Patay ba Talaga ang Patay?

PNG SG 10.png

Aralin 10

 

Ang kamatayan marahil ay ang pinaka hindi naunawaang paksa sa ating panahon ngayon. Para sa karamihan ito ay napupuno ng hiwaga at pumupukaw ng damdamin ng katakutan, walang kasiguraduhan, at kahit pa ang kawalan ng pag-asa. Ang iba ay naniniwala na ang kanilang pumanaw na mga mahal sa buhay ay hindi talaga patay, ngunit namumuhay pa rin kasama nila o kaya’y sa ibang dimensyon! Ngunit ang iba ay nananatiling naguguluhan sa relasyon sa pagitan ng katawan, espiritu, at kaluluwa. Ngunit mahalaga ba talaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan? Opo... talagang mahalaga! Dahil ang iyong paniniwala tungkol sa mga patay ay may malalim na kinalaman kung ano ang mangyayari sa iyo sa huling mga araw. Hindi pwede dito ang magpalagay kung ano ang totoo, kaya itong Gabay sa Pag-aaral ang magbibigay sa iyo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa paksang ito. Maghanda ka para sa isang tunay na pambukas ng mata!

1. Paano ba tayo dumating dito sa mundong ito sa simula?

"At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang buhay." (Genesis 2:7).

Sagot:   Ang Diyos ay naglikha sa atin mula sa alabok sa simula.

S10Picture2.jpg

Si Adan ay nilikha ng Diyos sa pasimula.

S10Picture3.jpg

2. Ano ang mangyayari kung ang tao ay namamatay?

"At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kaniya." (Ecclesiastes 12:7).

Sagot:   Ang katawan ay babalik sa alabok, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang diwa ng bawat taong namamatay – maging matuwid man ito o masama – ay babalik sa Diyos tuwing namamatay siya.

3. Ano nga ba ang “diwa” na babalik sa Diyos tuwing namamatay ang tao?

"Ang katawan na walang espiritu [hininga] ay patay." (James 2:26).

"Ang espiritu ng Diyos [ang hininga na ibinigay ng Diyos sa tao] ay nasa mga butas ng aking ilong." (Job 27:3 KJV).

Sagot:  Ang espiritu o diwa na babalik sa Diyos tuwing namamatay ang tao ay ang hininga ng buhay. Sa buong Kasulatan ang “espiritu” o ang “diwa” ay walang buhay, karunungan, at mga damdamin tuwing namamatay ang tao. Ito ay simpleng ang “hininga ng buhay” at wala ng iba.

4. Ano nga ba ang “kaluluwa”?

"At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang buhay." (Genesis 2:7 KJV).

Sagot:  Ang kaluluwa ay ang buhay na tao. Ang kaluluwa ay ang pagkaksama ng dalawang bagay: ang katawan at hininga. Ang kaluluwa ay hindi maaaring umiral kung ang katawan at hininga ay hindi pinagsama. Ang Salita ng Diyos ay nagtuturo na tayo ay mga kaluluwang buhay.

S10Picture4.jpg

Ang apat na mga tao ay apat na kaluluwa

Katawan (Dust) - Hininga (Espiritu) = Kamatayan (Walang Kaluluwa)

5. Ang kaluluwa ba ay namamatay?

"Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay." (Ezekiel 18:20 KJV). "at bawat kaluluwang buhay, sa makatuwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay." (Revelation 16:3 KJV).

Sagot:   Ayon sa Salita ng Diyos, ang kaluluwa ay namamatay! Tayo ay mga kaluluwa, at ang kaluluwa ay namamatay. Ang tao ay mortal [namamatay] (Job 4:17). Tanging ang Diyos lang ang immortal o hindi namamatay (1 Timothy 6:15, 16). Ang konsepto ng kaluluwang hindi namamatay o immortal ay salungat sa Bibliya, dahil ipinapangaral ng Salita ng Diyos na ang kaluluwa ay mortal o

6. Ang mga mabubuting tao ba ay pumupunta agad sa langit sa tuwing sila ay namamatay?

 

"Lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, at magsisilabas." (John 5:28, 29). "Si David, na siya’y namatay at inilibing, at nasa atin ang kaniyang libingan hanggang sa araw na ito." "Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit." (Acts 2:29, 34). "Kung aking hanapin ang libingan na parang aking bahay." (Job 17:13 KJV).

