Ang Diablo ba ang Nangangasiwa sa Impyerno?

PNG SG 11.png

Aralin 11

 

Totoo kaya? Ang Diyos ba ay hinahayaan ang diablo na maging kawani upang pangasiwaan ang impyerno – siya ba ang punong tagapangasiwa sa impyerno na nagdidisisyun sa parusa ng mga napahamak? Halos buong mundo ang nagtataglay ng mali at hindi mula sa Bibliya na pananaw tungkol sa impyerno, at mahalaga para sa iyong sarili na malaman mo ano ang tunay na aral ng Bibliya tungkol dito. Huwag kang malinlang, dahil ang iyong pananaw tungkol sa impyerno ay nakakaapekto sa iyong pag-unawa sa katangian ng Diyos! Bigyan ng panahon na basahin ang mga nakakamanghang katotohanan na kailangan mong malaman ngayon!

1. Gaano ka daming mga napahamak na kaluluwa ba ang pinaparusahan ngayon sa impyerno?

"Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal, sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom." (2 Peter 2:9).

Sagot:   Walang kahit isang kaluluwa ang nasa impyerno ngayon. Ang Bibliya ay nagsasabing ang Diyos ay “maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom”.

S11Picture2.jpg
S11Picture3.jpg

2. Kailan ba ang mga makasalanan itatapon sa impyerno?

"Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng Anak ng tao ang Kaniyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kaniyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawa ng katampalasan, at sila’y igagatong sa kalan ng apoy."

(Matthew 13:40–42).

 

"Ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw."(John 12:48).

Sagot:   Ang mga makasalanan ay itatapon sa apoy ng impyerno sa dakilang araw ng paghuhukom sa katapusan ng sanglibutan—hindi sa tuwing sila’y namamatay. Ang Diyos ay hindi magbibigay ng parusa sa tao para masunog hanggang sa ang kaniyang kaso ay nadinig at napagdisisyunan sa hukuman sa katapusan ng sanglibutan. Hindi rin sinusunog ng Diyos ang isang mamamatay tao na namatay na 5,000 taon nang nakakaraan na 5,000 taong higit kaysa sa mga kakamatay lang ngayon na nararapat din parusahan sa parehong kasalanan ngayon. (See Genesis 18:25.)

3. Nasaan ba ang mga makasalanan (na namatay na) ngayon?

"Dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, at magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol." (John 5:28, 29). "Na ang masamang tao ay natataan sa kaarawan ng kasakunaan." "Gayon ma’y dadalhin siya sa libingan, at magbabantay (mananatili) ang mga tao sa libingan." (Job 21:30, 32 KJV).

Sagot:   Ang Bibliya ay malinaw. Parehas na ang masasama at matutuwid na namatay na ay nasa kanilang libingan “natutulog” hanggang sa araw ng muling pagkabuhay.

4. Ano ang huling bunga ng kasalanan?

 

"Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin." (Romans 6:23). "Ang kasalanan, pagka Malaki na ay namumunga ng kamatayan." (James 1:15). "Ang Diyos... na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." (John 3:16).

S11Picture5.jpg

Sagot:  Ang kabayaran (o kaparusahan) ng kasalanan ay kamatayan, hindi buhay na walang hanggan na paghihirap sa impyerno. Ang mga masasama ay “mapapahamak”, o makakatanggap ng “kamatayan”.

Namatay si Jesus upang mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang mga hindi tumatanggap ng Kanyang regalo ng kaligtasan ay tatanggap ng kamatayan.

5. Ano ang mangyayari sa mga masasama sa impyerno?

 

"Ngunit ang duwag, at ang mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan." (Revelation 21:8).

Sagot:   Ang mga masasama ay mamamatay sa ikalawang kamatayan sa impyerno. Kung ang masasama ay mabubuhay ng walang hanggan at patuloy na maghihirap sa impyerno, sila ay mga immortal na patuloy na nagtitiis sa apoy. Ngunit ito ay hindi maaari, dahil ang Bibliya ay nagsasabi na ang Diyos “lamang ang walang kamatayan”. 1 (1 Timothy 6:16).Nang si Adan at Eba ay pinaalis sa Hardin ng Eden, may anghel na nagbabantay sa punong kahoy ng buhay upang ang mga makasalanan ay hindi makakakain sa bunga ng kahoy at “mabuhay magpakailan man”. (Genesis 3:22–24). Ang aral na ang mga makasalanan ay immortal sa impyerno ay nagmumula kay Satanas at sa kabuuan ay kasinungalingan. Ang Diyos ay pinipigilan itong mangyari nang ang kasalanan ay pumasok sa mundo, Kaniyang pinabantayan ang punong kahoy ng buhay.

