakiramdam sa nagbabalik-loob. Ito ay hindi kinakailangang magpabago sa kaniyang mga damdamin. Maraming mga tao ang nalulungkot dahil hindi nila nararamdamang sila ay naging mabuting tao pagkatapos nilang mabautismuhan. Ang kaligtasan ay hindi sa pakiramdam kundi sa pananampalataya na nagbubunga sa pagtupad sa kautusan dahil sa pagmamahal niya kay Jesus.

Ikatlo: Ang bautismo ay hindi nag-aalis sa mga tukso. Ang diablo ay hindi pa tapos sa tao matapos itong magpabautismo. Ngunit si Jesus ang tutulong sa bawat nananampalataya. Sinabi Niya, "Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan." (Hebrews 13:5). Walang tukso na darating na walang daanan para makatakas. Ito ang pangako ng Kasulatan (1 Corinthians 10:13).

Ikaapat: Ang bautismo ay hindi garantiya ng kaligtasan na hindi na mawawala pa. Ang kaligtasan ay darating lamang bilang isang libreng handog mula kay Jesucristo sa tuwing ang isang tao ay makakaranas ng muling kapanganakan. Ang bautismo ay simbolo ng tunay na pagbabalikloob, at kapag hindi nauuna ang pagbabalik-loob kaysa sa bautismo, ang seremonya ay walang katuturan.

15. Hinihingi ni Jesus na magpabautismo ka sa pamamagitan ng paglulubog bilang simbolo na ang iyong buhay na makasalanan ay nahugasan na. Nais mo bang pag-isipan ang banal na seremonyang ito sa hindi na magtatagal?

- SAGOT

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Naaayon ba sa kasulatan na ang tao ay magpabautismo ng higit sa iisang pagkakataon?

 

Sagot: Opo, ang Acts 19:1–5 ay nagpapakita na ang Bibliya ay nagtuturo na ang tao ay maaaring mabautismuhan muli sa iilang mga mahahalagang kadahilanan.

2. Ang mga sanggol ba ay nararapat bautismuhan?

 

Sagot: Hindi po! Walang tao ang dapat bautismuhan kung hindi siya (1) nakakaalam sa katotohanan ng Diyos, (2) nananampalataya nito, (3) nagsisisi at (4) nakaranas ng pagbabalik-loob. Walang sanggol ang maaaring makagawa sa apat na ito. Walang sino man ang may karapatang magbautismo ng sanggol. Sa katunayan, ang pagbabautismo sa sanggol ay isang buong paglabag sa malinaw na utos ng Diyos tungkol sa bautismo. Mga taong naligaw ng landas sa iglesia sa mga nakaraang siglo ang nagpabatas na ang mga sanggol ay mga makasalanan din na dapat mahugasan, ngunit ito ay hindi nagmumula sa Kasulatan. Ito’y nagpapakita na ang Diyos ay isang mabangis na Diyos na pupuksa sa mga sanggol na namatay sa kadahilanang hindi sila pinabautismuhan ng kanilang mga magulang. Itong aral na ito ay nagtuturo ng malaking kalapastanganang hindi maipinta ng salita tungkol sa kabutihan ng Diyos. At lalong hindi tama na ang sanggol ay wiwisikan lamang o babasain ang ulo at tawagin itong bautismo. Ngunit mas malaking pagkakamali kung pagbabasihan ang Bibliya na ang mga sanggol ay walang hanggang mapapahamak kung hindi sila pinabinyagan ng kanilang mga magulang.

 

3. Hindi ba’t ang bautismo ay isang bagay lang ng personal na opinyon?

 

Sagot: Opo, ngunit hindi ang iyong opinyon o ang akin man. Ang opinion ni Cristo ang mahalaga. Sinasabi ni Cristo na ang bautismo ay mahalaga para sa Kaniya. "Maliban na ang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos." (John 3:5). Ang pagtakwil sa bautismo ay ang pagtakwil sa malinaw na pagsamo ng Diyos (Luke 7:29, 30).