Sagot:   Hindi po, ang tao ay hindi umaakyat sa mga langit o pumunta sa impyerno tuwing namamatay sila. Sila ay nananatili sa kanilang mga libingan at naghihintay sa araw ng muling pagkabuhay.

S10Picture6.jpg

Ang Biblia ay nagpapahiwatig na si Haring David ay nasa kaharian ng Diyos, ngunit siya ay nasa kanyang libingan ngayon, kung saan siya naghihintay sa muling pagkabuhay.

S10Picture7.jpg

7. Gaano karami ang alam ng patay o may pag-uunawa pa ba ang patay?

"Sapagkat nalalaman ng mga buhay, na sila’y mangamamatay: ngunit hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pagibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon; na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw." "sapagkat walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan, na iyong pinaparunan." (Ecclesiastes 9:5, 6, 10) "Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon." (Psalm 115:17).

Sagot:   Ang sabi ng Diyos ang patay ay walang ano mang nalalaman ng kahit ano!

8. Ngunit hindi ba nakakausap ng mga patay ang mga buhay, at hindi ba nila alam ang ginagawa ng mga buhay?

"Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon: hanggang sa ang langit ay mawala, sila’y hindi magsisibangon, ni mangagigising man sa kanilang pagkakatulog." "Ang kaniyang mga anak ay nagtataglay ng karangalan, at hindi niya nalalaman; at sila’y ibinababa, ngunit hindi niya nahahalata sila." (Job 14:12, 21). "Na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.." (Ecclesiastes 9:6).

Sagot:    Hindi po, ang mga patay ay hindi maaaring makapag-usap sa mga buhay, ay hindi rin nila nalalaman ang mga ginagawa ng mga buhay. Sila ay mga patay. Ang kanilang mga pag-iisip ay naglaho na (Psalm 146:4 KJV).

S10Picture8.jpg

Kahit na sa tingin ng milyun na posible, ang mga patay ay hindi maaaring makipag-usap sa mga buhay.

9. Si Jesus ay tinatawag ang walang malay na kalagayan ng kamatayan bilang “pagtulog” sa Juan 11:11-14. Gaano ka tagal ba sila matutulog?

 

"Hanggang sa ang langit ay mawala, sila’y hindi magsisibangon, ni mangagigising man sa kanilang pagkakatulog." (Job 14:12). "Datapwat darating ang araw ng Panginoon ... na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam." (2 Peter 3:10).

Sagot: Ang mga patay ay matutulog hanggang sa dakilang araw ng Panginoon sa katapusan ng mundo. Sa kamatayan, ang mga patay ay walang malay at walang gawa o kaalaman man sa anomang paraan.

10. Ano ang mangyayari sa mga matutuwid na patay sa ikalawang pagparito ni Cristo?

 

"Narito, ako’y madaling pumaparito; at ang aking gantingpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa." (Revelation 22:12). "Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, ... at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli ... at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man." (1 Thessalonians 4:16, 17). "Tayong lahat ay babaguhin, Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, ... at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan. ... Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan." (1 Corinthians 15:51–53).

S10Picture10.jpg

Sagot:   Sila ay bibigyan ng kanilang gantingpala. Sila ay bubuhayin muli, at bibigyan ng mga katawang walang kamatayan, at tatangayin tungo sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Mawawalan ng halaga ang muling pagkabuhay ng mga patay kung ang mga patay ay nasa langit na agad sa oras ng kanilang kamatayan.

S10Picture11.jpg

11. Ano nga ba ang pinakaunang kasinungalingan ng diablo?

"At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay." (Genesis 3:4). "Ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas." (Revelation 12:9).

Sagot: Sinabi ni Satanas kay Eba na ang kasalanan ay hindi magbubunga ng kamatayan. " Tunay na hindi kayo mamamatay," sabi niya.

12. Bakit ang diablo ay nagsinungaling kay Eba tungkol sa kamatayan? Maaari bang ang paksang ito ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng karamihan??