S11Picture6.jpg

Malinaw ang Bibliya—Ang Masasama ay Pupuksain  

Ang Bibliya ay nagsasabi na ang mga masasama ay parurusahan ng “kamatayan” (Roma 6:23), sila ay inilalaan sa “kasakunaan” o pagkawasak (Job 21:30), "mangapupugnaw" (Awit 37:20), “susunog” sa kanila (Malakias 4:1), "mangalilipol silang magkasama" (Awit 37:38), "mangahihiwalay" (Awit 37:9), "patayin" (Awit 62:3). “lilipulin” ng Diyos sila (Awit 145:20), “susupukin sila ng apoy” (Awit 21:9). Pansinin na lahat ng mga talatang ito ay ginagawang malinaw na ang mga masasama ay mamamatay at pupuksain. Hindi sila mabubuhay na walang hanggan na magtitiis.

S11Picture7.jpg

6. Kailan at papaano ang apoy magliliyab?

"Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan… Ang nagsisigawa ng katampalasan, sila’y igagatong sa kalan ng apoy." (Matthew 13:40–42). "At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang baying iniibig: at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila’y nasupok." (Revelation 20:9). "Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa: gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan." (Proverbs 11:31).

Sagot:  Sa katapusan ng mundo, Ang Diyos minso ang sisindi sa apoy ng impyerno. Pagbaba ng banal na siyudad ng Diyos mula sa langit (Revelation 21:2), Ang mga masasama ay susubukang lusubin ito. Sa panahong iyon, ang Diyos ay magpapaulan ng apoy mula sa langit at lahat ng masasama ay mapupugnaw. Ito ang impyerno na aral ng Bibliya.

7. Gaano ka lawak at gaano kainit ba ang impyerno?

"Datapuwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog."

(2 Peter 3:10).

Sagot:   Ang impyerno ay magiging singlaki ng sanglibutan dahil ang apoy ay sa kalaparan ng buong mundo. Ang apoy na ito ay magiging napakainit na kahit ang lupa ay mapupugnaw “at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog”. Ang maulap na langit ay mapupugnaw “kasabay ng malaking ugong”.

S11Picture8.jpg
S11Picture9.jpg

8. Gaano ka tagal ba magtitiis ang mga masasama sa apoy ng impyerno?

"Narito, ako’y madaling pumaparito; at ang aking ganting-pala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa." (Revelation 22:12). "At kung magkagayo’y bibigyan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa." (Matthew 16:27). "At yaong aliping nakaaalam... at hindi gumawa ng alinsunod sa kaniyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapwat ang hindi nakaaalam, at gumawa ng mga bagay na karapatdapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti." (Luke 12:47, 48).

Sagot:   Ang Bibliya ay hindi nagsasabi kung gaano ka tagal parurusahan ang mga makasalanan bago sila mamamatay sa apoy. Ngunit ang Diyos ay malinaw na nagsasabi na ang lahat ay parurusahan ayon sa kaniyang mga gawa. Nangangahulugan na sila ay makakatanggap ng mas malaking parusa kaysa sa iba ayon sa kanilang mga gawa.

9. Ang apoy ba ay titigil din sa katapusan?

"Narito, sila’y magiging gaya ng pinagputulan ng trigo; susunugin sila ng apoy; sila’y hindi makaliligtas sa bangis ng liyab: hindi babaga na mapagpapainitan, o magiging apoy na mauupuan sa harap." (Isaiah 47:14). "At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa." "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na." (Revelation 21:1, 4).

S11Picture10.jpg

Sagot:  Opo, titigil din, ang Bibliya ay nagpapangaral na ang apoy ng impyerno ay titigil din na walang matitirang kahit “baga na mapagpapainitan, o magiging apoy na mauupuan sa harap." Ang Bibliya rin ay nangpapangaral na sa bagong kaharian ng Diyos ang mga “bagay nang una ay naparam na”. Ang impyerno, bilang kabilang sa mga unang bagay ay mawawala rin para maging paraiso ang bagong mundo.

Ang Diyos ba ay Isang Tagapagpapasakit?