 

4. Ilang taong gulang ba dapat ang isang tao ay nararapat para sa bautismo?

 

Sagot: Dapat siya ay may sapat na gulang upang maunawaan ang pagkakaiba ng mga gawaing masama sa mabuti, at nararapat na siya ay makagawa ng matalinong disisyon na sumuko kay Jesus at sumunod sa Kaniya. Maraming kabataan ang handa na para sa bautismo sa taong 9 o 10, ang iba pa nga ay 7 o 8. Ang iba na man ay hindi handa sa taong 12 o 13. Walang edad ang tinuturo ng Bibliya dahil ang mga bata ay may magkakaibang karanasan at pag-uunawa. Ang iba ay handa para sa bautismo na mas maaga kaysa sa iba.

 

5. Ang bautismo ba sa sarili nito ay sapat nang makakaligtas sa iyo?

 

Sagot: Hindi po! Ngunit ang pag-iwas sa bautismo ay magdudulot sa pagkakapahamak ng kaluluwa, dahil nangangahulugan itong pagmamatigas at pagsalangsang sa utos ni Jesus. Ang kaligtasan ay matatanggap lamang nilang "lahat na mga nagsisitalima sa kaniya." (Hebrews 5:9) dahil sa pananampalataya nila sa handog ng Diyos at sa pagmamahal nila kay Jesus.

6. Hindi ba’t ang bautismo ng Banal na Espiritu lang ang kailangan?

 

Sagot: Hindi po! Ang Bibliya ay nagpapakita sa Acts 10:44–48 na ang bautismo sa tubig ay kinakailangan din kahit na ang bautismo ng Banal na Espiritu ay nauna na nito.

7. Hindi ba’t dapat sa pangalan lang ni Jesus tayo binabautismuhan?

 

Sagot: Sa Matthew 28:19, tayo ay pinagsabihan na bautismuhan tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito ay mga salita ni Jesus at ating iniingatan sila bilang banal na salita ni ng Anak ng Diyos. Sa aklat ng Gawa, ating matatagpuan na may mga bagong nananampalataya na binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kinikilala si Jesus bilang Cristo o Mesyas dahil iyon ang pankasalukuyang katotohan sa kanilang panahon; kaya, mahalaga sa kanila na bautismuhan sa Kaniyang pangalan. Tayo ay naniniwala na napakahalaga din nito ngayon. Sa tuwing pinagkakaisa ang mga pagpapatotoo ni Mateo at ang aklat ng Gawa, tayo ay nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak , at ng Espiritu Santo. Ang pagsunod sa paraang ito ay nakakaiwas sa pagpapataas ng isang Kasulatan laban sa isa.

8. Mayroong isang kasalanan na hindi ko nais isuko sa Kaniya. Ako ba ay pwede bautismuhan?

 

Sagot: Hindi po! Malinaw na hindi ka handa sa bautismo na maglilibig sa iyo sa libingan ng tubig, dahil ang lumang buhay na makasalanan ay hindi pa namatay. Ito ay isang malaking krimen para sa isang sepultorero na ilibing ang taong hindi pa patay at ganoong din ka lubha para sa isang ministro na bautismuhan ang isang taong ang lumang makasalanang buhay ay hindi pa namamatay.

9. Maipapaliwanag mob a ang Galatia 3:27?

 

Sagot: Dito ay inihahalintulad ng Diyos ang bautismo sa kasalan. Ang tao na binautismuhan ay sa publiko nagpapakilala na kaniyang tinatanggap ang pangalan ni Cristo na kaniyang espiritual na asawa at tatawaging Kristyano, tulad ng isang babaeng kasintahan na sa publiko nagpapakilala na kaniyang tinatanggap ang apelyido ng asawang lalake sa araw ng kanilang pagpapakasal. Sa bautismo, tulad ng kasalan, may iilang tungkulin ang dapat sundin:

A. Hindi mo ito dapat papasukin maliban kung tunay na pag-ibig ang naghahari higit sa lahat.

B. Hindi mo ito dapat papasukin maliban kung ang tao ay determinadong maging tapat sa hirap at ginhawa.

C. Ito ay dapat papasukin na may lubos na pagkaunawa sa mga mararanasang ligaya at pighati, pagsubok at pagtatagumpay.

D. Ito ay hindi dapat pinapatagal.