Sagot: Ito ay isa sa mga pundasyon ng kaharian ng diablo. Siya ay gumagawa ng mga makapangyarihang milagro mula sa mga nakaraang panahon hanggang sa kasalukuyan sa pamamagitan ng mga taong nag-aangkin na nakatanggap sila ng kapangyarihan mula sa mga espiritu ng patay. (Mga halimbawa: Mga Salamangkero ng Egipto--Exodus 7:11; Mangkukulam ng Endor--1 Samuel 28:3–25; enkantador--Daniel 2:2; dalagang may karumaldumal na espiritu--Acts 16:16–18.)

Isang Mataimtim na Babala

Sa huling mga araw si Satanas ay muling gagamit ng mga salamangka—tulad ng sa panahon ni Daniel—upang linlangin ang buong mundo (Revelation 18:23). Ang salamangka ay isang ahensiya na nag-aangkin na nakatanggap sila ng kapangyarihan at karunungan mula sa mga espiritu ng mga patay.

Magpapanggap silang mga alagad ni Jesus

Sila ay magpapanggap na mga maka-Diyos na ating mga mahal sa buhay na pumanaw na upang linlangin tayo, o kaya’y magpapanggap silang mga banal na pari na pumanaw na, o propeta sa Bibliya, o kahit apostol o alagad ni Cristo (2 Corinthians 11:13), Si Satanas at ang kaniyang mga anghel ay lilinlang sa bilyun-bilyong tao. Ang mga naniniwala na ang mga patay ay nabubuhay pa, sa ibang anyo, ay siguradong madali lang mapapaniwala.

13. Ang mga diablo ba ay nakakagawa ng milagro?

 

"Sapagkat sila’y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda." (Revelation 16:14, KJV). "Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang." (Matthew 24:24).

Sagot: Opo, magagawa nila! Ang mga diablo ay nakakagawa ng mga nakakamangha at nakakapaniwalang milagro (Revelation 13:13, 14). Si Satanas at ang kaniyang mga anghel ay magpapakita bilang mga anghel ng liwanag (2 Corinthians 11:14) at, higit na nakakagulat, magagawa pa niyang magpanggap na si Cristo mismo (Matthew 24:23, 24). Ang damdamin ng buong mundo at maniniwalang si Cristo at ang kaniyang mga anghel ay namumuno ng isang nakakamanghang pagpapalakas ng pananalig sa Diyos sa buong mundo. Ang kabuuang pagpapahalaga na kanilang ipapalabas ay pawang espiritual at higit sa karaniwan na ang buong mundo ay maniniwala at tanging ang mga pinili ng Diyos ay hindi malilinlang.

Ang lahat ng gawaing himala ay hindi mula sa Diyos, dahil ang mga diyablo ay gumagawa rin ng mga himala.

S10Picture13.jpg

14. Bakit ang bayan ng Diyos ay hindi malilinlang?

"Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito." (Acts 17:11). "kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga [liwanag] sa kanila." (Isaiah 8:20).

Sagot:   Ang bayan ng Diyos ay makakaalam kung ano ang pandaraya ng diablo dahil sa kanilang masusing pag-aaral sa Kasulatan at kanilang nalalaman na ang mga patay ay patay talaga, at hindi buhay at walang pag-iisip. Ang espiritu ng mga patay ay hindi umiiral. Kaya, ang bayan ng Diyos ay magtatakwil sa lahat ng uri ng taong gumagawa ng mga milagro at mga guro na nagpapangaral na natanggap nila ang isang natatanging “liwanag” upang makagawa ng mga milagro sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga patay. At ang bayan ng Diyos ay magtatakwil sa mga mapanganib at bulaang mga aral na nagtuturo na ang mga patay ay buhay pa sa ibang anyo at nasa kahit saan mang lugar.

S10Picture14.jpg

15. Sa panahon ni Moises, ano ang ipinag-utos ng Diyos sa mga taong nagpapangaral na ang mga patay ay buhay pa at maaaring kausapin?

"Ang isang lalake rin naman o kaya’y ang isang babae na inaalihan ng mga masamang espiritu, o mangkukulam, ay papatayin na walang pagsala, sila’y babatuhin ng mga bato." (Leviticus 20:27).