Kung pinapahirapan ng Diyos ang Kaniyang mga kaaway sa apoy na nakakagimbal sa walang hanggan, Siya ay magiging mas masama pa at walang puso kaysa sa sino mang taong nakagawa ng anomang kasamaan at pagpapasakit sa panahon ng digmaan. Ang isang walang hanggang pagpapasakit sa impyerno ay magiging malaking paghihirap na puso ng Diyos na nagmamahal kahit sa pinakamasamang makasalanan.

S11Picture11.jpg

10. Ano ang maiiwan sa tuwing ang apoy ay naparam na?

"Sapagkat, narito, ang araw ay dumarating, na nagniningas na parang hurno; at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anopa’t hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man." "At inyong yayapakan ang masasama; sapagkat sila’y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo." (Malachi 4:1, 3).

Sagot:  Pansinin ang mga talata ay hindi nagsasabi na ang mga masasama ay magaging parang mga asbesto na hindi napupugnaw na iniisip ng karamihan ngayon, ngunit sila ay magiging parang dayami at masusunog. Walang maiiwan kahit ugat man. Lahat ay masusunog at walang maiiwan kundi abo. Sa Psalm 37:10, 20, ang Bibliya ay nagsasabi na ang mga masasama ay aakyat na parang usok at mapupugnaw sila.

11. Ang mga masasama ba ay itatapon sa impyerno na may mga katawan at mapupuksa ang kanilang katawan at kaluluwa?

"Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impierno." (Matthew 5:30). "Kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno."(Matthew 10:28). "Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay." (Ezekiel 18:20).

S11Picture12.jpg

Sagot:   Opo. Tunay, at buhay na mga tao ang itatapon sa impierno na may mga katawan at mapupuksa kasama ang kanilang kaluluwa. Ang apoy na nagmumula sa Diyos mula sa mga langit ay bababa para supukin ang tunay na mga tao at burahin ang kanilang buhay at kaluluwa.

S11Picture13.jpg

12. Ang diablo ba ang nangangasiwa sa impierno?

"At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid s dagatdagatang apoy at asupre." (Revelation 20:10).

 

"at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganonood sa iyo... at ikaw ay hindi na mabubuhay pa." (Ezekiel 28:18, 19).

Sagot:   Talagang hindi po! Ang diablo ay ihahagis sa apoy, at siya ay magiging abo.

13. Ang salita bang “hell” sa King James na Bibliya ay sa lahat ng panahon nangangahulugang lugar ng pagsunog o parusa?

Sagot:   Hindi po, ang salitang "hell" sa King James na Bibliya ay ginagamit ng 54 na beses, ngunit 12 pagkakataon lang ito ginamit bilang “lugar ng pagsunog."

Ang salitang "hell" sa King James na Bibliya ay isinalin sa iba’t-ibang salita na may iba’t-ibang kahulugan tulad ng nasa ibaba:

SA LUMANG TIPAN

31 ulit ginamit bilang "Sheol," na nangangahulugang "libingan."

SA BAGONG TIPAN

10 ulit ginamit bilang "Hades," na nangangahulugang "libingan."
12 ulit ginamit bilang "Gehenna," na nangangahulugang “lugar ng pagsunog."
1 beses bilang "Tartarus," na nangangahulugang "lugar ng kadiliman."
54 NA ULIT SA KABUUAN

Pansinin:   ang Griyegong salita na "Gehenna" (na nasulat sa itaas) ay isang pagsasalin ng salita mula sa Hebreo na "Ge-Hinnom," na nangangahulugang "Lambak ni Hinnom." Itong lambak na ito na nasa timog-kanluran ng Jerusalem, ay isang lugar kung saan itinatapon ang mga patay na hayop, basura, at iba pang dumi ang itinatambak. Ang apoy ay palaging nagliliyab doon at ang usok ay umaakyat araw at gabi, iyon ay katulad sa makabagong tapunan ng basura sa ating panahon ngayon. Ang Bibliya ay ginagamit ang salitang "Gehenna" o ang "Lambak ni Hinnom" Bilang simbolo ng apoy na siyang pupuksa sa mga masasama sa katapusan ng mundo. Ang apoy ng Gehenna ay mayroong katapusan. Sapagkat kung hindi ay nananatili pa sana itong magliyab sa timog-kanluran ng Jerusalem ngayon. Ang apoy ng impierno din ay may katapusan.

14. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ang impierno ay mangyayari?

"Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel."

(Matthew 25:41).

"At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy." (Revelation 20:15).

"Sapagkat sangdali na lamang at ang masama ay mawawala na." "ang mga kaaway ng Panginoon ... sila’y mapupugnaw: sa usok mangapupugnaw sila." (Psalm 37:10, 20).

Sagot:   Ang dahilan ng Diyos ay ang impierno ang pupuksa sa diablo at lahat ng kasalanan at makasalanan at gawing ligtas ang mundo sa walang hanggan. Ang isang makasalanan, kung hahayaang mabuhay sa mundo ay magiging nakamamatay na impeksyon na makakahawa sa iba at sa walang hanggang ay magiging banta sa kabutihan ng bagong mundo. Ito ay plano ng Diyos na ihiwalay ang kasalanan sa Kaniyang bayan at burahin ang pag-iral nito sa lahat ng panahon.

S11Picture14.jpg

Ang Walang Hanggang Impierno ay Magpapanatili sa Kasalanan

Ang walang hanggang pagtitiis sa impierno ay magpapanatili sa kasalanan at ang pagsira sa kasalanan ay magiging imposible. Ang walang hanggang pagpaparusa sa impierno ay hindi kasama sa dakilang plano ng Diyos para sa lahat. Ang ganoong uri ng haka-haka ay isang paninirang-puri laban sa banal na pangalan ng mapagmahal na Diyos. Ang diablo ay nagagalak na Makita na ang ating mapagmahal na Tagapaglikha ay nailalarawan bilang malupit na halimaw, at si satanas lang ang nakakalamang sa pagpapalawak sa ganoong aral.

Ang Walang Hanggang Impierno ay Haka-Haka ng Tao

Ang “walang hanggang pagpaparusa sa impierno” ay isang haka-haka na hindi nagmumula sa Bibliya, ngunit mula sa mga taong naliligaw ng landas na ang siyang pakana (maaaring di sinasadya) ay ang diablo. At, sa katotohanan, lahat ng maliligtas sa langit ay nakapasok doon hindi dahil sa takot sila sa impierno kundi nais nilang makapasok sa langit dahil mahal nila si Jesus at tinutupad nila ang Kaniyang mga utos.

S11Picture15.jpg

15. Hindi ba’t ang gawain ng pagpuksa sa mga makasalanan ay isang kakaibang bagay kumpara sa tunay na katangian ng Diyos?

"Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama; kundi ang masama ay humiwalay sa kaniyang lakad at mabuhay: manumbalik kayo, manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad; sapagkat bakit kayo mangamamatay?"(Ezekiel 33:11).

"Sapagkat ang Anak ng tao ay hindi pumarito upang sirain ang mga buhay ng tao, ngunit ang iligtas sila." (Luke 9:56).

 

"Sapagkat ang Panginoon ay babangon... upang kaniyang magawa ang kaniyang Gawain, ang kaniyang kakaibang Gawain; at papangyarihin ang kaniyang Gawain, ang kaniyang kakaibang Gawain." (Isaiah 28:21).

Sagot:   Opo, ang Gawain ng Diyos ay palaging ang pagligtas hindi ang pagpuksa. Ang Gawain ng pagpuksa sa mga masasama sa impierno ay isang kakaibang bagay na hindi ang madalas ginagawa ng katangian ng Diyos kaya ang Bibliya ay nagsasabing ito ay isang “kakaibang Gawain." Ang dakilang puso ng Diyos ay masasaktan sa Kaniyang pagpuksa sa mga masasama. Masikap Siyang gumagawa para iligtas ang bawat kaluluwa! Ngunit kung ang tao ay itatakwil ang Kaniyang pag-ibig at pipiliing panghawakan ang kasalanan, Ang Diyos ay walang ibang pagpipilian kundi ang puksain ang makasalanan kasama ng kaniyang kasalanan sa dakilang araw na Kaniyang lilinisan ang buong kalawakan sa kakila-kilabot at mapagpahamak na paglago ng tinatawag na “kasalanan” sa mga apoy ng impierno sa katapusan ng mundo.

S11Picture16.jpg
S11Picture17.jpg

16. Ano ang mga plano ng Diyos pagkatapos ng impierno para sa Kaniyang bayan?

"Siya’y gagawa ng lubos na kawakasan; ang pagdadalamhati ay hindi titindig na ikalawa." (Nahum 1:9).

 

"Sapagkat narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit, at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasa isip man." (Isaiah 65:17).