Sagot:   Ang Diyos ay nagsasabi na ang mga mangkukulam at ang mga “inaalihan ng masasamang espiritu” (ang mga kumakausap sa mga espiritu ng patay) ay dapat batuhin ng mga bato hanggang sa mamatay. Ganito ang pagtanggap ng Diyos sa mga maling aral na ang mga patay ay buhay.

S10Picture15.jpg

16. Ang mga matuwid bang patay na muling bubuhayin sa araw ng muling pagkabuhay ay makakaranas pa ng kamatayan?

"Datapwat ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ... sapagkat hindi na sila maaaring mangamatay pa." (Luke 20:35, 36). "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na." (Revelation 21:4).

S10Picture16.jpg

Sagot:   Hindi po! Ang kamatayan, dalamhati, pagluha, at mga trahedya ay hindi na muling papasok pa sa bagong kaharian ng Diyos. (1 Corinthians 15:54).

17. Ang paniniwala sa muling pagkakatawang-tao ay mabilis na kumakalat ngayon. Ito ba ay aral ng Bibliya?

Sapagkat nalalaman ng mga buhay, na sila’y mangamamatay: ngunit hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay… na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.." (Ecclesiastes 9:5, 6).

Sagot: Halos kalahati ng mga tao sa mundo ay naniniwala sa muling pagkakatawang-tao—isang aral na ang kaluluwa ay hindi namamatay ngunit patuloy na nabubuhay at ipinapanganak muli sa ibang katawan ng mga sumusunod na henerasyon. Itong aral na ito ay isang salungat sa aral ng Bibliya.

Ang Sabi ng Bibliya

Pagkatapos ang tao mamatay; siya ay babalik sa alabok (Psalms 104:29), Wala siyang alam (Ecclesiastes 9:5) walang kakayahang mag-isip (Psalms 146:4), walang magagawa sa ano mang bagay sa lupa (Ecclesiastes 9:6), hindi buhay (2 Kings 20:1), at naghihintay sa libingan (Job 17:13), at hindi na nagpapatuloy pa sa mga gawi (Job 14:1, 2)..

Mga Aral ni Satanas

Ating natutunan sa mga tanong ika 11 at 12 na si Satanas ay nag-imbento ng mga aral na ang patay ay buhay pa. Ang muling pagkakatawang-tao, paghahanap ng payo sa mga espiritu, pakikipag-usap sa mga espiritu, pagsamba sa mga espiritu, ang kaluluwa na “walang kamatayan” ay mga imbensyon ni Satanas, na may isang pakay – ang kombinsihin ang mga tao na sa tuwing ika’y namamatay hindi ka talaga tunay na patay. Kapag ang tao ay naniniwalang ang mga patay ay buhay, ang mga “espiritu ng mga diablo, na gumagawa ng mga tanda" (Revelation 16:14) ay magpapanggap na mga espiritu ng mga yumaong mahal sa buhay upang malinlang ang mga tao at iligaw sila ng landas na may 100 porsyentong pagtatagumpay (Matthew 24:24).

S10Picture17.jpg
S10Picture18.jpg

18. Ako ay nagpapasaIamat sa Bibliya, na nagtuturo kung ano ang katotohanan sa isang sensitibong paksa ng kamatayan.

- SAGOT

S8Picture17.jpg

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Ang magnanakaw ba sa crus ay pumunta sa paraiso sa araw na namatay si Jesus?

 

Sagot: Hindi po. Sa katotohanan, pagdating ng Linggo ng umaga sinabi ni Jesus kay Maria, "Hindi pa ako nakakaakyat sa Ama." (John 20:17). Ito’y nagpapakita na si Cristo ay hindi pa pumunta sa langit sa kaniyang kamatayan. At pansinin rin ang bantas sa Bibliya ay hindi kinasihan, ngunit idinagdag na lamang ng tao. Ang kuwit sa Luke 23:43 ay dapat ilagay pagkatapos sa salitang “ngayon” sa halip na ilagay ito sa hindi pa ang salita, upang ang talata ay babasahin ng ganito, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa Paraiso." O, "Ngayon ay sinasabi sa iyo—na kahit ay parang wala akong maililigtas sa ngayon, sa tuwing ako mismo ay nakapako rin na parang kriminal— sa araw na ito ako ay magbibigay ng kasiguraduhan para sa yo na ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Ang kaharian ni Cristo ay itatayo sa Kaniyang ikalawang pagparito (Matthew 25:31), at ang lahat ng mga matutuwid sa lahat ng panahon ay sabay-sabay na papasok sa loob ng banal na siyudad na magkakasama sa panahong iyon (1 Thessalonians 4:15–17) hindi paisa-isa sa kanilang kamatayan.

 

 

2. Hindi ba’t sinasabi ng Bibliya na ang kaluluwa ay “hindi namamatay” o ”immortal”?

 

Sagot: Hindi po, ang walang kamatayan, at immortal na kaluluwa ay hindi minsang napag-usapan sa Bibliya. Ang salitang “immortal” ay isang beses lang matatagpuan sa Bibliya at ito ay tumutukoy sa Diyos (1 Timothy 1:17).

 

3. Sa kamatayan ang katawan ay bumabalik sa alabok at ang espiritu (hininga) ay bumabalik sa Diyos. Ngunit saan pumupunta ang kaluluwa?

 

Sagot: Ito’y walang pinupuntahan. Sa halip, ito’y naglalaho lang. Dalawang bagay ang dapat pagsamahin upang makabuo ng kaluluwa: katawan at hininga. Sa tuwing ang hininga ay lilisan, ang kaluluwa ay naglalaho lang dahil ito ay ang pagsasama ng dalawang bagay. Sa tuwing pinapatay mo ang ilaw, saan pumupunta ang liwanag? Ito’y kusa lang naglalaho. Wala itong pinupuntahan. May dalawang bagay na dapat ipagsama upang makabuo ng liwanag: bumbilya at kuryente. Kung wala ang pagsasama ng dalawa, hindi maaaring magkaroon ng liwanag. Ganoon din ang kaluluwa; hanggat ang katawan at hininga ay hindi magkakasama, wala ring kaluluwa. Walang anomang bagay na isang kaluluwang nawalan ng katawan.

 

4. Hindi ba’t ang salitang “kaluluwa” ay nangangahulugan ng ibang bagay maliban sa buhay na tao?

 

Sagot: Opo, ito ay maaaring mangahulugang (1) ang buhay mismo, o (2) ang pag-iisip, o pang-unawa. Kahit ano ang tinutukoy na kahulugan, ang kaluluwa ay ang pagkakahalo pa rin ng katawan at hininga at nawawala ang kaluluwa sa panahong namamatay ang tao.

 

5. Maipapaliwanag mo ba ang Juan 11:26, na nagsasabi, "At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man"?

 

Sagot: Ito ay hindi tumutukoy sa unang kamatayan, ang unang kamatayan ay mararanasan ng lahat (Hebrews 9:27), ngunit ang ikalawang kamatayan, na siyang ikakamatay ng mga masasama lang, iyan ang wala nang muling pagkabuhay. (Revelation 2:11; 21:8).

Ang mga matutuwid ay mamamatay sa unang kamatayan ngunit hindi na sila mamamatay o masasaktan pa sa ikalawang kamatayan (Apocalipsis 20:6)

6. Ang Mateo 10:28 ay nagsasabing, "At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa." Hindi ba ito nagpaptunay na ang kaluluwa ay hindi namamatay?

 

Sagot: Hindi po, ito’y nagpapatunay sa kasalungat nito. Ang nahuhuling kalahati ng parehong talata ay nagpapatunay na ang kaluluwa ay namamatay. Sinasabi nito, "kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno." Ang salitang “kaluluwa” dito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan, na isang handog (Romans 6:23) na ibibigay sa mga matutuwid sa huling araw (John 6:54). Walang ibang makakaagaw sa buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos sa mga tapat na nagmamahal sa Kaniya. (Tingnan ang Luke 12:4, 5.)

7. Hindi ba’t ang 1 Pedro 4:6 ay nagsasabi na ang ebanghelyo ay ipinapangaral sa mga patay na tao?

 

Sagot: Hindi po, ang ebanghelyo ay “ipinangaral” sa mga patay. Sila ay patay na ngayon ngunit ang ebanghelyo ay “ipinangaral” (noon) habang sila ay buhay pa.