 

"Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya’y mananahan sa kanila, at sila’y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila, at magiging Diyos nila: At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng pagdadalamhati." (Revelation 21:3, 4).

 

Sagot:   Pagkatapos maparam ang apoy sa impierno, ang Diyos ay lilikha ng bagong langit at lupa para sa Kaniyang bayan—kasama ng lahat ng mga magagandang bagay at kaluwalhatian ng Eden bago pa pumasok ang kasalanan. Ang mga kilabot ng kasalanan at ang mga nakaraan ay makakalimutan. Ang hapdi, kamatayan, trahedya, pasakit, luha, pagkakasakit, kawalan ng pag-asa, pagdadalamhati, at lahat ng kasalanan ay mawawala na magpakailan man.

Ang Kasalanan ay Hindi na Babangon pang Muli

Ipinapangako ng Diyos na ang kasalanan ay hindi na babangon muli. Ang Kaniyang bayan ay mapupuno ng perpektong kapayapaan, pag-ibig, ligaya at kapanatagan. Ang kanilang mga buhay na lubos na kasiyahan ay magiging mas maluwalhati at mas kapana-panabik sa ano mang salita na mailalarawan ng tao. Ang tunay na trahedya sa impierno ay ang hindi marating ang langit. Ang tao na mabibigo sa pagpasok sa kaharian ay gumawa ng pinaka nakakalungkot na disisyon sa kaniyang buong buhay.

17. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na matutunan na hindi parurusahan ng walang hanggang pagtitiis sa impierno ang mga masasama.

- SAGOT

S8Picture17.jpg

SAGOT SA IYONG KATANUNGAN

1. Hindi ba’t ang Bibliya ay nagsasaad ng “walang hanggang pasakit "?

 

Sagot: Hindi po, ang mga salitang “walang hanggang pasakit” ay hindi matatagpuan sa Bibliya.

 

 

2. Kung gayon, bakit ang Bibliya ay nagsasabi na ang mga masasama ay pupuksain gamit ang apoy na hindi namamatay?

 

Sagot: Ang apoy na hindi mapapatay ay apoy na hindi na maaaring pigilan kung ito’y nagsimula na, ngunit ito ay titigil din sa tuwing ang lahat ay naging abo na. Ang Jeremiah 17:27 ay nagsasabing ang Jerusalem ay sisirain gamit ang apoy na hindi mapapatay at sa 2 Chronicles 36:19–21 ang Bibliya ay nagsasbing ang apoy na sumunog sa siyudad “upang tuparin ang Salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias” ay iniwang sira ang siyudad. Ngunit alam nating ang apoy ay tumigil din, dahil ang Jerusalem ngayon ay hindi na nagliliyab.

 

3. Hindi ba’t ang Mateo 25:46 ay nagsasabing ang mga masasama ay makakatanggap ng “walang hanggang kaparusahan"?

 

Sagot: Pansinin ang salitang kaparusahan, hindi pagpaparusa. Ang Pagpaparusa ay nagpapatuloy ngunit ang kaparusahan ay isang pangyayari lamang. Ang kaparusahan ng masasama ay kamatayan, at ang kamatayang ito ay walang hanggan.

 

4. Maipapaliwanag mo ba ang Mateo 10:28: "Huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa"?

 

Sagot: Ang salitang “kaluluwa” ay mayroong tatlong kahulugan sa Bibliya: (1) buhay na tao—Genesis 2:7 (2) ang isipan—Psalm 139:14, at (3) buhay mismo—1 Samuel 18:1, at dito ang tinutukoy ay ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Kaniya at nagsisitalima sa Kaniyang kautusan. Walang taong makakaagaw sa iyong buhay na walang hanggan ay walang makakapatay nito maliban ang Diyos. Ang huling bahagi ng Matthew 10:28 ay nagsasabing ang katawan at kaluluwa ay kayang puksain ng Diyos sa impierno.

 

5. Ang Mateo 25:41 ay nagsasabi na may “apoy na walang hanggan " para sa mga masasama. Ito ba ay titigil din?

 

Sagot: Opo, ayon sa Bibliya, ito ay titigil. Dapat ay hahayaan nating magpaliwanag ang Bibliya sa kaniyang sarili. Kung ang Sodoma at Gomora ay nilipol ng walang hanggan o kaya’y apoy na walang katapusan (Jude 1:7),, at ang apoy ay nagtunaw sa kanila at sila’y “naging abo” bilang babala para sa mga “magsisipamuhay na masama." (2 Peter 2:6). Itong mga siyudad na ito ay hindi na lumiliyab ngayon. Ang apoy ay tumigil din pagkatapos nang ang lahat ay nasunog na. Ganoon din, ang apoy na walang hanggan ay titigil din kapag ang lahat ng mga masasama ay naging abo na (Malachi 4:3). Ang resulta ng apoy ay walang hanggan pagkasira at kamatayan, ngunit ang pagliliyab ay titigil din.

6. Hindi ba’t ang kwento ng isang mayaman at si Lazaro sa Lukas 16:19-31 ay nagtuturo na mayroong walang hanggang pagpaparusa sa impierno?

 

Sagot: Hindi po maaari! Ito ay isang parabola lamang na nagpapahiwatig ng isang aral. Maraming mga bagay ang nagpapalinaw na ito ay isang parabola. Ang iilan ay nasa ibaba:

A. Ang dibdib ni Abraham ay hindi langit at hindi rin maaaring magkasya ang lahat ng mga maliligtas sa kaniyang (Hebrews 11:8–10, 16).

B. Ang mga tao na nasa impierno ay hindi makakapag-usap sa mga tao na nasa langit (Isaiah 65:17).

C. Ang mga patay ay nasa kanilang mga libingan (Job 17:13; John 5:28, 29). Ang taong mayaman ay mayroong katawan na may mata, dila at iba pa., ngunit ngayon ay alam na natin na ang katawan ay pupunta sa libingan tuwing namamatay ang tao hindi sa impierno agad-agad. Malinaw na bubuhayin muna ang mga masasama sa kanilang libingan sabi ng Bibliya.

D. Ang mga tao ay bibigyan ng kanilang gantingpala sa ikalawang pagparito ni Jesus hindi sa oras ng kamatayan ng tao (Revelation 22:12).

E. Ang napahamak ay parurusahan ng kamatayan sa impierno sa katapusan ng mundo, hindi sa oras ng kanilang unang kamatayan (Matthew 13:40–42). Ang aral na nais iparating ng parabola ay matatagpuan sa talata 31 ng Lukas 16. Ang mga Parabola ay hindi dapat ginagawang literal. Kung ating gagawing literal ang mga parabola kailangan nating maniwala na ang mga punong kahoy ay nagsasalita! (Tingnan ang parabola sa Hukom 9:8-15.)

7. Ngunit ang Bibliya ay nagsasabi na ang mga masasama ay pahihirapan ng “magpakailan kailan man” hindi ba?

 

Sagot: Ang salitang “magpakailan man” na ginagamit ng Bibliya ay nangangahulugang isang kapanahunan, limitado o hindi limitado. Ito ay ginamit ng 56 na beses sa Bibliya na tumutukoy sa mga pangyayaring natapos na. (Upang magamit ang concordance ng King James na Bibliya tingnan ang salitang "ever.") Ang salitang ito ay magkatulad sa salitang “mataas” na magkakaiba ang pagkakagamit kung inilalarawan ang mga tao, punong kahoy, o kabundukan. Sa Jonah 2:6, ang salitang "magpakailan man" ay nangangahulugang "tatlong araw at gabi." (tingnan rin ang Jonas 1:17.) Sa Deuteronomy 23:3, ito’y nangangahulugan lang ng "10 henerasyon." Sa kaso ng tao, ito ay nangangahulugang "habang siya’y nabubuhay" o "hanggang sa kamatayan." (Tingnan ang 1 Samuel 1:22, 28; Exodus 21:6; Psalm 48:14.) Kaya ang mga masasama ay masusunog sa apoy hanggang sa silay may buhay pa o hanggang sa mamamatay sila. Ang parusa na nagliliyab na apoy para sa kasalanan ay magkakaiba sa tagal ayon sa lubha ng pagkakasala ng bawat isa, ngunit pagkatapos ng parusa, ang apoy ay titigil din. Ang aral na walang katapusang pagpaparusa ay nakagawa ng maraming mga ateista at pagkasira ng ulo kumpara sa lahat ng iba pang gawa-gawang aral ng diablo. Ito ay isang paninira sa mapagmahal na katangian ng isang maamo at maawaing Ama na nasa langit, at itong maling aral na ito ay nakagawa ng napakaraming masamang bunga sa layunin ng Kristyanismo.